Goudsche Courant, zondag 9 november 1873

Zondag 9 November 1873 N 1437 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken IP o Xii TIB A het Bore Iraii Pplitie alhier ligt ter besohikkiDg viin den eigeuan een ZILYËSHN TABAKSDOOS lie omstreeks eeD jaar gtMtn door en onbekende in eene tapper alhier is thtar gelaten Kedurende dien tigd door de ta alB ii bewaard londer daarran kennis te hebben gege n ua d PoUtie Tevens gedeponeerd aan TOonuMmd Buieaa als gcTonden eèn ZWART BONTJE ea een ONDERSTUK ran een GOUDEN OOEBEL BurgerlUke Stand OTtuEDEN 3 Kot Jf M de Bni jii 4 i S m 1 C Hofmm S j m M Dm 7 d M Verheul 11 m M T Q BiemsbergCD wed H Tan der Draa 63 i J TU Bounai Ij W A van Hongen Bolding 6 j 10 m O Tan Veen 80 j N van Kreiald 8 m t j n der H u j 6 m J Tan Eyk 3 m 6 J il Cotet 3 j GMiirwD e Not I A Tan Leeniren en J ZentiuT N Gikbon en M P Tan der Siielt B t Rooaelaar n C Dongelmans B Begeer en C Vitaer I Tan Heikel en J W C tan Xanten ADVERTENTIËN De ondergeteekende betaigt opregten buik aan allen die haar blgken ran belangsteUiiig hebben gegeven op deu di dien zj na 25JAEIGB DIENSTBETREKKING bg Mejnfvronw de Wed G J van dbb SCHELDEN mogt gedenken G VAN DULKEN öoWa 6 Nov 1873 COMMISSAEISSEN voor de bereiding en nitdeeling van SOEP te Oouda hebben de eer haune Stadgenooten kennis te geren dat zg ▼ ooraemens zyn eerstdaags rond te gaan met de Lijst n ter Inte kening van SOEPKAAETEN TOor den aanstaanden winter Zij jiemeu de vrgheid de deelname daartoe b jz nder aan te bevelen ten einde ook met het oog op de steeds klimmende prgzen der levensmiddelen bg te dragen tot de iustandhonding tan eene der nuttigste inrigtingen alhier Gouda 6 November 1873 Namens Commissarissen voornoemd W J FOETÜUN DEOOGLEEVEB Voorz ► C J C PBINCE Seqr Hooglieeffii aadschap Rijnland DlJKGEAAP c OOGHEEMRADBN van RIJNLAND btengeii bg deze ter kennisse van belanghebben 1 d t de begrooting voor het dienstjaar 1B74 vaD den 5 November tot en niet den ld November aanstaande van des morgens tien tot des namiddags twet ure op de Secretarie van het Hoogreemraadschap ter inzage zfd liggen van het algemeen en aldaar verkrygbaar iyn tegen betaling v 50 Cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelaBden volgens artikel 165 van het B lement van 6 Juljj 1857 Staattblad n 90 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 27 November aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadwing op Donderderdag den 27 November des morgens ten tlf ure in eene openbare zitting zal overgua tot de behandeling ran de bovenbedoelde begrooting Dgkgraaf ei Hoogheemraden voornoemd DE CLEBCQ Dijkgraaf W G DE BBÜUN KOPS Secreérit Leidin 1 NoTM 1873 SESÜWSCHEISSELEN Heden VRUDA6 AVOND GEKOOKTE MOSSSLBN P F KWANT Lange Tiendevveg D 22 BMB ASSÜMTE JAN PRINCE k CjB Turftnarkt H101 Oouda COEBESPONDENTENder ONDERLINGE en ook tegen VASTE PREMLB BRAND WAARBORGMAATSCHAPPIJ onder Directievan DE JONG Comp te Amtierdam opgericht in 1809 N FRANgOIS SNEL Commissioaair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van 100 tot lOOO thans i 4 rente 1000 en daarbgven a 5 Kantoor Westhaven B 145 IS O K COMMISSARISSEN voor de bereiding en nitdeehng van SOEP vragen eenen allezins BEKWAMEN KOK Voorloopigc Aankondiging De Notaris Mr KIST te eou fa zal op M DAG 24 NOVEMBER 1873 voorm Ifc nur in het Logement db Paauw aldaar m het openbaar Veilen n Veikoopen 1 een HUIS en ERF en HUIS djfrachter aan de Gouwe en Nieuwe HavenJ 6 ou 2a dienende sedert jaren als fi WODBAK KERU en zeer geschikj p e andere affaires 2 een geheel gemoderniseerd HUIS met KEUKEN SCHUUR ea TIJIN voor en achter aan het water gelegen achter den Fli i welen Singisl te Gouda U twaalf B rceelen BOUWGROND büzonder geschikt tot het bouwen van twaalf Huisjes met Tuinen gelegen als voren Mr Smid Lange Tiendeweg vraagt terstond ESN BEKWAMEN BANKWERKER Gezondheid Exaóht en Levenslust geteu de algenHen ia gebrnik qjnde Ëngelsciie Gezondheids Pillen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maag piilen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa eu Amerikaien deel gevallen is groot Zy werken aaugenaami en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte sp svertering onaangenamen smaak in den mond bf het ontwaken hoofdpfln misselijkheid Zav sterken bet gestel verdrgven huiduitslagen vl wekken eetlust terwgl zg bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Veïkrëgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bg den fleer j c zeldenrij Droogist op de Markt Alsmede te Waddvnseveen bg C T Hazbnbeko P Namaaksels zgn hier niet van bekend D H RAALHOOFDIGEN werpt uwe paruiken weg koopt geene kwakzalverij want als Theophile U per contract aanneemt om het HAAR weder te doen groegen dan mag men wel geloven dat de AMEBIGANBALSBM met geen goud te betalen is De BOOS of schüyess verdwijnt Het UITVALLEN en PUN in de Bchedelhuid wordt gestaakt 2 de flacon n I 1 n n Deze balsem is door mg nitgevonDÜAIiU jg jg follikel crf baardwortel te ontwikkelen in 8 10 of 12 weken Dehuid blgft ongedeerd Dus in 8 10 of 12 weken wordt de Baard ontwikkeld Een flaconis voldoende k 2 Om Ua p EAU CHROMATIQÜE om wit PU R ar l haar te VOTwen in CU DOaiU BLOND BRUIN of ZWART l verwen zonder Bossen tint of huid te vlekken Ben flacon i f 2i vooreen jaar voldoende Valsch haar kan men eigenhandig yerrwen Franco aanvraag bg Theophile Scheikundige Kerkstraat bg de Vgzelstraat 514 ilfwsterdam NB Men kan ook met 42 blauwe postzegds voldoen Brief ontvangt men terog GretuigBchrift De artikelen door den Heer Theophile uitgfr von en door ondergeteekende ouderzoicht en doeltreffend bevonden Getaekend DocTÓElMBNSEKr Amiterdam 1873 GOEDKOOPEIDZIEX voor Pi Ho Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Shith Sidnby Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tagne 2 druk B 0 50 DerFreischatz fantaiBie B 0 76 wi Songes du foret C B 0 20 i Gaitédecoeur valBabrilLB 0 55 rMtetha Fantaisie briU B 0 75 Marche des Tambo rs Morceau milit 8 0 40 Moments jojjeox Caprice B 0 50 Faust Fa itai8ie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steedi oor in alle COURANTEN warden dadelijk opgezondfen door den Boekhandelaar A Brinkman Tte Gouda Een afiBChrift is voldoende Ronda Ornk Tan A Brinkman hantfen bg den Boekhandelaar A B R IN K M A N tt Gouda Kennisgeving De BÜKGEMEE8TEE vnn Goailn gelet op het 1 lid van art 24 der wet van 4 December 1872 Staatiblad n 134 tot voorziening tege besmettelijke ziekten Maakt bij dese bekend dat in de verloopen 24 nren 4 personen zgn aangegeven als overleden ann Aziatische Cholera Gouda den 7 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN EENNISGEVING De BURGEMEESTEE van Gouda gelet op het le lid van a t 24 der wet van 4 December 1872 StaatiUad u 134 tot vooraitning tegen bejmettelijke tiektei Maakt bij deze bekend dat in de verloopien 24 uren 4 personen zijn aangegeven als overleden aan Aziatische Cholera Gouda den 8 November 1873 De Burgemee r voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bultculandsch 0v r2lcht Woeustlng bij het hervutteu du parlemeutaire werk zaamhedei is ceue bdscliap van dea president bij de l ranbclie nat vergWderiug ingediend Daarin wordt hel volgende gezeifd J De afgevaardigdeif vinden by hunne terugkomst te Versailles Frnnkrijk weer in vrede en geheel en ai door de vreemde troepen verkten Europa is verzekerd van Frankrijks ernstig vuornemeu om den vrede te handhaven Het gubveruemeut ontvangt vau alle mogendheden bewijzen dut zij met Frankrijk op vrieiidscljappelijkcn vuct rfillen omgaan De wetten worden stipt toegepast duor het bestuur dat met deuzelfden coiiservalieveu geest is bezield als de gruüle meerderheid der vergadi ring en waarvan het niet zal afwijken Bij de nadering der parlementaire werkzaamheden is de strijd der partijen uit den aard der zaak levendiger geworden Daar het onderzoek van de constitutiuneele wetten verwacht werd is de quaestie betrefl eude deu defiuitieven staatsvorm mer op den voorgroiid getreden Het kan dus niemand verwonderen dat dit vraagstuk door verschillende personen met le endigheid in hunnen geest word t bepleit Het is mijne roeping niet om mij in deztn stryd te mengen Mijn gouvernement moet zich enkel daartoe bepalen dat het de discussiëu binrien de wettige perken houdt Mi schien zult gij bij den tegenwoordigen slaat der gemoederen van meejiing zijn dat aun het vestigen van een deBnitief gouvernement ernstige moeieiijklieden zijn verbonden Misschien zult gij het voorzichtiger oor deelen de tegenwoordige insielliiigen en hel karakter daarvan in stand te houden waardoor het gezag alle voorstanders der orde zonder oiulerscheid van partij oan zich zou kunnen verbiudén ïol het verzekeren van de openbare rust heeft hel tegenwoordig régime noch duurzaamheid noch gezag genoeg Daiir het gouvernemeht elkcu dng kun veranderen wordt zijn recht van bestaan telkens in twgfel getrokken Daarom wijs ik op dé noodzakelijkheid om aun hcl gouvernement duufianmheid te geven liet ondervindt dikwijjsj dut zijn gezag tekort schitt om de faction te ontqMicdigen en gehoorzaamheid vun iijue eigene amblcnaren te verkrijgen Stratleloos slaat de drukpers tot hevige aanvallen over die ten slotte deu geest der bevolking zouden bederven Er zyn gemeente radcn gekozen Jicfaamen dié vergeten dat zij orgaijen der wel zijn Gij zult aan die gevaren denken en eèn duurzaam en krachtig uitvuereud gezag in t leven roepen dat de manlschnpijg n drukkelijk knn verdedigen Het bij de nationale vergadering ingekomen voorstel om Mac Mahon s mandaat te verlengen is rnet groote meerderheid van stemmen urgent verklaard De heer Dofaare beeft verklaard uch niet tegen de urgentie te Verzetten maar fay wenschte dat het voorstel aso de commissie voor de conslitutioneele wetten zou verzonden worden De hertog de Broglie heeft zich hiertegen verklaard eu de heer Jules Grév er voor Het Tooratel van Dubare ia ten slotte verworpen met 362 tegen 343 stemmen Het voorstel van Echassérianx om door volksstemming te doen uitmaken welken rageeringsvorm het volk verkiest is naar de oomiaissiff voor het initiatief vermnden De heer Dnfaare heeft de noodzakelijkheid betwist om onmiddellijk deu vorm van bet gouvernement vast te stellen ïot president is gekozen BuCet met 384 van de 393 stemmen De linkerzijde heeft zich onthouden Ongeveer dezelfde getallen behaalden de vice presidenten Uit deze berichten blykt dat de verhouding der partijen sedert 24 Mei ongeveer dezelfde gebleven is Dit resultaat hoewel nog BUrt definitief is voor de republikeinen een groote tdearstelling Dé republikeinsche dagbladen raden dan ook kalmte en geduld aan Volgens den Figaro heeft het linkeroentrum eene vergadering gehouden en zou het besluit genomen zyn om bij de nationale vergadering eene interpellatie in te dienen befcretfende de onmiddellijke oproeping der kiescolleges voor de aanvulling der o ieustaande zetels iu de nationale Vergadering De Bonapartisiische afgevaardigden verklaren dat zij zioh óf zullen onthouden of vóur zullen stemmen bij de stemming over het voorst tot verlenging iler volmacht van Mac Mahou Daardoor zou de rcgeeringsmeerderheid 40 ü öO in plaats van 14 worden De Berlijnsche roc Corr bevat eeu artikel waarin eeu overzicht wordt gegeven van den stand en van het stfcven der verschillende partijen in Frankryk De geestelijkheid zegt het blad welke zich aan het hoofd steii der jongste beweging en door het uitzicht op wAwraak de vulksbarlstuci ten vleide I ten einde het hersaS van de wereldlijke macht ues pausen te bevorderen en haar eigen gezag op elke wyze le herstellen Kad Chambord als huar werktuig gekozen tot bereiking van dit dod doch vindt zch daarin bitter teleurgesteld Het artikel sluit met hst betoog dat Duitschland met gerustheid den loop der zaken in Frankrijk kan aanzien Het blad hoopt dat het Frankrijk moge gelukken om zich duurzame instellingen te verschatfen waardoor het zich rustig kunne ontwikkelen en van dwaze ondernemingen naar buiten worde teruggehouden VeTder wydt het blad eeu artikel aan den bverleden ledenkoning van Saksen eu begroet den nie uwen koning van dat land als een man die reeds bewijzen heeft geleverd van gthechtheici aan de Duiisohe zaak Men mag vertrouwèll dat de geest welke den overleden fcon iug in zijne betrekkingen tot het rijk bezielde ook onae de nieuwe regeering rijke vruchten zal dragen De einduitslag der verkiezingen is nog eel gunstiger voor de Hberale partij dan gisteren werd verwacht De zoogenaamde nieuwe en vrije conservatieven hebben ge amenlyk slechts ongeveer 50 stemmen verkregen De liberale ochtendbladen tellen voor de nationaalliberalen 160 a 170 voor de Portschrittsparlij enhet linkerccntrnm te zamen 60 a 70 voor de ouilliberalcu 7 stemrnuu De minister van eercdierist Falk isop zes plaa spii gekozen de minister vnn koophandil Acheubaoh tweemaal Wskcr is tweemaal gi kozeii eveneens Löwe Calbe De conservatieven hebbëtïeen groote nederlaag geleden werden zij vroeger meental gekozen door de besöhermiug der rej eerit g nu deze hen ten gevolge van hun oppositie heeft losgclattn zijn zij gevallen als de bladeren van den herfst in de Oostelijk é provinciën alleen verloren zy 14 plaatsen Hannover hoeft zioh blijkens de stemming voor goed met Pruisen verzoend dnar werden verkozen 32 nutionaal libenden 1 conservatief en slechts 3 pnrticiihiristcn Naar men verneemt zal de otjtbinding van den rijksdag welks mandaat in Maart 1874 alloopt bin nenkort plaats hebben Als tijdstip voor de nieuwe verkiezingen wordt de laatite week van December genoemd en voor de bijeenroeping van den nieuwen rijksdag het begin van Februari 1874 De Beiersche landdag i ditmaal zo nder veel moeite geslaagd in de benoeming van zijn bureel de liberale candidaat zegevierde met een meerderheid vau vier stemmen StaaSenberg verkreeg nl 76 van Div 72 stemmen voor vice president verkreeg Schlör 76 stemmen Siesheim 73 De aanstaande zitting der kamer ia op Zaterdag bepaald Aan de orde van den dag is alsdan het voorstel van Völk Herz betreffende de gemeenschappelijke wetgeving voor burgerlyke jaken Do teizer van Oostenrijk heeft Woensdag de zitting des ryksraads met een troonrede geopend In de troonrede wordt er p gewezen dat de vertegenwoordiging des rijks ten gevolge der vorming van het huis van afgevaardigden door rechtstreeksche verkiezingen de aau haar toekomende zelfstandigheid verkregen heeft Op dezen thans verkregen grondslag zal met wijsheid eu bezadigdheid voortgebouwd ea voor de bevestiging en verdere ontwikkeling der grondwettige instellingen gezorgd moeten worden De troonrede gewaagt van de uitgebroken financiëele krisis en belooft de voordracht van maatregelen om bet geschokte vertrouwen te herstellen de volkabedrijvigheid voor dnurzame stoornis te beveiligen en het oekonomische verkeer tot gezonde grondslagen terug te brengen Het voor te dragefl badget zal de bewijzen opleveren van strikte inachtneming van het beginsel van spaarzaamheid ten einde den bevredigenden toestaml van s land financiën op den duur te verzekeren Er wordt uitzicht geopend op hervormingen op t gebied der directe en iadtrecte belastingen en gewaagd vaa den aanstaanden afloop vau bet privilegie der nationale bank ten gevolge waarvan er maatregelen genomen zullen moeten worden tot regeling van de toekomstige verhouding en werkzaamheid dier instelling Voorts wordt de indiening aangekondigd van een aantal wetsontwerpen waaronder die bestemd tot aanvulling der leemteu in de wetgeving rakende de betrekkingen tttsscben het staatsgezag eu de katholieke kerk Bij de vermelding der afgeloopen tentoonstelling wordt gewezen op de bezoeken der keizers en beheerschers van naburige en verder afgelegene rijken waaldoor de banden van vriendschap met die rijken nauwer toegehaald en de waarborgen van den vrede tevens met het aanzien van Oostenrijk verhoogd zijn Ten slotte vermaant de troonrede de leden van den rijksraad om met vereenigde krachten werkzaam te zijn aan hun groote taak welke daarin bestaat de volken vau Oostenrijk tot een machtigen op de beginselen vau recht en vrqheid berustenden taat te vereenigen Een telegrom uit Brussel voorkomende in de Engclsche en Fransche bl aden meldt dat de commissie onlairgs door de regeering belast met een speciaal onderzoek der muntquaestie met 5 tegen 2 stemman geadviseerd heeft dat het noodzakelijk was den dubbelen standaard vaarwel te zeggen en den enkelen standaard aan te nemen BINNENLAND Gouda 8 Novemuek Gedurende de maand Oct zijn in deze gemeenteovcrliMlen 37 maiineti en 38 vrouwen t w in het le Icyeiiejnar 12 m eu 12 vr totaal 24 van 2c ee 12 14 26 i 7e Ue 2 2 4 16c 20e O O O 2le 3üe 3 O 3 31e 60e 2 4 6 61e 65e g 1 4 6fic 80e 3 4 7 boven t 80e 0 O l 1 37 38 75 Waarvan zonder geneesk hulp in t le levensjaar 2 m en 4 vr vnn t 2e 6 B 2 m en van t 66e 80a J J