Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1873

en vernieuw zijne aqrajironkelijke rechten Na een onvnicbtljArc linefwifewjiing tiisselien de minister Kannitz tn den nuhtins die v i ik vim beide zijden op hooiten toon gevoerd erti viurdigde de paus een breve uit ueik e de keacr cehUsr viiii de voijjtude opmerking r ri c eld uan den p iusdeed terugzenden Deze brief naar men beweert Vau uwe heiJ heidmoei duidel k van ieimind afkomstig liin 4ic de voor beije partije ïoo zeer gewensohte eendracht ta 9cl en pans en keizer zoekt te verstoren van de reclitvaardigheid de pausen is danrom te verwachten dal zijne heiligheid oiimiddellyk naar den steller van dit geschrift onderzoek laat doen en hem de verdiende straf doen ondergaan Joseph II theologiseerde dus niet met den paus zooals WiHielm I maar bleef lioh tegerfbver hem op zniver praktisch gebied bewegen naar ons voorkomt een beter middel om de rechten ran den staat te waarborgen Beeds sedert geniimen t jd is een conflict ontstaan tttssched den bisschop nnn Mantua en eeue kleine gemeente van zijn dioeese en ondants het schijnbaar onbeduidende der z u k kan g t ch tot ernstige gevolgen leiden Het betreft de reed vroege door ons vermelde xaak van de gemeente 3an Giovanni del Dosso de bisschop wild haar een pastoor opdringen welke haar niet aangenaam was en de boeren blijkbaar door eeu of anderen rechtsgeleerde voor gelicht verkozen op eigen gezag een pastoor die thans weder aan den bisschop mishaagde Laatstgenoemde braobt zijne bezwaren by den Pans in de beeteQ ntwoocdilen en thans bevatten de bladen eeu ttitveerigen brief van het kerkhestniu en van den gemeenteraad van San Giovanni del Dosso waarin z j hun reoht handhaven en betoogen van hoaveel gewicht bet ia zoowel de gemeenten als de lagere geestelijkheid voor de willekeur der bissohoppen te hoedon Daarbq voegen zij eeu geleerde ver hondeUng over kanoniek reoht en primitieve kerkregeling welka boe naief ook toch voor de bevatting dor boerea wel wat hoog zal zijn £ r worden voorbeelden aangehaald om te betoogen dat de henoecaing der pastoors niet altgd van rechtswege aan ie bisschoppen toekomt dat in het district van Treutc b v de pastoors door de gemeenteraden worden gekozen dat in Mantua zelf een groot aantal fustoriecn koninklijk putronaat is dat nkele adelIgke familien het recht van voordracht bezitten en dat eeniga der pastoors door de geiacenteradeii andere bij keuze worden benoemd Tot welke dezer categorieeji San Giovanni del Dosso behoort wordt in het midden gelaten Het hooge gewicht dat het Italiaansche publiek aan dezen storm in eeu glas water hecht sprmt voornamelijk voort uit het tijdstip waarin hij zich openbaart de keus van den bisschop Beinkens en de verkiezingen van pastoors te Geneve geven aan de laak eene gioote opportuniteit en daar men bovendien in Italië voornamelijk ouder de Toscanera vele personen aantreft die aan de fictie der primitieve christelijke gemeenteregeling vasthouden krqgt de qwk grooter beteekenis Van den indruk ieu de briefwisseling lusschenden Pan ea keizer Wilhelm te Rome gemaakt heeft zegt de Bomeiiische correspondent der Mig Zeit aan wien ook de boveiulaande bijzonderheden over8 n Giovanni del Dosso zgn ontleend kan mensich moeilijk een denkbeeld vormen Op het Vaticaan moei men deze i indiscretie teer envel hebben genomen man acht aldaar het gebeurde een groot miabmik van vertronwen Prins Bismarck weet zgn tijd om dergelijke geheime stukken openbaar te BMken leer goed te kieten getuige de Septembernota over het oU en defensief verbond met de Zuidelijke Staten in het jaar 1867 de openbaarmakingvan het ontwerp Benedelti ia het jaar 1870 enz Het verwyt der clericale bladen en hunne vergelijking met de openbaarmaking van stukken door generaal Lanarraora gaat echter niet op want prins Bismarck handelde in het belang van den Staat enmet goedkeuring van zijn vorst terwyl tamarmora edcrt lang met meer aan het hoofd der st mtszaken geplaatst is door zijn vorst tot niets is gemachtigdtn igne openbaarmaking geenszins in bet belangvan den Slaat gesohiodde BINNENLAND QODDA 28 OCTOBEB Zaterdag avond hadden andermaal vele ingezetenen dezer gemeente aan de oproeping der commissie voor de feestviering ter gelegenheid van het 25 jarig koningschap van Z M Willem III gevolg gegeven De voorloopige voorzitter de heer J N Scbeltema opende die vergadering om haar msde te dcelen dat ie meerderheid van de onlangs benoemde commissie van meening wn dnt de wijze waarop zij benoemd was niet van dien aard was dat zg op dc olgemeene s papathic mocht rekenen reden waarom de meesten der leden bedankt haddfji De minderheid evenwel had geuiocDd lMnC waiHtaat niet te luoeten neerliggen maar nogmaals aan de ioudsche bevolking te vragen of het haar wil was dat die commissie zich san het houfd stelde der aanstaande feesten en of die nanvanl el fce ommissie het recht had zich leden te assamueDen welke vragen met algemeeue stemmen bevestigend beantwooi werden Nog werd door den Voorzitter voorge8tel l de heercn üamiïoeus flohutterij en Weerbaarheide oo maudanteu tot eereledeu der commissie te benoemen welk voorstel bij acclamatie aangenomen werd Eindelijk werd door den voorzitter etne missive voorgelezen van de cominiesie tot veredeling van volksvermakelijkheden enz inhoudende een verzoek om bij de aanstaande feesten zooveel mogelijk de dronkenschap tegen te gaan waarop geantwoord zal worden dat de commissie hoopt aan dat verzoek te kunnen voldoen Daarna werd de vergadering gesloten VEEGADEHINO van dïn GEMEENTEEA D Woensdag den 29d October 1873 de middags ten 12 ure om zoo noodig des avonds ten 7 s re te worden voortgezet waarin zal worden behandeld Een voorstel tot het vaststellen eener verordening op bet vervoer van Igders aan besmettelijke ziekten Een voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor het verstrekken van versch IJsscIwater Een voorstel tot goedkeuring van een aauvuUiugskohier der plaatselgke directe belasting Te benoemen eeu aanspreker Te beraadslagen over en vast te stellen den slaat van begrooting der inkomsten en uitgaven van de gemeente Gouda voor bet dienstjaar 1874 De gemeenteraad van Bodegraven heeft besloten het aanstaande 26 jarige jubilé van Z M den Koning feestelgk te viereu Daartoe is 20U gld beschikbaar gesteld Poor het uitvoerend Comité voor het Grondwetsjabilaeum te Amsterdam is eene uiliioodiging gericht aan Z M den Koning en de Prinsen van het Koninklijk Huis om den feestmaaltijd met hunne tegenwoordigheid te vereeren Den Sn November zal prof Vissering te Leiden in het Park te Amsterdam als grondwet feestredenaar optreden Door de Gedeputeerde Staten dezer provincie is ter behandeling in de aanstaande najaarsvergadering aan de Provinciale Staten aangeboden een nie we verordening ter verzekering van den goeden toestand der Gonwekade Daarbg wordt ter verplichting tot onderhoud der kade van de oost en westzgdc van de rivier de Gouwe en ter wederzijde van de Nessevaart en van de vaart genaamd de Uitweg opgelegd aan de polders Bloemcndaal de vereenigde polders aan de oostzijde van de rivier de Gouwe Kgneveld Stecht Kerk en Lanen Nesse Laag Boskoop Voorofachen polder en den Oostpolder in Schielniid ieder voor zoover zgn grens strekt behoudens hun recht van verbaal der kosten op beo die tot dusver tot dat onderhoud verplicht waren De afmetingen waarop de kaden langs de oost en do westzijde van de rivier de Gouwe moesten worden onderhouden zijn hoogte der kaden 0 40 meter boven het maolpiil kruinsbreedie 1 20 meter Bedoeld maalpijl is dat van de rivier de Gouwe hoog 0 2B7 beneden A P Dit maalpeil wordt aangewezen door het ondervlak van metalen houten gemetseld in de muurwerken der provinciale schutsluizen bij den Bgndijk en aan de Mallegatsluis Het antwoord der regeering op het voorloopig verslag omtrent de Indische begroeting voor 1874 is thans bij de Tweede Kamer ingekomen De middelen in Nederland en Indië zijn thans geraamd op 123 598 199 de uitgaven op ƒ 113 053 620 het batig slot is dus lO S tl BlS i e minister zegt dat de nieuwere koloniale politiek niets anders bedoelt dan het doen 0 ihaaden der betreurenswaardige misbruiken Er is of wordt niet aan gedacht inIan der8 te onttrekken aan de leiding hunner hoofden De regeering blijft volharden bij hetgeen zij gezegd heeft omtrent den gunstigen financieelen toestand Zg vaa tot dusver steeds zeer voorachtig en biji onder matig in ramingen Nu reeds zijn de werkelijke ontvangsten van 1872 21 s millioen honger dan bij de indiening geraamd wiis negens de opbrengst vau de veilingen der Sumatra koffie in 1872 In 1873 zal de hoeveelheid te verkoopen Jara koSIe 50UOO pikols meer dan de raming bedragen Ter voorkoraipg zooveel mogelijk van moeilgkheden en overbodige briefwisseling heeft de Aliiiisler van Oorlog bij be chikking van den 1 In October jl bepaald d t voortaan wanneer ann een loteling krachtens ait 70 der militiewet vergunning Wordt verleend om zich in den dienst der Nationale Militie te doen vervangen de som nn 30 welke door hem moet worden gestort in de kas van iiet korps waarbij de plaatsvervanger optreedt aan den be trokkcn l rovinéialen Adjudant zal moeten zgn uitbetaald alvorens de persoon die voor den loteling op de wijze bg do wet voorgeschreven wordt aangeboden ala plaatarorvanger kan worden ingelgfd Weder werden van wege het Hoofdoomité der Vcreeniging het Eoode Kruis te sQraveuhage gevestigd bg circulaire aan de IiSlen toegezonden mededeelingen uit Indië gedaan waaruit o het volgende blijkt Volgens bericht van Batavia 2 September II zijn de 14 kisten met tabak en pijpen 2 kisten met boeken afgezonden door het Hoofd oomit en 8 vaatjes haring door den heer J G Legel A Czn te sGravenhago aangeboden ontvangen Dit geschenk woidt zeer gewaardeerd De tabak pijpen eu boeken worden in afwachting van het vertrek der tweede expeditie naar Atohin voorloopig iu het entrepot te Batavia opgeslagen Het verslag van het Centraat eomité van de stichting der Afdeeling in Indië onlangs door het Hoofd comité ontvangen werd in een aantal van ongeveer 100 exemplaren met de Prins Hendrik verzonden Dit schip is echter met zgn lading in deRoodeZee verongelukt Men hoopt dat het Centraal comitd op a mogeIgk verloren gaan heeft gerekend en later dat versbig nog aan de comités kan guzonden worden Met een gelegenheid die zich in het begin vaa September voordeed heeft het Ceiitraal comitc voor het blokkade eskader eon collectie versuaperingeu a ezondea De kapitein ter zee J van Qogh belast met het bevel over de maritime middelen in de wateren van Atchin kwam onlangs van daar tgdelijk te BatavU Van hem werd op nieuw de betuiging vernomen dat al het gezondene door onze zeelieden zeer wordt gewaardeerd Hg roemde onze instelling als zeer popslair op de gehcele vloot Aan eenige op het wachtschip ter reede van Batavia geïnterneerde Atohineésche krijgsgevangenen zijn op voorstel vau den kapitein ter zee Kroef kominandant van dien bodem eenige artikelen ter verkwikking toegezonden Bat is een daad van menscheulicfde die de Nederlandtche Natie met groot genoegen zal Vernemen Van de legerkommandaiit werd ook op nieuw de verzekering ontvangen van grooto erkentelijkheid voor de hulp van het Centraal comitó eu dic van het Suboomité te Padang nan de eerste ex editle tegen Atohin bewezen Van de directie der Sigarenfabriek Ihdustri i te Wageningeii werden bij het lloufd coioité ontvangen 2000 sigaren die naar Iridic worden gezouden Ten slotte wordt met innig leedwezen melding gemaakt van het overlijden van de vice presidrnte van het Centraal oomité in Indic mevrouw Nieuwenhugzen geb Sijthoff van Kervel die den 30a AugUBtUB bezweek en do ziel der vereeniging wu De uitslag van de najaars examen gedurende deze maand door de Provinciale Commissie in Zuid Holland gehouden was in zijn geheel als volgt Voor do vakken van het la er onderwijs verkregen akien als hoo Ionderwgzer 30 candidaten 31 werden afgewezen j voor hoofdonderwijzeres werden 3 akten uiigereikt Als hnlponderwijzers werden toegelaten 85 cu afgewezen 22 als hulponderwijzeressen toegelaten 18 en afgewezen 9 candidaten In de vakken vau het meer uitgebreid onderwijs legden voldoend examen af voor het Fransch 8 onderwijzers en 17 onderwijzeressen 21 onderwijzers en 19 onderwijzeressen worden afgewezen Engcisch 5 onderwijzers en 10 onderwgzeressen 8 onderwijzers e n 5 onderwijzeressen werileu afgewezen Hoogduitsch afgewezen 5 onderwijzers toegelaten en 7 onderwijzeressen wiskunde 13 onderwijzers toegelaten en U afgewezen teekerten 4 onderwijzers toegelaten 3 afgewezen ook 1 onderwijzeres werd afgewezen tandbouwkunde 2 onderwgzer toegelaten gymnastiek toegelaten 4 onderwijzers 1 onderwgzer en 3 onderwijzeressen werden afgewezen handwerken 48 onderwijzeressen toegelnti n en 2 afge wezen Voor het schoonschry ven werd 1 onderwijzeres toegelaten In het geheel werden dus 341 personen geëxamineerd waarvan 202 toegelaten en 139 afgewezen Door eene Commissie van drie leden is namens den Kerkernad der Nedcrl Ilerv gemeente to Zierikzec een uitniiodigiiig gericht tot alle booefenaiB s van den iaug ouder de leden dier gemeente om mede te werken aan de oprichting van een gemengd koor voor de uitvoering Van gêwgde muziek lief doel dat de Commissie zich voorstelt is verbetering van het kerkgezang en daardoor tevens opwekking tot meer deelneming in de openbare godsdienstoefïiiing Aanvankelijk bestaat het voornemen oa de eerste uitvoering tedooDplaatthebben iggelegenheid v nhet aau to nde Kerstfeest De Commi i belast met de leiding der lofemationale Tentoonstelling te Philadelphfa is drAk liezi met het nemen van voorbereidende maatregelen Ho wel de tentoonstelling eerst in 1876 ipoet plaats hebben zoo houdt de Commissie nu reeds alle dag bnreau en zgn versohillende secretaris n ea beamb ten bezig £ r is aangenomen dat het gebouw in vier deeleq moet gesplitst zijn voor algemeeue zaken aohoone kunsten werktuigen en tuinbouw Een prijsvraag voor de constructie zal uitgeschreven worden waarbg aande tien best gekleurde ontwerpen elk 249 1 nlikmpremie zal worden toegekend Een Fransch blad deelt het volgende made omtrent eeu in de tooneelwereld algemeen in gebruik zgnde uitdrukking doch waarvan de oorsprong aan slechts weinigen bekend is Jiaico malen Te Florence maakte indertgd een beroemde ariequin Biancolelli genaamd veel opgang door eiken avond als hy optrad een geïmproviseerde alleenspraak te houden naar aanleiding van een of ander voorwerp hetwelk bij in de hand hield en dat hij verondersteld moest worden toevallig gevonden te hebben De geestige zetten die hij telkens wist aan den man te brengen werden algemeen toegejuicht en hij werd zoodoende de lieveling van het publiek Op zekeren avond verscheen hg echter op het tooneel met een iu stroo gewikkelde flcsch welke te Bergamo de geboorteplaats van den ariequin fiuco genoemd wordt Niettegenstaande al zgne pogingen om het publiek te doen lachen mislukte hem dit volkomen en toen bg bemerkte dat niets io staat was de toesohonwen in en betereu luim te brengen zeide bij zich tot zgne flesch wendende Het is uwe schuld dat ik heden avond niet beval daar weg met u I en hg wierp de flesoh over zijn schouder men lachte wel even maar de acteur had blijkbaar niet voldaan Sedert dien tgd zeide men wanneer eia tooneelspeler een dergelijk lot wedervoer hg maakt het als de omo van Biancoielli later zeide men eenvoudig hg maakt yiMco De Bussische Stoomboot en Spoorweg maatschappg deelt mede dat zg het gebruik van peiroleom io plaats van steenkolen voor het staken van looomotieveu zeer voordeelig heeft bevonden Zij bezigt hiervoor de ruwe olie uit den Kaukasus en de distrieten aan de Wolga d e bg vergelgk met steenkolen in gewicht een voordcel an vgftig pCt oplevert Er bestaat geen bezwaar een voor steeukolen ingerichte locomotief m een voor petroleum te veranderen Met den laatstcn stormvloed heeft naar men verneemt liet eiland Vlieland geducht geleden vooral aan de havenwerken De loeiende N W windjoqg de branding gedurig over den havendijk heen en heeft dien biji a geheel vernield terwgl in den Zuiderdgk 4 groote gaten geslagen werden De Burgemeester wist door een aantal borgere geholpen een olgeheele vernieling te voorkomen door de gaten met rgi en zeilen tu beschutten Inmiddels koesterde men veel vrees dat t geheele telegraaf kantoor benevens de daaraan grenzende havenkeet een prooi der ziedende golven zoude worden wgl de ramen van tijd tot tgd reeds door de stuifzee werdea bereikt Gelukkig echter viel de eb in kromp de wind en week alzoo het gevaar men is evenwel zeer bezorgd als de wind met rnw weer aan het N W loopt dat telegraafkantour haven enz geheet vernietigd wordeu Afneming van de stranden schijnt oorzaak te zgn van de onstuimige zee die thans bij stormweer de haven bedreigt De Brusseische rechtbank heeft een aanvang genuakt met het beliandelen van een proces dat opiien zal baren Pe zaak betreft een vermogen van drie millioen door mej Seyhers aan den aartsbisschop van Meohelen en aan kloosters gelegateerd Dcerflaatster is reeds lang overleden doch de erfgenamen kunnen nog haar testament aanvallen daar bun recht daartoe nog niet verjaard is 1 i I I 1 Laatste Berichten Ne W York 27 Oct Vele ijzergieterijen en katoeiispiiinurijen in de provinciën zijn gesloten Er beersoht stilstand in de zaken Madrid 27 Oct Bij een Begccrings dccroet wordeu de i ttiiigeii van do Proviueuilo Jepulaiicn die den 2den November zouden moeten aanvangen Pfgthefea Bome 27 Oct De Oiimatore en de Voce della Ferili betwgfelen t dat Chambord aan de Enro f eescbe Kabinetten zijne politieke bedoelingen zou ebben doen kennen Zij zouden daarin eene beleedigilg ziel voor Chambord en ten bewgze daarvan beroepen zij zich op graven brief aan Villemain van 25 Januari 1870 Variia il Oct JDe heer Cb n ong heeft aan de Liberie geschreven dat er geen enkel getuige tegenwoordig was bg zgno drie conferentiën tnet den graaf van Chambord en dus niemand daarvan iets kon hooren Hij houdt staande dat k èt exposé betwdü in de conservaiieve bgeenkomsten is ter tafel gebracht ten volle met de waarheid overeenstemt INOEZOlSrOEN Myukeer ie SedaeteurI Met genoegen las ik iu t laatste raad verslag in nwe courant dat B en W onganstig adviseerden op een adres van den Commissans van politie alhier tot verhooging van diens salaris Genoemde ambtenéar heeft eeh tractemcnf groot genoej on fatsoenlijk van te kunnen leven Ug kan dus tevre den zgn Veel meer wenscbelgk zon het zgn de igenten vanpolitie meer tractement te geven Kuunen die ook fatlijk rondkomen Ik recommandeer den raadsleden de hoofdartikels te lezen in het NieuKt va ie Dag van ü en 23 October jl Daaruit zullen zij o a zien boe wenschelijk het is politie agenten goei te belooneo Kan men zeggen dat dit hier in Gouda bet geval is Een GouDsoa Bcsobs M de Redacteur I n de volgende raadszitting moet een aanspreker benoemd worden Dat is goed en noodzakelgk Maar wal niet goed en m i niet noodzakelgk is is dat die ambtenaren wanneer zg in iinctie zgn in zulk een allerbslachelijkst oostuum langs s heeren straten loopen Het is niet alleen belaobelgk maar ook erg koud voor die heeren om ia den winter zoo luchtig gekleed te moeten loopen Zou die gekke steek enz enz niet afgeschaft kannen worden Het is een dwaas overbtgfet uit vroegeren tijd Niemand zal de afschaffing beireurm Ieder haar billgken en goe lkvurea Het is geen zaakvan veel baling ik stem het toe maar ook in helkleine en geringe moet men zooveel mogelijk hervormen en verbeteren X Kaiitoiigereciit te Gouda Terechtzitting van den 15den October 1873 A Z wegene het te Gouda op de openbarestraat uitslaan van een kleed na des morgen elf ure Tot eene geldboete vau l of één dag subs gevangenisstraf Q B huisvrouw van I H wegene het in de gemeente Waddinxveen langs dan openbaren weg op twee versohillende tgdstippen te bleeken leggen van waacbgoed zander schriftelijke vegunning van Burgemeester en Wethouders Tot twee geldboeten elkvan 1 60 of één bg subs Aivangenisstraf voor elkeboeU 3 0 V W wegens het te Gouda slachten van vee hetgeen vooraf niet was onderzocht eu goedgekeurd Tot eene geldboete van J S of twee dagen subs gevangenisstraf B V d H eu A v W wegens het in vereeniging en gelgktijdig visschen met schakels in eens anders vischwnter zonder voorzien te zgn van eene daartoe betrekkelijke viscbakte en van schriftelijk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechtheb bende op dat vischwater terwgl de mazen nat gemeten te klein waren Ieder tot twee geldboetenelk van ƒ 6 of ieder twee dagen subs gevangenisstraf voor elke boete verbeurd verklaring der gebezigde en in beslag genomen schakels met bevel tot derzelver vernieling A V d P en P v d L wegens het in vereeniging en gelijktijdig visschen met stekken in eens andere vischwater zonder voorzien te zgn van eeue daartoe betrekkelijke acte en van schriftelgk bewijs van vcrgunuing vau den eigenaar of rechthebbende op dat vischwater en znika wat de Ie beklnagilo betreft na binnen de laatste twaalf maanden aan de overtreding vooraf gegaan wegens ovei treding der verordeuingen op de jagt en visscherij te zijn veroordeeld De eerste beklmgde tot twee geldiweteu elk van I2 of vier dagen subs gevangenisstraf voor elke boete eu de tweeile beklaagde tot t wee geldboeten elk van ƒ 5 of twee dagen sub gevangenisstraf voor elke boete verbeurd verklaring der in beslag genomen 33 stekken alsmede de gevangen levering of voldoening der geschatte waarde van zestig cents en met liepaling dat bij gebreke van hieraan te voldoen binnen twee maanden na aanmaning zulk zal worden vervangen door een dag gevangenisstraf voor ieder D V W wegens het visschen in eeu anders vischwater met stekken zonder voorzien te zijn van eene daartoe betrekkelijke vischacte en van schriftelijk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat vischwater Tot twee geldboeten elk van 6 of twee dagen subs gevangenisstraf voor elke boete verbeord venlaring der in beslag genomen stek benevens de overige gebezigde doch niet iu besfag genomen stekken met bevel tot derzelver uitlevering of voldoening der geschatte waarde van l en met bepaling dat bg gebreke van bieraan te voldoen binnen twee maanden na aanmaning zulks zal worden vervangen door éé dag gevangpuisstrof H Z wegens het spelen met geld op den openbaren weg te Gouda Tot eene geldboete vau ƒ 1 of één dag aube gevangenisstraf En bovendien allen in de kosten invorderbaar bif lijfsdwang 1 = O L I T I E Aan het Bureau ran Politie zijn in bewaring da narolgende in deze Gemeente gevonden voorwerpeo als Een PUTHAAK eco MAN8HEMD een PLANK een ledig VAATJE en een zwarte KAPSPELD Burgerlijke Stand GeBORiKi 24 Oct Adtia ouders J Spieniigeboek en B BurgboofQ 25 Aoton Aogust Willem oaders W L C Weimar en F B QroeuesteiQ Otharina ouden J Api el en A 6 Wcwrlec 27 Cornelia oodera F van d r Stam en en i W Nieuwenhuizen Willeinina Joh UDA ouden H de Jong en M Egnhart Johannes ouden J Ver er en C van Veen OvERLFDïH 24 Oct A Tan Vlatrdingen 1 m A M Wiewr 4 j 8 m 26 P Huisman 27 j 3 Schouten 1 j 7 Dl H Neef 69 j A de Korte 51 j J Steenbergen 1 j 8 m 26 H Keq er 6 j 7 1114 27 il JtouMr 7 j C de Jong 10 d A Groenendsal 6 j ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon F E GROENENSTEUN geliefde Ëohtgeuoote van w L O Weimar Gouda 26 Oct 1873 Algemeene Kenniigeving De onJergeteekende stelt zich voor dezen Winter te Gouda te honden over de MODERNE RICHTING op GODSDIENSTIG GEBIED Eg bericht bjj dezen aan H H inteekenaren dat de eerste voordracht zal plaats hebben op Maandag den 3 November des avonds ten 7Yj ïire in het Locaal NtJT es Vebmaak op de Oosthaven De lijst van deelname zal ter tcekening liggen by de Boekhandelaars J va BENTUM en ZOON alhier tot Maandag middag 12 nre Tot dekking der noodzakelijke onkosten ia de eutreéprjjs voor al de lezingen te zamen gesteld op één galden voor een Heer met Dames A F MACKENSTEIN te Haastrtcht OPENBARE AANBESTEDING op MAANDAG den 3 NOVEMBER 1873 des morgens om 11 nur ten huize vanHÜLSBOS en DE BIE te Boskoop van het opmaken van een gedeelte RU DXJK van den Middelburgscl Folder binnen de O e m e e REEUWIJK Het Bestek ligt ter lezing bü den Secra des Polders den heer SCHOOa te BosI De aanwyzing zal geschieden den 27 k ber 1873 byeen te komen des morgens tM9 ure biJ ULSBOS en de BIE te Boskoop