Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1873

KEHNISOEVINÖ lie BURGEMEESTER van Gouda gelet op het lid van an 24 der wet van den 4n December 1872 SiaattiUti n 13 tol Tooraxening tegen beSBettelyke ziekten Maakt by dete bekend dat in de rerloopen 84 uren S personen zyu aangegeven als overleden aan Aziatisolw Cholera Gouda den 10 November 1873 De Burgemeester Toomo md VAN N BERG EN UZBN DOORN Openbaije Verkooplng om contant Geld teji overstaan vaB en te Waddmmeen residerenden Notans A N MOLENAAR op WOENSDAG 2 NOVEMBER 1873 des voormiddags ten 10 üre op dep Dijk van den Bouwman L RUTTEN inhetNöordemdevan Waddmxvem van EENS ZEER GROOTS PARTIJ AFBRAAK hestaande in eene roote Massa UKEN en DENNEN PLATENjeenige honderden LIKlfNen QREE RIQBENJ eene groot party ware IJKI V stukkil KOPROLLEN UKEljï WATERASfeEN een zoogai d als nieuw SCHEPRAD twee Sito BOVENwIeLEN en een grootei partö iBRAlfDHOÜT i 1 I 873 Vrydag 14 November N 1439 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Onistrelieu KENNISGEVING De BURGEMEESrEB van Gonda gelet op hetIe lid van art 24 der wet van den 4n December 11872 StaatsMad n 134 tot voorziening tJ eu j esmeltelijke ziekten Maakt bij deze bekend dit in de verloopen i ur n 1 persoon 13 aangegeven als overleden aan Aziatische Cholera Gouda den 11 November 1873 Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN Burgerlijke Stand GMoats 8 No Hendrik ouders H Spee en M Schoenmaker 9 Johannee ooden J Vreedenberg en J van HoQten Autonma Wilbelious Lambertoe oaders P J vaO Kerabergen eu E J van Blokland Jacobus I etroe ouders C J Soieder en J C Droog Albertne Ileadrik oaders H J Beueekamp en J C Gabry 10 Willem ouden F Tan Kceder ca M Zorg Heen Louis Adrien Marie Ouders N H A Camp en A C M C de Ram U Heodnka ouders H £ ykhoff en A Zorg Ov Bi i DEN e No B Schinkel 2j 7 JMide Kruyff 1 j 6 m 8 J de Koning huiavr van A J de Kent 27 J J Sirre 1 j 10 m P Berlijn 2 j 3 m A van deo Henrel 6 A do Krnijf 40 j C Visser 2 j m J van Dantiig 20 j 6 m M Slok 2 j 2 m H Kettner 26 j H Labu 6 j Om W C d Palm knisTr van K Hei 80 j 10 ra i 9 C Vergoed ij A W Kohlbrugge 13 J J Tan der Kleun 27 j N van der rec 5 j 4 m W Steeds 43 j W van der Spe 1 j 6 m J 1 Dykraao 12 ni 10 A C Sirre B 10 m M L Tan Maerdam huisvr tsd P Theusseo 2S j 10 J Nurel Bteyn 2 j 10 m B van den HeuTel 2 j 10 m R H Sons 6 j II J de Man 8 j Kennisgeving De BUIiGl MËËSlB R vui Gouds gelet op het 1 lid v n rt 24 der wet vnq den 4n Deceinber 1872 SlaaUblad n 134 tot lorziening tegen beemettelyke ziekten f i Maakt biy deee bekeni dat ld de verloope 24 nren 4 peraoncD sgn aangegeven tUs omrieden aaa Aziatuobe Cbojcr y rouda den 13 Novembei 11873 De Burgemeestw voornoemd l yAN BERGEN JIZENÖOORN BUjTENLAND Bulti nlandscli Overziclit Hoe de slnjd tuasohen reobter eQ linkerzgde in de Fraaache kaner zal efloopeu ii moeilijk te voor spetlen eker is bet dat de beuoemiDg van een republikeiiiBche meeMerbeid lu de prorogatie oommisaie ten gevolge bebbeu zal dat de verlenging vao MacAlabon a mandaat eerst na veel diacussie zal worden aangeiiomvu Pal van amendecienten zyu ingekomen zoodat de cominisBie met den beaten wil met zoo spoedig gereed zal kannen zyo Men haast zicb evenwel zoo veel mogelijk Sommigen zien de diacuaaie reeds tegen aanst Zaterdag te gemoeL Naar gemeld wordt beeft Hao Mabon door zyo kabiuetasecretana den beer d Haroourt aan afgevaardigden en Janmalisten van de rechlerzyiJe laten verklaren dat hg zioh deu titel van president der republiek lont nelgevallen voorts dat by elk voorstel aanneemt dat van de reebterzijde uitgaat doch dat by zijii ontslag lal indienen indien een voorstel van de Imkerzyde door de kamer moobt worden isngenomen Üe reohtenijde beeft nog hoop dat de meerderheid in de optiibare xitting ziub aan bare zijde schartii zal 2y wensoht daarom een tegenontwerp te hebben van Ue minderheid der commissie die uit haar geealverwanteu bestaat Althans men meldt uit Veraailles dat in eene byeenkomat dier fractie een besluit genomen is waarbij verklaard wordt dat de vergadering van meeuing is dat de zeven leden der rechterzyde in de commissie voor het prorogatie ontwerp spoedig in overleg mei het gouveroement een ontKerpri aoIntie behooren vaat te stellen Deze schyncn daaraan gevolg te zullen geven Een gewyzigd omwerp moet reeds gereed zyn Het strekt tot invoering van den titel van president der re publiek en bepaalt dat eene eommissie van dertig leden tot onderzoek der oonstitutioneele wetten zal benoemd worden binnen de drie dagen volgende op de afkondiging lan de wet tot verlenging der volmai lit van Mac Mahon Ue commissie van vyftien heeft met 8 tegen 7 stemmen tvooretit van den beer Cadimir Perier aangenomen strekkende om de stemming over de pro rogatie vast te knoopen aan die over de oonslituiioneele wetten en voorts om waarborg te verkrygen dnt de stemming over de bedutlde netten plaats hebben zal ui de eerste helft van Januari Pe heer Lnbouinj e is met 8 tegen 7 stemmen tot rapporteur der commissie btuoemd Ue Belgische kamerzitting la door deu koning we der in persoon geopend met eon uitvoerige doch onbelangryke troonrede In ons volgend nummer deeleii we er iets lan mede n het Oostenryksche huis van afgevaardigden is een wetsvoorstel ingediend wiiarby de regeeriiig wordt gemachtigd een zilverleening te sluiten van 80 mdlioen Üit oeilra ral by de nationale bank worden gestort die daarentegen banknoten n verstrekken tot een gelyk bedrag Deze leeniiig zal strekken om het aanleggen van spoorwegen te lieiurderen en een voorschotbank op le richten l e niiiiiinum rente voor de voorschotten is bepaald op 8 p t l e gelden der leening die in de vuoibtiiulbaiik tcrugvlotteu worden mingewend tot herstel der valuta Het ingezonden atnk van B mer geplaatst ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon J C BEUSEKAMP Gabeu Oouda 9 No v 1873 Men verlangt EEN FATSOENLIJK voor Idgt Werk niet beneden 14 Jaar Te bevragen ouder Letter T bfl A QUANT Kleiweg Aanbesteding der benoodigde LEVENSMIDDELEN enSTEENKOLEN ten behoevep van het Bestedelinghms te Gouda gedurende het jaar 1874 op 19 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven urtn in het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 12 tot en met 19 November van des morgens negen tot namiddags twaalf uren De Secretant G N DE YO OIJS In alle COURANTEN worden da de IJjk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Een aftchrift ia voldoende UitnoodigingT ter deelneming aan de trekkingen der hoogste bry zen Tdn de groote door de HeWering au betifcr i togdbni Brnnswj k Luuebarg goed keurde en getjUr 1 borgdel j I eïdv rloting IP waarby de hoogste prji in bet gelokkigste geval i bedrasjtj I I 1 0 000 Thaler i 262 300 Gulden HB Deze pr zen treklriDgen begioDcD reeds den Il 20sten NOVEMBER m en dnreo tot deu J m llen DECEIUBER i itaande Aen dezen kortsn iji n i chl 22 dagen j aanita nde Mi moeten hierbj II zeveo CD twintig duizend i pryzen een premie n ten bedrage van i twee mlllloeoeen honderd vy f 1 en negentig duizend Tlialer S gewonnen orden i Desa pryien sjm ala volgt ingedeeld ra 1 premie Thalcr 100000 m 1 prys i eoooo i SI sooo j 1 J Bgl 80000 pi 20000 Il2pr7Een IfiOOO JgB 10000 P £ 0 4000 Tegen inzending ran bet mieggeld dat het best wordt toegezonden per postwissel ot aangeteekenden brief venendt de ondergeteekende origrneifie loten S voor deze verloting tegsn de volgende kracUna bet li plan vaste pryzen i Een geheel ongineeUot Thl 40offl 70 I half 20 35 S I vierde 10 17 501 achtste 5 8 75 1 onder verzekering van de promptsta bediening I Jeder deelnemer ontvangt van m het origineels I lot welke met s Lands Wapen voorzien n terwyl g 1 de staat Bmaswyk voor de gewinnen garandeerd g i Het offieieele Irekkiogaplan woidt bv elke bestel ling gratis bygeroegd en worden da getrokkena prvzeo alsmede de ambtelyke trekkingslyst aan de SB I belanghebbenden prompt toegezonden gD I Door het vertrouwen hetwelk zich deze loten zoo § 1 J snel hebben Verworven mag Ik ook betangryke be gS I stellingen verwachten die dan ook zeUs tot in de verst argelegene plaatsen nanwkeorig en onder ge gi helmhouding zullen wolden uitgevoerd ill Eindelyk maak ik nog iedereen in het byzonder W daarop opmerkzaam dat op deze loten mets meer al nabetaald behoeft te woideo zoodat men voor den Sfi borengenoemdeo eenen inzet medespeelt op al de voor § melde trekkingsdagen der hoogs pryzen van flf den 20fiten November tof den I len December In gfig kleine tosschenpoozen vielen tien maal de eerste hooge aj pryzen in myne door bet gclak begunstigde collecte Wm Men gelieve lieh dos ten spoedigste en rechtstreeks a te wenden lot ON Adolph Haas m STAATSEFFECTENHANDELAAR M te HAIULBURG M De toezindiog tsq bet bedrag gticliiedt he 6 beflt per postwissel of aBgeteekendeB brie @ i N FRAfdOIS SNEL Coznmissionaii In Effecten en Kassier neemt Gwd in bewaring ▼ an 100 tot j 1000 efl dl Kantoor Wjest è I posito j Boven len B 145 10 thans 4 rente Dat is BeünptëilcDd Onderzoek leluk i t hal l vefraudenjDgJte vi baai fj o£tli ip n dafdani blhl t llidende lich in Iemand was onl s zeer ernstig aangedaaa door ledemaatspgnmie g wnch en iwaren atrj é leer p nl k i zejÉt kyn vleesch n men Ij aianraken zonder hw e hevigsto pQn gevoel len besloot al w onligk iden oct liegen welke M ie ipedicpnen i6 d toeA bevW brengeh hetl ew gedjeelte raé n et jicht te pet 4bstlai i f f k H 1 l I e9r boedig I sgoil foi Jtrailspireren en aan zudel W de Anl KttuiVatische Wattelè waren aangebragt yerligtm van pgn b on ie I gevoelen Eetiige oo enbld en na deze merkr I bare verbetenng belegde men het gehe le I chaam met Abshanbbin e Anti Rhnmatiach e Watten waarna de patient zich binnen 16 uren gpheel pynloos gevoelde Deze Watten ontnenien alle pgnen mits die van rhamatisohen aard zgn De prfls IS 30 cents per pakje Hoofddépöt ba A BREETVBLT Az te Delft dw tot bewgs der echtheid de biljetten toekent Verder verkrggbaar bfl T A G VAM DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zoenhuum G WILHELMUS Woerden T W DBN UIL Schoonhonen A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J E KELLER m Zoon Weste Wagenstraat en A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam 60EDK00PEIDZIEK voor PLVJfo Solo mtgave van F KOKSMA te Franektr Hofleverancier van H M de Koningin SjOth Sidhbt Souvenir de 8p B 0 50 Le torrent de la mon tagne 2 druk B 0 50 DerFrei8chütz f8ntaime B 0 75 Songes dn foret C B 0 0 Gattédecoenr val3ebnll B 0 65 Martha Fantaisie briU B 0 75 JSIarohe des Tambours Moicean miht B 0 40 Moments jogenz Caprice B O 50 Faust Fantaisie bnll B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda tl Hl J hf J 3 ► wiiWiil CORRESPONDENTIE wordt in one volgend fiam DE RCDACTIK Gouda Drnk van A Brinkman V OTTO HOOGENDUK Capelle ajd Umi Ter toelichting van dit ontwerp heeft de minister van Bnancien een uitvoerige rede gebonden Hy ieide o a dat de regeering onmiddellyk by hare oplreding bet geWar inzag eu alle middelen gebruikte om bare bezorgdheid te kuinen le ge en over het naderen van den storm we e door overdreven en ongeoorloofde specolatien lAoest uitbreken Indien desniettegenstaande de storm met werd voorkomen lag dit alleen hierin dat het kwaad reeds te d epe wortelen had geschoten De regeering aarzelde toen met krachtige maatregelen te nemen tot afwending van de dreigende handelscnsis door wyzigingen in de bankakte en door haar streven om het aantal aieu gestichte ondernemingen spoed g te beperken ten einde de liquidatie te vergemakkelyken Hiermede waren de wettige middelen der v raotwoordelyke regeering uitgeput De regeenog stelde overal hare zedelyke tusscbenkorast ter beschikking waar die tot bescherming van rechtmatige belangen werd ingeri epen zooals by de vorming van comités die zicA ten doel stelden om fatijp in de beslaande omstandigheden te verleenen Utze maatregelen bleken ech ter onvoldoendt le zyn om de cris s te bezweren het zuiveren der geldmarkt van tairyke ongezonde elementen werd tot dusver niet bereikt daarby kwam een ongunstige oogst in de beide rykehelften en in het grootste deel van l uropa en eindelykde Ame rikaansche crisis Het thans aangeboden wetsontverp strekt om de handelscnsis te bezweren Na toelichting van enkele bepalingen der voordracht sloot de minister zyne rede als volgt Dat de crisis tot dusver deu be vredigenden toestand der landsfinaiicien met op merkelyke wyze heeft geschaad hoop ik binnenkort in een uitvoerig overacht aan te taonen Gisteren is de zitting van den rruisitohen landdair geopend met eene troonrede welke door den beer von Camphausen minister van financiën werd voorgelezen en de volgende lioofdpunten bevat De regeering meent in den uitslag der verkiezingen bet bewys te zien dat bare politiek op wetgevend gebied goedkeuring vindt by de bevolking Zy is dan ook vooruemeni rustig op den ingeslagen neg voort te gaan De toestand van s lands middelen is van den Beest bevredigenden aard De in de vorige ziltiug aangenomen wetsontwerpen over de betrekkingen tusscheii kerk en staat hebben bij de katholieke bisschoppen een ongewet tigden tegenstand gevonden De regeering zal dis te krachtiger met de ten uitvoerlegging dezer wetten voortgaan daar zy de godsdienstige overtuiging der verschillende gezindten op geenerlei wyze krenken Zy zal ter gelegener tyd de verdere vereischle stap pen doen en rekent daarby op de krachtige oiiderstemung der landsvertegenivoordiging ir J2Sl F R A N E R IJ K De i ien FuUus die nog altoos voor het orgaan des heeren lliiers ls de bewindsmannen ten einde raad ongeluk kiglyk tut alles in slaat zyn en rich van de dictjtnur willen bedienen om zelfs het weinige dnt ons van Ie openbare vryheden is overgebleven te veruie tigeu dan moet een beroep op het volk ala een recht worden beschound Tegen een revolutionairen stnat van laken dien wy aan de intriges der Orleanisten te dniikcu hebben moet een revolutionair mi Idet overgesteld worden Inders zouden wy voortdurend lu een slaat vnn doo delyke kwyning blyven ons nfsloven om uit een l ro vitorium le geraken dal ons doodt zonder ergens een uitweg te vinden ten gevolge der wederkeerige onmacht Juist op die onmacht der Nationale Vergadering hadden de hoofdmannen van het recliter centrum ge rekend Zy achtten hunne tegenstanders met ui staat tot eene krachtige handeling tot een kloek bedmt hoopten hunne werkzaamheid te virlaiuuien door een krygslist die hen tot dusver steeds gelukt is Hunne plannen bewyzen het maar al te eer S Nov moest eenvoudig de herhaling zyn van 24 Mei Eindelyk heeft de mindsrheid ingezien dat eene oplossing voortaan gezocht moet worden buiten de Vergadering m den sonvereinen wd der natie sedert drie maanden schandelijk miskend en straffeloos geschonden Groot was de uitwerking in het land en zelfs by de meerderheid die aan dergelyke plotselinge uitbarsting van de zoolang bedwongene vaderlandsliefde niet gedacht had Ken beroep op het volk is dus in den tegenwooriligen toestand volstrekt geen gevaarlyk halpmiddel dat men aan de Bonapartisten moet overlaten gelyk dezer dagen beweerd werd Wy erkennen dat de uitspraken van het volk by wyze van plebisciet volstrekt in onzen smaak vallen Maar wy zyn van meeuing dat de revolutionaire toestand dien wy aan het rechter centmm te danken hebben geen andere keus overlaat Het middel te vinden om gered te worden ziedaar waar bet thans op aankomt Laten wy dus over eenige nevenzaken die enkel qnaesties van vorm zyn heenstappen Dat deel der republikeinen betwell angstvallig aan vormen gehecht is moet zyne bezwaren ditmaal ter zyde stellen Wie voor t overige heeft de quaestie van s lands behoud by het prorogatie ontwerp op den voorgrond gesteld Wy niet miar bet kabinet dat zich verschuilende achter de boodschap zyn dictatoriale macht daclit te vestigen Het land heeft dit begrepen De voortdurende samenspanning tegen de rechten der natie en bet algemeen stemrecht beeft eene onwederstaaubare beweging uitgelokt die noodzakelyk moet leiden tot een beroep op bet volk De monarchalen mogen zeggen wat ze willen Zy znllen niet kunnen loochenen dat in de natie zelve de bron ligt van alle macht en gezag Zy zullen met kunnen beletten dat bet land van hunne kuiperyen walgende en dorstend naar recht behoefte gevoelt aan eene verjongingskuur door middel van die bron DUITSCHLAND De Ryksregeering heeft aan den Bondsraad de noodige vtukken toegezonden ten einde de liquidatie der Fran lie öorlogscontributie in haar geheel te kunnen beoordeelen Het restant waarvan nog geene bescheiden aan den Bondsraad waren toegezonden bedraagt nog een zeer aanzienlyke som Daarvan zal ter verdeeling aan de staten van bet Noorddnitsohe Bond komen ongeveer 123 millioen tb 58 millioen th ia Éi door de Ryksregeering reeds aan de betrokken Staten toegezonden 46 millioen th zal weldra volgen Het dan overblyvende bedrag zal eerst verdeeld kannen worden zoodra het ministerie van oorlog eeoige verrekeningen welke nog niet rijn afgeloopeo zal hebben bewerkstelligd In dat geschied dan zal bg den Byksdag een volledig overzicht met rekening en verantding over bet gebruik dier geljen worden ingediend Binnenkort zal derhalve deze gansche zoo gewiobtige aangelegenheid zyn afgedaan By de Tweede Kamer van het groothertogdom Baden is door een groot aantal oud Katholieken een verzoekschrift ingediend van de volgende strekking de onderteekenaren dringen aan op de uitvaardiging eener wet waarby hunne rechten als leden der katholieke kerk in vollen om nng worden erkend en de uoodige voorn narden worden gesteld waarop het hun mogelyk wordt gemaakt oud katholieke gemeenten op te richten Als een byzonderheid wordt nog gemeld dat onder de leden der Tweede Kamer van Baden niet minder dan 20 oud katholieken zitting hebben BINNENLAND GoLDA 13 November Wy vernemen met genoegen dat nu ook in oiiiB gemeente eenige vlce chliouners ucii pt vau het vleesch bebbeu vcrmimhrd