Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1873

VrUdag 24 October 1873 HAATSCHAPPIJ TOOR LANDONTGINMG gevestigd te AFELDOOKN PRÊMIELEENING dd 1 Augustus 1873 groot 100 000 1184 Fremien tot een gezamenl k bedrag van f 63 000 Uitloting 6 December e k Tot 1 November dezes jaars zgn Obligatiën in bovengenoemde Leening zoolang de voorraad ttrekt ƒ 6 per stuk bij Heeren Agenten te verkrggen De Directeur GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad mx Gouda en Onistrel en uJtr B G d Tm ni W Verk rV 19 Piiulus ouders Jl A pel en M Gibbon SU Jobanna Cbnalina ouders J Furrcr l C A KiakbHn OïniLinuii 20 Oct A Ruiter ld j H lan Diinren Ij 7 m G Mar 4 m 21 C J Wakkier 3 ni ADVKRTËNTIÉN Voor de mMiigvuldige bewezen van achting en belangstelling hém betoond b j gelegenheid na synen 91 Verjaardiig betuigt deondergeteekende z nen welmeenenden dank L BBLONJE Az Gow £i 20 October 1873 Dat men persoonlijk zjjne rekeningen aan Verwer Stucadoor enz betaald vind ik GOED maar om de foogen die als daa BEPAALD voor de BEDIENDEN worden gegeven voor zich te behouden vind ik KWAAD Diedc schoen past trekt hem aan 283 Staatsloterij De TREKKING der KLASSE begint op ilAANDAG 3 NOVEMBER e k N FRAHDOIS SNEL Commissionair in Efiiscten en Kassier neemt Geld in bewaring ó Deposito van 100 tot 7 1000 thans 4 rente 1000 en daarboven a 5 o Kantoor Westhaven B 145 Lokaal C UÏ en VERMAAR te GOUDA Vrijdag 24 October 1873 Eeiiige Voorstelling op de doorreis te gevou door den Keizerlijken Eussischen HofBalletmeester met zyn uit 30 personen bestaand BALLET GEZÜLSCHAP en met medewerking der beide Lilliputters Clara en Charles PROGRAMMA Groote Équilibre Productionen door de Gebr ANTONELLI en Mons euMad DSLANGB Voor het eerst in Holland TXJTO f ruttxi Groot Dansdivertissoment gearrangeerd door FRANZ WBI8S Die beiden Anliquare ooeb Eln stelnerner Gast aus Roni Grosse komischea Ballet in 2 Akten met komischen Verwandlungen arrangirt nnd componirt vom Balletmeister F WEISS TOT SLOT GROOTS FINALE uitgevoerd door het geheele Het orchest onder de leiding van den BaUetDiri gent J A KIN SBERGEN Aanvang 7 va Bureau geopend 6 nnr PRIJZEN DEK PLAATSEN 1 RANG 0 99 2 RANG 0 49 i Plaatsen te bespreken van 10 3 uur a 10 Ct extra voor iedere ptaats Wegens liet einde van het Saisocn Openbare Verkooping op DONDERDAG den 23 OQTOBER 1873 des voormiddags ten elf ure ten overstaan van den Notaris MONTIJN te Gouda om Contant Oeld in en bij het Logement db Utrechtsche Dom aan den Langen Tiendeweg aldaar van 22 PAARDEN van verschillend haar ras en ouderdom gediend hebbende voor de Haagsche Tramwai Maat schapp Aldaar vóór de verkooping te zien Openbare Verkooping op MAANDAG 27 OCTOBER 187 vöorm Elf uur in het Koflijhuis HAEM0NiE té Gouda van 1 Een voor allerlei affaire uiterst geschikt WINKEL en WOONHUIS met ERF en TUIN aan den Langen Groenendaal J n 12 te Gouda 2 Een zeer ruim en sterk PAKHUIS en ERF tegen het eerste gelegen en daarin uitkomende aan de Naijerstraat H n 16 aldaar 30 en 4 Een groot ruim WINKEL en WOONHUIS en nog een HUIS dienende als Smederjj onder één dak aan den Langen ïiendeweg D n 75 en 76 te Gouda 5 9 VIER HUIZEN en ERVEN en nog een ERF op verschillenden stand te Gouda als Jeruzalemstraat F n 2 Lange Groenendaal J n 25 Varkenmarkt of Vogelenzang M n 167 Nieuwe Haven N n 209 en achter de St Janskerk Breeder bg biljetten en inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda mmnmi N 9124 Een geacht ingezeten te dezer stede die sedert jaren aan eene borstkwaal Igdende was en reeds TWschillende medicijnen had gebruikt zonder de minste beterschap te bespeuren is door het gebruik van Uw MALZBIER zoo goed als volkomen hersteld Gorkum 24 Maart 1873 B B S BOSCH N 9119 en kan ik ü wederom de volkomene genezing door hetfebruik van U heilzaam MALZEX RACT van twee borstlijders mededeelenen ben ik tot verdere mondeliagschemededeelingen gaarne bereid Bridle 22 Maart 1873 Drik Aü A tiriukmau doiida J J VEENEBOS GEBRUIK Tien minuten koken afschuimen en warm s morgens s middags en s avonds een wjjnglas vol Prijzen 6 fle88chen 2 20 13fl 4 40 zonder flesch die a 5 Ct berekend en tegen dien prijs teruggenomen wordt franco Amsterdam JOHANN HOFP S Centraal DépSt Bloemmarkt bij de Stilsteeg 154 en verder te Gouda bij J 0 vanVREUMINGEN en te Woerden bjj HENRI J V D BERG STEENKOLEN De onderg teekenden geven hierdoor aan hunne begunstigers kennis dat de prgzen der STEENKOLEN thans voor de aanstaande winter zfln vastgesteld als volgt Ruhr grove Kagchelkolen i f 1 40 p mud Ruhr grove Haardkolen 1 85 Ruhr Schaalkolen 28 50 1000 k Eng grove Kagchelkolen 2 25 mud Engelsche Haardkolen 2 50 Engelsche Schaalkolen 36 1000 k Smeekolen 1 50 mud De bezorging geschiedt geheel vrg aan hnis en voor contante betaling geniet men 2V Cent korting per mnd Gouda JAN PRINCE k Cib 20 Oct 1873 Kantoor Turfmark t H 101 Openbare Verkooping op MAANDAG den 27 OCTOBER 1873 des voormiddags ten 10 ure op den huize AkKEEOOBD binnen de gemeente Moordrecht van eene aanzienlijke partg opgaande zware UPEN WILGEN ESSEN POPULIEREN E8DO0RNEN KASTANJE N00TEN en BEUKBNBOOMEN voori VRUCHTBOOMBN HEESTERS KNOOTSTOVEN HAKHOUT en andere Gewassen de meeste Boomen zijn geschikt voor Werkhont alles zeer gemakkelijk te vervoeren Breeder bj billetten omschreven en nadere informatiën zjjn te bekomen ten Kantore Vnn den Notaris A N MOLENAAR t Waddinxveen Borst Maag en Ingewanden versterkende PILLEN Deze Pillen hebben in alle ziektegevallen waarvoor men dezelve aanwende altgd gunstig gewerkt het is het onschadelijkste en voortreffelijkste ziektestof oplossende middel dat de oorzaak van elke ziekte en veronderde kwalen spoedig wegneemt en bg een duurzaam gebruik waarborgt net den Ijjder een volkomen herstel De verschillende preparaten dezer gelukkige zamenstelling ondergaan ieder op zich zelve een naauwkeurig scheikundig onderzoek omdat ér met deze zeer fijne ingrediënten veel bedrog gepleegd wordt waarom men wordt gewaarschuwd voor namaakieU Laders aan asthma borst maag zenuwen koorts graveel en rhumatiek geroelen zich door het gebruik dezer Pillen zeer gelukkig die in verzegelde doozea a 1 20 met gebrniksaanwjjzing verkrijgbaar zijn te Gouda bvj M PALMEN Groote Markt Leiden bij VERKOUW en STOKHDYZEN en te Hage SINGELS Kleine Groenmarkt Alwaar tevens verkrijgbaar is gesteld het alom beroemde uitwendig middel tegen Kinkhoest en mede zeer voortreffelijk aanbevolen tegen verouderde kramp maag en slijmhoest korts ademhaling en vastzittende verkoudheid COHRESFONDENTIË Het ëtak fan getitcIJ fl iek en VUe ch kan oiet geplaatst worden Een eerste vcreischten voor de plaatsing ii dftf een stok geleüen kn n worden Onduidelijk schrift en totaal geraiB aan lecsteekeoB maken bet onleesbaar De IUdactie BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordeniog op het zuiver boaden ran Wateringep Slooten eu andere Wateren die aan byzondere personen toebchooren Brengen ter keuuis v u de eigenaren iler slooten langs de beide zijden der Boelekade en dnaraangrenlende lyalooteu de slooten laogs de Korte Alckcren tn daar an greniende zijslooten benevcus van de zijl ohter de Waloetceg dot op Dingtidag den ii October aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zyn ran drijf end vuil en andere BtoBen die de doorstruoming van bet water kunnen beleaimercn o stank of schadelyke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 21 October 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Deoooi rkvbk Foiiïuww vas Beeoen IJzendoobk 1§uït1 nd Uiiltcniandscli Ovcrzlchl De beide groote partijen waarin de Fransolie nat vergadering verdeeld i doen alle mogelijke moeite om de overwinning te behalen in den aanstaanden elog licidc roepen om het zeerst dat zij zich van de zege overtuigd houden doch dit is waarsohünlijk eene nuuaeurre om de weUolaars naat zich te lokken want allijd en vooral in groote politieke vergaderingen ziju er van die beginsellooze lieden die gaarne by de meerderheid zijn En jammer genoeg zullen nn ook weder deze den door lag geven Men zal zioli dus den nog restenden tgd wel uuite maken om elkander die vlottende leden te b twisten Eigenlyk te veel eer oor ilergclpe lieden In verband met den tegenwoordige geest en de vroegere historie van het Fraiische vulk zou mcu eggen dat de mouarcbie weder kam van slsgeu hebben zal Echter op é n voorwaarde Dat de Orleauisten deconstitutioneelo monarchalcn overtuigd zynvande wezenlijkheid der waarborgen welke men hnn voor het behoud der mwleruo vrflhcd n aanbiedt Eil daaromtrent bestaat nog twgfel Ecu vcrnoderiDg van den graaf van fJhambord waardoor in zoo korten tijd zijn eernonm rUmmeprinépe cergaat in den bgnaam Zftwn l Double is niet waarschijnlijk Maar het is eer denkbaar dat Chambord zich minder duidelijk heeft itgelaten en dat nu door de intrigeerende legiiinusten dnaitan misbruik wordt gemaakt om den constitutionielcn een rad voor de oogen te draaien Zoo zouden de Orieanisten de dupes zijn van de geheele vf rtooning en per slot van rekening zouden de Fransihen hnn rug moeten krommen onder het juk van eiii koningrijk bij Gods genade geschraagd door pricsierheerschappij Van deze raeening is ook de bekende schrijver in het Journal de Dékats John Lemoinne Hij geeft daar als zijne mecning Ie kennen dat het herstel der monarchie zeker is mits verkregen worden stellige waarborgen voor de coiistiiutioneele vryiieden Hij voegt er bjj dat de nat vergadering die steeds voor het herstel der monarchie ge tcmd was hiermede hare vrijheid van handelen terug erlangt Het betreft hier thans de verzoening van het land met den mouarchaleii regeeringsvorm en opdat die verzoening duurzaam zij is het noodig dal het land met opzicht tot de vrijheidswaarborgen volledige zekerheid erlange Het gerucht liep dnt maarschalk Mac Mahon ongeneigd is om zich eene verlenging van zijn mandaat door de republikeinen te laten wclgevaikn lïenige afgevaardigden hebben zich daarom Dinsdag lot maaisohalk MacMahoii begeven om hem te vragen of de geruchten dio teij zijnen opzichte in omloop zijn gegrond waren De moeten blijven ouversohillig onder welke ORutandigheden Ik ben door de conservatieve meerderheid benoemd en van haar zal ik raij niet scheiden t OSeieele orgaan zal morgen de decreten openb iar maken tot bijeenroeping van de kiescolleges in de departementen der Aubc en Seint Inférieure tegen den leden November Bij de voortzetting van het proces Bazaiue zijn verscheiden getuigen geboord o a de maarschalk Leboeuf de generaals Lebrun Coffinière Jarras de graaf van Falikao de heercD Eouher Schneider Ti ératry Jules Favre De toestand des konings ia Saksen verergert De aartsbisschop van Poaen Ledochowski is veroordeeld tot eene boete van 300 th en tot twee maanden gevangenisstraf adat hjj een aldaar gevestigd godsdienst onderwycer die met andere katholieken een dies van betuiging en trouw aan den keizer heeft gcteekend met den ban heeft gedreigd Op een gala diner te Weencn heeft keizer Frans Joseph den volgenden toaat uitgebracht Daar mijn innigste wensch om mijn lieven vriend en broeder nog tijdens de wereldtentoonstelling in Weenen welkom ie mogen beelen thans vervuld is zoo ledig ik verheugd eu dankbaar dit glas op t weUy onzen waarden gast Kijnt Miyesteit de keizer van Duitschland en koning van Pruisen leve Daarop antwoordde keiz r Wilhelm Uwe Majeateit veroorloove mij dat ik voor do zooeven dooru uitgesproken beminnelijke woorden u mijnen hartelijken en vriendelijken dank betnige ook wegens de gastirije en gulle ontvangst die de keizerin mijne gemalin en mijne kinderen hier gevonden hebben Het is mij een bijzonder genoegen dat ik t vrieniidiapMlijk bezoek door Uwe jtsjesteit eiamenlyk et Z M den keizer vu Easland mij verleden j r te Berlijn gebracht nog tijdens de wereldtentoonstelling hier heb kunnen terugbrengen Dedestgds door ons wederzijds geuite vriendschappelijke gezindheid die ik thans hier ten volle bewezea zie kan trekken tot een waarborg voor den vrede van Europa en t heil van onze onderdanen Ik drink op het welzgn van Z M den keizer van Oostenrijk en koning an Hongarije agn dooriuchtigen vriend en broeder De Junta te Rome belast met de liquidatie der kerkelijke goederen heeft zes kloosters in bezit genomen In het klooatet van hj omeinsrb college heeft de rector aan de gcdelegM der Junta namens de orde der Jezuïeten een protest voorgelezon waari i de verklaring is opgenomen dat het college eene pauselijke internationale instelling is De rectoren van buitenlandsche colleges hebben insgelijks geumenlijk een protest ingediend In het klooster van het generalaat der Jezuïeten overhandigde de rector aan de ge lelegeerden een formeel protest ten doel hebbende de rechten der orde ten opzichte van het gebouw te handhaven Evenals in eerstgenoemde inrichting namen de gedelegeerden ook hier de protesten in ontvangst en werden van hunnentwege ccrtidcaten VQor jaargelden afgegeven In bet klooster van de paters Franciscanen werden degedclegeer leii met njle hoffelijkheid ontvangen De pater generaal bepaalde zich tot een kort mondeling protest Daarna ontvingen de gedelegeerden eene memorie van de Amcriknansche en Portugeesche consuls waarin deze hunne bezwaren kenbaar maakten tegen de inbezitneming van eenige in dat gebouw bestaande localiteilen op welke de door hen vertegcnwoordige natiën zekere rechten hadden Overigens heeft diiiir en in de andere kloosters alles plaats gehad op dezelfde wijze als in de reeds genoemde Alles is geregeld afgcloopen De generaal der Jezuïeten pater Bcckx heeft bet aanbod om m t Viiticaan zijn intrek te nemen afgeslagen Pater Secchi zal voortgaan met t besturen van t observatorium aldaar De archieven van de gencralaatsh i7cn zijn naar t Vaticaan vervoerd De geschillen tu schen eeiiiBe klootters en de commissie van liquidatie loopcii slechts over deii eigendom van de liorkrriji ii dier kloosters Het eskader der Spaaiische muiters ia Zaterdag voor Valencia anugckomeii met hot plan om zaken te doen do lievclhebbcrs van EngelscVc en Frnnsehe oorlogschepcn hebben echter verklaard dal in de eersle N 1430 w vier dagen niet mocht worden gevochten waarschijnlijk is dit geschied met het oog op de verwachte komst van het Spaansche eskader van Gibraltar ouder bevel van den minister van marine in elk geval maakt de houding van den Engelschen en den Fraoschen vlootvoogd een zonderlingen indruk nadat de publieke opinie in geheel Europa heeft afgekeurd dat zij hebben toegelaten dat een niet versterkte stad werd gebombardeerd gaven zij hun neutraliteit ten halve op en beletten het gevecht totdat de andere party is aangekomen er ligt iets kleins in zulk een handelwijze De Fernando Catolico die door de Numancia ia in den grond geloopen behoorde tot het Cartbagecnsche eskader het schgut dat de Fernando zich te ver van de Numancia had verwijderd en aan het signaal om zich bij bet schip van den opperbevelhebber te voegen niet voldeed de Numancia voor verraad beducht besloot de eventneele vlucht van de Fernando totaal onmogelijk te maken Wanneer de intransigeotes naar de wgze der rooden met elkander gaan vechten dan zal de opstand wel spoedig gedempt zgn De terugroeping vau admiiaal Lobo is veroorzaakt door de handing van dezen vlootvoogd tegenover de fflttitcrscbepen deze verlieten een paar dagen na bet bekende gevecht de haven van Carthagena en Lobo heeft de vervolging wel ingesteld maar al te spoedig weer opgegeven Men verwacht te Konstantinopel veel van de Gnaucieele en fiscale hervormingen door den sultan goedgekeurd en waarvan de Porte per telegram kennis gaf aan al hare agenten in het buitenland De grootviuec heeft id last deze maatregelen dadelijk ten uitvoer te leggen en waarborgen voor een algeheele hervorming m de financieele administratie worden verwacht Ten einde de geldmarkt niet te drukken door eeoe nieuwe uitgifte van geconsolideerdcn ter verwisseling voor de schatkistobligaticn van IS72 heeft de sultan zijn particulier eigendom van oude geconsolideerden als een geschenk aan de natie ter beschikking der schatkist gesteld Blijkens eene depêche uit Konstanfmopel aan den Mettager de Paris heeft de suIUu voor een bedrag van 7 millioen Turksche ponden ter beschikking der schatkist gesteld Deze handehvgze heeft algemeene geestdrift gewekt PBANKKUK Welke verwijten men ook tot de andere ministers van Mac Mahon knnue richten dat zij niets uitvoeren deze verwijten treffen niet den heer Desseilligny die zich belast heeft met de portefeuille van openbare werken Sedert het tijdstip waarop de coalitie van 24 Mei hem aan bet hoofd van zijn departement stelde heeft hij eigenlijk geen oogenblik gerust Al ruiip d maanden reist en trekt bij door gansch Frankrgk al de groote vraagstskken van handel en nijverheid welke de gemoederen bezighouden in loco besludcerende en alleen een ontzaglijke enquête houdende waarvoor een commissie weliiciit zou zijn teruggedeinsd Overal ia de machtige middelpunten van menschelgke werkzaamheid heeft men hem knnneq zien in de groote industrieplaatsen van Noord Frankrgk te Lyon te SaintEtienne en waar al niet lilies in verband met de werken die het nuttig zon wezen nit te voeren Laatstelijk neinige dageo geleden is de heer Desseilligny te Bordeaux geweest en daar heeft hg in een belangwekkende redevoering al zijn tochten door Frankrijk als het ware geresumeerd en tegelijkertijd een schets gegeven van den tegsnwoordigen handel en van den industrieelen toestand des lands Dergelijke overzichten komen niet te dikwgis voor Het kan dus zgn nut hebben thans even de aandacht te vestigen op hetgeen de minister zeide In de eersle plaats sprak bij over de stcenko industrie van Frankrijk De toestand dezer industie zeide hij heeft het eerste onderwerp uitgemaakt van onze enqiièle De steenkolen die geroepen zijn in de nijverheid zulk een belangrijke rol te spelen hebben sedert een jaar een vcrhoogiiig van prijs ondergaan die vele gemoederen met angst vervult Niet enkel zijn zij dunr en schaiirsch in Frankrijk zij zijn dit ook in Belg ie