Goudsche Courant, vrijdag 24 oktober 1873

Te Amsterilam heeft zich een comité gevormd bestaande nil 21 personen van erkende constilutiouecle beginselen tot viering van het 2öjarig beslaan def grondwet De volgende circulaire is van hen uitgegaan terwijl nog ann een lOOtal mannen van naam eene persoonlijke uitnoodiging ia gericht Aan de ingezetenen van Nederland Op 3 Nov e k zal het eeiate 25jarlg tijdperk van het gewijzigd bestaan onzer grondwet zijn verstreken Ook in het volksleven mag moet zelfs eene dagteekening als deze worden herdacht De grondwet het gemeenschappelijk symbool onzer vrijheid onder den Oranjevorst behoed en gewaarborgd is tevens de band die als natie ons vereenigt Hare invoering was eene belangrijke schrede voorwaarts in de ontwikkeling van ons volksbestaan Hare handhaving be paalt en teekent het terrein waarop bij uiteenloo nde zienawyze onze staatslieden nlteguder elkander ontmoeten Hare vatbaarheid voor wijziging waar bedachtzaam beleid die vcr eisoht is mede h ire aanbeveling Deze overwegingen hebben de ondergeloekcndeii geleid toen zij lol een comité ter viering van dien gedenkdag zich verreiiigdeu Eene byeciikomat op 3 Nov aanst gevolgd door een feeslmaaltgd gemeenschappelijk te houden door hen wicn onze grondwettige iustellingtn lief zijn scheen daarvoor de meest gep i8te vorm Uit dien hoofde noodigeu de ondergeteekeiulen allen uit die opgewektheid gevoelen mochten om zich aan hen oan te sloiten daarvan te doen blykcn door opgave van naam en woon plaats aan mr J A Le j te Ymslerdam Door het hoofdbestuur der Nederlandsche vereoniging tot beperking vnn openbare dronkenschap ia aan gemeente besturen vereenigingen tot voiksvermakolijkheden commissien ter feestviering enz enz een circulaire gericht waarbij voornamelgk met hel oog op de viering van liet feest van ii M onzen Koning in het volgoud jaar waaraan ongetwijfeld het gcheele Nederlandsche volk zul deelnemen de aandacht gevestigd wordt op hel meestal groote iliisbruik hetwelk bij dergelijke gelegenheden gemaakt i orilt van bedwelmende dranken waardoor datgene watalsbly door men zoover eekomen is de zoogenaamde conJ m i i u i l i nk L j II r TT j 7 f U vernemen wordt de burger bewaarschool ceasiei van Cbambord te verkicmen De Union doet ii i i l l i i i i t i i 1 1 fiL j L me Januari aanst opgeheven en het lokaa lé BkgalUI en ie invloed liirrt an moet zich ernstig doen rMen te Bordeaux waar voomi Engelsche kolen gebruikt worden Het IS niet voor mannen die goed bekend zija et de stHatbaishoudkiudlge vraagstukken vau den dag da ik ai teen te tetten lieb welken groeten invloed de wet van vraag en aanbod op den toestand oefent evenmin hebben j de beginselen vKo voorliohtigheid te verkShd CO welke de regeering verbieden lich te mengen in de qniestic der prijzen Maar tonder dienaangaande de voorzioktiglieid te laten varen welke ons opgelegd wordt hebben w deo tegenwoordigea staat uer productie moeten nagaim Ik ben zoo gelulckig te m6geb constateeren dat deze xich snel in Fraukr k ontwikkelt en dat een groot deel der verkregen winsten gebeiigd wordt voor nieuwe werken die de productie in de toekomst zeeï moeten verhoogen Over spoorwegen sprelende kondigde de heer Desseillign aan dat wetsontwerpen voor den aanleg van lEOO kilometer van lijnen vati algemeen belang bij de Nationale Vergadering znllcn worden ingediend zoodra deze hare zittingen r l hebben hervat Wat buurtspoorwegen betreft meer dan 1000 kilometer zijn reeds van openbaar nut verklaard Het is natuurlek dat spreker oOk de moeilijke en ingewikkelde usstie tusSchen de groöth maatschappijen en de dqparlementen aangeroerd heeft De Minister zwaaide allen lol toe aan eerstgenoemdeo welke groote diensten bewezen hebben door de eerste lijnen te bouwen Maar aan deo anderen kant verklaarde hy de departementen niet te willen ontmoedigen en te begrijpen dat de steden zonder spoorweg een slecht gewapende groep vormen welke te strijden heeft tegen medestanders die van top tot teen gewapend zyn Verwondert u niet zeide de spreker zijnen toehoorders dat men nn eens hoort zeggen de minister van openbare werken beschermt de groote maatschappijen niet genoeg en dan weer hg beschermt ze te veel Hy is in waarheid volkoibeu onpartijdig Hjj wil zgu plichten naar behooreu vervullen en heeft daarbij gestreeft naar waarheid en recht Indien er klachten gerezen zgn te midden van den heeten strgd der belangen zal de Nationale Vergadering eén sonverein rechter in deze zaak gelijk in elke andere in het laatste ressort uitspraak doen Over de handelsvloot oter de hovens welke de Minister heeft nagegaan sprak hij betrekkel k slechts weinig zooveel te meer evenwel over den Pranschen uitvoerhandel en dit onderwerp vormde het slot zgner toespraak Twee maanden geledeu zeide hij bezocht ik de havens te Calais Men stelde my voor om te gaan opnemen de kleine stad Saint Pierre les Calais die aan Calais zeli grenst Ik nam dit voorstel aan en constateerde daar tot mijn verrassing en verwondering de buitengewone ontwikkeling der tulleiabrieken welke grootendeels door den exporthaodel bestaan Deze slad van gisteren een kind men kan zeggen van de handelsvrijheid telt thans 19 000 arbeiders en arbeidsters en bare tollen zgn over den gauschen aardbodem verspreid Laat de veatingwerken van Calais verdwijnen zoools de inwoners verlangen en han verlangen kan worden vervuld dan zal Calais weldra met SaintPiorre vereenigd een stad vormen van 60 000 inwoners Ik zou de voorbeelden kunnen vermenigvuldigen Zij allen zouden de waarheid kunnen bevestigen welke ik heb aangetoond nl deze dat de uitvoerhandel meer en meer toeneemt in onze zeden doordringt en de regel wordt in stede van de uitzon Moge een dergelijke beweging nog voortduren en zich uilbreiden Moge ons geliefd vaderland dat zulke vrecselijke onheilen verduurd heeft in deze vreedzame overwinningen eenige vergoeding vinden voor z jn rampen liet mag zulks hopen l uwende op den rijkdom vaa zgn bodem en op schrandere vlgt zijner bewoners werk lyk alsof de graaf van Cbambord niets heeft toegegeven terwijl de Figaro en de Journal de Parit meeuen dat alle zwarigheden z jn uit den weg geruimd Naar een Dnitsch corrercspondent bericht ligt de waarheid echter in het midden wat bel zoogenaamde beginsel betreft ia namelijk niet éen concessie van deu graaf van Cbambord verkregen de graaf blijft er by dat eerst zijn koninklyk recht moet worden erkend voor by aan het ouderhaudelcn gaat daarbij De Fransche fusie schjjnt tot het laatst een verwarde zaak te blyven wellicht omdat zy steeds is voorgesteld als een zaak van beginsel De nienwlegilimistische bladen of Orieinistlscbe kunnen nauw woorden vinden om haar vreugde uit te drukken terwijl de oude legitimisten wel de zaak zelf goedkeuren naar alle moeite doen om het middel waar heeft de deptónlie echter volmacht gekregen om conoessits van grooten omvang te beloven zjj had verder in laai om die beloften aan verschillende fl icties officieus mee te deelen eu een zekere mate van liberalisme Voor te houden wanneer men maar eetSt tot de proolamatie van den koning was overgegaan De mondeling in omloop gebrachte geruchten gaan zelfs zoover dat men verzekert dat do pretendent heeft aangebotlen alle voorwaarden die de Nationale Vergadering mocht stellen te vervullen Men ziet derhalve dat voor de zoogenaamde concessies alle weaenlyke grond ontbreekt het blijken niets meer te zyn dan slecht gedefinieerde beloften en terwijl de royalisten hopen met die beloften voor wezenlijke concessies uit te geven propogauds te maken onder het linkermidden verklaart de liepuilijiue Frahijmse het orgaan van Qambetta met evenveel recht dat de graaf van Chambord wanneer hy do driekleur aanneemt een leugenaar is zijn woord van niet de minste waarde en dat het ezels zyn die op dat woord nog bouwen De laatste iusie berichten hoe zwevmd ook die hun voornitamste kracht daaraan oiitleendet dat de royalisten besloten zijn om de zaak door te zetten hebben op het meerendeel der Panjzenaars een eluchten indruk gemaakt en naar men zegt ook op het leger Eert officieus ai tikcl van de Francais hel ori an van den vice prêaidenl van den Ministerraad de Uroglie heeft dien indruk nog versterkt Mtii schijnt zoo los men in de Frarifai by de meerderheid besloten de bgeeuroepiug van de Nationale Vergadering te bespoedigen Alles ia overigens geschied om het land duidelijk te doen zien dat er geen middciweg is tnsscheii de monarchie en de republiek van den heer Thiers en Gnmbetta De manrschailk Mac Mahon zon zegt men besloten zyn niet toe te Ifiten dnt zijn naam gebruikt werd tot een andere tmsclienregeling Men ziet uit deze verklaring dat den gematigden repuUikeineu de weg is a eslotcn om een oplossing te beproeven door de verlenging ran de nuoht van MacMahon Het manifest van de radicale leden van den l arijzer gemeenteraad en van de radicale afgevaardigden van Parijs heeft in de voorsteden van de hoofdstad diepen indruk gemaakt De werklieden zien in de onderteekenaars vitD de manifeste de toekomstige leiders jvan het feitelyk verzet tegen de Nationiile Vergadering wanneer deze voor de monarchie van Henri V zul stemmen De andere radicale leiders ontwikkelden sinds ecnigo dogen en ongewone werkzaamheid Het denkbeeld van gewapend verzet schijnt steeds meer aanhang te vindcu do strijd zou in de provinciën aanvangen en Parijs zou de revolutionaire beweging volgen De berichten uit verschillende departcmeuten luiden verontrastend eu het schijnt dat er slechts éen vonk noodig is om de revolutionaire en anti clericale hartstochten in vuur en vlam te zetten Waartoe dit alk s leiden zal moet de tijd Iceren Wanneer schrijft een Duitsch oorrespondent de pro gramcommissie feest viert de lecgloopcrs van St Uermain Champagne drinken en de beursliedcn fabelachtige sommen verdienen wordt wellicht in stilte een nieaW 1789 voorbereid Deze vrees is wellicht wat overdreven maar zeker is t dat de toestand gespannen is en langzamerhand zoo wordt dat alles mogel k is BINNENLAND GOÜDA 83 OCTOBEB By kon besluit ia met ingang van 6 Nov e k herbenoemd lot burgemeester van Nieuwerkerk a d IJsel de heer J E de Voogt Bij kon besluit is het eereteeken tot belooning van eervolleu langdurigen werkclykoo dienst bij de schutteryen o a toegekend aan N van Uertum en P M Happel beiden tamboer bij de dd schutterij alhier Dinsdag zijn te s Hage door de Provinciale Commissie voor het lager onderwijs ter verkrijging cener akte van hulponderwijzeres o a met goed gevolg geöxaoineerd de jufvr E Schouten eu P Schouten alhier Gisteren is door genoemde commissie voor de Engelsche taal met goed gevolg geëxamineerd o a mej J P M H Oordon Ie Bodegraven aanst opgeheve publiek verkocht Door een nautal leden der Hervormde gemeente alllier is voor eenigcn tijd tot Kerkvoogden dier gemeente het verzoek gericht tol herziening van art 3 van het Hegl op het beheer van en Toezicht op de Kerkelijke goederen en fondsen dier gemeente met dien veistnndc dat in genoemd art onder de vereiscliten voor stembevoogdbcid gerekend moge ordoji het bijdragen in den Hoofdelijkfn omslag of het betolen eener eigene zitplaats in de St Jlanskerk De adressanten voeren de volgende gronden voor hun verzoek aan l een algemeen stemrecht zonder census is vooral bij een geldilyke administratie onbillijk en geeft aanleiding tot velerlei ongeregeldheid en verw irring 2 stembevoegdhuid wordt verloren door iemand die uit onvermogen of audcre redenen hbt verschuldigde niej voldoet terwijl een stemgerechtigde die nimmer iets ten behoeve der gemeente bydraagt die stembevoegdheid nimmer kan verliezen hetgeen zeer onbillijk is Nu onlangs is door Kerkvoogden bij meerderheid van stemmen beslist dat niet of althans nog niet moet worden overgegaan tot voorlegging aan de gemeente van de vraag qf onder de vereitcUen nm stcmbemegdheid niet moet aangenomen vorden een censm Twee der kerkvoogden verklaarden zich bepaald tegen census de overigen achtten census wel goed maar de tijd nog niet gekomen om die vraag aan de gemeente voor te leggen slechts ééa lid vond kiesbevoegdheid zonder oensus zoo onbillyk dat hy niet wilde wachten maar de stembevoegden doen beslissen In de zitting vnn Dinsdag der rr rechtbank te Bolterdam stonden o a terecht A v II en B P beschuldigd van zekere S t Sluipwijk geslagea ie hebben De eisoli was gev van 2 maanden ieder i 8 boete of 1 dag gev In diezelfde zitting stonden terecht h v d L J P M D B C L D V uit deze gemeente besoh von wederapannigheid jegens bedienende beambten in het uitoefenen hunner functie De off V Just eischtc dat de Ie en 3e bekl zouden worden schuldig verklaard de Ie tot l maand gev eenz en de 2e tot gev van 1 maand eenz en ƒ 8 boete of 1 dag mede eenz AU verdediger voor deze beklaagden trail op Mr H i Kr iiienbnrg advocaat alhier In beide zaken zal de uiupraalc over 8 dagen plaats hebben De Eerste Kamer heeft Dinsdag avond hare werkzaamheden hervat Dr Büchner heeft zijn geloofsbrieven ingcizonden De heeren Cost Jordens en van Ëysinga hebben mededeeling ingezondeu van hun genomen ontslag De wetsontwerpen laatstelijk door de Tweede Ka mer aangenomen zijn naar de afdeelingen vcr zouden De Tweede Kamer is tol hervatting barer werk taamheden bijeeiigeroepen tegen Dinsdag iH Ooi De jaarwedde van den hoofdoniler ijzer L Akkcrhuijs JEz te Schoonhoven is met 1 Jü verhoogd en alzoo gebracht op 1100 spel begonnen is vbor ieder weldenkende als treurspel eindigt en een beroep gedaan wordt op hunnen zin voor hel goede om aan hunne medewerking te verbinden de voorwaarde dat voor zooveel het van hen afhangt misbruik van bedwelmende dranken en dronkenschap zal worden geweerd Doel elk zoo wordt in de circulaire gezegd tendeze wat in zijn vermogen is dan kunnen aj die vereenigde poging niet missen tan gevolge te hebben dat met zyu Koning Neerkinds volk waardig feestviert Het Dagblad meldt het volgende Wij ontvingen een chryven van onzen Parijschencorrapondent waarin een tyding voorkwam zi5ó belangrijk dat ivij v r wij onze lezers er mede In kennis stelden den briefschrijver nader pertinent afvroegen of wij zyn woorden goed hadden opgevat Hierop werd ons geantwoord dat wij den zin fijner mededeeling joist begrepen Bedoeld bericht houdt in dal aan het Fransche Gouvernement een gelijk memorandam is tftegezonden als vroeger door den Sultan van Alchiii bij de Tnrksche Kegeering werd ingediend en t welk een uiteenzetting bevat v n de grieven dia de Hcerseher van Alchin tegen Nederland meent te hebbeu De bewuste memorie is door den President der Fransche Republiek gezonden naar ons Gouvernement Mr F baron van Hogendorp voorzitter van den Ned Bcbaakbood ontving Maandag van een twintigtal leden van den Ncd Schaakbond als blyk van erkentelijkheid genegenheid en hoogachting een door den heer Riuck te s Gravenhage allerkeurigst bewerkt prnohtalbum In blauw fluweel gebonden en rijk oei zilver versierd bevat het album belialve de namen der gevers op de eerste pagina bet familiewapen der van Hogcndorpen en vervolgens de fraai uitgevoerde opdracht boor de tegenwoordige concessionarissen voor denspoorwirg HütlerdamSchoonhoven Wageuingeu Aru Schoonhoven Wageuingeu Aruhem de hh Otlet en Wilmart is aan de Prov Staten vau Utrecht een adres gericht waarin zij bet verzoek om provinciaal snbasdie voor die onderneming door de hli Monlijn en van den Ouwelant vroegere concessionarissen overnemen en op het verleeoen eener subsidie aandringen vooral om den zedelyken steun dien dit aan hun onderneming zal geven U D In de noordelijke provinciën is de opbrengst van den oogst der nurdappelen bevredigend De meeste daglooners hebben meer dan voor hun gerief noodigis en bij vele laudboUHcrs zyn nog aauzieulyke partijen te koop daar ze veel meer hebben verbouwddan wel vroeger Vooral zijn er vele jannen o jammen en hierin vindt men ook nu weder bynageheel geen zieken t welk in andere soorten ofschoon ook niet erg Ijch nog wel het geval is Over t geheel zijn alle soorten zeer goed van smaak velenzells uilmuniend dal voor de mindere standen alseen groot geluk is te beschouwen De prijzen derbeste soorten zijn 2 6Ü tol 3 00 mindere van 1 75 tot ƒ 2 00 Voor fabriekagoed wordt thans l betaald In een correspondentie uit New York van S October in de H R Ct van Zaterdag opgenomen worden eenige medcdeelingen gedaan omtrent de vergadering der Evangelische Alliantie daar ter stede Omtrent den heer Cohen Stuart secretaris der Nederlandsche afdceling die er I iederland vertegenwoordigde wordt o a het volgende gemeld Ds Cohen Stuart maakt zich den tyd van zyn verblijf alhier buiten de werkzaamheden voor de al li intie ten nutte om Amerika te beatudeeren voon in betrekking tot zijne laudgenooten in deze strekej mü het hem mogelyk is zijn verblijf alhier te re lengen wil hij ook de westelyke staten Micfaigan Jowa Wisconsin en Minnesota waar de HoUandsohi emigraiiteu zich meest als kolonisten vestigen gaan bezoeken Zondog II nam hy de predikbeurt waar voor een talrijke schare Nederlanders in een der gereformeerde kerken in Brooklyn Hy neemt zich voor nog een dienst in de Engeltche taal te New York waar te nemen Hy wendt pogingen aan om een HoUandsche kerk te New York of Brooklyn te stichteti daar thans de diensl in het Hollandsclt in andere kerken wordt waargenomen Hy wil ook beproeven eene vereeniging van Nederlanders lot het verkenen van hulp aan HoUandicbe landverhnizrrs naar bier op te richten mei het oog op het feit dat zij door de directe stoomvaart verbinding nu meer gezamenlyk hier aankomen in tegenstelling mei vroeger toen ty over de verschillende indirecte lynen ouder andare niilionaiiteiten verspreid arriveerden Vóór eenige weken badden eenige jongelieden te Deventer een advertentie in een der dagbladen doen plaatsen waarbij zich een jionge dame met eenig fortuin goed uitorlyk enz langs dezen niet meer ongewoiien weg ten huwelijk nnnbood wnorop een brief wisseling volgde met iemand te Doesborgh woonachtig en deze uitgeuoodigd werd om Zondag jl een ont moeting met hsar te hebben terwijl zij hem op hel perron van hel spoorweg station te Deventer in t blauw gekleed zon ontmoeten en hij zelf kenbaar zou wezen aan een wHlen zakdoek met de punt uit den zak en een rood boekje in de hand Bij aankomst was de jonge dame met aanwezig maar wel ecu algeVaardigde van haar die den verliefde versocht hem te volgen Terstond reeds kwam kwaad vermoeden bij onzen ridder die reeds in den trein aan een stadgenoot bet doel van zijn reis had bekend gemaakt en uu door dezen aan zijn lol overgelaten van alle zijden door gymiiasiaatea eu leerliugen van de hoogere burgerschool was ingesloteu allen uitgelaten van pret de rat in den val te hebben gelokt Gelukkig vond onze patient een trooster in den lugemcathooder den heer B in wiens koffiekamer hy zonder te kunnen vluchteu zyn eigen brieven moest hooren voorlezen B liet hem door den bediende raden een kamer te verzoeken waar hij zich kon terug trekken en nu niet verder werd lastig gevallen Gelukkig bereikte h j in den donker langs een omweg hel station om geheel ter neder geslagen den terugtocht aan te nemen Men gebruikt te Parys tegenwoordig de geldstukken bij wijze von adreskaart Er zijn geheele wijken waar men niet anders vindt als aan eene zijde gedeeltelijk beplakte pasmunt in schitterende kleuren een of meerdere adressen vermeldende The llluitraled Londen AifiM eenige zonderlinge uiterste wilsbeschikkingen besprekende haalt o a het testament aan van zekeren heer Koncelt een schatrijk man waorin deze als zyu verlangen te kennen geeft dal hij na ïiju overlijden aan een gasfabriek moest worden afgeleverd om in een retort tot gas te worden verstookt De man wilde zeker na zyn dood tot verlichling dienen Het blad zegt echter niet of aan het verlangen van den erflater ia voldaan De kerkeraad der Ned Herv gemeente te Harlingen heeft maanden geleden geweigerd zekere doopelingcn door dr H Oort met een gewijzigde formule gedoopt m het doopboek te achry ven Hierover ontstond een kerkelijk proces dal ten slotte uitliep op een vonnis waarbij den kerkeraad werd gelast de namen van bedoelde doopeliugeii in het regisier op Ie nemen bij weigering in dezen zou de kerkeraad geschorst en het classikaal bestuur met de functien des kerkeroads belaal worden Hel is de laatste dag voor het nakomen van gezegden opgelegdon plicht eu de kerkeraad heelt begrepen bet hoofd in deu sflhoot te moeten leggen de doopelingen zijn ingeschreven Laatste Berichten Versailles it Oct Het rechter ceiarum heeft besloten om na zyne byeenkomst op heden aU openlyk bewijs fan eenBgezindheid tueschen de monarchale fractien zich en corps van het kóiel Vatel waar het yne yergaderingen hoodt te begeven naar het kótel des Retervoirè waar de uiterste rechterzijde bijeenkomt om ïioh daar bq die partij te verroegeo Over de quKstie of de kamer buitengewoon bijeengeroepen zal worden vóór 6 November iB nog niet beraadslaagd Versailles i2 Oct ia eene bjeenkomst van het reohleroentrani heeft d Aodiffret gezegd dat aarzeling niet meer mogelijk is De proefneming met de conservatieve reeubliek ia mislnkt daarom bieden de conservatieve partijen aau het land de constitutioneele monarchie aan Aan het slot zgner rede die levendig werd toegejuicht zei de spreker dat hy niet twijfelde aan de overwinning Ue vergadering nam met eenparige stemmen eene rosolutie aan die aan de nationale vergadering zal worden onderworpen Daarin worden de constttutioneele waarborgen opgenoemd die heden ochtend door de SoleÜ eu andere dagbladen zijn vermeld Üe president deed opmerken dat vtle leden van het linker centrum voorstanders zijn ten minste in theorie van de constitutioneele monarchie eu stelt daarom voor ten einde met hen tot overeenstemming te komen hun mededeeling te doen van de resolutie die aan de nationale vergadering zal worden onderworpen Uy hoopt dnt deze leden in de resolutie eene voidoeninif zullen vinden voor al hunne beginselen en een antwoord op al hunne scrupules Dit voorstel werd aangenomen De heer Chesueloug deelde uitvoerige bijzonderheden mede aangaande zyn onderhoud mei Chambord Hij constateerde dat met betrekking tot de Cünstitulioneele waarborgen do overeenbtcmming tussohen de denkbeelden vau Chambord en de denk beelden van het liberale Frankrijk volkomen is Volgeus de Ihütste mededeehngen hebben de rech j rzijtic rn het recbter centrum besloten alle vryheid te Mtsn aan de permanente commissie om zich te verstaan met het gouvernement over de vervroegde byeeurooping der vergadering Vergadering van den Gemeenteraad Diugwlag 21 October TegenVioordig dü Lh aa Bergea ÏJzendooru Togra en al de leden bebalve do hh Kranenburg eu Muller de laatste had kcQcii gegercu door ongeBtcldheid de Tergadering niet te ktion D b ffoaeB De voorzitter deult mede dat door bet overlijden van A Klaare eeue OemceDte betrekking vacant is Do notulen der vorige vergadering warden geleien eu ge rreiteerd ingekomvn Eene miaaive vaa hh Gedeputee de Staten dezer provincie coQce sie geveudc tot de hiSiug van tolgeld op het Amsterdtinscbc njpad Notif £ eiie mieeive van dezelfde goedkeurende den Staat van begrooting dir dd Schuttery over 1874 üoüt Door den Mmiiter is mgezoudcu wa aau Z M den Koning gtiicbt adrcB van den heer A L Witckert verzoekende omziju tracleiuent eXt Commissaris van Politie met 800 te vtphoojjen B en W tijn vau ooideel dat het tractemeat in vtr uudiDg tut andere ilaataeu voldoende is en diit de aangtnücrd redenen geen grond opleveren om tot verhooging te advibeefon terjiste Kin adres van D van Straaten verzoekende tot aanspreker te Kordtu bcDoeiudi ter visie en benoeming in eene volgende vergadering Aan de orde is £ en voorïtel van B en W tot het verzoeken van ontheffing der verpltcbtiug tot het oprichten eener Bargerdagschool De strekking van dat voorstel id om dit weder voor 6 jaren uute Tiageu hetnelk algemcca nordt goedgekeurd De instructie voor den kapelmeester bij de Schutterij Nadat de hh Mcsseraakei en Luijteo art 4 wilden doen vervallen en de hh Srooglcevcr Prince Virulii van Staatcn ende Vouizitter voor bet behoud van dat art dden gesproken 18 het voorstel Hessemaker om art A te doen vervallen inatcujiDing gebracht en met 11 tegen 4 stemmen verworjie j voor stemden de hh Luijten Samsom Hoogenboom en Messemakcr daarna ii bet primitieve voorstel met algemeenestemmen aangenomen Het Voorstel tot wijziging van den Staat van begrootiiig der kosten vsu de dd Schutterij over 1873 is algemeen goedgekeurd Het adres van den heer H J Steenbergen betreffcadebet bouweo vm eene woning boven 9 Gjmnastiekscbool Ophet advies van de Comntissie van Fabricage om hierop afwijzend te beschikken is ccnpai ig daartoe be Ioten De adressen van de hh G Hoogendoom J de Bruin eu de Directeuren der iVedurtaDdsche bouw vereeniging tot het aau hen io gebruik geven van den gerioleerden groud achterde Hootmauagracht De Commissie van fabricage stelt voor dien groi d onder zekere £ eo adres van den beer J G van der Linden gel kverzoek doende voor grood achter lijn hais in den Vogelenzang Het verzoek wortit op precadvies vau de Commissievau fabricagtr toegestaan Uc blateu ven begtootiu der inkomsten en uitgaven vau hrt vrrcenigd Wees eu iEIemue eniersbuis met eene subsidte van SUOO eu die vuu het liurgeihjk armbctituiir over hi t jaar 1 74 mtt ecuc subsidie van ƒ öSiJO woiden alge meen goedgekeurd Ue voorstellen betreffende de aanvragen om verhoogiug van bezoldiging door vtr ctiilleode ambtenaren Op dat van deu sluiswachter T Sauerbeek is na epoige djhcuasie met 12 tegeu 3 st afwijzend beschikt op dat van deu keurmeester N Siucoue vtordt met 13 tegcu 2 st afwijzend beschikt op die vau J van Laenen en J Üik wordt algemeen afwijzend beschikt Op het voorstel van B en W om de hoofdonderwijzers die eene vaste bezoldiging genieten metyi90 sjaars te verboogen heeft debegrooTiugs commissie voorgesteld dilop l 50 te brengen voor hen die avondocbool houden na eenigu di tnssis is hiertoe besloten met lU tcgeu 5 stemmen op gelijk voorstel om de bul tonder w zers die den boofdonderwijzerarang bezitten met ƒ 25 de andere hulponderwijzers met ƒ 50 en de kweekelingen met f 25 te verhoogun is ua eenige discussie hiertoe besloten ook de voorgedragen verbooging van f 50 asn mej Sebievcen als hoofdoodcr wijze res der stadsbewaarschool Hcrd goedgekeurd Op de adressen van M M Belonje als gaarder der gabelle en P Zuidveld brugwachter y tïd afwijzend beschikt terwijl aan de brugwachtstcr A Nieuwerkerk eene verhooging MARKTBERICHTEN Gouda 23 Oct Bi kleiaea omzet was de alemming flauw Tarwe puike Zeeuwsche 14 a ƒ 14 70 Miadere ƒ 12 60 a 13 76 Polder paike 13 a ƒ 14 Mindere 11 25 a 12 76 Eogge puike ƒ 9 25 a ƒ 9 85 Mindere 8 a ƒ 9 Voer 7 7 5ö Gerst puike 8 26 a ƒ 8 95 Mindere ƒ 7 a 8 Haver puike ƒ 6 25 a 5 80 Mindere 4 10a ƒ 5 Hennepzaad 8 76 De veemflrkt met weinig aanvoer loor het ongunstige weder was de handel zoowel in melkvee BIS graskalveren traag magere varkens en biggen traag Kaas Aangevoerd 56 partyen pryien ƒ 31 a 35 Goeboter 1 55 i 1 60 Weiboter 1 20 i 1 30