Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1873

Men htaohtiè eeae cofflmissie cm allc rekeningen te centroleereJi doch tut dusver heeft rij geen teeken jran leven gegeveu een tweede v erslag werd in de Jftener Zeitung niet geronden en alies at men weet is dat het tekort grooter zal zijn dan me l vermoed had Pe ontvangsten op de teniooDstelliiig zijn tegeu alle verwachting slecht oitgeTallen en de kfzoaderlyke posten welke de directeur generaal aan het Huis der Afgeviiardigden Is overzicht der te wachten ontvangsten heeil overgelegd komen niet met de werkelijkheid overeen Als ontvangsten van de entreegelden alleen had men 9 millioen gulden geraamd terwijl men tot 1 October slechts 3 696 498 beta lenden en 1 706 676 niet balaléiiden telt Voegt tnea bierbij voor de loopende maand in een rond cijfer een ailntal van 1 millioen dan verkrijgt men tot nlt October in het geheel ongeveer 4 7 millioen betalende bezoekers waarvan over de helft met k iarten van 80 en 40 kreutzer toegang had eoodat de ontvangsten uit de entreegelden weinig meer dan 2 5 millioen gulden zullen bedragen In dezelfde slechte verhouding staan de andere ontvangsten tot de raming zoodat men het geheele tekort der onderneming zegt de Deutsche Zeilmg op XI a 12 millioen galden kan schatten BINNENLAND GoüCA 14 October Z M heeft bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht o a benoemd tot officier ven gez 2e kl naitr ouderdom van rang de oBicier van gezondheid 3e kl J H Teeling Wö vestigen de aandacht onzer lezers op aehtarslaande advertentie waarbij de Goudsche ingezetenen worden uitgejioodigd eone vergadering bij te wonen op Donderdag aanst om te bespreken eeno eventueele feestviering bij gelegenheid van de 2öjarig6 regeering van Z M den koning Wij twijfelen er niet aan of vele stadgenooten zullen aan die uitnoodiging gehoor geven In Vele andere gemeenten hebben zich reeds oommissien voor 4at doel geconstitueerd Gouda zal toönen niet achter te stahn l j andere plaatsen in erkenniiig der weldaden onUer het koningschap van Willem III genoten VERGADERING van ben GEHBENTEBAAD Woensdag den 16 Oct 1873 des namiddagsten U ure waarm zal worden b h mlAM Ëen voorstel tot kostoloozen afstand van grond aan de provinoie tot verlegging van de brug aan het Babat Een voorstel tot afwijzing van het verzoek vko den heer A A G van Iterson tot de oprigtiug van eene school vau Middelbaar Onderwas voor meisjes Ben voorstel tot goedkeuring der staten van Begrootiug der Inkomsten en Uitgaven van de besturen der Instellingen van Weldadigheid over hït jaai 1874 Een voorstel tot af en overschrijving van posten op de begrooting van uitgaven dienst 1873 Een verzoek van do Commissie voor de Tentoonstelling van Goudsche oudheden tot oprigtiug van een stadsmuseum te besluiten Op bet verzoek van den heer Barbiers om aan hem te verharen het gebouw van den voormaligen groeten volmolen waarover in de laatste zitting de stemmen hebben gestaakt te benoemen Twee balponderwyzers aao de Openbare scholen Men xcrnecmt dat de onlangs opgetreden minister van oorlog op de by de tireede kamer ingediende begrooting van zijn departement voor 1874 eene wijzjgiDg zal voorstellen bestaande in bet meerder uittrekken van gelden tot verhooging vau tractementen van de officierea bij de landmacht De eerste kamer der stiitcn generaal is tot hervatting Tan hare werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 21 Oct aanst des avonds ten 8 ure Bij Koninklijk besluit vanden 14en September jl is goedgekeurd de begrooting der enkel provinciale enfauishondelijke inkomsten en uitgaven in Zuid holland vpor 1874 bedragende in ontvang en uitgaaf 587 195 65 Zaterdag overJeed te s Graveahage de heer F T Helvetius van den Bergh die onder de vaderlandsche lefterkondigep en dichters een zeer gunstigeu naam verwier en in het bijzonder als de schrijver van het tooneelstnk de Neien by ieder bekend is Beeds Terscheideoe jaren moest h j wegens zijne gezondheid en volslagen blindheid er van afzien onze letterkunde met zijne vooitbrengselen te blijven verrijken Hot Sldttti ai ij bevat het kon besïuit van den 3den Oct 1873 oudende bepalingen betreffeuilo visitatie Jangifien vervoer van rundvee en hüt schorsen van markte en openbare verkoopingen van rundvee een en anir tot beteugeling der longziekte onder het rundvé Het luidt Is volgt Art l Het is verWcn rundvee te vervoeren uit of naai de gemeenten gedeelten van gemeenten door Onzen Minister vaiBinnenl Zaken aangewezen Deze aanwijzing wordt nor plaatsing in de StaatiCourant ter algemeene Innis gebracht In bijzondere gev l kan de Bargemcester verguniiiDg verleenen tot tt vervoer na daarover den distijjctsveearts te hebln gehoord en onder de door dezen noodzakelijk geaate voorwaarden Art 2 Het boude van markten en openbare verkoopingen van rundvo voor zoover door gemecnteverordeniugen vrijgelatei is verboden in gemeenten waarvan de aanwijzing oor onzen Minister van Binneiil Zaken door plnatsig in de Staala Couranl ter algemeene kennis zal orden gebracht Openbare verkooping van rundva van denzelfden eigenaar of behoorende tot de nalienschap van een overledene blijft steeds geoorloofd Art 3 In de in it I bedoelde gemeenten of gedeelten van gemeente wordt door opziohteis al het rundvee opgëschreve Deze opzichtera wordo benoemd en ontslagen door Onzen ioistecv van Biiienlandacbe Zaken Bij de aanvaarding lunner bediening leggen de opzichter in handen vai den Burgemeester der gemeente die hun als sladplaats ia aangewezen den volgeuden eed of belofte af Ik zweer beloof dt ik de verplichtingen verbonden aan de betrek ing van opziehter van hel rundvee naar behooren rvullen zal Zoo waarlijk heipe mj God Almachtig I Dit beloof ik Art 4 Op de van Int rundvee van eiken eigenaar afzonderlijk door de opzichters in duplo op te maken lysten wordt dat rundvee genummerd en beschreven De lijsten wtrden door de eigenaars of by ontstentenis van dezei door de houders of hoeders van het vee voor gtzieu geteekend ééa exemplaar wordt aan den Buigemeester toegezonden Art B Van elke verandering in het op de lijst aangeteekende getal rundree door geboorte slachting of verplaatsing binnen de gemeente of het deel daarvan volgens art 1 aangewezen geeft de eigenaar Burgemeest die daarvan aanteekening houdt op het bij hem ber istend exemplaar der lijst Art 6 Onmiddellijk en uiterlijk binnen ti4 lf uren na het overlijden of na de slachting van een stuk rundvee geeft de eigenaar bonder of hoeder daarvan kennis aan opzichter die het gestorren of geslachte dier binnen vier en twintig oren na de aangifte moet visiteeren Zoolang deze visitatie niet heeft plaats gehad is het verboden de longen los te maken of eenig deé van het stuk vee te vervoeren Art 7 De opzichters ijo gehouden al het rundvee vermeld op de door hen opgemaakte lijsten ten minste eenmaal s weeks te visiteeren en met de lijsten te vergelijken Veranderingen in art 6 vermeld worden onverwijld op de lijsten aangeteekend en door de eigenaars houders of hoeders voor gezien geteekend Vermoeden de opzichters bij deze visitatie of bij die in art 6 vermeld dat een stuk rundvee aft longziekte ly dt of geleden heeft of ontdekken zy ongewettigde verandering in de getalsterkte Zoo geven zij in hel eerste geval daarvan onverwijld kenni aan deu Burgemeester die handelt als in de wet van 20 Juli 1870 StwtUhlad n 131 is voorgeschreven en in het laatste geval maken zij op hunnen ambtseed procesverbaal op van de overtreding Art 8 Ons tegenwoordig besluit treedt in werking op den vijfden dag na de afkondiging in het Slaaithlad en in de Sfaata Couraitt Ter uitvoering van de besluiten der jongste algemeene vergadering heeft het Hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs in Nederland dezer dagen twee adressen gezonden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken o over de opleiding der onderwijzers i over eene wettelijke regeling van de bewaarscholen Met betrekking tot de zaak sub a wijst het Hoofdbestuur op de sterke afneming van het gebil jongelieden diezichvoorhetondern ijs willen vormen als een gevolg vooral van de vele afwijzingen bij de akte examens welke afwijzingen op hare beurt voortvloeien uit de geheel onvoldoende opleiding voor de gewichtige betrekkiifg vnn volksonderwijzer De kunstmatige verhooging van de jaarwedden der hulponderwijzers zal niets baten Slechts door uitbreiding van de bestaande en vestiging van nieuwe kweekscholen oordeelt het Hoofdbestuur dat vermeerdering van onderwijzers en verbeterde opleiding zal zijn te bereiken In het tweede adres doet het Hoofdbestuur in t breede uitko men de noodzakelijkheid dat er inrichtingen bestaan tmr het kind vatbaar te maken voor het ondertvys da het in de lagere school zal ontvangen in dien zin echter dat zij met bepaald voorbereidend onderwijs schenken maar de Ifinileren geaohikt en vatbaar make en eene voorbereiding tot het onderwijs zijn Thans evenwel ontbreekt alle toezicht op de bebtaande inrichtingen en bestaat er behoefte aan goede bewaarscholen vooral ten behoeve vau dog iniiuKgoeden stand Wettelijke regeling der bewaarschool is daarom dringend noodzakelijk en het Hoofdbestuur verzoekt mitsdien den Minister de spoedige iudieninof bij de SlatStt Geoeraal van een wets ontweiii op de bewiariaholen te bevorderen Door den aanmaak van ruim zes millioen stukken van 10 St I et en s a n s Eijks Munt te LUreokt in de laltsten tijd bestaat er weder overvloed van zdlke paamifnt én kon dm de rtinw ontloop ven vreemde voornamelijk Belgische stukken niet aau behoefte worden toegeschreven Dat der speculatiezucht waardoor deze voortdurend onze greuzen overschrijden zoo vrij fl wordt gegeven vindt alleen zijne oorzaak in de handelingen van het publiek dat klaagt over de eirculatie van zboveel buitenlandsohe centen en zich zelfs toch zoo lauwt toont in de wering daarvan Nam iedereen naarmate hg daartoe in slaat is het besluit om zulke oenten niet in ontvangst t nemen voorzeker de omloop zott spoedig merkbaar minder worden Blijkens het algemeen variUg van het Instituut van Doofstommen te Groningen vdór eenige dageu verschenen telt die inrichting oip dit oogeublik 164 kweekeliugen van welke 88 jongens n 76 meiqts Vaa deze 164 worden 160 in het Instituut verpleegd terwi slechte e n het volle kastgeld 260 betaalt en 180 niets betalen Uit de provincie Nooid Holland worden er o a 44 uit de provincie Gelderland 22 uit de provincie Groningen 21 leerlingen verpleegd Gedurende het 83jarig bestaan van bet Instituut werden 1136 leerlingen opgenomen van welke 900 aU bekwaam om in de mualscbappij te verkeeren werden ontslagen In dien tyd overleden er 92 Van de 1136 leerlingen behoorden o a tot de provincis NoordHolland 276 tot Zuid Holland 200 tot Groningen 177 Uit Oost Indie kwam er ééa en van buiten het rijk 6 Wat den staat der geldmiddelen betreit kannen wij mededeelen dat de ontvangst over 1872 bedroeg 61 068 921 3 de uitgaaf 60 688 80 Eoodat er eene meerdere ontvangst waa van ƒ 400 t ïV Behalve de jaarlyksche gilt ont ring het Instituut van Z U den Koning tijdeni HD verblijf te Groningen ƒ 300 Wij vernemen dat mr W H Cost Jurdens beslotenheeft voor zijn lidmaatschap van de Enrttc Kamer der StateuGeneraal te bedanken l aJ Men meldt uit Leewarden De toestand van het aardappelgcwAS waarover men zich onlangs wegens de vochtigheid vau den bodem zoo zeer bekummerdt schijnt door het drooge eu zelfs aangename wede sedert het intreden van den hcfst aanmerkelijk te zijn verbeterd Wel komen vele z a n onder de aardappelen voor in lommigeii soorten doch over bet algemeen is dit getvaa als goed gelukt te beschouwen De prijzen zijn naar gelang van de hoedanigheid varieereode t per hectoliter wordt voor goede soorten ƒ 1 60 a ƒ 2 besteed Ook van andere gewassen is naar men verneemt de toestand niet zoo slecht als men aanvankelijk vreesde De prija der boter aan de waag alhier waa Ie soort 59 50 2e soort 52 50 per on Het Öoofdbeituur der Maatschappij van Ijandbouw Tuinbouw en Veeteelt in bet arrondissement Breda en omstreken heeft zich by adres tot het Ministerie gewend om te wijzen op de hoogst nadeelige gevolgen die vooral ook voor de provincie Noordbrabant zullen te duchten zyn van de wet van 21 Mei II Staatablad u 73 waarbij Fraosehe wet van 26 VentSse an IV tot uitroeiing van rupiennesten en art 471 8 van het wetboek van Strafregt worden ingetrokken De Uegeeriog wordt verzocht middelen te beramen tot het in t leven roepen ecner not tut bescherming der vogels in t algemeen als de natuurlijke vijanden van achadelyke rupsen en insecten met strafbepaling op het roeven en vernieligen der eieren het vangen en verkoopen van vogels enz euz Te Mülheim a d Buhr hebben onlangs een schoenmaker en zijne vrouw in drn kelder vjn het huis dat zy kort te voren gekocht liuddcn ctn schat van ongeveer 3000 tlialer 5400 gevonden bestaande in een kog t en eenige staafjes zuiver goud die in een gat verborgen waren Het zonderlinge van do 2aak is dat de ratten die in het huis nog al in grooten getale aanwezig waren aanleiding tot de ontdekking van den schat hebben gegeven deze diereu hadden namelijk het breiwerk der vronw weten machtig te worden en naar bet gat in den kelder gesleept de kloeo saijet was echter dicht voor het hol bfijren liggen en werd daar door de vrouw teruggevonden Bij het trekken nau den draad viel eerst een ateeiltje uit deit muur en kwamen vervolgens de gouden kogel en de staafjes te roorsehijn Koloniën OOST INDIÊ BATAVIA 80 Augustus Door de NedeW Iftdiscbe Regéering is Fatjitan aangewezen tit ferkly plutt voor den voortialigen opstandeling Maradiah Kapoe Hij werd naar boord van den naar Java vertrekkenden stoomer oader geleide tan een schout en een politie oppasser overgebraeht Met z n armoedig en kreupel lioboam sleaneiide op een kettiiiggjongen ging Maradiah Kapee in opgewonden toestand die radeloosheid of wanhoop om de verbanning öit deze streken te kennen gaf met half ouwilltge sehrcden voort daar hij geweigerd h d op een karre e plaats te nemen t Was teen droevig begin vau den dag die treurige uitgang van Maradiah Kapoe wiens uiterlijk niemand zou doen vermoeden dat nü het Nederlandach gezag eenmaal zooveel moeite berokkende welkenhij trouwens tich zelven keefi bereid en die als rechtmatige straf voor deu onruetstoker moet beschouwd worden ifai UU Dezer dagen hebban zes Eoropeeeehe oudcroffioieren op Fassar Senen baldadighedun bedreven Ophet zien der iolaudsche politie zyn vyf hunner opdeu loop gegaan terwijl K ia getraabt heeft ziente verweren doch net ongauatig gevolg want hijwerd stningen genomen en is door de bevolkingderwijze toegetakeld dat hij o a uven haafd VDtideu bekwam ten gevolge waarvan hij thans in liethoipitaal verpleegd wordt Men sobrijft uH Tjilatjap dd 21 dezer Eene zekerlyk sedert jaren alhier ongekende gebeurtenis had heden plaats De 6de compagnie artillerie beiieveni de Europeesche fuseliers van het garnizoensbaialjon voor zooverre zy nl gesehikt waren bevonden voor den velddienst vertroliken van hier naar Batavia de artillerie om deel oit te maken van de tweede expeditie naar Atchia delusehera om ingwieeld te worden by bet 9de bat infanterie Het ontbrak by de landingsplaats ook niet aan oeschouwws Voorafgegaan by gemis aan muziek door de taoboera en begeleid door de officieren van bet garnizoen voor zooverre zy niet evenala die der genie door byzondere drukte verhinderd waren Bad iet embarkemeiit onder hartelijke handdrukken van den braven militairen commandant kapitein Grooe en verdere ollicieren benevens onderofficieren in de beste orde plaats Ten 6 ure vertrok de Baron Miikay op sleeptouw hebbende de Aibanua Suaauua gezagvoerder e de Vries Volgens particulier bericht zou de tweede expeditie naar Atchin eerst in November vertrekkeneu de vyaudelijkheden in December aanvangen Samaraog 26 Aug De inlander Mardi werd eergisteren ochtend ten 4 i ure wakker en zog toeu dat de achterdeur van zyne woning openstond en een vreemd persoon bctig was daarlangs de goederen eg te biengen die in huis voor de hand lagen Het ging hem wel aan zyn hart die beroering aan te zien maar hy had den dag te voren vernomen dat eenige lioegineesche soldaten uit hvnne kazernen gedrust waren en meeuende dat die persoon die Mli f was hem zyn eigendom te ontncmeu tot diegedroston brhoorde besloot hy zich stil ta houden daar hy vreesde dat de Boegineea in zyn werk gestoord boos zoude worden en met kris gollok ofander wapen den verstoorder steken zou Mardibleef dus van zyne slaapplaats de handelingen vanden dief gadeslaan en eerit toen deze zioh verwijderd bad stond hy op en nam hoogte van watbem ontstolen was en op welke wy e de dief zijnewoning was binnengekomen Het bleek dat epagger van het erf was doorgebroken en daarna de sluiting van de achterdeur die uit taliedoek bestond as afgesneden en dat al wat vervoerbaar was hemwas ontnomen Blyde er ongewond to zijn afgekomen herstelde hy gisteren de pagger en de deur Uil Djokja deelt men mede dat den 2l8teiidezer des namiddags in de kampong Sosroncgaran een hevige brand ontstond Niet minder danUBeo dertig Javaansche huizen werden in de asoh gelegd Een oangeiinam versoliynsel was hot datde resident zich onmiddellyk na de uitbarsting van don brand vertoonde en zelf de handen uit de mouwen stak om het onheil te doen stuiten Die flinke houding eclilor deed de traagheid vaq andere autoriteiten des te sterker gevoelen KaotüiigeFëclit te CkHida Terechtzitting van 1 October 1873 C V H veroordeeld in eene geldboete van 5 tt subs gevangenisstraf van twee dagen wegens bette Gouda rydcn barder dan in een matigen draf D M veroordeeld in twee geldboeten elk van ƒ 5 of subs gevangenisstraf van twee dagen voorelke boete wegens het te Gouda ryden harder danin een matigen draf twee malen begaan C S hutsvr van L de M veroordeeld in eene geldboete van l of suba gevangenisstraf vaneen dag wegens hel te Gouda werpen van vuilnis op tot openbare dienst bestemden grond zonder schriftelyke toestemming van Burgemeester en Wethonders A J veroordield in eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van 6éa dag wagens bette Gouda laten stil staan van een met een paard bespannen voertnig zouder dat hy als eigenaar cf een ander geschikt persoon de tengels hield of oomiddelyk by of voor de bespanoing geplaatst wa W Z C B en O vereordeeid ieder in eene geldboete van I of subs gevangenisstraf van een dag voor ieder wegens het te Gooda in vereeniging eu gelijktydig storen van een vogeluest D V d K veroordeeld in eene geldboete van l of subs gevangenisstraf van een dag wegenshet te Gouda plegen van stnatacfaenderij door hetwerpen met steenen H 8 en 8 S veroordeeld ieder in eene geldboete van l of anbs gevangenisstraf van een dag voor ieder wegens het spelen mat geld op den openbaren weg te Gouxia Kn allen in de kosten des noods invorderbaar by lyfsdwang Laatste Berichten OeoèVe 13 Oet De verkiezing ter vervulling der drie vacante pastoorsplaatsen hy de katholieke gemeente albier heelt gialereu plaats gehad Alles gi g stil en bedaard Van de 23dU ingeschreven kiezers hebben er 1267 geateffld Met ruim 126U stemmen zyn gekozen de liberale ciudidaten Hjaeintbe Hurtaalt en Cbavard Met hetulfde aantal stemmen zijn de negen leden voor den Paroehialen raad benoemd New York 13 Oot Grant heeft Zaterdag jl in een gesprek verklaard dat de paniek t noodiakelijk heeft gemaakt na een eersten stap te doen oif weder te koiaen tot betaling in specie hetgeen eeu soliede llnancieele basis tot weken In het l elan des lands Uij vernekerde dat indien hg thans de boodschap schryven moest by het oongres zou aanbevelen den maatregel goed te keuren Parijs 13 Oct De krygsraad heeft Banc by verstek ter dood veroordeeld De Unim zegt dat de graaf van Chambord te Frohsdorff verschillende adressen heeft ontvangen Parijs 13 Oct De Btm Puilie verklaart er zich tegen dat de voorioopige toestand bestendigd worde het blad zegt dat het land zelf spoedig tusscbeii beiden moet komen om zyn lot te bestemmen Mseoacb is Oot Het Sociaal Congres heeft zich veraenigd aet het voorstel om den wensch te keuoen te geven naar eene hervorming der wetgeving ten aanzien van maatschappijen op aandeelen en wel in dien zin dat aan de oprichters eene zwaardere verantwoordelykheid wordt o legd dat ty al hunne baudelingen moeten openbaar maken en dat oOk de minderheid der aandeel hoeders een rechterlyk onderzoek zal kunnen doen instellen omtrent het beheer der gelden en eigendommen Voorts werd besloten bij den iionsniad en den Byksdag een adres in te zenden waarin wordt aangedrongen op eene wettelyke regelingder scheidsrechtely ke Oomitds ter beslissing van geschillen tassohen patrooas eu werklieden Daarna IS het congres gesloten Madrid 13 Oct De Carthageners hebben van Zattrdag middag tot Zondag middag 6 uren het vuren geataakt Op dat oogeublik werd bet vwr van alle forten byna galijktydig hervat de vlagacn werden halfstok gehescheu ter gelegeuheid Van de begrafenis van Mo a lid van de junta die Zaterdag in den recslag werd gedood Het verlies der opstandelingen by dit zeegeveoht bedraaf 13 dooden en 47 gewonden De aanval der oarlisteu tusschen Amposta en Arragon is afgeslagen B u r g e r 1 ij k e S t and OtaoRtK O Oct Pieler Vilbtlmus Martiaas oudüra P W Kamj haisca ca ï W Snor 10 Colnehs Ilcrnianu iloniliiriis uuilt m C iraiüuluu m J vnu dur Buig 12 Cunl Jiikiis oader It G J van Diutekoia cd M A W Mindcroa OT ui ivi hN i tl Oct H Mocrmau buisvr vaa D Stolwijk iSü j II J Blcsgninll 25 j J P Saiterse 6 j 10 m 1 C vau NiclBChuurcn 9 m B I M van WkUc liuurt u O m 12 A tan OootBtrooni hwiavr van V Sana Cl j 11 m T ianlB 1 j 6 ra Aan het Bureau van Politie is in bewaring eelr in deze gemeente gevonden GOUDEN EING ADVERTENTIËN Zg difi iets te vorderen hebben van of versehuldigd zijn aan de met wederzijdsch goedvinden ontbonden Vennootschap db Wbd va SOLINGE ï COMPAGNIE te Qouda worden Terzooht daarvan bitmen drie weken na beden opgaaf te doen aan étn Heer A SPBüUT Gz liquidatenr dier Vennootschap ten kantoieTtut Notaris MOLENAAR te Waddiimeen h Mn m N FRANCOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van 100 tot f 1000 thans 4 rente 1000 en daarboven a 5 o Kantoor Westhaven B 14 Dy GELAUFF $ beroemde Pillco en Balsem maken het gebruik vau elk ander geneeenüddel oveifbodig lit heb die gedarenda mijn SO jarige practgk daizende maleo met efn gelukkig gevolg aan mijne patiënten voorgeschreven en nog dageli s verneem ik van een groot aantal IKders I de heilzame uitwerking dezer gelukkige riqding Lgdenl aan welke ziekte gg ook laboreert mgn veeljarige ondervinding heeft mg overtuigend bewezen dat er geen voortreffelijker ziektestof oplossend middel bestaat dat altgd zeker gunstig en onschadelgk op alla organen van het menacheljjk ligobaam werkt de vochten heilzaam vei tèit B nniiie en adtyetpe gal dgnt n ziektestoffen door een zachte en natuurlgke laxans afdrijft be bloed zuivert het hoofd helder eo frisch maakt de bloedsomloop bevordert ie borst maag en ingewanden en het verzwakte zenowttelsel varsterkt de groudoorzairic van elke ziekte spoedig wegneemt en bg een duurzaam gebruik waarborg ik den lyder een volkomen herstel Lijder aan asütma borst maag zenuioen koortt graveel en rhumatiek gevoelen zich door liet gebruik dezer Pillen zeer gelukkig Dezelve zgn in verzegelde doozen met een ouderteekende gebmiksaanwgzing groot 20 bladz waarin de ziektetoestanden nader worden beschreven Doozen van 1 55 en 30 Cents Ook mgne Balsaniuoi Vitae Ëxteroum heeft bewezen ia zgn het thans nog eenig bekende middel dat met zekerheid zelfs het verooderdste Itheumatiek zal doen genezen Er zijn Igdera die jaren lang aau de smartelgkste pgnen en tot krom wordens toe ten gevolge van het rheumatiek hebben geleden en uetbwis bereidwillig verklaren hiai volkomen heiitd aan deze Balsem te danken te hebben Het is mede een onfeilbaar middel tegen winterhanden en voeten nachtiaampeu verlamming jicht zinkiugg verstgving dwieden en pezen aangezichten gewriohtspgu on bij alle plaatselgÊe pijnen is het een doeltreffend middel Prijs per flacon 50 en 30 Cents met gebruiksaanwijzing Alleen echt tiitsluitend verkrijgbaar te Gouda A Woipp Groote Markt Leiden E Nooki ijk Se ioon toven Wei yVoLtr en Zn en meer bekende depots in andere steden J P G 6ELAUFF Geneesheer Oorresp Lid van het Gciiootscliap terbevord ring der Genees Heel Verlrts Schei en Natuurkunde te Nieuwer Aiitsti kf