Goudsche Courant, vrijdag 3 oktober 1873

r 187S N 14S2 I hAti O iJvT ü t i 6ÖUDSCHE COITRANT Nieof i en ApeMieMad vmf GoHda en OmsMén KaM Aauferoetd 40 partijen pryMn 32 Goebotfr ƒ 1 66 a ƒ 1 65 Welbeter 1 30 a 1 30 BurgerlUke Stand GnmiK 29 Sqit Johmu AulhoDii ouders W Sekoaha J ZiiustDilug Johaau yani oa4er F Mol ca H Verklc v 3 Uui oadwa F U Kon n M nooiDM er OTiELuni 29 Sept T in TI et briirr raa J H Dooaai S j 80 C Scho nienrotri i a J it Koniag ü j 8 n M T JbotraU n GmowD 0 e Jaaien ca C Wonini n C Daumuiic fi M gbont ADVERTENTIËN Heden overleed n Ji m plot li 30 on i gesteldheid mgne Echtgeroot niJNTJU vam VLIET tot diepe droef oid v mg ea m jne Kinderen J DONNAL Gouda 29 September 1873 De Heer en Mevrouw KaLOSI BoiMiw betoigen bg hun vertrek van hier oprechten dank san allen van wie zg deelneming hebbeu ondervonden bij het verlies van hon eenig kind Gouda 29 September 1873 B0B6 EcK betuigen hunnen oprechten dank voor de vele bewijzen van beUuigstelling hy hun haweljjk ondervonden GoHda 1 October 1873 De ondergeteekeude neemt bg deze de vrgheid zich aan te bevelen tot het vervaardigen vta allerlei en venier van al fae geen tot bet vak behoorenfle Onder belofte eener prompte en billjjke bediening heeft zg de eei cieh iiiet aehtii te noemen D P VAK BK OBK Stoo teeg Bovenkois A 83 OoHda 1 Oei 1873 Vr wlllige Openbare Verkoopiog ten overstaan van de Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en G J SPBÜÜTJie Ouderkerk a d IJttel op VMJDAQ 17 OCTOBER 1873 des voormiddags ten O ure onder Gouderak aan de Steenfabriek van de erven den Heer P MOLENAAR om contant geld van PAAM EN RUNDVEE RIJTUIGEN HOOI MEST BOUWen MELKGBBEBDSCHAPP£N alsmede MEUBELEN en HUISRAAD Breeder bj biljetten beschreven Alles daags te voren te bezigtigen Infprmatien z n te bekomen ten kantore van genoemd Notarinen URBANUS PnUlf 2y die geene nagemaakte verlangen maar de ECIITE die bemid zgn volgens het authentiek voorichnfl van Pan DEBANüS VIH hale dezelve Ie Gouda alleen bg Am Heer j c 2 eldenrijk Drogist c de Markt Alsmede e Waddkunecn bjj C T Haz nbiro Heele doosjes y 1 50 halye ƒ 0 75 ca kwart doosjes f y 3T g Beproeft de heilzame verking hun door eene ondervinding vnn vele eenw n toegekend N FRM fOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van 100 tot 1000 thans i 4 rente 1000 en daarboven è 5 Kantoor Westhaven B 145 Openbare Verkooping te GOUDA Op DONDERDAG 16 OCTOBER 1873 des voormiddags ten elf nie in het Koffijhuis db Harmonie an de Markt aldaar van N l Een voor weinige jaren nieuw gebouwd en zeer goed onderhouden HEERENHUIS met tuin daarnevens aan de Komemelk loot te Gouda wflk B n 282 in de onmiddelgke nabjjheid van de Kom der gemeente kad Sectie A n 1995 ter grootte van 3 aren iS centiaren Zgnde in het huis 2 Beneden en 3 Bovenkamers allen geplafonueerd Kelder Keuken en verdere gemakken N 2 Een HUIS daarnaast met STALLING voor 13 koegen voorzien van Pomp benevens vgf roeden Hooiberg en Tuingrond daarachter kad Sectie A N 1994 en 1996 groot 10 ofen 40 centiaren N 3 Een perceel uitmuntend best WEI en HOOILANt met twee perceeltjes Tuinof BoschluUiont onmiddelgk achter de vorige pereeelen gelegen kad Sectie A N 1559 763 1154 706 707 en 708 ter grootte van 3 hectaren 38 aren en 11 oenÜaren N 4 Een perceel HAKHOUT en WATER in V Bloemendool onder Gouda belend ten zuiden A MOONS ten noorden J G NABER ten oosten C JANSEN en ten westen de Ned Rguipoorweg Maatschappg kad Sectie B N 758 en 7S9 ter grootte van 7 anen en 17 centiaren Perceel 1 is verhnurd tot 1 Mei 1875 e perceel 2 en 3 tot Kersmis 1874 1 Mei 1875 Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris MONTIJN te Gouda Openbare Vei kooping ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen op WOENSDAG den 8 OCTOBER 1873 des voormiddags ten 10 ure op den dgk van den bouwman L RUTTEN in het Noordeinde van en te Waddinxveen van eeDe zeer groote party Afbraak afkomstig van de drie gesloopte WATERMOLENS des Achteroischeu Polders onder Wadditufoeen Liggende alles behoorlgk afgennmmehl en zgnde daags te voren te bez tigen Alles zeer gemakkelgk te vervoeren per as of per vaartnig Dag van betaling voor koopenboven lOO op 8 November 1873 mits borg slelloide overigens kosten en koopsomn e contact Bg verspreide billetien breeiler omschreven Nadere inlichtingen zjjn ief verkrijgen ten Kantore an den Notaris MOLENAAR voornoemd Gouda DriJc vao A Briokmaa 4 mm 7M QM0 f 21 per baal van 100 kilo Proefinonsters a 22 ets per Idio te bekomen b J 3 van LOOHEM te Haarlem MaatscbappiJ v Landontginning gevestigd te APELDOORN Goedgekeurd hij Kon Beel pan 10 Feb 1873 nr 8 PIIIIIIIIIIIIG groot f 100 000 krachtens Art 7 der Statuten verdeeld in 20000 Obligttien 6 per atak De uitloting nl geachieden op S Deeember e k ten overstaan van den Notaris F VAN HOUTEN U Amiteriam uOr en plaats nader in de nieuirsbltdeD op ie geven FBEMIEN in Vast Ooedi Eerste Peïmie De Hoeve t VRLTLAND gelegen onder Mijdreekt en WUhu met Ainke BOER DEBIJGBBOUWEN en ongereer üe i Binder WEILAND ent waarde ƒ 26 000 TwEEUE Fbehie De Hoeve VEEZORO g legen onder Mijdrecht net nette nieuw gebouwde BOERENWONING HOOIBEBG enz en ongeveer 6 Bnader WEILAND j waarde 6 900 DcRUE Pbemie De Hoere SC0WEIZEBHdHB gelegen a n den Amsterdamsohen Straat weg onder Arnhem met modern B0EBENHUI8 STALLING DAGGELDERS WONINGEN en ongeveer 6 Bunder BOUW en TUINLAND waarde 5000 VlESDB Pzehie De Hoeve DE EEBSTEUNO gelagen als voren met nienw gestichte mime WONING en ongeveer 6 Bgnder BOUW TüINen B08CHLAND waarde 2S00 VurcE Peekie De Hoeve DONOBORH gelegenfola voren met nienw gebouwd welingerigt HUIS en ongeveer 6 Bunder BOUW TUIN eo BOSCHLAND waarde ISOO Zesde Pebiiie De Hoeve BERKENDAL gelegen als voren laet nieuw gebouwd welingerigt HUIS en ongeveer 6 Bunder BOUW TUIN n BOSCHLAND waarde ISOoi Zevende Premie De Woning KLEINHOEVE gelegen in de gemeente HaarUmmenuisr met ongeveer 10 vierk N E TUINLAND waarde 1000 De gezamenlgke waarde bedraagt ƒ 43 000 In Geld 1 FBEHIE a 1000 ƒ 1000 S H 60 1000 4 2B0 1000 20 1 100 2000 f bo 50 2a 00 100 U 2600 1000 10 lOOOO 20 000 Te zamen 68 000 OUigatiSn welke niet worden uitgeloot zullen na iterlgk 66 jaren met 10 per stale worden argeloat De uitgifte geschiedt op franco aanvrage ten Kantore der Maatschappij ije Apeldoorn uitsluitend bjj 100 tallen met een korting van lOpCt alsmede bij hare kassiers te Arnhem de Commanditaire Vennootschap LENS BBR68MA en verder a 5 per stuk bg de A 8nten de peeren A N MOLENAAR Notaris te WcMinxveetn 3 VAN GBOOS Koopman te Boskoop VAN WSJUJÉ C te Dordrecht H VAN WOK Kassier te Woerden De Maatschappij voor Landontginnütg 3 GREGOOB Secretarie CORRESPONDENTIE Tot OOI leedvszen zyaV y geaoo bukt bet KunttmeuKt aitteitellea tof ons Tolgcnd Nn r 1 fifdiciiB Bekendmaking BUBGEMEE8TER en WBTH0UD K8 van QoudK gezien eitt 61 aai 166 der wet van dm 29 Ju y IB l SUutiilad u U Brengen ter keania van de ingneteneiiv dct de Bood dier gemeente heeft benoemd twee vaat üon miesieii Jwlaat met de oorbereidiiig ait Aetgaan waarover bij beeft te bealaiten Dat tot lêdan van de eerste dier Commiasten wier werkkring is bet bystniui van Burgenwister en Wstboitdare m het toezien op bet beheer en het onderhoud van ta de aorg oor alle plaateelijka werken en eig udp nmen der gemeente Jtehalve Burgameeattr en Wetlipuderi van welke do eerste ia vooiEitter ü a ib e i M flind da kceren G PRINCE enD tt WESTIillBAANen dat tot heien der tweede Oommiaat belast OMthtt otttwerpen van en herziui der plaatselijke verardcniufcu tegeo wier overtreding staar u bedreigd 0itff tH ket Toensiltaraehap door dan Bttrgmsaesterwordt Inkleed ztjti benoemd de beeron w Vim i OltWülJN DUOOOLEEVBI i mt M P 1 P KIST m wuiA iJfa U J KBANÜNBUBa eS ii i Ut A LÜUïgN 1 mmito€h u4a m 80 8 pte iiber IfiWH Bnrpe meeater on Wethouders voornoem f e Secretaris De Furgème stcr pUOf OI BKV8B FOETOIiN VAN BwiGlSJI IJ 1Q 000EH ICeilnisgeirinigii Dé BUBüEMËKSÏKB van Gonda breagt bij dine tiT kennis ran de btlanghcbbcnden dat door den lieer Provincialen luipcctuur deV Uirecto üelastiugea eiiz Ie Rotterdam op iea la OetobcrJ87J ia nccntoir verklaart een heriSK niiig vo jaars kolïier voor de belasting op liet JfrsonefI Dat voormeld Kohier ter invordering is g steld in handen van don Ilrcr Ootvniiger dat ieder daarop lOoricomendc vrrpligt is rijucn nauslag op ilen bij de wet bepaalden voet ti vuldocn en aat heden ifignnt de termijn van DRIK MAANDEN binnen wêlkon de reclames beliooren te worden ingediend ouda den 8 October 1873 De BiirgeftieeBtcr voojnoemd VA BEUGEN IJZëSDOORN imi i iii n ii i i L i i r zuuji i 1 Crcmccnte bcgfröotingf ill De iostcn voor het onderwjjs en de bevordrriiig van kunsten on wetenschappen ïgn opl l iia ƒ 40 000 geraamd ƒ 3000 hooger dan voor 73 ten gevolge van t besluit tot oprichtmg eenertweede Armcaschcol Gelukkig de gemeente die iu hare vertegenwoordigei wannen vindt genegen om voor de ontwiJckehng der toekomstige burgers belaugrflke sommen te besteden Bgna geen uitgave is meer gerechtftardigd meer productief Het is nog met lang gejeden dat m onzen Raad de klacht werd vcrnomfen ovordie telkens verhoogde uitgaven voor onderwjjs en de meerderheid van den Raad cheen die klAcht te billjjken althans het voorstel dat die klacht had onÜokt werd verworpen Men zou kunnen vragen of niet alle uitgaven vferraeerderen en er tevens bfl opmerken dat deze vermeerdering noodwendig kior vocmeerderde inkomsten wordt vero9rzaRct mAar al ware dit zoo met toch is de klacht ovar dat dnre onderwijs misplaatst in eene gemeente die een hoogere burgerschool present krijgt en daardoor tevens een burgeravondschool van goede reputatie bezit die haar per iaor nóg geen 5000 kos terwjjl zj eindelgk voorUJopig ontheven i van de verplichting om ook een burgerangschool te bekostigen fff yja i l i l I I U i U kosten voor a LotBaBohs whool zgn van d200 op 3000 tarngg4ni lit daar 10 M Tpor den le raar in de i iakunde geschiedenis n zoo voort zegt de memone door denB tfld ea voldoende bezoldigiiig weid gerekendi Wanneer men in Aattmerini É aeeait dat de gemeente aan rente van tkapita t ten name van Scholarchen der Latnnsche ÉilTclM eh aan schoolgeld ongeveer fÖOO biitlrangt 4an kost de Latpsché School haar Öww UOÓ perja het pensioen van dan heer Terwein natuorlgk buiten rekening gelaten Die swn i al weder CQO geni dat de v a i der beKoldiging van den niedwen leeraw ia ytyÊmada geschiedwiis enz met 2UÜ slechlik tan deele gerechtvaardigd wordt door t treurige f t dat er zoö velen gevonden sgn die aan een Latijmche tthool een intuJuiiig ean hooger onderwije voor die lom aoo n tal van vtd en willen onderwgEen Is de benoemde ées beiyivaam man hoe hort mllen vre hem don honden Is hg t met hoeveel nadeel wordt dan doOr die kange be coldiging aan de ont wikkeling derjongthuto gebracht Uie zelfde zninigljeid nnden we terug bg de kq ten dei BuKernivotattiKhool algemeen tav kend sis ean der beate HtiiiHim v dal agort Het wordt door den Inspeeteur door de Coiamisaie vaa Toemcbt door dsn Diiecteür noodig geacbt dat een leeraar in houwkunst aan dw luriehtinjij worde verbon ie k waartoe 400 peggt ma lu Md im hiM mm m oêü g t é tSt Hè Rtöd stemt om ünMieifefe rebenen dat voorstel al Terecht merkte een der weinige Voorstemmers op dat die financiële reenen eenigen tgd geleden wat minder zwaar hadden gewi en toen veel belangrgker sommen tot aanleg der Grab thstraat werden evrwigd £ et lager onderwgs is geraamd op 28589 waarvan 2215Ö aan vaste hesoldigiii De memorie laa toelichting zegt daarover dit Met bet Qog op het vooratel om de bezoldiging van het onderwgzend personeel te ve rfapogen en het voornemen om de nisuw te bouwen armenschool ia de maand Augustus 1874 te openen waardoor in de tweede bdft van dat jaar de in die school benoodigde hoofd en hulponderwgzers en kwöekehügen behooren benoemd te worden is d £ post jaarwedden der hoofd en hulponderwgzÈrs enz met SWO verhoogd Dit voorstel strekt om te v rhoogen a de jaarwedde ton de hoofdonderwgzers die geen verauderlgke belooning genieten m t lOO 6 die vnn de bulpoodénrgzers welke den hooN onderwgzersrang bezitten met 25 e did van de gewone halponderwgzeifl met 50 de toelag der kweekelingenmBt 2S voor ieder en die te brengen op 50 75 ƒ 100 en 125 sjaatö Mogt die verhoogitig worden toegestaan dan zal de voorgedragen som strekken ter vol oeiiing vfldi de jaarwedde van 3 hoofdonderwjjssers a 1100 f 3300 die van 1 hoofdoqderwgzer en 1 hoofdonderwgzeres welke veran derlgke beloomng gemeten a lOOO 2000 die van 2 halpilmderwifKeressen den rang van hooWonderw res bezittende en twos of meer vreemde talen onderwjjzende 625 ieder 1250 die van 1 hulponderwgzeres derf rang van hoofdonderwjjzeresbezittende en eene vreemde taal ouderw zende 575 Transportoeren 7125 TraoapoiiY 712 £ e van 8 htdponderwgzereMeq den rang van £ oofdonderwgzerea bezattende en geebe talen ouderwii 1 stende 4 52S lOSO die van 1 hnlponderwgzeiea geen vreemde taal onderwgzende 45Q t die van 13 hulponderwgzers denhoofdonderwgzersrang bezittende doch geen vreemde talen onderwg isende 525 ieder 6 die v n 1 hulponderwgzer geett hoofdonderwgzers sng bezittende belast met het geven van onder wg in het Fronsoh 500 die van 3 hulponderwgzers geen hoofdohderwgzersniug bezittendeéfi geen vfeemde taal nderwgzende s 450 1356 7 de toeltgen ten behoeve der kwéekrfmgeB S 1800 SCO öw do bezSdiging vab den oqto m i in het handteekenen die van den onderwgzer in de Ny gymnastia die van onderw zeresse4 in deTTjawelgke handwerken te weten 8 i 200 is 400 2 k 150 i 300 2 ik TS te 150 ♦ OTW iHe Ma da 1 d r naym wSboiA té benoemen oaderwgzers 1500 Te mm a iSI Met genoegen üal iuernit gezien warden dat er eenlge verhooging van tractementen wordt voorges ld De ouopboudelgke verwisseling van hulppersoneel aan onze la re scholen hoo noodlottig natuurlük voor en gang van t m derwgs 13 aan met anders toe ie schifveii dan aiyi karige bezoldiging Thana sga weAf twee hniponderwijzersplaat n vacant er iül slechts twee solKcitautcB die beide hierluaflMi betrekkingen hebbeu en daardoor wellicht wi k goedkooper wonen kunnen anders zonden er Ivellicht geene sollicitanten opgekomen zgiL Gelukkig zgn de beide sollicitanten als bekwame jongeUeden bekend maar dit is een toevallige omstandigheid Zooals Doven hljjkt is het voorstel tot tractements verboogmg onbeduidend wat de hulponderwgzers betreft De hoofdonderwgzers worden inaanmerking genomen de vrge woning die zgg nieten dragelgk bezoldigd zg hebben hiui plaatsverworven in de maatschappg en hebbes nietzooveel tgd meer noodig tdt eigen ootwikkeiingen kannen op andere wgze hunne inkooutesvermeerderen zooals ook geschiedt Maar de hnlpooderwgsers en ditgeldt vooral van de jongere die deü hoofdoudenvijzersrang of de acte voorvreemde talen nog niet verkregen hebben moeten niet door Inge bezoldiging van de stadieworden a etrokken Mi ook al in privaat onderwijs eeuo middel te vinden tot dekking vantekorten Voor k veekelingen wordt niet minder dan ƒ 1200 njigptrokken Dit geld zou althans reeds betpr besteed worden wanneer de hulpt onderwijzers tractementen er door werden verhoogd en alzoo gebroken met een stelsel dat gebazeerd op verkeerde paedagogiek eu misplaatste zuinigheid veel naded aan t onderwjjs heeft berokkend De kweekeling d i de aanstaande onderwgaer nioet leeren onderwgzen zonder twgfel maar niét ten ko van db leerlingeh der openbare scholen en dat geschiedt wanneer van gemeentewege sommetjes worden uitgetrokken om nauwplgks volwassen schoolknapen aan te l moedigen in het mee rtje spelen il f