Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1873

e y si s si llf Vrijdag 31 October 1873 N 1433 haatsghappm voor lapontginning gevestigd te APELDOORN PREIMIELEKMNG dd 1 Augustus 1873 groot ƒ 100 000 1184 Premien tot een gezamenlp bedrag van f 63 000 Uitloting 6 December e k Tot 1 November dezes jaars zgn Obligatiën in bovengenoemde Leening ioofoin fe woi raad ttrekt a f 6 per stuk hg Heeren Agenten te verkrggen De Directeur GOUDSCHE COURAWT Nieuws eD Advertentieblad voor Gouda eo Onistrelieo VXBKKUOBAAK AAN BET IIoofd DépOt voor Nederland bij M J C HAM te Utrecht VEEDEB VEEKEIJOBAAE TE de Wed BOSMAN Montfoort 5 A JACOBL Oudewater J vak LIEFLAND Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOÜTHOORN Woerden Gebr PFENNING En verder bekende Depots aanvraag om Dépöt bg M J C HAM te Utrecht S A VAN DETH Kl3 iWEG boTen het IJzer Magazijn van den J Heer 0 van BERKEL H FRMQOIS SNEL C miBSivDair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaringf è Deposito van 100 tot f 1000 thans a 4 j rent 1000 n daarboven a 5 Kantoor Westhaven B 145 j t RKOOPING y VAN Populieren Boomeu en Ilaliiiout Zy die genegen zjja uit de hand te koopen 100 POPULIEREN BOOMEN aUen genommerd zeer geschikt voor Klompmakers staande te groegen op de bermen van den Straatweg van Gouda naar Bodegraven en wel naby Tol n 1 onder Gouda alsmede eene party ELZEN HAKHOUT met de STRUIKEN om geheel te worden gerooid xerdeeld tn 10 koopen staande te groegenop den westeiyken berm van gezegden weg n wel van af de Wed van NiEBinto tot aan tol n 2 bewoond door Oümhooe adresseren zich vóór of op den 4 November e k met franco brieven aan den Heer m M H A LISMAN te Leiden bg wie men evenals ter Secretarie der Gemeente Zwammerdam omtrent de verkoopvoorwaarden inlichting kan ontvangen M n zal op ZONDAG 2 NOVEMBER geven groftt Bal en Danspartij bestaande in BOGEN VAANDEL en LIN De Dansen zullen duor een bekwaam Balletmeeater gedirigeerd worden Van de nieuwste Costumes zullen de Dausers en Danseressen voorzien zgn terwijl oüdergeteekende tevens zal zorgen voor eene goede verlichte zaal en noodige Ck usumptie zoodat hg zich durft vlegen met een groot bezoek vereerd te zullen worden De Kastelein C POOKSMA s Bossche Bierhuis van onds genaamd Salon I Joliann Iloff sclie Malzzcep aromatischegeur vrg v minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de huid maakt ze zacht en elastrisch verwjjdert allen uitslag en heigeeft en onderhoudt eene gezonde frissche gelantsHenr De prgs 17Vj 6 stuks 0 ct 35et 50et TOctte Go 1a by J 0 VAN VREUIM GEN en bydeWed A C SCHOUTEN te Woerden bü BSNBIJ VAS SIS BERG Oouda bij Mej Alphen L VAROSSIBAÜ Zn Bodegraven P VERSLOOT Boskoop 3 GOUDKADE Harmeien W 6 KURVERS Hazerswoude Mej J GAARKEUKEN 283 Staatsloterij De TREKKING der 1 KLASSE begint op MAANDAG 3 NOVEMBER e k Men verlangt liefst tegen 1 Januari a s of niteriyk 1 Februari buiten Gouda in een klein gezin ea tegen goed loon eene bekwame Adres franco onder Jett L of in persoon bg den Uitgever dezer Courant Dr Chantomclaniis Oogenwater Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den korten tgd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden een dergelgk artikel is te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewgs hiervan kan strekken dat er reeds duizenden bg tienduizenden flacons van verkocht zijn en de aftrek van dit voortreffelijke en heilzame middel steeds toeneemt Alle Ijjders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en zullen zg na een betrekkelgk korten tgd wanneer men het oplettend volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Zg die genoodzaakt zgu de zoo lastige bril te gebrmken zullen die bg een voortdurende aanwending van dit middel weder kannen weglej gen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of die waaruit bg harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make dus eer het te laat is gebruik van Dr Chautomclanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Het is a 60 Cts per flacon verkrggbaar gesteld t y T A G VAN DETH Goiida 3 J BEÜ55EMAKBR Leiden J H KBLLER ZooN Westewagestr Rotterdam Mej L A ScHoüTENs ScHLliter Oostmolenstraat J J GROENHÜIZEN C UtrecU En meer bekende Depots in ons rgk Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in het bijzonder attent maakt Zya zeer nuttig in ongeateldbeden der MAAO eu werken heiliaam op de SPIJSVEBTERINQ Zij lijn uitmuoteod tegen de OAL 8CH£BFrË ia het BLOBD en UITSLAG der HUID ij sgn ZACHT LAXEEBND en SLIJMAVDEUVKND Vereegelde doozen van 37Vs Cent en dubbel dooien zyn verkrygbaar bij de bh JUlauerdam C Tau tier Zanden Atiuterdam M CMbnn C droog hoiiige weg D8ÏI Bleuwyi S r d Krnata Bodegraven B Versloot Botkoop H Koebergen Del t H W de Kniyff Deventer Gebroed TimSB Oouda il Schenk op de Hoogatraat Haaitrecht K Ooiterling Lekkerkerk A den Oudsten Leyden J T Terburgh Haarlem hoek Bakkersteeg Moordrecht G H Po t Oudewater Pr Vree Rotterdam r A Toorn k Beker weate wagen traat Schoonhoven A Wolff Utrecht P Altona op het Steenw over der Don kerstr n 872 Woerden W F Sweerinan Zevenhuiien A Print Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Oouda alleen en Uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instnnlelyk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders d UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Eecept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld i rfe liwloven opgegeven Steden en plaatsen dan bij de hieriovengenoemde Bépóthoudert Iii elk doosje is eett biljet voorzien met de eüjentiandige iin imteekening van de vervaardigers Wed Kienen Zoon Apothekers welke Handteekeuiug zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes vrrzcgeld zijn Wij verzoeken de gebruikers imtaiitelijk daar wel op te letten cu raden hun aan wel toe te jAeObg wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet mot onze Hnndleekening is zich aan te schaffen un zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels Gouda Dr ik vaa A BriokmBli Kennisgeving De BUKGEMÉESTER van Goud gelet op bet 1 lid van art 24 dtr wet van i December 1872 Staaltilad n 134 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Maakt bij deee bekend dat in de verloopen 24 oren 2 personen zyn aangegeven als overleden aan Aziatische Cholera Gouda den 29 October 1873 De Burgemeester voomoflmd VAN BERGEN UZBNDOORN Afkondiging De BOEGEMEESTEB en WETHOUDERS ran Gouda doen te weten dat door den nuwl dier Gemeente iu zijne ver a lering van den 29n October 187S i ast Mtel l de volgende verordening VEUORDENING Ier voldoening aan art 9 ala 1 der Wet lot voo zieni ig f eii b imeitelijke tie iinn Art 1 Het vervoer vau lydera au eene besmettelijke ziekte naar een ziekenhuis of naar hniiae woning mng niet anderi geschieden dan met rij of vaartuigen of draiartoestrllen o t luiteuJ daartoe door den Uargrmenlet bdirmd of met igue soedkonriug tgdelijk ila utoe gebezigd Art 2 Tot het constateren ran de overtredingen dezer verordening zyn uok bevoegd al de beambten der gemeente Art 3 Ovtrlrediug vau art 1 wordt gestraft met eene geldboct vau J M 10 en gvange nis vaij ren tot drie daifeu te znmen of afiwnderlijk Zijiidü leze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland lu ufscirifl medegedeeld En is liii rvan volgens ra idsbesluit van heden terstond afkoidiKiiig geicltied v aar bet lielioort den 19ti October 1873 De Secretaris De Burgemeester Ditooor i KVKB FoBTüux VA Bkbobn IJzbjidoobs BUITENLAND Bulteiiliindsch Overzicht In Frankrijk is men aan t berekenen van het aantal stemmen dat zich vermoedelijk fhbt en tegen de moiiarehie zal verklaren Men komt gemeenlgk uit op een kirinc meerderheid voor de republiek en tegen Chambora Evenwel met zekerheid laat zich daaromtrent niets vooripellen De sterkte der beide groot partijen in de kamer verschilt zoo weinig dat een froiiti erandering van enkelen in het laatste uur een wij ij iiig in den uilslag kan ten gevolge hebben Zeker is het dat do monarohalen in de iaatsie dagen veel leireiu hebben verloren Het radioiile Ljron is weder bet slachtoffer van eene dier weldaden waarmede de reactionairen de fgedoolde schapen weder op het rechte spoor willen brengen De aanhoudende strijd van den modelprefeot Duoros met den liberalen gemeenteraad ia geciiidigd met een maatregel waarvan het keizerrijk hoewel volmaakt In overeenstemming met zijn systeem zich niet dan hoogst zeiden bediende de schorsing van den raad voor 2 maanden en de benoeming eener gemeentelijke commissie van 40 leden De partij na den oorlog het hardst schreeuwde naar decentralisatie en nnMaomie der gemeenten aagt het zich van zulk een ulilel te bedienen Gisteren nacht B n B5 m is koning Jühaii van Baksen overleden Geboren 12 Dec 1801 hy volgde op 9 Aug 1854 zijd broeder in de regeering op Op 21 Nov 1822 gehuwd met AmaliaAugusta dochter van wylen Maximiliaan Jozef koning vun Beieren Men meldt uit Karlsruhe dd 24 dezer eenige bijzonderheden aangaande de verkiezingen van leden der tweede kamer Daaruit blijkt d t in 23 kiesdistricten welke 25 leden naar de kamer zenden de nationaal liberale partij met groote meerderheid over hare tegeoslanders heeft gezegevierd Vier districten hebbeu eandidaten der katholieke volkspart gekozen Te Haiiuheim heeft de cjndiduat der demuoratiscbe party de meerderheid der stemmen op zich verecnigd In het kiesdistrict Objrkirch iioet een herkiezing plaats hebben men houdt zioh algemeen overtuigd dat da candidaat der nationaal liberale partij alsdan do overhand zal verkrygen Te Etenheim heeft geen verkiezing plaats gehad er was byiia niemand ter stembus opgekomen Van de gekozenen hadden 15 zitting in de tweede kamer gedurende de jongste zitting Dinsdag zyn in Pruisen de ooliegién gekozen die de leden van den landdag Rillen aanwijzen Men weet dat daar de verkiezing nog plaats heeft met twee trappen De stryd loopt alleen voor of tegen de nltramontanen Zie hier wat ar van dan aittlag bekend i Berlyn koos mannen van da Fartsehritts partjj de liberalen zegevierden beslissend te Maagdenburg Wiesbaden Koningsbergen Ërfsrt Kassei Kiel Klberfeld en Stettin de clericalen te Munster Xe Keulen behaalden de liberalen eene meerderheid van tweederden der stemmen Ta Fulds werden 23 liberalen tegen 15 clerioalen ia Posen 142 Duitachers en 60 Polen gekozen Hauorer Gothiugen Durtmud en Sleeswijk kozen liberalen Te Breslau behaoren van de 720 kiezers 24 tot de olencale party Te Osnabruck werden gekozen 81 liberalen en U ultnmontaueo te Dsiitzig 2 J8 liberalen 18 ultramoDtanén eu conservatieven In de provinciestetlen van Steeswijk is de niislag raeerendeeis in liberalen geest oitgevallen Te Frankfort a U bchoorlw van 828 kiften 18 tut de ryksgezinde libenüeu 87 tut de ifentxiratische party Te C rcfeld j ekozcn 104 liberalen en iOü elericiien Uit New Tork scbryfl men dd 11 dezer au het I£a deliiilad De paniek ia voorby de storm is over meende ik in myn vorigeu te mogen zeggen en luderdaud het schyut dat we de oriiis zelve te boven zijn gekomen doch blykbanr genieten we nog de bittere naweeën van de flnancicele slempparty Het is met noodig de onrustige bewegingen van de effeotanmarkt gedurende de afgeloopen week haarfijn t besohryVea de vulkanische bodem waarop de instelling is gebouwd heeft by de laatste uilbarsiiog zyn beste krachten verspild en is voorioopig te machteloos om zich tan nieuwe uitspattingen over Ie geven Spoorwegjetien en wat dies meer zy verkeerden m een zeer flauwe stemming en de noteeriogen gingen gedurende den laataten tyd langzaam maar zeker achteroit Tot de eigenlijke naweeën van de groote uitbarsting eohter behooreu de voortdurende sohaarschle aan papieigeld en de daaruit volgeode dalende koers van het goud De exportstiehaudel wordt door de lage wisselen goudkoersen ootisglyk belemmerd en de met Europa gesloten graancontracteo kunnen slechts met verlies worden uitgevoerd Kortom indien do noodlottige toestand nog lang aanhoudt wordt de goederenhandel het kind au de reUmug Het IS treurig genoe g dat de handel waaraan een vulk toch gcdeeltelyk zyn levenssappen untleeut door een zwt ndel als die van Wallstreet benadeeld wordt De Spaansche minister van koloniën zal nanr Cuba vertrekken waar de zaken blijkbaar nog niet naiir viensch gaan hij zal op de plaats zeil den toe iiau I nngaan en een rnpport indienen over di mmdelin om ten spoe ligste ann den opstand een einde te miken in dit rapport zal levens over de slavenqiiacstie advies worileii uitjjebracht Volgen de Madridschp bladen is de torstand van de Cartlmgpeii che muiters v inlioppiii zij zijn het oneens de sciiepeu kunnen moedyk zee uirer bouwen en er komt gebrek lu de stad vooral aan geld i Is evenuel niet de uersie maal dat de n pobiikeiusche binden in dien zin prekon over ua üele erncu F B A N K R U K Het volgende ie een overzicht van het eerste gedeelte van hrt Proces llaïaine De pusidciit vau den kiijgsraad op Tnanon heelt het onderzoek der omvattende zaak in negen onderdeelen gesplitst volgens de chronologische orde der voornaamste punten van beschuldiging Deze verdeeling wordt door den hertog van Aumale bij het hoeren der getuigen even streng in acht genomen al in het verhoor van maarschalk Bazaine Het getuigenverhoor van het eerate dezer ooderdeelen is in de afgeloopen week ten einde gebracht terwijl aedert Vrijdag morgen het tweede deel aan de orde is Van het geëindigde getuigenverhoor betreffende het eerste punt van beschuldiging laten wij een kort overziokt volgen Het gold de vraag of en in hoeverre de maarschalk voor zijne benoeming tot opperbevelhebber aansprakelijk was voor de slechte maatregelen waardoor de aftocht naar Verdun vertraagd werd en of hg zijnenijdB pogingen aanwendde om den keizer te rerwy deren en zelf met het kommaodemeut bekleed te worden Wat het laatste punt betreft staat men legcnover geheel tegenstrijdige verklaringen De heer de Kcrttry verzekert dat hy voor den 4en September een bezoek van de eohtgenoote van den maarschalk ontving die bata een onderhoud zander getuigen verzoobt en daarin namens haar man meededeelde dat hij zich terugtrekken zou wanneer de keizer het opperbevel behield De heer de K éntrj zon van dit onderhond mededeeling gedaan hebben aan zijne ambtgeuooten der linkerzijde waarop de heeren F vre Picvd eo de Kéntry naar den muiisler Palikao warea gegaan om de benoeming van Bazaioe te verzoeken welke echter toen reeds had plaats gebod Mevrouw Bazaine spreekt in een brief aan den krij 8f ad dit verhaal omtrent haar bezoek tegen het plan waa niet van haar maar van den beer de Kératry zelveo Bitgcfaan Ook Bazaine ontkende zijnerzijds ooit daartoe eene opdraeht aan zyne vrouw gegeven te hebben Generaal Palikao zegt dat de drie heeren van ilen maarschalk slerhts spraken als den mau op wien de opeiibore meening het oog gerioht had De heer FSvr zegt dat lyue collega en hij slechts een algemeen uitgesproken wensch a in den minister kenbaar maakten dat hy maarschalk Bazaine zelfs persoonlyk volstrekt niet kende hij weet zieb overigens niet anders net zekerheid te berinDer n dan dat de heer de KiSratry hem gezegd heeft dat de ecbtgenoote van den maarschalk namens haar man verzekerd had dat hij de benoeming zou aanvaarden De keer Bouher verklaarde omtrent de benoeming van den maarachalk nieis te weten terwijl de heer Scbinider oud voorzitfer van het wetgevende lichaam het betwijfelde dat Bazaine ilie den oorlog van deo aanvang zeer zwart inzag bet opperbevel gezocht zou hebben nadat de veldtocht reeds zoo ongelukkig was aangevangen Over de vraag der overname van het opperbevel zelve is in het getuigenverhoor daarentegen geen tegenspraak merkbiur Uit al hetgeen daaromtrent getuigd werd biykt zonpeklnar dat behalve andera verzuimen en gebreken een onbeschrijfelijke verwarring heersehte in den generalen slaf die blijkbaar aliertrenrigst samengesteld en geenszins op de hoogte was van zgn taak Welke waren de pl iunen en denkbeelden van den keizer op den d ig der overgave vau het opperbevel deu 12n Aug Welke maafres elen waren toen genomen voor de retraite op Verdun Welk maatf ge en nrim de nienwe kommaudant om dezeif tocht te bespoedigen Op al deze vrngrn geeft het getuigenverhoor ten antwoord Weinigi of eigenlijk gcene Wanneer men al deze bijzonderheden e zelfs met zekere naieveteit uit den mond der verant woordelijke personen zelven hoort w innrer men het bewys geleverd zitt d it de keizer steeds besluiteloo iras en slechts plannen maakte en bevelen gaf om vroegere plannen en bevelen te herroepeu wanneef duidelijk blijkt dat noch aai Bazaine noch aan zijn chef vnn don staf zelfs de positie der legerkorpsen medegedeeld werd waarschijnlijk omdat hunne voorgangers dit en nog veel andtre zaken zelt nn mot jaistlieid wisten dan kan men zich niet verwonderen dat liet Rynleger geen voorspoed kon hebben en dan mag men er Bazaine geen zwaar verwyt van maken dat de retraite op Verdun den 2en ondernomen den 19en eindigde met eene insluiting rondom Metz 4