Goudsche Courant, vrijdag 3 oktober 1873

Luik 29 Sept De Gcueih ik Liéj e erzekett diU het bericlit rolgeui hetwelk de graaf van Übainbord verwacht woidt iu Belgisch Luxemburg onjoist is FariJB 9 Sept De graaf vaii Parijs heeft den graaf van Cbtinbard per telegnaf geluk gewenKht ter gelegenheid van ign verjaardag Madrid 29 S pt De Unkerzgde beeft een manifest openbaar gemaakt doch het is onmiddellijk in beslng genomen Ds radicalen hebben gisteren eene byeeukomst gehouden en de cdnstitutioueelen komen heden bij Maarschalk irano bijeen Het vierde bataljoa vrywiJligers te Barcelona ie op hooger last ontbonden NewYork 29 Sept Tolgem een officieel rapport loopende over deze maand is de graanoogst gemiddeld gcaomen goed Mevrouw HOFFMANN Gouwe O n 33 vraagt terstond eene BEKWAME DIEN STBODE Vrijdag 3 October N 1421 1873 GOUD CHE COURAMT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dr Cliantümelanus Oogenwater Dit onfdkbaar Oogenwater heeft in den korten tijd dat het bekend geworden is een i nommé verworven zoo als zelden een dergelgk artikel is te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bew hiervan kan strekken dat er reeds duizenden hg tienduizenden flacons van verkocht zijn en de aftrek van dit voortrefielgke en h zame middel steeds toeneemt Alle Inders aan verschillende Oogkwalen wordt dit nuddel ten sterkste aanbevolen en zullen üj na een betrekkelijk korten tjjd wannew men het oplettend volgens voorschrift gebrqikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Zy die noodzaakt zjjn de zoo lastige bril te gebruiken zullen die bg een voortdurende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of die waaruit bg harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel gpoé geheel hersteld Iedereen die tot zyn hoogste jaren zonierbril wil wetksa ttake dm eer het te laat ii gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kannen waarnemen Het ia it 60 Cts per flacon verh ggbaar gesteld bg T A G van DBTH Gouda J J BBUZBMAKBE Leiden J H KELLEB J We8tewa0estr ÉoUerdam Mej L A Sc praNs SoHLüter jÊT Oostmolenstraat J J GBM UIZEN C Utrecht Mneer bekende Dépdti in ons rjjk Kantoflgereclit te Gouda Terechtïilting van den 17 September 1873 W F eo ü B veroordeeld ieder tot betaling eenar geldboe van ƒ B 50 f ieder eene subs genogeuisatraf van twee dagao wegens het in vereeniging eu gelijktijdig op ettelyk toebrengen van schade aao eens anders roerend eigendom V W varoordeeld tol twee geldboeten elk van ƒ 3 of een dag subs gevangenisstraf voor elke boete met rerbeardverklaring van het in beslag geBomeu visobtuig z nde pen kmisoet wegens bet visJchea in eens anders vischwater 1 tonder voorzien m iqn van een viscbakte en tonder voorzien te Ija van een schriftelijk 4 ew jB van vergunning van dea eigenaar of lechtbebbends op dat vischwater J T L veroordeeld tt t eene geldboete van S of subs gevangenisstraf van een dag en verbenrdvarkiaring vag het gebezigde visobtuig bestaande in twintig stekken met bevel t derzelrer uitlevering of betaling der geschatte waarde ad SO Cents eo mét bepaling dat b j gebreken van hier aan te voldoen binnen twee maanden na aanmaning te voldoen zulks zal worden Vervangen door één dag gevangenisstraf wegens het in gesloten visobtijd vissohen met stekken geoorloofd rischtaig £ f 6 veroordeeld tot twee geldboeten elk van 6 of subs gevangenisstraf van tw dagen voor elke boete met verbeurdverklaring der in beslag genomen stnk en bevel tot derzelver vernieling wegens het visoohen met strikken verboden viaohtuig in gealotei viiebtuig io esni anders visebwater zooder vooraen te zy schriftelijk bewijs van tergunning van üen eigenaar of rechlbebbeude op dat vischwater £ n allco in de kosten dei aooda invorderbaar bij lijhdwaag 3P O L I O I E BEWIJS KMGHT Niet pleit sterker voor do dengdelgkheid van één geneesmiddel dan aanbevelingen van hh Doktoren en uigschriffeen van genezene onpartijdige personen en laten wg in uittreksel d ook heden we fcr eenige volgen I lm Nijmegen 15 Januarg 1872 verschillende geneesheeren verordÈWöiuw MalzExibact k T MiöJ Breelau Pruiseen en is uw fabrikaat Malz Extbact zeer voedend versterkend en de gestoorde spgsorganen regelend De Mbinek officier van gezondheid Ie klasse Zaandam 30 Januari 1872 Ikheb vjérscheidene kliënten die uw heilzaam MalzExtbagt op aanraden van den dqkter gebruiken K Jibbwekhuws Amêterdam en konstateer ft hiermede gaarne ten behoeve vansoortgelijke Igders hersteld van 4jarigezenuwkwi len en daardoor ontstane ligchaamszwakte dit zoo buitengewoongunstig restimati door uw Malz Exthact verkregen P T Geveos Prijzen 1 fl 45 et 1 6 fl 2 20 zonder fleach en zonden vracht verkriiebaar te Gouda bij J ttvAN VRBÜMINGEN en te Woerden bij HBNHI J VAN DES BEH G Ada h t Bufeau vae Politie ziju m bewaring de navolgend gfvonden voorwerpen als twee paar iwartstoffeo leestklire Vrouwen IJ XMSJIS eo een BurgerlUke Stand I OtBOBlH it Seyt CocimUs Hendrio ouden H Brnijlttoi eu D Verbq 26 Jlicob Jobaonas osders D Amesz rM J logtbsrt 7 Cornelia ondors C Bergnnn en C Bcum Eliubetb ouders A van Balen n £ van den Berg Henilriciu Antoniu euderi ff H Baniels en C WinMteeken OvTiLEDEN B Srpt vin der Kleü 2 j Sm 27 1 NieoweBhuy n ed H Haveraal 7 j L J Niesweabnuxn 6 28 C vu WyJi ïaitTr van S Blok 47 J P van Eaana 6 m C A A Umpe i w ADVERTENTIÉN Beden overleed mön jongste kind CëSAB ALBBÈT ADOLPHE I W LAMPE Gouda 28 September 1873 Al gemeens Ihermitc fevinff V De Heer en Merrouw KaLOSI Boirauxbetnigen bij hun vertrek vaa hier oprecbtendank aan allen van wie z deelneming hebbenondervonden bij het verlie van hnn eenig kind Gottda 29 September 1873 Mevrouw BADINGS op de flotitmansgrachtvraagt tegen 1 November eené beJaSide zindeiyke DIENSTBODE die een borgerpot goed ksn koken 6 Mida Brr t van A Brinken Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda Toonecivoorstelling door het Rotterdamsche Tooneelgezelschap onder Directie van ïfluard gmnbür g tn luuttimefstfr op DONDEBDAG 2 OCTOBKB 1873 OF DK Man met het IJzeren Masker Drama ia 6 bedrijvan naar het Fraaflch van Aknoct f en N FouavifcB ar Aanvang PRECIES ten 7 ure Bt Men wordt verzocht de plaatsen voor 7 ure in te nemen daar precies Volgens annonce zal begonnen worden Entree voor hh Leden hunne Dames en Kinderen 60 Cts per persoon Niet Leden 99 Cts per persoon Galerij 30 Cents Plaatsen zjjn te hespreken a 10 Cts extra N FRASPS SNEL Commissionair in ££ fecten en Kassier neemt Geld in bewaring ó Deposito van f 100 töt f 1000 thans 4 Vo iw 1000 en daarboven i 5 o Kantoor Westhaven B 145 Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder bttent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAQ en werken heilzaam op de SPIJSVEBTERING Zg tgu uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE inhet BLOED en UITSLAG der I ID zjj zijn ZACHT LAXEKEND en SLIJMAKÜRIJVEND Verzegelde dooeen van 87 Cent en dubbeledoozen zijn verkrijgbaar bg de hh AMauerdam C van der Zanden Amiteriam M ClébanbC droog heilige weg D 321 Bhiiwyk S v d Kraals Bodegrme B Versloot Botkoof J H Eosbergen Del t H W de Kruü f Detenter Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Hoogstraat HaoétrecAt K Oosterling UkkerUrk A den Obdsten Legde i T ïerburgh Haarlem ha k Bakkersteeg MoordreeU Ö H Post Oudewoter Pr Vree Rotterdam v d Toorn b Beker Weste wligenstraat Schoonboten A WolflF utrecht F Altena op het Sleeuw ovet der Dpn kerstr n 872 IToerdeu W P Sweeriwin ZewHhaiieti A Prins Het depot dezer echte Urbanns PUJes sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAABSCHUWING Men wordt instaotelgk verzocht wel al nt te I willen zjjn dit door ons bg niemand andfrs de UrbanusFilleo bereid volgens het oude en echte Becept in Dép5t zijn verkrggbaar gesteld t de hierborxn opgegeven Steden e plaatie daa by dé iierbobepj enoönde Dépóthotider In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhimdige naamteckening van de vervaardigers Wed Kuenen Zoon Apothekers welke Handleekeuing zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zjjn Wij verzoeken de gebruikers uutantelyk daar wel op te letten en raden hun aan WOl toe te Zien bij ieu men de Doosjes Pillen haalt Alleenidie lloosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan e schaffen en zich ie achten voor bet gebruik van de vele namaaksels De Gemeente begprooting n Even als de inkomsten zgn ook de oitgaven ƒ 1500 lacer geraamd dan voor 73 Het huishondelgk bestuur der gemeente is nagenoeg voor dezelfde som uitgetrokken als voor het loopende jaar ruim 27000 er valt daaromtrent dan ook niets op te merken Van meer belang is het Hoofdstuk der kosten voor werken en inrichtingen tot openbaren dienst bestemd dat ruim ƒ 11000 lager geraamd is in weerwil dat voor de tweede Armenschool 23000 is nitgetrokkeu in plaats van ƒ 14000 Het onderhoud van straten en pleinen is thans geraamd op 4005 d i ruim 1300 minder dan voor 73 geraamd was De memorie van toelichting op de B rooting verdeelt die gelden als volgt 5000 Luiksche keien 105 per duizendis ƒ 525 50000 Uselstraatklinkersi S per duizend is 400 10000 VechiBche straatklinkers 6 18 per duizend is IW 20000 idem 20 per duizend is 400 Zand daaronder begrepen hetgeenooodig a tot ophooging van deCrabethstraat met de koaten van anvoer en arbeidalooa 1850 Pain en klei met de koateirvanvervoer 350 Hout voor staketsels palen gootplanken enz 300 Te zamen ƒ 4005 Voor onderhond van wegen en voetpaden wordt 200 minder geraamd dan in het vorige jaar Men rekent noodig te hebben Voor zand ƒ 660 puin klei enz 180 aankoop en planten van boomgewas 100 Voor onderhoud van den toemtngsweg naar het station van den Rhgn spoorweg 330 Te zamen ƒ 1270 Voor onderhond van wandelplaatsen en plantsoenen is hetzelfde cgfer voorgedragen als bg den staat van begrooting voor 1873 Het aangevraagd cgfer strekt Voor het schoonhouden der plantsoenen 575 Voor het snoeien van boomen enz 425 Voor aankoop van boomen enheestergewassen 150 Voor aankoop van zand klei enpuin 150 Voor banken rasterwerken enz 100 Te zamen 1400 Het onderhoud der bruten woïdt 6500 lager geraamd het is thans ƒ 2000 waarmede men de soodiskelgke vernieuwingen meent te kannen uitvoeren i Ook de post voor onderhoud van havens vaarten kaaien en sluizen is met f 11000 verminderd Het voorgedragen cgfer strekt a in het onderhoud van de IJselhavei sluis ƒ 200 het Moordrechtsche Verlaat 100 de sluizen achter de St Janskerk die in de Peperstraat en achter de Vischmarltt met de daarby behoorende touwen blokkeft enz 300 gordingwerkeu achoeüngeh en plankieren 240 meerpalen en boomplaakai 100 kranen 40 kaaimuren binnen de atad 4500 kaaimuren meerpalen schoeiingen enz in en langs den Usel alsmede voor het bevaarbaar honden van de Singelgrachten 3000 h in de kosten voor net afilammeu van de doorgangen aan den Usel en verdere waterkeeringw binnen de gemeente met de daarvoor noodige materialen en gereadaeh pea 50 Te zamen 8530 Voor rioleering van z len wordt wederom 12000 noodig geoordeeld De zglen gelegen tusschen de Zak den Groeneweg en het Plantsoen terwgl de overschietende gelden zulled worden aangewend voor afsluiting van gerioleerdeu grond waar dit mocht blgken no dig te zgn De voornaamste post van dit Hoofdstuk is thans de ƒ 23000 die voor de tweede Armenschool is uitgetrokken voor 1873 was geraamd 14000 De memorie van toelichting z€ t dat die 23000 moeten strekken tot voldoening der term en die in 74 vervallen en van de schoolbanken terwgl oit de voor 73 toegestane gelden de in dat jaar reeds verrallen tma nan znUen wanten t weien Het 3 hoofdstuk kosten voor eigendommen die de Gemeente bargerrechtelijk bezit is ook ruim 5000 lager geraamd daar de buitengewone subsidie tot herstel derGouwekade slechts voor eenmaal was toegezegd van de gewone subsidie komt op deze begrooting de 4 of laatate termgn voor tpt een bedrag van 267I7 82 De kosten van invordenng der plaatselijke belastingen zgn even hoog geraamd als voor 73 nl ƒ 1330 De kosten der openbare veiligheid en brandweer zgn wederom eenigszins veï o ten einde het loon der nachtwakers van f 0 60 op 0 70 te brengen waardoor 365 meer gevorderd wordt De gehèele inrichting van ons politiewezen laat nog veel te wenschen over Wil men uitgebreide politie verordeningen bezitten wil men een weinig aan keuromanie doen dan behoort althans zorg te worden gedragen dat bgna iedere overtreding worde geconstateerd want het is onhiUiik bekeuring te doen afhancen van de toevcUlige tegen oordigb van een Jolitiebeambte fc In plaata vtó Wj op ziqh zelf allezins billgke verhooging van t loon der nachtwakers zou eene geheele hervom ing van het politiewezen nog meer aan de eischen der billijkheid beantwoorden vooral wanneer tevens uit de verordeningen al die bepalingen werden reschrapt die aan bovengenoemde manie doen lenken De politie in haar geheelen omvang kost biykens de raming ruim 8000 zou die som wel belangrgk verhoogd behoeven te worden om haar doelmatiger in te jachten Ook de verUchting kost ƒ 100 mSEr f 8200 met het doel zegt de memorie om waar dit noodig is lantaarns te plaatsen Kon dat voor f 100 geschieden dan zouden de klachten over onze straatvèrüchting gemakkelgk uit den weg geruimd kunnen worden Maar dit zal nog wel wat meer geld kosten want de verlichting is erbarmelijk Waaraan dit toegeschreven moet worden en of t elders beter is zijn vragen die de deskundigen moeteii uitraakoii maar dat het zoo is zal zeker niet veel tegenspraak vinden Iletcf is t gesteld met onze brandweer telkens wanneer het vernielend elemeht ons bedreigt deed zg wat ze kon om het gevaar te keeren of te verminderen toch verdient de vraag wel overw ng of de groote uitgebreidheid onzer gemeente niet meer spoed vordert bg t opkomen der brandweer dan bg de tegenwoordige inrichting met eenige mogeïgkheid kan word i verkregen Omtrent de schutterg verwgst de memorie naar de door den schuttersraad voot sdragen begrootin doch die is bij de gedroBe stukicen niet te vinden het eenige wat er dus van ksn gez d worden is dat zg bgna ƒ 2700 kort Het hoofdstuk der tosten voor plaateelgke gezondheidspolitie bedraagt wederom 895 Zoude het niet noodig zgn op dit hoofdrtok een som uit te trekken voor uitgaven die tengevolge van de Wet houdende voorzieningen tegen besmettelgke ziekten vereischt kannen worden Outsmetting onteigening toezicht kunnen bg t epidemisch heerschen van iSektea belangrijke sommen vorderen BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht Itt Frankrijk begint men meer en meer te spreken over de vier verkiezingen die op 12 dezer aK eten plaats hebben Men vervaoht de zege der repablikeinsche oandidaten die het voordeel hebben rond voor hunne b inaelen te kannen nitkomeii terwgl hunne conservatieve tegenstanders de vlag wsaroodir zij voornemens zijn te strijden niet durven laten zien maar hnn toevlucht nemen tot allerlei nereliok tige verklaringen L Avenir Xatümal heeft in vereenifing net print Napol n getracht een bondgenootschap tusschen da Bonapairtisten en de lepablikeinen tot stand te brengen Van beide dier partijen zijn evenivel iooT el protesten ingekomen zelfs van medewerkers aan dm Mnir dat de zaak als geheel mislukt kan worden beschouwd De telegraaf bezorgt ons het uittreksel uit eeo brief van den graaf vnii Chambord aan een afgevaardigde die vermoedelijk in Fransche bladen openbaar t ordt gemankt Wü wenschen het stuk zelf af te nachten daar dit uittreksel niet veel zegt WeI bespeurt men er uit dat de graaf bezorgd is voor de Fransche boeren die met de restauratie niet aoo ingenomen blijken te zijn Io den aanhef althans poogt hij hen gerust Ie stellen wat betreft de praatjes dat hij wedqi de tienden en heerlijke rechten zon willen invoeren en een oorlog zou willen voeren den oorlog met Italië natuurlijk onder onmogelijke voor waarden In een vergadering der Engelsche kamers van koophandel te Cardiff gehouden rijn de volgende moties aangenomen 1 Om de aandacht van het Brilaohe gouvernement te vestigen op de buitensporig hooge tolgelden geheven op het Suez kanaal 2 om de regceiing te verzoeken het initiatief te willen nemen lot een internationale conferentie ter herziening der tegenwoordise qu rant inebepalingen en 3 om da wensohelijkheid uit te spreken vah een onderzoek der plannen over het openen van handelswegen naar de zaiilwestelijke provinciën van China De nuitsche bladen spreken schier eiken dag over de mogelijkheid van een wijziging van het Pruisische ministerie de president minister von Boon nil zegt men aftreden en ook von Bismarck zou zich geheel uit het ministerie willen terugtrekken om de handen raimer te hebben voor Duitschland onder de personen die voor president minister in aaomerking zouden komen noemde men dezer dagen ook den generaal Manteuffel die juist nit Frankrijk ia teruggekeerd en door den keizer tot veldmaarschalk benoemd Het komt ons ecliler voor dat deze vrees overdreven is Mnntpuffel moge om zijn militair conservatisme bij het hof hoog st ian aangeschreven da meerderheid van het Pruisische ministerie is in vergelijking te liberaal dan dat hij met haar zou kunnen samenwerken er bestaat voor bet oogenblik dan ook