Goudsche Courant, vrijdag 3 oktober 1873

rk niet iéa reden vu r ulk een onpopnlaire wijziging mrt liet o t op den strijd tefien de ultiaraontauenen óp de algemeens verkic ugen is bet zaak datde regeeriiig Ue publieke opinie niet voor bet hoofd stoot Wellicht zyu da gernchtfn an de g igiiig van hot ministerie niets dan kiesmanoeuvres van de liberalen i Id den Ocstenrqkschen rijkaraad Eulleo wanneer wg de PrtMe mogen gelooveo ook d langbeloofde wetsonlwerpen worden ingediend tot nadere regeling van de verhonding der verschillende confessies tot de regeeriugj men noemt o a ook een wet belreffende het toezicht op de kerkelijke goederen aanleiding daartoe hoeft gegeven het vellen van verschillende bosschen om den Fieterspenning te verhoogen en wel geheel in strijd met de voorschriften op het boschweien Vit Madrid wordt gemeld dat de tegenwoordige r ecring ernstig voortgaat met pogingen tot herstelvan orde en rut te Bareelona is het vierde batsljon vriji riUiger ontbonden te Madrid heeft de linkerzijde faepro fi een manifot in oaaloop te bréocgen akar dat stak werd in beslag genomen onniddeliijk na de uitgaaf gatewlag rijn de oproïfrige z dlieden met hm scheten NaaMuioia en Mi sdez Haaet de tad Alicante wt 9it K te beaolictcn Latare tcJegraumen geven aitvoeiige l iohten ever het bombardement zelf Het bipl dat vde stad aieh zeer goed gehouden heeft en er van de ijde der troepea goed op de schepen is gevuurd waardoor die stad minder heeft geleden dan anders liet geval ion zgn geweest De artillerie werd door vroegere oBlcieren bediend de houding van Maisonnave den minister van binnenl zaken wordt hoog geroemd Hij was att jd op de punten die het meest iverdlen bedreigd IJutaurlijlc beeft dit bombardement Mner opene itad als Alicante aan da zaak der opstandelingen groot nadeel gedaan te meer omdat nagenoeg de ganseha bevolking in het begin van den opstand op kunne hand vas en dus duidelijk Ugkt dat zij vriend noch vyaad ontzien De fregatten die iudertyd door de Duitsohe schepen werden boitgemaakt de Almansa en Vlttoria z n reeda Vrydag door de Ëngeische regeering aan het Mailridsche gouvernement teruggegeven zij wordon in alleryl gewapend en bemand en zouden waairtebünlü heden naar Carthagena vertrekken om een einde te maken aan de atrooptoohten der insur enteoacb pea Meer en meer nemen de zaken in Spanje een gUDstigen keer want ook in het noorden ie beterschap waar te nemen De overwinning van Moriones op de Carlisten voor Tolosa bevochten is blgkens latere berichten eeq onloochenbaar feit en reeds Zaterdag is deze overwinning door een nieuwe zege gevolgd op het groa der Carlisten in Navarre na een gevecht dat door de berichten uit Madrid ho9gst ernstig genoemd wordt Bovendien is de brigadegeneraal Caguas er iu geslaagd om Bergs hetwelk op nieuw door de Carlisten belegerd wordt van nienwen leeftocht en amnnitie Ie voorzien i e Carlisten die dit trachtten te beletten werden door hem op w plaatten bg Qironella en Caseras met zware verliezen a eslagen feINNENLAND Gouda 2 October Onder de officiers van gezondheid die van het leger bier te lande naar Indië worden gedetacheerd is o a de officier van getondheid 3e kl Heringa alhier in garnizoen Vóór zijn vertrek aal genoemde officier naar men verneemt tot ofEeiei van gezondkeid 2e kl worden aangesteld 5V Naar wg net zekerheid vernemen iV voor den beker door Jsooba van Beieren indertijd aan de achntters van het St Jorisgilde geschonken die op de tentoonstelling Van oudheden alhier de algemeene bewondering opwekt de kolossale som vau vö en ttcintig dmcend g Uien geboden f Zaterdagavond ign uit ecu weUand gelegen onder Moordrecht elf schapen gestolen Dank zg de ijverige nasporingen Jer nohtie is de dief spoedig gevat en zgn de schaieo di reed weder verkocht waren aa Bg de binadag in het hoofdkiesdistriot Eotterdam gehouden vcrkieziag van een lid voor de tweede ka er der stalen generaal zgn ingekomen 1028 biljetten Uitgebracht zgn 1011 geldige stemmen Gekonn werd de Jicer K P Mees K Az met 7B6 stemmen De heer mr L W C Kenchenius Bekwam 231 sttemcn Tan vervolge tp vrtiegere mededeelingen betrekkelyk de tgeivonije en zieke krijgslieden iu Indie deelt het Iloufileomité van het Roode Kruis dienaangaande nog het lgt dc mede Ue van wege het centrnal cumitó der Vereenlging in Indie ontvangen berichten ga m tot den 9deii Augustus jl Zaterdag B Juli 1873 wenl van het rouwen Mmu te a Gravenhagc b richt outvaagen vau eme bezending veisuaperingen bestemd voor de zieken en gewonden voor Atchin Zondag 6 Juli werd door de boeren Andreé Willens President en van Schreven lid fungeerend secretoris een bezoek gebracht aan de gewonden en zieken in het hoopitoai te Batavia Donderdag 1 0 Juli werden van de hh Holle en Schroder Visser ten geschenke ontvangen 20 pakken boeken tijdschriften enz liet comité betuigde zijn dank voor deze welkome gift Den 29sh n Juli te Batavia ternggekeerd hervatte het lid A J W van Delden twee dagen daarna zijn Ibiictien als secretaris gedurende zijne afwezigheid waargenomen door het lid J J vsn Schreven Den 3den Aug zond het cenlranl Comitc met Z M stoomtoi p Vice Admiraal Koopman weder af eene viprde collectie versnaperingen voor het eskader belast met de blokkade d r knstcn van Atchin bestaande uit r 100 mandjes Java tabak 100 pond pruimtabak 6 Vist nipa blad 2ótl kistjes Bristotzeep lÜOO pompelmoezen 1000 sinaasappelen 1000 citroenen 1600 kokoiuotep een halvft picol Spaanschc peper 2 kisten lectunr Dank de welwillende hulp van den heer S van Hnlstijn die het stoombootje Tjidani kasteloos afstond om de prouw waarin die be ending geladen was te sleepen kon deze nog iutgds de ViceAd miraal Koopman bereiken De n 88ten Aag werden eenige versnaperingen rondgedeeld aan de te Batavia geïnterueerde Atcliineesche krygsgevangeneu voornamelijk vrnchten en inlandsche sigaar es die zeer welkom waren Volgens van Fadaog en Samaraug en van den directeur van het militair hospitaal te Batavia outrangen berichten bestaat er vooreerst niet meer behoefte aan ondersteuning van gewonden of ziekqn afkomstig van de laatste expeditie tegen Atchin Voor de weinige nog verpleegden was de aanwezige voorraad voldoende 9 Augustus zgn de 110 kisten uit Nederland ontvangen en han inbond bevond zich in den besten toestand De kolonel van Goch bevelhebber van het eskader en de commandeereude oIBciereu van de bodaou aan weUui Vavstrekkiugaa werden geduan hebben aan het centraal comité te Batavia de ontvangst beri ht eu brachten in eenvoudige warme zeemaiistoal den dank oier van allen die de goede gaven onzer Vereeniging op den hoogsten prijs sl len De gezondeu verbJiudmiddelen hospitaal klrederen en alles wat geen ververschingen waren werden ann den dirigeerendeu olficier van gezondheid te Padang a egeveu Een groot gedeelte werd later naar Batavia opgezonden Aart deze voorwerpen was vooralsnog gean behoefte Zg worden voor de volgende expeditie bewaard De versnaperingen war n hoogst wdkoa Onlangs werd weder eene verzameling ververschingen a etondeu voor de Marine beiast met de blokkade der kusten van Atchin 4a koffie en andere dranken wordt iu voldoende hoeveelheid van Staatswege voorzien zoodat zending van dergelijke zaken is af te raden Het centraal comité was zeer ingenome met het bericht der afzending vau 1000 houten pijpen Het centraal comité zegt in zijnen brief van S Aug Wat wij in hei algemeen noodig hebben is het volgende tabak sigaren houten pijpen sigarenblad zeep gezelschapsspelen leciuur vruehten in één wootd versnaperingen waarin de Staat niet voorziet en die de soldaat of matroos al wilde bg ze tegen gond koopen of expeditie zgnde vaak niet kan bekomen Alles lost zich eigenigk op iu gald £ r zal aan het Uoofd comité een verslag over de maanden Juni en Juli gezonden warden dat zich aansluit aan het Algemeen Verslag waarvan in de Algemeein Yergadering op 17 dezer werd kcAnis gegeveu De meeste gewonden en zieken van de laatste AtchinBche expeditie hebben de hospitalen verlaten en behoeven dus vooreerst de hulp van het Koode Kruis niet meer Van wege het Hoofdcomitc zullen do ll mité s en correspondenten op de hoogte gchoudca worden van alles wat er op gebied van het Boode Kruis in Indie voorvalt Men verzoekt hun in de plaatselijke dagbladen zooveel mogelijk die mededeelingen Ie verspreiden want het Haotdcomité steil er hoogen prijs op dat do natie wete met wejk een liefde en ijver onze Vereeniging zorgt voor dnze brave strijders in Indie V4n wie de meesten dierbare betrekkingm i i het vaderland bezitten Kn hoe good die borgen Mjn blijkt daaruit d it de vgandelgke AtJliineeschc gevangpnen niet Jh bon on gelukkig lot zijn vergeten Wij heriuueren onzen stadgenootea dat ook hier eene afdeeliiig bcstiiaf van het Roede Kruia Behalve voor de behoeften in Indie voorziet de Goudsche afdeeliug ook in de noodigste bohoclteu van personen in deze gemeeule zelf die door gajtlinis of armlresluur niet geholpen kunnen wordciï en menige zieke heeft reeds verkwikking en lafenis te danken aan de goede zorgen der afdeeling Velen tullen hopen wg door deze eenvoudige mededeeling te veronderstellen dat opwekking daartoe nóodig was zou een onverdiende beleediging zgn zic j aangespoord gevoelen om door èoutributiêa i en giften hun medelgden tooiien met behoeftige natuurgenooten De presidente en penningmeetteiei det afdeelii mevr Boest van Limburg Haven en mej G W de Jong nemen oUes iu ontvangst Blijlcens een 1 y bet Departement m Këanien ttvangen telegram van den Gouverneur Oeneiaal van Nederland Indie is de benting van Groot E Ii door infanterie hnitt en te Klein Kdi met eucces door de marine geageerd Iu scbriftelgkeberichten uit Indie ontvangen wen reeds melding gemaakt van eenige spanning in ICdi Ten gevolge van tchiuceschen iuvloeil zou een gedeelte der bevolking met iogeiiomeu zijn met de vriendsckappelijketgezindheid Van den radja jegens het Nederlaudsohe gouvernement Men was bedaoht op de mogelijkheid dat de radja en het goedgezinde deel dei bevolking zouden moeten worden beschermd ook tegen vgandige aanvallen van naburen Uit het telegram is ai te leiden dat een gedeelte van de in Deli gelegerde infanleriij in de bentifig vanGroot Ëdi in bezetting is gelegd om da noodige bescherming te verleenen en dat té Klciu Ddi eenevijandige beweging door de marine is moeten bedwongen worden Staatt Ct De Rfjttiode spreekt het bericiit dat de inschrijving voor tien spoorwett Leiden Woerden reeds volteekend Was tegen De gelogcniieid tot iii irijving staat nog open Aan de tweede kamer der ataten generaol ie luingebod de begrooting wegens den arbeid der gevaagenen voor 1871 Zg wurdt voorgesteld op een bedrag van 263 456 Uit een in de mem irie van toelichting gevoegde opgave blgkt d t zich op 1 Juli 187fi in de gevangenissen bevangen 966 crimineel vtroordeelden 1994 oorreotioneel veroofdedden 28i oijgevonnisden en 17fi niet veroordeelde meisjes eiA jongens ingevolge art 8 1 van het strafwetboek te Montfoort en Alkmaar gephntst In 1869 beliep het gezamenlijk getal 3 550 in 1870 S3i l in 1871 3173 iul872 3255 eu in lt 73 8428 Op 1 Juli 1873 was het aantal gcvangcni n dus hooger dan op dceelfde dagteekenfng iit de drie voorgaande jaren doch lager dad op 1 Juli 18 69 Thans is verschenen het llfileulingsvershig over het door den heer van Houten ingediende wets voorstel strekkende tot bet tegengaan van overmatigen arbeid V8U kinderen en vau hunne verwaarlooziiig door schoolverzuim eu gedagteekeud 1 Juli A cmeeu deed men hulde aan de guede eu menschlicvende bedoelingen des geachten vooraiellers Ook voor zoover men met het voorstel sooals het daar ligt niet was ingenomen verheugde men zich dat het was ingedieud Het kon aanleiding gcvcn tot opzettelgke behandeling in de kamer van een hooger gewichtig maatschappelijk vraagstuk hetwelk tot nu toe feclits ter loops vooral bij de beraadslagingen over de staatsbegrooting is aangeroerd De vraag rees eohter al dodelgk of op een onderwerp uü het tegeifwoordige dat zoo diep ingrijpt in velerlei belangen en iu het maatschappelgk jeven van een groot deel der bevolking het recht van initiatief met vrucht kon worden toegepast Is het daartoe niet te veel omvattend en is eene goede regeligg hier te lande wclgenoegzaam voorbereid Dit werd op onderscheidene gronden ontkend of betwijfeld en er waren ook leden die ook daarom eene wet als I de tegenwoordige liever van de regeerïng hadden zien uitgaan omdat men dan op eene meer afdoende toelichting doarvan had kunnen aandringen en inzonderheid een volledig averzicht verlangen van do wetgeving in vreemde hinden jo mtreut deta arbeid van kinderen en den leerplicht Men deed daartegen opmerken dat voor de bcoordeeli g van het tegenwoordig voorstel zulk een overzicht niet volstiekt vereiacht Wordt daar men ouder de parlementaire stukken van Belgische kamer van vertegenwoordigers een met zorg bewerkt verslag van dien aard vindt Overigens kon men er den heer van Ilonteii geen verwijt van maken dat hij zelf haiidcfend is o etreden en niet voorstellen der regeering tot bescherming van het kind legen de zucht der induSIrieolen pn werkgevers naar gocdkoopen arbeid heeft afgewacht lig doet te recht uilkomen dirt de rqgenring zich daartoe ongeneigd heeft getoond en doclt daarbij blijk liaar op bet verhandelde in de reeds aangehaalde zitting Ider kamer van 22 lovember 11 I Maar werd gevraagd is het dan toch niet ook ïn aua land volstrfct noodzitkelgk dat de arbeid vankinderen vooral oojc in fabrieken door wettelijke maatregelen zooveel mogelijk worden belet Ëcnige leden tojmden zioh van dn noodzakelijkheid niet o ertnigd aofatten de isaak uit meer dan ecu oogpunt bedenkeigk en betwijfelden of het hief wel een onderwerp geldt waartoe de staatszorg zich behoort nit ie it Keq welk gevoelen breedvoerig wordt uiteengezet ander opmerking dat dé toestand van ons fabriekwezen en van den kinderarbeid hier te lande niet tcveigei n is met dien iu KngeUnd eu elders Tegen dage voorotelUog der zaak kwomen verscheidene leden met nadruk op Huns inziens hebben de verstagen der ataatseommiseie ea van het schooiverbosd geiiaegzawnsan het licht gebracht dat ook in ons vaderland van jeugdige kinderen niet zelden een arbeid prergd wordt verre boven hgnne krachten en die misechien ruim zoo afmattend en verdt rfe ijk voor ziel en ligchanm is 1 die der voormalige Weat lnduKhe skvcn U en beóep zish daarbij op de steea en pannenbakktijcn sigarenfabrieken lijnbanen beetwortelsuiker fabrieken dw van voUtUi katoenen en linnen stolïeny n ookop den veldarbeid De meeste leden die niet slechts het doel van den heer van Houten toejnichtrn aar ook hem voor het bereiken daarvan gaarne de hand zouden reiken konden zich echter met zijn voorstel zooals het daar ligt niet vereenigen Vooral wanneer men het met de wetten i i andere Ilmdea omtrent dit Dudtiworp tot stand gebracht vergeleek scheen het te qqbestemd te weinig uitgewerkt te veel gelgkende naar eene proefueraing om bet terrein te erkffaoen Na ir veler oordeel was het al verder eene zeer werenlglte leemte in het wetsvoorstel dat door gecuerlei bepiAiiig de uitvoering daarvan verzekerd is Blijkens het XXXIde jaarverslag der Nederlandsche vereeniging tot afschaffing van sterken drank telde deze op nlt Dec jl 47 atdeelingen en 329 corrcspondeutechappen behalve 110 vacante earrespondeutschappen Hel aantal leden bedroeg 13016 benevens 1562 jongelieden beneden 18 jaar Ter voldoening aan hare statuaire bepalingen was door de algemeene s Gravenliajsgsche werkliedenverecniging die thans 474 leden telt Maandagavond ten 8 j ure iu het lokaal DiUgentia de 10e openbare vergadiirïug aangekondigd Met een inleidend en gepstt wootd werd de vergadering gfopei door deq toorritter den heer W A Sdiroot die voor de eerste maal de vergaderiun leidende de he r Sohfoot is eerst sedert Mei jl hoofd der vereeniging een beraép deed op de medewerking der leden van zgna ijde de verzi kering ge eiid de belangen dor vereeniging op krachtige wijr s te zullcu bevorderen Uit li t daarop door den itlgemeeneu seeniia i uitgebracht jaarverslag as duidelijk up te maken dat deze vereeniging over bet algeweu eu voorul in den laatsteu tjjd uietwBS achteruitgegaan Nieltegehstiipude de verplaatsing vau iet lokaal tot den verkoop van goedkoope aardappelen en versehillende eetwaren meer naar het centrum der stad bleef het debiet op eene hoogte en gering waardoor het bestuur tot nog toe teleurgesteld wordt in zgn streven tot inrichting eener coöperatieve wiukelvereeniging 1 verkoop vaa aardappelen bedroeg ƒ 3211 ruim die van spek 73 28 on vangralterswaren 1066 29 j Uit de e ogfers blijkt op welk eene goodkoope wijze oon ruim 460 personen levensbehoeften wordep verschaft eu eene berekcnlpg toonde aan dat ieder id J 16 40 in deu tgd van 6 of 8 maanden uitgaf tei vrrkrggiiig van gemelde voedingsmiddelen zijnde dut voor nog geen 60 cents per week Do iiikoop Il van die eetwaren gaan echter gepaard met verlies De vereeniging mist iets zeer noodzakelijks ui een behoorlgk bedrijfskapitaal Tekorten bestaan er hans niet nogthaiis zoo luidde het verslag had de geldelijke toestand guuctigcr kunnen wezen Bg een saldo van ƒ 245 83 bedroegen de baten 71l 9 2 Het bestuur is er op uit Ie trachten de inkomsten te vermeerderen Bij den naderenden winter heeft het bestuur ook aan vefwarmlng dkr erkraanswoning gedacht door het inslaan van 2200 hectoliter steenkolen welke in koop weldra zal worden vermeerderd Nn even bij den sigareamakersstrijd waarin het bcstuar zcr vereeniging als bemiddelaar is opgctrctlen te hebben stilgestaan werd het verslag besloten met do inrocping van het onmisbaar vertrouwen en de medewerking der leden en vervolgens den penningmeester de gelegenheid gegeven rekening en verantwoording te doen Uit zgne ededeelingen bleek dat du outvangsten en uitgaven hatiden bedragen 9263 75 en voorts dat er door tfisst enkomst van het eerelid der vereeniging Baron van Heemstra een gilt vau ƒ 200 nas iDgekümeu Ook ccn eeuwfeest Den 28stea September 1773 verkoolt P v d Brrgh te Hötterdam voor 128 aan Mevr de weduwe Aittoa van Laata te Zntphen een staand horloge alaande heel en half uur voluit met wekker repetitie op en ondergang der maan en aanwijzing van de dagen der maand V d Bergh noemt iu de quitantie tegen den achterkant van de dear geplakt het horloge een goed werk waar hg 2 jaren voor inslaat Hg had rtcht en had de garantie voor 100 jaren kunnen geven Zondag 11 stond te Arnhem het nitraantende werk me Woemeu v etd in het vsodittis vau den tegenwoordige eigenaar S v d B Te Amsterdam wordt met 1 October in et gebouw an de handelmaatschappij te Amsterdam op dea hoek der Ili erengracht en Spiegelstraat een bgkantoor der posterijen gevestigd in hetzelfde locaal w uiriu het hulpkantoor van den rijkstclegroaf wordt gehouden De dienst van het bijkantoor strekt zich uit tot defi verkoop van postzegels briefkaarten en formulieren van postwiasels tot de behandeling van aangcteekende brieven mrt of zónder aangifte van grldswsarde alameile tot het verzenden en ifitbctaten van pijetwisaela Poslwisselt van meer dan 50 wolden echter alleen op het hoofdkantoor uitbetoald Uit Groningen meldt meo dat in den nacht van Maandag op Dinsdag bij den heer Oortwijn te Noorddijk een enorme diefstal is gepleegd Uit de slaapkamer ia de geldkist geotolen waarin eSeeten juweelen en 70 000 gulden gesloten waren Uit Santo Dommgo is een in het Speansch geschreven kUoht gezonden aian d Tweede Kamer der StatenGeueraal tegen de heeren H Wagner gouverneur en J O 11 Bamaer procnreor gcneraal in de kolonie CuTai ao door José A Serranp waarbij do deze beweerd wordt dat hg na 25 jaren iu die kolonie ais Vudezuelaausch uitgewekene geleefd en na aldaar met eene Ncderlandsche onderdaue gehuwd te zijn en bezittingen verkregen te hebben op zestigjarigen leeftijd ten onrechte de kolonie heeft moeten verlaten op last van bedoelde ambtenaren onder besckoldigiug dat een in BaranquilUi vereoUéBco dooh uiet op Curai ao in omloop gebracht geschrift waaronder zijn naam gedrukt staat van heki afkomstig zou zij De heer Serrano ontkent ten stelligste de auteur van dat geschrift te zgn of last gegeven te hebbru bet Ie drukken en zgn naam daaromler te plaatsen De adressant roept de bescherming der Kamer in eo lerzuekt dat de Kamer ia turwyr eol Hitapreke dat er geen btvHtgdheid bestond om zijne uitsetlmfte bevelen TTi iTi n TTT T I I m1 I üa Laatste Berichten Posen 30 Sept Naar men verneemt heeft het Provinciaal Bestuur alhier aan de Aartsbisschop bekend gemaakt dat de Begeeriug last heeft gegeveu om aau de leerliugau bij 4et middelbaar onderwge het bezoek der door hem opgerichte particuliere godsdienstscholen te verbieden die scholen te sluiten en üoo noodig tegen de door hem aldaar aangestelde geestelgkeiK nootregel van dwaog te nemen New Tork 30 Sept De toeAand begint te verbeteren Uit het rapport van den secretaria der schatkist zal blijken dat de openhare schuld aanmerkelijk verminderd is Fariig l Oct in ague redevoering Op t feestmaal te Perigneux gehouden zwaaide de heer GiMnbetta grooten lof toe aan de onlangs ontslag en maire De Kepubliek leide hg zou overwonnen heliben iudien de oude monarohistiiche partgen niet beslaten hadden te capituleeren lutusschen erkende hij dat geheel Frankrijk Zonder onderscheid van vaandel of partij nu de invpsis na de geleden nederlagen hielp weerstand bieden t £ enig gevoel dat thans heerschcn moi ht was gevoel van vaderUudsliefde frankrijk zoo besloot hij is onafscheidelijk van de repubikefnsche zaak welke de ratnpèn herstelde door ociilereenvoljende monarchiia óver t land gebracht olschoüu zij na de wonden te hebben geheeld juist voor die wonden werd verantwoordelijk gesteld Posen 1 Oct Op last van den Presidcnll nn het Provinciaal Bestuur heeft de politie gisteren den proost Arndt te Fihlcne de kerkeregisters afgenomen op grond dat hij onwettig is aangesteld li0 a i B mfS m maf SX Sti Il l yh é i Vergader van dan Gtomeeatoraad Dinadag 30 Septcmter Tegouttoordig de hh van Bergen Uwndooru voorz Viruly Reiiiv Prhicc vao Vwomingcii IJroogleeïsr van 8trftaten l ust Diost MeBfiQuidik iL lloogeiibooin Saui oiu en btraver De hh Lnylcn ePfMuller leggen de vooi geachriiveu etd flf worden dooi deu voorzitter geluk gewvnscbt ea uemcn ztiting De notulen der vorige vergadcniig worden gelezen en gearrustcciU Ingtikomen zga ËCQe uiisüve vad hh gedcpntc rde stateD dezer provincie houdende góedkearïng van bet raadsbealaït tot af èn overschrijving van poBten over 1873 Notif Eene mUsive van dezelfden inigelijka goedkenrende het ratdabeslnit tot verkoop van een ioKbrijving op het grootboek van ƒ 86 000 en de daarmee gepaard gaande nSoBBing van 48 500 Notif Eepe mitstve nn dezelfden kennis gevende dat het plan beataat om tot berordering van geregelde scheepvaart de brug aan het Rabat te verleggen waarvoor eeuige gemeentegrond bcooodigd is net verzoek om die koatelooa af te staan het npport der conmisBie van fabrwagc Uidt om met ceüige vrtjzigingen dat verzoek o te nilligsn ter viaie Report van U eo W op het verzoek van den heef A A G van Itcrun tot richting eener middelb achool voor OMiigefl hoewel hulde aao d bedoeling van bet verzoek brengende kannen z ob den finantieelen toestand dezer gemeentehet niet agnbevelvn iep visie B en V doen in overeenstemming met den diati ictsaehoolop irncr en de betrokken hoofdonderwijzers eene voordracht vu Jt hulpiMidarvtijur waarop geplaatst aijn d h J T OiHelkoen U Zevmihuizen t A H la te Utret meerdere sollicilanten hadden zïch niet aangemeld ter visie benoeming m ütue volgende vergadering i i Eene miseive van de conunissie voor de mnzlek der dd schuttert die to overweging geeft éemgc wy igingen te broiigen in de ins uctie voor den kapelmeester en een ci adtet aaavraagt vaa IU benpodigd tot h t oproepen en honden van een concours na korte discussie gesteld in banden van B en W WordCgelezeu kdt rapport der commissie benoemd tot het nazien der begrootingca over 1874 vau de verschtllende ïubtt lliiigcu van weldadigheid waarin eenige o pnicrkiogen zija gemaakt doch waarvan tevens tot goedkeuring wordt geadviseerd ti en W beantwoorden de gemaakte opmerkingen terwijl hetde stukken ter visie zu Uen gewiegd worden Wordt gelezen het versl der commissie in wior handen waa gesteld de gemeente begrooUng o er 1874 waarin eeniga bedenkingen worden gemaakt gesteld in handen veo B eu W lËeait missive van de oommiasie tot aitdeeliug van aoep verzoekende eanco nieuwen ketel de oommisaie van falwicage stat tuur dit toe te staan de kosten worden op ƒ 820 begroot op voorstel van den heer Viroly wordt dit dadelijk in behandeling genamca eo na korte discBa ie toegestaan met 10 tegen 4 stttuimcn die der hh Stravcr Prince vaa Stiutou es Meaaemaker Ëcn adr lia d n hoqr H J Steenbergen verzoekende dat de geiogcute eene bovenwoning doe maken boven ds gymnast iek zaal aau do iipieriugatraat onder aanbod van bij wijze van buur do rente vaa het daarvoor benoodigde kapitaal te betalen gesteld in haudeu van de commisala van fabricage Ken adrca van f HonthofT en an eren licWÜffeklagende over du ligging der mestschuil iu de Turfamgelgreoht na eenige discussie gesteld in hai den van B en W De voorzitter deelt mede dat de verkoop der S kyisjea aan de Nieuwe haven vowr afbraak beeft opgebracht ƒ 9G5 Notif VcrvDlgena wordep facctaalevelijk tan de orde geatflldt 1 tie attitt van begrooting der koeten van de dienstdoende schuttepj over htt dienstjaar 1874 wordt goedgekeurd Nadat was bcalotea om de post voor den kRpFlme ter voor memorie uit te trekken wordt de begrooting goedgekeurd 2 De verzoeken tot ingehrnikgoving vau grond door de bc rcn C vau üillen Zn G den llsidt Z vau Booijeu en A liafcbLr Het rajpport der roramissie van fabricage luidt om op het vrizoek lau eerstgenoemde afvsgzend te beschik ken waartfM mut algemeene atetnéeu wordt besloten tevens wordt besloten om de door deu Heldt en van Roogea Mai gevraa fde grond pabliek te verhuren en eenigen gerit leerdea grond ouder zekere voorwaarden aan Lafeber af to atauu 8 Het veraoek van den heer iV G Barbiers om den voorraaligen grooten volmolen ann hem te verhuren de commiasic vau fohric ge stelt vow het onderhoud na Keneeitcwege te d Mi gesthieden en den molen voor 6 fnia ie erhuren tfgen 820 per jaac Dit voorstel Lukt eenige discnssie nIt daaé sommige leden voor verkoop eu anderen tot verhuring geneigd lijo in stonning gebracht atakende atemmen tegen stemden de hh Muller Hoogenboom Droogleever Viraly Remij van 3traiiten en Messenwiker De beslissing wordt dus tot de volgende vergadering verdaagd 4 lËdn voorstel van de rómmissie van toezicht op het middelbaar onderwys betrcflenda bet onderwys in het backhouden aan de burgeravondschool de commissie acht hot uoodig om dit onderwijs 3 or o per week te doen geven de directeur en de leeraar zijn vau oordeel dat ée n uur r week genoeg ii in stemming gebracht wwdt bc loten at 1 uur per week dat ooderwijs zal worden gegeven Dt voorzitter deelt mede dat de wet houdende voorziening t n besmettelijke jfiekteu verpüeht om een lijkenhuisje t bouwen es dat de commissie van fabricage voorstelt dit te doen houwen op de begraafplaats waarvoor ƒ 260 benoodigd is dit wordt algemeen goedgekeurd waarop het voorstel van B en W tot afeu oversohrg Ang van posten op da staat van begrooting der inkomsten rai uitgaven dienst 1878 mede wordt goedgekeurd Alsna f at men over tot de benoeming van leden der commissie belast met het ontwerpen enz tan verordeningen tegen wiet overtreding straf wordt bedreigd en worden de aftredende leden op nieuw benoemd zjgude de hh Fortuiju Prooglccver Kist Pnniouburg co Lugteh De vergadering taat o r in eene beslotene om te rcsuraeercn de uotulun der laatste heslotene vergadering Na j eropening eindigt de vergadering MAR K3 B ERICH TEN Qouda 3 Og B kleiaen omzet bleven de prezen nagenoeg onreranderd Tarwe puike Zeeuwsche 13 75 a ƒ 14 75 Mindere ƒ 18 90 ft 18 60 Pplder 10 85 ü ƒ 14i 25 Rbggö puike ƒ 8 f Ö 75 Mindere 8 a j ƒ 8 76 Voer f 1 aj 0 Gerst puike ƒ 8 50 a 9 Mindere ƒ 6 70 a ƒ 8 Haver korto 4 7Ö a 5 60 Lange 4 40 a 6 25 Hennep raad nienw 9 De veemarkt Tnet gewonen aanvoer de handel was traag uitgenomen graskalveren magere varkeng biggen traag vetlo sohapen vlug