Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1873

Vrijdag 10 October 1873 N 1424 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlicblad voor Gouda en Omstreken De ondergeteekende beveelt zich minzaam aab töt het RANGEREN van alle partijen zooa a Dloés Soupés Collations enz enz Adrea J LEMCKB Bleekerssingel N 122 OPEiXBA ftE AAIVBES TËDIM BURGEMEESTER en WETHOUDERS yan Gouda lijn voornemens op WOENSDAG den 15 OCTOBER 1873 des namiddags ten 1 nre in het Raadhuis aldaar bjj enkele inacbr riog AAN TB BESTEDEN Het bouwen van eene SCHOOL voor 368 Kinderea met eene ONOBBWUZëRSWONING waarvan de bestekken en voorwaarden dageljka de Zondagen nit ezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 nre ter plaatselijke Secretarie en aan de StadsTimmerwerf ter inzage zullen liggen alwaar tevens gedrukte exemplaren van het bestek voor 1 en van de algemeene voorschriften voor 0 60 verkr gbaar zjjn gesteld InUchlingen worden gegeven door den GemeenteArchitect De inschigvingsbiUetten zullen op zegel geschrev ii door den inschrgver en zjjne boi en geteekend en behooflgk gesloten vóór des namiddags 5 me van den 14 October 1873 op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd Openbare Verkooping te GOUDA Op DONDERDAG 16 OCTOBER 1873 des voormiddags ten elf ure in het Koffl jhuia o Hakuomis MA de Markt aldaar van N 1 Een voor weinige jaren nieuw gebouwd en zeer goed onderbonden HEERENHUIS met tuin daarnevens aan de Kamemelk doot ie Gouda wgk R n 282 in de onmiddelijke n jjheid van de Kom der gemeelhte kad Sectie A n 1995 ter grootte van 3 aren 15 centiaren Zgnde ia bet hnis 2 Beneden en 3 BoTettkameTs allen geplafonneerd Kelder £ eakea en verdere gemakkenl N 2 Ben HUIS daarnaast met STALLING voor 13 koegen voorzien van Pomp benevens rjit roeden Hooiberg en Tuingrond daarachter kad Sectie A N 1994 en 1996 groot 10 aren 40 centiaren N 3 Een pereee nitmuntend best WEI en HOOILAND met twee perceeltjes Tuinof Boschhakhoat onmiddelijk achter de vorige perceelen gelden kad Sectie A N 1559 703 1154 706 707 en 708 ter grootte vnn 8 hectaren 38 aren en 11 centiaren N 4 Een perceel HAKHOUT en WATER in Bloemendaal onder Gotida belend ten zuiden A M00N8 ten noorden J G NABER ten oosten C JANSEN en ten westen de Ned Bjnspoorweg Maatschappg kad Sectie B N 758 en 759 ter grootte van 7 aren en 17 centiaren t Tereeel 1 is verhuurd tot 1 Md 1875 en perceel 2 en 3 tot Kersmis 1874 en 1 Mei 1875 Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen te bekomen t n Kantore van den Notaris ajONTUN te Gouda In eene nette sedert jaren in Gouda gevestigde zaak kt men ter uitbreiding iemand over 5 a 6 mille kunnende beschikken op voordeelige en soliede voorwaarden als Cojc MANDITAIK of MjBDBWERKEND VENNOOT Brieven franco onder lett C bjj den Boekhandelaar J A WEINBECK Spui Rotterdam OPENBAHE VERKOOPIIVG te GOUDA op MAANDAG den 20 OCTOBER 1873 des voonniÖdags ten elf nie in het Koffijhuis Bellevne m de Si Anthoniestraat aldaar van Een goed onderhouden WINKELHUIS en ERP aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wijk D N 61 Een in 1873 bgna geheel vernieuwd PAKHUIS en ERF met een gemakkelgk interigten Bovenhuis met vrgen Opgang met eene ruime opene Plaats en nog een Pakhuis daarachter aan de Peperstraat te Gouda wflk K N 219 Een HUIS en ERF aan de westzjjde van de Hoefsteeg te Gouda Wflk F N 88 Vier in 1873 nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN aan de Vlaamsche Haven of Bleekerskade te Gouda Wflk P N 7a e en d En drie in 1873 nieuw gebouwde HUIZENen ERVEN in een gang in de Vogelenzangte Gouda Wflk M N 64 en w n Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda VrUwlIlige Openbare Verkooping ten oversta i van de Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en Q SPRÜUT te Ouderkerk aid JJêiel op VRUDAG 17 OCTOBER 1873 des voormiddags ten 9 are onder Gouderak aan de Steenfabriek vin de erven den Heet P MOLENAAR om contant geld van PAARDEN RUNDVEE RIJTUIGEN HOOI MEST BOUWen MELKGERBEDSCHAPPEN alsmede MEUBELEN en HUISRAAD Breeder bjj biljetten beschreven Alles daags te voien te bezigtigen Informatien zgn te bekomen ten kantore van genoemde Notarissen Het meer en meer zich uitbreidend debiet van Dr J G POPP s Anatherin Moudwater is wei het beste bewgs voor de voortreffelijkheid daarvan en mag daarom ook met het grootste vertrouwen ato üder voor t onderhoud en de reiniging der tanden even als tot genezing van reeds aangevangen ziekten der tanden en van het taudvleesch worden aanbevolen Prijs per flesch 1 75 Pr J G POPP s 4natherin Tandpasta is voor het onderhond der tanden in t by zonder voor reizende menschen aan te bevelen daar het noch door schudden noch doordagolijksch gebruik kan bederven u S Prjjs per doos l SO Te verlirygea te Gouda b j L S keul winkelier op de Hoogstrnat wijk A 123 te Rotterdam by F E van Santen Kolff apotli en A Schippcieijn O blaauwe poroeleinwiiikel te H ge bjj J i P O Snabilié potb te Loyden bg E Noordyk lo Urtocht by V Allfiia iipolli i Ie Aiuslcrdiim by F vnn Wimlheim C verkoopjuiisi tf Ondnvnlor by 1 J run Vreuniingen te Scboouliovcn by A WoKr No 748 der beroemde Wckeiljksclie Zamensphken is a s Zaterdag voorhanden bij den Boekhuidelaar Lange Tieudeweg te Gouda B De uitgaaf zal geregeld doorgaan en de mededeeling dat die niigaaf zal gestaakt worden is alléén aan kt e tongen te wjten Mevrouw FORTUIJN DROOGLEEVER Westhaven vraagt met 1 November eene Keukenmeid ADVERTENTIE voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NIJGfl en VAN DITMAR BOTTEUDAM Ëeo wonderlijk Man zoo hoort men de Jongcheeren snavelen bj een glas beiersch over Theophile en toch hoe gek t ook schgnt om den BAARD te ontwikkelen is het nogthans waar dat reeds duizenden een knevel enz bekomen hebben Het is zoo eenvoudig iets te ontwikkelen honderden zgn inwendig overinigd dat zg in 6 of 8 weken tyd hulk mannelgk voorkomen te danken hebben aan een flacon Baardbalsem Franco aanvraag bg de eenige Theophile Kerkstraat bg de Vijzelstraat 514 Amsterdam Geheim ingepakt en de brief temg 2 of 42 blauwe postzegels Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVEB DE OBKEZJNO PBB ZENUWVEUSLAFFINO VAN HET UOCHAAK als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelgks ten zgneji huize te cousulteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door bent verkrijgbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteog te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nedetlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Frausdie Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelfbowaring direct door geheel Nederland van den Sebrgver ontvangen Goud Dnik fu i Briikmau Bekendmaking BÜKGEMEESTEll en WETHOUDERS vnn Gouda doen te weten dat het Ie Aanvullingskühier voor de plantselijke directe belasting dezer Gemeente voor bet dienstjaar 1873 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veertien diiften rnii des roormiddags ten tien tot des namiddags ten een en van drie tot vijf nre ter Secretarie der geaeente voor een eder ter lezing is nedi rgeiegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den Baad bezwaren kan inbrengen bij verzoekschrift op pngezegeld papier gcsofareren Gouda den 7 October 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dboooi eeveb Fobtuun VAN Beboen IJzkndoobn BUITENLAND Itultcnlandscli Overzicht De Frautche minister president de fin lie heeft ctracbt een antwoord ta geven op den brief ran Thiers aan den maire van Nnney Uit geschiedde in den rarm van een toost bij de opening van eeo spoorweg Onze lezers vinden het telegrafisch ororzicht onder Frankrijk Te midden van de woordenrijke rottinnen wa r mode de minister heefi gttraoht het gourememeot te beaokrijven dat hy voor Kraukrijkgenrenschtacbt springen twee zaken in het oog J De aauatunde rrgerring van Frankrijk kou met zqn een clericaal tieatuur dat aan de Koomsche kerk de voorrechten teruggeeft die zij m vroeger tijd bezat 2 Ue nationale vergadering to Versailloi u volgens hem bekleed met liet eoiistitucereude gezag en kon Frankrijk vervorineii naar haar welgevallen ook al wilde zij de natie de restaurntii der Uoarbons opdringen zonder 4lnt het vuJk liet recht zou hebben iets daartegen in t midden te breugen Do Fransche bladen zullen niet nalaten de e steliin en op haar juiste a aarde te schatten Dergelijke meeningen van het ministerie kuiinei iet anders dan oen groot deel der notie verbitteren die tooh niet Jjjdelijk kan toezien d it men orcr haar beschikt nder voorwendsel vnn u ta redden van de regrc ringloasheid terwijl men haar stelselmatig den mond noert Wat de heersohappij der clericalen betreft tl wat le minister daarover tflgt doet niets of Het is dnidel k dat Cbamoord eens op den troon gekomen stijiide niet met Ijodewijk XIV de ketters zal kuunea verbiiniicn en zeggen Éön koning één wet écn eJaof Maar de bt inielen die bet edikt van NanI S deden herrucpcii of de Spoausche iu uisitie vea1l den zijn nog dezelfde en aar de wetten niet toeInluii dot du geestelijkheid zijn sehepler zwaait ais ill de Miditelct Uueu zal men het clfde doel bereiken langs een omweg tegen den geest der i et De lte tnuratie van 1815 30 en het tweede keizerrijk kunnen beivijzen hoever men in dit opzicht noggaan kan in on en tijd Het prooi8 toznine trekt in de tegenwoordige omstfiiidigliedeii met di aandacht welke men verwacht had IJoofd en hart der Franschcii ijn ingenomen door briangnjkor zaken en gewichtiger worsteling Intusschen is er publiek genoeg men bod bij de eerste zitting het een of onder incident verwacht Alles is intussclien kalm afgeloopeu Lager vindt men een o erzicbt van den loop der eerste zittingen Tegenover den gespannen toestand in Fianknjk zinken alle gebeurtenissen uit het overige Europa geheel in het niet Veel belangrijks valt er trouwens niet voor e Engelscho bladen houden zich bij voortduring bezig met de aanstaande aanfuilingsrerkiezingen voor het parlement te Bath Hull en Tnunlon en met de ontbinding van het lagerhuis wanneer te Bntb en vooral te ïannton wnnr de I nieuwe sollicitor general sir Henri Jnnics herkuzea moet worden de tories opnieuw de overwinniii behalen The Times en Me Doily Newi komen beiden tot de conclusie dat de heer Glodstoue alvorens een beroep op de kiezers te doen een volledig programma voor de toetowst behoort Ie geren omdat men een geheel land niet tot politiek leven opwekt alleen door de herinnering aan vroegere verdieosteu en rerrichte werkzaamheden De oud kntholieke bisschop Ucinkens heeft Dinsdag den eed nfgelegd in handen van den rruisischeu munster vnu eeredieiisl De minister gaf WuensJug een diner ter eerc des bissshops waaraan alle ministers deelnamen De aartsbisschop Ledochoirski ran Posen is heden wegens bet benoemen ran geestelijken weer tot eene boele van 600 th reroordeeld en bij wanbetaling daarvan tot rier maanden garangeni straf Naar men verneemt beeft de opperpresident aanleiding gekregen om Ledoch ski tot het neerleggen ran zijne geestelijke betrekkitu aan te sporen De zitting van den Deeutopeo rijksdag is zonder troonrede geopend Daarna htd de plechtige ouihulliug plaats van het kuloaate bronzen standbeeld van ï rederik Vil De heet Plong hield de feestrede Hij betoogde dat du siuidbedd een aandenken o as aan de geboorte der rryheid en de wedergeboorte rad den rolksgeest rsa UeuU uu de Sleeswijksche broeders De koning en de leden idci kouiuklijke laailie benevens eegl tal van hooge tutoriteiteu waren aanwezig Uit Spanje werd ïloandag gemeld dat de kleine Cofthageeusche muitcrschepen iïcrucha weder verlaten hadden thans beet het dat dósutscheeptemanschappen niet meer aan boord hebbft kannen komen door den wind Voor Carihag ia aauB noj dsgeiyks nieuwe Versterkingen aau van een iaural op de stad hoort men echter niets Morionee heeUt nabij t dorp Agarruzain Natarrc eeno groote overwinning op de Carlisten behaald Üfschoun de Carlisten zeer sterke positien betrokken hadden waren zij tegen den middag geheel verslagen en vetitrooid cij uerden met kracht aagezet FRANKRIJK Op ecu feestetijken maaltyd te Neurillé Ie Bon ter gelegenheid der inwydiiig van den spoorweg heeft de Brüglic hooid van het Frausche ministerie lu antwoord op eeu toait bet woord geroerd Eerst sprak hg over zaken van plaatselykea aard Daarop vistigde hij de aandacht op de verbazende puiuhoopeu der abdij Hellouin en nam daaruit aanleidjiig om het volgende te zeggen Hoe lou men in t wtwoordigheij vau de gedeukteekeneu vau zulk eene macht met onwiUokeurig de gedachte voelen opkomeu aau de moatschnppelgke omweateliugen die eerst baar zoo hoog verhieven om later haar te reruietigeu Deze heersohappij der geratejijkheid in de Middeleeuwen en onder bet ancien regime cyne verklaring vindende in de geschiedenis en niet zelden gerechtvaardigd door hare weldaden is verdwenen op het oogenblik j oor de Voorzienigheid gewild en met hnnr verdwenen de buitengewone toestanden die baar deden opkomen Niets volstrektelijk niets van dien iiard mets wat daarop ook maar in de verte gelijkt kan in onze dagen worden geboren Lcïxndige loejuichitig Ik zeg i x met voor mijne hooiders die dergelijke rerzekerhigen niet behoeven ik zeg het opdat zij het herhalen tot de bevolking welke de laster onder onze oogen zoekt in dualinglo brcijgeu ten einde hare gevoeligheid op to wekken en onrust te stoken Ik zeg dit opdat mijne stem lic geen enkele echo rreesl tot haar doordringe Nats van hetgeen gelijkt op het wettig gezag der geestelijkheid zou zelfs een enkelen dag weder kunnen ontstaan Het 18 even belachelijk dit te vreezen nis het belachelijk zyn zou daarop te hopen Do aardige en uitstekende priesters die onder ons zijn aange te ten zullen mij met logenstraffen wanneer ik Keg dut zij slechts boven ons staan door hunne deugden en door een geloof dat hun geest verheft boven de narde Dit is waarlijk genoeg om hen op onze harleii een gezag te verzekeren dat zij voortnaii niet kuiHien noch willen verlangen kinohtens de wet Laiigdnnge eii eenparige ioejniehing Derh ilve welke Ook de regecftiig g die de Nationale Verg ideniig u zal geven op grond van ide constitueerende macht haar door u verleend er zal geen offer worden gevrMgd van de maatschappelijke verhoudingen aan welke wij allen evenzeer zijn gehecht Wij wensohen allen eene gevestigde regeering eene regeering die krachtig zij en te allen tijde gereed ter onderdrukking van opstand en anarchie maar tevens eene regeering staande boven de partijen eene regeering die den arbeider de vruchten van zgn arbeid waarborgt die whakt tegen den dag van morgen die in ons verleden door zoo vele omwentelingen beroerd alle roemrijke herinneringen herdenkt zonder daarvan eene enkele te verloochenen en die aan onze hoop eeue toekomst waarborgt Wij wenschen eene regeering die eren goed de geraren als de wettige eischen onzer hedendaagsche maatschappij begrijpt die de beguiselen aanneemt waarop zij is gevestigd Zoo zal wat ook de geslepenheid van machtelooze fraction bewere de regecring zijn welke ons de verg ering zol geren Nooit zal zij eene andere wettigen en het is in dit vertrouwen dat wij eerbiedig de beslissing afwachten welke zij alleen kan geven De rede van de Brogiie werd met aanhoudende en herbaalde toejuiching begroet Het proces ran den Franschen Maarschalk Bozainft is Maandagmorgen om iialf twaalf begonnen in het kasteel Trianon met ver ran Versailles Daar houdt Bazaine rerblijf totdat de krijgsraad orcr zgn lot zal hebben beslist behal c zijn adjudant kolonel Vollette woont met hem op dezelfde verdieping zijn zoontje oud B jaren mevrouw Bazaiue beeft verlof haar man van tijd tot tgd te bezoeken Ook de beide verdedigers van ita maarschalk de advocaten Lachand eu zgn zoon hebben bun introk genomen in Triauon De wacht roor bet kasteel bestaat uit SO soldaten Voor de zittingen is ingericht de groote vestibule of galerij met haar zuilen Aan de eene zijde o er den ingniig zetelt de krijgsraad een weinig hooger dan de rejjeering commissarisaen en griffiers die aau weerszgde van den Hand hun plaats innemen Hechts van den president bevindt ztca een groote tribune welke voor de journalisten bestemd is De correspondenten der buiteiilandsche bladen zijn eer misnoegd over de weinige pla tseii waarover zijn kunnen beschikken Voor de afgevaardigden de liooggeplaalsten in het leger en de verschilleuile administratien zyn slechts weinige plaatsen beschikbaar Het eigefnlijke publiek vindt slechts toegang voor zoover er ruimte beschikbaar blgft Dagelijks zal de politie otagereer 250 jillctten gereed houden bestemd voor heó dia zich het eerst aanmelden Ten einde omkooperijen speculation met kaarten tegen te gaan is bepaald dat nie mand die toegang krggt zich weer zal kunnen verw deren tenzij onder de pauze Die heengegaan is verliest zgn recht en kan niet voor de tweede maal binnengelaten worden Een telegraaflijn verbindt het zittingslokaal met het bureel iu de Avenue de Paris te Versailks Dit is geschied om tijdverlies te voorkomen wanneer mea soms gedurende het geding papieren noodig mocht hebben die ricli aan het departement van oorlog te Parijs bevinden Een maatschappij heeft een omnibusdienst tusschen Tnanon en het station iu Versailles ingericht Ook op andere wijze wordt voor het publiek zsrg gedragen In de onmiddellijke nabijheid van de zittingszaal verrijzen restauraties en kofCehuizen Ook heelt een ondernemende Pargzcnaar een huisje doen bouwen waarin men de voorniiamste couranten te koop en ter lezing vindt De zittingen zullen eiken Maandag Woensdag Vrijdag en Znterd ig plaats hebben en niet langer dan 4 uren duren De getuigen k charge ten getale van 60 hebben hun dagvairdingen ontvangen maar indien men er diegenen bijrckent welke door den bcsolinldigde worden opgeroepen evenals de personen wier verschijning in den loop der debatten zal noodig worden geoordeeld bekomt men een totaal vnn ongeveer 350 getuigen In de vooroiulerstclling dnl t veilioor inn eiken jjetuige een half uur duurt welke tijd niet overdreven IS wanneer men de belaiigrijkhcd van sommige