Goudsche Courant, woensdag 12 november 1873

Woensdag 12 November N 1438 1873 A QUANT Kleiweg E 107 beeft entvangen eene groote keuze in diverse soorten SPEELKAARTEN als Ben goed soort 33 in het spel 0 5 0 05 l Hoirand sche 3a ik het sp l 0 85 0 08 Whist 53 in het gpel ï n n 10 Jas of Piquetkaarten met gekleurde Azen Hombre 40 in het spel f X Whisi 52 f gne Jaa of Piquetkaarten gekleurde Azen fijn tarrotte Whist of Sop fijne Jas of Piquet Hombre Whist Hombre Whist en oote ort tf cKï OZEk DA en TEIK TRAK BOR DEN KIEN DOMINO en SCHIMMELSPELEN nn o f af HririKPAPIER 4 Cent het Vel GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0 14 0 15 0 12 0 17 0 16 0 20 0 23 0 28 0 28 0 32 1 60 1 25 1 901 85 2 60 3 25 8 25 8 50 SCHUUR FICHES gekleurd en wit PÏÉRKAMENT PAPIER 10 Cent het Vel GEZUIVERD BRINKWATER te bekomen a 2 Cts per emmer bö SLOTEMAKER C Westhaven B nMOO De Lofodinsche LEVERTRAAN van TOOT 8 DRAISMA VAN VALKENBURG is GOUDA uitsluitend verkrügbaar bij den Heer J fl BOERS Openbare Verkoopingen te GOUDA op WOENSDAG den 12 NOVEMBER 1873 des Toorraiddags ten tien nar achter en nevens de Stadswaag van AFBRAAK bestaande in DEUREN RAMEN KOZLTNEN BINTEN VLOERDBELEN SCHOTWEEK BRANDHOUT enz En op DONDERDAG den 27 NOVEMBER 1873 des middags ten tvraalf uur op de Buitenplaats Actibhoven aan den RotterdamBohen dijk van ö zvvare WILGE BOOMED in ELF koopen en 14 perceelen ELZEN ES SEN GELÖERSCHenWILGENHAKHOUÏ Betaald ag 1 A€ 5USTÜS 1874 Nadere inlichtingen zijn te bekome ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJNDROOGLEEVER te Goüda Extract tegen maagkwalen I MalZ EXtraCt tegen vermagenng MalZ EXtraCt tegen verouderdenhoest MalZ EXtraCt tegen waWe If ftlZ EXtraCt tegen longiyden TOHANN HOFF scHE Centraal Dépöt te m iteniam mede echt te verkrijgen te Gouda Bji J C VA VREUMIN6EN t noerdeti b ij HENRI J v n BERG Prijzen 1 fl 45 et 6 fl ƒ 2 20 zouder flesch en zonder vracht Tegen niunaaksels wordt gewaarschuwd Elke ch draagt de teeke nin g Jo ha Hoff 32 k i=tij it Mr Smid Lange Tiendeweg vra terstond EEN BEKWAMEN BANKWERKEK EBANB ASSÜSANTIE JAN PRINCE CiB Turfinarkt H 101 Gouda CORRESPONDENTEN der ONDERLINGE en ook tegen VASTE PREMIE BRAND WAARBORGMAATSCHAPPIJ onder Directievan DE JONG Comp te Amsterdam opgericht in 1809 Openbare Verkooping van een WOON en WINKELHUIS te Gouda Op MAANDAG 1 DECEMBER 1873 uroormiddags ELF ure in het logement ws Romein aan den Kattensingel aldaar De Notaria MONTIJN te Gouda zal in het openbaar veilen en verkoopen Ben kapitaal hecht sterk en goed onderhouden WOONen WINKELHUIS waarin thans TABAKSAFFAIRE doch voor alleifodere AFFAIRE geschikt en j ipF benevens een TUiN en PAKHUIS daarachter aan de Hoogstraat te Gouda nabg de Markt Wjjk A N 127 Kadaster Sectie B nummer 1508 groot 3 aren 60 centiaren zjjnde beneden een riiime winkel vier kamers met alcove keuken twee pompeiJ voorts tuin met pakhuis en vrije uitgang tot het water en boven drie kamers met alcove keuken enz Te bezigtigen drie Werkdagen vóór en opden dag des Verkoops te aanvaarden den 1 JANUABIJ 1874 en inmiddels uit de hand tekoop Inlichtingen geven genoemde Notaris en de Notaris BÜBREte Bleuwijk GEZONDE TANÖm Tot reiniging én gezondheid der Tanden envan bet ïandvleesch en tot verdrijving vanslechten adem is geen middel zoo goed als hetdoor den Heer dr J G POPP K K Hof Tandarts jn Weenen gefabriceerde ANATHïlRIN MONDWATER daar het g ne voor de gezondheid nadeeligestoffen bevat het ziekworden der Tanden ende wijnsteenforraering aan dezelve verhindert voor Tandpgn en Scorbut vrijwaart en dezekwalen zoo dezelve reeds aanwezig zijn in denkortst mogelijken tijd lenigt en verdrijft Dr Jj G POPP S Plantaardig Ta ndpoe ier reinigt de Tande zoodanig dat door het dagelijksche gebruik hiervan de zoo lastige Tandsteenniet alleen verdreven wordt vofikr ook hetglazuur der Tifcdcn in witheid eh lans steedsvermeerdert Prjjs per doos 88 cents Uitnoodiging ter deelneming aan de tr kkiugen der hoogste pry f zen van de groote door de RegeerÏDg van het her togdom Branaw k Lunebarg goèdgekG irde en gewaarborgde Greld verloting waarby de hoogste prya ia het gelakkigste gevDl i bedraagt 150 000 Thaler 262 000 Gulden Deze pryzen tiekkingen beginnen reeds den posten NOVEMBER eu doren tot den Hen DECEMBER oaostaande Binnen dezen korten tjrd rao alechta 22 d a g e o j iDoetcQ hierby zeven en twintig duizend pry zen en een premie teo bedrage vaa twee mlliloen een lionderd vy f j en negentig duizend Tlialer I gewoimep wordoR Dom pryzen zyn alt Tolgt ingedeeW 1000 400 i 200 1 100 I 47 80000 200 20000 400 16000 SOO 10000 8D0 4000 I 26000 1 premie Thaler 100000 i 80 pryjen i Thaler 2000 1 prys i 600001 40 1600 1 2 prjruu Sou 20 Tegen inzeuding van het inleggeld dat het l st wordt toegB2onden per postwiasel of aangeteekendvii brief verzendt de oodergeteekende origineele lotca Toor deze verloting tcgeorde rolgende krachtens het 9 plan vaste pryieo Een geheel origineellot a Till 40 of fl 70 half 20 35 vierde 10 17 50 achtste 5 8 75 oQder verzekering van de promptate bediening Jeder deelnemer ontvangt van my het origineele lot welke met a Lands Wopea voorzien i ternyl de staat Brunswyk voor da gewinnen garandeerd Het oiBcieele trekkingsplan woidt bv elke bestel ling gratia bygevoegd en worden de getrokkenu § j a zen alsmede de ambtelj ke trekkingfllijst aao dk j iDghebbendcQ prompt tut gezondea Door het vertrouweu hetwelk zich deze loten zoo snel bobben verworven mag ik ook belangrijke bestelliogec verwachten die dau ook zelfs tot in de rat afgelegene plaatsen nauwkeurig en onder geheimboodiug zulUu wolden uitgevoerd Eindelyk raaak ik nog iedereen in bet byionder daarop opmerkzaam dat op deze loten niets meer nabetaald behoeft te worden zoodat men voor den bovengeaoemdan eenea inzet medespeelt op al do voormeldo trekkmgsdagen der hooge pryzen van af dtn 20aten November tot den llcn December In kleine tuaschenpoozen vielen tien maal de eersta hooge Qj pryzen in myue door het geluk bi ganstigde collecte i Men gelieve zich dua ten spoedigste cu rechtstreeka te f enden tot Adolph Haas STAATSE FFECTENHAl DELAAR te HAMBURG NB Do tMZeiitlinft Tim het bedrag gosclliedtlpt S best per poilwiejel of nngeteckcndon brief Bi Aan de Deelnemers der VereenigiAg de EEN DRACHT gevestigdte Rotlexdam wordt bericht dat de WedaWeKLEIJNENBURG op de Gouwe O 70 uitsluitend voor hare belangen werkzaam is terwijlgeen ander persoon voor Gouda h aangesteld zoodat alle inschrgviugen door hare tusschenkomst gesphieden liotterdam Directie A DVEimi i ïiEi voor dit Blad worden voor liotterdam aanoenomfen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NlJGn e i VAN DITMAR ROTTERDAM Goud Dl ik VBQ A ünokaiau Kennisgeving Dis BTTBGEMEëSTEB ran Gouds gelet op bet t lid raa art 21 der wet van den 4 December 1872 SlatUiilad n 134 tot ooniening tegen besmettelüke ütktea Maakt bij deze bekend dat ia de week van Zondag den 2n Norember tot en met Zaturdsg den 8n daanun olgende het getal der aangegeven aangetat en door AzialiMhe Cliolora bedraagt 27 en dat der un die ziekte oTerlédenen 22 Gouda den 9 November 1873 i De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND BaiteoIaiMisch Overzicbt Uit ïraukryk komt het belangryk berioht dat de liokerzyde in de oommiwie voor het ontirerp Changarnier tot verlenging ran Mao Maboi i gezag de meerderheid heeft ai is die ook ileobts 1 atem De oomDiasie heeft met 8 atemmen tegen 7 den beer de Béraosat tot haren voorzitter eu den beer B hmont tot haren leoietaria gekoien beide van de linkerzjjdo In een daarna gehouden miniiterraad hebben al de miniaters hun ontalag ingediend maar Üac Hahon heelt geweigerd zich te aoheiden nu het mmiiterick dat ïijn vertrouwen heeft Niettemin blyft het uitgemaakt dat na het votum over het prorogatie voor tel alle miniaters de portefeuilles zallen nederieggen Hel wordt thans eeue faaestie waarby voor het al of niet a nbl jren van Mno M hon wordt beslist Eenigc yelfs vele afgevaardigden der linkerzijde hetgetob met de nationale vergadering moede hebben besloten een voorstel tot volksstemming te oadetstennen Bien Public het orguo van Thiers bevat een artikel wniirin een beroep op het volk wordt aanbevolen Het blad zegt dat aan den revolutionairen toestand eene rcvolotiónnire oplossing past De permanente samenzwering tegen de rechten der natie en tegen het algemeen stemrecht maken een beroep op bet volk onvermijdelijk In de OnioH leMf mes het volgende Heden heeft aX repahlikeinsobeTinkerzyde het voorstel van Tormet betreffende een beroep op het volk onderzocht Met heeft tot levendige baraadslagi en zoowel vóo r als tegfn aanleiding gegeven Volgens de Soir zal de heer Gre vy hel voorstel bestrijden Thiers heeft eergisteren eene deputatie nit het arrondissement Boulognesur mer ten gehoore toegelaten Hü heeft hg deze gelegenheid zijn vast vertrouwen te kennen g egevcn in de handhaving der republiek De repnblikeinscbe regeeringsvorm scheen hem toe volkomen te beantwoorden aan da tegenwooraige gezindheid der bevolking In de Angsburgsche Allgem Zeil wordt de aandacht gevestigd op een mededeeling voorkomende in de Deultche Beiehs Corrmpondem waarin het volj cnde wordt gelezen Von twee zijden is aan dat Blad verzekerd dat de pens na het antwoord des keizers op zijn bekenden brief te hebben ontvangen een tweeden brief aan den keizer heeft toegezonden Men voest daarbij het bericht dat de keizer dien tweeden brief in banden heeft gekregen Igdess hy zich kort geleden te Bnden Baden bevond Wat den inhoud betreft deze getuigt niet van eenige toegeeflijkheid of p ging tot verzoening juist het tegendeel de bewoordingen van den tweeden brief zijn nog sterker dan ie van den eersten het laat zich derhalve versKian zegt een der beide vermelde berichtgevers dat het antwoord des keizers in overeenstemming ia met den iuhpnd van bedoelden brief Volgens den anderen en wol den officiensen berichtgever is het antwoord des keizers nog niet naar Kome verzonden maar i4 dit weldra geschieden l e Qermmia deelt ten opzichte au deze aangelegenheid o 8 het volgende medo De paus heeft den brief des keizers punt voor punt weerlegd en dewijl deze weerlegging van zoo doorslaanden aard U durft de regecring de zaak niet in het licht stellen Ook de Spenerêche Zeil deeh mede dat dermaal een briefwisseling tusschen dea ua en den keizer heeft plaats gehad In de troonrede met welker vaststelling het Pruisische staatsministerie zioh onlungs bezig hield zal de indiening vaui een wetsontwerp waarby het verplicht buigertyk huwelyk wordt ingevoerd worden toegezegd Het Beiersche huis van afgevaard den heeft het voorstel van Volk betreffende de vraag of ook de burgerlijke wetgeving in overeenstemming zal worden gebracht met die in bet Duitsche r k aangenomen met 77 tegen 74 stemmen Deze meerderheid is even giuot of even klein als by de presidentskeuze Eigenlyk wegen de beide partijen de liberalen en de ultramootanea tegen elkander op Van de ultramontaneo zyn echter inistin deze gewjcbtige zittingen drie leden door ziekteabsent geweest In de Oostenrykscbi bladen wordt de troonrede druk besproken de Dnitsch llbertlen constateeren met welgevallen dat iu die rede niet naar federalisme zweemende phrase voorkomt het vorige jaar was er nog sprake van het vergelyk met Galicü In de eerste zitting van den rijksraad had etsn scène plaats voorQosteoryk kankteristiek de oudste der leden moest all naar gewbonle vooifoopig het voorzitterschap waarnemen s dit lot viel op Bnbinsteiu een Galicischen Israëliet dis terstond riepi Nlx daitchl daarmee te kenneit geveild dat hg geen Doitseh verstond meb mbeat van den nood een deugd maken en den volgenden persoon nemenl Elvert dl 2G6 van de S58 leden den eed afnam Yan Carlistische zyde wordt eene groote overwinning op generaal Morionesgcmeld andere Spaaiische berichten houden het evenwel voor een verzinsel B ELQIB De corr van de MuUtli Cl aehrijft nit Brussel 7 November Dinsdag a te éen mir zal Leopold II de zittingder vertegenwoordiging van 1873 74 meteene troonrede opeoea Sedert l O is dit de eerste keer datde koning weder tot de vertegenwoordiging en denatie spreekt De clerioalen houden niet van eene troonrede £ n de heer Jules Malon by na nog minder dan de andere staatslieden zijner richting Toch heeft hy zijn tegenzin overwonnen en niet zonder reden Het hoofd van het kabinet want feitelijk is dit niemand anders dan hij en niet de arme onder den ouderdom gebukte graaf de Tbenz kent de gevoelens van het laad te goed om niet te weten dat het niet l ng de clericale politiek duldt Ziedaar waarom hq zorgvuldig de politiek vermydt en den bescheiden werkkring van een cabinet d affaires gekozen heeft Üy zult namelijk zien dat hij meer dan ooit dit besluit zal doen nitkodlen in de troonrede die hy den koning in dei mond zal leggen Zonder de verkiezingen voor de vernieuwing van de helft der kamer die in de maand Juni van IS74 zullen plaats hebben zou de heer Jules Malon zeker den koning niet overgehaald hebben om de zitting in persoon te openen Ér zal in de troonrede zeer uitvoerig gesproken worden van d groote werken te Antwerpen en misschien ook van de overname der spoorwegen van den Grnnd Central door den staat maar de clericale politiek zal met geen enkel woord worden aangeroerd Dit is het eenige middel voor hem om de meerderheid ook n de aanstaande verkiezingen te behonden Maar niet alleen deze zyn het die de rechterzijde bedreigen Ben grooter gevaar hangt haar nog boven het hoofd De instructie in het proces tegen de administrateurs der maatschappijen van Laogrand Dumoncrau zal haar aan grootijfe beproevingen blootstellen Het schijnt reeds vast te staan dat versoheidene clericale notabiliteilen óp de bahk der besohuldigden voor het hof van assisen zullen geplaatst worden De dri verkiezingen foor den Brusselsohen g meeateraad die den 12n moeten plaats hebben zalUn zonder eenigen twijfel de meerderheid geven aan de aandidaten der Association liberale De ondar den heer Orts e e afgescheiden doctrinaire liberalen hebben het niet gewaagd den stryd met hunne near gearaoceeide geeotverwanten te aanvaarden DUITSCHLAND Naar aaideiding van den afloop der verkiszingen zegt de Nat Zeitung onder anderen ket volgende Het ziü in all landen angetwijfeld indruk raak dat het Pruisische Huis van afgevaardigden thoul weder eene liberale meerderheid heeft verkregen een bewys dat de meerderheid des volks de Regeering steunt in haar Vjerzet tegen de aanmatigingen der Pauselijke Curie Dien uitslag had men niet overal in he buitenland verwacht Het JouriuU det D iait b v voorspelde den 3den dezer dat de na tionaalliberale party stemmen ou verliezen maar toch in ket Huis van afgevaardigden nog wel haar overwicht is behouden otachoon men dit niet hid te betreuren daar hare xlageii toch geteld waren Zy moest stemmen verliezen zoo heette het Waarom Omdat de natikeaal liberalen te krachtig werden bestreden en wel dSpr de Fortscbrittsparty als moordenaars der vryheid en door de coaoervatieven als onjgeloorigen I Zij zon echter haar overwicht in de Kamer bahoaden Waarom P Keusdeels omdat zy steun vindt bij de Gb d de Staats n de Duitsche Katholieken anderdeels omdat de kiezers van andere partijen in Pnüsen gewoonlijk traag ter stembus opkomen Dit zou evenwel niet hinderen want hare dagen w en toch geteld Welke reden bet Journal ia bah rooi die bewering heeft zegt het niet Ba nu dé Fortscbritts partij Deze staat bü het Jountal in Vébait in hooge gunst Geen wonder het blad beschouwt haar als geschikt en geroepen om ten nutte van Frankryk en andere naburige landen de Pruisische Begeering ferm te bestreden I e Debat vindt het evenwel jammer dat de party ten dien opzichte verflauwd is wel is waar niet alle Fortschritts mannen zyn door de gebeurtenissen van 1861 $ met blindheid geslagen velen hebben ook daarna den stryd tegen de Begeering moedig voortgezet maar na den oorlog met Frankryk is het aantal deserteurs aanzienlyk toegenomen zoodat er nauwelijka een dertigtal van die wakkere mannen is overgelilaven Het Journal iet Debate hield zioh echter verzekerd dat dit betrekkelijk kleine hoopje invloed genoeg had om by de verkiezingen gewaarborgd te zyn v r eene aanzienlyke versterking Zoo voortgaande kregen in de zonderlinge redeucerittg der Debate ook de conservatieven eene beurt Daaromtrent heette het dat de vrye conservatieve fractie zou versterkt worden en wel teu nadceie der oudconservatieven Van de ultramontaneii eido lut blad alleen dat zy wel eenige stemtoen zouden winnen Eu in hoeverizijn nu al die voorspellinge uitgekomen P Alleen voor zoover de ultramoutniK u betreft van al bet overige is de uitslag geheel anders geweest Welk gevolg zal dat resultaat nu in alle geval opleveren Dat er op meer dan ééne wyze eene liberale meerderheid tegenover de ultramontanen en hunne mogelyke bondgenooten tot stand kan worden gebracht Wanneer de nationaal liberalen ongeveer 160 met de Fortschritts pariij ruim 60 sameuga in is de vereischte meerderheid vaa 217 sttmint n rceils bereikt Maar evenzeer zal dit het geval zyu wanneer de nationaal liberalen optreden in verbond mot de overige liberalen en de vrije conservutieve fraction die ieder ongeveer 30 leden tellen terwyl deullramontanen daartegenover wel op de Polen eenige conservatieven en eenige Fortscliritls maunen kunnen rekenen maar hieraan geen voldoende hulp hebben Nog iets het Journal dee Debate beweei t dat er in Pruisen aan niets anders wordt gedaobt dan aan den strijd tegen Bome en er dan ook niets wordt gedaan ter bevordering der algemeene vrijheid Wij aan zeker niet te ver antivooidt hierop de JVfl Zeitung met te beweren d t Diiitsohland juist zeer veel voor de algemeene vryheid doet D