Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1873

V De familie ta VEEN j etaigmihut ten hartelijken dank voor de vele bewijzen Vainbelangstelling zoowel gedurende de ziekte als bg hek OTerlgden bimner geliefde Zotter en Beiiawdziuter onderToudeD Gouda 18 Gibber 1873 narch daa to verji ipht osk da r ftw i tot mijn Ieedwe e1i ffeze Koninklijke roeping moet vervullen tegen de dienaars eeuer kerk van welke ik aanneem dat zg niet minder dan de Evangelische kerk het t i oi j cttj eHlMfK amhei4 t n na de w rtldl ko vej keuT als eca uitvloeisel erkent vfu den Ijuufi iiliiiarden goddelijkcn wil Tot rngn leedwizen verloicbtnen el vaii de an UweH onderworpen goestfli en 1 tuisen de Christcl Ji leer in dit op ichi en brengen mgn Eegeering in do nooilzakelykheid om ondersteund door de groote mecrderlieid van zi ti trouwe Katholl e en ËAingdieche ouderdaiKB ben tot de n ateving van de wetten des lands door wereldlijke midi ien te dwingen Ik vlei mg gaarne met de houp dat Uwc H van den waren toeatand der zaken ouderrioht uw gesiag zult willen afu iyei q om een eifide t n ken aap de imitatie jie oi d r bati eureua iaardige verminking der waarheid en onjer miah qik va e q prleaterlgjf gezag gedreven wof4t De godsdienst van Jezus Qhriatus heeft ik verklaar het Uwe ll voor God met deze woelingen n te n a n ook niet ds w rheifl oqdei welker hamer dc r Uwe H aangeroepen ik my pnvooi waarde jjlf plaats Ër ia nog een uitdrukking in het scbtyven Tap Uwe ll waartegen ik moet opkomen al berust d ie ni e op verkeerde berichten ffloaf op het gelpoC van Uwq H die uitdrukking namelijk di t ieder die den doop ontvangen heefi den PaijS zou loebehooreu Het £ va igelisch geloof dut ik zooals Uwe K bekend nioet zijn belyd evenals ipyne vooria erpn en de eaeerderhe myner onderdanen veroorlooft ons niet bij de betrekking tot God een anderen middelaar aan te nepieu dan onzen I eer Jezus Chr stus Dit verechij van geloof verhindert my niet met hen die het odï met ueeleii in vrede te teven en Uwe H de betuiging van n jg n persoonlyko toegenegenheid en vereeringaan tebietjen Wilhelm BINNENLAND f GOHDA 18 OCTOBEH fionderdagnvonJ had eeue verg ering plaats van eenige Goudschc ipgezéteuen in de zaal jlfql ep Verinaak met het doel te beraadsla ep over eeiie viering van de JB jarige regeering vpa Z M onzep geijerbiedigden Koning Y e beer Schcltema leidde de vergadering Hy gaf o a Is zyoe ipeeuiag e kennen dal Gouda oiigetwyfeld niet achter zotl blyren onder de gemeenten van Nederland die da feest wildep vieren Gouds bad ook nog ol t ifare eeue oudü schuld af to doen aan het vorstenhuis vso Ortnje d iar aan de Goejanverwellesluis zooais aan ieder bekend was eens eene vorslm van Oranje was verhinderd door te trek ken dpor burgers vap Gonda By die gebeurtenis werd een voorname rol gespeeld door een Gouilschen burgemeester en nu wensejite hij yóót alles aan den tegen woord igcn burgemeesler van Gouda het eere voorzitterwhap der commissie op te dragen Ëeq daven nd npplaudisscment bewees dat de vergadering met den heer Scheltema dezen Weusch deeldeDaarpp verklaarde de bargpiyeoster op de vergadering tegenwoordig dat eore voörzitterschap met genoegen aan te nemen Daarop stelde de heer vap Bergen IJz n doorn vx or dat de heeren die deze vergadering hadden opgeroepen eeue cooginissie zonden vormen voor 4e ice ti iering Hierover wer4 breedvoerig gediscussieerd totdat ten slolto besloten werd dat diegene der genoemde heeren die zich daartoe bereid verklaarden de commissie Zonden uitmaken terw yl zg de bevoegdheid van de vergadering verkregen nog eenige andere leden aan de commissie loe te voegen Nog werd door den heer 8 heltema ter sprake geJ racht of de ff sttieripg in Maart fn welke maand Willem II gestorven en dus Willem III koning geworden was dan wel ia Mei toen Willem III den eed had gedaan plaats zou hebben Pe vergadering heslopt dat de feestviering in Méi zon plaats hebbep VERGADEKING van pen GEMEENTERAAD Dinsdag den 21 Oct 1873 des namiddogs ten 1 ure waarin zal worden behandeld Een voorstel van Burgemeester eu Weihouders tot het verzoeken van ontheffing der verpligting tol het oprigten eener Burgerdagicbool De Instruplje voor den kopelmeesteti by de schutterij Hel voorstel tot wijzigipg van dèn staat van begrooting der kosten van dedd scbulterij over 1873 Het adres vsn den heer H J Sfeenbergen betreffende het bouwen van ceoe woning boven de gymnastiek school De odressen van de heeren G Iloogendoorn J de Bruin en directeuren der Nedeilandscbe bouwvereenlging tot het aan hen in gebruik geven van gerioleerden gaond aohler de Houtmansgracht Een adres kan den heer J G van der Linden S JMja iCTef ViCMn 17 U hunne stemmen uitbrach He lib lè werkelooshfid geweken is zegt iXe DaUji Jiexa zullen wg wn ii schijnlijk van geen co isirvfttieve reactie meer hüonn eu wanneer de liutralon van IijJI hal XPorbeakl ran ih ea La u ton volgen en alle petsoouliijl e crchitlcn laten Varen ten ei de aan do algeme is begmstieQ Van het liberalisme de zege te verscliaiten dan zulleq zij ok het yd ucces Ifflfine i i en hvl n Het bew s is geleverd dat wanneer het een zuivere stnjd is tusschen de conservatieve en liberale beginselen Mu beroep op je kiezers in 1873 met hetielfds vertrouwen gedaan kan worden als in B63 Dit raadt het l fd dw regeeriiig aan wel in t oog te houden en het voorspelt haar een volkomen zegepraal bij de algemeeue verkiezingen wanneer zy in de nieuwe zjtt mi een Ü lili raa ftopaa opVrefi t OUIxaCHLAND Dvn 7den Aagustns H ontving de Uuitscfae keizer Tan Pias IX het vbigende sbhf ven Sirel Ar de maatregelen dié sinds eenigen tjjd door Uwer Majesteite regeling r jn genomen hebben steeds meer teh doel dS vernieiigfing Van het katholicisme Wanneer ilc bij mijzelveh nadenk welke de oorzaken zijn die tot Ideze seer harde maatregelen aanleiding hebben gegeven dan moet ik bekennendat ik geen redenen kan ontdekken Yan den anderen kani wordt mg meegedeeld dat Uwe M dehitndelwyK uwer r eering niet goedkeurt ea de strengheid van de maatregelen tegen den katholieken gods ena tf Uijkt Waaneer h t htfr waaris dat Uwe M het niet goedkeurt en het schryt b dat Uwe M vroeger tot mij gericht heeft strekt genoegzaam ten bewyze dat Uwe M datgene wal tegenwoordig plaats heeft niet kunt goedkeuren wanneer ie ik Uwe M het niet goedkeurt datUw regeering op den ingeslagen weg voortgiiat de Hrenge maatregelen tegen den godsdienst van Jezus ChrtstBs steeds verder hit te strekken en dezen hierdoor zOo txn t btoadeeh zal dan Vve M qiet de rertttiging verkrggeB dat deze maatregelen geen ndere nilwerking hebben dan den troon van Uwe M ta oodermijneu Ik spreek met vrymoedigheid itritht mijl bénièr is de wharheid on ilc spreek om imijntr ilicliten te vervallen die daarin beslaato ann alleh de waarheid te zeggen oók aan hendie niét katholiek jn walit ieSer die don doopontvangen heefC behoort in een of ander opzicht ofop eeh f andere wijze en t i hier de plaatsniet om dit nader aan te tooiden behoort zeg ik den paUs toe Ik houd mij overtuigd dat Uwe M mijn besohouwingeu met de gew óne welwilleudheid Eult aannemen en de vereisehte maatregelen nemen Terwijl ik Uwe M mijn toegenegenheid en mijn eerbied aanbied bid ik Qod dat Hij Uwe M én qig met de banden dertelfde barmhartigheid mogef omvatten Pio Den 3n September heeft de Unitsche keizer opdezen brief het volgende geantwoord Het verheugt my dat Vfse Heiligheid mij evenals vroeger dagende eer bewijst aan mij te schrgven te meer omdat ik daardoor in de gelegenheid ben de verkeerde voorstellingen te weerleggen dip blijkens den inhopd vanhet a rjjven van Uwe H van den 7n Augustus in 4e U over Duitsche toestanden medegedeelde bèriqhten noeten n voorgekomen Wanneer de berichten die Uve H over de Duitsche toestanden z n meeg deeld alleen wï rheid bevatten dap lou het onmogel k zijn dkt Uwe H het vermoeden plaats gaf dit mijn regeering wegen insloeg die door mij nietverden gebillijkt Naar de grondwet mvjner staten kan üoo iets geen plaats hebben daar de wetten en regeeringsmaatfegelen in Pruisen dopr mij moetenworden goedgekeurd Tot mijn diepe Bo rt beefteen deel mijner katt olieke onderdanen sinds tweejaren een politieke party georganiseerd die den in Pruisen sinds eeuwen bestaanden confessioneelen vrede kraéht t erstop u door dten Staat vijandige woelitagen Hooge Katholieke geestelijken hebben dezebeweging n et alleen gebillgkt maar zich bij hfar aangesloten en zich openlijk verzet t en de bestaande landswetten Hef zal aan de waarneming van Uwe H niet ontgi n zfin dat dezelfde verschijnselen tegenwoordig plaats hebWn bij de meerderheid van de Enropeegohe en eeuige trantotlaqtiscke Skaten Hetlicht niet op mijn Weg onderzoek te doen naar de oorzakeiy die priesters en gelOoWcen van een der Christet ke confessiea er oe gebracht hebben devgaoden van elke staatsorganis tie in de bestrgdingvan deze orde behulpzaam te rgn Maar wel is hetmijn plicht in de Sinten waarvan de Begeering mgdoor God is toevertrouwd den vrede te beschermenen den eerbied voor de wetten te handharep Ikben mij bewust dat ik God rekenschap verschuldigdben over de vervulling van dezen mijn Koninllijkcn licht en ik zal orde en wet in mijne Staten hand aven legen elke aanranding zoolang God mg de macht daartoe verleent Ik ben als Christelgk mo gelijk verzoek doende voor grond achter zijn kuis in den Vogelenzang De stalen van begrooting der inkomsten en nitjjaven van het Vereenigd Wees en iElemoeseniersAwaep van k t Buig L Armbestuur over k t jaar 1874 VoorMiellen betreffende de aapvragen oa verhooginlt vatt bezoldigipg door varschiUeude ambtenaren ï P H¥ i No ui h a jaar geleden syn dat de wyzigingen in Oe grondwet alom in het bind lechlig werden afgekondigd Reeds eenigen tijd estond te Rotterdam het plan n dit jubileum niet cmo igemei4t te lat n taot üff m Thans verpem n irij d t besloten p d j edenkdag een poliiiek banket te bonden tot organ iseefing waarvan zich gisteren een comité heeft gevormd JV R C Pa JHaagiekP g fenterMd h C ib tjn laatste zitting het voorstel aangenomen dat aan het hoofd vaj Ike afdeeling eener geaKenleschool oi t meer een kweekeling maar voortaan een hulponderwijzer zal stlian waardoor eene verpjeerderipg van 21 hojponderwJlJzera noodzakelyk zal wezen Het Macmiek Weekblad is voornemens onder rrjmetselaars op te richten een verbond tdt onderstoining van minvermogende onderwijzers den naam dragende van Minimumabond Men weuscht het verbond over het gansche vaderland ujt te strekken en het deelgenootschap open te stellen ƒ t minstens den persoon ter ijl do gelden in de maand December zullen worden verdeeld onder de minst bedeelde en meest in armoede verkeereode onderwijzers Het plan om aan Z M de n Koning op dpn aanstaanden gedenkdag zijner troonsbestijging door de kinderen in ons land een geschenk te doen aanbieden is naar men ons mededeelt uitgegaan van den heer M L Seybel Ie Aspereu bij Leerdam denzelfden die in 1870 het denkbeeld heeft geopperd dat ook ten uitvoer is gebracht om aan H K H prinses Marie by haar huwelijk met den prins vou Wied een geschenk prnc itbybcl met toebehooren te geven Ue heer 9 heeft daartoe tot 20 hoofd onderwijzers en 10 hoofdonderwijzeressen de uituoodtging gericht als leden eener uimmiesie ran voorbereiding en uitvoering op te treden Hij geeft in zijne circulaire Ie kennen dsl dc Commissie moet bestaan uit ledematen van de verschillende geloofsbelijdenissen in Nederland en dat zoowel de bijioud ére als de openbare school in haar moet vertegenweTir digd zijn daar zooals hij in het slot zegt het doel der zaak is den baud Van liefde eeiidraoht en verbroedering tusschen vorst eii volk te versterkeft Het plan door den ontwerper aan het oordeel der Commissie onderworpen bestaat in het volgende een albnm in 2 deelcn den voor jongens en tóivoor meisjes met een titel ontworpen en ouderieukend door al de leden der Commisiio het zeuïlinvan intcekenlijsten uan de hoofilcn der scholen Alleen kinderen kunnen bijdragon en wel van 1 25 cent en van brieven aan onderwijzers in Nedtr landschIndie en aan de rcdaotieu van binden verzoek aan auloriteit n om op den gedenkdag een algemeen kinderfeest te houden en ajin elk kind een beschrijving van dien dag met een plaat von hit geschenk aan te bieden uitschrijven van prijsvragen 1 voor het beste onpartijdigsto kinderwerkje voor dien dag geschikt 2 voor het beste plan en teekening van een geachenk aan den Koning 3 voorde beste feestliederen aiibieding van het geschenkdoor 200 jongens en 100 meisjes die toepasselykc liederen zullen zingen eindelijk het uitgeven van en Itjst van al de achuleu en onderwy zert met het bedrag door ieder o jlgezonden Sbl Bestuurders der kweekschool voor onderwijzeressen gevestigd t Arnhem hebben zich mtt een terzoekschrift gewend tot den minislcr van bianenl zaken ter verkrijging van een verhoogde ryks subsiilie ten behoeve dier school Zij hebben eenOaf hrift van dat adres aan de tweede kamer aangeboden met eerbiedig verzoek dal het der kamer behagen moge de belangen dier kweekschool by de hoogere regeering te bevorderen In de Nieuwe Bijdragen van September 1873 komen de stukkeu voor betrekkelijk het verhandelde in de byeeukomst der inspecteurs van het lager onderwijs in 1873 Over de vraag dpOr den Minister opgegeven Zouden er naar het oordeel der mpecteurs behalve verhooging van jaarwedde welke in den laitsleu tyd meer en meer plaats Üecft en behalve het ereuzcer toenemend vermcuigypldigeu der gelegenheden om voor de betrekking van hulp en hoofdandenvy er Ie worden voorbereid nog andere middelen wezen om in het kliipmend gebrek aan onderwyzers te voorzien f werden uitvoerige benandslngingen gehouden en verschillende denkbeelden door onderscheiden inspecteurs geopperd Ten slotte werd hel volgende bepaald I Algemeen is men vin gevoelen dat het getalkweekelingen aan de Bijkskweekscholen aaniienlyk M Wrt rmetcderd te wordMi II De groote meerdeilieSd nn het getal ByKs kveeksehokn oo al lyet jfo in elke fl JsciA d toch zooveel Si kskwe kse bteD moge m EuRen de VMreeflfWf WflUll AftioAstea opfeverea Ab 4 f t Yeii eriiSg tel t eai iMdzaJuiöJF d t d0 jaa f ddw fBdtrwï M loldeeade erkoagd ronie IV Ook aw wcwah n daar waar het i A 4ig zd Vcfon n hoiIIm v rla6gikg ds toelagen ten behoeve van de sormaalUaaen n opUidingsklaHen timed mt wttfet loeide owi de Wekiliugca def Bjj kwe ksigiqlep Te Amsterdiiip ig ip eene verJaderiM u sigareuMhri tep m t h iai werltlièden fct 4an4 gfukonien de vereenigiog Eendracht wier doel is dopr onoerJ verkeer v n pattoooa en w li den te fenpar vsiu het tabaks eu sigareuvak beider beUngen te lM 4f reB in mot heid HBP ver tiSjk efkst kingen te voorkomen en een ondentean i ngsfoad f i wjykly Jyi pr te t e f f Ma aehft qltt Gwaota M national schielwedstrld ran H tot 28 Oct in de vlakte van Waalsdorp te houden belooft alletins aan de verwachting te zallen beantwoorden en tal met eenige feesten gepa WMU De plaats van iantrëding voor de deelnemers nit vcrsokiliende plaat en dei Byjn 1 zgnhet Binnefthof te s llage waar hnn vanwege het gemeentebestuur een barteUJke ontvangst is bereid waarna de wedstrijd in het kamp il Warden geopond omdefolgende dagen voortgiaet te orden Den 26n zal te dezer stede een flobsrtKKncoars phuts hebben en den volgenden dog zal een algemeen sShcrmassaat in het kamp te Waalsdorp wordkr geboudaii VehiiWe dal alle soherpscknlterskorpiea l f a Mrine m scbnttery in Nederlatid licb door af evArdigdenteu wedstrijd llen kannen i ita enw 0i Ufeo zalde wedstrijd4 Dr e ig elfitcké o cierG aiid bijgewoond Door den minister van oorlog is in de depotknzerne van het regiment grenadiers en jagers 4 g legcnbeid verschaft tot het logeeren vap Iroepep Voor een cantine en g enhMt ter ftektming v n erver8ohingen is gt otfA Het miuisterie van binnenl zaken heeft SOO ds gemeente 7 iVO iMokikbair estll tdf kei aonkobpen van prysea In de kon zool Bot tuin zal een kameraadschappelijk diner worden gegeven alwaar ook een militair concert zal plaats hebben W dcrs een geli enheidsvoorstciling in de kon lioil scboud u en ledercn avond Reunie in de sociSttlt de V r en iiig Tkdns rollen wij melde wilt na de paate op de spiritistische soirees te zien was Want was de tijd vtór de pauze maer voor t gevoel ea l gehoor basteod nu zouden ome oogen la aaiuehouwca krygen de geesten Het sohypt in deze wereld i met lokerhud ai U te reg n diit ieder medium zijn besöhermgeest of liever boschermgeestcn bezit De heer WilliaqiakMi bet na bijzonder goed vinden net zekere faailief ing beslaande uit papt John King mevr Xeata King en de l Ktrllige dochter KtU £ og yHe if Kinwa waren wa ze doften on hpe hw sta nbooni waa jn vragen waarop misschien de Navorsoher zal kunnen antwoorden wij niet Niet aliyd versohÜBt de jgehccle familie verleden jaar was het mevr die verscheen en wel in het nas plus ultra der knnst in den measohéliJkea vorm Zoo sveefde te door de zaal en zijn onze inlichtingen Juist dan heeft te toen zelfs gewone stervelingen geadeld door hun eett knischeii kus np de lippen te drukken ja zelfs moet het verzoek lyn toegestaan van een der aanwezigen die den zoeu met honden wilde om dien aan haar terag te mog a geven By dit tUes hleef mijnhter King flVctigt Of nu sedert dien tyd de verhouiding iqsschqi de echtelieden King niet verbeterd is en mr haar omdoUngen op de bedorven aarde niet meer oorbaar en passend vond of dat merroaw Old Engeland boven Nederland blijft verkiezen wetwi wjg aiot Nu versrheen mynheer Om dit resultaat te verkrijgen plaatst het medium zich achter een scherm of zoo er een suite ia in den doorgang van da twee kamers achter een tafel maar in elk geval afgea nderd van de wachtende menigte oöala wij leidon d hsw King versckeeDi mtar nu op het plafond in een lichtnevet veel meer was niet te bemerken en aan het doen van eenige vragen op politiek gebied was niet te denken Nog bleef de middagséauce over een zittihg bij licht dat beloofde veel maar hoe het kwam of misschien de toon de geesten eu het Biedium wat al te veel ontstemde legen lachen kannen geesten niet of dat zooals een ingewijde ons verzekerde hst medium te wak waa om by dag met oningew jden en oageloovigen verschijnselen te voorschijn te Ipun nepen vg laten elk aoideel kat midelen het ftsit Waat de aeJaaoe sIMttla Met de fkmili King lietea al h aadcre goede gceetea zich waohttu VKq keloieitcaie lezer e kfet dat wi hen vande lèiitm Saitetgtwou Ckkeè op de hoogte aillen houdaa x Ue horlogemaker Telgman te Zutfen heeft een kntttstak vervakrd W kBetaiis vtsrawlding verdient w ene afbeelding van de mine l helo faïyfql 9Pt i r l n Ib het ptsgetaarte heeft 4e inaker zeven uurwerken geplaatst dienende om andci K kei ea oorwaipep tls torenklAkken wijzerplaten watermo ns en een fontein in bew ing ta brefgen De rob l itj e o een helder water dat als aquarium dient en waarin via chen zwemmen Hierom ziet met en spoorweglijn op welke een locomotief meX den tender in een cirkel IM pt Uet bipslsiak is vitr met r groot Laiitste Berichten Farl 8 17 Ott Vt Sjidt z gt Een zek aantal leden van de linkerzijdeen het linker centrum hebben gisteren aeae IkijeMikdaist gsdoadeli Uu de kij hen ontvangen berichten blykt dat men zeker is van eene meerderheid tegen de fusie plannen VersailleB I7 Oot De leden van de rechlerzgde erf nn het rechter centrum hebben bericht ontvadgek van de onderhandelaars te Salzburg De graaf van Chambord aebijiit zich te hebben uitgelaten in zoodaoigen zin dat wellicht heden de laatste moeielijkbedea kanoen worden opheheven Tusschen hem n de üoiiMililsk frattietf sckyit eeae ToUedige overmMemmÜig te bstatu FafU t ewiiW vgl dat hal hoofd vau het huis der Boarbous die binnen weinige dhjilti Kofing van ig ankryk kalun volkomen voortvH i l orflHi en wept dl van bet moderne Frtokrijt ïen opzieke van de quaeslie der vlag der constitatiooeele quaestie die der bargelijke politieke vrijheid en der vrijheid van godsdienst vetkrijgt Frankrijk allee londer dat de Koning iets op rari a I7 Oot Men gelooft dat de permanente eommlasie tfmstaanden Otmitl f tal verzoeken dit de NatioDtieVergadM MkMitsU tal worden hyeengvoepen De bareaui der conservatieve fraotien lallea morgen eene ge ichlige byeenkoaisl houden Weoaeilt l 9 Ihiitsche Keizer vergezeld door p i Bitmarck is te Schonbrunp aangekomen i INOEZONDEM it aJtter ie Sedacteur Ter voorkoming van meerd ere ongelukken zalt a onderstaande vel m uwe Courant wiUen plaatsen Mnsdagffliddag M Oet staf ik met mijn paard en rijtuig op de brug liggende tusschen de Doeleitaeg 90 Hoodgpditeeg hstwelk ten yrolge Wdat het paard er door viel Het zijne gewbne vingheid tfroBg bflt ep doch vief veder ter aarde Aan S elai eé was een gebreki tap walvilleode hulp onl rak 1 B ook iet liet de sohrik eu eenige kwetsuren ata myn paard ontkwam ik aan een groot gevaar Ik aehtta bekendheid eaaigsems nuttig tot voorkoming van grooter onheilen Moordrecht 15 Oet 1871 OvebemndEB p O Xj I T I E sn het Bureau van Politie alhier is in bewaring een in deze gemeente gevonden KINDER ONDEEBKOÈKJE Ml iwiii III II aga H aBM MB Burgerlijke Stand GeitoHEK 16 Oct Gersrdus ouders J Gilem en A E Siydcnnk AuthMiss oultrs i B Jaaiien eu A M Oosterling OvtuiiDBM 16 Oct A Klaar 63 j fmiAUAil A vsn 8 r 8 m 8W BaBi MMi i 65asaaM ass B lLg jJ j wtesas a ADVERTBNTIËNa Gevoelig voor de veelvpldige blijken van deelneming en belkngaWl ng mö betoond bjj het smartelijk verlies müner dierbare echtgenoot Ijetuig ik daarvoor mynen opregten dank J VAN EIJK Oouia 17 October 1873 N FRASIIOIS SHEL Commissionair In Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito Tan 100 tot 1000 thans k 4 rente 1000 em tkarborea 5 Kantoor Westhaven B 145 De Kol mijn JKattensingel De ond gete k nda beveelt zicb aan tot het Imreren tui pnik bette STKëNEOLëN tegen de volgende pigicy pnikeBUHB KAGCHELKOLEN 4 1 40 p hect SlfËEKOLEN 1 50 HAAKD en SCBAALKOLEN totbillgke prezen Voor Gouda m omstre n alleen b m verkrijgbaar geoctrooieerde Machinale KAHDSB ÏÜR il 8 ppr lOOQ Alles wordt rrg aan hiiis bezorgd ii contante betaling Z i Cent korting J U Spiei ings öw 1 Octobe tó73 eamjader Sanders van Brnssel haefti de e tei lieridbteit dM kg wk alhiergevestigd heeft als AGENT van den Heer H OPPENHEIMER gebreveteerd door Z If denKoaii der Belgen roorSTOOliVEfiWERIJ WASSCHEfiU en DBÜKKEEIJ van ZIJDE KATOENEN WOLLEN MOÜSELINEN enalle andere goedereti lu Aitea Spieringstraat F 79 Gouda ÖPENBAEl AANBESTEDING op MAANDAG den 3 NOVEMBER 1873 des morgens om 11 nar ten huize Ton HOLSBOS en Dl BIE te Boskoop ybh bet ofBnitkaa vaii een gedeelte BINGDUE Tan den Uiddelburgscben Folder binnen de Gemeente BBEÜWIJK Bet Bestek ligt ter lezing bg den Secretaria des Polders den heer SCHOOREL te Boskoop De aanwgzing zal geschieden den 27 October 1873 bjjeen te komen des morgens ten 9 nre bg HÜLSBOS en db BIE te Boskoop Aanbesteding Op MAANDAG 27 OOTOBBB 1873 des morgens ten 11 ure zal worden aanbesteed in het StationsKoflïjhnis te Gouda Het maken van bet Hei en Funderingwerk Toor een nieuw te bouwen Weesbuis te Uoordrecbt Gedrukte Bestekkeu met Teekeningen z n op Jranco aanvrage en onder toezending van te bekomen bfl P KLEUWBG DIJSERINGÈ te Haarlem bg wien tevens nadere informatien te bekomen zgn