Goudsche Courant, vrijdag 17 oktober 1873

Icii m ennjeela rsfUraol gezind e bekommert y lich weinig om aangelegenheden als de hier bedoelde Te Munehen is de toestand minder bedenkelijk Het grootste beswaar hetwelk aldnnr zal gelden is het volgende geeft men gehoor aan het gestelde Terlangeu dao laadt men den schijn op zich dat de Toetstappeu Tan l rsisen worden geTolgd en iel dergelijka poogt meu aldaar ïorgrnldig te veraaijden Aan den anderen kant mag echter niet nil het oog worden verloren dat de oud katholieke beweging haar oorsprong verschuldigd is aan een kerkelijke richting welke ten hove groeten b jval vindt terwijl danreuboren het tegenwoordige regeeringsstelsel op de hevigste w ze door de ultramontanen wordt bestreden Hierbij komt nog dit feit hetwelk vrij wat gewicht in de schaal legt Dezer dagen heeft hel hooggerechtshof een ultramontaansch dagblad veroordeeld dat de oud Katholieken volgens een aanklacht door leden der oUd Katholieke partij ingediend had gehoond en gelasterd Bij zgn arrest verklaarde het hooggerechtshof die aanklacht gegrond en veroordeelde het geïncrimineerde dagblad op grond dat de beide strijdende partijen behooreu tot den Staat erkende Katholieke Kerk Een erkenning van den heer Heiukens als oudTkatholiek bisschop mag als het natuurlijke gevolg van het bedoeme arrest worden boachonwd Men zy hierbij echter indachtig dat een dergelijke erkenning niet spoedig kan volgen Zoo iels zou te eer in stryd lyn met de gewoonte in Beieren sedert onheugel ken tijd in zwang BINNENLAND GOÜDA 16 OCTOBEE Bg kon besluit is o a aan den ofiic vaa gezoudh der Se ki H O C Heringa vergunning verleend tot het aannemen en dragen der Bultsche medaille voor niet slrydenden ingesteld te belooning voor vrgwillig bewezen diensten bij de verzorging van gewonden en zieken tgdens den FransabDuit adieii oorlog in 1870 1871 y Op de gisteren avond gehoaden tweede vergadering der Ccbitingclub is bet woord gevoerd door den heer mr J Fortu jn Droogleevar over de hervorming va het Nedeft munUtelael Door de Pcefrnoialë oommi8sie voor het Iag r onderwijs werden Dinsdag te s Hage geëxamineerd 9 candidaten voor de wiskunde Daarvan werden 3 afgewezen en 6 toegelaten waaronder de hh P C Sohrieok uit Gouda eu Q van Wijngaarden uit Oudewater Door de Provinciale commissie voor het lager onderwijs te Znid Holland is gisteren o a met gunstigen nilslag geëxamineerd voor de akte in het teekenen de heer W de Bruijn alhier Gisteren had de aanbesteding plaats van het bouwen eener school op de Nieuwe Haven Ingekomen waren 9 billetten Deze geopend zijnde Week het 4 t ingeschreven hadden W A G Jansen K Hollander Utrecht V Ï7964 A van der Schelden Gouda 29200 C van Eeuwen 29778 W de Jong 29887 H J Nederhorst 30312 W C Beuhl 30900 J Mulder 31000 G Luyendijk 32500 W P van der Laan Delft 84865 x W j kunnen het bericht gisteren door eenige bla len medegedeeld dat voor den bekenden beker uit den tgd van Jacoba van Beleren ƒ 40 000 is geboden bepaaldelijk tegenspreken Id de zaak van Nabben legen IJsselsteijn dife wij to ons Nr van Zondag mededeelden heeft de rechtbank het aangeboden getnigenbewgs niet toegestaan als niet afiloende Pal r Jtut Dinsdag ia alhier een werkman van een steiger gevallen waarop hij werkzaam was Ofschoon nog in leven is echter het ergste te vreezen Eergisteren heeft aan het station van den Bynspoorweg alhier een eenigaiins beschonken persoon en spade geworpen voor de locomotief van een juist vertrekkenden trein Het eenig gevolg was gelukkig dat de spade ia stukken vloog De dader is naar het politie bureJQ gebracht De Staatt Cmnmt bevat de verslagen der oommissien in 1873 belast met het afnemen der examens van leerliDgapoiheker en Tan rroedviouw Door de commissie te s Hertogenbosch zijn als Uerliug apotUeker geèxami iedrd 3ü eaiidiilaten waarvan zijn toegelaten 22 waaronder A Ilartog Polak alhier De Commissaris des Koniiigs in deze provincie heeft met verwijzing naar eene vroegere circulaire a m de Seoieeutebesturon kenms gegeven dat er geeiie vergunning mag worden verleend tot vervoer naar den stal van wegens longziekte verdachte runderen tenzij aan hen ee ie verklaring worde overgelegd van eeu gecxamineerden veearts waaruit blijkt dal de geheele koppel van den eigenaar vaa het verdachte vee zoowel het verdachte als het niet verdachte is ingeënt Als eeu navolgingswaardig voorbeeld van de wijze I waarop de gezondheidsbelangen der ingezetenen bij het dreigen dér cholera kunnen worden behartigd moge dieoen dat te Gorinohem sedert eenige dagen door chloorijzer gezuiverd havenwater voor ieder gratis verkrijgbaar ia De gemeenteraad van Zierikzec heeft besloten tot opbeifing van de stads bank van leeuing Deze maatregel IS het gevolg van dezer dagen ontdekte onregelmatigheden en misuruikeu die de voorloopige iiihechlenianeming van den boekhouder der bank hebben Ico gevolge gehad Die misbruiken moeten reeds sedert eeu aantal jaren hebben plaats gehad Wij hebben inzage genomen van een nieuw weekblad getiteld Geïllustreerd l oUtie Nieum Kekehjkêche kroniek van builengevoHe voorvallen mitdaden en ongelukken De twee eerste 4 bevatten dan ook lan het begin tot het eind allerlei vreeselijkheden en misdaden terwyl eenige Icelijke illustraties eene aanschouwelijke voorstelling geven van het ophangen van eenige mannen een vermoorde vrouw en van het vinden van een lyk in de Theems Gewoonlyk heeft man bij de oprichting van een blad een nuttig doel voor oogen en geschiedt ecu nieuwe uitgave om meer of minder in eene ge voelde behoefte te voorzien Het eenig doel vali de uitgave van dit blad kan slechls zijn eenige guldens te verdienen ten koste van den slechten smaak van hel publiek Eu als zoodanig moet de uitgave ten sterkste afgekeurd worden In bel Iste n wordt o a gezegd Het volk en niet alleen het geringe volk grijpt bg voorkeur naar bet VArhaai Van die afgrijselijke gebeurtenissen Hetzy men dit goed ofafkeurt het is billgk en onvermgdelgk dat aan zulk eeu algemeeoe neiging wordt te gcmoel gekomen Is het helaas I voor een deel waar dat het volk met gretigheid akeligheden leest het is o i zeer afkenrenswaard die neiging voedsel te geven Voor de eer van het Nederlandsche volk hopen wg dat het toonen zal oog te veel goeden smaak te hebbeu om een dergelijk blad te sleuuen Evenals wij de aaokondigiiig van dit blad met leedwezen zagen zullen rg het hoe eer hoe liever staken dezer uitgave met blijdschap begroeten De kamer vau koophandel te Haarlem heefi in aansluiting aan de onlangs door zeepfabriekanten gedane verzoeken aan de tweede kamer een zelfstandig adres ingezonden waarin die vergadering wordt verzocht om hg gelegenheid van de behandeling der staatsbegrootiug voor 1874 hetzg een voorstel tot afschaffing der zeepbekistiiig vap de regeering uit te lokken of daartoe zelve het initiatief te nemen Door den minister van binneul zaken is het volgend schrijven gericht aan de commissarissen des konings in de provinciën Ter voorkoming van de verspreiding der Aziatisohe cholera is het van veel belang dat privaten waarvan wordt gebruik gemaakt door reizigers meermalen daags worden ontsmet De verschillende spoor wegmaatschappijen hier te lande worden door mij uitgenoodigd daarvoor zorg te dragen voor de stations aan hunne spoorwegen Ik verzoek u de aandacht der gemeentebesturen op dit onderwerp te vestigen met verwijzing naar art 6 der net van 4 Deo 1872 waarbij aan burg en weth de bevoegdheid wordt verleend om bij het verschgnen of dreigen van besmettelijke ziekten verzamelingen van mest en ander vuil waar die zich ook bevinden op te ruimen of onschadelijk te maken Het schijnt raadzaam dat thans van deze bevoegdheid worde gebruik gemaakt inzonderheid ten op zicbte van logementen en slaapsteden Gelief ook door tusschcnkomst der gemeentebesturen de ondernemers tan stoombootdienslen uil te noodigen de privaten op die vaartuigen meer dan gewoonlgk te willen doen reinigen en eenige malen daags te doen ontsmetten Volgens het kon besluit van 17 April 1873 worden privaten ontsmet door daarin eene oplosing te storten van ijzer vitriool en carbolzuur vooral ook langs de wanden der trechters Deze oplossiajf wonft bereid door oplossing vnn 1 kilogram gzer vitriool in 15 liter of een emmer water vermengd met liter ruw carbolzuur waarbij is op te merken dat het ijzervitriool gemakkelijker oplost in heet dan in koud water De politie te Amsterdam hoeft dtzer dagen twee personen in hechtenis genomen die zich aan oplichterij hebben schuldig gemaakt Deze personen genaamd Delwel en Pet op wie rreds cenigcn tijd het oog gevestigd was maakten er hun werk van om onder den schijn van koophandel te drijven de lieden te bedriegen Zij gingen aldus te werk De eeu gaat in een winkel en koopt daar iet waarop de tweede verschijnt een horologie dat geleend waa van een derden kameraad vau hen koopt en vervolgens laken en een doek of iets dergelijks Hg biedt een zeer boogen prijs ofschoon de koopwaar slechts geringe waarde heeft en na loven en bieden wordt de koop gesloten doch nu heeft de koopman geen geld genoeg om te betalen Van den winkelier die niets kwaads vermoedt wordt nu het geld de koopsom is dan ver boven de waarde voor eenige oogenblikkcn ter leen gevraagd waarop hel laken enz daar bigft eö kooper en verkooper vertrekken Zij laten echter niets meer van zich hooren en verdeden de winst onder elkander Het heet dan dat de winkelier alles heeft gekocht hetgeen uiot wuar is het geld wordt iutusscfaen niet teruggebracht Het ia gebleken dat dc c oplichterij eene soort van industrie is geworden volgens een vooraf beraamd plan Maandag ving te Hoorn do twcedaagsche feestviering aan ter herinnering aan de roemrijke overwinning op de Spaansohe vloot in den slag op de Zuiderzee De stad was geheel in feestgewaad Ongelukkigerwijze werkte het weder niet mede Ten 11 Bur werd van het instructie vaartuig Te rnate een sloep gestreken met den gevangen gemaaklen Graaf van Bossu aan boord benevens s Prinsen Laiteiiaut jonkheer Diderik van Siiuoy en den Admiraal Corni Dirkszoon burgemeester viïn Monnikendam Onder voortdurend gebulder uit het geschut van de Teroate werdeu die personen aan land gezet woarua de optocht werd aamengesleld De optocht was zeer schitterend Aan den Hooden Steen werd door eene vrouw g kleed in het coatuum dut 16e eeuw den graaf ynti Bossu een glas bier aangeboden met ds historische woorden Mijnheer I t is beter dat gij tot ons komt dan wij tol u komen Ik breug t u loc Bij het raadhuis werd halt gehouden en de graaf gcvankelgk naar het Weeshuis geleid Des avonds was Hoorn geillumineerd en werd de optocht met Chineesche verticliting herhaald Zaterdag 4 Oct bemerkte een reiziger in den avondtrein tusschcu Venio en Hocriuoiid dal zgite porlemonnaie met hijna vijl ti tlialers ami geld uit een zijner broekzakken verdwenen wa terwijl hij beweerde dat voorwerp onderweg iu handen te hebben gehaJ Het reisgezelseliap iu do coupii liet hem gerust op en onder de liaiikni siiiilli lm totdat hij even voor Hoerinoiid de bedreiging deed allen door de mar hanssécs te zullen laten visitecren waarop zgn vis a vis hem de portemoniiaieoverhandigde voorgevende deze reeds te VenIo te hebben gevonden Er ontbrak nog Wel eén aanzienlijk gedeelte van het geld doch ook dit kwam spoedig uit den broekzak van den eorlgken vinder voor den dag Laatstgenoemde zijnde een persoon uit Echt werd tegen zgn wil genoodzaakt te Uoermond af te stappen waar hij door de raarijchaussóes iianr het huis van arrest werd gebracht even als een zijner makkers die onder weg naast i en bestolene had gezeten Het zal eenigen van onze lezers zeker niet onb kend zijn dat het medium do heer Ch E Williams te s Hage weder eenige séanccs heeft gegeven Zoo getrouw mogc jk zullen wg het gebeurde op deze avonden teraggev i zonder ditmaal in hcschouwiugen te treden voor of tegen het spiritisme Vooreerst over de voorbereidende werkzaamheid het vertrek moet rustig zgn n matig vooral niet te warm van leraperaluur gerookt mag er niet worden j indien raeii iels weiisght te gebruiken kieza men daartoe een pauze liefsl in een ander vertrek of wachte tot ua den alloop Het laatste is natuurlijk het vèrkieslijkstc bij zulke geestelijke oefeningen vergete men voor een oogenblik den vlceschelijkeo roensch Deze voorzorgen hebben ten doel den atmosfeer zuiver te houden Gepaste controle is f gestaan b v door het vormen van een keten Erfe is echter een vcreisohto verstrooidheid en meer nog spotlust zijn hinderpalen In het kort Harmonische stemming d w i passief afwachten Mediums zijn sensitieve personen waiitronwen ontstemt het gemoed en paralisccrt hun vermogen men re zich niet aan vreemde bewegingen en make zich niet ongerust als hg zgn bewustzgn verliest Wi waren dan bijeen ongeveer met ons dertienen waaronder eenige dames en toen de kring geformeerd was en wij hand in hand zaten begon de séance Het medium werd door beide buren nog bewaakt door den voet op zijn voet te houden Dat het geen wantroBWeo was maar gepfllt controle bewezen de ver ehgnselen De deskundige die behalve het medium de seance leidt had het licht uilgeblazen en na eenig wachten begonnen de gsesten Itet zijn immers geesten hunne werkzaamheden Sommigen werden op de schouders getikt anderen merkten dat men aau hunne stoelen zat te schudden enz Warme en koude luchtstroomen voelde meu legen voorhoofd en rond de ooren Hierna kwam er meer leven in de brOnwerg de leege stoelen die het staan begon te vervelen boorde men door de kamer huppelen een nam een koenen sprong en kwam op de tafel terecht Waar de stoelen voorgingen yolgdeo de jassen en hoeden van de kapstok waarom ook hij nietP vlagen rond en kwamen eindelijk ook uitgeput door ongekende eigen brweging op tafel te ligifcu Ondertuseoben wa de speeldoos op tafd staande van zelf opgewonden en begon te spelen Goed voorgaan doet goed volden j d iar begon de gitaar rond te vliegen terwgl er op geloUeld werd Ook de bel vloog van den eenen hoek der zaal naar den anderen de steel was verlicht de piano werd bespeeld de tambourin bleef niet achter Eeus vooral daar wg in t donker en door de kelen niet in staat waren auntfekeningen Ie maken zoo taan wij voor le volgorde der feilen niet in Wel merkten wij op dat zij schtereenvolgens geschiedden Ook da speeldoos deed een luchtreis maar de bel was de eenige verlichte ouder de reizende muziekinstrumenten Gelukkig raakte hij op zijn sprongen niemand de gitaar w minder beleefd en kwam tageu verscheidene onzer aan evenals kartonnen spreekbuizen d e al dollen tegen alles aauvlogen gelukkig was t karton Volgeus deskundigen was het spelen op da piano bgzonder merkwaardig at bleek er ook uit dat het liet de geest van Beethoven was die de toetsen aansloeg Ook was bet bgzonder ireffend dat de persoon die naast het medium zat plotseling een sterk knellen on den arm voelde en t bleek Isler dat het ecu der sterke gzereu ringen wat van circa IS oentioeter die er omzat toch waren naar hij zeide de handen niet van elkander geveest en in den ring geen breuk te outilekken D il pollen dikwijle onmiddellgk door de geesten gestraft wordt bewijst het volgende Een der spotters rolde de karaf met water over de beenen met het ongelukkig geinolg dat het tocht zijn broos omhoUel verliet en de spotter een voetlmd ontving Een les vour spotters of om te zorgen d it geen water aanwcz g is zou d it echter helpen ardigite iru onder in sinnii wij over iemand voelde een kus op zijn hand door den gerst neen door den biinmiaii daarop gedrukt tot groote veroiitnaardigiiig van den in ijn illusii a bedrogene die re ls aan een echt pintoiiiiichc liefde geloofd had Du was alrchtt het gebeurde vóiir de pau7e nade pauze zonden er nog oudere zaken en wonderengeschieden Voor heden echter geuoeg Vai rrrru u T n rT rj7 i rzj irrrri r I aatste Berichten Weenëll 15 cJk Naar Ie Pre M Terneemt lieeft ie Porte verkiMrd dat het memorandmn over iW Bq nische anngcL renheden mn haar it uitgegaan en heeft zij het vofornemen te kennen gegeren eene verontflchHidigeiide nuta te doen volgen New York U Oct De repubUkcinache wn didaten zijn in Ohio en Pennaylvnoie Jowa eo in het district Cülombie rerkosen De meerderheid is niet zoo groot als bij de vorige verkiezingen In Oregon is de democratiBchc osudidaqt verkozen New York 15 Oct Kr hêersoht grooto onzekerheid in de iinnncieele kringen De Union bank te ChicAgo heeft hare zaljcn hervat Langs het geheele Noordwestelijk gedeelte van den Atlantischen Oceaan heeff een etorm gewoed 1123 schepen liebben schipbreuk grleden 600 wcnschen verloren daarbij hei leven 00 huizen yijn vernield De visschers leden groote schade St Petersburg IÖ Oot Volgens bericliteu uit Turkestag van IG September is het gebied aan den rechter oever der Ama Dariu benevens do delta van het Aral meer tot aan den uitersten westelijken arm van genoemde rivier by Rusland ingelijfd en lot ïhef over dat gebied beuoemd de overste Jwanoe der artillerie Weenen 15 Oct De Prewö verneemt uit eene particuliere bron dat nu de Porte erkent dat het memorandum over de Bosnische anngeicgouhcden gericht tegen Oostenrijks vertegenwoordigers bij haar te lande haar werk is jp t Andrassy sich niet met eene reroutschuJdigende nota zal tevreden stellen maar eene schitterende voldoening zal eiscben Vergadering van den Gemeenteraad W nsdag 15 October Tegenwoordig de heer an Bergen IJaendoorn voorz cq al de IfldoD behalve de heer Muller die keniua heeft tcegeven de e gudt ing niet te kunneu bywooen 0e Dutulcu der vorige vergaderiog worden gelezen en ge rresteei d Iiigekomeo otiHB miwi va van hh Gedepatcerde Staten dezer Provincie houdende goedkeuring vao het raadibeBlmt tot afsUnd van geriolcerdcB groud aaa A X afeber Notif Itapport van B en W op het in huatio handen gestelde voorstel tot nijzigiDg der tD tractie lan den KapelmecBter der dd Schutterij ter viais Missive van de Commiisie over de Mozisk der dd Schutterij die verlangt llfi beschikbaar te stellen voor oproeping en het houden vaa een coocoori ter benoeming van otueu kapelmeester ter visie Wordt gelezen de Memorie van beantwoording door D en W gemajkt op de bedenkingen van de Comaisaie iu wier haudunwu geateld de begrooting ofer 1874 lo sommige gevallen dcrleude in de moening der Commiuie in anderen xieb daaro ude met kunnende vert enigen ter tisio B en W hebben dec dank outtangen en breogettdien overaan den Raad voor de hulp betoond by de viering van bet Zilverreeat der Maatschappij vaa Landbouw afdeettog Gouda en O iistujien Notif Rapport der Commissie van Fabricage op bef adres van den heer B i Steenbergen tot bonwing van eenbovennoning ua de GymoBstiekKhooi de kosten geraamd op f OQO Bdvis4fllnde tot afwyxing lei visie Ilap rt vao de Commissie van Fabricage op de adnnsen vae G Hogondoorn J de Urngn en van de Ned Bonwvereeni iag tot afstand van genoteerden grond achter de Houtmansgraebt aanbevelende aan wrstgt noemden lulks voor 25 per jaar ea tegen uog andere conditieo afteataan ter timc Adrea van J G van der Lmdeu verzoekende em gedeelte gerioleerdcn grond m den Vogelensaog de Commissie van fabricage adviseert tot inwilliging van het verzoek ter visie Adres van de hb J iN hchi Items en C A TcbbcnhofT houdende verzoek om te norden belast met het opionkcn der Catalogus van de libry gesteld in handen van B en W Adrca van P W Kauipbuijsen en andere bcwonera der Gouwe zich beklagende over het gebruik dat gemaakt wordt van de Koorubeura en voorslLtluude dat dic lal sfgibrokco worden in handen geateld van de Commissie van hbtica o Adres van Notiboom en Schouten te Alphen houdende verzoek tot overname van een stukje gemi cutegrond aldaar lo handen gesteld van de commissie vao fabricage Du vourïitter deelt 1 Eva vopratel tot kosleloozeo afataod van grond aan de provincie tot vcrhggiiig van de brug aan het Kabat algemeiu gotdgckioid 3 £ eu voorstel tot afwijzing van het verzoek vau den Heer A A G vmn Itcraoo tot de oprigting van eene school van Middelbaar ooderwya voor meisjes Ut hrar Kist vrcuschte als reden van afwijzing éu hut verzoek niet te zcggin OOals in bei lajport van B co W stond dat de fiuaDtie ele toestand der gemeente het niei toeliet daar men voor een zaak die noodig en nuttig i soo ar geen grid was das noods grid moest Ireneu Maar a i was bet ouderwija voor meisjes alhier voldoende Dat moeit duidelgk uilkomeu Ook bnitrnaf zon die laatste reden ecobetercu indruk geven dan eerst genoemde Do heer J ngten voert aan dat er vele andere caken zijn die v ccl meer iioodig siju dan een rehool van middelbaar ondsrwija voor mciajee U v eene waterleiding die voor de gezondheid der ingcKctencn teer wensebclyk zou tgn Ue voorzitter beantwoordt d n lictr kist en ergt dat het ook in andere geineeiiteo dikwyls voorkomt dat meu taken op licbzelf weuoehelyk en nnttig oiet aitvoerde uit gebrek aan geld Spr geloofde voorts dat niet alia raadsleden het met den heer Kist ecni zonden zijn wat betreft het voldoeode van het onderwijs voor meisje alhier es dat er npg al verschil van opinie zou bestaan op dat punt Daarop is het voorstel van B en W met algemceuc stemfflcti aangeooman I Een voorstel tot goedkeuring der staten van begrooting der inkomsten tn nitgaven van de besturen der mstellingea vnn weldadigheid over het jaar 1874 Nadat du heer Messcmaker had medegedeeld waarom hy nu de mom v toel had hem vroeger deraak niet genoeg opgehelderd do bcgrooting van de gasthuizen en van het bcstcdclingshuis koude goedkeurea bij deze gelegenheid vertoekt de heer Mesacmakcr dat voorUan de memories van toelichting wat breedvoeriger zulleu zgn ea wat meer licht tullen verspreiden over der zaken stelde de hAr Pniico voor de begrootiog vajB het burgerlijk armbestuur ta verhoogcn met de ƒ 360 die tot nog toe Bteeda op de gcmEentcbegrootuig voorkwamen tot het aanschaffen van 130 Booplysten DA was volgens spr regelmatiger Nu bjngen die ƒ 360 als t are in du lucht Er was ook ge en controle op dio gddeo Veel beter was naar spreker gevoelen die gt ldeu aan het borg armbestuur te gevcu De voorzitter is van idee dat dit behandeld moet tvorden by de behandeling der gcmcentebcgiooting Du biproolmg van het burgerlijk armbestuur moet de raad goed ot afkeuren Veranderingen mogen tr niet ingcranakt wordeu De heer Drooglccvtr is Int met den heer Pnuce eens ook spr tteuBchle die ƒ 36U vau de gemceutebegroutmg af te nemen eu op die van het burgerlijk urnibtstuur te bieiigui Do heer Messemaker z gt ddt de raad die StJO niet op de bi giouting van het buigeiltjk nrmbeütuur kan brengen daar zij nog uiet besloten heeft die gelden dit jaar weder te geven Do heer Pont Drost beaitlftouidt den heer Prince cu zegt dat er nel contidlc bestaat £ i vtordl door de soepconimisBie aaiigeteekend wie dü socpli tt krijgt Do httr 11 ulij Vleest dat de ai mm de dupe znllcn zyn zoo tiet vüüritlel dra heereo Pi uice wordt nnnprnoraen Üe cofiiiim s iiib des kouiiijia ca ge t Miteeidt btnlm hibbcii meer male ia annKhrijvingcn getoond afkeerig te zijn van h t ïcrieeucüvan anbaidien aan de burgerlijk armbesturen ea daarom wil hij die niet verhoogen De heer Kraii tnburg is het eens met de bh Prince en Droogleever Hg vmdt beter dat het armbestuur die lijsten lut deelt dan dat B en W dat doen De voorzitter gelooft dat de vorige spreker de zaak niet goed begrgpt Niet B en W deelen die lijsten uit maar die worden steeds gegeven aan het burgerlijk armbestuar De heer Kemy ia tegen bet voorstel van den heer Prince omdat hij er geateld op is dat er bepaald soep voor dai geld gekocht wordt Om daar zeker van te zyn weoscht hy die p yt van 360 op de gemeentcbegrooting te bchooden Het t9 8tel van den heer Prince wordt ten slotte aangenomen met IU tegen 6 stemmeo die der bh Wesierbaan Poat Drost llemy Virulij Kist en den voorzitter B eo W stellen voor om de begrootiog van het Wees en ElemoeacnicrEhuis met lUOÜ te verminderen uitgetrokkeu voor het onderhoud der gebouwen daar dit gesticht thaus ook behoort ondtr die van gcmeentcopzicht stellen zij voor het onderhoud van gemecnteHtge te doen plaats hebben hetwelk wordt goedgekeurd Ten slotte worden alle genoemde begrootingen goedgt keurd 4 tien verzuck vaa de Commissie voor de Tentooustelling van Goudache oudheden tot oprigting van een stadsmuseum De heer Kiat vraagt het woord eu zegt dat de gemeenteraad z I duor de oprichting van een stedelijk museum een gevaarlgkeu Wfg inslaat Personen toch dic voorwerpen aan het museum in leenbrnik geven zonden ludieu een dier voorwerpen verloren raakte aan de gemeente vergoeding vragen Die antiquiteiten hadden deukbccldigc waarde Meu zoo een groote bom kunnen vorderen voor een klein voorwerp daar de waarde eigenlyk met te bepaleu ia Hg ateldo daarom voor eerat een reglement op het museum aflewachten en dat te behandelen voor men de quacstie van de oprichting van eeu museum besliste De hh Prince Mcasernaker en Drooglecvcr spreken iu tegcnovergestetdeu zin hetgeen voornamelyk hierop neer kwam dat wordt nu de queesliu beslist of er eeu mugeum zal zijn dan kao de raad later over de voorwaarden spreken by de behandeling van het reglement waarop voorwerpen worden aangenomen in leunbruik Ten slotte wordt btt verzoek toegestaan met 13 tegen 8 stemmen die der hb Kist Kran nburg en Samaom De heer Huogcnboom vraagt of het waar is dat voor den bekenden bekei een zoo groute som was gebodeu als in de courant had gebtaan De vourtittir beantwoordt den heer Hoogenboom en zegt dat aan B en W geen bod ia gedaan Wel beeft spr vernomenvan een lid der commissie voor de tentoonstelling dat er ƒ 25 000 voor geboden is maar o ieel is er geen bod aanBurg en Weth gedaan 6 Sen voorstel lot af en overschrijving vao posten op de begrooting van nitgaven dienst 1873 wordt goedgekeurd 6 Op bet verzoek vau den hoer Arbiers om aau hem te verhuren bet gebouw van den voAaligeu grooten volmolen waarover in do laatste zitting atemmeu hebben g slaakt wordt met O tegeu 7 stemmen afwijzend bcachïkt Tot hulpouderwijxers aan de openbare scholen werdun benoemd de bh J T Disaelkoen en A Hola Nu machtiging om aau de genomen besluiten uitvoe ring zouder resiimptie te geren eindijjt de terKadermg INGEZONDEN MiJiiAeer de Redacteur Oniatiss las ik in het Nieuicè van den Dag de fet melding vau het niiinuiiten op de 11 gehoiidene ten toonstelling vau oudliedeu alhier vjn den beker geschonken door Jaooba ran Beijcren waarvoor volgens d t schrijven 25 00 J geboden was De cindregcls behe SLleii de vraag Zal een gemeentebestuur welker finaucifele toestand ongunstig is voor die vereoeking bezwijken Tot Kuuverre het Aieuws van den Dag Maar na vraag ik Zju het ongepast zijn altijd als het gtIczeue narlieid bevatj als uus bestuur elU plicht m i is om voor het belang der inwoners zooveel mogelijk te zorgen genoemden beker verkocht en de opbrengst daarvan aan straatverlichting besteedde Wellicht zouden sommige raads of bestuursleden zeggen een stuk zoo oud en daardoor zoo teel waard zoo historisch neen dat ku niet wat zou meu er van zeggen Myne gedachten daaromtrent zijn Verstandige Gouwenaars zonden zeggeu dat is wijs gehandeld en om het oordeel van onverstan ligen behoert men zich uiet te bekommeren Wat toch is beier eeu dood kapitaal levend te maken ten algemeene uutte ot te kunnen roemen op een oud stuk van groote waarde en de ingezetenen aan allerlei gevaren zelfs doodsgevaren bloot te stellen Algemeen wordt er en met reden over onze slechte straatverlichting geklaagd Als de almanak voorschrijft dan eu dan lichte maan dan worden er geene lantaarns ontstoken onverschillig of er ngip of ster te zien is zoodat men dan bij eene bewolkte lucht iu ket duister kan londwandelen Voorzeker zeer aangenaam voor een zeer groot aanlal ingezetenen welker beroepsbezigheden hen noodzaken zich buiten de daguren op straat te bevinden En al branden alle lantaarns dan nog moet men in sommige wijken zeer voorzioktig zijn B v iemand die een beetje zwuk van gezicht is en hoevelen zijn er zoo mag zich gelukkig achten als hy ot zij zelfs bg het branden i cr lantaarns de Nieuwe Haven is langs geloopen zonder armen of beenen te breken of liohtgre kwetsuren te bekomen door te vallen over buitenstaande of liggende karren krui