Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1873

IMTSCBAFPIJ VOOR UND0NT6I1INI1IIG gevestigd te APELDOORN PREMIELEF GTiW 1 Augustus 1873 groot 100 000 1184 Premien tot een gezamenlijk bedrag van f 63 000 Uitloting 6 December e h Tot 1 November dezes jaars zijn Obligatiën in bovengenoemde Leening zoolang de voorraad strekt a ƒ 5 per stuk bg Heeren AgenUn te verkrijgen De Directeur Zondag 26 October r N 1431 1873 GWUDSGHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T o L I T I E Aan hel Bureau tan Politie ziju ia bewaring ile navolgende geronden Toorwerpen als een ORNAJIENT ran een KACHEL en een KINDEKON DEEBBOEKJE Bargerlijke Stand Oïi SDïK 31 Oot G deo Dunnen 7 m M E Banweu wed i KoclmM 77 j F M Mes 1 j 5 m GebuwDi 82 Oct A Sloimer en M E de Jong A Anders en A an Vliet J Mn Muren n S Me j eg A P H Kie ts en M S liesker AJdtVERTENTIËN Gehuwd Anth P H KIEVITS van ê Bosch EN MiètE 8 LIESKEE die ook namens wederz dsche betrekkingen har tel ken dank betuigen voor de talrgke blijken van belangstelling bij hun buwelflk ondervonden Gvuda 22 October 1873 FEESTVIERINa VAN HET 25 jarlgjubilévanZ M De COMMISSIE a h noodigt andermaal het Goudsche Pabliek nit ter bewoning eenei ALGBMBENE VERGADERING te houden in Not en Vermaak Haven op ZATERDAG 25 OCTOBER e k dea avonds ten 7 ure Lokaal NUT en VERMAAR te GOUDA Vrijdag 24 October 1873 Eeiiige Voorstelling op de doorreis te geven door den Keizerlyken Russischen Hof Balletmeester E Ti JLlsi Z WEISS met zijn uit 30 personen bestaand BALLET GEZELSCHAP en met medewerking der Ijeide Lilliputters Clara en Charles PROGRAMMA Groote Équlllbre Productloncn door de Gebr ANTONELLI en Mons en Mad DÉLANGE Voor het eerst in Holland T TJ TTI FI TJTTI Groot Dansdivertissement gearrangeerd door FRANZ WEISS Die beiden Antiquare odeb EiR steinenicr Gast aus Rom Grosses k misches Ballet in 2 Akten met komlschen Verwandlungen arrangirt und componirt vom Balletmeister F WEISS TOT SLOT GROOTS FINALE uitgevoerd door het geheele BAL LETGEZEI SCH AP Het orchest onder de leiding van den BalletBiri gent J A KIN SBERGEN Aanvang 7 uur Bureau geopend ö j uur PRIJZEN DER PLAATSEN RANG 0 99 2 RANG 0 49 Plaatsen te bespreken van 10 3 uur a 10 Ct extra voor iedere plaats 283 Staatsloterij De TREKKING der KLASSE begint op MAANDAG 3 NOVEMBER e k N ÜANIIOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van f 100 tot 1000 thans 4V2 rente 1000 en daarboven 5 7 Kantoor Westhaven B 145 Bö het naderend winlersaisoen bevelen wij ons minzaam aan tot het VERVAARDIGEN van alles wat tot het Modevak behoort Ontvangen eene fraaie collectie STALEN der nieuwste WINTERSTOFFBN Gez PEETERa CARBOLZÜUR en ZWAVELZUUR IJZER OXIJD ter reiniging van privaten en besmette Vloeibaar IJZER CHLORIDE ter zuivering van drinkwater zgn steeds voorhanden b C THIM Apotheker en Drogist STEENKOLEN De ondergeteekenden bevelen zich aan tot het leveren van PUIKE RUHR GROVE KAGCHELKOLEN 1 40 per Mud SMEEKOLEN f 1 50 per Mnd ENGELSCHB en RUHR HAARDKOLEN tot billjjke prgzen Vrij op de aangewezen bergplaats en voor contante betaling geniet men korting STEENKOLEN AANSTEKERS 27 V per pak A JONKER ZONEN Kantoor Vest aan de Vlamingstraat 0 542 Gouda 23 Oct 1873 Mr Smid Lange Tiendevveg vraagt terstond EEN JBEKWAMEN BANKWERKER JOZEF de raÖL Langedulsteeg bjj de Houtmansgracnt betaalt voor ieder LEDIG PETROLEUMVAT 2 50 Betaling contant bg hem geleverd Gezondheid Kracht en Levenslust geven de algemeen in gcbrnik zgn4e Engelsche Gczondheids Pillen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maagfnillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zjj werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenamen smaak in den mond bjj het ontwaken hoofdpjjn misselijkheid Zjj versterken bet gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zij boVendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Goiida bij den Heer J C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T Hazenberg Namaaksels zijn hier niet van bekend Gouda Dr ik van A Brinkman Puik smakende THEE in alle soorten nit het M azjjn van de Heeren WOLTERS en JONKER te Amitcrdam te verkrijgen bjj H W M STEEVEN8 Banket en Koekbakker te Gouda NB Alsmede LIMONADE SIROOP tot lagen prijs ten gebmike van Heeren SocieteiV en Koffiehuishouders Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KUBNEN ZOON Chemisten SO fVaarschuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes il 37Y3 Oent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij waarschuwen voor net gebruik vannamaaksels welke men tracht in omloopte brengen Hulde nan de waarheid Mijnheer Theophile deze is dienende ü te doen weten dat ik met 2 flacons uwer AMERICAN balsem geheel mgn hoofdhaar dat ik zoo goed als kwjjt was terug heb gekregen nu dan ook wil ik n hiervan getuigschrift geven U kan v miJn schrijven gebruik Diaken naar eigen goeddunken Met hoogacht A VAN Bi rki oiis Amsterd Juli 73 Ondergeteekende erkent geen beter middel te hebben aangewend om G R IJ S haar te VERWEN in blond bruin of zwart niet koolzwart maar natuurlijk bruin zwart als met het EAUChro matique van den Heer Theophile Mevrouw LensA s Bosch Bekroning mijner artikelen op de tentoonstellingen van Parjjs Londen Franco aanvraag a ƒ 2 of 42 blauwe postzogels ieder flacon naar men noodig heeft THEOPHILE haarkundige kerkstraat bij de Vijzelstraat 514 Amsterdam Geen Depots noch reizigers GEZONDE TAXDEIV Tot reiniging en gezondheid der Tanden en van het Tandvleesch en tot verdrijving van slechten adem is geen middel zoo goed als het door den lieer 3 G POPP K K HofTandarts in Weenen gefabriceerde ANATHERIN MONDWATER daar het geene voor de gezondheid nadeellge stoffen bevat het ziekworden der Tanden en de wijnsteenformering aan dezelve verhindert voor Tandpijn en Scorbut vrijwaart en deze kwalen zoo dezelve reeds aanwezig zjjn in den kortst mogelijken tjjd lenigt en verdrijft Dr J G POPP S Plantaardig Tandpoeder reinigt de Tanden zoodanig dat door het dageIjjksche gebruik hiervan de zoo lastige Tandsteen niet alleen verdreven wordt iiuiar ook bet glazuur der Tanden ia witheid en glans steed vermeerdert Prjs per doos 88 cents Te verkrijgen te Goudn bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Kotlerdam bg F E van Santen Kol f apoth en A Sehippeieijn C blaauwe porceleinwinkel te s llage oij 1 L C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk lo Ulreolil bij F Allnia apoth te uistcrdain bij F vn VViodheim C verkoopliuls Ie Oudewater bij T J van Vrenininpeu j te Schoonhoven bg A Wolff CORRESPONDENTIE Het ingt7onden stuk ïun Simla woiilt i ons tolpendNr geplaatst De Hedaotti BUITENLAND Bultenlandscli Overziclil De Frmsche Orleanisten zgn met p k eniakovergeloopen ran het kamp der legitimisten Zij zijn ten bew ze daarvan WoeDtdag na afloop van hnn vergadering en corpe naar de vergaderaial van de legitimisten gegaan om zich te laten inlijven In de bedoelde zitting van het recbtermidden lieeft AndiffretFas iuier het hoofd van deze fraotie een royalistisebe rede gehóaden die luide is toegejnicht De heeren waren dan ook ailermate in hnn schik in het zeker vooraitzicht van de her stelling der monarchie niet alleen van de instemming van de geheele fractie waren zg verzekerd maar zy hoopten ook eenige leden van het linkermidden waartoe het besluit dat aan de goedkeuring der nat vergadering zal vordeu onderworpen ban nl worden toegezonden de vergadering vertroawde dat na de lezing daarvan alle gewetens of gemoedsbezwaren zonden zijn overwonnen A n het slot Ier vergadering kwam Chesnelong terug op zjjn onderhoud met den graaf van Cumbord hg constateerde dat de overeenstemming tassohen de denkbeelden van den graaf en die vao t liberale Fraakryk Mikomen was Volgens den Sdeü en andere bladen kwam het in die vergadering medegedeelde hierop neder De gedelegeerden hebben met betrekking tot de reeds vroeger bekend gemaakte grondslagen voldoende ophelderingen ontvangen De graaf van Chambord heeft om zijne volle overeenstemming met hel land te bebdgiBD aaa de nat vergadering de lorg overgelaten deze grondslagen te formnleeren in bet besluit bg hetwelk zij hem tot dea troon zal roepen Met opzieht tot de vlag zeide Chambord Ja ik zat het vaandel begroeten hetwelk de Fransche soldaten bg mgn terugkeer naar Frankrgk mg zullen tegenvoeren want dit met bua bloed geverfde vaandel is Bjjner achting waard De poging om het linkercentrAn mede te laten doen oau het herstel der monarchie is teu eeneumale mislukt Met eenparige stemmen heeft het linkercenlrnm een besluit genomen vervat in krachtige bewoordingen en zich verklarende ter gunste van de conservatieve republiek Daarin wordt uildmkkelijk gezegd dat de vei dering het herstel der monarchie Deschouwt als de oorzaak van nieuwe omwentelingen Van dit besluit is aan de commissie van het rechtercentrum kennis gegeven in antwoord op hare mededeehng Het blijkt dus dal de pogingen der mouarchalen om de party der Kepubliek te verdeelen of daaraan leden te ontfutselen schitterend is mislukt hetgeen te meer betcekenis heeft wanneer men zich bet bekende woord herinnert La France est toujourscentre gtiuche In doorslag vertegenwoordigt het linkercentrum altgd de gevoelens der Franscbe natie De RépuUique Frmfaue verklaart dat een vervroegde bgcenkomst der nat vergadering haar onverschillig is omdat de repablikeinsohe partij in de vergadering reeds thans sterk genoeg is om den strgd ta aanvaarden Van een spoedige bgeenroeping is trouwens geen sprake meer In de laatste zitting van de perma nentecommissie op Donderdag gehouden is daarover niets voorgevallen Hetzelfde blad deelt een brief mede van 18 afgevaardigden der Seine waarin verontwaardiging wordt te kennen gegeven over de pogingen tdl herstel der monorohie Het verhoor der getuigen in de zaak van Bazaine duurt voort Uil de verklaringen dier heeren vooral van de chefs van den staf blijkt dat de nederlagen der Fransohen voor de insluiting van Metz volsi niet aan Bazaine te wgten waren Op het oo blik dat lc maarschalk het bevel overnam was alles reeds zoo in de wnr dat de knapste veldheer niets in dien desolatcn boedel kon uitrichten Wat er verder zol publiek worden omtrent zijn twijfelachtige houding te Metz zal de tijd moeten Icemi Volgens de Ailln Zeit slaan de kansen vmi de liberale partij bij de verkiezingen voor den Frnisischen landdag go zullen de nltramontanen waarschijnlgk eenige plaatsen winnen dit verlies zal ruim worden gedekt door de 18 i tO overwinningen die aen hoopt te behalen op de oud conservatieven De ProB Corr bevat een artikel waarvan de strekking is om te betoogeu dat de ontvangst van keizer Wilhelm te Weenen de hooggespannen verwachting nog heeft overtroffen H t blad ziet hierin een feit van booge staatkundige beteekeois Elk rechtgeaard Duitscher brengt hulde aan de edele wgze waarop keizer Frans Jozef de nienre betrekkingen tnsschen OostenrijkHongarije en het Duitsche rijk heeft opgevat Het bezoek van keiier Wilhelm aan het Weener hof is overigens een waarborg te meer voor het behoud van den Ënropeocken vrede De keizer en zgn miuisto hebben Weenen weder verlaten Hetzelfde blad bespreekt de briefwisseling tosschen den paus en den keizer ea het oordeel der pers daarover Aan het slot ran hei artikel leest men Bij de houding welke het paasdom ea zijne altramontaansche aanhangers tegenwoordig aannemen tegenover den keizer eo den Praisiaehen staat en welke in de briefwisseling tassohen deo keizer en den pans duidelgk aan het licht komt tan geen waarlgk Evangelisch christen geen eerlgk Prnisisch patnot met de altramontaansehe partij bü de verkiezingen hand aan hand gaan Elke versterking der nltramontanen en derhalve elke gemeeneehsp met hen bij de verkiezingen zon een vergrjjp zyn zoowel tegen de Evangelische kerk als te n de kroon van onzen koning en teaen het Pruisiteh vaderland De toestand vau deo kpttiaj van Sakoen is hopeloos De aitslag der diroebr qikaraadaverkieziageB te Weenen ia zooiils te verwachten was gunstig voor de Duitschconstitatioaeele partij Met eitzondering van vier afgetreden algevaardigden van den rechtervleugel dezer partg waaronder de ministervan justitie Glaser zgn in alle districtea de democratische candidaten gekozen Van groot belang is voor de Duitsche partg ook de overwinning in Stiermarken behaald waar de regecrings stadhonder baron von Knbeck den leider der aldaar zoo invloedrijke zoogenaamde rgkspartij prins Alflred von Liechtenstdn versloeg welke overwinning zooveel te grooter is omdat de keuze niet door de verlichtste kiezers steden of het groote grondbezit maar door het platteland de zoogenaamde landgemeenten geschiedde Van de 205 tot Donderdagmorgen bekend geworden verkiezingen voor denRgksraad zgn 134 gnnstig voor de Verfassungspartei de overige 81 zgn over verschillende fracticu verdeeld De Mouiteur beige deelt mede dat het ontslag van den heer Monchenr als Belgisch minister van openbare werken is aangenomen la zijne plaats is benoemd de odvocoat Beernoert Bg de Donderdag te Huil gehouden verkiezing voor een lid van het Parlement is kolonel Pease gekozen met cene meerderheid van 270 stemmen De spaansche stad Valencia is aan bet gevaar van een bombardement door de sohepen der iiisnrgenten ontkomen Zij hebben Dinsdag de reede van die stad verlaten na er 10 handelsschepen van particulieren te hebben buitgemaakt Zij hebben weder koers gezet naar Carthagena waarschgnigk nit vrees voor het Spaansche eskader dat onder bevel van den minister van marine Dinsdag Gibraltar verlaten heeft Admiraal Lobs is te Madrid aangekomen ENGELAND Met alle recht en reden zoo zegt Daily Neies honden de mannen van zaken zioh ernstig béng met den toestand der geldmarkt in Engeland De verhooging van het disconto der Engelsche Bank tot 7 pCt op 11 Zaterdag na eenige dagen te voren von 5 op G pCt te zijn gebracht en thans bedragende een veraiideriiig van 3 tot op 7 pC t binnen den tijd van 2u dagen is wellicht de gewichtigste gebeurtenis welke op de geldmarkt sedert de paniek van bet jaar 186ti heeft plaats gegrepen Iets dergelijks als tbims is voorgekomen bij het uitbreken van den oorlog in bot ja 1870 toen op het einde der maand luli bet disconto steeg van 3 tot 6 pC t maar in 1870 was het moeielijke aogenUik zeer kort van dunr Na deu oorlog hebben zich in het voor en najaar telkenmale die perioden herhaald doch lederen keer heelt bet langer geduurd v6or de hoogste koers werd bereikt In November van het vorige jaar werd het disconto eerst na een maand waehtens van 6 op 7 pCt vastgesteld verleden vooijaar en zomer bleef het langen tijd op G en 6 percent staan voordat het tot 7 pCt werd verhoogd Thans is in een oogwenk de rente van 3 tot 7 percent opgevoerd en de omstandighedeu waar6nder die heeft plaats gevonden zijn meer dan oait zeer verontrustend van sard Deze plotselinge verhooging trefl op een tijdstip dat in den handel slechte zaken zijn gedaan dat de oogst ongunstig is uitgevallen en dat er zich sinds twee jaren een toenemende schaarschte aan edel metaal doet gevoelen Geen wonder derhalve dat de handelsmannen met bezordheid de plotselinge veranderingen gadeslaan welke op de geldmarkt plaats grijpen Dodt de tegenwoordige kranke toestand der markt is lang te voorzien geweest en hoe ernstig bij ook moge zijn behoeft er geenszins een schrik door te worden teweeg gebracht alsof er zich onvoorziene rampen plotseling hadden geopenbaard Er bestaat echter alle reden dat in Engeland de zaken zich in een gezonden toailMid bevinden maar vanwaar komt dan de slechte toMtand van de geldmarkt waardoor de Engelsche Bank zoo schielijk de rente van 3 op 7 pCt heeft gebracht Het antwoord luidt in algemeeoe termen gesproken door da schaarschte en de waardevermeerdering van het goud over de geheele wereld hoofdzakelijk daaruit voortspruitende dat Dnitschland heeft besloten den zilverea standaard door den gouden te vervangen De Amerikaaasehe crisia xoa dan ook niet talken indruk tiebben kannen maken indien niet een opeenvolging vaa groote gebeurtenissen daartoe den weg had gebaand Sedert I87I zgn de voorwaarden waardoor eb en vloed van het edel metaal werden beheerscht geheel veranderd In de twee laatste jaren heeft Dnitschland voor bgna vgftig millioen aan goud aangemnnt in dit jaar alleen voor ongeveer dertig millioen Doehde goadproductie der wereld kan niet voorzien in zulk een buitensporige vraag De gansche opbrengst jaarIgks is jaren achtereen ongeveer twintig millioen geweest en het joarlgksche verbruik voor aanmunting en andere doeleinden gemiddeld niet lager dan twaalf millioen Derhalve kon Daitschiand in zulk een korten tgd geen dertig en veertig millioea van de markt nemen zonder den voorraad overal uit te putten en invloed nit te oefenen op alle lauden waar goud als betaalmiddel wordt gebruikt Dit is zonder eenigen twgfel de oorzaak der ziekte waaraan de geldmarkt Igdende is en we vertrouwen dat het gevoel van onrust dat niet achterwege kan blijven wanneer bet disconto tot 7 percent wordt opgevoerd spoedig zal roorbggaan t Valt evenwel niet te ontkennen dat als de vraag naar goud nit Amerika bigft aanhouden eene nieuwe rgzing niet uit kan blgven terwijl de rentestandaard wellicht langu op een boog standpunt zal staande blgven dan menigeen vermoedt Doch al die bezwaren doen aan den eigenlijkenrgkdom van Engeland geeu nadeel Het wezenlijkkapitaal de fabrieken de spoorwegen de schepen de kracht en de bekwaamheid van de werklieden en de hoofdmannen der nijverheid blijft geheel onaangetast Indien er eenige reden tot bezorgdheid zoubestaan dan is die gelegen in de gebrekkige bepalingen betreffende het reservekapitaal der EngelscheBank daarin behoort ten spoedigste verandering te worden gebracht door de opheffing der akte ven het jaar 1844 waarvoor thans om verschillende redenen het geschikte oogenblik beslaat Gouda 25 October Donderdag werd te s Hage door de Provinciale Commissie voor het lager onder vijs o voor de handwerken met goed gevolg fii tmui didiiin i A A Verlooij J rt Kojrov isr eii i é Vim der Moni alhier