Goudsche Courant, zondag 2 november 1873

Woensdag 5 November N 1435 1873 op den KLEIWEG Groote Jaarlijksche Opruiming Maandagp Dinsdags en Vi oensdag a s van diverse MAltUFACTUREN tot SPOTPRIJZEN GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken A QUANT Kleiweg E 107 heeft ontvangen eene groote keuze in diverse soorten SPEELKAARTEN als Dozgn SpeL Een goed soort 32 in het spel 0 577 0 75 0 85 1 25 1 10 1 60 1 60 1 25 1 90 1 85 2 20 Whist 2 60 Hombie 3 25 Whist 3 25 met gouden hoeken 3 50 Een groote sorteering CADBILLE DOOZEN DAM SCHAAK en TBIK TBAK HoUandsche 32 in het spel Wiiist 52 in het spel Jas of Fiquetkaarten met gekleurde Azen Hombte 40 in het spel Whist 52 F ne Jas of Fiquetkaarten gekleurde Azen fijn tairotté Whist of § upra fijne Jas of Piquet Honibre DEN KIEN DOMINO en SCHIMMELSPELEN FICHES gekleurd en wit PAPIER 4 Cent het Vel PEBKAMENT PAPIER 10 Cent het VeL Hoogst Mmgesaam is hét mg bg deze iSholiohteu dat GERBITJE van DüLKEN hare Jufvrouw Mej de Wed G J vas deb SCHELUJÏÏN geb S DB JoMG gedurende VUF Bn TWINTIG achter een volgende jaren stipt eerIgk trouw en netjes heeft gediend ElNI SAASOVEK OANKBABE BsKENOE Gouda 1 November 1873 Al wie i iets te vorderen heeft van of ▼ erschnldigd is aan wjjlen den Heer CHIUSTIAAN FLAES te Gouda hetzg in privÉ hetzg ak administrafeur van de gebonwen toebeh oolonde aan de Erven A COLLEWUN wordt nitgenoodigd daarvan ten spoedigste opgaaf of betaling te doen ten kantore van Mr EIST Notaris te Goud Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda BuitengewoDc Voorsteliiog onder Directie van I J STOETE op ZONDAG a NOVEMBEB 1873 lIIMDEN7EmLBINe OF DE 0routti can itn iiamattlslijptr Dnma ia vg Bedrijrea Nooit albier opgevoerd DAAKNA De Vergfissing en VaodeTille in één Bedrgf Aanvang ten 7 ure Entree voor HH Leden Dames en Kinderen van Leden Eerste Bang 50 Ct Tweede Bang 25 Ct Niet Leden Eerste Bang 75 Ct Tweede Rang 50 Ct Derde Rang 25 Ct Aanbesteding DER BENOODIGDB LETEHSHIDDELBH en STEENKOLEN ten behoeve der WERKINBIGTING te Gouda gedurende het jaar 1874 m WOENSDAG 5 NOVEMBER 1873 s avonds ten acht ure inhet lokaal der iurigting De voorwaarden liggen ter lezing in het lokaal der inrigting Namens het Bestuur L P HOOGENDUK SïCBBTAEIS V De benoodigde Steenkolen tot 1 Hei 1874 H FRANPS SNEL Commissionair in Sffecten en Kassier neemt Geld in bewaringf è Deposito van 100 tot 1000 thans k 4 rente 1000 en daarboven k 5 Kantoor Westhaven B 145 Openbare Verkooping op VRUDAG 7 NOVEMBEB 1873 des voormiddags ten 10 ure in het Schaakbokd bewoond door den Heer van WBBKHOOVEN de Kleiwn te Gouda ten overstaan van den Notaris A N M0LENAAB resideerende te WaddinxveenfTsa het LANDGOED AKKEROORD groot omslrceks 50 BoDders g elegen in den Zaidplaspolder van Schieland innende gemeente Moordrecht op den 31 OCTOBER 1873 GEVEILD Verhoogingen kunnen worden aangeboden t n genot Min een vjfde der te verhoogen Mommen ten Knntore van voornoemden Notaris bjj wien teven alle nadere informaiiën te verkrjgen zga Maandagy Dinsdag en Woensdag e k BuIteDgewone groote I bg Andries van Dantzig Hoogstraat 1 Huis van de Markt BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waddiruneen brengen ter kennis dat e Passage voor RUtuIgen en Vee over de WADDINXVEENSCHE GOUWEBRUG GESLOTEN zal zjn den 3 4 en 5 November 1873 De overtogt kan nn geschieden over Botkoop VA DOBT KROON Burgemeester K VAN DKBTORRENKz Wetlul S De Nieuwste Modellen van Dames en KInder Hoeden VELDMAN Tan Leunen Markt A 154 Men verlangt in eene TABAKS en SIGARENWINKEL een flinke eerl ke Burgerjongen die slag heeft met den Winkel om te gaan tegen genot van Kost Inwoning en Salaris Motto WinkeL Tevens wordt gevraagd een P 6 met het Artikel TAIIAK eenigzints bekend instaat eene eenvoudige Administratie te voeren lust en geschiktheid tot het doen van kleine reizen bezittende Motto Tabak Reflectanten worden verzocht zich onder bovenstaande motto s te adresseren aan het Ad vertentieBureau van G B VAN GOOR ZONEN alhier Gouda J r llc Tltn A Briiikmao 0 05 0 07 0 08 o lai O ld 0 14 0 15 0 12 0 17 0 16 0 20 0 23 0 28 0 28 a32 BOB8CHUUB ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van Hoeden alsook nieuwe Linten Bloemen VEEREN enz Teven beveelt de ondergeteekende zich minzaam aan tot het maken van MANTELS COSTUMES JAPONNEN enz Met achting Wed i M A de KIET Soeter Gouda Turfmarkt V 3 PRMT OmWIJS voor het spoedig aanleeren van het Deentch Noordsch Zweedsch Italiaanach Spaanath en Portugeeach Een PBIVAAT DOCENT en TBANSLATEUR wenscht l ier ter stede een gelegenheid te openen tot het geven van Onderwgs in bovengenoemde Taien Brieven franco onder letter K F aan het Bureau vnn dit Blad 283 Staatslbterif De TBBKKING der 1 KLASSE begint op MAANDAG 3 NOVEMBER e k ECHTE EAU DES FEES a 1 50 bfl Ch VAN VIVE Jr Turfmarkt Gouda HAAR en BAAKD VERWEN In Blond Bmin Zwart zonder huid of linnente vlekken als men de flacon half verbruiktheeft en t bevalt niet alsdan geef ik met allegenoegen de betaalde ƒ 1 50 terug Openbare Vrijwüligc Vcrkooplng om Contant Geld ten overstaan van den Notaris G J 8PRÜIJT residerende te Ouderkerk aid IJesel op VRIJDAG den 14 NOVEMBER 1873 des voormiddags ten 10 ure aan het Sterf huis van PIETEB DB KRAAI bewoond door A vak STAVEREN te Krimpen a d JJsiel van eenige MEUBELEN en HUISRAAD en ander roerend goed waaronder ANTIEK en wider PÖRCBLBIN nN KOPERen IJZERWERK MANS en VROÜWENKLEEDEREN GOUDen ZILVERWERK en een volledig stel KLOMPENMAKEBSGEREEDSCHAPPEN Alles daags vóór de verkooping te iei vsu s voormiddap s 9 tot 4 ure Kennisgeving De BUBGEMEESTEE van Goada gelet op het 1 lid vao art 24 der wet V n 4 December 1872 StaaUilad n 184 tot voorziening tegen besmetteiyice ziekten Maakt bg deze belceod dat in de verloopen 24 uren 2 personen zjjn aangegeren als overleden aan Aziatiscbe C alera Gouda den 3 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN KENNISGEVING De BUBGEMEESTEE ran Gouda gelet op het Ie lid van art 24 der wet van i December 1872 aUaMlad a 134 tot voorziening tegen bctmettelyice tioklea Msalit big deze bekend dat in de verloopen 24 uren 5 per onen cyn aangegeven ali overleden aan Aziaiiache Cholera Gouda den 4 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND Baitenlandscli Overziclil Een telegram Vrgdag uit Vertailles verzonden meldt het volgende N de ontraogit van den brief Tan de Cbaabord aohgnt men het plan om e laonarohie te proclameeren geheel te hebben opgegeven Naar men verzekert zgn Je oonservaticTe fraotiSn bet alle eens om een voorstel te doen tot rerlanging Tan den duur van het gezag in handen tan MaeMahou geplaatst Daarop volgde een bericht Tan Zaterdag uit Fargs aldns laideode De ministerraad Tergaderde heden eenstemmig werd goedgekeurd te ondersteunen een Toorstel tot Terlenging Tan de rolmacht aan MaoMthop verleend Het werd noodzukelgk geacht d stemming oTer de oonstitutioneele wetten niet af te wachten eer men OTergiug tot de organisatie van het uitroerend gezag De bureaux van de rechterzgde en Tan het rechtaroqntram cgn bgeengekomen om Tast te stellm welke houding zg zullen aannemen In die Terg adering is ernstig sprake geweest van de verheSing ran den prins van Joinriile tot luite nantgeneraal Tan het koninkrgk Doch deze beeft eveoBls alle andere prinsen ran Orleans geweigerd en op jiet verlengen van Mac Mahon s mandaat aaii gedrongen In beginsel schgnen de coDserTatieven bet daarover eens te zgo Het Terachd loopt over den tijd en de wgze Men Terzekert dat d maarschalk Tan geen andere combinatie wil weten dan de verlenging ran zgn mandaat als president der republiek met den steun der ooniervatieTen lig zon het gezagr slechts aanvaarden als het door oonstitutioneele waarborgen sterk en itevig werd gemaakt Elke andere combinatiëf zoH hg weigeren ook die strekkende om hem te benoemen tot luitenant generaal ran het koningschap of tot regent De Orieanistische berekening waarTan wg ia ons vorig overiicbt spraken achgnt te falen door de Troegere houding der prinsen zelf Aan het slot van Chambord s brief komt duidelgk de onmogelgklieid der Orleansen uit De graaf heeft er Toor gezorgd dat er geen IFransch koninkrgk zal zgn zonder hem eii zgn beginsel Men spreekt mg van roorwaarden zegt hg Heeft die jonge prins wiens hartelgke omarming mg zoo gelukkig maakte mij voOKWAAEDEN GESTELD hg die slechts luisterende naar zgn vaderlandsliefde uit zich zelf tot mg kwam mg mi naam van ai de zijnïij betuigingen o erbrengende van vrede Terzocning en gehechtheid Met dezen volzin slaat Chambord nllen oerzuchtigen plannen van de Orleansen de bndem in Noodloltiger slag kon den Orleansen toch niet gebracht worden Om dit wel te begrgpen herinnere men zioh slechts de taai der fasionistni de taal Tau een Orieanist als Lemoinne De prinsen hebben zich met den graaf Tan Chambord Teizoend dus verklaarden ze doch ze hebben eerst constitutioneels voorwaarden gesteld ten belfiMk van het Fransche volk enz enz En na bigkt duidelgk het tegendeel nit Chambord s schriJTcn De Orieanisten zijn thans verecnzelrigd met de legitimisten Ds prinsen kannen zich niet als pretendenten aanbieden zoolang Chambord leeft zij kunnen zich niet op eervolle wijze alstonstitntioneele koningen aanbëvden want ze hebben de grondwettige beginselen waarin ze verklaarden te gelooTen opgeofferd om dns trOonsopTolgers Tan de Chambord ie worden Dank qj den woorden Tan de Chambord zal de fiunilie Oriaans Toortaan bekend staan als de jongere tak van de familie Bourbon die uit eigenbelang het hoofd der familie Terdreren en Terrangen heeft onder voorwendsel ran liefde voor de Trgheden ran het rolk en die deze zelfde rrg heden verzaakt heef ten einde als erfgenaam erkend te worden door liet hoofi der familie toen bet geluk hun weer scheen toe te lachen Louis Venillot heeft met zgne gewone geestigheid de strekking ran die doodende ziusuede in den brief het eerste opgelet Zij maakt dat de Orleansen zonder toor iederen legitimist verraders genoemd te worden de kroon niet kanns aanemen Hg zegt dan ook van Orieanisten als iMiOinne die nu den graaf ran Fargs gaarne zonien kronen uO demande Iraitre jui veialle étm roi liiéral et contiiutioniel n Men rraagt een wrader die liberaal en constitutioneel koning wil worJin De Oaitaohe krooapruia is WjümdeB tegenwoordig geweest bg de begrafenis nin den koning van Saksen de keizer had plan ie gaan maar werd door eene lichte verkoudheid rerhinderd De uitslag ran de Verkiezingen roor den PmisiBchen landdag is nog niet geheel op te geren zoolang de definitiere rerkiezin eii met hebben pUats gahad Men vreest dat ct resultaat ran bet platteland nitt weinig zal rerschillen Van dat der steden waar de liberaleu buiten rerwochting gelukkig geweest zgn De oltramontaansche Foolsohe edellieden hebben op een rergaderiug besloten om den aartsbisschop Ledochowski wiens kas wat leeg wordt door het inhouden der jaarwedde een som gelds ter beschikking te stellen rrg willig bijeengebracht liet rijtuig eii de paarden van deu aartsbisschop zijn intusscbeo gerechtelijk in beslag genomen ibt Toldoenmg eener boete Tan 200 thlr Uit Berlijn wordt thans bericht dat de behandeling ran de zaak ran mrg Ledochowski voor het hooggerechtahof alleen is uitgesteld om de ziekte ran dezen prelaat In Cisleithaansch Oostenrgk zgn de rerkiezingen roor den rgksraad afgeloopen eu thans is dos eerst mogelijk eene rerne te houden zooals de Nrne freie Preite zich nitdrukt orer de atrgdkraehten die zich weldra in het door do gewijzigde kifswet in het leven geroepen strgdperk met elkander zullen meten De oonstitutioneele partg heeft in den nieuwen rijksdag eene groote meerderheid Vau de 353 gekozenen behooren 228 tot de e partg en 125 tot de oppositie Onder de eersten zgn 162 leden der Duitschconstitutioneele partg 43 Uuitsche uutioiia len 8 Italianen en IS Euthenen De federalisten tellen 42 Czecben 43 Polen 28 ultramontanen en 12 Slorenen Men vermoedt dat de Czecben geen zitting zullen nemen hetzelfde verwacht men van de Polen die echter eerst met nndeie fraction der oppositie zullen oonfereeren in hoererro het voorbeeld der Czecben nnrolging verdient Omtrent Cnrthngenn meldt men nit Madrid dal het regeeringeesknder steeds voor de haten kruist dat wel de forten a n ree en landzijdefiaiihondend vuren masr dut het eskader der insorfrenten ich niet bniten de baren vertoont Aan de geruchten omtrent de oneenigheden onder de hoofden ren den opstand ligt blijkbaar waarheid ten grondslag de voor ilter van de junta is gevangen genumeii beschuldigd van vel raad het gewone lot ran de chefs ener rerolationaire beweging wanneer hare kansen om te slagen hopeloos beginnen te staan I FBANEBUE X Sedert een paar dagen heeft de krggsraad te Trianon het onderzoek geëindigd ran de afdeeling de strategische feiten ran den 12n tot den 19n Aug welke de tweede der negen afdeelingen is waarin de hertog ran A amala hel geheele proces splitste Dat omtrent deze feilen moeilgk waarheid en plicht mathematisch aangetoond en bew n kunnen worden ligt in den aard der zaak Uit het getnigenrerhoor kan men slechts een indruk krggen in hoererre Bazaine s leiding meer of minder te reobtraardigtn of te laken was en al kan men a posteriori met zekerheid zeggen dat zns of zoo bekoorde gehandeld te worden toch behoeft het nog geen font te wezen of kan men het apodictisch reroordeelen wanneer hg op bet oogenblik zelf en te midden van het gewoel en de beweging anders handelde De indruk dien nen ran dit gedeelte ran het getttigeoverhoor rerkrggt is niet ongunstig roor Bazaine en de beschuldiging zal er waarschijnigk niet in kunnen slagen om op dit punt hare aanklacht staande te houden Niet zoozeer omdat uit het getuigeiirerboor zon blgken dat Bazaine geene foQten beging of tot in alle kleine bijzonderheden deed wat een bekwaam en consciëntieus opperberelhebber behoort te doen maar te midden van ijn omgeving staat hij waarlijk niet de laagste De meeste fouten die het rapport hem ten laste legt komen geheel roor rekening ran de onbegrijpelgke verwarring die in eiken tak ran dienst üeerschte ran de onbekwaamheid eu desorganisatie ran den generslen stat van de onbeschrgfelgke pigelooaheid en nalatigheid rau rerscheideiie chefs en rooral ran de lichtzinnig held der keizerlg ke rcgeering die zich ouroorbercid in zulk een vreeseigken oorlog stortte Zoo schijnt de hoofdbeschuldiging ran hekrapport wat dit tweede gedeelte betreft dat Bazaine met rourbedachten rade en systennatisch den altocht opVerdun vertraagde en bemoeiiijicte ten einde rustig onderhet geschut van Metz de pnlitieke gebeurtenissen sf te wachten die naar zijne meening niet kouden uitblijren door het getuigenverhoor zoo goed als ontzenuwd Bebsive dat bewezen is dat de generale staf de rersohilleude wegen naar Verdun niet kende dat generaal CotlSnicres bruggen orer de Moezel liet slaan zonder dat aan den chef van den stafof fiazaine werd kennis gegeren op welke piinieadie geslagen waren dat de keizer iets hooger plotseling een kanaal liet afwateren terwgl men bezigwas iets lager de bruggen te maken die ten gerolge ran bet plotseling wassen ran het water uit elkaar slap en behalre nog tal ran andere dergelijke feiten heeft kapitein Iiocmaria rerklnard dat Bazaine hemin tegenwoordigheid ran anderen gezegd heeft datmeii vóór alles moest maken Verdun te bereikenen het daarom het beste was het resarre konrooi ran levensmiddelen te Metz te laten Hierdoor wordt terens rerklaard waarom de levensmiddelen den 16nen 18n niet roor het rertrek gereed gemaakt werden waaruit het rapport het raste roornemen ran Bazaine afleidde om Metz niet te rerlaten Het verschil van meening omtrent de zuivere strategische qoaesticn kan slechts ten goede komen a in Bazaine Een zoodanige quaestie is de toestand van het leger na den 16n Aug den slag bg Mars laTour kon het terstond den m irftch vuorlzetten Maarschalk Canifobert kan oin trpni Jt j mag geen beslissend anU Oord geven ieueraal Ladmiranit zegt volmondig ja maoi schalk Leboeuf geioott het wel terwgl kominandant Mojeoii aide de ciimp van dezen laalste het een Ha isheid zuu i eboemd lubbeii De slag van den 16u was wel ee overwinning vo t bet Fransche i r in dien zin dat de UuWsohers er luet m slaagden om het uit zijne nasitien te rerjagen maar dit rochten zg ook niet hWwas r hun slechts om te doeu dat zg zelf met werden teruggedrongen en de passage aan de Franschrn rrijlieten en dit is hun gelukt borendien kraeen g ran uurtotunc rersterking Hoe het met de niscn stond om langs het noorden te ontkomen zalTater uit het getuigenverhoor moeten blgken