Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1873

K Gaarne vestigen wü de aandacht op de hierachter vjbrkomenift ndverteutie van het bestuur van het Isr otlde icauiien on vrouwenhuis De bedoelde verbouwing zal volgens informatie bestaan uit den aanbouw van een slaapzaal voor vronweu omdat de tegenwoordige ongeschikt ongezond en te bekrompen is en uit die vau eei ziekenkamer omdat de tegeuwoordigeï volgens oordeel der in het gesticht practiseerende geneesheeren voor het doel ten een nnale ongeschikt is 4 Z K H prins Hendrik heeft het bestuur van het Msraelietisch oudemaunen en vroawenbuis alhier twee prachtige schilderyen in olieverw gezonden om te dienen tot pryi b j de weldadigheidslotery ten behoeve van den rerboaw Tan dat gesticht Deelden wy in ons vorig Kr de uitnoodiging mede gericht aan de ingezetenen van Nederland tot eene gcmeeuschappeiüke viering van het 25 jarig bestaan der grondwet thans melden wy nader dat de bjjeenkoipst zal gehouden worden ts elf uren in het Park ï fautage te Amsterdam De feestmaaltyd zal te 5 ai en plaats hebben ju het Paleis voor Volksvlijt De maoltyd zal men kunnen bijwonen tegen betaling van 7 gld waar men echler vóór morgen avond kenn s van moet geven aan mr F R Feith ofmr J A Ilevy te Amsterdam De bijeenkomst kan men b g wonen tegen betaling van 1 gld De toegangkaarten tot den maaltijd zuilen op 3 November aan den inging van het Paleis voor Volksvlyt verkrygbaar zyn Bij de gisteren gehonden corps wedstryd te Waalsdorp ia de eerste prijs behaald door de Botterdamsche scherpschutters De tweede prgs ia nog niet aangewezen daarvoor moeten kampen ds Ulreshtsche stu dentenvereeniging en de Veluwsche scherpschutters De eerste schultery oorps prgs is behaald door het IJp bataillon schutterij van Amsterdam de tweede door de Haagsohe schuttery De eerste oorps prgs voor het leger ia behaald door het reg grenadiers en jagers de tweede door het 2e reg infanterie ïh eerste corps prys voor Bemmington karabynen is behaald door de mineura de tweede door het 2e reg huzaren Men schrijft ons Uit Berg Ambacht dd 24 Oct i De tweedfe najaars veemai kt gisteren alhier gehouden werd druk bezocht Aangevoerd werden 171 stuks vee zijiide een stier 3 vette koeien 81 vaarkoeien en 86 kalVers De handel was zeer levendig Voor vette koeien besteedde men 860 en voor de vare koeien ƒ 140 180 terwijl de kalvero van de hand gingen voor 30 ƒ 70 Even als by de vorige markt merkte men veel vreemde koopers op De eerste kaner heeft in hare zitting van Donderdag een achttal aan de orde gestelde wetsontwerpen aangenomen waaronder die betreffende de beperking der bevoegdheid tot aanmunting van zilveren standpenningen en tot kwijtschelding van eenige den lande aankomende vorderingen Daarop is de kamer tot nadere byeenroeping uiteeogegaan Uit een circabiire van bet boofdcomité voor hethbldeUyk ter nagedachtenis van mr S B Thorbecke blijkt dat voor dat doel ongeveer 60 000 is byecDgebraoht Van die som worden ƒ 23 000 Tereischt voor het standbeeld en een wit marmeren grabteen zoodat aan de twee eerste punten van hetbesluit der algemeene vergadering geheel kan worden voldaan Tot uitvoering van het derde puntechter het aanknopen en bewaren van het huis waar Thorbecke te s Hage heeft gewoond is het oveiblyvende dat met de renten 30 000 beloopt iriet voldoende WjJ vertronwen dat de pogingen om het ontbrekende ten bedrage van 20 000 bijeen te brengen spoedig met goeden nitslag zullenwolden bekroond B In de vergadering van het hoofdbcstnar der algemeene Nederlauasche Vrouwenvereeniging Tes8elschade den 13 October te Amsterdam gehouden is o a de vraag behandeld hoe de vereeniging zich de wenken ten natie kon maken door den heer Haverkorn van Rijsewijk in no 67 2 Juli 1873 van Ons streven gegeven Dientengevolge werd besloten dat door het hoofdbestuur het batig slot dat de onkosten van het loopend rereenigingsjaar beloven over te laten van de gelden door de afdeelingen gestort zal worden gebruikt als grondslag van een fonds uit welke renten jonge meisjes die zich ernstig wilden bekwamen om zichzelf een onafhankelyk bestaan te bezorgen zouden worden voortgeholpen Bepalingen omtrent de verdere wiJ7e van uitvoering van dit plan werden niet gemaakt daar er zeker wel eenige tijd verloopen zal eer bet kapitaal toereikend i om er die renten van te kunnen gebmiken De arrond rechtbank heeft Donderdag uitspraak gedaan io de proopdure ontstaan door de uitgifte van een open brief geschreven door en verspreid op last van den heer Harder in welken ojien brief zinsneden voorkomen waardoor ds Zaalberg zicli gelasterd eu gihoond achtte De rechtbank heeft den heer H aan de beide hem len laste gelegde wanbedry Ven van laster eu hoon schuldig verklaard ten aanzien van het wanbedrijf vcrklaiird dat er verzachtende omstandigheden aftwezig zyu en dtu heer H veroordeeld tot twee geldboeten van ƒ 50 bij wanbet iling te vervangen door gevangenisstraf van vyt dagen voor elke boete Woensdagavond is te s Gravenhage in eene byeenkomst van een aantal leden van het Nederlandsoh Tooneelverboiid besloten tot de oprichting van eene afdeeüng aldaar Het reglement dier afdeeling werd vastgesteld en een comiló van vyf leden de heeren mr J E Baiick mr A Wm Jaoobson dr M P Lindo mr A M Mans Geeeleraiius eu W 1 van Zeggelen belast met de voorloopige werkzaamheden totdat in Jan a s een definitief bestuur znl zyn gekozen Het laat zioh verwachten dat deze afdeeling die nu reeds een vrij aanzienlijk aantal leden telt Maaronder letterkundigen van erkende talenten biunen een niet al te ver verwijderd tijdstip nuttig werkzaam zal kunnen zyo tot bevordering van het nationaal tooneel Met den besohryviiigsbrief der Algemeene V rgadering van het Nederl Protestantenbond is ook het programma versohenen van den l rotestantendng te Utrecht te houden De drie vragen die aldaar zullen behandeld wojrden zyn aldus geformuleerd a Il het Christendom voor ons iets anders dan de godsdienst zoodat na onze erkenning dal wy aan den godsdienst vasthouden nog de vraag of wij wel Christenen zyn kan te pas komen Ia te leiden door den heer Mosselmans van Groningen i Hoe hebben wy naar de behoeften en naar de eischen van onzen tijd te oordeelen over de tegenwoordige inrichting onzer openbare godsdienstoefeningen met name ook over de gebruikelijke kerkelijke symbolen In hoeverre is verandering hier wenschelijk In te leiden door den heer van Loenen Martinet van Zwolle c Is in de verUoudidg tusichen Kerk en Staat alles met het óéne woord scheiding af te doen In te leiden door den heer Chavanncs van Leeuwarden Den avond te voreï zaf do heer P II Hugenholtz Jr van Amsterdam een rede uitspreken en zal onder leiding van den heer Bichard Hol eene muziekuitvoering plaats hebben Men meldt uit Maastricht van 22 Got Heden ochtend omstreeks 9 uur werden op verscheiden plaatsen hier ter stede een paar schokken gevoeld welke te zamen een tiental seconden aanhielden en vergezeld gingen van een onderaurdsch gedruisch Verleden Zondag werd een dergelijk verschijnsel alhier waargenomen de beweging was toen horizontaal en Werd ook te Kerkrade gevoeld waar in eene der kolenmijnen stellingen zyn ingestort Ook te Heerlen werilen den 19u dezer des avonds en den 22n des morgens lichte schokken van aardbeving waargenomen Met het oog op de zeer enkele gevallen van Cholera Asiatica in eenige gemeenten van ons land voorgekomen heeft de cliolera commissie te Amsterdam besloten tot het doen drukken verspreiden en algemeen verkrijgbaar stellen van een kort bericht behelzende de verschillende maatregelen welker opvolging by het onverhoopt verschijnen der ziekte de commissie ernstig meent te moeten aanbevelen en de bekendheid waarmede voor ieder naar om idee wenschelijk is De commissie acht het raadzaam onder verwijzing naar gemeld bericht op de volgende daarin meer uitvoerig omschreven wenken eu mcdedeelingen de aanilaclit der ingezetenen te vestigen 1 Men make geene verandering in den leefregel waaraan men gewoon is en waarbij men zioh wel bevindt doch vcrmijdc al wat bij ondervinding gtblekeu is schadelijk te zijn zooals elke bniteusporigheid van welken aard ook 2 Een aanval van gewone diarrhee moet dadelijk tegengegaan en daartegen onverwijld geneesknndige hulp worden ingeroepen 3 Men ontlionde zich van het gebruik van zoogenaamde geheime middelen waarvan geen enkel vertrouwen verdient i De darm ontlasting en de uitgebraakte stoffen van den cholera tijder moeten zonder uitstel en met zorg worden ontsmet verwijderd en onschadelijk ge mankt op de wijze in gemeld btricht omscbreveii Niet ernstig genoeg kau worden gewaarschuwd tegen het werpen van bedoelde stoffA al zyn zij outsmet in prnaten gootsleeneu striiatgoten vuil nisbakken of slootcn in de stadswatereni nz omdat daardoor de verspreiding der ziekte in hooge mate kan worden bevorderd 6 De door den lijder bezoedelde kleedingstnkken linnen beddrgoed enz moeten insgelijks na gebruik op de in gemeld bericht aangeduide wyze tcii spoedigste worden olitsmet en gezuiverd e De noodige iontsaettfngsmiddelen Jnlien voor de behoeftigen zoodra dit noodig zal blykon kosteloos verkrygbaar zijn aan de hoofd fecbe en hnlp bitreaux van politie en aan de stads apotheek Van gemeentewege zal de ontsmetting der woningen van linnen beddegoed eui van de behoeftige choleralijders kosteloos geschieden Een voldoend aantal personen bekend met het werk der ontsmetting ia daartoe besohikbaar terwijl ds plaatsen waar de goederen ontsmet zullen worden zijn aangewezen Van dit personeel en van de gelegenheid tot outsmetting kunnen ook niet behoeftigen gebruik maken legen betaling van de noodige onkosten 7 Eindelijk wordt een ieder nogniaals ernstig aanbevolen zooveel mogelyk te zorgen voor reinheid in en om zijne woning alsmede voor voldoendelaohtververscliing in de vertrekken Laatste Berichten Londen 24 Oct By de verkiezing te Huil heeft de conservatieve candidaat kolonel Peaaa de overwinning behaald met 6873 stemmen tegen 6594 op den liberalen candidaat Reed Parijs 24 Oct Men verzekert dat de fraotiea der linkerzijde tegenover den heer Buffet den heer Jules Grcvy candidaat hebben gesteld voor het presidentschap by de nationale vergadering Men verzekert tevens dat dit geschiedt met toestemming van den heer Grévy ING EZONDEN De zomer ia geëindigd weg is de aangename warmte het land verliest zijne grazende bewunerr de hoornen hunnen bladertooi en al gaf October ons ook nog een warme handendruk de verschrompelde geel gekleurde bladeren die dwarrelende van de takken Tallen spreken duidelyk wij een nieuw tydprrlC intreden de winter kletterende regen hagel en van tijd tot tyd de beminnelijke sneeuw die met maagdelijke reinheid ons aardsche tranendal een betoorerend aanzien geeft dan een slcdcnvnart uitlokt die altijd jnstement zon de boer zeggen gereed is als de sneeuw geen sneeuw meer is maar als water in de grond trekt Voer velen is het een aangenaam verschiet de winter goed verwarmde kamers met bekoorlijke blonde en andere kopjes bloemen die oiis het leven zoo aangenaam maken en de wintcravondjes te huis in gezellige feestjes hersoheppou Waar het hart voor genoegens klopt trillen stellig ook snaren voor hen die minder bedeeld door de tochtige koude straten loopen met vodden gekleed die in de zomer medelyden opwekken maar in de barre winter doen huiveren nauwelijks bedekken zy de vermagerde leden van verwarmen is geen sprake by t zien van do loodklcur op de gelaatstrekken door ontbering voor den tijd oud zien velen het bezoek aangenaam te gemoet van hen die ons in de gelegenheid stellen bij te kunnen dragen naar ons vermogen hun edele pogingen te helpen steunen dat Ijjden te verzachten Onder een der voornaamste instellingen van dien aard die aanspraak heeft op een algemeens erkentelijkheid is stellig de Soep Commissie en toch is de soep nitmnntend de nitdeeliog is dat minder De kaarten zijd uitgedeeld een ieder is tevreden de Commissie ziet haar liefdadig werk bekroond nu begint het drama volgen wij by die bedeeliugdie magere kinderen met gezichtjes te oud voor hun leeftijd en lichaampjes te klein voor hun jaren de groeikracht is bij gebrek aan gezonde voeding ziekelyk Of de grootere menschen die dun gekleed in geen geval beschut voor het gure wcêr hun beurt afwachten terwijl hun handen klapperenen t hart in t lyf beeft van kou eindelijk zien wij door hun vermagerde handen een kan opsicUn die e ccnigc oogenblikken later terugkrijgen voor s of gedeelte gevuld met krachtige soep jcliilvkigeii zij voeren een il twee portie s soep huiswaarts maar daar helaas I vijf of zes of meer monden vinden het medegebrachte is voor 6éa persoon een nianl maar voor zoovclen een plaag men proeft maar eet niet men prikkelt die verzwakte maag zonder haar te vullen de verdeeling is te ongelijk Ik geloof wanneer de kwestie ernstig in overweging wordt genomen dat het boter as den deelnemers geen kaarten te geven maar de soep voor een prijs oo lang mogelijk te verkoopen de fatsoenlijke arme die niet vraagt en die dpn welflenkcnden een dobbelen eerbied moeten inboczeineii was daariuodo geholpen of de verdeeling over te laten aan de heeren leden der Commissie die dan in overleg met de heeren wijkmeesters die behoeftige gezinnen konden voorrien waar het een weldaad voor zoude zijn wanneerde uitdeeling in evenredigheid werd gebradit tothet getal letlen van elk gezin SnjlA Tl I Kaotongercclit te Gouda Terechtzitting van 8 October 1873 B V D tot eene geldboete ven L of ééa dog sub gsvengenisstraf wegens het tusschen denIsten April en den Isten Oct nie t hokken van eenden binnen de gemeente Beeumjk L d H Ituisiroijw van L IJ tot eeqe geldboete van ƒ 1 of één dag sub gevangenisstraf wegens het te Gouda Verkoopen vtu visdh YodTdat deze gekeurd en goed bevonden is A V d F en P v d L ieder tot een eldr boete van ƒ 1 of ieder één dag sub gevangenisstraf wegens bet in vereeniging en gelyktij Jig trekken van een vaartuig over een weg onder de gemeente Beenifijkj zonder dat daarvoor door den Burgemeester dispensatie was verleend A d B tot drie geldboelen van ƒ 3 of één dag aub gevangenisstraf voor elke boete wegens bet te Gouda 1 rydeii met twee aangespannen honden welke niet van muilkorf waren voorzien en 2 het als geleider van een met honden bespannen voertuig niet gaan naast de bonden ï S tot vier geldboeten van ƒ 3 elk of ó n dag snb gevangenisstraf voor elke boete wegens het in de gemeente Waddinxveen 1 als geleider vsn een met houden bespannen en over den openbaren weg rydeud voertuig zich plaatsen op dat voertuig en 2 het ryden met drie aangespennsu bonden die niet waren gemailband G O tot eene geldboete van ƒ 8 of iéa dag sub gevangenisstraf wegens het in de gemeente Beeuwijk als geleider van een met honden bespannen en oter den publieken weg rijdend voertuig niet gaan vóór of naast zyne bonden C V tot twee geldboeten van ƒ 8 of óén dag sub jivangenisstraf voor elke boete wegens het 1 in de bebouwde gedeelten der gemeente Waddinxveen met een met een paard b i annen rijtuig harder ryden dan in matigen draf en 2 het met een bespannen rytnig dravende ryden over de WaddiuB veeusche brug te Waddinxveen P en J P ieder tot twee geldboelen van 10 elk of drie dagea nib gtviangenisauafTooreUsiiboetib met verbeurdverklaring van het in beslag genomen vischtuig zijnde eene gcbbe wegens het ia vereeniging en gelyktljilig visachcn mei eene gebbe in eens anders vischwaler en wel de naohts zonder voorzien te zyn van eene dteitoc betrekkelijke akte en van schriftelijk bewijs van vergunning nii den eigenaar of rechthebbende op dat vischwatir P V d K lot drie geldo jeteu vau ƒ 10 elk of drie dagen sub gerBn eiii9slraf voor elke boete verbeurdverklaring van het jachtgeweer de onwettig gevangen eendvogel en de vgf stuks vervoerde eendvogels met bevel tot derzelvcr uitlevering of voldoening der geschatte waarde van ƒ 6 voor het jachtgeweer 60 cents voor de gevangen eendvogel en ƒ 3 voor de vervoerde eendvogels en by gebreke van hieraan te voldoen binnen twee maanden na aanmaning tot gevangenisstraf van twee dagen voor bet jachtgeweer één dag voor den onwettig gevangen eendtojtcl en twee dagen voor de onwettig vervoerde eendvogels wegens het 1 jagen in eens anders jachtveld op Zondag in gesloten jachttijd zonder voorzien Ie zijn van een buitengewone machtiging eu vim een sshrifteiyk biewys van vergunning van den eigena ir of rechthebbende op dat jachtveld en i liet vervoeren van wild eenden in gesloten jochttijd Ën allen in de kosten dei noods invorderbaar by lijfaihiung r T n B Kennisgeving De liüIiGEMEESTEK van Gouda ge et op het Ie lid van art 24 der wet van 4 Dceeuibcr 1872 Staatsblad ii 134 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Maakt bij deze bekend dat zich een geval van Aziatische Cholera in deze gemeente heeft voorgedaan Gouda den 25 October 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Burgerlijke Stand ObBOBFN 22 Oct HcDnous Ignatius Hubcrtu uudera F H A Wollfen H A Qoiiislcroo 23 Joluinil Maria ouilirs T de Koniag tn M 11 vim dur Zee £ 4 Alidu oudfra W F Mopper eu J de Kouiug Ovi iiLi ii K 23 Oct P C Priiuenbcrft 1 j 3 m llouwniaii 6 j P J I ccters 2j 24 P J iiijkirninn 5 J 4 ra ADVERTOTTIËN Ondertroawd JOANNBS VAN BeKEEL £ N Jacoba WiLumJUTSi Cathaeina van Xantem Govda 24 October 1873 Algemeem kennitgemng Pf eldadigheidsloterij De WJiLDADIGHJilDSLOTEBU van Vrouwelijke voorwerpen van Kunst en Smaak ten behoeve van eeA zeer noodzakeUjke verbouwing ym bet I9BAÊMTISCH OÜDB MANNEN en VBO ÜWENUUIS albiel goedgekeurd bg Z M besluit viyi 5 Juli n 112 zal plaats hebbeii in de maaud Februari aaostaande Het Bestuur van Üat Gesticht doet een beroep op de algemeene liefdadigheid zoowel wegens het inzenden van Voorwerpen om tot prijzen te dienen als wegens den aankoop van Loten die 4 ƒ 1 zjjn verkrijgbaar gesteld Het heeft reedg vele blgken van onderstenning en medewerking mogen ondervinden maar behoeft die in nog veel grootere mate om zgn doel te bereiken Gouda 25 October 1873 Het Bestuur van voornoemd Oesticht D L HORNEMAN Voorduur E S CATS Vm VooriüUr Andiues van DANTZIG Thet N van BÜUBEN Secretarit f i A B VAN LEBa geasmm Lid J VA MINDEN li O LBx ja a Zougstraat wgk G n 41 heeft de eer te berichten dat ïg ONTVANGEN heeft de NIEUWSTE MODELLEN van Hoeden Bloemen eu alles wat tot dit Vak behoort Gez Michael hebben de eer de Dames te berichten dat zy een mime collectie van de nieuwste WINTEBVOBMEN en WINTBEBLOEMEN hebben ont vangen en blgven lich tevens aanbevelen tot het maken van HOEDEN MANTELS COSTUMES en alles wat verder tot het vak behoort Gez Koorevaar Tiendeweg Aanbesteding VAN LEVENSUIBBEIEN Den 28 OCTOBER 1873 des morgens ten 10 ure zal door de Voedings Commissie van het gedeelte van het 4 Regement Infanterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den kommanderenden Officier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van RUNDVLEE8CH en VKT KRUIDENIERSWAREN AARDAPPELEN GROENTEN en TURF De voorwaarden liggen vau af heden tf lezing bij den Adjudant Onderofficier van DEÜ I TEKOil in de Kazerne van genoemd Korps I Gouda 15 October 1873 JOZEF de MOL Langednlsteeg hg de Houtmansgracht betaalt voor ieder LEDIG PETROLEUMVAT 2 50 Betaling contant bg hem geleverd Openbare Vrijwillige VerkooplDg ten gevolge van minnelgke ontbinding en liquidatie der Vennootschap De veiling op DINGSDAG 25 NOVEMBER 1873 Dea lag 2 qECSMBES beiden des vpormiddaga ten 11 uur in hetna noen en Logement Tivou te Gouda ten ov rs an vun den te Waddinxveen resideïBnden Not ria A N MOLENAAB van het zeer aangenaam en voor de uitoefening dieraffaires allergunstigst gelegen KOFFUHUIS enLOGEMENT met UITSPANNmG en PLANTrSOBN genaamd j 5 ¥ ÖÏ staande en gelegen aan de Spoorwegstraat zeer nabg het Station van den NederL RhgnspooF weg binnen de Gemeente van O O TT ID Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen zgnde 1 Febrnarjj 1874 of zoo veel vroeger als zal kunnen worden overeengekomen Alles bjj verspreide billetten in het breeds omschreven en zgnde iuformatiën te bekomenten Kantore van den voornoemden Notaris MOLENAAR Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA de VEILING op VRUDAG 31 OCTOBER 1873 de AFSLAG op VRUDAG 7 NOVEMBER 1873 beide des voormiddags ten 10 nre in het Koffiehuis hbt SchaakBOK d bewoond door A W vaw Wkrkhooven op den Kleiwq aldaar ten overstaan vftn den te Waddinxveen resideerenden Notaris A N MOLENAAR va n het LANDGOED met zfln BOUWMANSWONING ARBEIDERSWONINGEN TUIN en BOOMGAARDEN LANEN BOSCHHAKHOUT opgaand GEBOOMTE en hg uitstek goede WEI en HOOILANDEN te zamen groot circa 50 bunders alles aaneen staande en gelegen aan den grindweg en het kanaal van den Znidphispol der binnen de gemeente van Moordrecht zeer nabg Oouda en het Station Moordrecht van den Ned Rhgnspoorweg Op 27 OCTOBER 1373 zullen voor APBRAAK worden verkocht De GEBOUWEN en GETIMMERTEN en om te worden gerooid en weggevoerd al de BOOMEN en het HOUTGEWAS op AKKEROORD Den kooper van het vaste goed wordt evenwel het recht gegeven dat alles in eigendom over te nemen voor de toen aangeboden waarden met de veilingskoeten Catalogussen met het kaartje van AKKEROORD zgn op franco aanvragen te verkrijgen ten kantore van den bovengenoemden Notaria A N MOLENAAR bij wien alle mogelgke inlichtingen zijn te bekomen Alles in dien catalogus en in verspreide biljetten in het breede omschreven