Goudsche Courant, woensdag 15 oktober 1873

3 Maanden Crediet Openbare Verkooping Viering van de 25 jarige Regeering VAN Z M onzen geëerbiedigden Koning De ondeigeteekenden nemen de vrijheid hunne Mede Ingezetenen uit te noodigen tothet böwonen eener VERGADERING op DONDERDAG 16 OCTOBEH 1 des avonds ten 8 ure in het Lokaal Nut ïn Vermaak Oosthaven Gouda 14 October 1873 Vrtjdag 17 October N 1427 1873 GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentieblad voor Gouda en Onistreken ten owrstaan van den Heer A N MOLENAAR Notaris te Waddinaveen op UjAANDAO 30 OCTOBER des namiddags ten 2 ure in het Lokaal Tirou aan de Spoorstraat te Gouda bestaande in gemaakte HEERENen KINDERKLEEDINQ STÜKKBN en verdere HEBREN en DAMES WINTER ARTIKELEN Alles breeder by büktten te vermelden In aUe TOÜRANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Bén afscbritt is voldoende lAATSCHAPPU VOOR LANDONTSINHIirG gevestigd te APELDOORN PREMIELEEiMNG dd 1 Augustus 1873 groot 100 000 1184 Premien tot een gezamenlijk bedrag van f 63 000 Uitloting 6 December e k Tot 1 November dezes jaars zgn Obligation in bovengenoemde Ueaing zoolang de votyrraad ttrekt ƒ 6 per stuk by Heeren Agenten te verkregen De Directeur jEen JONGMENSCH vraagt te Gouda by fatsoenlijke lieden liefst zonder Kinderen Kost en Inwoning Opgave van prgs en verdere conditien franco bg P C NEÜRDBNBDRG Boekhandelaar te Roiterdam Vrywilllge Openbare Verkooping ten overstaan van de Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en G J SPRÜUT te Ouderkerk aid Umi op VRUDAG 17 OCTOBER 1873 des voormiddags ten 9 nre onder Gouderak mm de Steenfabriek van de erven den Heer P MOLENAAR om contant geld van PAARDEN RUNDVEE RLITUIGEN HOOI MEST BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN smede MEUBELEN en HUISRAAD Breeder by biljetten beschreven Alles daags te voren te bezigtigen Informatien jign te bekomen tep kantore van genpemde Notarissen Mevronw du PUI vraagt tegen 1 November EENE KEDKENIEID Loon 80 gulden Adres Gouwe n 76 Mejuffrouw HARDEMAN op de Turfmarkt te Gouda zoekt tegen November of Februari eene KEUKENMEID om tevens Huiswerk te doen 283 Staatsloterij De TREKKING der 1 KLASSE begint op MAANDAG 3 NOVEMBER e k J VAN BERKEL J A BIEZENAAR N VAN BÜÜREN M VAM DANTZIQ A VAN REEDT DORTLAND G C PORTULIN DROOGLEEVER H J G PORSTNER D HOOGBNBOOM H JAGER K JONKER A A KOCK H W G KONING H W KRAMERS D J A VAN KRUIJNE D LULIUS VAN GOOK C MESSEMAKER Openbare Verkooping te GOUDA Op DONDERDAG 16 OCTOBER 1873 des voormiddags ten elf nre in het Koffijhuis de Habmonie aan de Markt aldaar van N 1 Een voor weinige jaren nieuw gebouwd en zeer goed onderhouden HEERENHUIS met tuin daarnevens aan de Kamemelksloot te Gouda wgk R n 282 in de onmiddelijke nabyheid van de Kom der gemeente kad Sectie A n 1995 tor grootte van 3 aren lp centiaren Zynde in het huis 2 Beneden en 3 Bovenkamers allen geplafonneeid Kelder Keuken en verdere gemakken N 2 Een HUIS daarnaast met STALLING voor 13 koejjen voorzien van Pomp benevens vflf roeden Hooiberg en Tuingrond daarachter kad Sectie A N 1994 en 1996 groot 10 aren 40 centiaren N 3 Een perceel uitmuntend best WEI en HOOILAND imet twee perceeltjes Tuinof Boschhakhout onmiddeiyk achter de vorige perceelen gelegen kad Sectie A N 1559 703 1154 706 707 en 708 ter gróótte van 3 hectaren 38 aren en 11 centiaren N 4 Ben perceel HAKHOUT en WATER in Bloemendaal onder Gouda balend ten zuiden A MÜONS ten noorden J G NABER ten oosten C JANSEN en ten westen de Ned Rijnspoorweg Maatschappij kad Sectie B N 758 en 759 tor grootte van 7 aren en 17 centiaren Perceel 1 is verhuurd tot 1 Mei 1875 en perceel 2 en 3 tot Kersmis 1874 en 1 Mei 1875 Breeder bjj biljetten en nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore v u den Notaria MONTIJN te Gouda Mr J H VAN MIEBOP J M NOOTHOVEN van GOOR H W OTTO G G PLATE C C H PRINCE J A ROEST van LIMBURG J N SOHELTEMA L SLOTEMAKER CoBN 8 B SMELT C G SPIT Dr C A TEBBENHOPP H van de velde D 6 VAN VREUMINGBN H J WBNNEKES Dr P DE WILDE P C VAN ZEULEN SlUm en Maagpllicn Dom pillen die aindt elo jaren met het b te ge olg tegeu de sUjm en is maaever aterkend gebruikt worden door hareTerlciL spijsvertering zeer bevorderen bg on ier goed tegen de gal en zeer zacht laxerend sgn j n legen 32 cent het doo je n rt bcrijrt n het gebruilc rerlirggbaar bij de uavoigendeHeeren te Amsterdaro M CIcban C0 Droog HeiligewesD8ai Bleiewfllt 8 r d Kra l B Bommel Zalt J v d Vegle Boskoop j H Rosbergen Delft E Wilkchul Pelf ha en J Kooh j Deventer Gebroed Timon f Dordrecht H J Giltoy Dirksland D de Vries Gonda L Schenk op de Hoogstnint a Hage Visser in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Harderwp A Oreidenua Legden J T Terbnrgh HaarlemmershTuit Lekkerkerk A den Oudsten Linsobolen B Kruithof Moordreoht G H Post Rotterdam v Santen Kolff korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Bombouts Schoonhoren A Wolff Stolwijk A Zijdorlnar Zevenhuizeii A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens net echte recept zijn door mij te OouJa allee en uitHlttitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosjf der ecJite en sints onbeugclnke jaren gebruikte Slijm en MaagpUlen ia een biljet voorden met de handeeekening van J J SCHKEUDER apotheker welke hnndtcpkentng zieh ook bevindt op bet zegellak waarmede het doosje geld is Men gelieve daar wel attent op te Bgü en aich te waohlen voor het gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop Ie bri rigpu CORRESPONDENTIE Het ingezonden stuk van O ta in ons Tolgend Nr worden geplnatst Het stuk van J xal indien de plnataniioifo het toelaat in een onzer volgende Nrs worden opgenomen 1 f Rrdacwk Gouda Drqk tbo A brinkman Afkondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien het beslnit ran den Heer Commissaris de Konings iu da Proviucie Zuid Holland herinneren ten gevolge van hetzelve de Ingezetenen dezer Gemeente aan de hun bg Art 42 der Wet op de PERSONELE BELASTING vau den 29 Maart 1833 Slaaltllad u 4 opirclegde verpligting tut het doen van suppletoire aangiften wanneer zij met betrekking tot nieuwe aanschaffing of afwisseling van belastingsvoorworpen vallen in de termen van Art 27 der voormelde Wet om namentlijk als nog of zoodrs zulks bg hen in bet verder gedeelte van het belastbaar jaar het geval mogt worden zich te adresseren aan den Ontvanger van s Rijke Belastingen ten einde een biljet ter invulling te bekomen en daarbij ieu aangifte te bewerkstelligd en zulks ten einde bevrijd te blijven van de strafbepalingen vervat io Art 3S en 39 der voormelde Wet welke voor de belanghebbenden ter Secretarie dezer Geipeeute steeds ter visie is liggende Gouda den 15 October 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DsOOaLSEVEB FOETÜI If VAN BkkOKN UzENDOOBH BUITENLAND Buiteukiidsch Overzicht Da wending in de publieke opinie ten ganstevan de republiek in Fraokrgk toont zieh steeds duidelijker Orooten indruk maakt de uitsUg der verkiezingen waarvan ttij in ons vorig numner spraken Wel werd deze verwacht want de departrmenieo waren er naar mnnr de verschillen in de cijfers in verband met de preesie van bet goaveruemeut verbazen of verschrikken iedereen De afgevaardigden der rechterzijde die naar Salzburg zijn vertrokken worden terugverwacht Zij zouden Woensdag of Donderdag het antwoord van Chambard aan de bureaux der rcclitensijde mededeeleo Hel gerucht vindt meer en meer geloof dat Chamboril weigert zich tot iets te vctbhiden en iets te verklaren voordat hij als koning erkend is Volgens Paru Journal zal de heer Thiers aanst Zaterdag een diner geven aan zijne staatkundige vrienden van de kamer Ook de beer de Rémusat ondminister en erii der nieuw gekozen leden zal dit diner bijwonen Het Journal dei Débalt behelst een artikel van den heer John Lemoinne waarin gewezen wordt op de noodzakelijkheid om onverwgld nit den tegenwoordigen toestand te geraken De sohrgver zegt verder Wg moeten welen hoe wg ten opzichte van het koningschap denken De laatste legitimiitisehe afstnmraeling heeft het in zyne macht bet koning ciinp in Frankrijk in eere te herstellen of het te dooden Het koningschap vindt ryn eenig recht in het nut dat het in t land kun stichten Maar het mag niet worden afgescheiden van de nieuwere geBobiedenis Er zijn voorstanders der monarchie die van Frankrijke moderne geschiedenis niets willen weten voor wie die geschiedenis niet bestaat By het vastbonden dier leer kan men zeker zijn dat het koningschap niet zal terugkeeren Het rechtsgeding van Bazaine was Maandag belanjrgk door de verdediging van den beschuldigde die voomamelgk hierop neerkwam dal het de bedoeling van Bazaine nooit geweest is om den doortocht met alle kracht te forceeren maar veeleer het Duitsche leger bezig te honden onder Metz wellicht om daardoor het Duitsche hoofdleger te verzwakken De veroordeeling van Rano is een slag voor de radicale partij waarvan hij het denkend hoofd was Gnmbetta doet meer dienst als volksleider In Dnitschland ogint het kleine MroklenhnrgBchwerin mot zijn middricenwschc tocstauden weer de aaniincht te trekken de vcrecnigde Inndd ng is ti geii deu 12n Nov te Sternberg bijcengcrocpai om te beraadslogeo over de wgtiging van de grondwet i de groote landeigenaars die de macht geheel in handen hebben zullen achter wel zoo wijzigen dat zy bet in banden houden en van een eigenlijk gezegde volksvertegenwoordiging nog geen sprake kan zijn de verandering zal echter in elk geval dit voorhebben dat er openbaarheid komt in de staatafinanciên die in een beroaiJeo toestand verkeerenen dringend hervorming vereischen De betrekkingen tnsscheB Oostenrijk en Tnrkge zijn van minder gunstigen aard de officieuae üfon sReme behelst een artikel daarover waarin geklaagd wordt over de onbetamelijka wgs waarop Turkije jegens Oostenrgk met betrekking tot de Bosaiscbc aangelegenheid gehandeld heeft door het toezenden van een memorandom aan de Europeesche mogendbeden waarin de zaken er eenzgdig voorgesteld vordcn De Bttme wgst de in die memorie vervatte beschuldigingen als geheel ongegrond af Ook de aanwezigheid van deu vorst Milan vaa Servië te Weenen was van den kant van Turkije aangegrepen als voorwendsel voor een deo nstratie welke een nadrukkelijke terechtwijzing aH nederige verontschuldigingen van de zijde van Itrkije ten gevolge bad Het blad besluit met te v klaren dat OostenrgkHoogarge recht heelt om dt dankbaarste s rapalhie van de regeering des snltaaa te vorderen en dat bel Weener kabinet iu elk geval aan den tegenwoordigen twijfelachtigeu toeatand een einde maken en een behoorlijke voldoening vorderen lal De minister van buitenlandsehe zaken Androssy wordt ter zake van de gerezen moeilijthedea te Weenen terugverwacht Bg de verkiezing Ie TauntoD Engeland op 13 dezer velloadeD heeft cU tibmmysvrnnAtAMM é dr aaraal James op den oonaervatieveii caiididaat sir Alfred Slade de overwinning behaald met 89V tegen 812 stemmen De heer John Bright zal den 22sten dezer te Birmingham zgne aangekondigde redevoering voor zgue kiezers aldaar hondco In de Deensche kamer werd Vrijdag 11 besloten om het voorstel der oppositie in behandeling te nemen waarbij de regeeriug wordt uitgenoodigd om de moeilijkheden uil den weg te ruimen die gerezen lijn met de kamer en waardoor de ontwikkeling des lands wordt belemmerd weigert de regeering aan dat verlangen te voldoen don zal de begrooting worden verworpen Gisteren zou met de beraadslaging over dit voorstel een aanvang worden gemaakt Ken aantal leden onthield zich van de stemming terwyl een der afgevaardigden protesteerde tegen de handelwijze van de linkerzijde die volgens hem geheel in strgd was met het constitutioneel beginsel In de zitting van Dinsdag heeft de president van den ministerraad verklaard dat het ministerie ten gevolge van s konings wensch op zijn post blyft vast besloten zijn plicht te vervullen Het beschouwt de oppositie sla gericht tegen het grondwettig recht des konings om vrijelyk het ministerie te kiezen Wanneer het Volksthing de begrooting zonder discusse verwerpt zal het worden ontbonden FRANKRLTK Voor eeuige dagen sprak Ie XlXe Siècle van het bestaan van een fonds tot het koopen van stemmen ten gunste der Monarchie en noemde een bankiershuis dat een groot gedeelte van het daartoe benoodigde kapitaal bad voorgeschoten Het orgaan des hertogs de Broglie ie Franfaü haastte zich dadelijk het publiek te vertellen dat Ie XlXi Stede een bespottelijk sprookje had opgedischt dat het eerst is verschenen in de Duitsche bladen aan wie een parool was gegeven Thans echter vindt men m de Correipmdance Réfvllicaine het officieus orgaan van het liukercentinm een uitvoerig artikel onder het opschrift Le Enchèrei dat te dier zake nadere bg zonderheden mededeelt Ziehier wat in t begin van dit artikel KOrdt gezegd Een gerucht dat alle Franschen het schaamrood op de kaken zal jagen is sedert eenige dagen ter beurze verspreid Frankrijk lA in veiling gebracht worden Aan allen die geneigd zyn hunne stem onvoünvaardelijk aan de moimrclmle samenspanning te verkoopen biedt men omijtiii oiidei bcheidingoii geld enz aan De een zal een gezantschapepost bekomen de ander een aanzienlijk rijk bezoldigd ambt een derde een zak met geld Er worden zelfs bekende personen genoemd die zich met dezen handel inlaten die bet werk der omkooping op zich hebben genomen ook worden met name de lieden aangewezen die aannemen wat de royalistiscbe mildheid bun belooft of geeft Ten slotte trekt het Uad met de diepste verontwaardiging te veld tegen hen die op deze wijs met hun geweien en met het lot van Frankrijk negotie drijven Zal vraagt de Farijsche correspondent van een Dttitsch blad de Franijaia nu zeggen dat ook de afgevaardigden der linkerzijde een aan de Dnitsche dagbladen gegeven parool volgen gelijk bij beweerd beeft van le XlXe Siècle Men ziet zijn antwoord te gemoet Intusschen geloof ik te eten wat de Cerreifondance Se publicaine aanleiding heeft gegeven tot dit heftig artikel Verscheidene afgevaardigden bleven tot op bet laatste oogenblik in de zitting van 21 Mei trouw aan de zyde des heeren Thiers ea gedurende de parlementaire vacantie hebbeu zg aan andere afgevaardigden van het linker centrom te kennen gegeven dat zij niet gezind zyn voor het herstel der Monarchie te stemmen Mitsdien heeft de republikeinscbe partij op hen gerekend Plotaeling echter hebben sommige dier a evaardigden rechtsomkeert gemaakt en op de ban door de vrienden des heeren Thiers formeel gedaue vraag e B ontwijkend antwoord gegeven Deze onverwachte desertie nu was de aanleiding tot het artikel in het orgaan van het linker centmm Cx l ENGELAND Toen Engeland Abysainie aan zijn lot overliet na Keizer Theodoor gestraft te hebben prees men het voor zijn gematigdheid Misschien ware t voor de bevolking gelukkiqer geweest zoo Engeland het onder zyn patrooant gehouden had Sinds het vertrek der Cntsche troepen is het land verscheurd door binueulandache oorlogen Kassa de Prins van Tigre wiens naam veel voorkwam in de geschiedenis van den tocht naar Abyssinie heeft overwonnen en den troon beklommen onder den naam van Johauni II keizer van Abyssinie Hy heef Abba Kdssai zijn dapperen mededinger naar den troon waarop deze minstens erenveel recht had als hij laten vatten Hierop beeft hg zijn ooren met schietkatoen doen vulleu uls watjes en het katoen doen outplolfeu waardoor t hoold van Kassai in stukken vloog Zeveuentwiiitig gevangenen liet hij in zijn tegenwoordigheid de rechterhand en het rechterbeen afbouwen en liet ze toen ten prooi geven tan leeuwen en panters DDITSCHLAND De oud katholieke synode heeft zich tot versoheidm Duitsche regeeringen gewend ten einde de erkenning des heeren Keinkens als ond katboliek bisschop te verlangen Men verwacht volgens de Berlijnschen berichtgever der Weier Zeitung dat Baden spoedig een toestemmend antwoord op dat voorstel lal geven Uit Wnrtenberg en uit Saksen is niet veel gnnstigs van dien aard te verwachten In Saksen heeft men slechts een gering getal Katholieken en deze zgn de weinige uitzonderingen daargelaten lUtramoutaanschgezind Wat Wurtemberg betreft men weet welk eene be duchtbeid de regeering van dien Staat koestert voor al hetgeen naar een conflict zweemt Daarenboven heeft de bisschop Hevele von Rottenburg tot heden elke breuk tusschen de beide katholieke partijen weten te verhoeden Men mag bet om die redenen zelfs niet onwaarschijnlijk achten dat aan de beide regeeringen voorloopig geen aanzoek tot erkenning des heeren Reinkens als ond kalholiek bisschop zal worden gericht In Hessen staan de zaken te dezen aanzien zelfa na de optreding van het vryzinnige ministerie niet zeer gunstig De invloed door de Maintzer bisschoppelijke partij aan bet Darmstadtsche hof nitgeoffend is nog zeer groot Bovendien komt hier nog Let volgende iu aanmerking m Hessen is de bevol