Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1873

1873 Zondag 19 October N 1428 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het door mü in 1835 in algemeen gebruik gestelde SOUVSREIir ELIXIR Het voorschrift van dit middel is gevonden onder de nagelaten papieren van den beroemden Zweedschen Geneesheer YERNET die in den hoogen ouderdom v n honderd en vier jaren is oyerleden terw l deszelfs vatler en grootvader den leeftyd van honderd twaalf en honderd dertig jaren hebben bereikt Het was een familiegeheim waarover hij zich in dezer voege uitlaat Aan het dagelijksch gebruik van dit Likeur wordt het lang leven van dit geslacht met regt toegeschreven Dit middel onderhoudt voortdurend de gezondheid zonder dat men eenig ander geneesmiddel noch aderlating behoeft Het herstelt de kracht wekt de levensgeesten op neemt bevingen £ n aandoeningen der zenuwen weg benevens alle onreine en slijmachtige sloifen uit de maag welke oorzaak zijn van slechte spjjsverteering alsook zuur scheele hoofdpijn en opspringen hei doet de misselgkheid bedaren doodt de wormen en maden verlicht de waterzuchtigen en bevordert de maandeljjksche zuivering der vrouwen geneest de witte vloed en geeft de gezopde gelaatskleur en b j vermagering het verloren vleesch weder en purgeert onmerkbaar en dat wel zonder snjjding in het lp en is alzoo van groot nut voor obstructiën of verstopping v u den onderbuik Het neemt alle tuBschenpoozende of afwisselende koortsen weg Alle hoedanigheden van dit middel op te geven is overbodig want in één woord het is de herstelling ter menschelgke natuur omdat het tegen alle kwalen meer of min nuttig werkt Prijs per Flacon 1 50 en 30 Cents Met gebruiksaanwijzing alleen echt verkrgg baar te Gouda A Wolfp Groote Markt Lei ien E NoOBDiJS Schoonhoven Wed Wolp en Zn en meer bekende depots in andere steden J P 6 GELAUFF Geneesheer Corresp Lid van het Genootschap ter bevordering der Genees Heel Verlos Schei en Natuurkunde te Nieuwer Amstel op een der beste standen EEN GEMEUBILEERDE KAMER met ALCOVE Te bevragen bjj H GOORISSEN Markt Gouda Heden verschjjnt de NIEUWE UITGAVE VAK DE 1 ZELFBKWARING BEN Geneeskundig Volkshandboek OVBE DE GENEZING DEE ZENUWVBESLAPPINO VAN HET IIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz H is dagelijks ten zjjnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen orden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de JBollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARINGfLAPRÉSERVATION PERSONELLE onder zijn öfimiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorrien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkri baar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van 1 postzegels kan ion de zelf bewaring direct door geheel Nederiand van ioi Schrijver outvangori wigens ab tsei ndamBen cliter de studserf of andere voorwerpen Z l ons gemeentebeetuiir nog longer dat groote gMiis koelbloedig aancicn eii zioh vroeg of laat de schande op deu hals halen dat door gemeenschappelqke Trywillige bydragen der ingezetenen eene goeda straatrerlichting zal raoetes tot stond komen ooals b V te Amsterdam waar altijd des avonds ea a naobts de lantaarns goed geplaatst en goed licht gevnd branden Met bet plaatsen in nv blad geachte Eedacteur TU bovenstaande regels zal VËd byzonder verplichten Vv Dienstwillige Dienaar G HAR KT3ERICHTSN Oouda 16 Oct Bjj kleinen omzet was de stemming flauw Tarwe puike Zceuwsche 14 a ƒ 14 75 Mindere ƒ 13 a 13 75 Polder pnike ƒ 12 75 a 13 76 Mindere 11 35 a ƒ 12 50 Kogge puike ƒ 9 7B a 10 25 Mildere 8 26 a ƒ 9 25 Voer ƒ 7 25 a 8 Gerst puike 8 25 a ƒ 9 Mindere 7 25 a ƒ 8 Haver korte dikke + 26 a 6 36 LanKe 3 75 a 4 60 Hennepzaad 8 7 5 De veemarkt met gooden aanvoer Ofschoonde prgzen hoog waren was echter de handel traag magere varkens en biggen oet grooten aanroer dehandel traaj vette sohapen en lammeren ving Kaas Aangevoerd 70 partijen prjjzen 31a o6 Goeboter 1 65 8 1 66 Weiboter ƒ 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand Gebohen 13 Oct Pieteraella Hendnka Gerarda oaders P J Marrte en A Taat 15 Alida Coraelio oudere N Kansel en S C Siiedrecht Alida oaders F Zuidmeer en 1 M Zand k 16 Cornelia WilUni Joseph ns oaders VNatzgl en M A J Crcpin OvtKitDCN U Oct J Jaoscn I m T J lan Wiersl 85 j 15 S Fcnnct 1 j Sm D Kieowenhu zen 1 j 9 m n r Bonneur 3 w J tan Hoorn 1 j 8 m Gtuviio 15 Oct H H Schraven en lan Alktmade M Tan der Draay en A van Ondihoom ADVJBRTEWTlfiN Heden overleed na een kortstondige ongesteldheid voorzien van de H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Zuster en Behnwdzn tw Mejufvrouw THEODOKA JOHANNA van WIERST Gouda Uit aller naam 14 Oct 1873 T G van WIEBST A FSAN OIS SNEL Commissionair In Efiiscten en Kassier neemt Geld in bewaring ó Deposito van 100 tot 1000 thans a iy rente 1000 en daarboven ïi 5 Kantoor Westhaven B 145 Orcliest Verccniglng er AgPERA AD A STRA Aan Heeren Kunstliefhebbers wordt kennis gegeven dat de inteekenl sten voor het Lidmaatschap nog gedurende eenige dt en geopend zullen zjn en w l in de Sociëteiten de Reunie en Vkede Best alsmedeJjflF A STAM bode der Vereeniging Zfl iullen daarna definitief worden gesloten als hebbende een genoegzaam aantri inteekenaren vereenigd Verder wordt aan Heeren Leden bericht dathet eerste Concert weldra zal worden geannonoeod Namens Commissarissen F Th LAFEBEE Secr De Zofldagdicnst Leiden Gouda V V der Stoomboot VOLHARDING is tot tsdcrc aankondiging OPGEHEVEN De directie Ltiden 14 October 1873 lAATSCHAPPIJ VOOR LANDONTCINNIHB gevestigd te APELDOORN PREMIELEEMVGTinrAi 1184 Premien tot een gezamenlijk bedrag van f 63 000 UitSil fi n Tot 1 J ovember dezes jaara z n Obligatiën in bo ensenoerndl T raa Urekt I ƒ 5 per stuk by Heeren Agenten te verlS 283 Staatsloterij De TREKKING der 1 KLASSE begint op MAANDAG 3 NOVEMBER e k Mr Smid Lange Tiendeweg vraagt terstond EEN BEKWAMEN BANKWERKER DREANUS PILLEN Zij die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zjjn volgens het anthentieke voorschrift van Paus UltBANUS VIII liale dezelve te Oouda alleen bjj den Heer J O ZELDfiNRIJK Drogist op de Maritt Alsmede te Waddinmeen bn C T Hazesbrbo Heele doosjes 1 50 hJve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37 BVT Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend De Directeur Van al de middelen die Itereid zgu om den groei van het hoofdhaar bevorderlijk te zijo staal de Oud Carthagena s Berg Planten Olie wat haar deugdelijkheid betreft boven aan Door het gebruik dezer Olie is men stellig onfeilbaar verzekerd dat het uitvallen van het haar ophoudt en dit zijue natuurlijke kleur behoudt De ontdekker van dit krachtig werkend middel heeft lang en met de meeste naauwkeurigheid de geneeskracht en de heilzame eigenschappen der planten van Oud Carthagena in Spanje onderzocht en door eene allergelnkkigste vereeniging van hare hoofdbestanddeelen verkreeg hg een zamenstelling die zyne verwachting v rwezeniykt en die der gebruikers overtroffen beeft Daarbij heeft men zorg gedragen de metaalzouten die zoo vaak schadelijke uitwerkselen hebben er uit te houden en zoodoende een Haarmiddel verkregen hetwelk men onvergelijkelgk noemen mag tegen kaal en grijs worden Hetzelve is a 60 cents per k leschje verkmg baar aan het Hoofd Depot te Qelft bij A BREBT VELT Az en verder ba Mei de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Zoon RoUerdamWeaiewageair A REIJNARDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinchm S 5 GROENHUIZEN n Co Ulredd CORBESPONDBNTIE Dece advertentie om door de bh J van fientum en Zooa toegezondon en gctcekcnd J IJsstlsleijn wordt uiet geplaatst omdat wij o t ke vtijzo geen kritiek toelaten op hctgeea wy ia onze Courant gelieven op to nemen OveruciikomBtig onz belofte wordt do uitspraak in t procrü van M Nabben tegen J IJsselsieijn in dit Nr mcdegetttelil zooala die iu het PkUis van JutUtie waaruit wij van lyd tot lyd een proces van lokaal belang opnemen gütotidcu wordt tn t Nr van beden Db REDAOTie £ ouda Dfik vaa A BriakoiaB N A STEMPELS Dordrecht Bn meer bekende députs in ons Bjjk Iets over de Nuntqua tie Het volgende artikel voorkomende in de d dmict van j I Maandag en geachreven door den neer E de I aveleye komt oua belangrijk genoeg voor om er eene vertaling van te brengen onder de oogen onzer lezers Wg iqn het met den geacbten achrijrer niet gebeel eens maar willen gaarne medewerken om bet lidit van alle lijden te laten vallen op znik eene belangrgke qiaeitie De aandachtige lezer zal wel bemeriwa dat het etik niet direct onie ranntherrorming betreft maar meer de invoering van den gouden Bttndaard in bet algemeen bier en daar met bet oog op België waar inagelpa de fuaeatie aan de orde ia of bet goed is den zilveren met den gouden standaard te verwiaselen België is lid van de Latgniche mnntconveniie waartoe Frankrijk Italië Zwitserland ent behooren Daar beataat b v in Frankrigk nog goid en lilvergeld ala atandaardpennlngen met eene wetteiyke verhouding van 1 tot 16 Wü laten nu het woord aan den beer de Laveleje De mnat ntie la loo ingewikkeld dat zü nog zeer weinig begrepen wordt sdioon r g reeda gedurende veracheidene jaren het onderwerp van voortdurende diacuaeie ia geweeat Uen beacboawt ze gewoonlgk aleehta nit ééa oogpunt en men vergeet een gebeele igde van het vraagstuk en wel misschien de gcviektigate den invloed namelijk an de wis eling der gehlwaarde op de betrekkingen tnaichen aobuldenaar en aehuldeiecher Zji die den enkalen standaard rooretaan redcoeeren alsc de waardevermindering ran bet geld een kwaad ia dat tot eiken priji moat worden voorkomen Zy sdtynen er leUs iet aa gedaaht te hebben om lioh iel en af te rmf m wat het gevolg zon zün van de rgziog der waarde van bet gond veroorzaakt door de oetrekkclyke eebaaracbte vso dit metaal Dit ia evenwel een pont van groot gewicht hetwelk de staten moet doen aarleleo om den dablMlen ataadaard te laten aren Ik weet dat de voontandera van den enkelen atandaard de meeaiog aanhalen der ataathuitbondknndigcn en der coamissiën waarin de eoouomiaten de meerderheid hadden Maar in deze qnastie gelijk in vele andere hebben de ecomonisten ao de doctrinaire school z ch laten leiden door zni er theoretische en logische gronden Zg hebben niet genoeg rekening gehouden met de groote samengesteidheid der feilen en met de gegereus der geschiedenis zooals oit het vervolg van dit vertoog cal bigken Laten we eersteens nagaan welke bezwaren men heeft tegen bet stelsel van den dubbelen standaard looals dat door de Latgnsobe unie ie aangenomen Wanneer g j tossohen gond en zilver een wettelgke verhouding vaststelt van 1 15 Vu t gg niet Bet da werkelgkheid zegt men Oeie verhouding verandert onophoudelijk en iedere verandering loopt uit op uwe schade Gg wilt de beide metalen in de oiroulatie behouden Inderdaad bebt gg er slechts een en jaist dat hetwelk het minste waarde heeft Als het silver in waarde vermindert bedient men er zioh vaa om u nw goud te ontnemen dit heeft plaata op dit oogenblik Ala integendeel het goud gedeprecleerd wordt laat men het aanmnnten en met dat goudgeld koopt men uw zilver om het met winst op da wereldmarkt om te zetten i dergelijke operatiën badden voor 1 1 jaar plaats Telkens verliest gij bg it verwisseling want men levert u het gedeprecieerde metaal om u het ge raagde te ontnemen Uw muntkapitaal is dns onderhevig aan eene dubbele oorzaak van depreciatie Wanneer het goud in waarde daalt door overmaat van productie zooals in 1856 dan vermindert de waarde van nw ruilmiddel met het goud waaruit het is samengesteld Daalt het zilver dan neemt de waarde van w zilveren ruilmiddel in verhouding evenzeer af De landen die den enkelen standaard hebben zgn slechts blootgesteld aan ééna oorzaak van depreciatie van hun gemunt geld Ziedaar naar ik meen een vrjj juiste schets van do inconvenienten die men aan den dubbelen standaard te laste legt Laat ons nn hooren wat de voorstanders van dat stelsel daartegen kunnen aanvoeren Vooreerst moet erkend worden dat genoemde be zwaran gegrond zgn en gen kundig ataathushondkundige zal ze tegenspreken Hen wit niet voortdurend de beide metalen in omloop kouden menzon het niet knnnen Het is zeker dat na eens het eene dan het andere verwgderd wordt en daaruit vloeit een dubbele oorzaak vao vermindering van het gemunte kapitaal voort dat b een bezwaar maar is het te vergelijken bg dat hetwelk de aanneming van den enkelen gouden standaard voor alle beachaafde landen met zich brengen zon De grondslag van alle tegenwerpingen der tegenstanders van den dubbelen standaard is dat de vermindering in waarde van het geld een kwaad is hetwelk i UxU prix moet gewaenl worden Om daaraan te ontkomen hebben verscheiden stalen België en Holland o a den raad gevolgd van Hichel Chevalier en vftieger het goudgeld afgeschaft Maar het tegendeel ia waar Men moet eene waardevermeerdering an bet geld voorkomen want daaruit zou een veel ernstiger kwaad voortspruiten Men zal zien waarom Veronderstel eens dot bet good voortaan het eenige wettige railmiddel in waarde verdubbelt wat zon daarvan het gevolg lijn Eene verminderii tot op de helft van alle prgzao Daar één frank in gond bg handelsomzettingen evenveel waarde vertegenwoordigt tia vroeger twee franken zon men tweemaal minder franken moeten betalen om deielfde zaken te verkrijgen Daar allea dan tweemaal minder duur i zullen de betrekkingen tosaoben kooper en verkooper er niet door gewgngd worden Maar de oi e schulden bigven dezelfde en daardoor zon de toestand van ieder sshnldeaaai leer verzwaard worden Om een aehold l betalen in franken zon mn tweemaal zooveel voonrerpen o arbeid moeten leveren De volken zonden ia eeiis hun schuldenlast verdubbeld zien Zoo zoa Fraakrgk om zgn schuld af te lossen 1000 millioen mudden koren 10 franken moeten verkoapen terwijl zij nu zioh vrgmaakt door 1000 millioen mudden a 20 flanken Ia dat geen onrustbarend gevolg Laten we nu eens zien welk ge olg voor België b ♦ die waarde veimindering van het geld hebben zou die men ons afschildert als een openbare ramp Nemen we aan dat die depreciatie tot op de helft gaat ten gevolge van de geleidelgke daling van het zilrer dat ons ruilmiddel uitmaakt Niemand weet precies hoeveel zilrer in omloop ia in ons land België Dat bedrag kan ± 100 millioen franken zgn Nemen we aan zelfs SOO millioen dan zon er een dalen van de waarde tot op de helft gelgk staan met een verlies van 100 millioen Maar de Ust van onze achniden zon ook herleid jn tot op de helft want daar alles in prgs verdubbeld is zouden er half zooreel prodncten of half zooveel dagen arbeid noodig zijn om tot hetzelfde bedrag te komen Onze schuld bedraagt 800 millioen de belastingsoholdigen zouden 400 millioen verdienen Voor de natie als sohnldenares besohonwd zou dit voordeel Verre het nadeel te boren gaan dat geleden werd aan haar ruilmiddel Frankrijk Italië Oostenrijk Buslaod die gebukt gaaa onder hnn schuldenlast zonden dns een grooten misslag begaan als tij deu gondea standaard aannamen want dat zou tot onvermijdelijk gevolg hebben dat de verplichting om interest en k itoal nit te betalen belangrijk werd verzwaard De langzame regelmatige en volkomen wettige daling van de waarde van het gemunt geld heeft tot gevolg eene evenredige vermindering der oude schulden Het is een soort van natuurlijke liquidatie voortgebracht door den loop der gebeurtenissen Wg zien in de oudheid de groote wetgevers iedere maatschappelijke hervorming beginnen met een reductie der schulden Wjj laten niet meer toe dat eulks plaats hebbe by de wet maar als de natuur er zich mede belast door de rijke mijnen die zij voor ons opent waarom zouden we er ons tegen vereelten De lieer Dupont White heeft met evenveel geestigheid als juieiheid getegd dat Chr Columbns toen bg ml Ameriia kwam de kwitantie voor de oude sohuldenmedebranit De goudzoekers iu Australië en Californië hebben hetselfde gedaan Een schuld van een millioen weegt nu minder zwaar dan voor 20 jaren De güschiedenis leert ons dat de daling in de waarde van het geld in de 16e eeuw veel heeft toegebracht om den burgerstand te verhetfen Hetzelfde economische verschijnsel zon nn knnnen medewerken tot opbeuring van dan arbeidersstand De daling van de geldwaarde ia gunstig voorde democratie want zij vermindert de rente die arbeid en industrie moeten opbrengen aan het kapitaal De rijzing van de waarde van het geld is gnialigvoor bet kapitaal want zij vermeerdert de waarde van de intereat en de rente Aanneming van den enkelen standaard ia een anti demooratiache maatregel ITordt vervolgd BÜITENLAND Bulteolitndscli OverzIckL Omtrent de Fransche zaken kunnen wij geen nader berichten geven De commissie die naar Chambord is om bsm de laatste voorstellen der heeren aaonarchalen over Ie brengen is uog niet leng Uit alle kenteekenen Uijkt meer eo meer dat de bevolking gaarne eene beslissing wenodit De meerderheid ran het land wil vóór alles een einde aan den onzekeren toestand die verlammend werkt op den handel immers bij het vooruitzicht van een 019wenteling worden geen zaken gedaan omdat er geen vertronwen beataat Dat de crisis hoe ook geheel zal worden opgelost komt ons niet waanchijnliilc voor de font zit meer iu de verdeeldheid van Frai rijk zelf in de zeer toegenomen macht der clerioale partij waar men twee landen ala t ware heeit in één rijk ia er weinig la bouwm op de toekomst Het verhoor van Bataine liep Woenadagover zi a aanvankelijke weigering om de regeering van den 4b Sept te erkennen van daar de verbittering van de re blikeiusche party tegen den maaraoholk en zgn pogingen om met de keizerin regentes ia overleg te treden waartoe hg te meer aanleiding vond omdat hy meende dat de Dnitaehe regeering de keizerin nog altgd erkende De beoordeeliug van de houding van Btzaine te dien opzichte hangt ten nauwste samen met het politieke standpunt dat men heeft ingenomen Eene oorrespondentia tusschen den paus en den Duitschen keiier trekt in Dnitachland aller aandacht Deie brieven dateeren van 7 Aug en 3 Sept Men zal ze nu openbaar gemaakt hebben met het oog op de verkiezingen Wq lataa ze in bun geheel volgen onder DnitsehUod l e i roo Corretf bevestigt dat het vertrek des keizers naar Weenen op den 16den is bepaald en dat bij 19 den volgenden dag te Sebönbrunn woidt verwacht Het blad voegt er by De keizer wil door zgn bezoek te kennen geren welken hoogen prga hg stelt op de hernieuwde innige betrekkingen met het Ooatenrgksche keizerahuis eo de Ooatenrgksch Hoogaarscha monarchie zoowel persoonlijk als in het bekng van de gemeenschappelijke Enropeesche politiek De nieuwe samenkomst te Weeneu mag ala een belangrgk feit worden beschouwd voor het behoud van den vrede in Europa Een nieuwe overwinning is Maandag door de liberale partg in Engeland behaald Xe Taunton is de onlangs benoemde solioitor general de heer Hesiry James herkozen met 899 tegen 812 stemmen welke op den heer Stade den oandidaat der tocies waren uitgebracht Hoewel eene meerderheid van 87 stemmen op zichzelve niet schitterend is heehten de liberalen echter aan deze zegepraal groot gewicht En terecht In 1868 werd de heer James met 890 stemmen door zijn tegenstander mr Cox geslagen die 918 stemmen verwierf bg de verkiezing tusschen tg ds in den aanvang van 1870 verloor mr Cox 29 stemmen en werd de heer James met ééne stem meerderheid gekozen zoodat eene meerderheid van 87 stemmen thans met recht een glansrijke overwinning der liberale partij genoemd mag worden Dit komt nog meer uit wauneer men bedenkt dat de lories alle krachten inspanden omdat door de nederlaag van den heer James ook indirect bet kaliii tQledstone getroffen werd en dut zij er in slaa ten om de kiezers aan de stemming te doen deelnemen bigkt nit de omstandigheid dat van nog geen 1900