Goudsche Courant, woensdag 5 november 1873

QEZÜIVEBD DRINKWATER te bekomen a 2 Cts per emmer bg SLOTEMAKER C Westhaven B n 199 Vrydag 7 Novenber 1873 N 1436 Attentie s v pi Zoo spoedig mogeijk te hnnr gevraagd een BBNEDENWONING met plaatsje de prgs van 125 sjaars niet te boven gaande Adres met franco brieven leti A B bg den Uitgever de er Uonrant GOUDSCHE COURANT Nieuws ei Advertentieblad voor Gonda en 0fli8trel en SEEmiNiAmüi Worden zeer attent gemaakt op het VERHUURKANTOOR van MANNE en VBOUWELUKB DPNSTBODBN te Amersfoort db directeur Heden verschgnt de NUBUWB UITGAVE VAN D ZELFBEWARING EBM Geneeskundig Volkshandboek OVBE DB GENBWNO DEE ZBNUWVBESLAPPINO VAN HET LIOCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MBRT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelgks ten zgnen hmze te consulteereu Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel vap brieftrisseling in ds Hollaudsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgktoesdgt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEUEE N Z Voorburgwal over de Molsteeg te ArMterdam doch alleen op franeo aanvraag met vooruitbetaling de Nedeïlandsohe Uitgave voor 70 Cts en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ot en franeo per post eO Cts Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen FRAN OIS SNlil Commissionair in Bfi ecten en Kassier neemt Geld in bcwaringf è Deposito van 100 tot f 1000 thans it 4 rente De ttammtig ttttt ftdTOrteatie n kan geschiedQn tot één rnir dés ttto fldaags van den é g der uitgave 1000 en daarboven i 5 Kantoor Westhaven B 145 7 Prof Pergfrer d Alion HaarÈxtract Sedert den korten tgd dat het bovengenoemde Extract bekend geworien is zjn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende I i En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met h$ar te krggen te voeden ën te onderhouden dan dit Haar Extract Het is geheel eenig eu wjjkt in zgne zamenstelling geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altgd uit vet of olie bestaan welke toch z er niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet èn olie het hoofd zacht en het kaar krachteloos maken waardoor natuurlyk de groei ophoudt en langzamer hand het uitvallen der haren volgt Door het g bmik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en krggt men weer allengs een firaai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prjjken wil make gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract dat a 40 cts per flacon verkrggbaar gesteld is bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon iZotterdoOT F A BOEONIE GOEDKOOPE EDZIEK Voor Piano Solo Uitgave van F KOKS JU A U Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiKBicH Die Spieldose musical box B 0 40 Zanbeiglóckchen salonstuck B 0 40 Smith Sidnïy Der Freischütz Grande fentaisie de concert B 0 75 Stkauss Morgenblatter Walzer C 0 50 Lanobk Grossmütterchen Lfmdless C 0 20 Alle nnmihers dezer Uitgave zgn steeos voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda N 2 TUB het abonnemsnt Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda Door het Tooneel Geielschap van den Botterdamsclieo Schouwburg onder directie van ALBBSQT Sc VAN OLLEFEN zal worden opgeroerd p DONDBRDAO den € NÜVE t BE 1873 mu E ïmmL TöoDecIspel io 4 BcdrgveD Daar het Hoogdaitach van PAUL UNDAU door B LAMOT Hiae ea Sciu TU den Regiaaear A LE GRAS NOOIT VERTOOND 19 Om de tiiigebreidheid der Voorstelling geen Nastutje Aanvang ten 7 ure PRIJZEN BE PLAATSEN 1 Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen J 1 per persoon Voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon 1 49 Derde Bang 40 Cents Op WOENSDAG 5 November des avonds ten 8 ure precies zal de Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenareu plaatshebben tegen betaling van 10 Ots voor elke plaats Heeien die aan de Loting deelnemen worden herinnerd dat z geen grooter aantal plaatsen knnnen bespreken dan waarvoor zg op de presentiel st teekenen Het BareBD tol het beapreken der plaateen ia geopend t Donderdag 8 Koiember m d morgesa 10 tot dea namiddaga 8 ure ugfn betaling Ten 10 Centa voor elke plaste X Bjj onderhandsche akte dd 1 November 1873 is tusschen de Ondergeteekeaden aangegaan eene Vennootschap onder de firma M VEBMAAT IN ZOON tot het dieren eener Logement en Koffljhmsh dersaffaire ingegaan 1 October 1873 voor onbepaalden tgd Beide Vennooten hebben de teekening der firma uitsluitend voor zaken de Vennootschap betreffende zullende töt het koopeu vervreemden of bezwaren van onroerend goed het opnemen of ter leen geven vfltn gelden het verleenen van borgtogt pand of hypotheek het teekenen van acceptatien en het sluiten van prolongatie of beleening ieders gewone handteekening worden vereischt M VEKMAAT Sa M VBRMAAT Jk Gouda 1 November 1873 Een Kelder te huur WESTÓAVEN Te bevragen bij A LAPEBEE Mr Timmerman Aanbesteding DER BENOODIGDE LETENSHIDDELEN eu STEDNROLEN ten behoeve der WEBKINRIGTING te Gouda gedurende het jaar 1874 op WOENSDAG k NOVEMBER 1873 s avonds ten acht ure in het kikaal der inrigting De voorwaarden ligoen ter jecing in het lokaal der inrigting Namens het Bestuur t P HOOQBNDIJK giCBETAEH OÊT De benoblJgde Steenkolen tot 1 Met 1874 Openbare VrywUllge Verkooplng van eenige perceelen Wei ofHooiland te zamen groot ruim IS i Bunder gelegen in het 2 blok van Sectie D der pol derverdeeling in den Znidplaspolder binnen de Gemeente van Waddinxveen op DONDERDAG 27 NOVEMBER 1873 des middags ten 12 ure in hbt Schaakboed bewoond door den Heer A W v WERKHOOVBN op den Kleiweg te Gouda Alles te aanvaarden met Kersmis 1873 en betaling der Kooppenningen 15 Januarg 1874 Nadere informatiSn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen in aUe COURANTEN worden d a d e 1 U k opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman GoQda Orak van A Brinkman te Gouda Een afschrift is voldoende De uitgave dezer Courant gftAiéit jSÖKÖAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDËEDAG en ZATER DAG De prosper drie mMmden is 1 75 franco per post 3 Besmetteiyke Ziekten De BÜROEMEISTEB der gemeente Gooda j Gelet op art 21 der wet an den 4n December 1872 Staafthlat n 134 tot voorziening tegen Be imeftelijke Ziekten Brengt ter algemeene fcènnii dat Aziatieche Cbotere in deze gemeente epiüemiBch Toarkoat Gouda den 5 November 1873 De Bargenaester voemoemd VAN BERGEN UZE fDOORN Kennisgeving 1 o BT7S8eMEE3TE rM 3aad gvict p bet 1 lid ran art U der wet na 4 Oecamber 1872 StaaUblad n 134 tot Tooreisaiiig tegen beamettelgke kten Maakt bij dete bekend dat in de rerloopen 24 nnn 4 penonen zyu aangegeven ala oretladen aan Aziatische Cholera Gouda den 5 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Buitenlandscli Overzicht De Vergaderingen ran de reisehitlende fractiën der FtanMle national Tergadering met het doel om Voor St hcrntting der werkzasmheden tot een betwall b luit te komen dnren roort Alleen de regeering sebijnt een ratt beeluit genomen te hebben Zy is namelijk Toornemens eene verlenging van MacMa hon a mandaat te onderatennen als het voorstel daartoe gedaan wordt De aanstaande hervatting der zitting tal spoedig licht geven omtrent de bedoelingen der andere partyen De stand der partyen kan men in enkele woordep samenvatten 1 De republikeinen wenschen de nitroeping van de repubUtk als de wettige cgeeringsvorm van Frankrijk Zij zijn bereid Mno Mahon voorioopig te stennen totdat de verkiezing in de dertien departementen hun de meerderheid geschonken heeft Boven alles venochen zy de ontbinding der kamer 2 De Bonapartisten eisohen de verlenging van bet presidentschap van Mac Mnhon en handhaving van den voorloopigen regeeriogsvorm voor den ty d van drie jaren dat wil zeggen totdat Napoleon IV oud genoeg zjj hem op te volgen B De Orleanisten weten dat er geen danken aan is een hunner prinsen te doen nitroepen tot koning zoolang de graaf van Chnmbord leeft Zy zonden daarom een monarchie zander mpnnrch willen maken met een luitenajit generaal des konings aan het hoofd van het bewind De prins van Joiuville Mf MacMahon zonden zy gaarne tot luitenant generaal benoemd zien Een gedeelte der Orleanisten is geneigd de republikeinen te struneii mits de hertog van Aumole tot president benoemd worde 4 De royalistcn zgn betlniteloot en nemen een afwachtende houding aan ifi De nltramontunsche legitimisten ook wel genoemd de lijfwacht van Hendrik V willen dat men Hendrik V eenvoudig nitroepe tot koning Hiertoe is nieta noodig zegt de ütnveri dan dat alle afgevaardigden dagbladen en aanzienlijke personen afstand doen van hun macht en overtaigin om den koning als alleenheerscher geheel alleen naar zgn overtuiging en die van zgg biechtvader het land gelukkig te doen maken De commiisana van het mrernement in het pro oesBazaiue heeft geeischt aa eene gerechtelijke vervolging zal worden ingiesield tegen den kolonel Stoffel wegens het onderscheppen van depêches De Pruisische landdag zal tooals nader met zekerheid gemeld wordt 1 November geopend wor den Dat DeuUckt JTocienSlaU vetaekert dat de besluiten omtrent de wyzigmgen in iet Pruisische ministene onmiddellgk na afloop der verkiezingen welke beden plaats hebben in den Setck Anzeiger zullen verschijnen Bismarck zal zich uitsluitend met die aangelegenheden bezighouden waar Pruisische en rijkabelangen met elkander in aanraking komen terwijl Camphausen voor het overige met de leiding der zuiver Pruinsohe aangelegenheden belast wordt Te Berlin vindt het gerucht geloof dat de rijksregeenng het begrootingq aar van 1 Jan op 1 AprU wil brengen ten einde zonder nadeel voor do rgkibelangen eeüigazins aan hQt bezwaar van bet gelyktijdig vergaderen van lands en rijksvenegenwoordiging te gemoet te komen De gisteren gehouden definitieve verkiezingen voor den Fruisischeo landdag hebben de verwachtingen er liberalen bevestigd Opmerking verdient dat de man van de nieuwe kerkelyke wetten minister Falk op vier plaatsen ia verkozen Men berekent dat de ultramontanen in het geheel 10 stemmen zullen winnen maar de oud conservaiieven daarentegen die met de Zwarten gemeene zaak maakten in de kerkelgke politiek 15 a 20 stemmen zullen verliezen De liberale party is in elk geval versterkt Als president van den landdag noemt men in plaats van Forckenbeck die lid geworden is van het heerenhuis den nationaalliberalen von Bennigsen de Volkiieit beschuldigt dezen een spoorwcgoonoessie verworven en die voor hoog geld aan Strousberg verkocht te hebben de nationaalliberalen spreken dit tegen of geven aan de zaak een geheel andere wending De oudkatho lieke bisschop Reinkens heeft voor de oandidataur van den landdag bedankt Hij vestigt zich te Bonn dezer dagen was hg ter audiëntie bg den Duitsohen kroonprins te Potsdam en werd met diens rgtuig aan t station afgehaald en gebracht Dq Boiersche i tnddag is Dinsdag door prins LiiitpoH iti naam des kouings geopend de Uostenrgketshe rijksraad door don keizer in persoon De Zwitsersche bondsvergadering is Maandag geo p nd om een aanvang te maken met het herzien dei coilstitutie zoowel in den nationalen raad als in den standenraad spraken de presidenten den weusch mt dat het herzieniugswerk voor het vaderlaiiii mocht worden ceii nieuwe bron van vrgheid onafbankelgkheld en welvaart In een volgende zitting heeft de nationale raad een begin gemaakt met de artikelsgewgze beiaaUilaging oier het ontwerp tot wgzigiiig der bondsconstitulie De vrajig of over het geheel of bg afdee ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUP CENTEN lingen zal worden gestemd is voorioopig utgeateld De revisionisten hebben besloten de federalisten niet te gemoet Ie komen maar stappen van die tgde f te wachten De nationale raad besloot bg art 4 van het herzietaiogsontwerp betreffende de gelgkheid 0Kt de wet de adellgke titels uit de openbare akt n te verwgdereu bg att 18 bel nde den alge meenen dienstplicht en de wapening is bepaald dat de wapenen m het bezit der manschappen zullen Ugven Overigens tgu de vt l 18 onveranderd aangenomen Omtrent den Carlisten eorlog verneemt men nieta nieuws Kleine schermutseliogea zgn a de orde van den dag maar krachtige en doortastende maatregelen wor£a blgkbaar door geen der partgen genomen Daar aan verraad niet te denken valt kan men veilig daaruit afleiden dat zoowel repnblikemen als Carlisten loli te zwak evodea on ieta te ob dememen Komt daarin nut spoedig vemnderiag dan dreigt de opstand der Carlisten een chroniaefae kwaal te worden waaronder het land evenals vroeger tot zelfe 7 jaren gebukt zou kunnen gaan De regeering die met zooveel eneigie haar taak aanvaardde laat ook in den laataten tgd weinig van tich hooreu F B A N E B U K Allerzielen is te Fargs zonder eenige atoomia der orde voorbggegaan Het aantal bezoeker vm FèreLachaise wordt op 50 000 geschat Het kerkhof Montparnasse werd door ongeveer 6000 personen befooht terwgl meer dan 10 000 het kerkhof Montmartre bezochten Kransen en bloemen werden als naar gewoonte m groote hoeveelheid op het graf van Bandin gelegd een groote immortellen krass sierde den grafsteen van Caraignac De menigte wss kalm eu geen enkele manifestatie had er plaats De regeering had blgkbaar groote voorzorgsmaatregelen genomen daar talrgke militaire pratiouilles op de been waren De beer John Lemoinne erkent thans in het Jnatnal tkt JMiah dat de brief van Chambord niet eilkdl den genadeslag aan de Monarchie maar ook erii geduchten knak aan de meerderheid heeft toegebracht De openbare meening zal het ongergmd vinden da dezelfde rnaunen die de Monarchie hebbeu trachten te herstellen maar hunne outleruemmg ragen mislukken thans de taak op zich nemen om de fiepubliek te organiseeran Men kan mitsdien verwachten zegt de publicist dat er spoedig ene verandering komt in ket Gouvernement en vervolgens kan men eene misschien onwederetaanbare pressie van de zegevierende republikeinsolic partij op de overwonnen monarchale partg tegemoet mn De partgen die den gemeenschappelgken naam van de partij van orde hebben aani enomen zijn hedea met meer wat ze gisteren geweest waren Het leidt tot mets zich dit te willen ontveinzen Indien nu de Republiek voor goed georganiseerd moet wordgb dan 18 Diets billgker dan dat dit wert worde ends nomen door republikeinen De meerderheid der Ministers was gunstig gestemd voor het herstel der Monarchie Dat is de diepe overtuiging des jVolks en als zg met hun geweten te rade gaan zullen zg t zelven erkennen Ondernemen zg nu het w rk van de reorganisatie der Hepubluk dm almeu hunjie oprechtheid in twgTel trekken FrnnkJB i4 thans teruggebracht tot den toistnnd toen lAi er Thiers als President der Ilepuliluk un de Kamer orstclde eeu eiude te maken uan het Piorisurmui eu