Goudsche Courant, vrijdag 10 oktober 1873

BINNENLAND GoudA 9 OCTOBEE Gedurende dti maand Sept zijn in deze gemeente overleden 33 mannen en 33 vrouwen t w in het Ie levensjaar 16 m en 3 vr totaal 19 ff 13 ff 2 ff O ff 1 ff 9 ff 4 bovei 83 ff jir 22 igr eesk hulp 5 m iniHsjaar totaal 6 az $ kinderen aangegeven ff E4 t Ie en Walrvan zoider vr iln t 2e 6e jï Er A geen level Terlilaringeu in Totrig oPer de totaal van 175 Tan ïier uren 9 weken Hierl Tan de akte vnj den be8chuldjg en de pleidooit iimcrkinz neemt aarvan vele breed I iten zuilen uUiviiden wordt dit een m reu V jf 1 tuigen per week clkii akt Toor liet verhoor der getuigeöj Ij een week gerekend voor het ieienj beschuldiging eu bet vibrhoor rail ten n inste eenweek het reqnisitoiiV en eibdtlijk een wè k voor de ou j Toorzieue ge ailii maakt fceu gehesWiran 12 weken Het proces Bazlné zal dus naar allé jjvaarsohijnlijkheid omstreeksll hdt laatst van Deo mber geëindigd zyn I I I e voornaamJie pnntem Mn de aote ran beschuldiging i a Trolbet reeds teegedeeld f 1 f oen de maalËchalk gisteren de zaal der mtingbinnentrad in uniform 4 an maarsohalk verzochtde president Sé hertog an Anmoile hem oumiddell k plaats te nmnen j een fauteuil was daartoe reedsnaast den lloelMTan zijn iTerdediger geplaatst Achter Bazaiie faad s jn broeder plaats genomen de ioofdingeni ttr Na voorlezing Tan het bcTplschrift tot vervolging eepige andere ofBoieele stntken e zooht de president den maarsohalk op t staan ea naam betrekkint opderdom 82 jaar cigebooriA ts op te geven daarw kreeg de beschuldigde or Tcrlof te gaan iziUen j Gedoreude de antwoordenPgrf 1 maarschalk bewyzMil Tan zenuwachtigheid i hu wreef koortsachtig aa een ring aan zijn linkerhand I U I Onder de zoogiiJaaDde ponlieke getuigen benndenzich o a Jul a Favre Ganöietla en wie niet hetmibst bekgk had Begnier 1 b zooals men zich herUnert zulk een geheimzincl ge rol heeft gespeeld als I boodschapper De eerste getuige a décharge is Schneider oudpresident Tan het Wetgevend lichaam Onder de getuigen die door den beschulk gde zijn opIgeroepen behooren Dubreuil Bataille Cuplessis SaiutSauveur en Kober de laatste was niet tegenwoordig Na het afroepen Tau de getuigen werd de zittinggeschorst Bij de Toortgezette behandeling der zaak Tao Balaine werd roorlezing gedaan Tan het rapport tHu den rechter van instructie den generaal Bivière In dat rapport wordt in herinnering gebracht het plan van den Veldslag tegen Duitschland het schetst den slag van Forbacb eu wijst voornamelgk op do verantwoordelijkheid welke op Bazaine rust omdat h den generaal Frossard door een overmacht aangevallen niet is te hulp gekomen Niet minder groot is die verantwoordelijkheid bij de gebeurtenissen welke elkander hebben ongerelgd sedert de beno muig Tan Basaine lot opperbevelhebber 13 Asg Het rapport Vindt een gedeeltelijke Terklaring Toor de begane fouten in de zucht Tan den maarschalk om zieh te onttrekken aan de roogdg Tan den keizer die by het leger bleef vertoeTcn Het somt de fonten op tot 10 Aug begaan en houdt staande dat Bazaioe nimmer het ernstige Toornemen heeft gehad om zioh Tan Metz te Terwijderen De hertog Tan Aumale Tarvult zijn post van Toorlitter Tan den krijgsraad met takt en nauwgezetheid Hij neemt tegenover Bazaine alle hoffelijkheid in acht en wanneer hij het woord tot hem richt noemt hg hem Mijnheer de maarschalk Deze is gekleed in uniform met het grootkruis van Legioen Tan Eer Men heeft hem een feuteuil aangeboden Naast hem zitten zijn Terdcdigers de advocaat Laehaud en diens zoon Toor de militaire bijzonderheden bijgestaan door den kolonel Vallette Tan den staf Van de opgeroepen getuigen ijn slechts weinigen afwezig gebleven Bij het aflezen hunner namen brachten die van Jules Favre Regniec en den boschwachter Scalabrino groote sensatie onder het publiek te weeg De voorlezing van het gemotiTcerde rapport der commissie voor de capitulatie geschiedde met zwakke stem zoodat er weinig van gehoord werd De waarde van dit stak is overigens bijna geheel TerTsllen door het uitToerig rapport Tan kolonel EiTière die de eonclusicn tegen Bazaine ontwikkelt Na de Toorlezing van het gemotlTeerde rapport leest de griffier het bcTel tot het instellen van een onderzoek tegen Bazaine gedagleekend 9 Mei 1872 en uitgevaardigd door Cissey destijds minister van Oorlog Uit dit bevel blijkt dat er vermoedens tegen Bazaine zijn gerezen met betrekking tot de cipitnlatie van het leger van Metz Na de oproeping der getuigen werd de zitting Toor een poos geschorst Bij de hervatting der zitting werd Toorlezing gedaan Tan een opgaTe der militaire bttrekkingen door den maarschalk bekleed van de onderscheidingen hem te beurt gevallen en de door hem bekomen wonden Ook is voorgelezon het rapport der commissie van onderzoek aangaande de quacstie der capitulatie ten gevolge waarvan de maarschalk naar den krijgsraad is verwezen dersaheicjliie gemeenten zooh geüorden werdeti dog lile gemeentèn liii Ammfcrs ïh Streefkerk missaris Jlereerd Als bare geot uwen ook hii en gaven de ingezeten nj uit jlblftss rwaard meldt men dd 6 jlct tJadaljMn èen voormiddêg van Ijl Zaterdag door deii Coiijjnissaris des Kqüings in de e provincie onleneden Viaueni warei beden namiddag van dibn irakj Nieutvpoort Grooteen bezoek van den fyiaj ooniijk werden de open in ofgenschouw genoitten loor het uitstoken der na tionale vlag van hunnel i genomeoheid met het be2 oek van sKonings CbfiBisssris biy t Uit Capel e a d IJsel sohrgft men i Heden 7 October is alhier met d n vloed in 4erivier den IJsel binnengedreven het in vergevorderifpnstaat van ontbinding verkeerende Igk van een manspersoon van middelbaren leeftijd vermoedelijk de schippersknecht die de vorige week door bet misitapjinop de loopplank over Moitt i gevallen T Staten QeneraaL Twudi Kambk Zitting van 7 October In deze zitting is de heer de Lange beëedigd en toegelaten Een aantal wets ontwerpen van geringen omTBng is aangenomen Voorts ia het ontwerp tol nadere igdeKjke beperking lan de aanmanting Tan zilTcren standpenningen na discussie aangenomen met 54 stemnen tegen 1 De kamer is daarop tot nadere bijeenroepiAg uiteen gegaan D heeren Tak Wiutgens StieHJes de Brnyn Kops MirandoUe en sjaoob hebben een Toorstel aan de tweede kamer gedaan tot het hosden Tan een onderzoek eoauête omtrent de rolgende Traagpuntcn 1 VVelke is de toestand van het materieel en van de bemanning der Nederl koopvaardijvloot j 2 Welka zgn de oorzaken van de afnemende sterkte dier vloot en van haar verminderd aandeel in de soheepvaartbeweging zoo der Nederlandsche als der vreemde havens P 3 Kunnen er van overheidswege maatregelen genomen worden om aan de scheepvaart onder NederUndsche vlag eene krachtige en toenemende ontwikkeling te verzekeren Naar men verneemt heeft Z M de koning bij een dezer dagen genomen besluit bepaald dat de straf van riet of stokslagen aan de militairen in OostIndië zal worden afgesohaft Gisteren deed de Arrondissementi Bechtbsnk van Utreokt uitspraak in eene hoogst belangrgke prooadure tusscben den Zuidplaspolder in ielana eu de Ned Bijnspoorweg Maatschappg In 1852 namelgk werd tusscben den Zuidplaspolder en de Bijnspoorweg Maatschappij een contract gesloten noarbg de maatschsppg zich onder anderen Teibond om bg den aanleg der spoorbaan van Gouda naar Botterdam Tan af de zoogenaamde booge woning Ton den heer van Houweuingen van Sprang tot in de wMerleiding achter het beneden stoomgemaal b j Nieuwerkerk a d IJsel ter wederzijden dier baan te graven doorloopende bermslooten van zekere wijdte diepte en glooiingen en dezelven te onderhouden op de diepte als voorde poldertochten was bepaald of bepaald zou worden Daar nu de bermslooten langs de spoorbaan Gouda Botterdam de togten des znidplaspolders doorsnyden en dienen om bet overtollige water uit de poldertochten naar het stoomgemaal af te roeren werd door de borengemelde bepaling ten behoeve ran deu Zuidplaspolder roorzieo in de steeds toenemende behoefte aan rerbetering der wateicirculatie en rermeerdering ran waterberging mits natuurlyk het contract ook nageleefd werd en derhalre bermslooten gemaakt eo onderhouden werden van geene mindere diepte dan de poldertogten Wel had de mautEchappij rcüls spoedig aan die Toorschrcren bepalin eeu begin ran uitvoering geferm doch nimmer voldeed zg aan die overeen de aangedii afmetingen brengen j daartoe gei zelf aan wa komst en steeds bleven de minnelijke en gerecht lijke aanmaningen tot nakoming vruchteloos zoodot de ingelanden met bijna algemeene stemmen beslotA de maatschappij deswege in rechten te betrekken eh eene dtlgvaarding roor gemelde rechtbank daarvaï het gevolg was De Zuidplaspolder yorderde daarb dat de gedaagde zou worden veroordeeld om biuneri drie maanden n de beteekeéing van het ronnis of zoodanigen anderen termijn als de rechter billyk zonde oor4selen de doorloopeode slooten boren nader oki BchreTcn daar waar die niet beantwoorden aan dé bepaalde afmetingen M daarop te brengen of wel indien daartegen beijwlren mochten be of ontstaan ter wederzijden dier baiin njeuwfe slooten ran dé aangedaide afmetingen tè graren welke erenwijdig aa de beslaande zalien doorloopen ra dezelfde booge woning tot in dezelfde waterleiding achter het meergemeld benedep stoomgcfnoal met machtiging op ten eischer mm wannper de gedaagde aan hel gegeréi vonnis binnen den daarbij bepaalden termyn njet taocht hebben roklaan zelf na de daartoe Jvereischte v ettelgke verguDn jig te hebben bekomen Ie thans bestaande slooten op genoemde n koste der gediiagde maatschappij te wel + our bet geval idie vergunning na ie aanvraag ni t mooht worden verleend rzy eft dier spooriv egbaan nieuwe sloo ten van gèMe afms ingeu ten koste der gedaagde te graven w ke evenwijdig aan de bestaande zullen doorloopen v n de progenaamde booge woning van len heer vaii Hou eningen van Sprang tot in da I waterleiding achter het beneden stoomg eolaal met jveroordeeling der gedaagde in dM geral in de ko ten Tan het werk lat uit kracht dezer maebligin door den Zuldplas ilder zal worden of zijn Terriekt daaronder begrepen den prys ran aankoop bg minnelijke rerkrijging of ran onteigening der gronden daartoe benoodigd een en andir zoo uoodig nader by staat te begroeten en te rerevenen als naar de wet alles met veroordeeling der gedaagde in de kosten van het rechtsgeding De gedaagde Maatschappg deed tegen dien eisch ter barer verdediging aauvoeren dat de Zuidplaspolder inderdaad bij het verkrygeu der gevraagde veroordeeling geen belang heefi ea sleohts dan belang zoa kunnen hebban indien grootere waterberging en betere waterafvoer naar het stoonngrniaal noodig won om den polder tegen overlast van water te behoeden en eouoliüleerde uit dien hoofde wegens gemis voa belang tot oiet ontvankelgk verklaring iu die vordering Voorts beweerde de gedaagde nog dat de eisehcr moest geaebt worden genoegen ie hebben geuonea met de uitvoering der overeenkomst zooals die bq den aanleg van den spoorweg plaals vond dat de verbintenis om de slooten te onderhouden op de diepte als voor de poldertochten is of zal orden b p ald slecdits ton zgu aangegaan met hel uog up dtu m 1852 aanwezigen toestand eu zij niet gehouden kan zga aan hare bermsluuteu afmetingen te geven die alléén verlangd worden wegens een reraiid rd stelsel van bemaling en waterontlasting en wegens een nieuw geschapen toestand welke bij hel aangaan der ovrreaueeukomtt niet werd vnorzicn noch bedoeld dat de overeenkomst strekte tot het graven van beroMlootra bg den aanleg van den toen reeds nitgebakendm spoorweg en de onmogelijkheid van eene nitvoeriog dier overeenkomst wel de verbintenis zoude vernietigen maar geen grond opleveren om van gedaagde ta vorderen een geheel ander werk dan waartoe zg tieh toa hebben verbonden en waartoe zg noch volgens overeenkomst nooh valgena de wet verplicht i dat zij bezig is en was om de beweerdt verpliohtiug binnen de grens van het mogelijke uittevoereo do niet kan geacht worden in gebreke te zyn enz Voornamelijk op deze gronden concludeerde gedaagde ook tot ongegrondverklariog der vordering Nadat partyen hunne conolusien by re en dupliek hadden geadstrueerd en deze zaik op 4 rn 6 Jani U wegens de uitvoerigheid der pleidooien was bepleit voor den Zuidplaspolderj by monde van da adrocaten Mr P J Snel van Gonda en Mr P L F Blussé van s Uage en voor de Maatschappij bg monde van Mr Aug Philips van Amsterdam bepaalde de Bechtbauk de uitspraak op gisteren Zy heeft dnarby overeenkomstig het requisitoir van deu oAeier van justitie den Zuidplaspolder in bel gelgk gesteld en de Bijnspoorweg Ma itschappg mitsdien veraoT deeld ook iu de kosten De minister ran koloniën brengt ter kennis van belanghebbenden dat by zyn departement na vergalykend onderzoek eenige klerken zullen aangesteld worden op eene jaarwedde van 400 Dit vergaIgkend onderzoek zal aanvangen op 23 October e k en daartoe alleen zullen worden toegelaten zy die op genoemden datum hun l9de jaar ingetredeo zyn en hun 23sle jaar nog niet volbracht hebbeo en wier aanvrogcu tot toelating geschreven op zegel by zijn departement zijn ingeleverd uitcriyk op 16 October e k De eischen die gesteld worden zijn vermeld in de Staat Cl van Dinsdag De Minister van Financien vestigt de aandacht Ton het publiek op het rolgende 1 Het gebeurt aleer dikwijls dat in de brierenbussen briefl aarten worden gevonden waarop bet adres ontbreekt terwijl meestal de naam des afzenders onduidelijk is geschreren of slechts met een of meer Toorletters is aangeduid Er bestaat dan roor de postadministratie gecne gelegenheid die briefkaarten aan hare bestemming te renenden of ze om opgare ran het adres aan den afzender te doen terugbezorgen Terwyl de belaoghe bendeu opmerkzaam worden gemaakt op het ree uldig roorkomen ran briefkaarten die wegens genoemde reden onbestelbaar zijn wordt hun leTens aéiberolen by de rerzeuding van briefkaarten de gewoonte aan te nemen met de invulling van bet adres te beginnen en daarna het bericht te schrijven 2 Bij de terposlbezorging van brieven die de afzenders wenschen te doen aanteeken4n is ook meerdere opi tlendheid dringend aan te bevelen Er worden dagelijks ten gerolge van verzuiiu misverstand of wegens onkunde van bedienden brieven in de bossen geronden die uiterlijk de keiititekeiien dragen dat het de bedoeling der afzenders is geweest ze te doen aanteekeneu De herinnering schynt daarom niet orerbodig dat de brieren bestemd om te warden aangeteekend op het postkantoor tegen een bewijs ran ontvaugat aau de ambtenaren moeten worden afgegeven De aboiders zullen wel doen bet bewgs van ontvangst dadelijk op te Tragen ran hen die zg methet naar de post brengen der brieren hebben belast Indien dan bigkt d it er rerzuim heeft plaats gehad bestaat er iu de meeste geralleu nog gelegenheid om het te herstellen W De Minister van fiuanclëir maakt ter roldoening aau art 7 der wet ran 2b April 1852 Staaiibiad vfi 90 bekend dat krachtens die wet roor een ka f iitaal ran tien millioen gulden aan mnutbifjetlen n omloop is en dat tot rerzekeriog van de rerzilvering dier biyetten de rolgende kapitalen op de poolboeken der nationale schuld lija ingewhreren te weten op Set grootboek der 2Vs pGt inschrijringen een kapitaal ran 18 788 000 00 uilnukends legenden daarvoor by art 5 der wet bepaalden koers ran 60 ten honderd eene waarde ran 9 394 000 00 en op bet grootboek der 3 pCl inschrijvingen eenkapitaal ran 1 010 300 00 uitmakende naar deuda irroor als boren bepoaldeo koers van 60 tenhonderd eene aarde ran ƒ 606 180 00 te zameu ƒ 10 000 180 00 Het derde congres ran liesluurdefs en roorstanders der vcreeoigiiigeii voor rolksvoordracbten en volksvermakeu in Nederland u gekouileu worden op Woensdag 22 Oct in de Siads gehuor aul te Leiden Verleden weck meldt het A r d D heeft de arrond rechtbank te s Hage in raadkamer vergaderd naar den prooorear geueraal verwezen de drie persoaea baaeboldigd ran moord op merrouw van dat Kauwen en hare dienstmaagd Alsna zal het prqr gerechtshof in Zuid Holland im raadkamer hebben te Beslissen ol de beklaagden al dan niet naar de openbare rechtzitimg ran het hof zollea worden rerwezeo Indien het hof de rerwyzing weigert moeten de beklaagden die nu reeds 10 maanden prerentief gevangen zitten onmiddeltgk in vryheid worden gesteld De Jong is ou en dan in de gevangenis zeer heftig gedurende al de 1 0 maanden heeft hg geweigerd iets uit te voereu zelfs een of andere berigheid tot uitspanning Ie ondernemen De beide anderen Verlind en Bebagel zyn werkzaan en bedaard doch houden tioh even oiisehuldig als de Jong In het oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen werd Dinsdag een waarlijk zeldzaam feest gevierd Mej H J van Hinsbergen sedert 19 Oct 1833 in dit gesticht opgenomen vierde uamclyk in het bezit van al hare vermogens en geheel gezand haar honderdsten verjaardag Heeren regenten deden alles om dit feest Inisterrgk te maken o a door het rykelyk onthalen van alle bewoners ran het gesticht het geren van muziek enz terwyl door de zorg ran hel binnenbestuur hel geheele gebouw keurig met bloemen en vlaggen was versierd en op de voorpisats een sierlijke etreboog was opgericht Des avonds deden bg illuminatie die versieringen nog meer eflect en onder dans en muziek werd het feest genoegelyk voortgezet Gisteren was het te Alkmaar feest Ten 12 ure is Z M de Koning vergezeld van HH KK HH de prinsen Alexander en Hendrik en mei zijn gevolg aan hel spoorwegstation aangekomen en aldaar Ioor den gemeenteraad eu do feestconuuiaeic de schutterij du weerbaarheiil de eerewacbt ffHandboogschuttery St Sebasliaan en de gerechtigden tot het dragen van het zilveiao kruis en het metalen kruis opgewacht Alstoeo heeft zich een stoet gevormd die geopend en gesloten door een commando cavalerie langs de voornaamste straten der stad naar het leestlokaal is getrokken Bij de aankomst van Z U hief een mannenkoor begeleid door koper instrnmenten het lied Hollands Glorie woorden van dr Groenewegen en muziek van Biohard Hol op indrukwekkende wijze aan Daarna heeft Alkmaais juiTcrschap eene door haar eigenhandig gestikte feeslbanier aan de feestcommissie aangeboden JonkvruUwe C M van Foreest voerde daarby uit uaam dier jonge dames hel woord ten einde drn Koning te begroeten en den wensch te nileu dat Alkmaar ten allen tijde door de deugden zijner burgers een onwrubare burcht mocbl btyven tegen alles wal hel Vaderland ten val zou kunnen brengen Ten tiVee üre is Z M op het feestterrein op het plantsoen tusscben de voormalige Friesche poort eu Koode Toren aangekomen alwkar H D ontvangen werd met fanfares en met de aitbundige toejuichingen van duizeudeu belangstellenden die aldaar waren samengevloeid om jetmgen Ie zijn van de plechtige eirsti steeukggiug voor het monument njlcmaria Victrix Dr N Beets hield eene korte rede waarin hij in de eerste plaats de beteekenis van het feit van den dag iu het iicht stelde vervolgens den geest van de mannen dier dagen iu eigenaardige trekken deed uitkomen en eindelijk als de leerzame en voorbeeldige schoonheid der geschiedenis van Alkmaars verdediging dil op den voorgrond stelde dal in baar gezien wordt wat onder Hoogeren Zegen volhardende inspanning en eendrachtige samenwerliiog vtrmogen Tegenover de schildering van een der bloedigste looneelen van September 1373 plaatste hij den aaablik van het tegeuwoordlge Hy noodigde den koning uit den sluitsteen der fundeering van het ontworpen gedenkleeken te leggen Prins Willem I zdde hij legde dien in de Unie van Utrecht van het ruim gebouw van Neerlands onaihankelykhcid en terwijl Uwe Majesteit dit plechtig werk volbrengt onder het klinken fan hel oude Withelnualied vernieuwen wy mèt U en uw geslacht het verbond eener liefde die niet eerst van Alkmaar begonnen is en uimmerDseer verga Z M de Koning door den president der Feestcommissie jkr U O De Dien Fontein Vereehnir van Heilo daartoe formeel uitgenoodigd heeft daarop met de gebruikelyke formaliteiteu dien steen gelegd waarmede tevens bei prtfoea Te rh ai l der ebeartenia in de grondslagen van hel monument werd ingemetseld Daarop nam dr Beets nog eenmaal het wourd om deu Koning uit aller naam dank te zeggen en zijne landgenooicn kortelyk te bepalen by belgeen hy voor het Va derland iu den tegeiiwoordigen tgd goed verstandig en duren plicht achtte Het tairgke publiek heeft door het gezameulyk aanheffen van het Wilbelmna van Nassouwe en Wien Neerlandsoh bloed een werkdadig aandeel genomen aan deze plechtigheid waardoor op da wallen der hetdbnt tige stad en in hel gezicht van NoortloUaods vreedzame en ryke landouwen in de van Alkmaar begonnen overwinning een der roemrijkste gebeurtenissen uit Neerlands worstelstrijd dankbaar werd herdacht en wier voltrekking door eeo saluut van 21 kanonschoten werd verkondigd Tusscben Nederland België en Pruisen is dezer dagen overeengekomen dat bij het voorkomen van besmettelyke ziekten in de grensgemeenten van de drie landen daarvan ouderling mededeeling zal worden gedaan oon de betrokken autoriteiten van de aangrenzende provinciën Het zgu de ziekten genoemd in de Nederlandsche epidemiewet benevens dysenterie ea besmettelyke oogziekte Als een voorbode van eenen strengen winter wordt genoemd de verschijning van Verscheidene ijsvogels welke zich in de laatste dagen telkens vertoonden tot zelfs dicht bij de buizen iu de gemeente Maartensdyk Hiermede brengt men in verband de groote zwermen trekduiven die zich in de omliggende bos sohen bevinden tot groot uadeel van de landbouwers die de boekweit nog op het veld hebben eu waarvan de duiven teel verslinden Het behoeft danook niet gezegd te worden ddt er ijverig op dezedieren wordt jacht gemaakt Vir VagU Deurne is dezer dagen het tooneel geweest van een rreeselyken moord Zekere Frans Verboeren werkman en winkelier wonende op het Kerkereld was buitengewoon oan den sterken drank rerslaafd en mishandelde wanneer hy in abuormaleu toestand wn zoozeer zyn vtonw en 6 kinderen dat het oudste zoontje nog pas 13 jaar oud reeds uit het ouderlyke huis gevlucht waseu op een naburige hoeve woonde Toen de vader weder in dien ongelukkigen toestand verkeerde kwam bet oudste zoontje thuis en zoohl deu vrede te herstellen Hij werd echter de deur uitgeworpen terwyl zyn vader hem toeriep dat hij hem een mes in het lyf zon steken Het arme kind keerde bedroefd naar zijn woning terug en kwam onderweg zekeren Petrus van Soom tegen Deze nam het kind bij de band en ging met hem naar het ouderlijk huis alwaar hij tabak wilde knopen Van Soom verweel Verhoeven zijn loge handelwijze om naar zijn kind te steken Steek mij liever zeide hij ik kan mij verdedigen Nauwelijks had hij dit gezegd of er ontstond een worsteling en ran Soom stortte dood neder Het bloed stroomde hem uit het deel waar Verboeven hem gestoken had De vrouw in dien tusschentijd met hare kinderen op alraatgevlucht kwam mei eenige buren terug en ontdekie bet lyk van van Soom Moord moord klonk hel van alle kanten en weldra was de geheele buurt in rep en roer De reldwacliler gerolgd door twee buren namden moordenaar in hechtenis Deze was op denzolder gevlucht eu trachtte zich het hoofd tegen denmuur te verbrijzelen Hij liet zich zonder tegenstandin hechtenis nemen bekende oogenblikkelijk de misdaadbegaan te hebben doch voegde er bij dat van Soomhem hel eerst had aaageralleo Amst Ct Naar aanleiding van de voorbereidende maatre gelen en plannen welke hier en daar gevormd worden lol het vieren van de 25jarige regeeriog van Z M Willem III oppert de AmenJ Ct het denkbeeld of hét niet meer met het karakter van het jubUé strooken zon dat de Nederlandsche Natie wier leus is Eendracht maait Macht Z M zon aaabieden een geschenk waartoe alle Nederlanden ia en buiten hel njk vooral ook in Nederl Indie zonde worden uitgenoodigd bij te dragen zoowel door dis halve centen van den minvermogende als de bonkbiljetlen van den ryke Daarvoor zou zich een hoofdcommissie kunnen vormen onder roorzilterschap ran den roorzitter der eerste kamer en ïnet subcommissien in direrse plaataen Misschien zon als geschenk bijral riadea e a prachtige Kroop waarin bet jaartal 1374 in edelgesteenten naar gelang ran de som der hydrogen t en in die krooa aangebracht het zinnebeeld der Haopt wgzende het jaartal 1899 daardoor aitdrukkende boa Turig de Nederl Natie wenscht dat God die Oranje en Nederlanil steeds beschermde Z M de Koning in gezondheid lerensgeluk en rreugde zyner getrouwe onderdanen ook het gouden jubilé Tan U D regeeriiig doe beleren Ds Koeken is den 26 Sept gecompareerd rooc de acte van gratis admissie Van de tegenpartij ofsehoon op eroepen om de gronden van hel Terzoek tegen te sjircken was niemand opgekomen Deze gratiS Ulmissie is thans toegeslaae Het poces erenwel kan wellicht zeer lang duren en rereischt ia elk geral zeer groote kostoi Laatste Berichten VerBaUlee S Oct De zitting van den krijgsraad ter behandeling der zaak ran Bazaine is hi leB ten 1 ure geopend Omtrent de roorlezing van het rapport werd bepaald dat die hed JKpd worden Toertgezel lot het algemeen resumé DUrna nlllen worden Toorgelezen de bglogen betrekking hebbcade op het geschut de uitrustingen en de lerensmiddelen Die Toorlezingen zullen durtn tot Maandag loo at eerst dan het debat zal kunnen geopend volden Hel uiet opkomen van getuigen uit ElzaaLotharin gen was een gerolg ran ds tegenwerking der Duitsohe regeering Er moesteu bijzondere diplomatieke onderhandelingen plaats hebben om dit bezwaar te boren te komen De lezing rau het rapport ia na Toortgezet zonder eenig incident Te drie ure is de zitting geschorst Toen wrolgens de griffier na de pauze het roorlezen na het rapport hervatte was de aandacht vooral gerestigd op dat gedeelte waarin gewezen wordt op de zooderlingé omstandigheid dat de dépêches eu brieven die betrekking hadden op de pour parleis tusscben Frius Frederik Karel en Bazaine niet iu het register rau deu Maarschalk roorkomen Ook heeft het verhaal omtrent de capitulatie en t geen gezegd wordt omtrent het niet rerbranden der banieren een diepen indruk gemaakt Madrid 8 Oct Eergisteren zyn 7000 carliotao te Santa Barbaia eene sterke positie by Pueute Beina slaags geweest met de goerernemenlstroepen Drie bataillons oarlisten werden door de gouTeruementatroepen teruggedreren eu Inee uren rer achterna gezet FftrijS 8 Oct De uiterste linkerzijde heeft den heer Crémieux opgedragen een rechtskundig rapport aan te bieden ov r de repressieve maatregelen der regeering tegen de drukpers De party heeft roorta besloten hare leden tegen 26 dezer bijeen te roepen l