Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1873

1873 Woensdag i October N 1426 GOÜDSCHËCÖURAKT Nieuws m AdverlcDtielilad öop Gouda en Oinslreken ÏIOLLAXDSCHE SOCIËTEIT van LEVENSVERZEKERINGEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN MILLIOEN CDLDEN Voigefoumcerd Directeur P LANGERHUIZEN Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat bij het Koningsplein i 301 DOORLOOPENDB en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LIJFRENTEN OVBRLEVINGSKASSEN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DRAIJEB te Gouda Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortnijn Drooglecver Notaris Delft Mr C E Overgaanw Pennis Dordrecht H Vriesendorp W Gorinehem Heeren C de Gflselaar C Gravenhage Heer P J Landrjj Leiden Heeren Lezwijn Eigeman Oudewater Heer R W Haentjes Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon SfMedam P Loopujjt C Vhardingen Heer Paulus Kikkert s Woerden G Groeneveld Ondergeteekende SLIJTER in WIJNEN LIQUEURBN en STERKE DRANKEN levert PUIK BESTE MARKTBERICHTEN Gouda 9 Oct Bij kinnen oni et was de stemming minder ast Tarwe puike euwschc 14 15 Mindere ƒ 12 76 ü 13 75 Puldcr puike ƒ 12 50 a ƒ 14 Mindere 11 a 12 Rogge puike ƒ 9 a ƒ 9 75 Mindere 8 ü 8 75 Voer 6 75 7 50 Gerst puike 8 50 a 9 Mindere 7 8 Haver korte dikke 4 25 4 6 50 Lange 3 75 a 4 75 Hennepiaaa 8 75 De veemarkt met goeden aanvoer De handel was in alle soorten traag uitgenomen graskalveren Schapen en lammeren vlug magere varkens en biggen traag Kaas Aangevoerd 40 partijen pryzen 30 ƒ 34 Goeboter 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter 1 26 a 1 36 tl Bnrgerlljke Stand OvtUkDUl O Oct P T ii Beuzekom 8 u 7 6 A Sporaaiij 12 i 9 J L Slamai 6 w Glhuwd 8 Oct F O Scboaleji en W B Bnnscfaoten P riamin en N C Kicnset H C Snikkenburg ca W Baismaa K Goedhart en S Vogel G C van Leenven en A Ureber ADVERTENTIËN V Bö acte Of den 2 OCTOBER 1873 ten overetaan yau den te Waddinxveen residerenden Notaris A N MOLENAAR verleden zijnde geregistreerd is de Vennootschap bestaan hebbende tusschen Mejufrrouw MARIA HELENA VIN DOOREN Weduwe van den heer ADRIANUS VAN SOLINGE en den heer JEAN CHRETEIN GERARD DUTILH beide te Gouda onder de firma van de Weduwe van SOLINGE en COMPAGNIE tot het uitoefenen van LO GEMENT KOFFIJHUIS en daarmede in verband staande zaken met onderling goedvinden op den ö OCTOBER 1873 ONTBONDEN en is bij de evengemelde acte tot liquidateur benoemd de heer A SPBUIJT Gz CaudidaatNotaris te Waddinxveen TABAKSFABRIEK het Gekroonde Tabaksvat H H WINKELIERS © ndergeteekende beveelt zich aan tot hetleveren van GOEDE MARULAND TABAKen GEURIGE POSTORICO J SWITZEB Az Monstert op franco aanvraag verkrijgbaar DE KOLBNiIJN Biuneu eenige dagen hier eene lading grove RUHR KACHELKOLEN tegen matigen prijsbg J H SPIEBINGS Gobda 9 Oct 1873 KattensingeL Gezondheid Kracht en Levenslust gCTen de algemeen in gebruik zijnde Engelschc Gczoiiilhcids Pillen ook bekend onder den naam van Galv Slijm en Ulaagfpillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europaen Amerika ten deel gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenamen smaak in den mand by het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Z vérsterken liet gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zij bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J C ZELPENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxteen b C T Hazenbïro P Namaaksels zgn hier niet van bekend I Openbare Vrywilllge Vcrkooplng te GOUDA de VEHLING op VRIJDAG 31 OCTOBER 1873 de AFSLAG op VRIJDAG 7 NOVEMBER 1873 beide des voormiddags ten 10 ure in het Koffiehuis het Schaakbobd bewoonddoor A W van Wkhkhooven op den Kleiweg aldaar ten overataan van den te Waddinxveen resideerenden Notaris A N MOLENAAR van het LANDGOED met zjjn BOUWMANSWONING ARBEIDERSWONINGEN TUIN en BOOMGAAR DEN LANEN BOSCHHAKHOüT opgaand GEBOOMTE en bg uitstek goede WEI en HOOILANDEN te zamen groot circa 50 bunders alles aaneen staande en gelegen aan den grindweg en het kanaal van den Zaidplaspolder binnen de gemeente van Moordrecht zeer nabjj Gouda en het Station Moordrecht van den Ned Rhgnapoorweg Op 27 OCTOBER 1873 zullen voor AFBRAAK worden verkocht De GEBOUWEN en GETIMMERTEN en om te worden gerooid en weggevoerd al d BOOMEN en het HOUTGEWAS op AKKEBOOBD Den kooper van het vaste goed wordt evenwlsl het recht gegeven dat alles in eigendom over te nemen voor do toen aangeboden waarden met de veilingskosten Catalogussen met het kaartje van AKKEROORD ziJn op franco aanvragen te verkrijgen ten kantore van den bo engeftoemden Notaris A N MOLENAAR bij wien alle mogelijke inlichtingen zjjn te bekomen Alles in dien catalogus en in verspreide biljetten in het breede omsch reven N FRANdOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemi Geld in bewaring ó Deposito van 100 tot f 1000 thans a 41 3 nte 1000 en daarboven 5 Kantoor Westhaven B 145 a f 1 20 het Pakje Behalve dat deze CHOCOLAAD van eene alleruitmnntendste Kwali teit is recommandeert ze zich doordien dezelva voor het gebruik niet behoeft fyn gemaakt t worden als de Melk kookt doet men er d Chocolaad in en na ee9 f einig doorkoken is dezelve gereed J SWIT8EB kt VooAeen B JOOSTEN Lange ïiendoweg Prof Pcrgfrer d A lion IlaarExtract Sedert den korten tyd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zijn er reeds dnizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen ts voe n en te onderhouden dan dit H aar Extract Het ia geheel eenig en wjjkt in zjjue zamenstelling geheel af van alle tot nii toe bekende Haaiomiddelen daar die altjjd uit vet of olie bestaan welke toch leker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat dn vet èn olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en laugsamerhaiid het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract zetten do uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd rein en krijgt ncn Weer allengs een fraai hoofd met hanr Ieder die dus daarmede prjjken wil m ke gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract dat a 40 ets per flacon verkrijgbaar gesteld is bfj Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLEBcn Zoon Rotterdam P A nORONIE Goada Drnk vao A Bijokniau BUITENLAND Bnlteilanilscli Overzicht De restBuretie rau den Boarbonschen troon ecbijnt minder Icmu van sliigen te hebben l e commiisie van 6 teden der nationale vergadering CUangarnier d AndififretPasqiiier Uaru Combier de Larcy die in laat heeft de grondslagen vast te ateilen waarop de detnitiere onderhandeling met Cbanbord kan phuts hebbeo schijnt te atniten op de quaeatie der vlag Hel ia hier niet alteen een verschil van torn maar de vlag ia zoowel voor Chaobord ah voor de Ftanacfae natie het lymbool hunner beginselen bij den een die van het aiiein regime bij de andere die van 1789 En de legitimiaten van onze dagen zien beter in dan hnn koning dat terugkeer tot de onde monardiie onmogelijk ie Uen zegt dat Chambord het loven en biUen moede ia en kortaf geweigerd heeft met gn beginielen te ttansigeeren Hy heeft FrobsdorfT verlaten en rai Zondag op viaite bg den ex groothertog van Toacanc te Salzburg Daar zou hg ook eene Fraoache daputstie ontvangen De republikeinen vertroflirende op da talentvolle leiding van Thiers acheppea nieowen moed Het regent van hnnne zgde verklaringen ten voordeele Aa republiek Veel genoegen zal hun de nitalag der 4 aanvullingiver iezingcn van II Zondag doen Niettegenstaande allen aandrang drr handhavera ran de moreële orde zijn overal de republikeinaobe eandidaten verkolen E n bewü Anir l ndvnlt van de oude monareuie en de elericalen Bouhn heeft aan den afgevaardigde Echaaeériaux een brief geschreven waéri hij voeretelt op 15 dez r eene b geenkouut t houden van afgevaardigden die vooratandera lijn van een beroep op het volk Frankrijk zegt Eoulier wil eene deroocratieche natie bigven maar de ontworpen moiiarvbie ia de negatie der democratie Deze monarchie schijnt haar bestaan te willen verzekeren door vernietiging van het algemeen stemrecht De achrgver komt tot de s olaom dat de bevolking behoort te worden geraadplee gd over den regeeringsvonn welke zij begeert Zoo ontvalt der ri chliTZJJde ook de steun der fionapartiiten De laatste bgrenkomst der permanente oommiaaie wn zonder eenig belang De aankondiging van het Praiaisohe koninklijke bealuit waarbg de kamer ontbonden en de nienwe verkiezingen worden vaitgeateld op 18 Dot en 4 Nov gaat in de officieuse Berlgnaphe bladen gepaard met een warm beroep op de liberale kiezen De strijd tegen de ultramontanen wordt weder sla beweeggrond aangevoerd De regeering zeggen zg heeft steun uoodig om nieuwe maatregelen tegen da wedcrspannige geeatelgken te nemen die zullen moeten buigen of barsten I c eerate kamer te Darmstadt beeft bg de voortgerclte beraadslaging over de schoolwet het verplichte be ock der vormarbool met 14 tegen 12 stemmen nrgckeurd en met hetzelfde aantal stemmen verworpen art 3 waarbg de geeatelgke congregatiën van bet volksondcrwiJB warden uitgesloten De Saksische landdag zal worden geopend door den kroonprins daar de koning weder voortdurend aan slapeloosheid lydt en dientengevolge verzwakt be Beierscbe landdag komt 4 Nov byeen het bericht dat de koning zelf de vergadering zou openen is gebleken onjaist te zijn Niet lic berichten uit Oottenrijk over de aanstaande rijksraadaverkiezingen luiden gunaiig voor de Duitschliberalen te Weenen heeft men een uiterst luchtige opvatting van de verkiezingen en beschouwt men deze uitsloitend uit het oogpunt van een openbare vermakelykheid Bg de verkiezing van kiesmannen op het platteland heeft de clerioale partg meest gezegevierd de liberalen hebben die pasten prgs gegeven zonder een enkele poging tot verdediging Èen der correspondenten van de Avtjtb Allg Zeit hondt liet dan ook voor lang niet zeker dat de Duitsoh libcralc ofgrondivetspartg de overwiuunig znl beliolcn in den strijd Sedert geruimeo tijd hade meerderheid der Engelaohe kiezers in daaanvungsVerkiezingen voor het lagerhuis den mg toegekee aan het kabinet Glad tone Een toevallige vaeniging van heterogene elementen was oorzaak daaan zegt Ou Dtaly Ne Het was het gevolg boveni va eene amenwerking van hen die van oordeel m dat het kabiaetGlad stone te veel deed en too niet durven voorstellen om zelfs iota daarvan wede ongedaan te maken en van hen die meenen dat nt genoeg gedaan is en er aan wanhopen om metWes tot meer doen aan te sporen Üladstone a aftjten is daarom nog niet de nederlaag van het liberaame in Engeland meent het blad en een miuisten dat ondanks zijne tekortkomingen het liberale jloof zoo juist vertolkte wordt niet verjaagd en ovrvleageld door het Abaoadabra van den heer DiarÜi Zulk een toon sloegen de miniaterieele bladen sedert lang niet aan De crsrwinning der liberalen Inj de verkiezing te Bathheeft hnn blijkbaar hnn zelfvertrouwen wedergegevo en wanneer de wijze waarop zg thana speciaal t en Disraeli uitvaren buitengewoon onbeschaamd i dan moet dit worden toegeschreven aan het feit dat de leider der tories persoonigk bg deze verkiez betrokken waa Overmoedig geworden door dei uitslag der laatste verkiezingen had hij op hoofhartigen en uittartenden toon in een brief aan den oooaervatieven caudidaat de Dederloag der liberalen voorspeld en op weinig kiesoha wüie ague tegenparig a faire genomen Van daar de heftige toon waanp de liberale bladen in hunne jubel artikelen over la overwinning van Bath Diaraeli de lea lezen Thana zijn zij ook zeker van S f f Taunton waar de nieuwbenoemde moet onderwerpen De meerderheid door den liberalen candidaat te Bath behaald was echter niet zeer groot van de 4290 uitgebrachte stemmen werden er SI 10 op hem uitgebracht De ultramontanen te Geiiève hebben door openbare plakkaten len sterkste geprotesteerd teg de op Zondag bepaalde volksverkiezingen zg verlangen dat niemand daaraan deelncme De liberale katholieken evenwel hebben in eene door 800 personen bijgewoonde bijeenkomst drie eandidaten gesteld voor de betrekking van pastoor o a den heer H acintbe Het procea Bazaine werd gisteren te 1 unc voortgezet In de vorige weck is de lezing van het rapport van generaal Bivière de memorie ter verdediging van Bazaine en de acie van beschuldiging voorgelezen Thans begint het eigenlyke rechtsgeding Binnenkort zal er eene vergadering worden gebonden van leden van de verschillende fracties der linkerzijde scbryft men uit Fargs aan een Duitsch blad en wel onder leiding van Thiers daar zal het verbond gesloten worden tusschen al de vganden eener restauratie die slechts een station zou zyn tusschen twee omwentelingen De verklaringen legen de restauratie nemen toe en het waohtwoord dat graaf de Tooqueville bg het landbouwfeest te Cherbourg heeft gegeven republiek of monarchie vindt levCndigcn weerklank bg alle liberalen Tocqueville seide dat de eerste behoefte van den Staat de stabiliteit is het vertrouwen des volks op zijne inslelliiigen Kau vroeg hij hef koningschap ons het eerste en het tweede geven Tooqueville zie £ evenals Thiers nog altgd het heil des hinda in een republikeijische conservatieve Uegeering Door de tegenpartij werd hierop gevraagd j Welke Eepubliek wilt ge dan waarbij de Journal des Débata niet onjuist opmerkt i Het schijnt dat de heeren van de rechterzijde zich geen groote moeite hebbeu gegeven om de goede Eejiubliek te vinden Na den 24n Mei werd de rechterzijde de wetlige meesteres van de HepHbliek zij wiis uitstekend in de gelegenheid om met de Kejiubliek waaraan zij de voorkeur wilde geven ervoringen op te doen maar zij gebruikte haar mncht alleen om de monarchie te herstellen men knn derhalve gerust zeggen dat zij de Uepnkliek niet heeft gevonden omdat zg haar niet gezochi heeft Deze ontboezeming van de Jinimal des Déhatt ia een bewijs dat bij de redactie van dit blad de Bepubliek weder bovendrijft men weet dat zy in den iaatsten tijd wel een laveerde De SUcle telt de openlijke verklaringen op ten gunste van de Bepnbliek afgelegd nadat Faray en Say Christophle en Lefcvre Pontslis waren voorgegaan zijn nog gevolgd Caotades tiarré Kerisouet en LegasLasalle Men vertelt te Parijs dat de aanhalig van de Broglie he zoo weinig met den graaf van Chambord meer vinden kan dat men er aan denkt vpor te stellen om M ac MahoD levenslang te benoemen tot President der BepuMiek Niemand gelooft echter dat de republikeinen daar thans genoegen mee zullen nemen Thiers is persoonlijk Jegen de verlenging van de macht van Mao Mahon ij meent dat een plebiscit ten gunste van de republi zon uitvallen en houdt het daarom voor wenschelijk om wanneer een volksstemming wordt voorgesteld deze te ondersteunen Wat het plan betreft van de Broglie om MaeMahon levenslang tot President te laten benoemen men schrijft hem daarbij de bedoeling toe om langs dezen omweg tot de monarehie maar met den gr af van Parijs te komen Blij de graaf van Chambord tot den dood van Mac Mahoi in den vreemde dan blgft hij een onmogelijkheid eii ligt de candidatuur van de graaf van Parijs voor de hand Verder heeft de Broglie met de verlenging van de macht van Mac MahoB ook zgn eigen belSngen niet vergeten blijft Mac M hon dan blijf ik ook das redeneert bij De bedevaarten hebben voor een deel niet aan de verwachting beantwoord men had gehoopt dat de jim oorfw iwh zouden doen spreken dat d vranMn door de politie sonden moeten worden beaohermd eni maar de ervaring heeft geleerd dat de meerderheid des volks vrij onverschillig was omtrent dat kerkelijk vertoon en op zijn hoogst de schouders ophaalde De liberale bladen spreken bijna met van de processies en zoo verloopt de kans waarlijk declericale bladen hebben er nu op uilgevonden om beleedigingen die de pelgrims zouden zijn aangedaan te versmnen bij nader ingesteld onderzoek werd by al de khichten geconstateerd dat niemand de vromen had gemoeid soms dnt de pelgrims volstrekt niet geweest waren op de plaats die men opgaf De wereldtentoonstelling is nog niet ten ainde veeleer chijnt in de tegenwoordige maand het aantal bezoekers zeer groot te zullen worden en toch denkt men reed riiel schrik aan de onvermijdelijke ofrekening De Deutsche Zeitung doet uilkomen dat minder het tekort dan de wijze waarop men is te werk gegaan ergernis wekt De rijksraad zegt het blad behooit deze aangelegenheid in zijne eerstvolgende bijeenkomst ter hand te nemen en degenen die zich aan verkeerde handelingen hebben schuldig gemaakt ter verantwoording te roepen Bg de statuten was aan den dïrectenr generaol een onbepaalde macht verstrekt om te handelen naar goedvinden evenwel onder onmiddellijke verantwoording aan den minister van koophandel doch in Februari 187 2 zag de Minister zich genoodzaakt te verklaren dat hg het betreurde eerst toen aan het Huis der Afgevaardigden een verslag van den directeur generaal te kunnen overleggen daar dere geiveigerd had zich wegens Ie gedane uitgaven vroeger te verantwoorden Destijds verscheen ook de eerste en byna eeuige afrekening betreffende het beheer van het VVeener tentoonstellingstonds in de Wiexer Zeitung Daaruit bleek dat reeds op het einde van September 1872 van de aanvankelijk toegestane rcs millioen gulden 11 4 452 161 naren uitgegeven Tevens wafd aan het Huis inzage gegeven van de voorloopige raming voordelentoonstelling waarin de kosten op eene ronde som van fl 15 700 000 werden geraamd Het Huis der Afgevaardigden stond de verlangde som toe en stelde slechts deze voorwaarde dat voortaan een gedragslijn wierd gevolgd welke geschikt was om aan de volksvertegenwoordiging de vervolliug barer taak moa i lijk te maken Wat is tot dusver geschied waardoor aan dit rechtmatig verlangen gevolg wordt gngeven