Goudsche Courant, woensdag 12 november 1873

v S jongste slap Tan éen graaf in Chambord is daardoor het beste beWys Waarom wil hij niet denfnuiaeheii ttoon beklimmen Hit ontbreekt bem aanden daartoe noodigen moed Al wat h te kennengeeft om er zich van af te miikcn z n 4oater uitTlnchleD hij Iteuft niet gedurM U hc ft begKpen dat hij niet iii staat lou zijn au de Tertrhcbtip der Jezaïeteii te beantwoorden Jflij heeit ingeiian dat Dttitschlands macht en betrekkingen met Öostenrqk n Ititlie ham lauden beletten het wereldlijkbestuur Tan den Paus te herstellen Hij wyst welin z n brief op bondgeuootschappen die b j en niemand anders roor Frankiyk tot stand zou kunnen brengen aaar waar zou hg bondgenootefi hebben geronden on U uitschland aan te tasten P Daar hqdus tegen Duitschland of Italië niets zon kunnenoitrichten beeft by Tan igue plaunen op den Fiau hen troon afstand gedaan wel begrypeude dat hetbezit nn dien troon alevhts van kotten duur soa Byn om ii hij nu erenmiu de Jeaaïeten als de Frao ëhc natie zou kwineu bevredigen Zjjn terngtredeni dus eene sieawe nederlaag Toor de Jezuïeten enitot die uitkomst heeft Ouitsohlaod door eigen machteo door vrieodaoUtp met audet Uagendhedau nietweinig bygedragen Voor t overige oo eindigt de Nat ZtUmf f eten wij dat onze kamp tegen üfime nog niet ü nttgestreden Het doet ops leed dat de ultramontaüen in de Bijnprorincie en Sil ë een zeker atuital stemmen hebben gewonnen Daaruit blykt dat zg aldaar de kiezers nog genoeg in hanne macht hebben oa er al onze waarschuwingen in den wind t doen slaan Maar daaruit blijkt tcTena op nieuw hoe Noodzakelijk het is een einde te maken aan de iniqenging der geestel jkheid in politieke zaken De Pruisische Hegeering betreurt het dat de conserratieve party zooveel stemmen heeft rerloren Wy betreuren bet ook in zoorer dat het ons aannnamer zou zijn geweest alle partgen oitaluitend in Eet belang des raderlands te zien handelen Bg de ondconserratieren Hchter ontbrak het aan die goede gezindheid In de laatste drie jaren heeft sg niet enkel met betrekking tot kerkeljjk pólitieke maar bok tot verschillende andere zaken de grootste fouten begaan en niet willen begrgpen dm zg in het nieuwe Pruisen en het nieuwe i ait8chland onmogeIgk op baar oud stan lpunt kou blijven zonder zich xelve onmogelgk te maken Tan versohilleude z den tgn haar ten dien opzichte welwillende wenken ge evca maar zij heeft naar niets willen hooren 2oo als zy thans was kon het land haar niet gebruiken het volk haar niet kiezen Tot zoover de Nat Zeitung £ en van de Berlgneche correspondeuteo der KSln Zeilmig maakt omtrent den uitslag voor de nationale liberale party deze opmerking In de vorige zitting telde zg 123 leden Daarvan heeft zij er ditmaal 2U verloren namelyk te Memel Qraudenz Breslau Hagen en Lennep vjf aan de Fortsohritts partij te Steinberg in Holslein Mettmann in de Bijnprovinoie en Melsungen in Hessen drie aan de conservatieven te Leobsehutz in Silezie Busseldorf Neuwied Majeu en Schlelden in deKijnprovincie alsook in het district Uohenzollern zet aan de clericalen te Franstadt in de provincie Polen twee aan de Polen te Cella ia Hannover ean I aan de particuiaristen te Jerichow en Tecleoburg zgn twee liberalen van eene andere kleur gekozen en te Duisburg is het nog de vraag wie in plaats Tan den minister van ecredienst zal worden gekozen wanneer deze voor de oaudidatunr aldaar bedaukt Tegeiiovtf dit verlies van twintig stemmen staat echter eene aanwihat van 67 nieuwe daarvan zijn er veroverd op de Portschritts partg 3 Beudsburg Frankfurt en het district Beneden Taunus op de Foleu 2 en al de overige 62 op de conservatieven Nog altoos echter bestaat er tusschen de bladen verschil in de cijfers hetwelk grootendeels daaraan moet worden toegeschreven dat het eene blad zyne cijfers anders groepeert dan het andere Volgeus den correspondent der X Z nationaal liberalen hebben 123 20t87 c=170 stemmen volgen it Nat Zeitung zie boven slechts ongeveer 160 Zoo ia het ook met de cijfers van de sterkte der andere partijen Alaar hiertegenover staat dat in de eene opgaaf het cijfor der nieuw gekozen afgevaardigden van onbe kende tlenr naar evenredigheid van dat verschil hooger of lager is dan in de andere Het ligt er dus maar apn hoeveel afgevaardigden uit deze laalstgenoemdo groep bij de eene of andere partij worden gerang chikt Intusschen verklaart de Nordd AUg Zeit uit eene ontngfelbaar goed onderrichte bron de Tolgoiide cijfers te kunnen mededeelen gtiekozen zijn qud conservatieven 10 nieuw con ervatieven 22 vrije conservatieven S3 Katholieke centrum 85 nationaal liberalen 160 linker centrnm 6 Fortschnttspartg 62 Polen 87 onbekend tot welke fracue behoorende 17 Verloren hfbben de ond oonservatieven 59 de r euw co lservatieven 22 de vrije conservatieven 6 de Polen 2 stemmen Gewonnen he ibjn j l et K tliuliek centraei 27 de nationpaMibéialcB 44 ji linkèrceolrtm 15 en de Fortschritts 14 stemmen De Nordd A Z voegt er bij datVande 10 ondcoMseivatieven wel niet meer djt 3 zich by de oppositie en de pv erigen zich bij de nieuw en vry conservatieven zullen fMnsluiten BINNENLAND Gouda 11 Noti bib Qiatereaavond hiehl de Qomnassie roor de feestviering van het iSjarig kobiogaohap van Z M Willem III eene vergadering Dia eommissie is thans samengesteld als volgt Mare Voortilttr t A A v B rgep IJiegdooni Eenltdtn O N de Fremer Luit kol komm Tin hetgarnizoen W D de Lang Majoor kömm der dd ichutterg t C Prince Kapt koinm van het scherpaehattertkorpd lede J v n Berkel i Bertelman L van den Be H 1 Beusekamp H W F Bowte G A Bouter N vaa Bnaren P J Tan Catz J D U aans M vu Pantiig A Tan Beedt Dortlond A Dortfond T Drager G C ortnyu Droogleew G van der Garde P Goodewaagen J Gouda J M Noothoven van Goor D Hoogenboom H J W Huber G f A IngenlaifT J Jonker H W Kramers H W G Koning F Th Lafeber J Lugthart A Nortiér Q G Plat W H PoIet P Eiet hagen W N Soldanna i A Boest van Limburg D Knijter J N Soheltemo H Straver G N de Vooijs G 0 vou dqr Want Dr P de WUde Joh W Wenaink P C van Zeylen en Q P H Zimmerman n Tot leden vnn het Bestuur werden verkoico de hh Scheltcmo de Wilde Fortugn Droogltever Noothoven van Goor Goedewaagen Buy ter en Bante met machtiging om ondèrlmg de verschillende betrekkingen te verdeden en tevens met bet recht om zich leden tt assumaaren ten einde met dezen een plan Van feestviering vast te stellen dat later aan da g dkenring der geheele commissie cal onderworpen worden Xa aSoop der algemeene vergadering hield het Bestuur eene bgeenkomst waarin de heer Scheltema tot voorzitter de heer de Wilde tot onder voorzitter de hh Qoedewoageu ed Buyter tot Ie en 2e penningtteeater en de hh fortugn Droogleevfr Noothoven van Goor en Bonte tot eeretorisaeu gekozei werden Door het Provinciaal Bestuur van Zuidholland w rd gisteren aanbesteed het onderhouden van en bet doen van eeuige herstellingen aan het gebouw Tan s Bgk Hoogere Burgerwhoo alhier in het jaar 1874 waarvoor 6 biljetten van inschrijving waren ingekomen De minste inichrgver was de bear P A Burghout alhier voor een bedrog van 114B Uit Tcrsohillende plaatsen van ons land wordt gemeld dat de vleeschhouwers den prys van het vlcesoh veraiuderen met 10 a SO ots par kilo In onze gemeente hoorden wy daarvan nog niets Deuken kb vleeschhouwers alhier het vleesoh op denieliden prys t bel Uit Boskooplchrgft men aan de N R Ct dd 8 Nov In de Vaodsvergaderiog van heden werden behandeld de voorstellen van de gezondheids oommissie alhier met het oog op het bestaan der cholera in het naburige Gouda Voornamelgk strekken dip voorstellen om aan de ingezetenen luiver drinkwater te verschaffen en dit te doen aanvoeren van de Duinwateraaatschappg Op de mededeeling van den voorzitter dat hiertoe SOOO zou noodig lijn werd dit voarstel zouder discussie verworpen Ook een voorstel van het dagelijksch bestuur om gezuiverd drinkwater gratis vcrkrggbaar te stellen onderging belzelfde lot Nog was door de gezondheids oommissie voorgesteld haar een crediet te openen van 200 om by eventueel uitbreken der cholera maatregele n te nemen ten einde de ziekte zooveel apgelgk te beperken maar ook dit werd verworpen Nadat nu eene commissie van fabricage waa benoemd waarby zich het geval voordeed dat geen dar leden van het dagelgksch bestuur er lid van wilde zgn stelde een der wethouders voor aan het dagelgksch bestuur toe te staan om bg het mogelgk uitbreken der cholera in voorkomende behoeften te voorzien Nadat de voorzitter te kennen gegeven had datr hg er zich niet mede kon bemoeien en de voorsteller verklaard had die taak wel op zich te willen nemen werd dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen Nqg werd in deze vergadering eene missive voorgelezen van gedeputeerde staten waarby afwijzend beschikt werd op een verzoek van den raad om de tegenwoordige begraafplaats te behouden zoodat deze nltimo December 1874 moet gesloten worden De rederijkerskamer Oefening kweekt kwwia e Berkenwoude gaf II Zaterdag eene voorstelling De stukjes De wees uit het gebergte en PateIgn liepen goed van stapel zoodat deze uitvoering de verwachting vau bet talrijk opgekomen publiek verre overtrof en ieder den wensoh uitte de veel belovende rederijkera deren winter nogmaals te zien optreden Ie Oudewater zgn alt notabeisn de di ie candidaten der Evangelische party allen met overgroote meerderheid gekozen uiett4 enstaande de orthodoxe partjj alle kraidilen had ingespannen en ds J van Heerden door penooniyke aanbeveling Merhadmtde geyverd aOx de orthodoxen te doen zegepralen Tot kerkvoogd werd daarna herkozen de heer G TOB der Lee en gekozen de heer A Voerman Ook door deze verkiezing zgn de knahton der ofthodoxe party Tooninderd Door een twaalftal ingezetenen daartoe oipm toire opgeroepen vergaderde Zat og avon q om ahntal burgers in het schooUok te Krimpen a d Lek ten einde over de middelen te raadplegen die leidfo kunnen tot een waardige en gepaste viering van Uo SSsten verjaardag der troonsbestijging van den Koning Tot leden der feestcommissie werden aet algemeene stemmen benoemd de heeren M Boogaerdt Berna J Boogaerdt A Drapers L Groeneveld C van der Hek J van der Hoeven A Harsaan J van der Laan M da Bidder F Bykoort J 8poeo hoff P H van Wyoon Staten OeneraaL Twbidi Kaxu 3 Zittingen van 8 en 10 November In de zitting van Zaterdag liep de diaenaai in zake de Indische begrooting hoobUakelyk over het lendelingschap en hel inlandseh onderwys in verband tot het beginiel van godsdieust vrybeid en da verzekering van orde en neutraliteit bg het onderwys Daarna ia d afdMitng openbare werken in b iandeling gekomen In de zitting van gisteren is ds behandeling vod de afdeeling openbare werken der Indische begrooting afgeloopen en zijn al de onder artikelen goedgekeurd waaronder de memoriepost ooor de havaa te Batavia en voor da werken tot beveiliging van Batavia en Samarang tegen overstrooming Omtrent de Indische spoorwegen heeft de minister rrrklaard dat kg zich nog niet kon uitlaten o er het rapport en de voorsteUen dar speciale oommieaie Bg da afdeeling oorlog heeft de minister gnnstige nsedêdeelingen gedaan omirent het gedrag en het gehaita van het meerendeel dar vrywUligers voor Atchin Hoofdstuk II Indische begrootiiig is met al de daarin voorkomende reorganisation aangenomen met 49 tegefi C stemmen Volgens hel ü D ion by de rogeering het vo r nemen bestaan om uaby Utrecht een groot artillrriepark aan t leggen en men daartoe op een bnitea die gemeente liggend terrein reeds hst oog geslueu hebben Voor den dienst in Nederlandsch Indie zgn alsnog benoodigd eenijte oiiilerK gzcrs by voorkeur ongebuw die in het bezit zgn eeuer akte van bekwaamheid als hoofd of als hnlpomler yzer en van eeneoauteekening voor eene vreemde taal bij voorkeur de Frvosohe Verdere byzonderheden meldt de SUatêfOH rant van 11 dezer De 58e jaariyksohe rekening en verantwoording ran de directia der weduwen en weezenkas voor de oOcierrn der landmacht over 1872 wgst een totale ontvangst aan van 308 366 71 tegen een uitgaaf van 291 255 33 zoodat er een saldo van 17111 38 aanwezig is Op het grootboek der nat schuld rentende 2Vi pCt ia voorhanden eene kapitale som van 8 34u 000 Op 1 Januari 1873 bedroeg het getal gepensioneerde weduwen 626 In aanmerking nemende dat de instelling van het reservekader niet voldoende beantwoordt aan tgn doel en dat van eene wgsigiog dier instelling evenmin bevredigende uitkomsten worden verwacht en dat aan het in stand honden daarvan vele nadeelen zgu verboden heeft de minister van oorlog op machtigidg van Z H den koning de bestaande bepaliagea nopens het reserve eskader ingetrokken en tevens ben die thans daartoe behooren ontslagen van de met betrekking tot die instielling op hen rusteode verplichtingen Naar aanleiding der d onBture van een twee of drietal bankiershuizen hier te lande en de daot door ontstane naar te hopen is zuer overdreven geruchten en algemeene spanning cceft het Nimnei e d Dag een wenk die zeker behartigenswaardig is en dien wy daarom hier laten volgen Elke bc irtpaniek zegt dit blad is een tgdelijke zennwcchtige overspanning waarvan de koelbloedige specultiul party trekt In zulke tijden wor den dünreif trv splideAindsen in een ongemotiveerde daling bagrepen en beipkkent bg die zich door de paniek laat medesiepen zich noodelooze verliezen Vrees of angst zgn aleOhte raadslieden als wg bg bedaarde zinnen blyiven dan sullen wij bier de dwaashodeu aiat beleven die men in New Tork eu Berign zag gebeuren Als in een diehtbezet gebouw de kreet i brand I wordt geoord loppt hg die t meeste haast heeft naar buiten te komen groot gevaar ouder den voet Ie geraken terwijl hg oie kalm blgft gewoonlijk het gebouw ongcileerd verlaat Het eindcgler der uitgaven van de koloniale huiaboodel ke bê rpolnng van Suriname door den Gouveriieur na verkregen goedkeuring van de Koloniale Sta teuj oorloopig goedgekaurd hadnogt l ttM O OIn het wetsontwerp der Steering Wf Öt aan de Kamer ter definitieve vaststelling voorgedragen een totaal beurse ran 1 239 041 40 bat Teaéhil bidraagt dos ƒ 18 208 De door de Koloniale Staten goedgekeurde middelen de bgdragen uit s Rijks schatkist niet medegerakend tgn door den üouveneur voorloopig vastgesteld op een eindcgfttr van 869 962 Zg woeden in da definitieve raming begroot op 939 962 hwo meer 70 000 door voorloopige wederopneming dor belasting op da rrijgoaaakleu on dar in ea uitvoerrechten op hetzelfde bedrag fn verband met deze wyzigingen in de uitgaven n de middelen ondergaat de bydrage uit a Ryfcs ohotkiat voorloopig vastgesteld op 384 187 49 eene vermindering van 85 208 zoodat ter detnitieve vaststelling wordt voorgedragen eene soa van 299 079 40 o S6 120 10 meer dan voor 187Sis toegtstaan Naar men verneemt gaat da aanbouw vui de Amaliastiobtlug baiakken lszareth aan den Jutfaschen weg uahy de hofstede het blaauwe Hek bgUtfeoht naar wensoh Reeds beeft da aannemer deheer van Straaten met het optrekken der buiteamaren een aanvang gemaakt men mag de hoop voeden dat het geheele gebouw dan 1 October 1874 geree l 1 1 ogn V D In de nqaarsaitting der prov itaten van Limburg heeft de heer v Winterkhoveu gewezen p den wanordeIgken toestand die er in Limburg onder de arbeidende klasse ten platte lende thans wordt waargenomen Ts er aan de eenezgdegebrek aan arbeiders onder deloontrokkenden wordtten oniustbarendefeeatvan bandelooaheid waargenomen De eerbied voor den meaater is geweken de eiachou zgn verdubbeld en de landbouwer ziet lioh genoodzaakt van zgne ondersnbiklea voorwaarden aan te nemen die hg vroeger met wegzending zou hebbeo beantwoord Hy schreef dien toestand hootilzakelijk toe aan het volelagen gebrek aan politieweiteu tegen de onregelmatige handelingen ea daden die cieli op het Und voordoen Hg achtte het uiterst moeielijk ia tegenwoordigheid van onie wet in ile betrekkingen tttsschen den landman oa zyne bedii ndi ii te treden maar vermeende toeh dol art 140 dtr pruv wet eenige muatregelen toeliet om den onhoudbaren toestand te verbeteren Hg atelda daarom voor aena commime van vgf leden t doen beaoemen om te dienen van advias over e noodzakelijkheid van het zamenstellen van een politiereglement op de loontrek kenden ten platten lande en by bevestiging een ontwerp in dien zin aan de prorinalal staten te onderwerpen De staten hebben zich met bedoeld voorstel eenstemmig vereeiiigd en tot leden der commissie aangewezen de hh van Wintershoven Bejrdlitz boroa de Lo Merkeibimh eo Meeutaen Men sohryft uk Friealand het volgende i In hol onlangs ingekomen verslag Aa Overysselsohe vereeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart waar o a over de bevolking der Overgselsche wateren aet zalm eene p actische bemoeiing waarvan aadert 1862 de meest gunstige nitkomsten zgn verkregen in het breede wordt gesproken wordt tavens gewezen pp eene omstandigheid iets wal in het byzunder wel de aandacht schynt te verdienen Daar tuch leest men waar over zalm gesproken wordt het volgende t De sahno umbla of ombre chevalier behoort in het meer van Geneve te huis en gaat niet naar zee Hg zoude dns bg uitnemendheid geschikt zgn oa dsarmede b t de Friesche meeren ta beToEten verder leest men nog en mocht eens de bevolking van de Vecht voltooid zgn alsdan blgft Dog de proeve over om het Feulskker en andera meren met zalmforel en meerzalm te bevolken De goede nitkoaMten van de zalmteelt in Overysel verkregen nu mogen te uitlokkend worden geacht om niet eene proef als bovenbedoeld te oemen met de aeren in deze piovincie Het genootschap Natura Artis Magistra te Aasterdam waaraan men in Overgssrl die goede resultaten althans grootendetls tr danken heeft zal waar het eene onderneming geldt iii het belang van Friesoblauds visscherg ongetwyfeld wel niet willen acht4H liJT Cc toestand ran de visicherg in dit gewest toch is van dien aard dat er telken jare op nieuw relerlei klachten worden aangeheven MmiiheeH derhalve slechts eene proef te nemen de grootere meren en andere wateren in dit waterland bieden daartoe eene goede gelegenheid aan Z C Koloniën OOST IltOIË BAÏATU VI Softember Van l enkoelen zgn de volgende nadere berichten ontijOngen 0e loostand in de Ommelaadn is beterende jpè opstandelingen zgn voor onze Uocfto naar Lixnig en Sindang temggeweken Door dm kapitein Hollanders is geiapporteerd dat poairah Samban Anak daUm met oenigen aanhang en vergezeld van 40 kwaadwilligen uit Lebong stond houdende in een doesoen naby Doerian Aaparan Zg zijn voorzien van 2 Ilia s eb S geweren en hebben zich achter een palisiadeering opgesteld Zware bandjirs en gebrek aan aiddelen tol het oversteken der rivieren vertnagden den nursch der kolonne De weg tot Sakion is OTer ongereer 10 palen begaanbaar gemaakt Van Padang ia een mortier aangebracht Ct Uit Padang wordt onder dagteekening van 18 Sept aan de IndtSr nog bet volgende geschreven over den aoord in Beokoelen geplaegd Ue stoomboot nFiee Prttidatt Prvu keerde eergisteren jl Donderdag van Benkoelen herwaarts terug en bracht de zoozeer verlangde tgdmgen omtrent de Beiikoeleesche gebeurtenissen mede Gelukkig dat uit die berichten blgkl dat de toestand te Benkoelen zelf minder ernstig ia dan wg redea meenden te hebben te moeten vreezen ofschoon tnsschen laatstgenoemde plaats en Mokko Mokko gewspende benden scbgnen rond te zwerven die bet land afloopen plunderen enz Toen de boot aldaar aankwam vond men twee compagnien Ireepaa aa den nienw benoemden Adsisteut resident den heer Laging Tobias reeds ter plaatse De telegrafische gemeensdiap met Batavia was niet verbroken geweest vandaar had men met den grootsten spoed maatregelen genomen en hulp geionden Het bleek toen dat de intUisteBt resident van Amstal en de oontroleur Caaïa ii vermoord waren De aanleiding tot den mooen Msgnt plagen t zgn geweest in eenige arbritiatim iiiaatregelan door dien eontiolear tegenover een tlandsoh hoofd gaaomen Hg zoude zoo men verhaoil dat hoofd op verschillende wgzen getart en eiuilelyk gevangen gezet hebban en zulks op verregaaud oppassende wyze Men spreekt van eaaea Abtritt die als gevangenis zoude hebben diolist gedaan Ten einde die iiak te onderzoeken had de adsia tentresident zieh op weg begeven en was reeds da afdeeling van den heer astens genaderd toea het misdrijf gepleegd werd Bg het overtrekken van eene rivier uabg Kataun werd door het bovengemeld hoofd de oontroleur Caatens zoodra hg van de pont alilapte vermoord De odsiatent reaident trachtte door de rivier terug te zwemmen te ontkomen dooh werd aohterboald en afgemaakt Ofschoon nu de moord en de directe aanleiding daartoe welliokt een geïsoleerd fatf mag worden genoemd blgkl toch uit al hetgeen tuaaehen Benkoelen en Mokko Mokko Tootvall en uit den aanhang dien de moordenaar reeda heeft mogen verwerven dat de geest der bevolking verre van rustig was Iets dat waarschgnigk wel op rekening van het hoofdgeld tol mogen warden gesteld Eergisteren moet reeds aan deze sgde van de hoofdploata gertreden zgn waaromtrent eehteralia nadere berichten ontbreken Van de naar Mokko Mokko geienden troepenafdeeling werd nog geen bericht ontvangen waar chyniyk hebben de troepen aldaar niet kunnen lauden en zgn daarom naar Benkoelen doorgegaan Een nieuw detachement troepen vertrok heden ochtend per Vice President Prins naar Mokko Mokko met bevel too men daar niet mooht kunnen landen naar ladrapoera terag tealooaen en alsdan van daaruit naar Mokko Mokko over land op te rukken Het is te hopen dat het onzen troepen gelukken moge de opstandelingen spoedig tnsschen twee vuren te l eiigen in welk geval wg er met aan twgfelen dat door de genaMA krachtige maatregelen deze ongeregeldhetd m j gtboorte zal worden verstikt Wat de handelingen der opstandelingen betreft vernemen wy nog dat zg vak Kataun waar de moord plaats had af al moordende fn braudende noordwaarts op waren gerukt Lais verbrand hadden te Iboe met de bevolking hadden gestreden en naar MokkoMokko op weg waren Aldaw Tretade men dat zg binnen weinige dagen zouden aankomen het geen de troepen welke heden ochtend vertrokken hun wel beletten zullen Bamarmtg 22 September Naar wy vernemen acht de generaal van Sweten voor de tw ei e espeditie tegen Atchin rier batnljons infanterie dus SiiUU man voldoende twee bataljons bigveu in reserve te Padang Van de aanvankelyk noodig gcachta twaalf stafoAcieren wórdt nu de helft als toereikend besoheawd De 4e oompaguie van bet linker halve 3e bataljon is reeds opgericht Sir Times Li atste Berichten Berlijn lO Nov De Slaattameiger rn iakt een beelnit des Konings bekend waarby generaal v Koon bntheven wordl van zyne betrekking als Voorzitter van bet Ministerie en prins Bismarck op nieuw als zoodanig benoemd woidt Voorts is bg dat besluit de heer Caaphauaen tot vice president van het Ministerie benoemd Madrid lO Nov De Gacela deelt een telegram mede van generaal Moriones gedagteekend uit Arcos 9 dieer waarin hg meldt dat hg den 7den de Cirlisten na een gevecht van vier uren geslagen eu H hunne zeer sterke poaitien verdreven heefi Hunne verliezen waren aauzienigk tan de Begeeringstroepen sneuvelden 22 man en werden er 250 gewond Parijs 10 Nov De heer Say heeft in eene coutierentie met de heer de Broglie verklaard zich tegen een verdaging der interpellatie niet te zullen verzetten indien het Ministerie mocht zgn afgetreden De beer de Broglie heeft hierop geantwoord dat het Kabinet blgft en dat het eerst zal aftreden wanneer de organisatie der openbare macht worilt gewijzigd Na dit antwoord verklaarde de heer Sa dat roor het grval dat het Ministerie by de Nationale Vergadering eene verdaging der interpellatie ter sprake mooht brengen de onderteekeuoars der interpellatie zich roorbehouden tegen dat uitstel op te komen De commissie tot onderzoek van het voorstel Changarnier heeft met 13 tegen 2 stemmen de prorogatie Att volmacht van den president der republiek in beginsel aangenomen op grond dat zy aan de nationale vergadering het recht toekent om de volmacht te verlengen ook voor een langer tgd dan de tegenwoordige nationale vergadering duurt Men verzekert dat verscheidene leden der rechtertyde in de nationale vergadering zullen voorstellen aan de hier genoemde commissie een termijn te stellen binnen welke zij haar rapport moet indienen Het linker centrum heeft gisteren na afloop der nationale vergadering eene bijeenkomst gehouden waorui bealoteu werd voor of t en eene verdagiiig der interpellatie te stemmen naar mate van den vorm waarin de heer de Broglie aan de nationale vergadering zou verzoeken tot de verdaging te besluiten Indien het linker eentmm de interpellatie intrekt zullen de linkerzijde en uiterste linkerzijde haar overneaien De beer Say heeft in ecu brief aan de linkerzgde vers ag gegeven an zyne conferentie met den heer de Broglie Weeaen lO Nov Het huis van n evaardigdrn beeft het ontwerp reglement op de werkzaamheden hetwelk in de vorige zittiag niet was vastgesteld voorloopig aangenoaen De heer llechnaner is met 295 van de 208 stemmen gekozen De heer Pillersdorf is tot vice president benoemd Op voorstel van dr Herbal is besloten de troouieue te beantwoorden Belangrijk voor velen In alle brancben in het by ouder echter met betrekking tot de algemeen veel gezuchte ori iiictlelDten rechtvaardigt zich het vertrouwen eenerzijJs luor de bekende solid teil der firma anderzgda dooi den hieruit van zelfs voortspruiteiideu rnormen verkoop der loten Het door zgne nau keurigheid hekroiie bankiershuis Adolph Haas in Hamburg kan deswrgeu iedereen sterk aanbevolen worden en daen ny op het heden in onze courant voorkomende adveiteutio der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen KENZÉISOEVINO De BURGEU£BSTEB van Gouda gelet up het Ie lid van art 24 der et van 4 December 1S72 Staat lad u 134 tot voorziening tegen besmettelyke ziekten Maakt by deze bekend dal in de verloopen 24 uren 2 personen zyn aangegeven ids overleden aan Axintische Cholera Gouda den 9 NoTember 1873 T De Burgemeester voornoemd VAK BEBGEN UZE DOOEN