Goudsche Courant, vrijdag 7 november 1873

van gevaar voor een spoortrei tot gevangenisstraf de Kepubliek te orftaiiisreTen door middel rau republikeinMhe instellingen Üat dringende voorstel kulde tö i de gou rrnementeele revolutie van 24 Mui l e lietr Thiers werd omvergeworpen toen hij tot lib ViTfiadering zeide Gg kiut 4 Moiinrchie nut veeligeo laat ons dus de Bepabliek urgaoiteerui Het gaat niet aan te beweren dut ilo lueerdrrlieid niets anders beoogde dan on aan d gruote jwrtg der otde deittenrinniji te ver zekeren De groote parlg der orde is eene formule met een Uonverucment Dat is zóó waar dat de meerderheid eleamaal het terrein veroverd hebbende getracht beeft een positieven vorm aan het Gouvuueineiit ta geven Hj heelt de Monarchie willen vestigen die in hare haud utteeugespat is Het Koningschap is niet gedood het heeft eenzelfmoord gepleegd De monarehalen moeten zich dus de rol van overwonneneo laten velgew ll u i en Mj voW oos AarieUu niet onze taak aldus op te vatten Wat het Eresidentsohap van Mae Kahou aaagaat tis ons om teven of zijn mandaat voor vgf of voor tien jkrea vbrldngd wotd Wy ziea er geea groot onderscheid io Het een zoowel als het ander is eene besteniijghig van het FroTiterium Gevoelt Nationale Vergadering lich bij machte om de qoBstie van SlaatsvorA op t loas n P Gefokt kiJ zich sterk genoeg om te conslitueereu p De Monarchie heeft zij niet kunnen herstellen kan zy de Republiek vestigen Het beteekent niets hoegenaamd tyn eeuwigen levensdnnr of t n hing hsven te decreteeren als men Toor de onmogelijkheid staat om het leven te rekken t e aMnar Me panij heeft in hare vrucbtelooze po gittgen tot herstel der Monarchie hare krachten uitgepot 2if fê nn als verlamd W f zullen zien of Oc goden der fépubÜkeinsche partij gunstiger zyn ENGELAND Io een artikel geJchtevon n ar aanleiding van de fongstversohenen en hoogst gunstig luidende stntistieke opgaven omtrent den gezondheidstoestand der Britsche bevolking spreekt de Timet ook over de cholera Die ziekt i zegt t blad vraarvan Epgeland tot Aisver gespaard Meef heeft zich in den loop vad den zomer schier in gsheel t overig Earopa vertoond j van Napels tot Bergen in NoorWegOn van Konstantinopal tot Botterdam Haar karakter was buzonder bevig de gevallen met noodlottigen afloop b ijroegN gewoonlijk boven de 60 sotntgds boven de 7 O p terwijl t toen de ziekte in 183S voor t eerst Xngelanil bezocht slechts omstreeks één derde beliepen Aan den anderen kant nam de epidenüe nergens belangrijke afmetingen aan zoo maakte zy te Btirlqn in t geheel niet meer dan een dnizental slachtoflisn juist loveel als zy ib 1866 erin cén week ia t Londeqscbe Kast eud w rukte Wellicht ia laaruit af te lai ep dat de ziektekiem eerst pas begonnen was zich te nestelen eu dat Bhiropa in t aanstaande voorjaar een ernstiger bezoeking te wachten heeft Hoe dif zij wij voor ons mogen redelijkerwijze ons gespaard blijven in verband brengen met de door ons genomen betere preventieve maatregelen t Is thans gebleken dat ons vertrouwen daarop op preventieve maatregelen veeleer moet gevestigd zijn dan op repressieve op afwering veeleer dan op genezing In de behandeling toch van de kwaal zyn we hoegenaamd niet verder gekomen terwyl de kwaal zelf in stede van te kwijnen o nit te sterven zoowel id Snropa als in Indie l oe langer hoe kwaadaardiger en doodelyker wordt Maar wël vermogen we veel om haar te voorkomen of zoo za zich eenmaal in ons midden vertoond heeft hare uitbreiding tegen te gaan De ziekte heeft althans éóae van baar oude eigenaardigheden verloren Zij stort zich niet neer langs eed vasten weg als een onbeteugelbare stroom op ons Veeleer is zg gaan gelijken op de andere meer gewone epidemieën zoodat wy dan ook door onverdroten waakzaamheid en doeltreSende oalatregelen hopen mogen bare aanvallen af te weren DÜITSCHLAND De Natimal Zeitiuu berat een bericht nit Dresden in hetwelk o a het volgende wordt medegedeeld betreifi nile het overbrengen der atoSelyke overblyfselen Tan wijlen koning Johann oit Pillnitz naar de hoofdstad des lands Des avonds te 7 uren werd het lijk aan boord van de Saxonia gebracht en aldaar op een katabik geplaatst de gansche stoomboot was met zwart laken behangen en door middel van een menigte toortset verlicht Omstreeks 8 uren verkondigden miiiuutschuten en het luiden der klokken van alle kerken in dr hoofdstad dat het stoomschip Saxonia in zicht was Beeds gedurende vertcheideue ren bevond zich een onafzienbare menschcnmenigte in de nabijheid der landingsplaats het Bnihische tCTras de Klvebrug rn het Slotplein £ eo indrukvekiiende stilte hcerschte onder de tallooze menigte toen ongeveer half negen nren de stoet zich van de landingsplaats in beweging stelde öm het lyk over te voeren itt fle kartJieké lio kr jii Vatt leu oever der Elvc tot iian de kerk wareii t oopen in een dub bele rij opi esteld tussohen welke du teieisolite ruimte was om den stoet de gelegenheid te verschaflfen zich ongehinderd deiwde dicht aaimtlrongnv wnigtete bewegen Aan het hoofd Tan dezen stoet bevomi zich eén aHeelIna ruitafij waarop Mn aattai bo ikeien volgde met brtejj de Wdrols m sa Jk v éa de lijfartsen de adjudanten de adjudanten generaal enz enz vanwijlen den Koning en vervolgens de lijkbaar ter wederzyde begeleid cloor zes ortsdïagers tu kapiteins en r ea kamerKeérrinl Onmiddel gk inAtv de baar die liet liÜk da vaders droeg bevonden zich de zonen des Konings Albert en diens broeder prins George Zy werden gevolgd door een aantal grootofficie n van het civiel en militair huis van wglen koning Johann de ministers deputatién van de beide Kamers en van een menigte andere openbare lichamen enz enz Aan de kerk genaderd zijnde sloot zich de geestelyjcheid bij den stoet aan Het lyk werd nu gepUalst op eeu katafalk in parade en eea twaalftal personen als een eerewacht daarbij gesteld Den Sisten jongstleden werd aan de onderdanen van wylen onzen goeden Koning de gelegenheid gegeven om hem een laatste eer te bewgzen en in den loop van dip avond rértf Kei 1 bi g zet Deze eerewacïït bestaat uit een adjudant twee kamerheeren vier kolonels een l C rls dea overledenen een geestelyke twee pages en een kamerdienaar aan deze personen zyu toegevoegd vier lakeien eu vier man van het regiment grenadiers der garde Van regoeriogswejfe is een algeflieene roBw voor don tgd van 7 dagen aitgesohreven wegens het overljjden van koning Johann Men koestert algemeen de verwachting dat de troonsbeklimming van koning Albert eeu ze r ganatigeu invloed op de betrekking tusscben Saksen eu Pruisen en derhalve mede ten aanzien van het Duitsche ryk zal uitoefenen In den jongst verloopen tgd ti as menig feit in het licht getreden hetwelk dmdelyk aantoonde dat in Saksen een meer particularisiische richting was ingeslagen dan vroeger werd gevolgd Naar men van goed iugeliohte zijde verzekert zal weldra door de nieuwe regeering worden overgegaan tot de opheffing van het ministerie vau oorlog Deze instelling voor Saksen overbodig geworden seidert de oprichting van iet Uuit he ryk kan aitsluitend strekken tot bet verleonen van een schun van zelfstandigheid op militair gebied waarvoor in het weten der zaak geen grond bestaat terwijl voor dien schyn een werkeiyk zware eu onrruohtbare last op i schatkist wordt gelegd Aan dien stand van zaken zal naar men verneemt spoedig eeu einde worden gpmaakt Blykens de Sieinuche Courant heerscht in dei i Eheingau geen geringe agitatie tegen de voorgenomen verbetei iug van bet vaarwater in den Eyn Ér wojrdt een adres aan de rexeering gericht hetwelk reeds door een groot aautal leden en gemeentebesturen zoowel als door grondeigenaren geneeskundigen schippers en andere personen ouderteekend is Daarin lee t men onder anderen Onze wyubouw waarop wij met alle recht trotsch mogen zyu kan bij dat werk aleo iti verliezen Van nog meer belang is de zaak voor onzen gezondheidstpes tand Doyr de zoogenaamde verbeteringen van het vaarwater zgn tusschen Sieberich en Riideabeim reeds pioerassen ontslaan broeinesten vsn allerlei ongedierte waarvan wg des romers onverdraagl k veel last hebben Ten bewyze daarvan wordt m heriunering gebracht dat tydens de oefeningen der troepen in Augustus en September de te Mombacb Heidesbeim en op andere glaatsen ingekwartierde manschappen wegens de talrijke zwenjuea insecten geen naéhtruit kouden genieten Men verwacht dat het kwa door de thans voorgenomen werken over eene oppervlakte van ongeveer 80Ü0 morgen zal worden uitgebreid met het gevolg dat de Bheingau een centrum zal worden van koortsverwekkende uitwasemingen BINNENLAND GOUSA 8 NOTSMBEa verden aamjfeenige leerlingen der i prijzenRitgereikt die zij zich SUS 1872AS door hun vlijt hun Dinsdagavond werden Borgeravondschool C gedurende den cursi gedrag en trouw schoolbezoek hadden waardig gemaakt Die prijzen bestonden zooala genoonlykuit verschillende stidcken gereedschap ofu t boekwerken Eerste pryten werden toegekend aan P de Wilde J Koeman A Meyers J Lindeis H v Staveren M de Boer H Boulonje C Reuhl H v d Wolf L V d Lee en A van Byck felL Tweede prgzen aan D J Bmeys A Htiet A Engelbrecht C v d Wan J v DongSPffiol ding A de Jong J Hoogendyk P Slikker i v Dorp eu K Cckker Derde prijzen aan J Gravesleyn i öerritierr S Hoogendyk 1 Schotel J Lugthart L Hoogeudgk P Berlijn K Wesselman en C Slinger Men schrijft ♦ n t s i Laatstleden Maai ImJ deVroeger atagekandigde lezing van Ds Mackenstein in het lokaai Tut enVermaak pp de Oofthaven alhier pla tp Na meteen enkel woord de red i van ufn optraé alhier verklaard te hebben gaf spreker in deze eerste voordracht een beknopt overzicht van het ontstaan en het karakter itt moderne richting In korte woordenwerden enrst 1 andere ridiiingen qi godsdienstig gebied besproken en daarna aangetoond hoe de moderne richting niet enkel negatief maar ook zeerpositief werkzaam is niet enkel afbreekt maar ook opbouwt Haar anti snpra naturalistisch karakter werd in verband gebracht met c nieawere bescboiwing van het heelal haar ontkenning der wonderenmet de o niach werddbesohouiviag terwfll haarverhouding tot bijbel en kerkleer werd beschrevenah de noodzakelijko constqoenlie vsn het beginselder hervorming g en mensohengetag in zake desgeloófe 8pr omschreef v cd f de mod iie riehtiog ab de godsdienst van Jezus gekleed in de vormen van en voor onzen tgd Als haar gcltfolsleer noemde h $ dit ééne artikel Ik geloof in God den Vader als haar zedeleer die lief heeft kan niet zondigen terwijl by eiqd lijlc aantoon bo pty luar yae nertuiging de toekomst voor ziob heeft omdat zy rekening houdt met de resultaten vap wetepsi hap eu ervarii en dus het verstand be nmgt padtt zf 4e 4ti k inselen op den voorgrond stelt en weinig hecht aan den voru die het vergBukelijke in lederen godsdienst is Omdat zij eiudelyk den mecsteh invloed heeft op het leven die modern wU wezen moet goed zgn Met de opwekking om vry van menschenvrees ieder in n kring het koniokrgk Oods te verkondigen werd deie voordracht besloten Na de pauze beantwoordde spr de vraag o de modernen nog bidden kunnen volmondig met ja maar toonde bg terélu a wat op modern gebied eigeulgk biddpn il In den loop ¥ iti dit seizoen hoopt de heer Maekenstein nog een of twee lezingen te houden Moge eaoe teffln opksaat van raortdoicnde belangstellidg getttlgefl I In de sitting u da Arrondissements Ueobtbank van Dinsdag üorgen werd o a veroordeeld H K alhier beschuldigd van het doen ontstaan n gevaar voor een spoi van 8 maanden cellulair Vervolgens stonden o ii te recht D V L oud H jaren en H de i oud 1 jaren beschuldigd van te Gouda op den 18 September appelen te hebben ontvreemd uit den boomgaard van den bouwman K J Ëisch 14 dagen gevangenisstraf Door afwezigheid van een der getuigen zal boT fiistaande zaak nogmaals voor de rechtbank kom StateQ Generaal Twkïoi k heb Zittingen van 4 en 5 November In de zitting van Dinsdag zijn de alg beraadslagingen over de Indische begrooting voortgezet De minister van kolaniCn heeft in eene aitvoerige rede da hooti S noten van het budget verdedigd zich voarbe io ide de e afi nderlgke regelingen by de betrqkken a6 liii gen te behandelen Eene wijziging van da hooUbegiuselen der comptabiliteitswet was van hem niet te wachten De raming der koffie is zoowel wat de hoeveelheid aU wat den prys betreft veel lager dan de werkelykheid Voor koffie alleen Wraagt het surplus boven de raming 20 millioen In dien toestand moet men in billyke behoeften voorzien In de zitting Van gisteren zgn de beraadshigingen over de Indische begrooting voortgezet Het artikel ter uitvoering van een nieuw stelsel van dwangarbeid en ter verbetering van het gevangeuisstjlsel is aangenomen Over de reorganisatie en de versterking van bet Indisch bestuur ia eene langdurige discussie gehouden De minister verdedigde den maatregel der uitbreiding van beei fndien8tel als geheel tgdelgk il afwachting van ren spoedig in te dienen voorstel tot algeheele opheffing der persooolyke diensten Da heer Lenting heeft een amendement voorgesteld on de i ton van de begrooting te nenen in afwachting van de toegezegde algeheele afschaffing terwyl da heer Bergsma ruim een ton meer wilde uittrekken om de traktementen der nieuwe hoofden te verhoogen tegen onthouding vau vordering van beerendiensten Heden voortzetting De welsvoordrooht tot regrliiig van het Nedérlandsche vmntKeim waarvan het hoofdbeginsel bereids door ons is medegedeeld bevat VMrolgeude hoofdbepalingen De grondslag van bet Ncderlandschc muntstelsel ishet goud 1 Qg rekeii agstx klii T n dat stelsel blijft de gulden verdeeld in honderd cents De gidden bevat 9 e0561 van een wichtje graa 4 goiM De NeaerlmidaBliemuntspecigu gi gouden standpemiiogen zilvereneiiNbrouzen pUm n ut en gouden oegotiepenningeD Gottden ataadpenoingen zyu t het tisngaldeastiik het vyfgnldenstuk ftlveren pasmunt ri Het tweegnlilenstdk to een vtidenstnk het vijreiitwintig centsetnk bet tieucentsstuk het vijfcenteatuk Bronzen pasmunt zijn het tweeëneenbalveoentselaki hat eeaceiitsetuki het biilWe tsstUfc Gouden negotiepenningen ayn de dukaat de dubbeje dukaat Het gehalte der gouden standpenningen is 0 900 et een ruimte van 1 8 duizeoosteu zooWel boven als onder dat gehalte Het gewicht is van het tiènguldenstuk 6 729 gram men wichtjes van het vyfguldenstuk 8 884 grammen wichtjes De ruimte in gewicht Is voor beide slakkeu 2 8 dnizeudaten van het gewiokt zoowel boven als onder In de Memorie van Toelichting wonlt geeegd dat bèt 6irtwerp in hoofdzaak onveranderd is overgenomen uit de voorstellen van de bij Zr Ui besluit beooetide Staatscuminissie mede bereids gepubliceerd zoodat de Minister tan Financien meent zich te mogen bekorten omdat ait den aard der zaak de aitvoerige verslageii dier commissie een doorloopende toelichting op haar voorstellen en derhalve ook een metiTecring eu uiteenketting van de l oltlbepalingen van dit wetsontwerp bevatten die de Miaiiter slecbit zou kannen uaaobr eu Vandaar dat slechts enkele punten nog kortelijk worden aangeitipt ïaei verwijzing averi eni naar de verslagen der oommiiiie De ni J ars zitting der provinciale staten werd Dinsdag mprgen door den commissaris des konings geopeqd il jiria werd na Mmenttelling der afdeelingen mededeêling gedaan vAn de ingekomen stukken die of voor kennisgeving werden aangenomen of in handen van oommiisien werden gesteld Daaropzynt oodenctieidene ondenr rpen Sin dt orde gesteU L j Van de 8 leden der Tweede Kamer van de 8ta tenOeneraal die den I3n Februari 1849 zijn opgetreden all de eerst verkozcnen ten gevolge van de op S November I84S a ekondigde grondwetewijzigmgen zijn naar wij meenen nog 32 in leren waarvan ouk nu leden dier Kamer zyn de hh DulTert van Nispen van Seveuaer van Eek Westerhoff Storm van süravesande Oodefroi en Wintgeni voorts thans leden der Eerste Kamer de heeren Hengst Dnymaer van Twist Smit en Villers de Pitè Van de 89 leden der Eerste Kamer die den 13n Februari 1849 optraden zgn nog 16 in leren waarvan nog leden zijn ile heeren van Sasae van Ysselt van Swinderen Tunokeui Beerenbroek en baron van Aylva van l alliuidt leiwgl oen de heer Holfman thans lid is lau de Tweede Kamer Alzoo zouden overleden zijd 36 en 23 leden gedurende 25 jaren Naar wg verneann meldt Het Utr Dagbl zyn eepige lloomotieveii der Nederl Bgnspoorweg BaatBchappy in den laatsten tijd van eene inrichting voorzien welke gelegenheid versohaft om by voorkomenden braod in eigendomaien dier maatschappij de stoomkracht in de ketels voorbanden tot het opvoeren van water te kunnen gebruiken en if locomotieven alzoo als itooabrandspuiten dienst te laten doen De uitslag der proeven welke men VQorloopig daarmede genomen heeft zouden van dien aard zyn dat iwn besloten heeft aM al de locomotieven eene zoodanige inrichting te laten aanbrengen De Ciolera raadgeving aan iedereen zód luidt de titel van een hoogst belaiigrgk geschrift twelk door den geneeskundigen Kaad van Overyisel en Drenthe thans verkrygbaar werd gesleld na reeds vdór eenig en tyd te zgn ontworpen door de heeitu D Lubaoh en J A van Ketwich Verichuur Het begint met de twee volgende vragen te stellen Kan men iets doen of laten om van de cholera bevryd te blgven P En zoo ja wjt moet men doen of lalenP Op de eerste vraag kan gerust ja worden geantwoord Nist alsof het in onze macht zou staan ons zóiS voor de cholera te vry waren dat wg voerbaar volkomen zeker zanden z n en stellig niet door haar zullen worden aangetast Maar wél in dezen zin dat wanneer wg de regelen opvolgen d de weteniChap ons op haar tegenwoordig staüdpnt aan de hand geeft wij zeer stellig veel meer kansen zullen hebben om vry te blyven dan andiren welke die regelen niet opvolgen En Kat moet men dan doen en laten Wij geven op deze vraag het velgend antwoord 0m zoo weinig mogelgk gevaar te loepen van door de cholera aangetast te worden moeten wij a alles vermijden wat ons lichaam vatbi a voor de clrolera kan oakeug bi de besmetting aiet de cholera zoo veel mogelijk vermijden Deze rwee pbuten wordeh in het boekje in bet breede toegelicht Het boekïe ei id$tllat eea rtêm ih tot zuivering an drinkwater dat ifoi isdereea moet gekena worden Men doot het water in eens ton of houten timet en vermengt er mede eene oplossing van Chloretumferric m waarvoor het be te gebruiken is de liquor lyptleos LooAi Van de pharmacopoea en die dusiu elke apotheek voorbanden is Op elke 10 kannen of liters water eene kleine emmer vol wordt van bedoeld vocht eene hoeveelheid ran lo gramme of ongeveer 14 grein of 12 a 15 druppels toegevoegd goed omgeroerd en Ï4 nren in rost gelitea Mei al ga dfen tijd bet water volkomen geklai rd au ofi den bodem vaa bet vat een dik bezinksel van yzertajde vmden waarin te vees al de troebelBUkeode deeltjes van bet Water bevat züu Als iRt TM bet betinksd afgeschoiikin of dnor een doek gegoten wa er wlkopen helder volkomen kleurloos en zonder zuren wf ziltigen smaak is kan het als drinkwater gebexigd worden Op deze wijze kan men vporal rivier en kanaalwater alsmede pompwater dat niet brak is zuiveren Is er echter op de plaats Waar dit water geschept of gepompt wordt reeds cholera dan mag men het op deze zuiveringswjjze allééi out laten aankomen maar kuke het water bovendieif nog Koking eu dflbrajging is mede aan te rodeir bij water dat eenigazini brak en da voer de boven beschreven zuiveringswyze ongeschikt is Deze brochure door deskundigen geschreven ver dient overal verspreid te worden De geringe prijs van 5 Cta zal daartoe Aaor wy kopen mede werken Uit Ovor Betuwe schrijft men dd 1 Nov De opbrengst drr aardappels is dit jaar in deze streken over het algemeen zeer bevredigend Men betAalt hier van 2 23 tot ƒ 3 per hectoliter Voor appelen vraagt awn jnw 1 tol 8 p hectoliter Ia de laatste dagen hebben Wageningscfaeen ArnbenMohe kandelareq vele partgen tabak gekoekt De prjjsen leMxm van 32 tut 36 de 50 kilo zoadat de planters dit jaar tevreden mogen zijn Iii weerwil van deze hooge prijzen willen sommige boeren die het Onderste uit de kan wülea hebben ban verbouw nog niet afzetten hx mu De prijzen der sleeikolen in EWgéfina tgn thansdoor elkander vaa 80 100 pU verhoogd De bezorgden in den lande behooren tot gerqstste ing teweten dat de builengswone verhooging meer een gevolg is van het vermeerderde srbeUlslo yn dan van gebrek aan voorraad daar io de g wou tagtii nogvoor eeu 3 a 400tal jaren en wil men dieper graven voor eenige honderden jaren meer voorbanden is De opvoering der prgzen wordt oac t allerateest toegeKlireven aan een laakbareb spectimtiegeesl die den voorraad vaithondt een naatregel die op denduur het gebrudc van kolen l doen verminderen gelyk uu reeds het geval is overal waar men er inslaagt de steenkool dtbr Mdere lyaiiditaf ie doen verraagen f 4 Stoampoêt VLbA i AV aan bet Ütr Dag mede Voor een paar dagen bad in eeu garnisoensplaata het volgende plaats 1 $ en bataljonscommandant die bg het bataljoa niet zeer bemind is oaidat hy oade misbruiken en dienitverzttim traofat uit te roeien werd op een avondwandeling door twee soldaten in een der buitenwgke aangevallen De aanval had ouvwwaoht plaats zoodat de majoor die anders geen kind is ongemakkelijk werd toegetakeld eer hg aan tegeuweer kon denken Toen echter de soldaten begrepen dat de iqajoor hen staande zou houden namenzijj de vlucht en wisten te ontsnappen s Morgensmoest het bataljon aantreden De majoor hnaJdedadelyk een der soldaten ait het gelid die qogenUikkelgk in de politiekamer werd gestopt Men isbenieuwd naar den afloop vdf deze zaak daar hetfeit moeielyk te bewyzen zal zgn Omstreeks de helft van Augustus 11 hebben twee leden der Commissie van Uitvoering in Nederland voor den bouw van den Willemstoren te Dillenbtjrg die piMIs bezocht en zich met eigen oogen overtuigd dat de bouw voorspoedig voortgaat De toren is tot meer dan eeu derde van zijne hoogte opgetrokken en geeft reeds nu een heerlgk vergezicht Ook trekt hij nu reeds ala vanzelf de aandacht van leder die met den irein bet voor elk HoHandieh hartaoo merk waardig stedeken nadert Het uuzioht beslaat dat de boBw in 1874 al voltooiJ ziju Hiertoe werkt mede de nabijheid der steengroeve opzéttètlfb voor den bouw aangekocht en in bewerking gebroAt lö den gevel zal prijken het wapen Vin Prfns Wllem den laten en het aan de Christelijke öUdhcid onlleenffe op tem toegepast symbool van den pelikaan die ibet eigen billed de jongen voedt Of nu Hie tnatlcieele bezwaren overwonnen zijn P De aanzienlijke giften van aan4enlijke gevers en geefster hebben die bezwaren aanmerketijlc verminderd en t it een beti kkelyk kleine som van eenige duizend guldens die nog vereiacht wordt maar men mecut de gegronde hoop ts hebben dat ook dit outbre keude zal gevonden warden In het einde van 1671 is het allereerst op het plan van den Willemstoreg te Dillenbuig gewezen Vódrdat tiog van al de feesten die gevolgd n ea nog moeten volgen in het openbaar was gesproken Zou bet rtiet een Bcbosn slot vad die allen zgn indien in het naJSar van 1874 of in het voorjaar van 1875 dié feesten besloten werden met dé toreninwyding te Dilleuburg T aatste Bénchten VerS Uiles 5 Npv De Nationale Vergadering heeft hare bureaux benoemd Het bevestigt zich dat de beer Dufanre zal stemmen tegen de urgentverk aridg vau het voorstel om de volmacht vau dea Fiseiitent der Sepubliek tien jaren te verlengen Versailles 5 Nov in de Nationale Vergaderiug is bet voorstel om de volmacht van Hao Mahon voor deii iijd van tien jaren te verlengen door deo president voorgelezen De heer hlehasseriaux b een voorstel ingedieadj om de nrtie omtrent de keuze van eeo regeeringivora uitspnak te laten doen i Ver sallies 5 Nov Heden bij het hervatten der parlementaire werkzaamheden is eeu boodschap van den President ingediend omtrent den inbond deelea wij later ifti mede Versailles 5 Nov Bg de Kamer is bet vooietel ingekomen om Mac Mahon s mandaat te verlengen Het ia liet eene groote meerderheid urgent verklaard PolMer Ëekasseriaux stelde voor de voord raekt te verzenden aan de Commissie voor het parlementair initiatief De heer Uufaure heeft verklaard zichitiei tegen de urgentie te zullen verzetten maar kg wilde bet voorstel verzonden hebben aan de Commissw voor de couititulioneele wetten Hg zag de noodzakelijkheid niet in om onverwijld het uitvoerendgezag te eomtitueeren De hertog de Broglie heeftzich hiertegen ferklaard eu de heer Jules Grevy er voor Het voorstel des heeren Dufbure ia daarop verworpeg met 3 6 2 stem men tegen 348 D eénon 5 November De troonreden is faerbUldelijk levendig toegejuicht Het corps diploniatii ue was bij bet voorlezen dier rede bynaToltallïg Ook de Japanoche Commissie voor de tentoonstelling woa er bij tegenwoordig Londen S November De te Madrid aanw iga i ent vad bnitenlanclsche houders van Spaansche nnd ten heeft langs telegrallscben weg bekend gemaakt dat de Spaansche Begeering aan bare fiuaucieele agenten Ie Londen en Parys last heeft doen toekomen om aan da eigenaren alle coupons terug te geven die zy te veigeels by hem ter betaling hadden ingeleverd Het Spaansche Kabinet betreurt het dot het door de moeilykheden om zich geld te verschaffen buiten de gelegenheid wai om de vervallen ooupon te betalen MARKTBERICHTEN Gouda S Nor Bg kleinen omzet waa de stemming flauw Tarwe puike Zeenwsche ƒ 13 76 i f 14 5fl Mindere r2 76 a 13 60 Polder puike 10 60 ü ƒ 13 60 Bogge puike 8 76 a 9 76 Mmdere 8 ii 8 60 Voer ƒ 7 7 i T 75 Corst puike 8 a ƒ 8 75 Mindere V 1 a 7 75 ilavrr z ï8re C i 6 75 Kfte 3 26 a 4 50 Hennepzaad 8 60 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten traag vette schapen viu magere Varkens en biggen net veel aanvoer d handel traag Vette varkens van 0 27 a 0 30 per half In ji Goebotér ƒ 1 60 ii 1 60 É j r Weiboter ƒ 1 20 1 30 Ter kaasmarkt vsn 6 Nov werden aangevoerd 180 partyen kaal prijzen van JM if J iij de handelwas lustelooa