Goudsche Courant, zondag 2 november 1873

Men begtypV djrak van dergelijk sohrijveu op ml oogeotlK Het recliteroentroin dat altijd de qimrstie diT vlig Is symbool van ITSa op den voor rood stelde kan Cbamburd nu niet steunen 8t inineu uit bet hnkerceutrum of twijfelaars zyu no mioder te winnen dan vroiger Men kan veilig peggen dat Chaotbord zich onmaf al k gemaakl beeft of liever hij 8 iich zelf gelijk gebleven oamogelijk waa hü steids Doch nu blijkt dot er zoonls sammiga scherpjinfiige lieden vermoed hadden achter de mislukte intrigut een Orle utisusche berekening sohuilt Althans dit sclignt te blaken uit de verkUnngen van het Journal des Débati waardoor tevens de zonderlinge houding wordt opgehelderd die dit blad in den laatsteu tijd heeft aangenomen Aldus schjjnt de redeneering der Orleaniaten geweest Ie zyn Chambord is wegens zijn reoctionnaire denkbeelden onmogelijk Maar dit is niet duidelijk genoeg gebleken om alle monarchnlen te doen stemmen roor den graaf an l arijs Laten wij dus schijnbaar ons allen vrreenigen on Chambord tot koning te proclameeren doch tevens van hem eisohcu dat hij echt cooatitutioncel zal regeeren I ten we aandringen op handhaving der begimelca vau 1789 We zullen den graaf lioo in het nauw brengen dat hy die een erlijk man is onmogelijk de door ons gevraagde verklaring kan geren Cau is duidelijk gebleken dat de oude Bourbons onmogelijk zijn en de jongere tak heeft een kans om de stemmen te krijgen van allen die een monarchie tot eiken prijs voor Frankrijk wenschelijk achten Ziehier wat bet Journal desVébatszitgi Debrief van den graa van Chambord bewijst dat de conservatieve partij er niet in geslaagd is om het met t hoofd van het hnis Bourbon eens te worden op den grondslag der vertegenwoordigende instellingen De verstandhouding tassehen de groepen der meerderheid blyft daardoor niettemin bestaan Zoowel na als vóór den brief van Chambord blijft de monarchale party eensgezind in baar streven om aan het laud die instellingen te verzekeren welke op de orde gegrondvest is Geen enkel barer leden zal zijne adhesie weigeren Lomoinne levert in het Journal des DSali een artikel waarin hij zegt te spreken uit naam van een groote partij wefke bij de openbare meeuing het meeste steun vindt Hij zegf Wij blijven het standpunt handhaven hetwelk wij van den beginne af aan hebben ingenomen Chambord op zgn terrein wij op het onze Volgens Lemoinue ia de brief van Chambord niet beslissend en miit dit stuk duidelijkheid licraoinne herinnert dat Chambord wel het lot van het koningschap niet ilat van Frankryk in zijne handen heeft de monarchale partij moet haar werk voortzetten en de reebten der natie verkondigen Dat werk zal intusschen alleen kunnen voortgezet en voltooid warden indien de uiterste rechterzijde de oude Ifrgitimistcn zich kunnen verzoenen met den graaf van Parijs Dit is nog de vraag Het linkercentrum zal niet medewerken Met algeroeene stemmen heelt deze fractie reeds besloten de conservatieve republiek als definitieven staatsvorm te ondersteunen Van die zijde dus geen toenadering ook aa de verwyderiug van Chambord De monarchalcn hebben hun eigen zaak verspeeld door bun gekuip en geknoei in bet duister Geheei iets anders zou het zijn wanneer de constitationneele monarchie onmiddellijk en in volkomen zuiveren vorm aan de natie ware voorgesteld Dan Termoedelijk zonde niet zulk eene menigte invloedryke stemmen zich hebben verklaard ter gunste van de republiek Wordt deze thans in Frankrijk gevestigd slechts aan zicbzelvcn zullen de monarchalen het hebben te wgten Uit Parijs wordt bericht dat generaal Bellamare op nonactiviteit is gesteld wegens een brief waarin hij de sottvcreiniteit der nat vergadering miskende Te dezer gelegenheid vaardigde Mac Mahon eene dagorder uit waaruit wy opmaken dat de regeeriog omtrent de stemming in het leger toch niet zoo zeker schgnt te zijji a s beweerd wordt De heer Soherer heeft van den heer Féray mededreling ontvangen van den brief die dezen door de vournaamste kooplieden van Parijs vertegenwoordigende eenigo honderden millioenen kapitaal toegezonden werd De Tempt maakt den brief en de namen der voornaamste onilerteekenoren bekend Daarin geven zij aan den heer Fér ij de verwachting te kennen d t de conservatieve republiek welke hen uit den afgrond gered heeft moge blgveo bestaan In het herstel der monarchie zien zij de bron van nieuwe onheilen iu de toekomst Aan de Univeri wordt medegedeeld ddt van de 130 ondertéekcnaren der missive 45 Joden zijn Dit geldt natuurlijk voor een hatelijkheid Voor het overige behoeft het feit waarop het blad van Veuiliot wijst ons niet te verwonderen De Israciieten toch zonden wel de eersten zy O onder het Chambordisme te igdeii Men is te Trianon nog altyd aan het getuigenverhoor over de gebeurtruisssu voor de insluiting Van Metz De bcihaijilclde ijuaestic gold f Baïaine 1 dan niet lu staat was fseweest met MacH Mahoa te Sedan eoinmunicatiü te Koudon Men beweert iu Itnliaansclie bladen dat er nog een derde schrijven van den paus aau Keizer Wilhelm bestaat Dit moet nog grover zijn dan het t ecde De Duitschers gaan voort met hun infenomenhaid te kennen te geven met de wyze waarop de keizer den paus geantwoord heeft Uit alle oorden komen adressen me van de grootste geestdrift roor de houding des keizers getuigen De geesl die thans de Duitsohers btzielt dset intusschen uiet alleen zioh kennen uit adressen De eerste verkiezing kunnen wij thans eenigermate overzien Byna overal schijnen de stemmingen voor de kiescolleges te zijn uitgevallen in anti olericalen geest ook in nagenoeg geheel katholieke plaatsen Binnenkort zal dit duidelijker blijken wanneer de einduitslag kan worden opgemaakt Zelfs in Polen begint naar men verzekert de clericale piartij terrein te verliezen Althans is er eene scheuring onder de Polen daar velen in Polen beginnen te twgfelen of de wedergebboite van dit land inderdaad wel met zooveel zekerbfeid verwacht kan worden van gehoorzame onderwerping aan de wenkeu der priesterpartij Een der eerste dadeu van het nieuwe hooggerechtshof voor kerkelijke ijmestiCn zal zgn den aartsbisschop van Posen Msgr Ledochowski wegene misbruik van macht voor zijn vierschaar te dagen en Jbem waarschyntyk van zijn ambt te ontzetten Men spreekt er van een wet uit te lokken waardoor dergelpe wcders nnige heeren uit het land gezet kunnen warden Op het Spaansche krijgstooneel blijft het stil in Kavarra staan de republikeinen en Csrlisten werkeloos tegenover elkander in Cntalonië rukt Tristan voort in de vlakte van Barcelona troepen eu vrywilligers zyn uitgezonden om hem tegen te houden maar tot heden zonder gunstig gevolg Saballs beeft in de omstreken van Fojoerda Schatting geheven maar het vestingje zelf met rust gelaten zoo wordt thans bericht Men verwachtte voor eenige dogen reeds een aanval te water en te land op Cartliageua tot heden echter heeft men er niets qaders van geh oord De minister van marine heeft zich vóór hei eskader Toor C arthagena kwam bedacht en is te Alicante aan wal gestapt om uaar itaéad terug te keeren FRANKBUE Uit het getuigenverhoor in zake Bazaine geven wy een enkel staaltje rakende de zitting op 27 dezer Op merkwaardige wijze falgkt daaruit boe door de Fransohen oorlog i gevoerd Generaal Caatagny had van Bazaine uitdrnkkelyk order om zich te begeven naar Puttelange ten einde des gevorderd onmiddellijk op te rukken naar Frossard Ziehier uu wntgen Oastagny op den 6den Aug tijdens den slag van Forbaoh te Puttelange doet blijkens zyne eigene verklaring Op 6 dezer des ochtends sta ik oii ringd na de chefs mijner korpsen Eensklaps hooren wgV óór ons hevig kanon en geweervuur Wij waren het oneens Ik voor mij dacht dat het donder was Ik gelast een oIBcier te gaan kyken Binnen vyf minuten is hy terug ia verklaart dat het ongetwijfeld kanongebulder is Ik wist want ik ben jager dat er twee wegeu naar Forbaoh zijn een groote weg de langste en een kortere landweg Ik ruk op langs den landweg 6 kilometers tot Guebenhausen ea vind daar eene prachtige stelling Nu zend ik twee esoadrons ik had er maar drie op verkenning met last om zoo ver mogelijk voorwaarts te gaan Mijnen overigen troepen laat ik rust want zeg ik by mijzelf als men van daag met kanonnen schiet dan is er morgen een gevecht en dan moet ik niet te veel van myue mannetjes vergen De verkenning komt terug en rapporteert dat alles goed gaat dat Frossard aan het vechten is en overwint Ik hoor niet meer het kanon en wij rukken weer naar Puttelange uit de mooie politie te Ouebenhnnsen De verklaring wordt in het verhoor later gegeven De divisie van Castagny had bare ransels te Puttelange achtergelaten Zeker om niet te veel van de manschappen te vergen die nu echter viermaal denzelfden jreg moesten maken Nauwelijks te Puttelange aangekomen hooren wy weer kanonvuur Weer rukken wy naar Forbach ditmaal langs den grooten weg die de langste was Na drie mijlen lieues te hebben gemarcheerd ontdekte Castaguy dat Frossard waa geslagen terwijl hy met zyne divisie om zijne manne es te sparen tusschen Puttelange en de omstreken van Forbach been en weer rukte BELGIË Het volgende ie een schrijven van den corr der Mitld Cl uit Brussel 27 Ootober Zti ik u het een en ander mededcclen omtrent den nieuwen minister van oppiibdrc erken aarmede do Moniteur hehje ons vóór ceiiij e dagen verraste Waartoe zou het dienen P Het zat u nemig be aiig iuboizcmen Ovcri gens is hij een man zonder politiek veiledcn De advocaat Beeruaerl is een uitstekend rechtsgeleerd een bekwaam man van zaken en cvenmii libenitl t clerieaal Schorten wg ons oordeel op tot wy hem nan het werk hebben gezien Zyn taak ia moeilijk Door bflt boieid jnél voorgangers de heeren Wassuige en Moncbeur zal hj zyn departement in vdslago verwarnng vinden Dit nuniaterie sohitterde vroeger door kundige tpeoia liteiten Er was een t toen dit departement het model departement van openbare werken in Europa was Maar sedert zijn de bekwaamsten wegens politieke redenen ter zy gezet anderen gestorven en weder andtren tooals dé Mer André bijvoorbeeld aan het hoofd getreden van particuliere oódememingen met traktementen die overeenkomen met dat van hun voormaligen ohef den mioitter en het zelfs dikvgls nog overtrtffeo Er is na een Hercules noodig om de Angias stallen van het departement van openbare werken te reluigen Ben eigenaardige zaak is t dat de heer Monoheurvoor zgn aftreden zich nog gehaast heeft om den directeur van zyn departement den heer Fassiaux in extremis tot kommandeur der Leopoldiords te doeu benoemen den oobekwaamsten man die ooit aan het hoofd van dit departement stond en die daar alles in de war gebracht heeft Wanneer de nieuwe minister de heer Beernaert zich nn daarom van hem zal kunnen ontdoen ui niemand zich daarover beklagen De poging der algescheiden liberale vereenigiag om zich weder by de Assooiation liberale aan te sluiten ia mislukt Deze antwoordde wanneer uw verlangen naar hereeniging inderdaad zoo groot en oprecht gemeend is als gij zegt welnu de deuren staan voor n open Maar wat betreft het onderhandelen met n over de cnndidaten die gij voor de drie vacante plaatsen in den Bmsseischen gemeenteraad voorstelt dat nooit De doctrinairen isoleeren zich overigens meer en meer De sympathicn die zij en hunne organen voor devreemdsoortige monarchale restanrntie iu Frankrijk aan den dag leggen zullen eindelijk do oogen van alle waarachtige liberalen openen zij zullen het ware karakter dezer groep aan het licht brengen die beginselen door belang heeft vervangen en die dén mond ol heeft van vryheid en recht maar in de praktyk slechte aan hunne vryheid en hun recht denkt Hoe is het mogelijk zult gij vragen dat mannen die zioli liberaal noemen zich in enomeii bctoonen kunnen met de traditiourele monarchie van de genade Gods waarvoor de Fransclie reactionaire stemmen koopen om de republiek te escamoteeren De zaak ia echter zeer eenvoudig Zg hebben een onverwinlijke antipathie tegen Frankrijk omdat ondanks de vreeselijkste lotswisselingen welke dit land onderging België toch altgd van dit land de progmsistische impulsie gekregen heeft Zij zijn d iarom bereid de legitieme monarchie met eeu dun vernis van constitutioneele instellingen loe ie juichen omdat ig d republiek nog meer vreezen dan halen Gelukkig is het oogcnblik waarnaar zij verlangen nog geentzins gekomen ên wellicht al het nooit lÉomen I Henri V is nog geen koning van Frankrijk en het doodklokje der republiek heeft nog niet geslagen On haar ie kunnen vermoorden zou een staatsgreep naar het voorbeeld van den 2en December noodig zijn maar de toestand is tegenwoordig niet dezelfde Den 2cn December 18 51 was het platteland met hart en ziel voor het Bonaportisiae gewonnen Ds Napoleontische legende had daar wondereu verricht de boeren gelooUeu slechts in den keizer en juichten zijn optreden toe Maar spreek nu eens een Franschen boer van het noorden of zuiden het oosten of westen tan Henri V en hy zal u antwoorden alles wat gij wilt allea wat gij wilt alleen niet de terugkeer van het anciea regime ÜD hierin stemt de overgroote meerderheid der Fransche natie overeen zy wil van de Bourbons niets weten iBÏNNENLANDa Gouda 1 Novembee Overmorgen is het 3 November de dag waarop 25 jaren geleden de vrijzinnige wijzigingen onzer Grondwet den volke werden bekend gemaakt Die dag is voor alle Nederlanders een herinneringsdag van de hoogste beteekenig een feestdag in den waren zin des woords Gouda zal ongetwijfeld voor geen andere gemeente in Nederland onderdoen in waardeering van dien feestdag en do vaderlandsche driekleur die zeker uit iiUe openbare en particuliere gebouwen zal waaien zal de plaats onzer inwoning in feestdos hullen en moge teyena een uitwendig teeken zijn van de feesielijke stemming der inwoners waardige burgers van Nederland Door de gedeputeerde staten van Znid Holland is san de staten van dat gewest een voarslel iugedicad om op het verzoeke dd 4 Maart jL der heeren Moutgn te Gouda en F van des Ouwelandt te Ririjf als viyirloopige concessionarissen tot den aanleg eh de exploitatie van een spoorweglyn iiitgaoad van Botterdam langt SchoonRbVeu efl Wageningen tot Arnhem om subsidie en om kosteloozen afstand der beqpodifds in den nieuwen polde Frm AU ander gelegen gronden voor zooverre deze aan de provincie bebooren aan de genoemde adressanten te kennen te geven dat er geene termen zijn gevonden om aan hun verzoek te voldoen Het motief waarop dit afwijzend advies van ged staten berust is de o irweging dat iet vMnütseA de gemeenteB Schoonhoven ën Bergambaeht zyn dte gebaat zyn bij dezen nieuwen weg eu bel gewichtig provinciaal belaag van dezen weg betwijfeld mag worden Met ingang van 1 November a s zal bet telegranfkantoor der Kijnspoiorwegmaatschappij alhier geopend zyn vau 6Va ure yoorm tot lO i urQiiainidd dal to Oudewater van 7 pre vo9rm id t9t 10 re nam dat te Woerden vaq 7 sre roorm to t 9V ure nam Op de voordracht voer hulponderwijzer te Botterdam is o a geplaatst de heer W de Brugn alhier Gaarne herinneren wij de belangstellenden aan de lezingen van den heer Maokensteiii predikant te Haastrecht waarvan de eerste bepaald is op aanstaanden Maandag ten half acht nre in het lokaal Nut en Vermaak Genoemde predikant stelt zich voor alhier drie lezingen te houden over de Moderne richting op goUMliinstig gebied £ en talrijk publiek moge deze poging van den heer Maekensteia om ons met dit belangryk onderwerp nader bekend 10 maken beloonen Tot gocdmaking der kosten is de toegaiigtprgt tot de drie lezingen bepaald op ƒ 1 voor een heer met dames De intéekenlijtten liggen bij de boekbandelaars i vau Beotnm eu Zoon X In het Nkum v d Pag leest mem Als een voorbeeld van groote loinigheid raag vermeld worden dal de kerkvoogden van de Si Jaqskerk te üoiida last hebben gegeten sinds eenigen lijd om zoodra er in de avondkerk gezongen is de gaslichten half uit te draaien Nauwuigks iadan ook bet liiulste woord gezongen of de gemeente zit in een geheimzinnig dui ter De kcrkeraod lieeft nu een adres aan de kerkvoogden gezomleii waarbij verzocht wordt voortaan de gemeente eder liet volle licht te geven daar de diiikeneu de ledeu drr gemeente niet kunnen zien wat toch nooilig is om hnn liefilegiften te vragen iMen is den kerkerS id ilaarvoor zeer dankbaar eu het is de innige nenscli der gemeente d it de kerkeraad voort moge gaan op dien weg en in alle opzichten voor de verlirliting der gemeente zorgen Na informatie kanoen wij onzen lezers meédoelen dat inderdaad bovenbedoelde bezuinigingsmaatregel genomen is De kerkvoogden verdienen zeker niet minder den dank der geueciile voor hunne loffelijke poging om zuinig de geldmiddelen te beheeren als de diakenen voor het licht bcvordcrend adres I oor genoemilen ma itregel wordt toch 3 gid s weekt ui gehiinld Terwijl ook in andere plaatsen in sommiue kerken hetzelfde geschiedt b v in de Dom f kerk ie Utrecht en ook in kerken te Rotterdam Wy geloovcn iutussohen met bescheidenheid dat de kcrkeraad wat de uitdrukkingen in het adres gebezigd betreft wel een weinig overdryft doch hopen spoedig onzen lezert te kunnen mededeelen hoe de qusstie is beslist De Woensdagavond vastgestelde gemeente begroot ng voor de gemeente Waddinxveen voor i871 bedraogt in ontvangst en uitgaaf 33 867 Si De hoofdelijke omslag is bepaald op ƒ 7000 voorwaar een hoog cgfer voor slechts eene bevolking van 8854 zielen Staten Generaal Tweede Kamer Zitting van 31 Ociober In deze zitting zyn de algemeene beraadslagingen aangevangen over de Indische begrooting De hh Mackay s Jacob Wintgens Gevers Insingeren vaa den Beroh van Heemstede hebben het woord gevoerd Heden voortzetting By de kamer is ingekomen een wels onlwerp houdende regeling van het Nederlandsche muniwezen Meh schrijft ons uit Alblnsserwaard dd SI Oct Het beter weder ilcr laatste dagen komt den land lieden zeer te stade daar de aanhoudende regen van de vd ge week iedere be ighei op het veld onmogeIgli maakte en de weilanden dras stonden Ofschoon er overvloed m gas was zou men het vee hebben moeten stallen t geen velen om den geriifgen voorraad hooi niet weinig teleurstelling zou hebben berokkend De aardoppeiea zijn ook in ieie atrekto gerooid en leverden een goei beachot De kwaliteit is uitmuntend en de prgzen zijn van 2 60 3 Met het inzamelen der bcetwortalea is men oog druk bezig Ook van dit prodtkkt verwacht men een voldötnde opbrengst nn ziekte onder het vee boor men niets Te Utrecht is Woeasdag de algemeene vergadering van den protestantenbond gebonden Blijkens bel uitgebracht verslag telt de bond 24 afdeeliogen 21 c iirespondentscbappen en 1800 leden Tot leden van bel boofdbestuir wgrden gekozen b on Harinxma tlioe Slooten en prof C P Tiele Des avoods trad d Hugeiholz Ir pred te AmatenUm ia de Pieters kerk op tot voorbereiding van den protestanieudag dje gisteren gpboutleu werd Prof Opzoomer hield daarbij als eere voorzitter de opeuingsrade Tot eer voorzitter vau deu volgeodeo Pratestautendog is benoemd prof Rauwenboff te Leiden Het Ütrtekttch Dagilad schrot De oorrjiak van de onverwachte daling der vleesehprijzen op verschillende plaatsen in ons land wordt daaraan toegeschreven dat de uitvoer naar Engekind niet meer op zulkren groote schaal plaats beeft en het vee op de markt te Landen thans miqder in priji is dan hier te lande zoodat het vee dan uitgevoerd word weer van daarnaar hier gebracht wordt het Amerik vleesch wordt in Engeland bij miljoenen kilo s ingevoerd en is zeer gewild ook het uit de weide nemen van vet vee wegens onVoldoend stalvoer wordt als oorzaak medegedeeld De 1ste kwaliteit wordt meer gevraagddan andere jaren en is daarom nog pr shondend tot 90 ets het kilO Voor vele huisvad rs zal bet volgende bericht dat wij ontvangen met onbelangrijk zijn Te Uflrortum is ter eergisteren gehouden veemarkt veel aanvoer van vet vee maar weinig handel ge wecst Wat bet réte vee aangaat zgn de pryzen sterk dalende Te Arnhem Utrecht Üeveuter Nykark en andnrii plaatsen is de prgs vau het vleesch 10 tt 15 Cent per KG gedaald Niet eukel wegens de dalend prijzen op de markten Mw te lande eo te Londen maar ook wegen dun sterken a invoer van Australisch vleesch en het gebruik van paardenrieesch moeien de prgzen dalen ofschoon vele vlecaolihuttwers trachten den h iogcostand te handhaven H blai To Amsterdam is de j inrlijksehc tentoonstelling van kunstwerken van lerende meesters in Arti et Amiciti i thans weder geopend Men acht haar ditmaal liumtigcwoon goed geslaagd De catalogus bevat ruim 800 nommors De haring uitventende Schcveningsters hebben tegenwoordig een nieuwe industrie bij de hand om hun dikwijls niet al te puike waar aan den man Ie brengen Veelal toch zoekt men naar zoogenaamde volle haringen en om nu de niet vollen vol Ie maken bezigen zy oude lampen enz waarmede zij de buikjes opvullen Beeds verschillende personen zyn met die nieuwe haring die natnnriyk niet bruikbaar is bedrogen Wij hebben reeds melding gemaakt van het plan des heeien C A i Geesink te Amsierdam on eene tentoonstelling van voortbrengselen der kedandaagsche Nederlandsche Kunst Industrie en Fabriek en Handwerksuyverheid in deu loop der maanden December en Januari e k te houden in t Paleis voor Volksvlg t te Amsterdam Wjj vernemen thans dat het welslagen dezer zaak in b ginsel volkomen verzekerd ii Uit eene nadere circulaire van den heer Ueesink bigkt voorts dat de tentoonstelling de volgende groepen zal bevatten A 1 Weverg kant en borduurwerk vrouwenarbeid 2 Kristal glas aardewerk porselein 3 Goudeu zilversmidswerken met inbegrip van email uiëllo enz 4 IJzcrindustrie B Brons en andere onedele metalen 6 Geweren en wapenen 7 Meubelmakerij en houlsnijkuiist 8 Mozaïek hout en ledciwerk papeterie 9 Grapbiek boek steen en pbiatdruk chromographie enz 10 Mnur bed en vloerbekleedsels U Tapisserie en behangcrswerk B Voedingssloffen en delicatessen C Chemische Industrie Het doel der tentoonstelling is terzelfder tijd zoo Kunst en Wetenschap als practisch nesthetischen zin te doen waardeeren als hefboomen der Nederlandsche Volksvlgt die van oudsher beroemd de medewerking niet alteen der indnstrieèlen maar van eliwi waardig ia Aan dergelijk een streven hoopt de ontwerper van het plan dat het de algemeene medewerking ten deel valje óók omdat iiit aeze tentoonstelling wellicht iets te leeren zal zijn voor den wedstrijd der volken op industrieel gebied in 1875 te Philadelphia NoordAmerika te kouden Te Leiden is dezer dagen overleden de 68jarige turfdrager Hans van Leeuwen Hij diende in lut Ned leger als kannonier bij het beleg van de Citadel van Antwerpen en had den moed eene in een kruidhnis gevallen bom weg te dragen Dit kloeke feit deed hem het eereteeken van de militaire Willemsorde verwerven en werd door den dichter Tollens bozODgen ïk K W Hamilton of Silverton Hill 11 Donderdag te ironiagen tot doctor in de geneesknnde bevorderd had achter zijne de f rtatie e a de volgende stelling De sinds korten tijd in de mode gekomen dameslaarsjes met zeer haoge hakken zija uit een chirurgisch en een obstetiisch oogpunt zeer of te keuren INGEZONDEN Mijnheer de Sedactenrl Sta ons toe de aandacht van bet Goudsdie pnblii k te vestigen op de voorstelling van morgen door het gezelschap van I J Stoete Het gezelschap bestaat uit geheel nienwe personenen de geringe entreeprijs maakt het zeer geschiktvoor volksvoorstelling Evenals verleden jaar zalook nu de taal Kunstmin naar ons ieder goedbezet lun Kemoe KuNsiLiEraiBBiu Burgetlijke Stand Gteoaca S9 Oct Johuaes Sijbnuil otlen J LuKtlurI en C A Zaadyk ilO Michel udirs M GUia ei £ M Eagt DiSD Hendrik ouders R Sprait en £ Nieawveld JobannCB Willem oadera K N vaa Wgk en A Straver 31 Johauaea Maria oaders W J Ttn LeenwcB en A fan de Paroordt OvKBLi DeN 29 Oct H Ok tn faaisTf van J Sprayt DS j M J C Mulder 3 j n 30 C Oldidioir 73 j P W Wanaer hnisvr van W Bonwer 7S j fl vaa der Kteg 10 j 10 m A Aronson 70 j U M van der Ben j S B U ü Vemja SS j R Je Wait 4 m S J de ïooijer 81 j Ii M Sonnen 7 m A M Reurings £ j I van der Poat 6 j 6 m ADVERTENT IEN Voorspoedig bevallen van een ZooB A VAN LEKUWEN vandbPavoobdt Gouda 31 Oct 1873 rt allen van een Zoon J M SPitOIJT BücHuau Oouda 1 Novrauber 1873 Heden overfeed tot onze groote droef Md onze geliefde ijloeder en Bebuwdiqoeder JOANNA CATHAttINA BüöKBNS weduwe van Joannes van Hoïwegen na een kortstondig doch smartelijk Igden voorzien van de genademiddelen onzer Moeder de H Kerk in dea ouderdom van bgna 68 jaren N VAN LEEUWEN VAN Wiiicin H E VAN WIJMEN F H PEEïBRS vAN HoïWEOïs P VAN HOFWEGEN s i J VAN HOFWEGEN B WILLEM3VAN Hofwïgk Gouda 28 October 1873 ♦ Heden overleed na een langdurig en smartelijk Igden in den oaderdom van 70 jaren onze geliefde Echtgenoot en Vader de HeerA S ARONSON Allen die den overledene hebben gekend zullen de diepe smart begrijpen waarin wij gedompeld zgn F ARONSON SANDBas Gouda S ARONSON Je 30 Oct 187 3 B ARO NSON Heden overleed na een kort doch smartelijk Ijjden mijn geliefde Bohf enool HENDRIKUS CA8PARUS VERRELJN in den ouderdom van ruim 55 jaren Gotida Wao B M VERRiaJN 30 Oct 1873 Smits ♦ Heden overleed aan eene koorts en her senziekte ons innig geliefd kindje HENDRIK A MARGARIETA in den aanvalligen lecftgdvan rnim twéé en een half jaar H J VAN DKR BEN M J VAN j Eft BEN Maoreï Gouda 30 October 1 73 Eenige en algemeene kennisgeving