Goudsche Courant, zondag 9 november 1873

I B totaal S m ei 4 rr 9 Daarenboren Ieren liKH tangegeren 3 a en 3 rr 6 Ala orerledea aan Aziatische cholera zijn aange gereo 5 n eu 6 rr 10 t w Tan 3e 6e lerensjaar 2 m en 3 rr 5 7e 14e 1 I 2 31e 6Ue 1 0 I Ble 65e 1 0 I 66e 0e 0 r 1 1 10 A Kn het reeht in d zaak ran den wiss lvaobter alhier zgn rr en loop heeft gehad wordt aan het Handehblai omtrent den stationsdienst alhier het volgende medegedeeld door de directie ran de Ned Bij nspoorw egmaa tsehappij Met personeel beitaat all een stationschef met twee adsisteBien roar de bnitendieast een klerk met adsistent roor het dmiiustratiere werk rijf wisselwachten oen TODrnaa met drie stationsnrbeiders e n portier en twee bestellers buiten en bebalre Uet tijdelyk nanwexige treinperioBeel ea hfet personeel belast methst omlerbood ran den weg Jür cgn 43 wissels faarrao er bij de drukste treinbeweging sleehts 8 behoereo bediend te woiden in een tgdsrerloop ra 15 a ÏO Bunoten Gedarende de thans afgeloopen sMaerdJeiist kwam de eerste trein te üonda aan s morgens ten fi 5S en vertrok telnatste trein van daar des avonds ten 10 50 fiehaj ve een rnsttijd alzoo gedaiende dan nacht van ciro i acht uren gaf dezedienst ook over dag onderscheidene tusschenruimten tot verpoozing orer Haf Een w sselwachler te Gouda geniet in zijn eerste jaar van dienst 8 OB in zijn tweede jaar ƒ 8 75 en io zija derile jaar 9 45 s weeks behalvekleeding toelage van 40 43 a 47 V ets s weeksteo zijnen behoeve in bet onderstenningsfonds enextra kxw in geval vao buitengewone dienstverrichting Gisteren had een bleekersknecht F M genaamd met een sigarenmaker alhier een stevig borreitjegebraikt en wareu te zamen gegaan naar de woning van laatsigeuoemde alwaar deze een weinig ging liggen slapen De bleekersknecht maakte zich deze oogenblikkcn ten nutte stuurde de vrouw van den si arennaker met een onbeduidend briefje naar een logement alhier en stal terwijl haar man s horologie hetgeen hy onmlddellgk verkocht aan een beambte van d Rjjnsp Maats Uen daaropvolgeuden nacht is m door Ie politie uit zgn logement gehaald en in verzekerde bewaring gebracht Of denzeltdcn dag is alhier door de politie aan gehouden de pgpmakerskuecht P de J verdacht van diefstal ran e n boezeroen vaa een bleek hetwelk hg in ecne tapperg in de gemeente Gouderak had verkocht De rechtbank te Botterdam heeft een sjouwer alhier wegens mishandeliug van een tachtigjarige vrouw die hem om betaling van h ar verschuldigd geld gevraagd had veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf van 6 weken en boete van 8 of subsidiair een dag gevangenis Het Eotterdamsehe tooueelgezelschap onder directie der hb Albregt en van Ollefcn gaf Donderdagavond weder eene voorstelling in de zaal Kunstmin alhier tilaria en Magckleaa was de titel van het tooneelspel ditmaal opgevoerd Het is niet een stuk waarin een beioorlgk ontwikkelde intrigue gevonden wordt en de toeschoutver komt niet langzamerhand te weten hoe de zaak in elkiiur zit maar met schokkeu terwijl het einde wel een weinig belachelgk is eu het huwen van den Prins met Maria Verrina volstrekt uiet genoeg gemotiveerd Kaar ons idee was n huwelijk dat van Laurentius met Klly meer dan voldoende geweest Ër komen echter toeslanden in voor die waar en schoon geteekend zijn En ofschoon sommige daarvan alleen voor het buitenland van toepassing zgn a die tooneel agent met zgn blad en zijn critiek zoo is er veel in dat boeit en doet genieten Het was jammer dat er verschei Iene rollen in ▼ oorkwamen die eigenlijk niet geschikt waren voorde personen welke die rollen op zich hadden geno meii Dit was vooral het geval met die van Ma dalena die door mevrouw Albregt werd vervuld Niet dat deze actrice niet verdieustelgk haar rol weêr gaf in tegendeel zij maakte er vau wat baar mogelijkwas maar de rol van Magdairna behoort tot eengehe i ander genre als dat waarin mevr Albregt itiiént VVanneer een toneelgezelschap niet voltallig Is en daar nog bepaald behoefte bestaat aan eene actrice de hccren ziji in het Ilotterdamsche gezelschapbeter veitsgenwoordigd dan de dames dan kanhet wel niet ander i of soms moet een rol worden toevcitrouwd aan ii mand die er minder geschikt toor is Gelukkig w inneer in zulk een geval bet er altijd even goed weidt afgebracht als Donderdagavond door mevr Albregt Werd Afagdalena s rol verdienstelijk vervuld Mai ia werd uitstekend vertolkt Mevr ile Vries wns in die rol weder geheel de beschaafde nctrice die wij reeds meermalen bewonderden In tielleiide scènes weetzg zich geheel te beheerschen maakt zich nimmer aan overdrgving schuldig en boeit het publiek door haar indrukwekkend spel Haar eoiteeren van iet lied aim ie maan was uitmuntend eu hare houding tegenover Mngdalena meesterlgk De beer Albregt stelde den gdelen op zijn geld bluffenden op zgn ridderorde verwaanden maar overigens eerlijken parvenu den heer Werren voor Ofschoon ook dete rol voor een deel te rekenen was onder die waarvan biervoren gezegd is dat rol en persoon niet bij elkaar hoorden zoo voldeed de heer Albregt ook bitrin goed ea speelde zeer verdienstelijk Prolfessor Laurentius werd voorgesteld door doi heer Moor wiens ongedwongen en los spel dikwerf te nonchalant was Hij heeft uitstekende gaven voor het tooneel de scène waarin hij den beer Gels zgn congé gaf was meesterlgk maar hg schijnt zgn taak wel eens wat lioht te tellen en kent zgn rol ook soms niet goed in welk geval hij met bewonderenswaardige vrijmoedigheid eenvoudig even wacht of zelfs het reeds gSüegde in andere bewoordingen herhaalt zoodat het wel niet erg hinderlijk is maar toch mag het wenscbelijk geacht worden dat hij wat meer werk van zgn rol maakt De heer Haspels speelde voor Gels van Gelzflinen Deze acteur die onlangs door een goed geschreven artikel getiteld de tooneelspeUr en de critiek in het orgaan van bet Nederl tooneelverbond toonde niet blind te zijn voor het nuttige eener rechtvaardige critiek had geen groute rol maar een bij uitstek voor hem geschikte De wijze uaarop hij spreekt is soms wat afbijtend iets dal zeer onaangenaam is maar overigens voldoet hij wel Het spel Tan Mevr Göt Scheps en der hb van Ollefen en Ie Gras verdient eveneens luf De hovelingen voorgesteld door de bh van Beom en van Nieuwland waren een weinig gechargeerd Zulke rollen die bgna konden vervuld worilen door bnigende poppen schijnen nu eenmaal onmisbaar bij enkele stukken Het verwondert ons echter dat er voor zulke rollen altgd personen worden gevonden die hen willen vervullen Keu goed ambacht te hebben ware dunktons vrg wat verkiesigker dan dergelijke rollen te bekieedeii die misschien evenmin gemist kunnen worden als de candelabers op den schoorsteen als de bel op tafel als b v Donderdagavond de schilderstukken tn het atelier van Laurentius maar die dan ook evenveel dienst doen en tot versiering tot opluistering tot aanvulling strekkenV Ëen nastukje werit niet gegeven Wat ons Detreft mag het gezelschap steeds de nastukjes voor zich houden en des ooods hei excuus om de uitgebreidheid der voorateUing geen naitu f e evenzoo achterwege laten vooral wanneer de voorjgwende uitgebreidheid inderdaad niet zoo uitgebAl is De stampvolle zaal was opnieuw een teeken dut het Rotterdamsche gezelschap hier gaarne gezien wordt en wij roepen het ook uit naam onzer stadgenooten een welgemeend i tot weerziens toe Vrgdag jl wapperde alom in de gemeente Nieawerkerk a d I J el de vaderlandsohe vlag ter eere van den burgemeester den heer J E de Voogt die voor eeuigen tgd io zgne betrekking herbenoemd is en op dien dag moest geïnstalleerd warden Hij mocht bij die gelegenheid zeer warme blijken van deelneming ontvangen De gemeenteraad had een rijtuig ter zguer beschikking gesteld om hem van zijne woonplaats Capelle naar Nieuwerkerk te voeren alwaar de raad bgeen gekomen was om hem te installeeren Daar aangekomen stond een der raadsleden de heer S op en hield een gevoelvolle toespraak wnnrin hg ongeveer het volgende zeido Zoo is dan het oogenblik daar dat gg als burgemeester onzer gemeente op nieuw geïnstalleerd wordt Moge zij door het uitsteken van vj ggen haar deelneming en vreugde betuigen wij doen zulks bg monde en roepen U het welkom driewe f welkom op nieuw benoemde toe Wij wenschentons zelve geluk met uw herbenoeming nis alleen toch hebt gij zes Jaren als burgemeester der gemeente alles wat voor liaar nuttig kon zgn voorgestaan eu behartigd maar gg hebt in dien tijd ook getoond een oprecht vriend der gemeente te wezen Wij zeggen u daarvoor dank en iu allen opzichte dragen wgde belangen der gemeente bij vernieuwing aan U op en mogen er ook al enkele ontevredeoen in deze gemeente zijn wg hebben de overtuiging dat gg het bewustzijn kunt smaken de belangen dezer gemeente naar uw beste krachten behartigd te hebben Spreker eindigde dere toespraak met de betuiging dat de raad hem in zijnen arbeid naar vermogen zal ter zijde staan De burgemeester betuigde daarop zijnen warmen dank voor dit blijk van Belangstelling Daarna begnf de raad zich naar het schoolgebouw waar de borden prgkten met de woorden Hnlde aan J Ë de Voogt en hulde aan Nieuwerkerks Burgemeester en nadat de onderwgzer den Bargemeester met een gepaste toespraak ontvangen had vielen de kinderen in met een lied dat voor dezen dq opzettel k vervaardigd was Deze bewezen van deelneming zijn voorzeker zeer streelend voor den burgemeester die moge h j ook op zgn loopbaan minder aangename ondervindingen hebben thans heeft kunnen ervaren hoe groot de toegenegenheid is die bet betere deel der gemeente liem t edraagt Men Bcbrgft ons ait Beig Ambaeht De tweed vergadering der vereeniging Winterlezingen werd 11 Donderdag alhier gebonden De spreekbeurt werd waargenomen door den heer Hartogsveld uit het Beijersche die eene zeer kernachtige rede hield over het vooroordeel welk onderwerp door het talrgk opgekomen publiek met oni erdeelden aandacht werd aangehoord Ook de bgdragen door den geaohten spreker en eenige leden geleverd voldeden aan ieders wenaoh Dezer dagen is te AmmeMol een zanggezelsehap opgericht bestaande uit eirea 40 leden onder leiding van den beer W A Emeis Hulponderwgzer aldaór Ds Simons predikant bg de hervormde gemeente te Berg Ambaclit heeft het beroep luor Kesteren aangenomen Te Streefkerk heeft zich deze week eene Commissie gevormd om bg gelegenheid van het 26 jarig koningschap van onzen Vorst de feestelijkheden aldaar te regelen Zij bestaat uit de ifH Dr üóUe Voorzitter 8 ScbelTelaar Klots ViceVoorzitter en J de Visser Secretaris Penningmeester De gemeenteraad heeft goedgev nden 100 gulden beschikbaar te stellen Staten Qeneraal Tweede Kimek Zittingen van 6 en 7 November De zitting van Donderdag was geheel gewijd aai art 35 der Indische begiootiug eu daarop voorgestelde amendementen De minister heeft die van ds hb Lenting en van Zuylen bestreden maar dat van den heer Bergsma en een gelgksoorlig van den heer van Loon onschadelijk genoemd bg aanneming van een van beide zal de minieter geen uitbreiding aan de heerediensten geven De heer Bergsma trok daarop zijn amendement in zich vereenigeude met dat van den heer van Loon dat ook strekt tot verhooging van art 36 als equivalent voor beperking der heerediensteu Ten slotte is het amendement Lenting verworpen met 49 tegen 14 stemmen het amendement van Zuylen verworpen met 89 tegen S4 stemmen en het amendement vdn Loon aangenomen met 32 tegen 31 stemmen In de zitting van gisteren bij de verdere behandeling der Indische begrootiog zgn na langdurige discussicn over het plant oAn voor ile koffie twee amendementen verworpen het een tut handhaving van 13 het ander tot verhooging op 18 en aangenomen het artikel der regeering houdende de be paling op 14 Heden voortzetting Uit het antwoord van den minister van buiteal 2aken op het seetieverslag der tweede kamer blijkto a dat de zaak der Belgische stodiebeurzen reeds sedert twee jaren tot eene roor de Nederlaudschebelanghebbenden bevredigende oploasing is gvbracht dat na velerlei onderhandeling over de herziening van het suikertractaat bg de Fransehe regéering nader aangedrongen is op het naleven der verplichting om em é juiste correlatie te brengen tusschen de invoerrechten en de coiirentioneele rendementen dat de Japansche regecring ook bg ons heeft nan edraiigen op kwijtschelding der Simouosaki indemuiteit doch dal deze quaestie is aangehouden in verband met deaanstaande herziening der handelstractaten dst dezaak der Luxembnrgsche schuld nog niet ter afdoening is kunnen worden gebracht dat tot bevorderingder insluiting van den Noorderspoonveg aan hetDuitscbe net onzerzijds niets onbeproefd is ge aten maar dat de uitkomst niet uitsluitend in onze handligt de stad Papenburg biedt aanhoudende en heftige tegenweer Alles hangt nu af van de te sluitenovereenkomst tusschen Pruisen en Oldenburg datvoor het volgend jaar de oproeping te gemoet gezien wordt ecuer commissie tot voorbereiding ea vaststelling zoo mogelijk eener algemeene postregeling en dat alsdan welligt nog weder eene conferentie zal moeten plaats hebben over de suikerbelasting i Vanwege het centranl comitij t Amsterdam voor het kindergescheiik den Koning bij de viering zijnet 26jarige regecring aan te bieden is thans Ëen circulaire gericht aan al de hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen in Nederland Dot geschenk lezen wij daarin moet van dieA aard zijn dat niemands godsdienstige overtuiging zich tegen de aanbieding kan verzetten de woorden bij die gelegenheid te spreken mogen niets anders zijn dan de uitdrukking van liefde voor dén Vorst en het Vaderland de gebeeie manifestatie moet wezen eene algemeene en zniver nationale daad De onderwijzers worden uitgenoodigd voor dat doel bgdragen van hnnne leerlingen te innen en aan het comité in bon arrondissement over e maken Uet centraal comité vertegeuwooi digt allerlei licfatiugea die échter eelisgezind zgn in gehechtheid aan het stambuis en onzen geboortegrond Geeu maximam of miiimom wordt vastgesteld De ocnt van het arme kind if even welkom als de ruimere bijdrage van den mvergegoede ó6r 30 Nov worden de gelden door iedereit oujertvüj r bij bet arr comité gestort en door ad aan het oentraaloomité overgemaakt dat ze bij de Associatie Cassa plaatst Over het geschenk zullen di arr comité s ea manneu van kunst en smaak worden geraadpleegd een album met de aandniding der sebolen de namen der onderwijzers eu bet getal leerlingen wordt er bggevoegd De niet achoölgéande kinderen kannen bijdragen en huu aantal wordt in het aibum vermeld Uet ce traalcomité zal later volledige rekening doen van zgn beheer Moge geen enkele school zich onthouden voor dit echt nationaal doel mede te werken I Directeuren der Nederlaudsche Maatsohappg ter bevordering van Ngverheid hebben zich dezer dagen tot Z M den Koning gewend met deu wensen dat eea Bgks landbouwschool worde gevestigd Zg hebben de nxdewerking van de verschillende iandbouw vei eenigingcn in Nederland iugsroepen om dit adres zooveel mogelgk te ondersteunen De slagers te Meppel beginnen reeds af te slaan met hun vlceschprijzeu t Beste vleescb dat lot hiertoe 50 et per kilogr gold wordt nu Mrkocht voor 40 ot Ongetwijfeld zou de vermindering grooter zgn indien niet vele slagers dure iiikoopen gedaan hadden van vet vee dat nog geleverd moet worden iU D In de vergadering van den Geneeskundigen Baad voor NoordHolland die Woensdag te Amsterdam werd gehouden werden door HH drs van Hengel en Swens opnieuw belangrijke mededeelingen gedaan Van voortgezette prorfncmingen met faecaalbemesting te Hilversum en in de Haarlemmermeer De resultaten welke na Juui zijn verkregen waren niet minder gunstig dan de eerste en de verschillende monsters haver boekweit en erwten die van de bemestingsproeven te Hilversum afkomstig waren en aan de vergadering werden vertoond staafden op onwederlegbaro wijze de voorkeur die aan de faecalia boven stalmest ca guano mort grschunkeii worden Wg kunnen de vele zeer wetensivaardige bijzonderheden uit deze rapporten hier mei stit wijgeo voorbijgaan omdat zoo spoedig mogelijk een resumé van de bevindingen van beide liueren aan den Inspecteur zal orden ingezonden en dit iu verband tot bet Liernurstelsel zoo belangrijke opstel dan door dagbladen of tijdschriften zooveel mogelgk ter algemeene kennis zal gebracht worden De vergadering was ook van oordeel dat deze proefnemingen juist om haar belaugloos katakter van ho ge waarde zgn n men langs den ingeslagen weg zij het ook indirect de oplossing der quasatie van de verzameling der faecalia verwachten kan Met algemeene stemmen werd dan ouk besloten de e proeven op raimere schaal en in verschillende richtingen krachtdadig voort te zetten Zooals de Standaard met zekerheid zegt te vernemen ifis door deu minister van binnenltndsohe zaken op de desbetruS ende vraag van den directeur eener hoogere burgerschool geantwoord dat ook deze schalen wel ter deeg aan de vaccinatiebcpaliiig onderworpen zijn Te Leeuwarden zijn zelfs de tabellen reeds uitgedeeld Laatste Berichten Versailles 7 Nov De Nationale Vergadering heeft eene Commissie benoemd belast met het on de rzoeken van het voorstel van Cliaiigarnier verlenging van Mao Mahons gezag Veikozen werden zeven i ndidaten der rechter n vgl der linkerzijde Drie afdeellngen hebben de verkiezing tot margen uitgesteld welke warschgnlgk ten gunste der linkerzijde zal wezen Versailles 7 Nov De heer Barthe heeft een voorstel ingediend om e wet van 1849 weder van kracht te verklijren waarbij bevolen iVordt dat de vacante zetels fn io Kamer binnen twee maanden moeten vervrfd worden Versailles 7 Nov in de achtste afdeeling beeft de heer d Brogue den heer Bereiigcr e tntwoord dat het Gouvernement er niet aan dcüikt zich van de constitutioneele wettea los te maken De boodschap heeft alleen bedoeld aan het Gonvernemeat eea vorm te geven die de legitieme verwachtingen niet nitsluit Wg willen zei de minister bet uitvoerend gezag krachtig vestigen en de waarborgen niet wegogferen De constitutioneele wetten zullen binnen een kort tgdsverloo in stemming gebracht worden Parijs 7 Nov Uet resultaat der verkiezing van de afdeeKngen heeft een levendigen indrak teweeg gebracht Als men de liberty gelooven mag dan zon het Kabinet zgn oattlog hebben genomen Bcdangrijk voor velen In alle branchen in het bgzonder echter met betrekking tot de algemeen veel gezochte origineeleloten rechtvaardigt zich het vertrouwen eenerzijds door de bekende loliditeit der firma anderzijds door den hiemit van zelft voortapruitenden enormen verkoop der loten Het door zijne nsuwkeurig heid bekende bankiershuis Adolph Haas in Hamburg tan de swegen iedereen sterk aanbevolen worden in daen wij op het heden in onze êonfaat voorkomende advértelitie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen F O Xi ï T I E 3 Aan het Barean van Politie zijn in bewaring de navolgende in deze Gemeente gevonden voorwerpen als 6 ZAKKEN met BEÜINE BOONEN Burgerlijke Stand Gesokkn 5 Nor Frederik Ario ouders J de Jong ea J Lanrier 7 Petras Willebrordus ouders P J van Luou ea G de Gnaf Oviiii FDei Nov F BrnijileDi 79 j H U Kelder 4 j S m B Sehinkel 2 j 7 W F Corel 8 j C de Kooing 1 j 5 m B L vaa Veeo 6 j A M Looijaard 17 j P labij 3 j 9 m BUBGEMEESTEK en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat te beginnen met Maandag den lOn November e k dagelijks van des voormiddags 8 ure tot des namiddags 4 ure op de Stadstimmerwerf Voor zoover de voorraad strekt gezuiverd drinkwater kosteloos verkrijgbaar zal zijn De aanvoer van IJsselwater wordt op denzelfden voet voortgezet Gouda den 8 NoTcmber 1873 Burgemeester en Wethouders roomoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLEJSVBR FOBTUIJN TAN BeBQEN UzEIlDOOBN ADVERTENTIEN Ondertrouwd W LAMPE EN A C VAN DEN KIBBOOM o van Dordrecht Geen Receptie Dordrecht 7 November 1873 Eenige en Algemeene kennisgeving Getrouwd J j an BEBKEL en i Yf C VAN XANTEN die tevens hunnen opregten dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling bg huu hu weljjk ondervonden i Gottda 5 November 1873 Eenige en algemeene EZiniegeving De ondergeteekenden brengen uit naam hunner Zuster de Wed C 0 RABOÜW haren hartelijkendank aan HBEBEN DIRECTEUREN alsmede aan het overig personeel der Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier voor de liefdegaven haar ter hand gesteld na het overlflden v Oiaren innig geliefden Echtgenoot fSuJa E J RABOUW V 8 Nov 1873 O RABÜUW Wie nog iets te Torderen heeft van of verschaldigd is aan Mejufvroawde Wbd J vaji HOFWEGEN wordt verzocht daarvan v66i 23 dezer opgaaf of betaling te doen ten huize van den Heer P tan HOPWBGBN aan den Eattensiogel alhier Goada 8 Nc Tember 1873 K FRANCOIS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier néeml Geld in be waring è Deposito van löO tot ƒ 1000 thans t 47 rente 1000 en daarboven Wh Kantoor WesthaTen B IWi Q £N BABS VERPACHTING DUKGRAAP en HEEMBADEN van den Zuidphspolder in SCHIELAND zgn voornemens op VRIJDAG U NOVEMBER 1873 des voormiddags ten 10 Ure te Moordredit in HüT PosTHTJis bg de Wed O den BRABEE in het openbaar te VERPACfiTEN Het heffen der doorvaartregten van de hierna genoemde Bruggen over de Ringvaart en d Schutsluizen daaraan gelegen als 1 Van de Schutsluis in den Tiendeweg en de Valbrng daarbg gelegen met het regt van bewoning der datfbg staande Sluiswachters Woning 2 Van de Valbm jiabij Moordrecht zonder woning 3 Van de Schutsluis in den Hoefvliet onder Moordrecht met het regt van bewoning der daarby staande Sluiswachters woniug 4 Van de Valbnig nab Nieuwerkerk op den Yseel met het regt van bewoning der daarbij staande Bmgwachterswoning 5 Van de Valbragaao den Zevenhuizer hoek met het regt van bewoning der daarbg staande Brug wachters woning benevens de vruchten van ongeveer 40 Aren Ringdgks om die woning gelegen 60 Van de Valbrug nabg Zeuenhaiien met het regt van bewoning der daarbg staande Bmgwachters woning 7 Van de Valbrng nabg Moercapelle met het regt van bewoning der daarbg staande Brugwachters woning En zulks voor den tgd van Vgf Jaren in gaande den 1 Januarg 1874 en eindigentje den laatsten De mber 1878 De conditien en voorwaarden waarop deze verpachting zal plaats hebben liggen acht dagen te voren ter lezing in de Herbergen der gemeenten Moordrecht Nieuwerkerk aan den IJesel ZevetJtuiien Moercapelle en Wa tóinj t en terwgl bg het Bestuur des Folders nadere informatien te bekomen zgn D pot van THEE mr HET Maqazun van N Ravcnsraay Zonen OOItlNCHSlII Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde palges van vijft twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van jnevenstaand Merk olfens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van g rde orders aanbevelende J BREEBAAI T LZ Botermarkt te Gouda