Goudsche Courant, woensdag 22 oktober 1873

Woensdag 22 October N 1429 1873 GOUDSCHE COURANT m Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken 283 Staatsloterij De TREKKING der 1 KLASSE begint op MAANDAG 3 NOVEMBER e k I okaia TiyOLI SpoOTStrMt te Gouda ZONDAG 19l CTÖirBR 1878 SABUONIE CONGEBT te gevMi door de jroudsclie Kapel Aaavang ten 7 ure Knirée roor Heeren met of zonder Dames 2i Centen in rerteering Wed tan SOLINGE Co Heeren ELEEIlINe lIAeASP 3i I IC O Ontvangen de nieuwste J Ooogenboom heeft de eer de ontvangst te berichten van Kleedjesstoffen Chftles Doeken ea vele ander nieuwe tot het Tak behoorende Wegens bet einde van bet Salsoen Openbare Verkooping op DONDERDAG den 23 00 AH M TOBEB 1873 des voormiddag i4MMMiJI ten elf ure ten orerstaan van den Notaris MO HJN te Gouda om Contant Geld in en by het Logement db üteechtschb Dom aan dea Langen Tiendeweg aldaar van 22 PAARDEN Tan verschillend haar rae en onderdom gediend hebbende voor de Haagsche Tramwai Maat schappg Aldaar vóói de verkooping te sden OPENBARE VERKOOPING te GOUDA op MAANDAG den 20 OCTOBEE 1873 des voormiddaga ten elf nre in het Koffijhuis BelleTne in de St Anthoniestraat aldaar van Ben goed onderhouden WINKELHÜIS en ERF aan den Langen Tiendeweg te Qouda Wak D N 61 i Een in 1873 bijna geheel vernieuwd PAKHUIS en ERF met een gemakkelijk interigten Bovenhoi met rrjjen Opgang met eene ruime opcne Raats en nog een Pakhuis daarachter aan de Peperstraat te Gouda wijk K N 219 Een HUIS en ERF aan de westzflde van de Hoefsteeg te Gouda W k P N 88 Vier in 1873 nienw gebouwde HUIZEN en ERVEN aan de Vlaamsche Haven of Blee kcrrskade te Gouda Wp P N la b eend En drie in 1873 nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN in een gang in de Vogelenzang te Gouda Wijk M N 6 l en to Nadeie inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTÜÜN DBQOGLJpBVEB te Qouda i Jf Dc oüderg eteekenden hebben de eer UEd de ontVaiig t te berichten van eene ruime sortering WI1 T ERAR TIK EL EIV als eene oote collectie MAI ITELS REGEMMAIX TELS TAPISTARTAI GHaLESLOniGUES en DOEKEI eene fraaie keuze Z¥VART £ ZIJDE alsmede de nieuwste Fransche Duitsche en Engpelsche KLEEDJESMAl TELSTOFFEN en RCJKSRINGS fijne PELTERIJE1 en WOLLEÜV ARTIKELEi verder alle NOUVEAUTÉS tot het vak behoorende en g aan steeds voort Mantels Costumes en Japonnen in den kortst mog elijken tijd naar smaak te vervaardigen Aanbevelende hebhen zi de eer te zijn UEd Dv Dienaren bahlmann 0 Gouda October 1873 Botermarkt A 60 SPECIALITÉ DE NOUVEAUTÉS D SAMSOM Gouda OntvangBB eene mime sorteering der NIEUWSTE MODELLEN tmi Eene ruime keuze in ZIJDËIV en WOLLEl JAPO STOFFEIV LAKEMS en BUKSKII G BOUCLÉ en MOUTONNÉ voor Heeren Winterjassen Olacéi en Cachemire Handschoenen Wollen Chales en Doeken r Umede eene prachtige keuze in WOLLEN FANTASIE GK EI EREN ftê mhsi 50 Minzaamst aanbevelend 3D s M so3i tF Heeren en Datnes Kleedingstukken worden steeds in den kortst mogel ken tgd smaakvol en net bewerkt vervaardigd IMISGHAPPU TOOR LAPONTGINNIira J geveBttgd te APELDOOHN PREMIELEeInING dd 1 Aogostus 1873 groot f 100 000 1184 Premlen tot een gezameniyk bedrag van f 63 000 Uitloting 6 December e k Tot 1 Noeember dezes jaars zyn Obligation in bovengenoemde heeuing zoolang de voorraad strekt h f 6 per stuk b Heeren Agenten te verkrggen De Directeur TE KOOF AANQBBODEH een completen WINKELOPSTAND Te bevragen ter drukkerg van H GOORIS 6 nda Di ilc ran A Brinkou SWGonda j j Iets ov er dc Muirtqn aBStie Vervolg Wanneer zoo g t de heer de Lateleije voort men een der lieide metalen uittluit dan wordt natuurlijk de hoeveelheid omloopeud geld miuder En ziet men dan niet duidelgk de slechte gevolgen van de geldschaarechie Dit is nog een oogpunt dat aan de meeste staathuisboailkundigon schijnt te zyn ontgaan eu waarvan de tegenstanders van Ueu dobbelen standaard geen melding maken Veronderstel dat men algemeen den raad gevolgd had van Michel Clieraher en dat oieB het gondgetd had afgeschart Dan zou daaruit voortgevloeid zyn dat de 10 miiliarden aan goud welke d goudvelden hebben opgeleverd niet ten beste van de circulatie eu den internntional bandel gekomen zouden z jn Ib iedereen liet uiet eens d it die 10 miiliarden juist van pas gekomen zijn om de onmetelijke nyrerheidsen handelsopiratiën gemakkelyk te maken die gedarenile de laatste 20 jaren de economisohe wereld hebben vernicnwJ Ce m este landen hebben hnn buitenlandschen handel verdubbeld Het kapitaal it wereldburger geworden Het is overal heengegaan om spoorwcj en aan te leggen kanalen Ie graven banken te stichten mijnen te outdiuuen en nienwe takken van nijverheid te scheppen Ongetwijfeld s de wissel het voornaamste m iddel reweest om de kapitalen Ie verplaatsen Maar zeer dikwyia is er metaal noodig geweest Hei bewys daarvoor is dut er nog geen enkel oogenblik te vül van voorhanden geweest is en dat meu i wyls over gebrek heeft geklaagd Vraag aan de banBkis wat ly zonder gondainvoer badden begonnen Uit onmetelgk kapitaal dus dat zoo jaist wr snede door de goudzoekers is verschaft zou onvruchtbaar zyn gebleven het zou slechts tot het fabriceeren vuo sieradii n hebben gediand en niet om ddn arbeid de nyverh id en den handel vruchtbaar te m iken Als de afichaAIng van het goutlgeld vroeger een groote lout zou geweest zyn de onttrekking van liet zilver aan de circulatie lou het uu evenzeer wezen Michel Chevalier zeide i Van bet meeste belang is de overvloed der wczeulyke kapitalen grondstoffen rykdom van allerlei aard en niet de overvloed van geld waarvan alleen de mercantiele Khool gewicht toeschreef deze dwaling wordt uu algemeen erkend Zeker de overvloed vao prodootao D kipiialeu is de hoofdzaak maar om den rykdom te laten oirouleeren om dien gemakkelyk van hand tot hand te laten gaan is er overvloed noodig van ruilmiddelen eveoas er vele voertuigen noodig zijn voor bet transport der hindelswaren Lees Inancieele dagbladen volg de fluctuaties van de geldmarkt eo gy zult zien wanneer het geld uit de banken wordt gelicht wanneer de aanvoer vau edele metalen uitblyfl dan ryst het disconto het orediel vermindert de oirouUtie wurdt belemmerd en als bet geld al te schaaraoh nordt dan bant een hevige crisis los De groote malaise die op dit oof enblik in Europa en vooral in Amerika op de geldmarkt heersoht zeggen de Cnancieelc bladen en met name de Eoomnut komt voort uit de schaarschte van gemunt geld De over vloed derhalve van geld maakt het orediet en de circulatie gemakkelylc en zoodra het i eld zioh terugtrekt dan openbaart zich belemmering m zaken Reeds vroeger heb ik in oen afzonderlyk werk Ie liarcki moneïaire defuiê cinqumte an hoofdal 6 en 6 trachten aan te tooiien dat overvloed aan geld deze beide gevolgen heeft 1 begunstigt by het credict en de circulatie 2 de pryzen rijzen De Bohaarsohte van het geld heefl das een tegenovergesteld uitwerksel 1 het crediet vermindert 2 daling der pryzen Het is fuidelyk dat als alle volken den gouden standaard aannemen de productie van dat metaal onvoldoende zyn zal er zal allyd meer gevraagd worden dan aangeboden het zal sohaarsch worden en er zal een bestendige belemmering in de circulatie door ontstaan De pryzen zoUen dalen en dan zal wel is waar eenheid van munt ruiling van meer producten dan vroeger ten gevolge hebben maar dnt evenwicht nl eerst verkregen worden na menige cna s eii tengevolge van groolo moeilijkheden in dc han delsomzettingen De voorstanders van den enkelen Blaudaard noemen alle volken op die dit stelsel zullen invoeren bgna geheel Europa Indié en zei Japan Maar is dit uiet jalst een reden om een plaats open te houden voor het zilver P De goiulproductie vermindert de handelsbeweging en nijverheidsondernemingen nemen overal eene ongehoorde vlaobt en dan wil aen dat alle volken zioh slechts van het goud zullen bedienen om hou ruiling te bewerkstelligen I Men zal het aanbod verminderen op hetzelfde oogenblik dat men d vraag in enorme verhonding vermeerdert Lokt men dan niet een eoonomische crisis nit waarvan men het gewiokl niet kan berekeacu De stoenkolennood wordt Terooruakt door de ckaarachte van dat product De achaanohte van het goud zoo een nog veel ematiger crisis doen ontitaan De stadie der sociale wetcDtchappen bewijst eiken dag dat men rekening moet handen met de traditie en de historische feiten D geschiedenis leert ons dat iea allen tijdo de beschaefde volken goad eu zilver als raiimiddel hebbes sbruikt Men breekt dus met het verledene en raat de aanwyzing der natuur zelve als men ten dcier metalen volstrekt nitsluil By onderzoek door eommimiËa valt de keus der mannen van de theorie in dco regel op den enkelen standaard en die der mannen vtu zaken der bankiers op den dubbelen standaard De eersten worden verlokt door de eenvoudigheid vaa het stelsel op theoretisch standpunt De laatsten beschouwen de feiten en zoekeu hetgeen het crediet en de circulatie ge makkelyk maakt Is dot niet inderdaad de hoofd k De dubbele standaard Iaa laeer raimte om den montvoorraad dur oiroulatiebonken te verdedigen eo by gevolg verhooging van het disconto te vermydea Inderdaad de bank zal betalen lu dat metaal hetwelk het minst wordt gevraagd voor den uitvoer Als bet goud opgeld duet zal een bank die in goud moet betalen eer verzwakt worden dan een inrichting die bet recht beeft zilver uit te geven De heer Wolowski doet zeer juist opmerken dat de beide metalen een railmiddel uitmaken minder onderhevig aan fluctuaties om dezelfde ledeu alt een compensatie balans samengesteld uit yzer en koper minder onderwarpen is oon oiizetting Als het goad vervloeit blyll er zilver over en omgekeerd Daar het geld minder plotseling schaarsch wordt zijn de pryzen der koopwaren miuder blootgesteld aan snelle wisselingen De vergelykeode geschiedenis vai de Fraui e en de Engelsche bank bewyst de waarheid dezaf opmerking In het kort de staten die eene groeten sohaldenhist hebben zooals Frankryk Oostenryk en Italië zouden een groote dwaasheid doen wanneer zg den enkelen atandoanl aannamen die aan belangryke ryzing onderhevig is Waaneer zy afstand doen van de bevoegdheid die zij hebben om in alle billykheid htin schuldeisohers in goad of zilver te betalen dan loopeu zy gevaar om ia weinig jaren hun schuld verdubbeld te zien niet nominaal maar effectief daar er tweemaal meer producten of arbeid noodig zouden zyn om dezelfde som te verkrijgen Als alle stalen den gouden standaard aannemen d in zal dit eene even groole dwaling tyu a s dat men vroeger het goudgeld had afgeschaft lu 1860 heb ik de aanneming van den enkelen zilveren staudiard afgeraden en de latere gebeurtenissen hebben my geen ongelijk gegeven thans bebtrijd ik den enkelen gouden standaard om gelijksoortige rtdeuen en ik beu overluigd dat als geheel Europa dien aanneemt men een reusachtige economische fout zal begaan Evenwel bevindt zioh België op dit oogenblik iu eeiien geheel byzonderen toestand niet voorzien tydeiis do munloouventie van G6 Het heeft bijna alleen in de Latynsche Uuie metaal circul itie behuuden daar Frankryk en It lie in het papieren geld zijn verzeild Daaruit volgt dat Belgio wijs geliandeld heeft door het aanmunten van zilvergeld te beperken Het ou mi schiin etn slap Verder in die riolUing kunnen doen ra mr most het ioonls men wil het uutiiitief neiacu oin in de geheelc Latynsche Unie den gouden standaard te doen aannemen Ik geloof het niet en zeker Frankrijk noch Italië zullen er in toe stemmen als deze landen de questie en hun wezenlyk belang begrijpen want zij zouden zich zelven verplichten om den interest van de geleende milUardeo te betalen in een schaarsch betaalmiddel dat tevena duurder wordt terwijl zij het recht hebben het te doen in een overvloedig metaal waarvan de prij op het oogenblik daalt Alt men de qneatie beschouwt nit het oogpant van het belang der gebeele menschheid en van het handelsverkeer op de gebeele aarde dan schijnt het dat de vereenigde productie van beide metalen naawelijks toereikend is om een ruilmiddel te verschaffen dat in verhouding staat tot de internationale omzet tingen die in ongehoorde mate toenemen vooral met Azie Versoheiden groote staten de Vereenigde staten Frénkryk Oostenrijk die nn papieren geld gebraiken znlten mettertijd tot metaal temgkeeren Hoe kan men er dan aa denken om bet zilver geheel te verwerpen waarvan men ten allen tyde heeft gebruik gemaakt en aldns de boeveelheid der ruilmiddelen Ie verminderen juist op het oogenblik dat men er des te grooter behoefte aan hebben zal Kort samengevat meen ik de ernstige aandacht van de mannen van het vak te moeten vestigen op twee zijden der muntqaastle die tot dus ver te veel zijn veronaehttasmd Het gevolg namelijk van de sohaarsehte van het geld voortvloeiende ait de algemeene afschafling van zilverals staudaardgeld 1 op de circulatie en het crediet op den toestand van de sehnldeaaars en dien der staten tegenover hunne schnldeischeri BUITENLAND BuUenlaadsoh Overziclit Sedert wij ons laatste overzicht sekreveo zqn er veracheidene telegrammen ait Frankrijk ons de tyding komen bevestigen dal eindelijk de fusie tasaoben de clerieate en liberale kouingsgezinden tussohen legitimisten en Orieanisten ia tot stand gekomen De graaf van Chambord aohijilt zijn begiuselen opgeolTerd te hebben voor den troon Zijn beroemde voorvader Hendrik IV gaf zyn geloof prgs eggeode Parije ia wel een mis waard Hendrik in fe schijnt vaa oordeel te zyn dat Farys wel een weinig transaotie met de afschuwelijke beginselen van 1789 waard is Althans men meldt van monarchale zijde Jat het moderne Frankryk niets te duchten heeft van den aanstaanden koning De afgevaardigden naar Salzburg hebbeo verslag aan hm lastgevers Ditgebraoht In het proces verbaai van de bureaux der recfaterzyde wordt gezegd dal eenstemmig werd erkend dat het belang van bet land dringend eischt de aanneming der voorstallen oat worpen door dè oommissie van negenen Volgens die voorstellen zal de monarohie wordeA heraleld zullen alle burgerlyke staatkondige en kerkelijke vryheden welke Frankrijks openbaar recht uitmaken gewaarborgd worden de driekjeurige vlag zal behouden blyven Wijzigingen zullen aangebnoht kannen worden met onderling goedvinden vao den koning en van de volksvertegenwoordiging onder voor behoud evenwel dat het initiatief daartoe geheel aan den koning blyft Men zegt dat in de aanstaande zitting van de permanente commissie op Donderdag n s zal worden aangedrongen op onmiddellijke byeenroeping der nationale vergadering Den heer Bullet raset ds bericht zijn gezonden om onverwijld over te komen Das nu ontbreekt alleen eene voldoeude meerdarheid in de kamer De republikeinen maken zioh nog sterk als overwinnaars uit het parlementaire strydperk te voorschyu te treden Wij hopen he want niets zoB de zaak der nitramontanen meer in de hand werken dan de verhefling op dit oogenblik van den graaf van Chambord tot koning van Frankrijk De republikeinen zullena wel doen alle kraohieu in t spannen om dergelyke onheil te voorkomen Een brochure van den heer tirévy getiteld Het noodzakelijk Gouvernement ia Zaterdag versohenen Dc soliiij er zet uitten hoe noodzakelijk het voor Ifrankrijk is om een gouvernement te organiseeren