Goudsche Courant, zondag 2 november 1873

NAAISTERS BEmAQS Tegen hoog loon kannen op het Atelier van D SAMSOM bekwame NAAISTERS geplaatst worden goed hun werk verstaande Zondag Z November 1873 N 1434 GOUDSCHE COURANT Nlenws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien V FRANCOIS SHEl Commissionair in Effecten en Kassier neeml Geld in bewaringp è Deposito ran 100 tot 1000 thans 47 rente 1000 en daarboven k 5 Kantoor Westhaven B 145 De COMMISSIE van TOEZICHT oVer de BIBLIOTHEEK tot NUT van x ALGEMEEN zal zitting honden in bet Lokaal der Werkvereeniging tot INSCHRIJVING van LEZERS op Zaterdag 1 Nommber a s Namens de Commissie voornoemd D TERPSTEA Oouda 29 October 1873 Db ONDBRGETEEKENDB Waarschuwt ieder niets af te geven of eenig CREDIET teverleenen dan aa hem zelf of zijne tlchtgenoote H TEEKENa Scheepmaker aan het Spoor BUKGÜMEBSTER en WETHOUDERS van Waddinxveen brengen ter kennis dat de Passage yoor Rijtuigen en Vee over de WADDINXVEENSCHE GOUWEBRUG GESLOTEN zal zijn den 3 4 en ö November 1873 De overtogt kan nu geschieden over Boskoop VAN D HIT KROON BurgemeetUr K VAN DER TORREN Kz Weth lS Men zal op ZONDAG 2 N ÖVEMBER geven groot Bal en Danspartij bestaande in LINTEN en BOGENDANS De Kastelein C POOKSMA s Bossche Bierhuis van ouds genaamd Saxon Ter kenniè van het Publiek wordt gebrachtdit uithoofde van sluiting der Spoorwegbrugbg Goada de AFVAART der Stoomboot VOLHARDING van af 1 Nov a s des morgensten 10 ure in plaata van 107 al geschieden Db directie Mevrouw COSUN gcb dis Wilde op de Haven verlangt EEN niet beneden de 15 jaren Openbare Verkooping achter en nevens de STADSWAAG te GOUDA van AFBRAAK bestaande in DEUREN RAMEN KOZIJNEN BINTEN VLOEBDBELBN SCHOTWERK BRANDHOUT enz Op Woenidag den 5 NoBember 1873 des voormiddags ten ÏO nre Inlichtingen zjjn te bekomen tan Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVEfi te Gouda IHAATSGHAPPIJ 700R LANDONTGMINC gevestigd to APELDOORN PREMIELEÈÏVÏNG dd 1 Augustus 1873 groot 100 000 1184 Premien tot een gezainenljjk bedrag van f 63 000 Uitloting 6 December e h Tot 1 November dezes jaars zgn Obligatiën in bovengenoemde Leening zoobing de voorraad ttrekt a ƒ 5 per stat bg JJeeren Agenten te verkrijgen De Directeur pmAï omwiJS voor het spoedig aanleeren van het Deensch Noordsch Zweedêch Italiaanseh Spaatuch n Portugeesch Ben PRIVAAT DOCENT en TRANSLATEUR wenscht hier ter stede een gelegenheid te openen tot het geven van Onderwas in bovengenoemde Talen Brieven franco onder letter K F aan het Bureau van dit Blad OOSTZUDSCHB DROOGMAKBRU Nos 14 tot en met 18 De kapitale BOÜWMANSWONING gemerkt No 185 Stallingen voor 29 koegen en 14 paarden Graanzolder twee Dorschvloeren voorts afzonderlijk Gebouw met Bergplaats voor Brandstoffen Karnmolen Wagenschnnr Varkenshokken drie Bargen ERF WERP TUIN en Boomgaard alsmede onderscheidene perceelen Bitmuntend WEIenBOUW LAND en Dflk alles staande en liggende aan den Vboneeg en strekkende tot aan den Hoogeveemchm Weg te zamen groot 61 H 93 A Ten overstaan van de Notal Bafc 8sen VAK DEN BERGH en 5 BOÜVVMANSWOMJ GEN EENE Tmnmans woning en ruim 24 7 Hectaren ütJLSSTJD onde r Waddinzreen Ëenthnizen Hazerswoude Alkemade en Leiderdorp in de navolgende Perceelen Gemeente Waddlnxveen ACHTEBOFSCHB POLDER Nos 1 tot en met 8 De kapitale BOUWMANSWONING genaamd Canaan bestaande in Huizing gemerkt B 26 Stallingen voor 36koeienenl0 paarden Graanzolder Dorschvloer Zomerhuis met Karnmolen groote nieuwe Wagenschuur met Paardenstal en Dorschvloer vierBargen verdere getidimerten ERF WERF TUIN en Boomgaard benevens onderscheideneperceelen best WEI en BOUWLAND zamengroot 74 H 68 A 02 C liggende aan deWestzijde van den Noord Einderweg ACHTEEOFSCHE en VOOEOFSCHE P0LDEE8 Nos 4 5 en 6 De BOUWMANSWONING gemerkt 6 34 bestaande in Hnizing Stallingvoor 17 koeflen Paardenstalling Dorschvloer Wagenschnnr met Stalling voor 6 koegen drieBargen verdere getimmerten EEF WERF TUIN Gemeente Alkemade en Leiderdorp ROOPOLDER en BOTERHUISPOLDÈR Nos 19 tot en met 23 De BOUWMANSWONING gemerkt E 52 en 53 bestaande in Huizing Stalling voor 32 koeigen met Zolder Paardenstalling Wringschuur met Foarnnis Dorschvloer steenen Wagenschnnr twee Bargen ERF WERF TUIN en Boomgaard alsmede onderscheidene perceelen best WBILAND liggende aan den Grindweg van Alkemade te zamen groot 27 H 59 A 08 C Betaling der kooppenningen 1 Februari 1874 Gemelde Perceelen kunnen aanvaard worden ouder gestanddoening der daaraan bestaande huren met 1 Jannari 1874 en zjj n te zien dagel ks behalve des Zondags Bij de gunning zullen de Perceelen eerst afzonderlijk en daarna in combinatien ten verkoop voorgesteld worden Alles breeder omschreven met vermelding van bestaande Huren Grond en Polderlasten en zoo voorts bjj Billetten en Catalogussen met afdrukken van de Kadastrale Kaarten verkrijgbaar wat laatsigemelde betreft tegen betaling van 25 Cents ten Kantore van gemelde Notarissen VAN DEN BERGH en STOOP alwaar mede nadere informatiën te bekomen zijn I en verlangt liefst tegen 1 Januari a s of uiterlijk 1 Februari bulten Gouda in een klein gezin en tegen goed loon eene bekwame Adres franco onder lett L of in persoon bg den Uitgever dezer Courant 283 Staatsloterij De TREKKING der 1 KLASSE begint op MAANDAG 3 NOVEMBER e k DRBANUS PILLEN Zü die gecne nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid ziju volgens het authentieke voorschrift van Paus ÜRBANUS VHI hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J O ZBLUPJNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bjj C T Hazbnbebo Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwait doosjes O 3773 fl T Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend en Boomgaard alsmede onderscheidene perceelen best WEI en BOUWLAND aUes staande en liggende aan de Oostzgde en Westzgde van den Noord Mnderweg te zamen groot 30 H 54 A 29 C Gemeente Bonthuizen HET HOOGEVEEN Nos 7 tot en met 11 De kapitale BOUWMANSWONING genaamd Veldzigt bestaande in Huizing gemerkt No 35 Stalling voor 22 koeflen Zomerhuis Paardenstal Varkenshokken Karnmolen groote Wagenschnnr Dorschvloer en nog een Paardenstalling drie Bargen verdere Getimmerten ERF WERF en Boomgaard alsmede onderscheidene perceelen uitmuntend WEIen BOUWLAND zamen groot 43 H 59 A alles staande en liggende aan de Zuidzijde van den Hoogeveensihen Weg Gemeente Hazerswoude RIETVELDSCHE POLDER Güuda Dpik TAo A Brmkoiai Nos 12 en 13 Bene T DIN MANS WONING gemerkt No 164 met nieuwe steenen Schuur ERF WERF en 3 perceelen ENTTÜINBN alsmede onderscheidene perceelen WEILAND alles staande en liggende aan de Noordzijde van den Loetweg te zamen groot 8 H 19 A 40 C Bekendmaking BUEGEMEE8TEE eo WETHOUDEES van Oonds doen te weten dathet leaanmllinga KoUer voor de plwteelqke direole belasting dezer Gemeente Toor het dieoBtjiar 1873 door den Baad vutgesteld gednrende soht dagen van dei voormiddaga tien tot des namiddags een en van drie tot vijf ure ter Secretarie der geoeeote voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen ivelken tijd elk oangeelagene tegen zijnen aanslag bij Gedepitêerde Staten in beroep kan koaeu bij verzoeksohrift op ongetegeld papier geschreven Gouda den 29 October 1873 Bnraemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DJsoooLiKVEaFoKTnuN vAM Bebqen Uzendooen Kennisgeving De BUEGIÜMEËSTËB van Gouda gelet op bet lid van art 24 der wet van i December 1872 Slottlsilad 11 134 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Maakt bij den bekend dat in de verloopen 24 nren 1 persoon is aangegeven als overleden aan Aziattsche Cholera Gouda den 30 October 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGBN UZENDOOBN EENNISOEVING De BUUGEMEË8T£E van Oonda gelet het la lid ran art 24 der wet ran 4 Dwiember 1812 Slaalêilad n 184 tol voorziening tegen bewmetteKjke ziekten Mnakt by deu bekend dat in de verloopen 4 uren 2 personeA lyn aangegeven als overleden aao Aiintt ehc Cholera Gouda den 31 October 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN KENNISGEVING De BÜRGE MEE8TKB vnn Gouda gelet op het Ie lid vnn irt 24 der net van 4 Dpcember iSrli Slaottlilmt 11 134 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten MiLikt bg deze bekend dat in de verloopen 24 nren 1 persoon is aangegeven als overleden aan Aziatische Cholera Gouda den 1 November 18V3 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISOEtriNG BU HGEMEESTEB en WETHOUDEES van Gouda geilt op hunne publicatiën van den ISn September es dm 29n October U en nog nader de ingezetenen op fenige voorzorgen willende wijren die door hen in het belang hunner eigene gezondheid en die van het algemeen behooren genomen te orden brengen ter openbare kennis Dat het gebruik van goed zuiver drinkwater zeer is a in te bevelen terwgl om dit te be rorderen dagel s in die gedeelten der stad wanr het water minder dan elders ken ververscht worden IJsselwater wordt aangeroerd Uut het van het hoogste belang is bij het ontstaan zelfs van ligte diarrhecn onmiddelijk de hulp van een geneeskundige in te roepen daar verzuim viin doelmatige behandeling spoedig eene diarrhea in cholera kan doen overgaan Dat de uitwerpselen van tiholeralijders na behoorlek op de vroeger aangewezen wjjze te zijn ontsmet zooveel mogelijk diep in den grond moeten worden begraven en niet in gootsteenen of dergelijken veel minder in het water mogen worden geworpen welk laatste met eene boete ran één tot drie gulden is strafbaar gesteld Dat verzamelingen van mest van tijd lot tijd met choorkolk dienen bestrooid te worden Eurgemi ester en Wethouders vertrouwen dut een ieder zoowel in zün eigen belang als in dat zijner medeburgers bereid zal gevonden worden de bovenstaande raadgevingen op te volgen Gouda den 31 October 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dkooglbeveu Fobtuun va BgaoEN IJzendoorn 3 Novemb er Aanstaanden Maandag zal het vgf en twintig jaien geleden zfln dat de gewgzigde grondwet die thans nog de hoeksteen van ons staatsgebouw is plechtig werd a kondigd Die dag mag niet onopgemerkt voorbggaan In Amsterdam zullen tal van Nederlanders dien dag feestelgk vieren ook elders zal men hem gezamenlgk herdenken in onze gemeente vernamen we daarvan niete Wellicht zullen eenige meer vermogende ingezetenen zich hg het feest te Amsterdam aansluiten maar overigens zal die dag alhier waarschgnlgk onopgemerkt voorbflgaan Toch zeidé de commiswe die het initiatief nam tot het jnbilé zoo ta lecht InontvoUcslisven mag MOET zelfs eene dagteekening als deze worden herdacht Voor die herdenking is t trouwens niet noodig dat men in groeten getale te zamen komt ook individneel kon men dit zilveren feest gedenken wellicht zel met des te meer vrucnt Hei wa een gewiobtig A wlni t door Koning Willem II den 17 Maart 1848 genomen om een commissie te benoemen tot het ontwerpen van een gewijzigde grondwet Meermalen reeds was in de tweede Kamer door een of meer leden een voorstel gedaan tot min of meer belangrijke wüziging der grondwet doch ateeds te vergeefs De tweede Kamer verwierp al deze voorstellen uitgaande van het beginsel dat de grondwets herciening moest uitgaan van de Kroon en dat dus het oogenblik moest verbeid worden waarop g Konings overtuiging zon aanwijzen wat geschikt en noodzftkelflk geacht werd tot wezenlijke verbetering van onzen inwendigen toestand bg te dragen Bg de Kamer bestond reeds de overtuiging dat de oude grondwet niet meer paste og het alom zich ontwikkelend staatkundig leven en het was slechts eerbied voor de Kroon die haar weerhield ten deze het initiatief te nemen Toen Willem II dan ook is de Troonrede van 1847 het uitsprak dat er onbetwistbare noodzakelijkheid bestond om in de bepalingen van het kiesrecht eenige verandering te maken terwgl het welzgn vanden Staat medebracht om bg die gelegenheid ook eenige andere bepalingen der grondwet te wijzigen toen antjvoordde de Kamer bg haar adres van antwoord dat deze mededeeling met hartelijke jiilijdschap was ontvangen en dat zg dankbaar voor de gedane toezegging de bedoelde voordrachten te gemoet zag Zoo bestond dan ook by de regeering de overtuiging dat wgziging der grondwet gebiedend noodzakelijk was en hoewel de omstandigheden voornamelijk de revolutie van Februari 48 in Frankrijk later de wijzifpng tot eene herziening deden uitbreiden blijft de naam van Willem U voor altijd verbonden aan een der gewichtigste momeaten in de geschiedenis van ons staatsleven De commissie oor den Koning benoemd bestond uit de heeren Dirk Donker Curtins J M de Kempenaer L C Luzac L D Storm en J R Thorbecke Haar taak was spoedig volbracltt sedert jaren was alles voorbereid tot eene herziening en men behoefde toeu het besluit gevallen was slechts een laatste blik te doen gaan over de gereed liggende ot werpen Weinige maanden waren in weerwil v a de zeer omslachtige formaliteiten aan grondwet verandering verbonden voldoende om de haiiziening te voltooien Onder de gewichtigst veranderingen behoorden wel de onschend baarheid des Konings en een beter geregelde verantwoordelgkheid der ministers rechtstreeksche verkiezingen openbare beraadslagingen jaarlijksche begrootingen rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven het recht van vereeniging het recht van amendement het recht tot ontbinding der Kamers meerdere waarborgen voor vrijheid van godsdienst óók door scheiding van kerk en staat en vele anderen Zoo was dan op vreedzame wgze de hervorming tot stand gekomen Het onweder dat elders eiken ontwortelde en pninhoopen stichtte heeft in ons Vaderland alleen den dampkring gezuiverd Bij Koninklijk besluit van 14 October 48 werd bepaald dat op den derden November des middags ten 12 ure nadat vooraf gedurende een half uur de klokken geluid hadden in alle gemeenten des lands de nieuwe grondwet plechtig zou worden afgekondigd En bestaat na na vnf en twintig jaren gegronde reden om die afkondiging ab een heagelgke gebeurtenis te gedenken Ongetwijfeld Men vei gke slechts die jaren met de vorige v f en twintig men denke slechts aaa de v volgingen tegen de afgescheidenen ingesteld aan het financieele wan stunr en het verzet van Willem I tegen de afscheiding van België Ja er is in de laatste vgf en twintig jaren veel verbeterd Niet zooveel evenwel vreezen we als in 48 verwacht werd Om slechts één punt te noemen hoe is t bü ons met den publieken geest Is hg wakker geworden in die vgf en twintig jaren Bestaat thans het besef bg de bui erg dat zg niede regeert Wie zal het durven beweren waar bijna ijlere verkiezing het weerspreekt waar het gebrek aan belangstelling zich bijna lederen dag openbaart Het komt niet in ons op dit uitsluitend te wijten aan de personen de grondwet zelve draagt mede de schuld waar zjj b v een ontwikkeld maar weinig belasting betalend deel der natie tot onmondigen maakt en de basis van haat kiesrecht uitsluitend m het vei mogen nederlegt Met hoeveel belangstelling dan hetgrondwetsfeest ook moge worden gevierd toch nadert de t d dat men andermaal tot belangrijke wgzigingen zal moeten besluiten Wat voor 25 jaren ter nanwemood ingang kon vinden is soms onvoldoende geworden voor de tegenwoordige toestanden en wat toen als grenzende aan de volmaaktheid toescheen is sedert gewogen doch te licht bevonden Jt ergeten we niet dat de grondwetsheraiening vm 48 wel een belangrijke schrede voorwaarts was in de ontwikkelin g van ons volksleven maar evenmin dat met den gestadigen voortgang van Jie ontwikkeling ook door de grondwet gelgke tred moet worden gehouden BUITENLAND Bullcnlaiidscli Ovcrziclil Frankrijk is in rep en roer over een brief vnn Chnmbord Hij handhMaft dnarin zijne bekende bogLuselen en geeft er zoo mogelijk nog een olericaler tint nan Vnn concession wil liij met hooren en geefl niet ondnidelijk te kcnnoii dat er geen sprake van kan zijn airoreus men bem tot deu troon beeft geroepen 4