Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1873

4J Pe kosten der bewwirschool voor rainvermoiCéitifiuNvjtrbonJ raan de tnsscheoschool be hagénfiiëO me ien einde het tracteraentder directrice te vermeerderen De koütea zijn ia de memorie van toelichting Idus opgegeven de bezold ug vaa denottderwlJEer derkwee kelingwi 200 die vaa de hm Öoiiderw zeies 350 1 J hn pbn urwgteres 150 c de kwoekelingen 240 breivrouw 150 90 ao di stboda i cho Mb ooAaa Te zamen 1230 pinerknig verdient minder dat ook hierde zeme an imo ilisnng om kweekeling te worden wordt aangetroffen als wel dtvt aan deze i aar fefwol tevens een soort van normaalsthoól ve r boudep wordt een minder gelakkige Cómbina tie voorzeker Op dit Hoofdstak komt ook voor eene toelage aan e Itbry ran fhW d i 400 meer dan gewoonHjfc voor welke som èen catalogus waaraan sedert lang behoefte bestaat daar de vorige van 1798dateert zal worden vervaardigd De oveTige Hoofdstakken g ven minder stof tot opmerkingen De kbsten voor het rmwo zen zijn iets verhoogd Er is uamelyk voor het bestpdelinghuis 820 meer uitgetrokken een gevolg vah het besluit om in dat gesticht ook bejaarde lieden tegen betaling van een matig kostgeld op té nemen daaretitegeu is d subsidie vai het burgerlijk armbestuur met y685 veïmindeïa Qnder Hoofdstuk IX renten en afiossiogeuvan geldleeningén konïen drie posten voor tot een zameulijk bedrag van ruim 9000 alsannuïteit aan de Maatschappij voor gemeente crëdiet aa i die maAiichnppij heeft thans degeineente een schuld viui 16Ó 000 die zeergeleidelgk wordt afgelost Nog eqi enkel woordover deze schuld ook in verband met eeq postojr t volgende Hoofdstuk groot ruim lOOOO wegens nadeelig slot der rdisuiag van 1872 Uit nndeelig slot is ontstaan omdat de voordat jaar to fstaue geldl eiu a y bgna 5400 terbestrijding ritu in di tjaar uit teJfoeren buitengewone werken niet is opgenomen zooals de Mcuu v TofSL onder volgn SSueeiSeelt Br was dus voot flat dienstjaar gerekeftd op eén nadeelig saldo van ƒ 54000 terwijl later is gebleken dat dit slechts 10000 liedroeg Dit is ongetwgfeld een gnnstig verBchjjnsel vaor den financieelen toestand oer gemeente hetwelk nog gunstiger wordt wanneermen êü g ldleeningen gedurende eenige jarento estaan vergelekt met de werkelgke schuldder gemeente volgens de Vegrooting Voorl870igeenegeldl toegestaan vaV C2876 187 t t 82717 81 1872 114417 81 57967 81 1873 Te zamen 317978 43 De schuld der gemeente bedraagt r IMt de Haatschappg voor gemeentecre at f 160000 Voeg da rbij het te kort over 72 10939 56 en oe aflossing aan de Neder landsche bank waarvoor effecten verkocht üutlen worden 48500 nU t f ïe zamen 219439 56 Dus raindef Uu de raming 98538 87 Hierbij komt nog dat dexe geldleeningén veroorzaakt werden door tal van buitengewone wérken die thkns grootendeels achter dw rug ïijn zooals de nieuwe bruggen de Amsterr dainsche sluis het post en telegraafkantoor de Gonwekade de noleering Op dit alles lettende kan men den financieelen toestand niet zoo ongunstig noemen als dikwijls gedaan wordt toestand is integendeel vrg bevredigeud Eu dat dii zoo is moet ten deele aan de klimmemle welvaart worden toegeschreven maarniet minder aan t verstandig overleg en t financieel beleid van het gemeente bestunf en vooral van t dagelijksch bestuur hetwelk daarvoor den dank verdient van ieder die t wdmceat met deze gemeente BUITENLAND Bnltcniandscli Ovcrzlchl l e bnef van den f nat van Clumbord aan eea afgevaardigde naacvan in oas vorig ovenioht iprak wns komt nu in z jn geheel voor onder ante rubriek Frankrijk Men ui zien dat de toon van den brief waardig en ofiberispelijk it miuir b bewijst niets dnn rie goede bedoelingen van den graaf zelf waaraan i iemwid twijfelt Maar de vrees die men koestert dat Ckaabotd cenuiMiI koning lijude door i aa party cal gcdrerea worden tot tateu waaiaao k nu niet 4pnkt dete bUorgdlieid tal ket stak niet w g neme De graaf legt duidelijk wat hy niet wil maar wat bq wel wil d vindt men niet Hij wil niet de tienden heerlyke reobten onverdraagmamkeid in bat godsdieBitige vervolging van anderadeakenden hg lal geen eafkig beginnen onder onmogelqke omMsndighedeo ea denkt niet aan overkeenching der bevoorreoLte klassem pf aan priesterregeering Dit alles is goed en wel maar wanneer men vraagt naar de maatregelen om al deze kwade zaken te vaorkoaeo dan zwggt het orakel of mompelt iela van het charter vla 1814 en van reconatittttion sociale Beeonstitntie na is een ander woord dan restauratie maar waar lijcr de waarborgen dat onder dit andere woord niet teo slotte dezetne zaak wordt verstaan Waar lal die ociahi reconstitatie beginnen waar eindigen f Daarvan worét niets gei a zoo farnf ket iet gezegd woidt goed en deDgdeljjk n onherroepelijk wonlt gelegd kan de graat de Chouibord vele fraaie ea welvilieude brieven schrijven maar allen zullen zg aan groot deel der i rauacke natie oobekeerd lal Gambetta heeft weder eene politieke rede gehouden te Peri neux Ijtg wgst daarin op de vaderlandslievende haading fiau alle partgen die om strijd hebben medegeWerkt aan de bevryding van het grondgebied Intnueben beeft hg lyn ouJe bewering weder berbaald waarmede men het lang zoo algemeen niet eens lal tgai namelijk dat Fiankryk in denoorlog len lotte deórerwinaiiig zou behaald hebben indien mea de rspuUiék had kiien leven ea da oode monarchale partyea oiat liefer Verkozen badden la onderkandelea Inmiddels meldt Mi telegram tiit Farije dat de waarueineude maire Ite Pariguuux iageoeborit omdot bü Gamkett aku ket wAord U t en vaa een d a gh lk rt dat enlje Hbi gmw i tf a vit 4iJA rede mededeelde is het verlof tol verkoop qp den opaubareD weg ingetrokken Over het algetneen liegiat de republikeinache party in Frankrijk meer bezorgdheid te toonen Tot dasver lirt men de moittrokalen oclen én waande meii ziek zeker van hun dnmacht doek telkens verheffen zich meer stemmen die op grooter waakzaamheid en meerder activiteit aandringen tegenover de maiioeuvrei der vereenigde conservatieven Thiers scliynt het middelpunt te worden waarom zich ol e republikeinen zullen sekaren bg den aaastoanden parlementairen veldslag Hedea is er vergadering te Pargs van de hoofden der monarchalen radar voorzitting tan dan oadminister de I aroj Ren zegt dat daarin de delnitieve voorstellen zalW behandeld worden die naar Frohsdorff zuilen gaan In het Journal Officiel is een reeka beslaiten verschenen betreifende de reoiganiaaiie van het Fnnscke leger in ket bgzonder de iudeeling in 18 armeekorpsen beatemd om even zooveel milithire rcjgions te bezetten waarin bet Fransoke grondgebied veraeehl zal worden De bengeming der 18 kommandeerende generaals ia kij beslait van Woensdag geschied De troepen speciaal voor Algeria vormen eenl9ekarpa Het leger van Vertaijlea wordt ontbonden en generaal Lödmiuult bigtt militair gouverneur van Parga en bevdbebber der eerste militaire afdeeliag Keizer Wilkelm is naar Baden Baden vertrokken waar de keizerin verWgf houdtj h j keert op het laatst dcz maand te Borign terog omstreeks den 16u dezer zal bet bezoek aan Weencn plaatshebben De kalf officiëele Prov Cormp bespreekt in èen artikel de aanstaande landdagsverkiezingen het blad zegt dat de regeering zich en de ambtenaren verplicht acht om op de vrgheid der verkiezingen geen Inbreuk te makeu kij verzoekt echter de voois nders der regeering dringend voor een algemeene deelneming aan de vtrkiezingen te waken hoe meer de oveitaiging doordringt dat de onmisbare hervormingen betreffende bet zelfbestuur zoowel als de kerkaljjke hervormingen by een Juiate behandeling en nauwgezette medewerking van allen die daartoe geroepen zgn moeten leiden tot een heilzame veraterking van de openbare toestanden dea te meer rekent de regeeriog er op en verwacht zg dat het patriolsohe gevoel van eigenwaarde en de wedgver om aan de verdere voltooiing van die laak in consorratievc en tegelijk echt vrijzinnige richtlD r deel ie nemen zich zal doen gelden Verder rekeut do r eering op een levendige en werkzame ondersteuning van het Ptaisiache valk iii den strijd van den staat en van bet koninklijk gezag tegen de steeds toenemende aanmatiging van de Boomsche hiërarchie In dil opzicht hoopt de temtumg bg de verkisuugeu top veéle o ijverige bekraohliging van bet ond Pmi8i he patritttisme mi van het Duitsch nationaal bewustzgu D phraseologie van het Froiaiache regeeringaorgaan is merk waard Tan alle Praisiache bisaoboppen maakt de aarltbisschop van Posen en Gneaen graai Lcdochowaki het der regeering het tastigat De biatohoppen van Ermeknd en FaUa mosten wat volhardiug en oavermoeiden ijver betrrft de vlag stryk voor dea Primaat van Polen zooala Ledoohowski zich ia strijd met de Pruiaiache wet noemt Onvermoeid gaat hg voort met het aanstellen van geeatelgkea tonder kenniafevinf aan den opparpresidant der provinoia door gatne bedreiging met executie hut ky zich van zgn stuk brengen bij Uat den etacb tot betaling der opgelegd hotte van 200 thalar onbeantwoord zoodat de rq eering wel geaoodiaakt lal wezen deze aam lan zijn traktement af Ie honden alle dagvaardingen om voor den reehter te veraehQnen neemt hg sleohta voor kennisgeving aan De regeering heeft lioar geheele araenaal weldra legen hem uitgeput en wanneer de aartebinekop volkondi Bohgnt de tijd niet meer ver verwijderd dat de regeeriug maofatelooa ataat tegenover den ouwhligan E riester die in zgn teganatand geslennd wonH doAr gna de geheele katkolieke berolkiag van Poten n West Pruisen De biiscbop der oud katholieken mgr Rainkent is volgens de Spai Ztit uitgcuoodigd om te Berlgn den eed te komen afleggen dit cal nog in dei ayd plaat hebben voor den minittar van eeredienat De bitaohap verkrijgt daarna het reeht oa in overleg met den slaat paroehie te stioMen en da door hem benoemde geettdijken zgn bevoegd om te trouwen ta doopto ans Na to uren tporeaa is Vialor Emawnnel onbu van zgn reis naar Weeacn eU Btriga te Turgn tamggtkeerd Te oordeaica naar d nabttraahtiiifta der organen ia de Undta die dirtol kg deze politieke reit bel fean ign kan de Itaiiaaataka kaaing Bct zetfroldoeitiug daarop terageien vaut al heeS hg telf miatebiea vele aniipothièu awetaa ferwiuBea zgne opoflerini ziet hü daardoor roiauekoott b loond dal e n jeugdig koniukrgk altkana beveiw ia tegen eventueel aanalogeu der aart jj dia iu Fraurijk zieb fedsaiwl lt r zy Want tiMt ni ttiehta binnen de eigen grenten maar ook over gckeel Kuropa te bevaJea tal kebiieo De beriehtea uit Spanje zgn ganatig Fbankbuk Ziehier d getrouwe vertaling voo den briaf dal graven de Ohambord van welk tluk hierboven melding is gemaakt IIjj it geriaht aan dun burggnt de UodezBéneveut alg aardigile van het deparie ment de l Hérault en wordt openbaar gemaakt doof de Vmio Natiomile van Moiitpollier Frohsdorff 1 Septemlmr 1873 Het gevoel dat aua ouderviadt mgii waaide barg graaf wanneer men de bgzoiidsrhcden leest die gg mg meldt over de ravolatiooaice prupaganda iu awa provincie aie ia een gevoel van droefheid Ilea kan kwaiyk lager afdalen om wapeatneu tegen o te vinden ea ni tt ii den Fonacbe geett aawaardjpib Dat mea er in 1873 er nog to komen kaa da spoken te bezweeren van den tiend de heerlgka rechten de onverdraag aambeid in het godsdienatigc de vervolging onzer nfgctebeidea broeders la persécu tion eontre no Ircres téparés wat zal ik u n meer zeggen van den oorlog dwaselijk ondernomen onder onmogelijke voorwaarden van piirsterregeering en het overwicht der bevoorrechte standen Gg cuH met maj erkennen dat mau kivalgk in vollen ernst ant woorden kan op zoo weinig ernstige dingen tot welke lengena neemt kwade trouw niet de toevlucht wanneer zij de goedgcloovige meuifte wil vcrsehalkenf Ik west dat h t niet altijd mogelijk is kalm te biyven tégenover zoo onwaardige pogingau j rekeu eokt4ir op het gezond veritand der schrandere bevol king dat zal zulke dwaasheden wel te niet doen Leg u er vooral op toe oai eeii beroep te doen op d toewijding van alle eerlijke licüeu op deu groudslag van reeonstitntie der maatseliappij Gij w et dal ik niet ben eene partij en niet wensch terug te komen om Ie regeeren door eene partij Ik heb aUer laiaen werking noodig en allen behoeven mg Wat betreft de loo loyaal tot atand gebraobte ver zoeaing iu het huis van Frankrijk zeg aan hen di dete groote gebeurtenis pogeo te verkleinen dat al hetgeen op 6 Aug is gedaan goed was o alleen ten doel had Ftaakrjjk te herstellen in zgn rang en hfit zijne dierbaaiale belun en van zgn voorspoed zgn glorie en zijne grootheid te hergeven Heken mijn waarde Kodez op al myne dankbaarlirid CB op mijiHi voortdurende genegealieid HE BJ f BINNENLAND GOVDA 4 OcTOIta Een bevoegde hand aebrgft ona over den onlaugi al kier gevonden beker het volgende i Deze altaarbeker door Jacoba van Beieren aan de voetboogschnttcrs van den 8t Jorit Doelen te Gonda geschonken tot altaarsieraad vooi hst St Sacramentsaltaar dat hen in de 8t Janskerk in gebruik was algetlaan ia eene der firaaitte en meest belangrijke antiquiteiten die in Nederland nog aanwezig zijn toowel om de biitoriacbe waarde als om de meetterlüke teebniacbe aitvoering Hg i van raatief zilver verguld en geëmailleerd Het voetatnk it een odogoon aan de bovcnzgde anl rd met acht geëmailleerde tafereelen ait de lüdentgetehiadeaia van Ckristnt en aan da boeken bekroond door nalen in den vorm van sckikldragende engelen om den anderen afgewisseld met het wapen van Oottila en het gekwartiUaerde wapen vaa Holland en Beieren Het middenstuk de knop is zeer fraai bewerkt met roeetten en kleine geënaillterde knoppen maar bovenal trekt daaraan de aandacht de bewonderenawaardige fijne bewerking der miniatunr nirlandes di da boven en onderzijde van den knop omkransen Het bovenstuk de coupa is geheel rond en vlak bewerkt maar aan de onderzgdc ingeval in een prachtig aitgevoerde krans van Deurona die weder eea krana iiiafalHen van geciseleerde medaillona met de borstbeelden van eenige Apostelen De overgangileden van den knop naar de conpa en het voetstuk zijn in den Gothischen stijl jour gewerkte achthoekige pijlart waarvan bet onderste gedeelte KW bewerkt ia dat bij de aansintting aan bet vuetatak de hoeken gesteun l worden door aaki kearig bewerkte gegoten beeldjes waarschijnlijk vooratelleiide eenige profeten ait het Oud TrataoMut Hri gehcirl munt ait door sehoonen vorm en elegante bewerkiug ea kan als ten mectterttak van smaak ea tegelijk van ttokniseb bekwaamheid beachonwd wor te uit dan Woeitgd der Bonigvaditabegaadami4tkaatt £ en dergelijke ahaarbelnr maar minder aahoon ran Toii hsalart nog in de kerk la Tattoaa in SfOig 6 dert ace laatste opgaaf van tellen der eorreapon deiitievpailij tuseehen Kampen tn Goada c n nog dt volgende a len aedaan i r XAufm oouöA X fmfk twart 4M Zet D 4 at F 6 40 Zei £ l B 4 41 G2 G4 41 F4ntG4a py03 4S FSniGS 41 B4 D6 43 GS F6 43 D CB Na dr £ zetten ia door partijen ket tpel remise verkburd Men deelt ona mode dal van de tien huizen die in rie Crabetkstrant gebouwd werden er thsua nog maar vier onverkuurd zijn eea van 400 en drie van 400 Met Uat zich voorzien dat uu de atraat wat mter bewoond wordt ook de andtrt baicaa ipoadig bezet zallen zgn Plntarohaa varhaal van een teker Theboanaeh fluitepeler die gewoon waa aën tj ne leerlingen kettelfde etak on twee vertehillende wgzen voor I apalen en ar bü t voegen too moet ge het nél spelen en too nfet Het laatste gedeelte van de taak deiea flnitspeltta vervalt ten opiicht van het NederUadaohe tooneel het Itotlerdamsche tooneelgezelscbap van de hh Bambrrg en Bouwmeester en w j zond n gaarne iader die acteur wilde worden toeroepen i Ga naar bovengeliuemd gezelschap en zie hoe gg niel moet spelen De vooritelling van Donderdagavond bevestigde Oflt in daze opinie Ten tooneele werd opgevoerd het drama Oiuton of k Ma met iet i tere maileer Voldeden ons de vandevillet vóór een paar weken door het getelaobap vertoond weinig dit drama beviel ons in het geheel niet De hoofd en titelrol werd vervuld door den bear F BoBwmeetter Gesteld na eens dat deze auteur gewoon tprak in pUala van aobreeuwde en zich naluurlgk bewoog in plaats van steeds tnne armen rundora zich te zwaaien dan nog zou hg een zeer vermoeieoden afkeerwekkenden indruk maken doordat hg onophoudcigk igne oogen van boven naar beueden van lechla naar links en omgekeerd doel rollen Geen oogenblik ataan lij rattig in tijn hooU Bovendien alaat hg een geheel annatunilgken en geaffeoteerden toon aan zaodat in n woord het tpel det heeren Bouwmeester juiat het omgekeerde is van achoon eenvoudig vaar tpel Iu vergelijking met de overige actcura van belftetelackap is de keer Bouwmeester echter vrg goed De overige heeren ataan verre beneden hem De heer Fotharat o s waa in houding en apreken volmaaktten boer Alleen cijne kleeding deed zien dat hg jiets anders moeat vooritellen i pa heer Hermana had al het air van een atruikroover en geleek niet htt miaate op een edelman Het lust ons niet allen eta voor een na te gaan doch het zij genoeg tt of te wijzen dat bijna alle leden van het gezelschap spraken op eene wijze alt aohooljongena die een lesje opzeggen en hetwelk tg nog niet eena goed kennen Wij vonden het treurig dat wjj op hetzelfde tooneel waar wg zoo diiiwgla de latenten van acne mevr Kleine hadden bewonderd waar wij eenige maanden gekden Olanor s meesterstuk Uitgaan opgevoerd door Albregt a uitmuntend gezelschap bad den genoten personen zagen optreden ale de bh Hermanti Plat Kgei en baa die adeurt meer mogen iCetcn Wij indigen doek brengen nag even onze kulde aan hel Goudsche publiek vooreerst aan dat groote deel dat t knia was geUeven Dt taal lock wat rtrre van vol Het fbait bljjven vtn velen wat een bewijt van bunnen goeden tmaak Vervolgens aan hen die er waren dat ly daar het nakten van applaud iatceren waar men andera nog al gul mede IS loonden het onderaekeid Ie vatten tuaaehea mooi en leelgk AUeen na de twee laaltle bedrijven deed bet stereotvpe kandgeklap en voetgetrappel van eenig personen tiek kooren Mocht de leége zaal voor de bb Bamberg en Bouwmeester eene aansporing zijn om voortaan uit Gouda weg Ie Ugven ea elders de given vaa hun gezeltcfaap te doen bewonderen waar men er meer op gestebl it dan ia onta irmeentc Naar wij met genoegen veniemen zQn de hh Albregt en van Ollefen voomemcut alhier eenige vooritellingen te doen geven door baa gezetschap £ r bestaat reeda gelegenheid voor dit voorslellingtn in te teekenen Wij zijn ove aigd dat onit tadgenooten dete tijding BMt vrengde tallen hoaran daar tg daardoor iu de gelegenheid tallen warden gtalelil even als vorige jaren weder eent iett goeds te tien l e veeaurke die tl Vr ibig te B rg mhockt gebonden werd wattam lgk arak betoehl Aangevoerd werden 100 atnkt vm tijnde l slier 27 koeien waaroader 4 vette koeien 7i kalvers beuevent 1 bok en 1 geit De prijzen waren ab volgt de stier wefd verkockt voor ISO de vaarkfteicn golden IOC tot 170 i da vatte koeien tH fA 280 en de kalmeren liepen van 30 UA J llifp bandel waa Ic tndia taodat la a MHLaÉMpnimd wia Omtrent de benotming van een minister van oorlof wordt van bevoegde tgdf hewechl dal dcie niet geschieden tal alvormt de kameis een orediet wct voor het ingetreden halfji r hebben goedgekeurd Verder wordt beweerd lUt den heer de Koo van Alderwerelt onmiddellgk udal het kabinet tiju aanvraag oa ontslag had teruggenomen de portefeuille van oorlog it aangeboden doch dat bg deze opdracht onvoorwaardelijk heeft vsn t hand geweten Thans woidt genoemd generaal Jaekaon lid vaa bet boog militair gerechtthuf tt Utrecht De provinoiale tialaa vaa Noord Hallaad hebben giateren ter vervanging van den heer Metiahert van Vollenhovrn benoemd tot lid der tweede kamer tot lid van de aerate kamer der alatea ganeraal benoemd dan baar dr £ C Buokner met SS vaade 81 atemmen De oommistarit det koninga in dete provincie beeft den Sdtn Oct jl de volgende circulaire aan de burgemeestcn in dit gewest getonden Te Donlrtekt bdiben ziek in de Ualste dagen enkele gtvallaa voorgedaan vaa Aiiatische eholera waaronder met doodelgkea afloop Ook te Bergen opZoom tiJn drie personen aan die tiakte bezweken Velgent hel ids lid vsq ar jl4 Ier den4den Dec 1872 Stbt n 134 stoet wekriyka in de Siaah Qmra t het ogtar der m elke gemeente aan cholera overledenen warden bekend gamaakt Teruitvoering van dit voorichrilt heb ik de eer n nasMOt den heer minister van binnenl taken te veraoekeneiken Zaterdagavond per laatste post uit nwt geBMenIe rechtstreeks aan den minister opgave te lenden van het getal der in die week bg den burgerlijken ttand aangegeven overledenen aan cholera Atutioa Indien er geen toodauige aangifte bg den bargerlgken stand is gedaan bigve de opgave tohterwcge Bgdi eenle opgave Zaterdig ita 4dea Oct aanst I vertenden verwacht Z Km oatn quo tevens een aftoiidertgke opgave van di aan de bedoelde tickle averledeoen in ds week van SI tot 27 Sept aangegeven Wil n stipt aan de bepaling omtrent bettijdstip van verzeudiog der opgaven houden waardoor ket alleen mogelijk tal zijn in de Slaati CoKraut van eiken Dinsdag bet juiste cgfer van de in devorige week aan cholera overledenen bekend te maken Hel hooger bcatunr rekent tevens op uwe medewerkiag tot krachtige handhaving von de aangehaalde wet Woenadog is ferseheasD bat lai NK aAwe Nieuwe VlaardkfcHe Courant bij de aitgeven Dorsnaa en Odé la Vbardiagea In de plaats van den heer J D Holatein lid van den gemeenteraad te Krimnen a d I Jsel die zgn betrekking beeft nedergelegd ia gekozen de heer C G van Hult r jk ontvaoger aldaar Als eene bijeonderheid die opmerking verdianl meldt men uil Leiden dat aldaar cergitttren in bet jtAlbam Sludiosorum der boogetchool alt tludenlau in de geneeskunde zgn ingescbrevea twee daaut die reedt aan de anivertitcit Ie Zarich gestndeerd hebben Beidt damet eija geboortig nil Ruthind Staten Oeneraal Twudi Kamh Ziuing van 2 October In dete zitting il op voortlel van den beer Godetroi betloten het ontwerp betreffende het pandrecht op nieuw in de afdeelingen Ie onderzoeken Het timenstellen eencr aaminati van eandidateo voor bet lidmaattckap van den koogen raad is bepaaU op aanstaanden Zaterdag ten eUde aWk Aan een paitiealier tehrijven ontleent ket Vtr D het volgende Kr wordt op de schepen voor Atchin in verband aiet de duarle van leven de taftlkotl dea oSeieren over de 20 per hooid vtel gesproken ovtr een verhoogd tnetement voor de blokkeerende zeaolReieren Wat niet overbodig ton zijn na eant boort men dat de toelage is toegestaan uit de ladiacbe kat daa wetr dal ba voontel naar Holland il deoSeienn zitten op heete kotea en tnuffelen alle kranten door om er iUi van te vinden maar tot nog to vergeeft Alt een staaltje van wat vertehillende zaken al zoo kotten kaa wolden medegedeeld dat kat inkoopen van alacbtbeetlea nu door eea achip van da marine geschiedt Sent werd daartoe e n boot gebruikt met een officier van admiaittratie aan bowd maar dtl kottte dan 1200 per dag bekalve dt kalen Bg ket aankoopen der alaohfbeettea komt bmb nog al eent t Peiumg OCmhoon de peper na wd nagenoeg gekoel afgelevacd tal zgn ii de iteauaing der Engelschen tegen ons teer onganstig zaodat mea alleen met de ofliöiëcle lui die den Hollanden goed gezind tija in aanraking komt Voor dan oorlog waa dit geheel anders toen wu ket te Penaag eea feett alt er aan HoUandsch oorlogschip kwam IM OE ZONDEN Kunstnieuws Ik beboof U zeker niel te vertellen Hgnb da Bed dat bet gisteren avond koncert van het Sobnt terjj Muziekkorps was maar wat mij behoefte is U te betaigen dat is dat mijn alter ego ij daar niet vergeselschtppen mocht Ik dioett mg dat ket genat ontzeggen bij een toet melodg kringelj a te blazen bg eea aliegro eon fnoco mg te hallen ip een rookwolk want niét in den tuin onder ket ga welfde met tiarren betaalde diepblaaw getinte koepeldtk wat ik gezeten aaaar in het welbekende laal fe Nnt en Vermaak tuitehen helder verlichte wanden pralendi heeren en maattrappelende damet Vdt bad het vierde of voorlaalate der konoerten plaatt waarop bet Muiiekkeipi dar Scbatterg out vergallen ton De gegeven omttandigheden in aanmerking nemenda mag ik het niet betrcarta dat hel ditmaal ea ik hoop ook voor langer den beer Wentink gegevcD was de direktie over gemeld korpt te roeren Indien men zich herinnart kacaéér de aiintt oajuiatheid van een der blazen bjj de aitvoering ia een zaal aan het oor verraden wordt hoezee da minala onzuiverheid iéit onze ooren belaedigt daa it er veel reden tot tevredenheid over de wg ze waarop ons de aokt nnmmert ten geboare werden gebracht Wel wat bier en daar van geen vlakketooie reinheid aprake doek in t algemeen meende ik e a ernstig streven t magen opmerken naar harmonie naar onafgebrokaa wellaidendkeid Het aantal inteekenaars op deze konoerten geve blgk dat ly bet aankncken vaa kaastzm en het aanmoedigen van kanslecaara op nog andere wgte willen bevorderen dan door het belalen hunner kontribntie tn hel varloone lich talrijk op het laatala nog te geven koncert al tg bet raoken ar ook dan verboden I GOPPA 2 October X Burgerlijke Stand Geboebs S Oct Cornells Jicobns oodrrs D C vai Wui ea A vaa Mem Sopbia Margaretlii ouden 3 i Zuijcirtld CB A van Looe Martiaas jQ e tlioa ouders M J Hera ït e ea L van der Meij IStrua JohaoDes ouders A Moot ea C Okier OMKUDtN 2 Oct M I Moolemir 4 ir 8 S FaUk U r