Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1873

I FRARÏIOIS Sm Commissionair in fiffecten en Kassier neenat Geld in bewaring Ó Deposito inm 100 tot 1000 thans St 4V rente 1000 en daarbüTcn ït 5 Kantoor Westhaven B 145 Woensdag 29 October N 1432 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistrelien Openbare Vrywlllige Verhooping ten overstaan van de Notariisen A KLUIT Hz te Moordrecht en G J SPRUIJTte Ouderkerk aan dtn IJstel bjj Veiling op WOENSDAG 26 NOVEMBER en hg Afslag en Toeivflzing op WOENSDAG 10 DECEMBER 1873 beide des voormiddags ten 10 nre te Gouderak in de Herbetg Goddsiaks Wjelvaben bewoond door C OOMS van 1 Bene florissante STEENFABRIEK met HBERENHUIS KOETSHUIS PAARDEN STALLING ARBEIDERSWONINGEN HOOIBERG SCHUREN OVENS LOODSEN TASVELBEN OPENGROND of PLAATS TUIN BOOMGAARD ERVEN DIJK of BUITENGROND ZELLINGEN RIETVELDEN en 3 Hectaren 70 Aren en 60 Centiaren WEI en BOUWLAND WEG en WATER alles staande en gelegen in de gemeente Gauderak en voorts nog eenige ZELLINGEN gelegen onder de gemeente Moordrecht en 2 Een HUIS met STBENEN SCHUUR verdere Getimmerten TUIN ERF 91 DLTK benevens diverse perceelen WEI en HOOILAND BOSCHHAKHOÜT WEG en WATERING staande en gelegen onder de gemeente GoudercJc Alles breeder b ü catalogus omschreven op franco aanvrage te verkregen bg genoemde Notarissen en bjj de Heeren J van BBNTÜM ZOON Boekhandelaars te Gouda tegen betaling van 23 Cents Aanvaarding 1 Januarij Betaling der Kooppennln 1874 gen 1 February Nadere informatiën ten Kantoren van genoemde Notarissen De inzending van advertentiën kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave Heden verschjjnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volksbandboek OVBB DB GBKEZINO DER ZENUWVÏRSLAPPINO VAN HET tlGOBAAM als een gevolg van geheime gewooaten of btütonsporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkandig Genootschap in Engeland enz Hfl is dagelgks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bü hem kunnen komen worden met goed fevolg door middel van briefwisseling in de Holandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellük toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrügbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEIJEB N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave vK T 70 Ct s en Jranco per post 85 Ct de Fruiwhe Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels tein xoBi de zelf bewaring direct dwr gehee Nedetland van den Schryver ontvangen r A QUANT Kleiweg E 107 heeft outvKa en eena groote keuze in diverse soorten SPEELKAABTEff als Dozgn Spel Een goed coort 32 in het spel 0 57 0 05 0 07 0 08 0 13 0 10 0 14 0 15 0 12 0 17 0 18 0 20 0 23 0 28 0 28 0 32 BOE 0 75 HoUandsohe 32 in het spel 0 85 Whist 52 in het spel 1 25 Jas of Piqnetkaarten met gekleurde Azen 1 10 Hombre 40 in het spel 1 60 WKst 52 1 60 Fflne Jas of Piqnetkaarten gekleurde Azen fijn tarrotté 1 25 Whist of 1 90 Supra fljne Jas of Piquet 1 85 Hombre 2 20 Whist 2 60 Hombre 3 25 Whist 3 25 met gouden hoeken 3 50 Een groote sorteering CADRILLE DOOZEN DAM SCHAAK en TRIK TRAK DEN KIEN DOMINO en SCHIMMBLSPELEN FICHES gekleurd en wit SCHUURPAPIER 4 Cent het Vel PERKAMENT PAPIER 10 Cent het V L lAATSCHAPPIJ VOOR UNDOHTGIIIBING gevestigd te APELDOOBN PBEMIEiEEiMNG dd 1 Augustus 1873 groot f 100 000 1184 Fremien tot een gezamenlgk bedrag van f 63 000 Uitloting 6 December e k Tot 1 November dezes jaars zjn ObligaüSn in bovengenoemde Leening zoolang dé worraad ttrekt i fjf per stuk by Beeren Agenten te verkrögen Oe Directeur CHLOROZONE De best § llulveraar Deslnfecteur en ZuurstotVermenger die ooit Is uitgevonden HET BEVAT ZUIVERE ZUURSTOF en CHLOORGAS Bit vocht ia bereid op atreng wetenscfiappelijke beginselen en it veraehiüend van andere Dtanfeirteura gehtd wrij van alle vergiftige beatanddeelen Zijne eigemdutppen overtreffen verre alle tot nu toe bekende Detinfecteura Bijzonder aanbevolen voor 1 De lucht in kamers pubUeke Gebouwen Hospitalen enz zuiver e honden 2 Organische onzuiverheden in Lucht en Water te herstellen 3 Om Drink en andelr Water te zuiveren 4 De versterkende invloed van Baden te verhoogen 5 De verspreiding te beletten van besmettelflke Ziekten 6 Beschimmeld of duf Hooi te herstellen 7 Ziekenkamers Rioolen Waterbakken Veestallen enz te desinfecteeren 8 Het scheepsruim zuiver te houden 9 Wild versch Vleesch gerookte en versche Visch Gevogelte enz voor bederf te tewaren enz enz CHLOROZONE isdeeeiiigeDeiinfecteurdie tegelijkertijd ontstaande Zuurstof en zuiver Chloorgaa vermengd bevat en ia tonder iwijjel de beate met goed gevolg bekroonde uitvinding om de verapreiding Van Cholera Koorts Roodvonk Pokkeu en alle besmetteljjke Ziekten tegen te gaan De ondergeteekende bericht het geachte Publiek dat hg de eenige is in Nederland die in het bezit is van het recept van de CHLOROZONE welke in Engeland met veel succes wordt gedebiteerd en heeft het verkr gbaar gesteld voor f 0 50 de flacon te Gouda hy den HeerA WOLFF Markt te Rottnrdam bg de Heeren C J W 8NABILIÉ Groote Markt F B VAN SANTEN KOLFF Hoofdstel en te Dordrecht bö den Heer H J GILTAY Voorstraatover de Vriezestraat B DE KZOIsTHsTQ iï Pflbriekant Dordrecht Zeldzaam aanbod Er wordt tegen 1 Mei a s te huur gevraagd een Een Aannemer biedt zich aan tot het BOUWEN of VERBOUWEN v n HUIZEN onder gebondenheid de aaaneemaom er op te vestigen Geheimhouding wordt verzekerd i Brieven franco onder het motto tAannetner bjj den Uitgever dezer Courant Gomla Dr ik vaq A Brifikmno HEERENHUIS in het midden der stad gelegen liefst met TUIN Ten spoedigste worden brieven franco ingewacht onder letter A B bg de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON alhier 283 Staatsloterij De TREKKING der 1 KLASSE begint op MAANDAG 3 NOVEMBER e k De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 firanco per post 2 Kennisgeving De BUBGEMEESTER T n Goads gelet op art 21 der wet ren 4 December 1872 SlaaUtUxd a 131 tot Toorzieniag tegen beaiscttelgke ziekten Mukt bij dcxe bekend dat in de week van Zondig 19 tot en met Zaturdag S6 October 1873 Ma peraoon is aanxegeren alt orerleden aan Mazelen Qouda den 27 October 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISOEVINÖ De nUBGEMEESTËK ran Oonda gelet op bet 1 lid ran art 24 der wet van 4 December 1872 StmiêUad a 1S4 tot loorzieaiog tegen b iBat telijke zifkten Manl t liij dete bekend dat in de rerloopen 24 oren 4 personen 2 jn aangegeven ala orerleden aan AiiatiMhe Cholera Gouda den 27 October 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND BultenUiiikclj Ovcrzlulit De kanten der monarcliDlen in Erankryk verminderen weder Wel wekte de korte duur der laatate zitting der permanente oommissie en het nitblyven van het roontcl tot dadelijke byeeoroeping het rormoedeu dat meu zich niet zeker van de zaak rekende maar racn wist niet juist wat er gebeurd was Thans weet men dut de houding ran het linker ceutrom daarvan de oorzaak was Uit nadere berichten blykt dat de heer L n Snjr de voorzitter van het 1 uker oentmm zelfs weigerde met hel voorüel in kennis gesteld te worden hetwelk de reohtorzyde in de kamer wil indienen Zouder dit te keuuen weigerde h namens de geheele groep mede te werken aan een beweging in strgd met do beginselen van 1789 De hertog d AadilTretFasqulcr gaf daarop te kennen dat aniieer het lin kercentrum niet medewerkte tot het herstel der monaroliie de rechterzijde voor de uutbinding der kamer zou slemuien waaraan natuurlijk groote gevaren verhouden ouden zijn In dat geval zouden de monarchuien niet trachten fauu mandaat door de kiezers hcriiituwd te krggen waarvoor trouwens de zeer afdoende reden bestaat omdat de kiezers hel eenvoudig zouden weigeren I en bet linker centrum geheel met de radicalen alleen l it n De heor Sny drukte zyii leedwezen uit dat hy de zwarte voorstelling van Frankryk s toekomst niet kon deelen Deze houding van den heer I éoo S y is zoowel in de vergadering van zgn party als in het geheele land algemeen goedgekeurd Het 19 thauB zeker dat 25 Boimpartisten zich verbonden hebben uiet voor de monarchie te stemmen Men zegt dat te Parijs een brief van phambord is ontvangen om de beweringen van den heer O irs Belong in de vergadering van hel rechtercculium uitgesproken te bevestigen Publiek i dit schryveo nog niet De laatste overwinningen der ministerieele party hg de pariements verkiezingen in Engeland zgn weder door een nederlaag gevolgd Woensdag werd te Huil de oandidaat der torie kolonel Pease met 6873 stemmen gekozen terwijl de liberale Cdndidaat met 6594 dus 279 stemmen in de minderheid bleef De regeeringsbladen slaan natnarhjk terstond weder een lageren toon aan Door te verklaren waardoor de slag verloren werd zegt Ut DaUf Newi verandert men geen nederlaag in aMe overwinning Eene zaak echter mag men by deia verkiezing el releveeren namelgk dat de kiewi al zeer weinig belangstelling aan den dag leglen Meer dan 7000 verschenen niet ter stembus In waar loovelen niet deelnanen zal men tuestemnep dat eene meerderheid van 279 stemmen niet veel leteekent Hoewel h t blad zegt eene Dsbetrachtüi i4t a lV overbodig te achten gaat het toch in dezen geest voort en leest bet den kiezen duchtig de les De Dmlsehe keizer is te Berign teruggekeerd Von Biioiarck vergezelt den keizer en zal eenige dagen in de Duitsche hoofdstad blyveo Men brengt dit UI vcrbaud met da aanstaande verandering in hel Pruisiiohe miuiaterie waaroser de rykskanselier nog dezer dagen te Weenen een geruimen tgd met den keizer confereerde Een correspondent van de Kol iache ZcUung verzekert dat de aftreding van graaf Soon het vooraitlerscbap van print Bismarck en bet ondervuorzitlersch ip van Campausen voor de opening van den landdag die op 11 November bepaald ia een fait accompli zal zijn Zooals wij reeds hebben gemeld is de heer de Monebeur als Belgische minister van openbare werken op verzoek eervol ontalagen De Monitevr bevat het ko ninkigk besluit dienaangaande Men heeft het dien minister dan ook erg lastig gemaakt Alle apoorwegongelukken werden op zgne rekening gesebreven en het dosaier Moncheur dat vele binden er op nahielden bevatte voortdurend de aanwrijving van de meest grove feilen waarvoor de Minialer werd verantwoordelgk gesteld Hg en z jn voorganger de heer Wasseige hebben veel te verduren gehad De advocaat Beernacrt is volgens de Frécurseur een uitstekend rechtsgeleerde en een man die aller achting geniet In do aanslaande zitting van het Italiaansche Parlement zullen voornamelyk fiuancieele ontwerpen worden behandeld j de Minister van Financien heeft in de begrooliiigscommissie reeds mededeehng gedaan van de indiening van een wetsontwerp betreffende de Bank en de ciroulatig der Bankbiljetten Hot generaalïhuis van de Jezuïeten zal waarschijnlijk worden verlegd naar Malta Op eenige plaatsen in Italië hebben de gemeente leden hun pastoors verkozen de bisschoppen sohij nen bevreesd dat dit zal nagevolgd worden en hebben bg het Vaticnan instructies gevraagd In Deeemarken geven de verschillende partijen haar verkipzlngsmanifeslen j in den open brief des Konings tot begeleiding van het besluit tot ontlnii liiig van ie Tweede Kamer rtord gezegd dat nmoiiwerking ontbrak tusschoii de jtfiiscbilicnde slnalimncblen een hooMvoorwaiirde voor de rustige eu vooruitgaande outwikkcluig De uit 15 leden bestaande raindorhcid dor ontbonden Knracr hoeft een oproeping aan de kiezers gericlit wanrin de handel ii ij e der mcerdorbeia t i ADVBRTBNTIËN worden geplaatst P van 1 5 regels 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afiionderlflke Nommers VUP CENTEN sterkste wordt afgekeurd en de weigering om de begrooting in behandeling te nemen een ongehoorde onverantwoordelijke en in de boogïte mate onbezonnen daad genoemd wordt Het ministerie wordt daarin gezegd beeft zich nog aan overtreding der wetten of der constitutie schuldig gemaakt nog een het welzgn en de eer des lands met nadeel bedreigende politiek gevolgd de stap der meerderheid van het Volksthing is te neer verwerpelgk omdat bet bepaald uitgedrukte doel daarvan is een opvatting onzer constititioneele instellingen door te dtgven welke in onze ooustitulie ho gena imd geen grond vindt Ten slotte wordt evenals in het schryven des Ko oings gewezen op de noodzakelykheid van wederkeerig vertrouwen tusseheu de ondersoheiden deelen der wetgevende maobt Het manifest van de 52 man sterke oppositie maat uit door kortheid de beslissing der kiezera wordt ingeroepen over de qoaestit ot het Ministerie het volk mag regearen tegen de Tweede Kamer in ver der wordt m naaa des volks verklaard dat zttik een Regeering strijdt met de letter en den geest van de constitulie Van den uitslag van den strgd valt moeilyk iets te zeggen DUITSCHLAND Heelt de keiier do kerkelijke politiek zijner regcering tegenover den pans welen te verdedigen en door zijn brief een diepen indruk gemaakt de ultra montanen zijn echter blijkbaar ook niet om een antwoord verlegen Het Mamzer Journal het orgaan van den bekenden bisschop ron Ketteler bevat een open brief aan den keizer gericht tegen de zinsnede in den keizerlyken brief waarin van de aan den staat vgandige woelingen eener katholiek politieke partij en van de deelneming van hoogere katholieke geestelijken aan deze bewegiug sprake is Aan den staat vijandige woelingen heeft uwe majesteit ons ten aanschouwe van geheel Europa verweten Of wij bewegen ons binnen de perken der wet en dan hadt gij niet bel recht ons dit verwijt voor de voetenj Ie werpen of wij overpchrijdeu die perken eo daiuCT vormen aan den slaat vijandige woelingen de misdaad van hoogverraad Welaan majesteit beveel uwe regeeiing op grond der feiten waarop gg u tot bet doen van zulk een verwyt oiigetwyfeld beroepen kunt om onze leider Ma ba verraders terecht te doen staan Nadat KflS v Pt vreeseiijk verwijt tegen hunne eer tcgen uHlSillW r en tegen deloyauteit hunner bedoeling Mg S irs bet hoofd geslingerd hebt verdun deze mi dan althans a te kunnen bewgzcii hoe slecht ook gij waart ingelicht Naar aanleiding van de briefwisseling tusschen paus en keizer mnken de Weensche bladen er opmerkzaam op dat deze niet de eerste van dien aard is De eerste besluiten van keizer Joseph 11 van Ooslenryk ten aan ien van geestelijke orde riepi n reeds eene in t leven Zij ving aan met eene vermining van den bisschop van Trier aan den keizer waarop deze ant woordde wat hem juist op bet oogenblik mv el zooals de keizer zegt Kort en goed ik hoop dat wij beiden langs den koristen weg gann om zalig te worden wanneer wg de plieliti n van ons beroep vervulleh waarin de voorzieniglicid ons plaatste en wanneer wij het brood dat wij eten eer aiinduen üij eet hel brood der kerk en protesteert legtu alle nieuwe zjkcn ik eet bet brood van den stuat en verdedig