Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1873

ffttt m fefwnrt l éiin in Ata generalen ataf liKcsclUe ia iuuwelijkg aeiikbnar Gen bepaald stelsel bestond er mei lucmand s fuiuHitn wnren gepreoisi erd eii de ofRccreu van dicu staf spfi kuii uu nog vun de noodzakelfjkstn plicbten eii n iehtiii ftU au geboei vreciail v Knt 2og vts l aardi grueraal Lebri de eerste aideiai v geqernl tan hel leger d i de man die ill den stuf ouoiddeUijk op mqyrsijiaik Lflfoeaf Tolgdi alsuf bet de uaLuurlijkate tak ter w i ld golil dat bij aan bet bestuileeren der rerbindingswegen tusscbeu den tecbieroeTer der Moezel en Verduo geheel vreenid is geljlet a De nieuwe chef Tan den staf generaal jarres laat zioh ran zfjae benoeming tot het einde van htt beleg eeue positie tegenorer maarschalk Baznine relgeralleu die rry wel overeeukomt met die van ean ondergesohikt klerk Tbana beklsagt h j lich erg OTer den maarschalk mnar tijdens r ijn ambt teqceuoegt bij er zich mede Baiaine een fiu maal daarop opmerkioam te miiken die zijne aanmerking eenvoudig ongegrond noemt en alle j het oude Uat Zekeren dag komen de geneiaais van den staf op bet denkbeeld om toch een eeue kaait vaii de ometcekeo van Metz te raadplegen iJij laten er eene Taa de prefectuur halen a Van ncikeu datum Bas deie kaarkS rnugt de hertog Tan Aanaie en in deu vnug karakteriseert de Toorzitter T tkomen de liebtzuinige wijie waarop de gebecle reldtoobt oudiriiomen was Terwijl bjjjw elk U iit h oud r HiQ er voorzien was Tan een kaart TSji 1 vi andvlyk Wnd wasrjp het leger msnoenrx i iet loeji de Fuvksche gpn ri s iqpder eenig hn pn jd el om altbaA n iet l ilf eigei land bekend t iyprdep det woniler dat het wanneer er ouder de poiwP den stuf al bekwame mannen waren dgi f ondi 74ii ke omsundigb den zelfs onmogelijk W pj nv ttlg wetkzsam te ziji F w ini i f ii ii H l mi 11 I I 1 t Jill II I I BINNENLAND fikjUpA 30 0 iTOBE Ip d iog der Arrandi sement8 B0 btb ak te Bekterdam van Dinsdag ia o a uitspraak gedaan in dB wak Tan i d Jj J T M D B C h en D V uit d ze geue nt beschuldigd rim ge r ldd dighetd Jegeiis tedieoende beambten in ket oKoefeHen bunn r fiu tie De Ie en 3e bdilaagde ign veroordevld tot gerangeoitstraf van IS dagen eenzaam e de 3e bektnagd tot 8 boete of geTMigenjsstriif lan 1 dsg mede eeniacm Voorli gn A t B en B F besoknidigd Tan zekere S te Slaipwyk misbapdeld te hebben reroord eld tot gerangenisstnif Tan S dagen eenzaam VerTolgeus stond in diezelfde zitting terecht zeker H K wonende alhier wisaelwacbter van de Bijnspoorweg bcsdiuldigd van bet zonder opzet doen ootataan van gevaar voor een spoortrein Uet voorTal had plaats den 6n Jnli Zaterdags ten half vier nor Beklaagde waa een man rein vau levenswandel en nauwgezet op tyn werk Door de hitte in slaap evalleo vergat h by ket naderen van deu trein an Uage ten 8 33 den wissel over te leggen toodat deze trein op de Botteidamsohe train liep en enrn grooten sobok Teroorzaakte Ten gevolge daarvan waa ket bekende ongeluk gebeurd dat het kindje van i Tronw B uk bare armen viel en daarop de trein over ket l eenije ging 12 Getuigen werden in deze laak gehoord Se oficier Tan justitie zqn requiaikoür jeninade zag geen rerzaobtende omstandigheden bg dit feit en moest met leedwezen een strenge straf iaj en ZEd Aqhtb rond bet feit wettigden orertnweod h eweiie fa eiscbte dat bekl zo6 woiden opgel d eraqgenisstraf vau 1 jaar cellulair A Qoor dw i r van oorlog Xgn gingep gehricht jjii de voorgestelde orlog Tuor 1874 Die begrooting woriTt thans voorgddrageo 9p 7 1 8 567 De voorgestelde wgziguigcn hetreScn i de eerste plaats de verbetering van bet lot dc officieren wier bezoldiging hoofdlal eliÜlc voor zooveel zij in de subalterne rangen dieiu voor den teKCnwoordtjen tijd veel te karig ia geateld De dnurte van levensmiddelen en de stijging der prjgzen van vele andere behoeften enz kld l n den muiieter bewogen om vermeerder ng der traclementeu voor t stellen In verband met een eo ander laat de minister een opgave volgen van ket bedrog der Iraotementen zooals die in 1914 wer4 W vastgesteld en boeilnnig zy thans zijn geregeld Daaruit ontwaart men dat sinds 1814 sommige tractcMeuten zelfs verminderd zgn en dat alleen de lyiteiuints een geringe verhooging hebben bekomep M t Aitiondering sc van die der eavalerie Vooral met htt oog pp de voorgealelde verhoogiog der tractementen beeft de minister nagegaan of er iiiet eenige uitgnveu thans op de ingediende begrooting U tgetrokken zonden kunnen vervallen of flthans warden nitgesteld waartoe in aanmerking zjjn geküipen a eene geringe vermindering lan het getal miliciens om in het najaar onder de wapenen te wyzi oting ran komen zo ut i ip l h l ern tfl beprliin tot de opruepinj vnn die viiu dè drie endste licblingen ö lie met benuodijfde gratifiefttien en reisköeteii voor officieren bij het leider in Ned lndte te dotaclieeren ven mn FuKel welke in 1874 uiet zal plaatshebben c hi t iet i iakgn vau bnlsoii in eeiii e lorten c iz il eene vermindering vnn de uil etrokkcn sommen voor nuii ac jViteits LraoltmeBteu uithoofde van over lijdeu kpl vooraitnug niet aans halftp vap revolver tin behoeve van de pistooldriigende militairen beneden den raug van officier bij de yeld en rydeude artillerie De Staati couro t van Dinsdag bevat de wet van Ü6 October 1873 betrelTenile de nadere tgdel ke schorsing van de bg ort 18 eerste lid der wet van 28 November 1847 Stoalfiilad n 60 toegekende bevoegdheid tot het doeq e nwu ten van zilveren tandpeuniiigi p atider d vpur rekening van den pteat De Minister Tan Bilinenlandsche Zaken biengt ter algemeeue kennis dat ter uitvoering Tan art 4 der wet van U Juni 1871 Siaaltblad ifi 6i op 18 December van dit jaar in het gebouw der Polyteobuische school te Delft een vergelg kend examen znl ivonlen afgenomen van ken die voor de betrekking van adjunctgkcr in aanmerking wensohen te komen Met 1 Not a i lal bij het departement Tan fluaneien de afdeeliog registratie en dameiiieu in tweeen worden gesplitst Ann het hoafd van de afdeeliug regutratie keaat te slaan de heer W Iiee voor eeiilge dogen benoemd tot inspeeteur generaol der registratie en domeinen enn het hoofd van de fdeeling domeinen mr F A Uolsboer referendaria Staton Qeneraal Twesds Kakcb Zitting van 28 Oeipber Zn dere zitting beefl zg bare werkzaamheden herTat Ëenigé reeds bekeudeoutwerpeuzgn ingekomen Morgen ten elf Ure zal de aiscussie plaats hebben over de OostIndisebe begrooting Op voorstel van den heer NierstrMz i besloten Maandag aaiist wegena de nationale Cee ieriiig geen zitting te houden om de leden tot de woning daarvan in de gelegenheid te stellen In eene vergadering van het Bestuur der prorincinie Vereenigiiig van Burgemeesters en Secretarissenin ZuidHolland gebonden te Rotterdam op den 28October II zgn overeenkomstig Art 3 van het Reglement benoemd tot Isten Voor lter de heer Joostvan Volleuboven Burgemeester van Bolterdam t tot 2iluii Voorzitter de heer J A vaii der Goes Burgemeester van Nttaldwykj tot Isteii Secretaris de heerB Blok Burj emeester van Lekkèrkerk en tot Secretaris de heer M J de Jongh Jz Burgemeester van Zuidlaiidj Het provinciaal gereohtshof in Zuidhollaud in raadkamer vergaderd beeft geen termen gevonden om de Jong Bebagel en Verlind naar de openbare tereoktziltiiig to verwijeen wejens Verdenking van het plegen van den dubbelen moord op de weduwe van der Kpuwen ett dienstbode in Deeember Vfu het vorig jaar gepleegd liet hof heeft dan ook de ittTr beidatelling van die drie pereoneu bevalen De Gemeenteraad van Deventer heeft op Tooratel Tau de plaatselijke Schoolcommissie beslaten haar Tüor het volgende jaar een toelage te geven van 1600 nit welke som zij met den districts scboolopzieiier en de hoofdonderwgzers zulke belooningen voor kweckelingen aan het Oagelijksch Bestuur zaLkunnen aanvragen als haar in het bcUng van het onderwijs wenschelijk zal voorkomen Dientengevolge zal op de begrouting voor het volgende jnar nijt meer bij elke school eene zekere som worden uitgetrokken als toelage voor kweckclingen ïe Sliedrecht ia vnn wege het gemeentebestuur afgekondigd dnt drenkelingen ook zonder verlof der politie mogen gered worden Aanleiding daartoe gaf bet volgende voorval Zonda 11 viel een weduwe van 73 jaren bij hot scheppen van ecu emmer water in de rivier en verloor onmiddellijk het bcwustzgn Dat zi een schipper die juisl passeerde en te goeder trouw meenende dat dadelgkc hulp Iicm niet vrgstond snelde de man nanr den burgemeester om hel naar zijn begrip veroiscbte verlof te bekomen Bg zijn terugkomst werd de vrouw opgehaald doch zg overleed ouder de pogingen te Kiat tot haar behoud aangewend De Arnh Ct deelt het volgende mede In de vorige week heeft te Zeddam het volgende voorval pla ètii gehad Zekere landbouwer T overleden zijnde wenschte men diens uitgestrekte bezittingen die op meer dan een ton gouds geschat worden op een vreemde te doen overgaan onder voorbijgang van zijne wettige erfgenamen waarvan enkelen lu be koeftigc omstatidigheden verkeeren Men liet d lt e een notaris crerifumen terwijl men inmiddels het lijk had weggeborgcii en in plaats daarvan een ander persoon in het bod gelogd Deze gaf nu den zoogeniiiunden wi vnii den overledene p wnarbg a n den erfgrngcu persoon alles vermaakt werd terwijl de notaris dien wil te goeder trouw in gespbfifj Hacht Een der geroepen getuigen ecbtef weigerde hei testiimpot mede t Auderteekenen oiqdat de zoogenaamde tostamentcur reeds eenige uren vroeger overleden wa Yersobcidtne werklieden vierden onlangs Maandag Maundagviereu i6 tegenwoordig bij vele werklieden eene gewoonte in eene herberg van de rue Fauburg te Pargs Eensklaps komt eene vrouw in de herberg geloopen en zich tot een der werklieden wendende die gemst met de kaarten speelde zeide zij Ik onderstel dat gg vandaag i iet te hiys zult komen eten daarom breng ik u iw middagmaal En zij plaatste een schotel dip in een doek gebonden was vdór hem waarna fg vertrok t Ia toch wel een goed wijfje dat gg hebt ide een der spelers tot den werkman zij zorgt Toor nw eten Maar als we er eens Tan proefden P We tullen er eens van proeven zei de werkmim en nam het deksel van deu schutei De scliotel was ledig Op den bodem echter lag een briefje mat de volgende woorden Is hetzelfde i 1b dat t welk wij te huis hebben Koloniën i OOST INDIÈ BATAVIA 13 September Uit de nadere berichten omtrent Beukoelen in da Jav Ct van gisteren blijkt dat de op twee ambtenaren gepleegde moord niet geweest is eene individueele wraakoefening maar het begin van een opstand op kleine schaal De telegrii68che gemeenschap ia oudar militaire bedekking hersteld moeten worden bg de rivier Bentoeban ten noorden vun Lais ia een gevecht geleverd uit Podang is eene compagnie afgezondeu naar de Ommelanden Het officicelo bericht luidt als volgt Uit Benkoelen zijn per telegraaf de volgende berichten ontvangen De nieuw benoemde nds resident de heer Inging Tobias kwam den 9deu dezer ter hoofdplaats aau irOp dienzelfden dag werd door de op deu 6den te voren afgezonden kolonne Lais bereikt Terwgl 1 olHcinr en BO man werden afgczondcid al dekkingsdetaehemeiit bij bet herstellen der tele graafgemeeiischap en 1 offieier en 10 man te Liiia acbtcrblereii rukte het overige geduclie der troepen bestaande uit 3 officieren en 80 munsfliappen uecommandeerd door den kapitein lloilandurs naar bet noordwaarts gelegen Bentoeban Bg de rivier aldaar geraakten de troepen slaags met de opstandelingen waarbg men aan onze zgde drie gewonden bekwam Na hel gevecht werden door eene patrouille oppassers ern lila en twee vaandels gevondan die door den vgand op bet terrein waren achtergelaten De kolonne die door het niet dadelgk beschikbaar zgu van rakits voor bet overtrekken der rivier een dag werd opgehouden had op gisteren den 1 In dezer baren marsch voortgezet Ëene van Fndang naar Benkoelen gedirigeerde compagnie zou heden 12 Sept onder geleide van den controleur de Kanter de Ommelanden binnenrukken ten einde daar de kwaadwilligen op te sporen en deu gocdgrzindeu ter bulpe te komen Ten behoeve van het Boode Krui hebbenccnigc Engehchc lieeren allen leden van the Gaiety Club het voornemen opgevat om op den 29sten dezer in het komcdicgcbouw een voorstelling te gevenwelke door Z Exc den GouvcrBeur Goiieraal zalworden bezocht Een Aiobicr op Pekodjan wonende ging een paar dagen geleden ter feestviering op oen brndofi partij waar bcm echter ile onaangename tijding werd gebracht dat men in zijn buis had ingebroken doorde vensters Te buis rekomen ohtdekto bij weldra dat die tijding uanrhcid bevatte want zgn kast was opengebroken en geheel iti g giplundcrd zoo ook zijn gcldkistje waarin zioh ongeveer ƒ 1300 bevond Bijhet dadelijk gedaan onderzoek bleek bet echter dathet veelbelovend zoontje van oen Arabier van de afwezigheid zgiis vaders had gebruik gemaakt en met kleedercn en geld was vordwcnen Niet lang geleden was bg reeds op diefstal betrapt en daarvoor gestraft doch hij scheen het nu beter te hebben overlegd door zich met zgn buit uit de roeten te makeUf Onlangs hebben wij medegedeeld dal een inlander op de hoogte vnn knmpoiig ïjigclocng doorroovcrs was mingevallen Thans vernemen wij duteen dier roovcis is zekere inlander Lamm genaamd van de kpmpong Patce gelegen op het land Djasinga Deae persoon ia reeds eenmaal met de politie in aanraj ipg geweett wegens het ontvreemden van buffels v aarvoor hij mei dwangarbeid in den ketting is gestraft geworden Tpt huleii heeft de politie nin Bnitenzors te verge b aasr ham gezocht Da jezondbeidstoestaud def bevolking kap pver het algemeen bevredigend genoemd worden De weêii esteldbeid kenmerkte ztak dobr kitte slechts nn en dan door regenbuien tfgeltae g Het oogsten der nadi was in de moeste afdeèlinen afgeloopen en hoewel niet zoo voordeelig als in et vorige aaf tach niet qngnnatig j i eTa ep In de diamnnt mquen der araeelid Manapoera werd mét kracht gewtrkt Voor uitgereikte liceiitién rd i61 oitrangen Het zputdebiet te Bandjermaatn beditaiK qi i 43 kajancs De kolendelring in de Asahan heavele we d geregeld TQortgezetj de dagelgksche productie hedrqcy 30 ton De kolenproductie te Asahan beliep 601 ton terwgl naar Bandjermasin 392 tou werd afgevoerd De waterstand was niet gunstig voor den afvoer Het afdiepen der beide mgn putten te Pengaron bleef wegens houtgebrek gestaakt Men leest in de Penaiu Otuttte dd 80 Aug Het stoomschip Buuda dat jl Woensdag in de haven ran Penang genoodzaakt was terug te keeren bericht dat het op reis naar Atchin met buitengewoon onstuimig weder heeft te kampen gehad zoodat de kapitein ran dien stoomer daar hg geen genoegzame hoeveelheid steenkolen voor eene lange rei aan boord had bel voorzichtig oordeelde bovengenoemde baren weder binnen te loopen De achoooer Hydrouse is zooeven van Atchin et eene volle lading peper teruggekeerd Ongeveer zes weken geleden begaf dit vaartuig zich derwaarts voorzien ran een pas van den Nèderlandschen donaulte Penang De gezagvoerder zegt dat de oSeiaMn van de HoUandsche vloot hem alle mpgeigke knip verleenden en hem niet in bet minst trachtten te bemoeilgken Laatste Berichten TïrOSden 29 Oct Het Dre dener Journal behelst de pruclatoatie wiiarmede jtoiniig Albert de rt geering aauvaardt 2g l chel8t de verzekeriag ran zyiiü op Imitdhftviiig vnii wet eu recht op berorderiu Ier rolkswelvaart en op hot wetsyn ran bet land vuortdorKud t richte Innds arlerlijke bedoelin ea Be constitutie zal bij ju al bare bepalingen gedurende zgoe regeenng nateren handliaren eu beecbermen Berlijn 29 Oct By dfl verkiezingen voor de kieecullrgei op gistereu hebben de liberalen geeege Ï raftUl in de lue tr steden van Siletie D prüTiocïe ïrsseu kü08 e renais het grootste deel van Hanover liberalen l t Polen hadden zoowel in d proviueie Fusen als m West Pruisen eu de Btcden da minderhdd Te Uadersleben liubbcu voor deu eersten keer de Duïtschc caiididaien het gewonnen van de DtflMBche Vergadering van den Qemeonteraad Woenftdng 29 Ooiobcr pe ïtedaette werueht op t merken dat htt hitfomder tolffend verslap tlechit is een uUtreluei van de door den wrilaggever gemaakte aantêeieningên Tegenwoordig de hh van Bergca IJzendooro Toors ea al do overige leden U notulen der forlge vergadering worden gelexeo aa goedgekeurd fngtkomon Kcrii missive Tan Ocdep St dd 20 Oct faoodendo goedkctinng van het rnadsbesl van 80 Sept tot wijziging der begrüolmg vnn 1878 Nolif K 3ri reqiu Bt van A P van der Wnnt om tot aalispreker te wordtti benoemd ter visie om straks te behondelen El n reqncBt van W Rcuhl voormalig ooderwgzer Tan de aiinLiiscltoo tot rerhooging zijner gratificatie Nadat besloten ie jit dnddijlt in behandcliog te nemer telt de Voorz Toor hierop afwijzend te beschikken doch wordt op voorstel van den hetr Messemaker met 10 tegen Ö St bcBJütcri dio gralificiitie met ƒ 3 5 to torhoogon Tegen temden de hh Wcpterbaan Remj Muller Viruly Droogleevcr en de Voorzitter Hierop ia aan do orde do TerordcnJng op het verToor yan lijdere aünbeamctt l iekien die zonder beraadslaging en zonder hoofde stemming wordt goedgekeuid voorts wordt bealotcn dete verorditiinp dadthjk af te kondigen Oe Voori deelt mede dnt aoo even is inpekomcn een request van du hh K C Jonker tot vciwijdermg van de mcBtschuit m do nabijheid van hun fabriek welk requcit na eenige discus ic wordt gesteld in htnden van H ep VV Aan de orde is het voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor het verstrekken van versch ystlwater alf mede voor het zuiveren van woningen enz woarvoor 1500 wordt aangevraagd en Bonder hoofdel stemming toegestaan Aog wordt op voorstel van den voorz in ontvang en uitgaaf gebraelit een som van lOOO voor onteigening van door iyderp aan besmettelijke ziekten gibruikto got doren die niet vatbnni ijn voor outsmctting dueh worden vermetipd op kosd ii MUI bet i ijk waarvoor eveowcl du gcmeentc de vuor stIiüllL moLt dota Vervolgens wordt goedgekeurd een aanvnlliiwakoliiCT der MatA directe belastiog ad ƒ 632 Alsou is aau de Orde de benoeming van een aanspreker e wordt met 15 atciumen gekozen van Straateo Hierop ia aan de orde de staat van begrooting der tnkomsteu en uitgaven voor 1874 De voorz deelt meda dat ovnreeakonatig vroegere raadabaaluiten 4 Tolgedda posten Teraodei zya t w volgnr 27 wordt i66 76 49 wordt ƒ 6060 82 wordt 3Ö80 UÜ wordt 88Ö1 liö ftraotenenleD wordt g246ü 12ö vervalt U6 CMiaidie Weeshuis wofdt 8000 127 subi burg anabektüuf wordt S820 en 189 wordt ïlO ord o geene algemeeaa beraodsl iQgflB gevoer4 De voorzitter itelt aan de orde de uitgeven De volgor 30 70 worden zooder hoofdel stemming goedgekeerd Volnr 0 Ondwhood van straten en pleioea 400i De foorz leest uit het ra rt der bLgieo MgHoiDmis le iTOor dit iiki eommiaaie aanbeateding van het oodcrMond der Grat ctStraat wcnachelqk acht en deelt mede dat en W b uveii oftdc ea dat dit verkeerd zou zyg Va eenige dikcutaie wordt met ti gen 6 st beiloten Diet tot 4o aMtbeatediBg over tagaan vagriteiodea deth v Straateo Messemaker Kranaoburg Lnijten en Hoogcnboom Voorts WM dt oog eenige diseasiie gevoerd over de itraten dio Vi en W vao laa ujn te doeo bestraten ea vestigt de heer ICraOenburK de aaadübt op ddo slechten toestand vau den kïaiw terwijl de heer Kist vau meeinng i dat de kleinu steeneo te veel worden bereden door allerlei sgeos De voorz antwoordt dat de Kleiweg eeu pant van beraadslaging by de fabrioage heeft aitgemnMitC doch dat oa da ghMta koeten besloten IS de bestrating nog uit te itelleu en voorts dat de pohtu KMvcel mc eligk waakt dat gceue aodere wagens dan brooden kinderswagens en dte net glaswerk beladen lynop de kleine Éteenen gereden worden Volgnr 70 wordt zonder boofdel atvmiaing goedgekeurd Eveaeeni volgnrs 71 £0 Volgnr 80 Kosten voor bet rtoleeren van ylen 12000 De begrootingseommissie heeft gevraagd of de rioleeriiig later van uat zon koBtten zya by de toveeriag vaa aen auder rioolatalaaï k v bet Uernurstelael vaarap door B en W ia geantwoord dat des nolea daa aiat kannen worden gimist Over het out der rioleeriog ontstaat hierop een diacusaie die tot reanlttiat heeft dat de post ordt goedgekeard met U tageo 8 Bt dia der hh MesMawker bamsom en Krancnbu g Da volguri i 63 wordtm Mudei hoofdel slemmiBg goedgekeurd Volgnr 9i Kotten van taezicU an van innrdering der plaatselyke belaati ngeu 190 De heer Kranenbarg stelt voor dasen post met IOC te verminderen omdat de kusten voor het innen der aclioolgeldco ten Laste van den gaowante ostiaager beboom te komen welk voorstel met U tegen fi ttfrnmen verworpen wordt voor iteraden de ldl knocnburg Loytr l nsum Straveran Hoogenboom terwijl de beer M Memaker baiten atemmmg bleef poat wordt daarop goedgekeard j eveneens de velgnra M Bil H volgnr 07 balooning van de iuspecteura dientart ea verdere beambtan van poIiiI v mitigadori van de Yipldwaehlers S4 0 bespreekt de heer Maller de grrtngv beaoldiging der agAJstea van politie en etelt du beer Lvjien daarop vour de Ditgetrakken ratiBcaliko bq de va t beaoldiging t voagca Dit voanitct worde vrrworjien met IJ fegLB I at oo atcmdan dt hk Loyten JUullcr Samaom Hoogenhoom ea Mesat maicer De volgnr 9 lOt jrordan ouder hoofdal stenmlng goedgekeurd Volgor KM Ouderhond der lantaarns en verdere kofiten 4ar verfiishiJtig 8300 Da aaer üuogenboom weuaclrt meer licht in d Korte Akkeren da heer kranenburg op do Kleiwegsbrag en doet het vooratel om da poat mcl 0 te verhoogen ten ciude op dm brug d vier InHlaama te laten branden ÏH heer Kiat ia ras neening dat er genoeg laBtcaroa zijn naar dat da rarliehting onvotdoewle ia Na oog eanig dtacnaaie blykt dat tvoarstel van den beer Kranenburg niet wordt oadarstenad Volgnn 101 119 orden sender hoofdel tammlbg goedgakconl Volgnr 119 fMag aan de iibtf 100 Ba bcgrootings eomoiissie bad voorgatteld dezen post tot bet gewone c ffar vm 100 ta verminderen en niet over t gaao tot hel catalo iaeeren der bibliotheak De voorz verdedigt den poat a merkt op dat da beaÜssing door wiea d atalogns verveardigd aal worden aan B ea W behoort t blyven De heer Layten fa vaa Bcenfog dat het voorstel van de hh Scheltema an Tebbenk dia voor UlO aanbieden den Mtatogus te rervaardigen ta te doaa drukken zeer aannemelyk is en BtcU mitfldien voor den post aie ƒ 10 te verminderen Kadat eerst de post ad ƒ 100 met 18 tegen 4 stammen die der hh Kemjr Virnlj Droogleeve en van den Voorz is verworpen wordt t voorstel ven d en heer Lujrten met 0 tegen 8 at aangeromen tegeti de hh Prince Kist MnUar Kranenbarg Hoogenboom van Straateo Samaom dn fan Vren mingen De volgnrs 120 U9 worden sonder boofdel sïemming gO dgekeurd De Vooreilter stelt voor om de verdere behnnJeling der aitgarco lit te stellen en thans tot de vaststelling der inkomsten over te gaan bliertoe besloten zyude worden de volgnra 1 en 2 goedgekeurd Hij volgnr 8 60 ope op de hoofdsoA der belasting op het personeel ƒ I0903 ti7 stelt de heer vto htraaten voordieu post te doen vervollen en dit bedrag bij de plaet elijke directe btlasting te voegen welk vouistcl niet wordt ondersteund De volgurs 3 tot 13 vro den zonder hoofdi l stemming goedgekeurd Jiy volgnr 13 Opbrengst wm gchoolgtld Uger oudtrwtjs ƒ 6902 merkt de heer htrsvcr op dut vele leeri ngen vQii de armenschool op de tnB chsusohool en van deze op de burgerschool behooren woarop de vooiz antwooidt dat de Bchoüicommissiö hierop tegenwoordig atrenprr toeziet Do volgnrs 13 36 wordm zoodir heofdLl stemming goedgekeurd Xly volgnr 36 Opbr vau den verkoop van cigcndpmmen enz f 100 stelt de heer Kranenburg voor den grooteu vulmolen te doen vcrkoopcn De Xt V 4 fcT 8 Het bedrag der onvoorziena uitgaven wordt vervolgena get l8i maehtigiug verleend aan B en Wï acni op J a77 luacHVigiui TCUCCUU WVD d eu tot herstel van kleine misstellingen en de begrootipg met algetneene stemmen goedgekeurd Hierop eindijTt da vergad ering BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda In Hanmnrking oemendc dat zich hior eenige gerallen r n Aziatische Oiolera hebben Toorgcdnnn meeiien de aandaelit dtir in eteiien te moPten vestigen op het hoogst wenschelljlce dat do faecale en addfte toffen van Igders san die fickte oiimiddelijk wotdei ontsmet met eene oplnssing van gzervitriool en oarbolzinir f deelen ijtervitriool I deel rutv carbol nur vermengd mei 0 deelon water welk middel voor minvermogenden tegen afgifte van en bewijs van een geneeskundige of van den wijkmeester kosteloos verkrijgbaar is aan dn Stadstimmerwerf Tevens wordt de ontsmettiog der privaten door hetzelfde middel dringend aanbevolen Gowla den 29 October 1873 Burgemeester on Wethouders van Gouda De Secretaris De Bnrgemeester DuOOQLHIiVSR FORTDMK TAK BbrOEV IJzBNDOORW MAR KTBERICHT E N Gouda 80 Oct Bg kleinen omzet was de slemming flauw Tarwe puike Zeeuwsohe 13 80 a 14 75 Mindere 1Ï 7 5 a 1S 60 Polder puike ƒ 12 75 i 14 Mindere 10 50 a ƒ 12 26 Kogce puike 8 25 a ƒ 9 75 Mmiiere 8 26 4 ƒ 9 Voer 7 a T 50 Gerst puike 8 26 a ƒ 9 Mindere T kf 7 85 Haver iware 5 26 h f 8 Ligte ƒ 4 S Hennepzaad 8 60 He veemarkt met goeden aanvoer de handelra melkvee alsmede m gratkalveren was traag magere varkens en biggen met grooten aanvoer dahandel was traag vette schapen vlug verkocht Kam Aangevoerd 45 partijen prgzen ƒ 3S 4 85 i Gocboter 1 60 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 25 a 1 S5 flW i NOVEMBKR Kaaamarkt Burgerlijke Stand Gk o i K 87 Oct Gerrit J n oaden N M Engeljircgt M A M v n dc Ende 28 Marri e oadcrs W Boa m H Hnrkent Gerrit ouiiem G v n der Vliet en A TM Vliet it Una Mins ooder i van Heek sa h Hasulwit OTr i i Dl tS Oet Q W do Jong 1 j 4 m O r van igk U w A C Buiken ed J vnn Hofwo fm 7 i S Bnkker j m C Bleigrnaff 11 w I H v n der Spelt 7 j M M NieDwenhiii ca 8 i D M K lden j JO H vn Bsaleo 4 j GiiBijWB 3 Oct A in Brenkclen eu M Örerbeert 40 JARIGË ECHTYEREEHIGiNG VAN J VAN LEEUWEN A TAN VBUEN Goitda 30 Oct 1873 Bunne dankbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen ADVERTENTIE Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon A M VAii DEN BNDEigeliefdö Ech cnoote van N M ENGELBREGT Gouda 27 October 1873 Voor de vele bewijzen van deelnoming by het ovcrlgden van onze geliefde Zuster enBehuwdruster ondervonden betuigen wg onzenhartelgken dank i Gouda Uit aller naam 30 Oct 1873 r T G va WIEBST De Hooge Raad heeft op 9 October 1873 aan C0BNELI3 ADBIANUS BERN AED LIS BAiJTZINGEB gedomicilieerd te Gouda verleend brieven van meerderjarig verklaring goedgekeurd bij s Konings besluit van 21 October 1873 n 20 geregistreerd 25 October 1873 welke hem geven al de regten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 Buig Wetboek KBAIJENHOFF Procureur