Goudsche Courant, woensdag 5 november 1873

percent Dat de opkomst niet tdiiler is geweest zegt de Küln ïüiUingi moet waar nliijnlyk wórden tuegeschuveii aan deze oorziiak nji u is doordrongen v in de oiprtuiging dat do vrij iniii e candiihiten zullen zeguvicien omdat men van t i eiie 7ijde ernstigen tcgeustaiid behoeft te dnohten en de ultrsraOhtaansolie pnriij in de hoofdstad niets vermag Eeuye virloren posten daargelaten zullen de verkiezingen het bewijs leieren dat de clericale woelingen geen invloed hebben tewerggebntcht op de phittelandsverkiezingeu De fractie van het centrum zal door de nieuwe verkiezingen niet sterker zijn geworden dan zij vroeger was Oe liberale partijen daarentegen zullen inniger verecnigd op parlementair gebied optreden = s= StK c s® s = OQSTSNBUK Tot dusver was het alsof de wereldtentoonstellingin alle stilte ter aarde zou warden besteld doch ophet laatste oogenblik schynt men zich bedacht en hetplan opgevat te hebben om op 3 of 4 Nov een feest te organiseereij bij welke gelegenheid de Keizer in persoon de tentoonstelling zou sluiten Het publiek maakt bet met de tentoonstelliug ala met zoovele andere zaken waarvan men eerst reent de waarde leert kennen wanneer bel verlies dreigt De toevloed van bezoekers welke zich aanrankelyk vergeefs liet wachten is thans gekomen de aandrang van vreemdelingen groeit by den dag aan begunstigd door het schoooeherfstweder doch het sluiten der wereldtentoonstelling wordt onherroepelijk beschouwd ofschoon velen op ene verlenging aandringen Thans is het uit metde vroolijke feesten en neemt de ernstige arbeid een aanhang In de aanstaande week wordt de Oostenrijksche in de daaropvolgende de Hongaarsche Rijksdag geopend In beide zal het financieele vraagstuk den boventoon voeren want de toestand is alles behalve bevredigend eu het wordt hoog tyd dat door de Begeering krachtige maatregelen worden genomen om in den dringenden nood te voorzien BINNENLAND Gouda 4 Novembeb By Kon besluit is aan den officier run gez Zde kl N van Egnberk van h t personeel van den ge neesk dienst der landmacht de vergunning verleend tot het aannemen ao dragen der Duitsohe medaiOe voor nietstrijdenden ingesteld ter belooning van vrywillig bewezen diensten bij de verzorging van zieken eu gewonden gedurende den Fransch Dtiitichen oorlog in 1870 71 De Scüoonhoteiue ie Cl meldt het volgende dat wy gaarne overnemen Het concert 1 1 Zondog avond door de Liedertafel ApoUo van Gouda te Schoonhoven gegeven hééft zeer aan de verwachting beantwoord Zoowel de solo s als de kooren werden met de meeste zorg uitgevoerd het Abendlied solo kwartet van Abt uitgevoerd door de heeren Rogmans v d Pavoord Kühne en Hnber was ill één woord uitstekend Doch roomt g Mote lof moet worden toegezwaaid aan den bekiVamen en verdienstelijken difecteur vnu de vereeniging den heer Joli W Wensink die zoowel op de piano all op de viool toonde een waar meester te zyn en door zyn gevoelvol en funstïig spel de bewondering van iedereen opwekte Wij kunnen dit kort verslag niet eindigen zonder een woord van dank te brengen niet alleen Staten Geaeraal Tweidi Kahkr zitting van 1 November In deze zHtlng iijn de algemeene beraadslagingen over de Indi che begrooting voortgezet De hh van den Berch Lenting van Kerkwijk Moens Bredins Fabius en van Houten hebben het woord gevoerd Heden ten 1 uur zou de minister van koIoniSn aan het woord zijn De Haagsche Niettktb deelt mede dat de Jong en Behagel rich herhaaldelyk by de politie hebben aangemeld om ondentand te erlangen daar zij door hunne gevangenschap van alle middelen zijn ontbloot Ve Stand meldt dat in ecne vergadering van hel ceutnulcomité voor de oplichting eu instandhouding van een seminarie nabij Batavia is medegedeeld dat tot dusver voor eene som van ƒ 1B4C9 42 jaariyks was ingeschreven Beslrften werd o a dat wetenschappelijke meefingen zullen gehouden worden In de maand Februari zal het comité te Utrecht wederom eene bijeenkomst boudeo De helderste en dniilelijkste uiteenzrtting der feiten geechiedde onieganzeggelgk door maarschalk Canrobert Het rcrwatdbte üjiareDtegen was de getuigenis Tan generaal Coffinières wiens ver7 nimen en nalatigheden wel is waar Teel reroorzaakt en overtroffen werden door de ODb rijpelyke onbekwaamheid en nalatigheid vau den grooten sta maar die er toob niet in slaagde zijn eigen gedrag eenigszins te rechtTaardigeu Ueueraal SoleiUe wiens houding de meeste opheldering behoeft is nw ematig ziek dat at geneesheercn verklaarden dat hij oumogelyk als getuige Terschynen kon Men heeft daarom zijn getuigenis hetwelk hy ocr den rapporteur commissaris generaal llivicre aflegde roorgelezen maar daardoor bl Ten rerscUUende dui ere punten bestaan b r waarom de opgaren ran generaal SoleiUe omtrent de ammunitie den 19n en 26n zoover beneden het juiste c er waren ofschoon hem dit bekend moest i jn Oischoon de regeerings commiasaris verklaard had dat hij by de beschuldiging welke betrekking heeft op de gebeurtenissen vóór 1 2 Aug den datum waarop Bazaine tot opperbevelhebber benoemd werd geheel liet vallen verzocht de ladvooaat van Bazaine niettemin om over de gebeurtenissen van 6 en 7 Aug getuigen te nogen hoeren Het gunstige licht waarin Bazoine ten getolge van het getuigenverhoor over de feilen van lï 19 Ang verscheen kon nog slèclils vermeerderd worden wanneer hrt bewijs geleverd werd dat hy Frossard niet aan ziju lot overliet en dat hij voldoende bevelen tot het verleencn van hulp gaf maar dat de brigade generaals aan die bevelen slecht voldeden De Voorzitter stond de gevringde Vergunning tue en de verdediging slaagde er in nut alleen to Ijewijzen dat Bazatne al het mogeluke deed maar ook dat de verwarring in den grooten staf té Mctz weder van alles schuld was Leboenf en zyne officieren wisten niet eens waar de verschillende divisteii en brigades stonden en konden het diis niet aan Ita AÏne mededeelen die om eenigszins met zijne ptisitie bekend te worden beginnen moest met de korpsen die onder zijn bevel stonden te zoeken Het onderzoek over het tweede punt kon nauwe1 3 gunstiger voor l azaine afloopen dan inderdaad gdieurd IS Dóeh dit gedeelte maakte geen hoofdpunt der beschuldiging uit en kon dit ook niet doen omdat ook al ware bewezen dat hij grove strategische fokten beging het boos opzet bqtonder moeilijk aan te toonen zou z jn daar elk tactisch plan uit den aard een subjectieve opinie blijft die wel is waar niei deugen kan maar daarom nog niet strafwaardig i Iels andera is dit met het derde punt waarover sedert een paar dngen het getuigenverhoor loopt nl oVer Baaine s verbindingen met den keizer den minister eu Mac Mahon oyer de gewisselde deptbhes en over de boden die naar hem gezonden werden eu die hem ten dienste stonden Ëene byzonderheid welke door het getuigenverhooroverditpunt waarop wg wanneer het al geloopen is nader tcmgkomeu Mn het licht gekomen is verdient het reeds terstond gereleveerd te n orden Uit de getuigenis van den luilenaot ter zee Nogucs die tweemalen depêches overbracht blykt dat de keizerin buiten eten van den minister van oorlog en den keizer zich reeds eilort den 12n Aug hetzij met maarschalk Bazaine hettij met generaal fiourbaki in betrekking gesteld had en aan beiden of ecu van beiden brieven over dèn algemeencn toeetnud en misschien zelfs licimclyk bevelen zond liet verdere gehoor zal moeten uitmaken of tusscben dit feit en de werkeincslii id van fazniue tot 30 Aug ook eenig verband bestaat In tk geval werpt deze onthulling op pieuw een t reari g lieht p ue keizerl ke regeering D ü I T S C E J A S D VolgeiM de medcdeelingen tot heden ontvangen betreffende den uitdag der verkiezingen zoo meldt de Berhjnsche beriehtgever der Ao ii Zeittmg siaao de zaken gunstig voor i vryzinnige partij Hetgeen van groot belang mag geacht worden is de nederbug door de Foolsche party verbonden net de altramoutaoen te Posen en i andere kiesdistricten geleden Op goeden grond mag worden aangenomen dat de verwachtingen door de liberale partij vóór den aanvang der verkiezingen opgevat zullen worden ver wezeiilykt Hiervoor bestaat te meer nitzicht dewijl alle versnippering van krachten door het nemen van geschikte maatregelen is Verhoed een zaak waarop niet altijd voldoende is gelet en waaruit de tegenparty herhaaldelyk groot voordeel heeft getrokken In de hoofdstad is de deelneming aan bet verkieziogswerk niet zeer levendig geweest In geen enkel kiesdistrict zegt de Natumal ZtHung zyu meer ilan 6U pCt der kiesgerechtigden opgekomen dit heeft plaats gehad in het midden der stad De slecirtste opkomst was in hetdistnct waartoe het r uilom het Postdtimmer Thor gelegen i edeelte dor stad behoort daar as ter stembus slechts ongeveer 30 percent gekomen in andere winelt beu af tusscheu 30 en 40 Door den heer J A Montijn te Oudewaler wordt in een Ingezonden stuk opgenomen inde iVïnineBaW Ct herinnerd hoe bij do discussie over de wet totstichting van een paleis voor de Natie door wylenmr Thorbecke op veler vraag waarom voor Z M den iKoDing niet een beter en meer geschikt paleii werd gebouwd geantwoord werd dat niet de Kroon maar de Natie daartoe het initiatief moest nemen ende Regeering in dat geval tot de vervnlling van dienweneolt zou medewerkeli Zou zoo vraagt de heer Montijn de rechte tijd om dien toen uitgedrukten wensch te verwezenlijken thans niet meer dan toen gekomen zijn p Zou by het zilveren feest der troonebestygiog van Z M de aanbieding van een door rrywilligeinichrijvingts bekostigen paleis niet een cadeau zijn der Natie en den Vorst gelykelijk waardig Zouden niet schier tillen in den lande met gretigheid de gelegenheid aangrypeo oa met hun bankpapier of penningske mede te werken om daartoe het benoodigde cyfer byeeu te brengen Naar aanleiding der by de Bechtbank te Botterdam aanhangige zaak Van den wisjelwachter der Rhijnspoorwegmaatsohappy die door het verkeerd leggen van den wissel de onmiddellyke oorzaak is gewent van het op 6 Juni jl alhier voorgekomen ongeval wijst de Tijdof de onrechtvaardigheid eener wet wdke dezen ondergeschikten ambtenaar als nig Ichnidiga aanwijst Het kon toch zljo dat een bestuurder of bestuilrders bun beambten met werk overladen of wel omdat zy te karig bezoldigen ongeschikte personen aanstellen of eindelijk het aan behoorlijk toezicht laten Mitbreken Daarom zon genoemd blad de wet zoo veranderd willen zien dat wie de middellijke oorzaken der strafbsre handeling zijn ook alt medeplichtigen werden vervolgd en dat de straf voor hea niet mocht bestaan in zelfs hooge geldboeten want dan werden het bij slot van rekening de aandeelhoaders dus alweder niet de ware schuldigen die den laat droegen Gisteren heeft te Am sterdam het grondwets feest plaats gehad De by eenkomst in het Park begon ten 11 ure en was ten 1 ure algel6open De groote zoal was vol vele noMbiliteiten op elk gebied waaronder alle ministers behalve de heeren Broex n Fransen vsn de Pu te waren aanwezig ook een aantal dames vereerden de byecnkomst net hare tegenwoordigheid Kindergezang van 350 kinderen allen met den orafJJeMrilr op de borst vaoratgMin door eene feeBtottvertur van Reinecke ioot h Wkorkest nitstekeud uitgevoerd opende het feest Staande werd door de aanwezigen het Volkslied oangehevet Prof Vissering hield ecne rede waarin bij M hulde te hebben gebracht aan onzen Koning eea overzicht gaf van al het goede door de Grondwet gewrocht van de groote veranderingen en verbeteringen door haar in het leven geroepen van de zegeningen door haar en de uit haar voortspraiteade wetttjn over het land verspreid De rede was in twee deelen gesplitst Ëen mdante Van Beethoven werd na het eenle gedeelte uitgeroerd Was dat eerste gedeelte gewijd aan de lichtpanten het twee de toonde aan dat er schodnwzyden waren zonder die echter op te sommen er werd toch feesf gevierd critiek paste daarby niet Maar Spr erkende dat verbetering noodig was die eflhter nfet beleid moet geschieden Onze Grondwet zetelt in de cbnsdeutie des volks en daardoor is 7 oui zelfs met de fouten lief Twee liedenen dóór de kinderen het Wilhelmasen het Vloggenlied en de Jnbel Ourertare van von Weber besloten de b eenkomst Des midditgs had een fbest banquot plaats in het Paleis voor Volksvlyt waar talrijke toasten werden gehouden Des aVDtids was er en rolksooncert in het Parklokaal Het beginsel der nieuwe mantwet Vrijdag b d tweede kamer ingekomen is de aanneming vanden enkelen gouden standaard voor Nederland Voor Indid wordt voorloopig de zilveren standaard bandhaafd Bij de tweede kamer is ook ingekomen een veorstel van de hb Oratema Idzerdi en van Kerkwyk strekkende om bijna alle bepalingen van de bestaande wet op de jacht en visscherij in te trekken die betrekking hebben op de jacht zoadat het behoudens bestaande rechten aan ieder eigenaar van den grOad geoorloofd zij het wild te dooden dat op zyn grond leeft De bepalingen vtfn de w t op de jacht en visscherij die betrekking hebben ap de vissehery blgveU volgene het voorstel iti stand De onlangs door ons besproken vergadering der Sohuitenvoerdersvereeniging Eendrackt maait ilaohi tot stichting van een onderling pensioenfonds heeft wat de opkomst der patroons betreft niet aan de verwachting beantwoord Intusschen beeft een achttal uit hen die aan de oproeping gehoor gaven zijne iDgeoomeuheid met het denjklweld betuigd en het pUn gevormd zyne ambtgenooten opnieuw tot eene byeeakomst uit te noodigen en wel op morgen Op voorstel van diezelfde heeren zullen bestuurderen der Vereeniging insgelijks eene tweede openbare vergadering uitsobrijven tegen Zondag ü November m Van den Helder meldt men De pryzen dor visch stjjgen belangrijk Hoe icer isr pog niet veel schelviscb wofdt gevangen besotninun de visschers hooge pryzen Voor de 100 schelviseellen werd door opkoopers bij publieken afslag IS betaald De rog werd in het begin dezer week voor 99 et het stuk opgekocht Dit brengt eene belaogryke welraait onder de vistohers en bet vroeger arme Urk zal zeker een welvarend eiland worden In de eerste wintervergadering van de Nederl Uaatsobappy ter bevordering van nyverheid afdeelipg IMVenter sprak de heer Flugi d Aspermoat over de tvrfbeieiding en de wyie on lange turf van lieverlede meer algemeen in plaats van steenkolen te gebruiken Spreker beweerde dat in eene fabriek te Apeldoorn aedert eenigen tijd in plaats van steenkolen turf gebniikt wordt met een voordeel van lOpCt Hy beval anderen aan daarmede proeven te nemen doch hy wees er op dat kleine turf altyd goed droog is en te rerkiezen ia boven groote wijl deze red waterdeelen bevat Het vooroordeel dat bij velen bestaat om geen oude turf te gebruiken was een groot nadeel voor ieder daar de oude turf geen waterdeelen bevat en deze ook veel deugdzamer en bij gevolg veel goedkooper was dan de nieuwe Ook beweerde hij dat het zeer sohadelyk wa om steenkolen èn turf te stoken Vervolgens weuschte hij aan ieder der departementen de vraag te richten In hoeverre is turf boven steenkolen te verkiezen ter bereiding van gasP De moeielykheden om dit te Deventer te beproeven aan de gasfabriek waren zeer groot eu men ipeende dat Utrecht de gesclilktstc plaats daiarroor was Ver I Tolgena hesohreef by de verschillende soorten van turf I Men meldt uit Bynsbur aan de Ladtche Ct Tydens den zweren regen in September waren de jonge bloeakoolplanten wortellMw geraakt ten gevolge waarvan de groei byna stil stond zoodat er J thans nog veU partijisn lote bloemkool op het veld staan die nog niet tot wasdom zyn gekomen Als het weer gunstig blijft slelt men zioh voor nog een I voldoend gewas te kannen hakken Deze week viel er plotseling eetie strenge nachtvorst in die ys in de j slooteni maakte met noch zulk een rorst sou 4e kans op het gewas verloren zijn gegaan De kool die thans gehakt wordt is van goede kwaliteit brengt hooge pryzen op terwyl de verzendingen ook wat de roode kool betreft met willige vraag voor het buitenland plaats hebben Slechts van de buitenste bladeren ontdaan om spoedig gereed te zijn wordt de laatste in korven gepakt verzonnen Hierby komt dal er duizenden fusten met ingemaakte bbemkool in gereedheid zijn gebracht Met de belangrijke i teelt van aicn in deze streken werd mede eene levendige handel gedievsn De heer Beule die te Pompeji de overblijfselen van eenen volmolen en eener bleek bezocht heeft geeft eenige belangrijke byzonderheden over de wyze vsn vervaardiging van weefsels ten tyde dat de stad aodai de aseh bisgraveB werd De bewuste inriiiiting w s reeds vroeger ontdekt eworden moor de tot dusverre van haar gegeven beschry vingen bepaalden zich enkel tot de munrsehildsringen De grootste en Iraaista fresco s zegt de heer Beule ouder diegenen welke eene voorstelling geven der industrie van Pompeji s inwoners zijn in bet jaar 18S0 in het huis ran eenen voller gevonden genoemd huis staat met de eene zijde naar 4e Merkuriusstraat met dt andere naar de straat die vaQ dit huis den naam ontleend heeft Via Fullonica Op het plein bij dit huis aan eene Won bevond z ch eene zuil met schilderingen bedekt die thans in het museum te Napels bewanid wordt Ann het benedengedeelte van dit schilderstuk zit eene vrouw die een jeugdigen slaaf een stuk Mof voorhoudt £ eu werkman met een nauwsluitende tuniek staat tegenover hen en is bezig met het sobnieren van een witten met purper al ezetten mantel die over een stok hangt £ en ander werkman zit aan een Jiorizoiitaal uitgespreid teeuen vlechtwerk waarover het stak stof moet worden ingespannen In de eeue hand houdt hy een met gloeiende kolen gevulden pot en wil er juist bloem van zwavel overheen strooien Het gas dat zich ontwikkeld zal moet de stof bleeken waaronder hij den pot met koleu zal zetten Uit is dezelfde wijze van bewerking als thans nog in zwang is Op eene andere zijde der zuil zyn nissen atgebeeld met kuipen maarin de stof vervolgens gewassohen werd Slaven in de kuipen staande treden de stof met de voeten op de manier der Arabische vrouwen die hun goed was schen met dat onderscheid dat deze het in de rivier doen Deze bewerking bestempelden de ouden met den naam van vollersdans söltus fuUonicus Met deze de nauwkearigheul heeft de konstenaar ook de pers afgebeeld met hare beide standers hare twee reusachtige schroeven die men door middel van krakken draaide Deze geven de voor de laatste behandeling noodige drukking Verder wt men de droogplaats voorzien met lange door van de zoldering hangende kettingen gedragen stokken De stof is over deze stokken Uitgehangen een slaoi heeft voor eene jonge vrouw een stuk stof uitgespreid terwMI den vrouw van den voller bezig is het op bare sohryftafeltjes aanteteekcnen Ik heb met byzondere oplettendheid gaat de heer Beule voort de huizen van Pompqi waarin de st ilderstgkken waren bewaard bezichtigd Ik heb daar op een plein i steunen vergaarbakkeu geteld die op verschillende hoogten derwyze waren geplaatst dat men het water van den eenen in den anderen kan doen vloeien Kleine daarby staande banken dienden oa bet goed op te leggen Aau de overzyde van het plein bevonden zich 7 kleinere vergaarbakken roor het vollen Het magazijn waar men nog de sporen der groeven ziet die om een middelpunt getrokken zgp de ovens de drooggronden zyn nog duidelijk te ontkennen In andere vollerijen zag ik kuipen van cement aan den binnenkant dik met lood bekleed Wij vonden ook nog potten met eene soort vette kleiaarde gevuld waarecbynlijk de volleraarde waarvan Plinius gewag maakt Trekken wij na onze bevindingen samen dan komen wij tot de verrassende ontdekking dat niettegenstaande het verloop der tijden in de manier van bewerking wijzigingen gebracht heeft de hedendnngsche wereld zich ten dezen opzichte niet zeer vindingrijk heeft getoond of beter gezegd dat de oud n reeds lang bekend waren met alle noodzakelijke en rationeele voorwaarden toor het bleeken en bereiden der stoffen KunMode Laatste Berichten Weenea S Nov Volgens de Uontagt Semu zal de keizer overmorgen den ryksraad met eene troonrede openen De zitting zal niet geUjk stea meende terstond daarop verdaagd worden matr eerst na de behandeling der voorttellen tot verbetering van den finaucieeJeu toestand zelfs al mochten de ditoutsien over dat onderwerp niet vóór de opening der landdagen zijn ofgeloopen en deze derhalve moeten uitgesteld worden De tentoonatellmg is gisteren namiddag ten 4 ure gesloten Madrid 3 Nov De junta te Carthagena isontbonden ten gevolge van maiiifestatien waarbij het militaire element de bovenhand had Het herichC dat de Grieksche vice consul die de besohermiogder Duitsche onderdanep op zich had genomen doorde opstandelingen gearresieerd is heeft zioh bevestigd Ken Duitsch onderdaan en ecu beambte bijbet consulaat is met hen gevangen genomen Mengelooft dat de reden van het vertrek van het Duitsche eskader naar Carthagena gezooht moal wordenin deze arrestatien Verscheidene Cartisti sche benden zyn in Catalonie verslagen Brussel 3 Nor De GazetU de la Bomu meldt dat de Commissie door bet Gouvernement ingesteld tot onderzoek der muut uaestie met 5 tegen 2 stemmen heeft beslist dat er redenen bestaan om zich te bepalen tot den enkelen standaard Parijs 3 Nor In de byecnkomst der linkerzude is hfden met algemeene stemmen besloten onmldde jk na de hervatting van de werkzaamheden der Nationale Vergadering de Rcgeeting te interpelleeren over hare houding ten opziehte der monarchale beweging POSTEUWEM De DIRECTEUR tan het POSTKANTOOR te Gouda maakt by deze bekend dat gedurende de winterdieiist de brieven bestemd voor de Beurs Je Amsterdam des morgens ten lOi j ure aau het Postkantoor moeten bezorgd zijn AangeteekeuJo brievru worden ia die deplohes uiet verzonden D Directeur D J A VAN KKÜUNB Aan het Bureau van Politie zyn in bewarjng dè navolgende in deze Gemeente gevonden voorwerpen aU Een IJZEREN TOESTEL van een VVAGEN een pear 8T0FFKN leestWoie LAAKSJES cii een MANSHESID KantoBgerecht te GoQda TWeohtzitting van den iïsten October 1873 C r H en D U vemordreld ieder tot eene geldboete van ƒ 6 of ieder twee dagen subsid goangenisslraf Wegens het te Gouda ryden harder dan in aaatigen diaf A F K tot line geldboete van l of dag sabeid gevangenisstraf Wegens ket te Qoala op de openbare straat nitslaaa fan een vloerkleed na des qu rgpu elf nre J V K en 3 d D ieder tot eene geldboetevan 1 of ieder éón dag svbsid gevangenisstat V egens bet ie GTdarlh tonder AhHft ke oeallmv raiug van Burgemeester eu Wetbauders afstellen if x een murwerk 1 4 T tot twee geldboeUn ran 3 elk ttUa dag subsid gevangenisstraf voor elke boete Wegens l het los en zonder toezicht laten weiden ran ree op een weg in de prov Zuid Hollaad 20 het laten loopen van een trdcdier op eens andeis in den oogst staanden grond A A en B d G ieder tot eene geldboete van 1 of ieder één dag subsid gevangenisstraf Wegens het te Gouda op den openbaren weg buiten een openbare waterbak datgene verrigten waarvoor die inrichting bestemd is En bovendien allen in de koeten invorderbaar bg lyfsdwang B u r g e r 1 ü ic e Stand Rfboeik 31 Oet Anaa Jacobs onden A na FeHem es M KrsDendonk Conidi oodera L na der Kley ea J van dea Berg Willem ouden W Zindyk ea E vaa der klad I Nov lleltoa ouden A Zorg ea W W vsa Leest Neillje oadon C Wiogerden aa C Troawkorst Geori Philii ooden M Sprugt ea i M Bochner 2 Johinan M a Horma aaden G V KaalUg ea O H de Neeff Vergroesen Sasanoa Cbriatiaa oaderi J Wielders en M Galdemoad SophU ouden J deJoagei S Oabhel Jaioi caArn lu vu do Woerd oi r C Swigers Abraham ouden A van Omme ea K de Joog S Geertruidi Calharioa oadera F Koot ea O Kuast Jacobus ouden J Soyter ea A vaa Omoiea OvisLsoia i 1 Nov J Kootci 22 j 11 m C Reaaer m A Hoonbout S j 11 m C van Wyk 7 m 2 B Zdtelirijcb 1 m W P Peikaaa 10 C C Daal 8 i l m D Bngtelaar 1 j g C C Babouw M j 11 m J NUa t j 4 aa T HoogeniJuk 4 m M W vaaErk 4j J Veracbnur 1 m 4 J e Orilljl 51 j B vao Maaren 2 j 1 B TO P Yfolaar S j 11 m H BraBowt ï j 8 I w A B C Boer i m H J Blok j J de Boer 6 j i AD VERTENTIËN j J JU ik j Bevallen van een Zoon D H KAULING DE JSekfp Vebgeoeskt Gouda 2 November 1873 Heden overleed na eene korte ingesteldheid mgn geUelde Broeder JOHANNES KOOT£ïR in den jengdigén onderdom van 22 janm 8 K00TER Gotida 2 Norember 1873 Algemt ne kennitgemng Het behaagde den Almagtige van ons af te nemen ouxen geliefden Vriend den Heer CHRISTOFFEL COENELIS DAAL OpzichteP aan de Nederlandsche Bb nspoorweg alhier in den ouderdom van 26 jaar LOUIS BASOS A A PASpSKI W TmBüiioM Strekkende tot algemeene kmnitgeving De ondergeteekende maakt zgne eéerde Stadgenooten bekend dat bg hem wederom te verkrggea is gedurende de wintermaanden beste Haag sche Hoofdkaam dito LEYEEWÓHST BLOEDWDBST iÜLT WORST SERVÈtiAAT WOEST JiELDpB SCHE woest g tookteOSSENTONG SAlT I CIS DB BOÜLOGi E gerookt YLEESCH ge kookte Geldersche HAM enz en beveelt dch I minzaam in UEd gunst aaij i VAK GENT Hoogo Gouwe q N 252