Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1873

ADVERTENTIËN mm m um f è t 1t VAN 6j KlP TRAAT 52 is ruim voorzien van ovale HANOSPIEQELS en SCHOORSTEENSpIeÖ den Tormj eenvoudig en vei ord in alle stfllen Bnime keus en spoedig door verzekerd 4 i viBiiiM abohn Woensdag 8 October N 14Ö3 1873 i al V GOUDSqHE COURANT Nienws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken f jrf af tmiiié ti ii van onderscheilevering gga tóer De n er eo Mevrouw STEBNMEUBE betuigen hupnen dank voor tie vele bewijzen Vnn dèelrieiriing tóöond Bjf het overlijden van d B Ondej di Je plél 8 VI 1 liaai rqij Jpi hi 4 g rwn f cteekon le heeft annonceerde O OCTOBER volgandel üm a willenll ond r el eer te bërigten i EEDANSLBg in ÊaMivangeifopjdA hunii kiifdMzien iiel btM ndergfUik4ide keÉnis m H B 3ajBl8SB j I Z qO Iflke Jufi fati ding van adver tiön kan gescbieden tot ééa nur des namiddags van den dag der aitgave ijtaluken geliefden Vader Ge fa 4 Oct 1873 I Boelekade te Gouéh eene enkele bnitengewon i ia mven door het beroemde trr t ali ft cn l Bmu tslU Ii f facIatI i ander directie vaa den Heer Charlei Henriet £ x m geëngageerd de HisKcirf ES en Athleth Mr VILLIAM é sterkete man op de ereW b enaamd do WOjijiderman Kftor do jeetato maai in Nederland Ée Prijs van lOOO Gulden wordt uitgeloofii aan dingene die kim zijnt JU kunsten nadoet Ui i fiW iJ i Voor de eeraiie maal e drie vllcscnüc ifianncn JUKI iejmuw uitgevoiutoo gpuHBaeitiet toeatoUeii i nooit hffiier opgevoerd Awvapg 8 ünr J NTÖÉS voor HH Leden 30 Cts por persoon Miet Leden 49 Cts Kinderen beneden 12 i jaren betren half gdld V Plaatsen zijn ie bespr en van s morgens 10 ttt s namiddags 4 bi 1 i 10 üti extra voor iedere plaata OPENÖARE VERROOPINGEN op DINGSDAG 7 OCTOBBS 1873 de voorm len negen ure aan het Huis op de Gouwe w k p W 219 to Gouda van fcJlJJISRAAD en MEUBELEN een gedeelte nitmakemlfe van een zeer netten goed oirferhoud B INBOEDEL Daags te voren te zien En op MAANDAG 27 OCTOBER 1873 in ft t Keffijhuis IIaiimonu te Gouda van onderscheidene WINKEL PAK en WOONHUIZEN op verschillenden stimd te Gouda Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST fa Gouda N FRANPS SNEL Cbmmissionair in Efi ecten en Kassier neemt Geld inbcwaringf è Deposito rr 100 tot 1000 thans h 4 rente 1000 en daarboven 5 Kantoor Westhaven B 145 f Mevrouw LADINGS op de Houtmansgraeht vraagt i gen l November eene bedaarde zindelijke DIENSTBODE die oen butgcipot goed kan koken N 1 naijiet abohnenüUt Socictët Ol jS GfeNfEGEIV Znal KOlJflrMiN te mud H I Ti Door het Tqoniel Gezcjschap ran den Rotterd rnsècir Schoi Vburg onder directie van i ALBHSQT VAN OLLfFEN 2iitl worden opgevoerd op DONDEHÜAG den 9 lOOTÖBBR 1673 Eenotfd éoldai t van Tafreol jjit het VolkaWtreD iu V AWotlingco tri keworkt nnar Ubt ÜooifdiiiUche Stuk Ton Akiok Ianou ili r W H Puipius nooit vcrtoou4j 1 1 Ïifsvoi OD Dooa at de Dramatische Kamenier Blij pcl id 1 Bciirgf iify vcrlunld maf U Comcdio choz eui Ki Mmii r N Napüiu iioojt vertoond PBJJZEïfBïR PLAATSEN 1 Rang voor HH Leden hunne Damèsr en Kinderen J 1 per persoon Voor Niet Leden hnunc Dnnics en Kinderen per persoon 1 49 Derde Bang 40 Cents Op W0ENSDAa 8 Ootober des avoada ten 8 ure precies zal de Loting der te bespreken plaatsen voor HH Intoekenaren plaatshebben tegen betaling van 10 Cts voor elke plaats Ileeren die aan de Loting deeliiomou worden herinnerd dat zjj geen grooter aantal plaatsen kunnen bespreken dan waarvoor zjj op de prcsenticljjst tcekenetL ilat Uureau tot het Iwsprelc dat plulaca H gwpcud Dondwdag 9 October van dm morgons 10 tot des namiddags 3 re tege iKtsliDg vag 10 Ceoti voor elkc plasta 0 Het Is ten stelligste verboden in de Za l te rooken Klccdingatakl go l atapluici ent kaBDOn gcdapouecrd nordcu in do Garderobe tegen betaling lan 5 Cent Warme Sto cn lijn o tckanw tegen 5 Ceuti WjiD J P VA DJÏB VLIST RAALf De JOHANN HOPF schb MALZFOJUJUADë ia geMi geheim middel hare krachtige werking de hoofdhuid te vorfrisschen het uitvallen dor haren direct te beletten degroeikracht i der haren te bevorderen resp te hornieuwen is scheikundig bewezen en tal Yan gebruikers reeSs danken aan deze Pommade een vol golvend en gezond haartooisel herkregen te hebben Per flacon a 70 Cent en 1 verkrijgbaar te Gouda bjj J C VAN VREÜMINGEN en Mcj Wed A C SCHOU i TEN te Woerden by HENRI J van DEN BERG Golvend Koê énSl fdnlng een fatsoendolijk bntocr ean bpeavenm lendolijk bü i edb üpgavTOmét conditiën in ges Iotcn bHeven aan het Buregp dezer Couraat onder letter II OPEJNBA REAANBES TEDINa BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgu voornemens op WOENSDAG daa 15 OCTOBEU 1873 des namiddags ten 1 ure is het Raadhuis aldaar bij enkele inachrüviiurAAN TE BESTEDEN Het bouw i van eene SCHOOL vooif 368 Kinderen me eene ONDËSWUZSUSWOMINO wawvan de bestekken envoorwaarden dag ljjks de Zond4gan uitgeïonderd des voormiddags van 10 tot dea namiddags 1 ure ter plaatsCiyke Secretarie en aaude Stadsïimmorwerf ter inzage lulfcn liggen alwaar tevens gedrukte exemplaren van bet bestek voor 1 ett van do algcmoeue Voorschriften voor O öO verkrjigbnar zjjn gesteld Inlkhüngtn worden gegeven door dtn Gefieunk Architect j j tmm De inscht tingsbilletten zulten jp schreven door den inschrjjvcr en zjiuc ooijjen geteekend cn behoorlijk gesloten vóór dos namiddags 5 ure van den 14 October 1873 lOp de Secretarie moeten zün iucfolcverd gezegd Vi UwiUigc OpcHbarc Vei koo ug om Contant Gel 4 n van enen Betten INBOEDEL tv Wföntmtf ten huize van don Hoog Ed üstr Heer L K HOJBL op WOENSDAG 8 OCTOBER 1873 des voormiddags ten 10 ure bestaande in Canapé Tafels Stoelen Lodikauten Bedden Dekens Vloerkleedon en Karpetten Matten Kagchels Spiegels Filtreer Glas Aarden cn verlokt werk enz Alles dai s te voren te bczigtigen luforniatiën ten kantore van den Notaiis A KLUIT Hz te Moordrecht ScMpper van Gouda op s Graveniutge Vertrekt MAANDAG morgen 4 ure naar s GRAVENHAGE aankomst namiddag en van s GRAVENHAGB DINGSDAG middag 1 ure aankomst te GOUDA Woensdag morgen COREESPONDËNTIB Het iiigezoudi ii sluk vtiii Simla 13 tu laat oiitvau en om nop ia dit Nr grplaatat tr kuunen worJcii oo do irfantsruimte litt gcdooj t zal het in een volgend Nr Hordcu o genaimtii dr UkDACTiK Gouda Dr jk van üriiikman K De nitgave dMerConrant geschit t ZQNDAG I WOENSDAG en VRIJDAOi In de Stad J I geschiedt de nitgave ia en srond van DINSbAG DONDBÖDAÓ en ZATEE DAG De prgs per drie maakten is 1 75 firaneo pw poet De fl i Kennisgeving SUTTUIO SCHOUW BUBGEMEESTES en WETHOUDERS der gemeente Gooda gezien trt 43 der verordening van Politie roer die gemccntr raitgvsteld den 16 Jnny 11 AiigustnB 1866 cn afgekondigd den Uu September durwnvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden eo Haorkoet cn dat op ZATUBDAG den Iln OCTOBER 1873 lea morgeni lea 10 ure op het plein ackttr hetWaaggebonv al worden oreigegun tot de alge meena kcanng hunner Byluigen zullende de n keiiriug der op dat tyditip reihnurde of in gebrnikzijnde Rytaigeg plast hebben ZATUBDAG den18a OCTOBKB daanaorolgeDde ter teUile on ea pineiin ï Gouda den 4 October 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOOI KKVBtt FOKTUIJN VAX BkEOKN IJzENDOOBN BUITENLAND Bullcnlandscli Ovcrzleht Da uidaeht in Frukryk ie nAtunrlijk alleen gericht op den loop der politieke intrignea dIedeveruAng van Chunbord tot koning ten doel hebben Men trekt been eu weer naar Froksdorff houdt vergaderingen in een woord de rechterzijde beweegt hemel en aarde om voor November eene voldoende meerderheid te krijgen De pers is over het algemeen niet ingenomen met den Inatstcn brief van den pretendent Men meent er uit t mogen besluiten dat hg om koning te orden wel bereid zal bevonden worden een deel Ijiier beginselen over boord te werpen De woede tegen Gambetta is buitengewoon hevig onbegrijpelijk telfs wanneer men Iet op de woordeut die er aanleiding toe garen De waren wel dwaas maar rolstrckt niet loo getaarlijk De uitdrukking die vooral dt regeering aanstoot gegeven heelt luidt Frankrijk heeft zich weder verkereu door de repiUiek heeft de overwinning de inspanning en offers niet beloond zoo moet dit daaraan worden toegeschreven dat er politieke mannen cn partijen bcitondcu die met de ongelukken van Fronkrgk pelend alles ontzenuwd en alles tegengewerkt hebben de capitulatie de nederlagen de vernedering van het vaderland verkiezend boven het afstand doen von eigen begeerten Men gaat voort met strenge oiaatregelea tegen die bladen elke de rede hebben opgenomen Er ia ecu brief tan den heer Thiers aan den mtire van Nancjr bekend gemaakt waarin hij zegt dat hy de uitnoodiging om die stad te bezoeken van de hand w jst ten einile geen voorwendsel te verscbaffion voor nieuwe lasteringen of voor eeue agitatie in het land k verklaar mij nadrukkelijk zegt bij tegen eene partij lie onder mnndnat zonder gemg iii afwo igDeid der kamer baar wil aan Frankrijk wil opdrin gea zonder het knd te raadplegen De republiek die alleen de partyen tot elkaar vermag te brengen moet verdedigd worden de beginselen van 1789 de drieklear de vruheid waarvan zij het zinnebeeld is moeten verdedigd worden Ten slotte maant de beer Thiers aan om gematigd te zijn en alles te vermijden wat tot agitatie aanleiding kan geven Dit schrijven heeft veel sensatie gemaakt De Duitsehe rqksdag zal eerst in het voorjaar worden bgeengeroepen vooraf moeten de nieawe verkiezingen worden gehouden die zullen plaats hebben zoodra die voor den Prnisischeo landdag zgn afgeloopeo het zal evenwel de laatste maal zijn dat de zitting vaa den ryksdag m het rooijsar plaats heeft daar overeenkomstig den vroeger nitgedrukten wcnach geregeld bet najaar daarvoor zal worden rastgesteld terwgl de laaddogm hun zittingtyd zullen vennderea De zaken der Carlisten lo SpM a pan achterait Er moet tweedraeht heeraob oader da koaUea De helegerdeii m Cartkagaiui g i ini g i i li ret te lydeo De stemming ter beurse van New ïork ia weder gemslstellend De heeren itj Cooke b C hebhen voorgesteld de lakcn te hervatten en al hun particulier eigen dom ter beschikking der schuldeisohers gesteld FBANKBUK De Opinio nalitmaU is van meening dat de brief des fkonings de weinige illusien tal w nemen die nog bestaan konaen aangaande de ktuite terlu en de iomuur fanmcA welke hem ten geschenke werden gegevao door al te godsdienstige volgeliugen Dit Btaoifest zegt tij dat niets nieuws inhoudt dat allerlei onbestemde alledaagshcden opdischt zoools de reooostitutie der maatschappg en andere gemeenplaatsen san het gewone repertoir des heeren de Broglie ontleend dit manifest is op zichzelf ecu definitie Men heeit nooit deu graaf de Chambord voor een groot man gehouden maar men hield hem voor een eerlijk man Het ia doodeenroadig een arme sukkel een man zonder geestkracht zonder eigeu beginselen een man die door een biechtvader geleid wordt welke zelf zjjn bevelen ait het Vaticaan ontvangt om maar aso de regeering te komen zal de pretendent zich koning noemen der revolutie hy zal z n vlag verbergen en zoo men wil de koninklijke slaapmuts van Lodewyk Philips opzetten met het voornemen om later dit hedriegelyk hoofdtooisel weer van zich te erpen Treurig en walgelijk schouwspel maar het kan de Franschen slechts versterken in hin Toornemen om dergelijken heer en meester niet te dulden De Bien public verwijt eveneens den Graaf dot hij een duistere cn dubbelzinnige taal spreekt Maar zelfs indien bij een zeer duidelijk programma openbuar maakte zon hy toch voor zyn verweïenlyking niet kunnen instaan Ook Napoleon de Derrie heeft zijn belofte van Bordeaux niet gehouden eu l empire c est lapaix is een ironie gpsbleren Deze voortdurende whendiog der belofte staat in bet oog van den Bien pxlilic gelyk met een di6nitieve veroordeeliog der monsrcbie Het blad verwondert er zich over dat er ns al de rreeseiijke beproevingen welke Frankrijk heeft doorgestaan nog dwazen zijn om uit hun eigen naam en uit dien hunner erfgenamen deu zwaren last vau het gezag te eisohen om beloften af té leggen voor de eenwigheid wanneer men de ervaring heeft opgedaan ilat zij al ADVBfeTENTIÊN worden geplaatgt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN toos onmachtig zijn geweest om het woord gisteren gegeven heden te houden De France is van oordeel dat de brief wel verre van den toestand op te klaren dien slechts verwarder en ingewikkelder kon maken Aangaande hoofdpanten berat de missive geen de minste opheldering Ook de Paafa is ontevreden Paul de Cessagnae zegt ronduit dat de Graaf beter gedaan had zyn mond te houden dan het publiek te vergasten op zulken schralen kost als hy het durft voorzetten Waar ket op aankwam was te weten of de dambord de witte vlag but varen de witte vlag zinnebeeld vaa een orde van zaken die Frankryk van zich gestooten heeft de witte vlag welke de graaflijke wieg omwapperde en welke ds fKooing gezworen heeft met te zullen verlaten De Pa rte denkt gunstig over den brief Volgens haar zijn thans al die oude spooksels rsa feodale lechtea godsdienstige ooveidraagzaambeid priMterr eering dnitkende belastingen eni enz met zooveel moeite en listen bezworen voorgoed uit den weg geruimd Wat er nu ook gebeuren moge meent de Pairit het is een uitgemaakte zaak dat de grondslagen waarop de uienwe maatschappij rust geen gevaar loopen De AttembUe nttionale verwondert er zich over dat de graaflyke brief zoorelen ontevreden laat Men eischt zegt ze waarborgen een vollediger programma Meu vergeet dat sedert 1789 ontelbare programma s bekend zyn gemaakt en wat is daarvan orcrgobicrenl Het beste proframma is nog de eerlijkheid van den verlichten Prins welke zich geheel wijdt aan het geluk van ztjn land De Union vestigt de aandacht op het gekraai van hen die er zich op toeleggen den zin der koniuklijke missive te verdraaien Mea moet er verbaasd over staan meent ze wanneer men die goheele pers welke altoos pocht zoo vrij en verlicht te wezen hoort roepen Het is een schandaal wanneer men baar iu het koninklijk woord dat altoos hetzelfde gebleven is mot zooveel spectakel duagcnoemde concessien ziet ontdekken I Sedert 40 jarea spreekt de graaf van Chambord tot Frankryk tot de wereld en zijn taal heeft nimmer ecuige wyzigiog ondergaaa De frette begrijpt dat de voorstanders der monarchie aau hun verouderde denkbeelden blijven Lieven Het is hun recht maar niettemin blijft detoepassing van dergelqke beginselen een onmogelijkheid De vrijheden en waarborgen elke zij verdedigen zijn te zeer ons eigendom dan dat wij zonden kunnen bülaiten ze in handen te stellen van een man al is die ook nog zoo liberaal zoo edel zoo hooggeplaatst door het roemrijk verleden zijner familie De groote beginselen van het constitutiooesie recht blyvcn bestaan en alleen zij die geene beginselen willen erkennen zullen kunnen aanspraak maken op den Franschen roon De Uniceri betoogt dat de Chambord niet de koning ijo kan eener feudale maatschappij want deze bestaat niet Maar evenmin zal hij Ziju de koning der moderne maatschappij zooals die gegrondvest is op de alleszins sterfelyke beginselen van 89 Tusschen het oude regecringstelsel van de Lodewyken en Jiet nieuwe der groote omwenteling bestaat er een middenstelsel en dat wil Je jtraaf kuzen Ily zal regacren over een hervormde C hriatenmantschnpplj over een meu e wereld 4