Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1873

t In d tilting der ArrondisMments reohihank te otterdara vui üiiigsdng stond o n terecht CS ou l 3fi j wollende te Goadn Icleermakcr bt chuliiigil an J v V te hebben geslagen Kiioh 13 fii ui goiau jei siraf en een boete an ƒ S of gevar jcslnf vnn 1 d y Over a lit dagen uitspiaak J Naar n ij vernemen bestaat er alhier plan eene onderlinge vleesohhoa erij met anndeelen opterichten Staten Generaal Tweedi Kamk Zittingen v u 11 en 12 November In de Dinsdag gehouden zitting is hoofdstuk I der IndiEL he hogrooliug uitgaren in Nederland waaronder de post tot oprichting der Indische brigade met algemeeuc stemmen aangenomen Daarop is de wet op de middelen in behaiideling genomen waarbij hét cons gnatiestelscl en de uitbreiding van deu verkoop van producten op Java wordt besproken De beide hootdstukken der middeiem zijn met algeijieene stemmen aniji LMiomen In de zitting van gisteren is het ontwerp tot aanvulling tan art 96 van het Wetboek van strafvordering met bijna algemeene stemmen onngenomen De Min van Jnstitie heeft verklaard dat t daardoor zeker is dat met Enge and eene uitleveringstractnat zal kannen worden gesloten Ook met Amerika én Brazilië bestaat daartoe noodzakelijkheid Intusschen zal ook onze vreemdelingwet van 1849 herzien worden waartoe de voordracht reeds naar den Baad van State verzonden is AI de overige kleine wetten zijn mede aangenomen De eerste kamer der staten generaal is tot hervatting harcr werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 13 dezer des avonds ten 8 ure De Pfov Staten van Zuidholland hebben Dinsdag let voorstel der prov commissie tot invoering van een af ouderlgken provincialen waterstaat met 41 tegen 23 stemmen aangenomen Vooraf was een amendement van den heer van der Heim strekkende om de beraadslagingen over dit vraagstuk voorloopig aan te houden en inmiddels aan den Koning te verzoeken de intrekking van het liesinit van 17 Dec 1819 waarbij verschilende werken door hetBykaan die provincie zijn opgedragen met 49 tegen 16 stemmeo terworpen In den te Port Said veraohijnenden Avtnir cammercial van 31 October leest men den volgenden brief van den heer D J Brouwer gevolmachtigde van Prins Hendrik der Nederlanden Mijnheer de Redacteur I Ik heb de eer u Ie verwittigen dat de Nederlandsche vlag geheschen is op het terrein dat Z IC H Prins Hendrik der Nederlanden ecnigen tijd geleden heeft aangekocht Het verheven doel dat de Prins zich voorstelde om op zijne kosten een inrichting te vestigen voor de ontwikkeling van den handel tusscben Holland en zyne koloniën en Egypte heeft een begin van uitvoering gekregen Ontvang enz Het genoemde blad zegt naar aanleiding van dien brief Gelukkig de prinsen bij wie zulke denkbeelden opkomen en die ze op vreemden grond met zooveel eenvoud en alleen voor het algemeen voordeel ioepassen Namens de inwoners van Port Saïd bieden wy Z K H onze beste wenscheu aan voor het welslagen der pogingen die in verband staan met de scboone bedoelingen van deze eerste inrichting In een Haagsche correspondentie der Zulphemcie Cour lezen wij het volgende Vat hier in de residentie cchtQ nog wat meer de gemoederen in beweging brengt dan de beslissing der Tweede Kamer over koffie en heerendienateu is het faillissement van de firma Ovcrklilt C een van de grootste baokierahuizen in de residentie De hoofden van de firma tot een der eerste familie s der residentie behoorende zijn voortvluchtig en hebben niets van eenige waarde achtergelaten Zelfs de in deposito gegeven bezittingen waren niet te vinden Tal van geachte ingezetenen zijn er ongelukkig door geworden Een Indisch ambtenaar die zijn gebeele vermogen uit ƒ 80000 bestaande aan hen had toevertrouwd en van jn rente wilde gaan leven moet nu weder naar Indie teruggaan Van een der schuldeischers den heer v B wordt verhaald dal by lont ruikende Dinsdag naar het kantoor ging en zijne papieren en fondsen op staanden voet opeischte dat hem na eenige aarzeling de pakketten dan ook werden ter hand gesteld doch dat hij te huis komende alle effecten miste Niel wetende of dit aan toeval ol cneerlijkheid moest worden toegeschreven ging hij naar hei kantoor terug maar de beeren waren naar Aoi9r am Zij zullen nu wel iets verder zijn en waar Sijn iik in den eersten tijd niets meer van zich tt kn boeren De zaak maakt des te meer indruk omdat én door de Spanjlarjli ii én door 1t Amerlkaansche sporen ia door d inialdkte niijuoompaguie toch reeds zoovele kapitalen in de resuleutie zyu verongelukt Men vreest dau ook voor aog meerdere bankroeten Het Hoofdbestuur van het Roode Er ü heeft wederom de volgende mededeelingen uit ludiö ontvangen De voorlaatst chef van den militairen geneeskundigen dienst in Oo t Iudie kolonel dr Keiche lidvuu bet Centraal comité van het Hoede Kruit te Batavia heeft er zich byzonder op toegelegd om hetvervoer van gewonde en zieke krygsliedeu van hetslagveld naar de verplaatsbare ambulances en naarde ziekeuschepen zoo zacht en gemakkelijk mogelgkte maken Beeds by de expeditiën te Banjermassing Borneo en te Deli Sumatra s oostkust had men gebruik gemaakt van de eenigs ius gewyzigde draagbaren tandoes welke door de Chiueezen gobe igd worden en waarin zy in de binnenlanden van Java zouder eenige vermoeienis reizen D bij die gelegenheid verkregen ondervinding heeft het mogelyk gemaakt den tandoe zoodanig te verbeteren dat dit middel ran vervoer by de jongste krygsvefrióhtiugen legen Atohin algemeen schijnt voldaan Ie hebbeu I Hetgeen er toe bijdraagt om den tandoe tot een aangenaam transportmiddel te maken is de omstandigheid dat hy gedragen wonJt door Indische koelies die van nature een eigenaardige buigzaamheid en gelijkmatigheid van beweging u gang bezitten welke men te vergeefs aan Europeesche dragers zou trachten aan te leereu De besohryviug van den tandoe die om zijn lichtheid en eenvoudigheid zeer de aandacht verdient zoomede eene schelsteekening beide onlangs van het C entraal oomilé te Batavia by het Hoofd comité ontvangen zijn by deze berichten verzouden De beschrijving den Branoard taudoe luidt al volgt De op de jongste expeditie naar Alchin gebruikte tandoe brandoiird tandoe ia de gewyzigde Chineesche tandoe Zy bestaat uit een langwerpig vierkant stuk stevjg linnen zeildoek lang 2 en breed 1 3 Ned ellen aan beide einde van eeue schuif voorzien Door deze schuiven wordt een dik stuk koord gevoerd waorvau de einden door openingen in een ongeveer een halve el lange dunne bamboe gaai om het hoofd en voeteilide eenigszins uitgespreid te houden Hierdoor wordt tevens voorkomen dat de zij stukken van de tandoe tegen elkander dicht slaan en de lyder dus al het ware in een gesloten zak komt te liggen lUe touwen wórden worden uu verder zoodanig aan een stevige 4 75 Ned el lange bamboe vastgemaakt dat de linnenzak goed is uitgespreid Om te voorliumen dat het hoofd en voeteinde naar elkander toeschuiven zijn Ier plaatse waar de touwen aan de bamboe bevestigd worden tweedjattie bouien pennen op zoodanigen afstand van elkapder aangebracht dat het touw daar tusscben vastgebonden kan worden Beneden de schuiven zyn juist in het midden van het linnen twee gaten gemaakt waardoor het hoofden voeteinde door middel van een touw aaU de bamboe bestemd tot aitspreidiug vuu die twee einden vastgemaakt wordt Hierdoor wordt het al te sterk doorzakken van het linnen wanneer er een lijder op ligt eenigsins voorkomen Aan de tandoe zijn achter het hoofd en beneden het voeteinde twee liaraboekokers een geleding van bamboe beton aan een rottankoord opgehangen die met ivater gevuld worden voort hel bevochtigen en nathauden der wonilen en ten gebruike bij bet verband Om de lyder te beschutten tegen regen en zonnehitte wordt bo ou over de bamboe een kadjangmat zoodanig gehangen dat zy ter rechter en linkerzijde van den lijder afhangt Hiervoor zou ook gebezigd kunnen worden de sprei van den gewonde die hij toch altijd bij zich heeft Aan ieder der kolies bestemd voor het transporteereu der zieken en gewonden voor elke tandoe twee wordt een ongeveer l s Ned el lange bamboe gegeven die van onderen is aangepunt en van boven eene inkerving heeft Hierdoor is de gelegenheid gegeven om de dragers eens een oogenbilk te doen uitrusten zander dat het noodig is den lyder op den grond te leggen Zij steken den bamboe in den grond en hangen hieraan de tandoe als het ware op Drinkwaier voor de zieken wordt meegevoerd in met rotten omwoelde kelderflessoben die door een der ziekenoppassers aan een riem over den schouder gedragen worden Het water bigft hierin vry frisch Men leest het volgende in het Leidtch Dagblad Op het Leieudaai te Leiden woont een echtpaar dat voor ongeveer 11 luttn den pleclitigen huwelyks eed heeft afgelegd en dqs ook de verplichting op zich genomen te zorgen voor het meisje toep oogeveeré jaren oud dat den vader uit zijn eerste huwelyk was oiergebleveo De moeder scheen dit meisje even wel niet die ware ouderliefde toe te dragen waaraan kinderen zoozeer behoefte hebben en waarop zij aanspraak mogen maken ouk von den vader liet die liefde somwijlen te wensohen over Gedurende eenige jaren wsrd het sluohtoffer gedoemd onder zeer afkeurenswaardige omstandigheden teedi binnenshuii te blijven tcrwyl het in deu loatsten tyd door kromgroeiiug niet meer iu de mogelijkheid waa zich buitenshuis te be even Zij moest sieeds hare taak afmaken bestaande iu het breien van een zeker aan tol kousen per week en bad zy dia niet volbracht of waagde y het te klagen dan Maar zwijgen wij liever van zulke stiefmoederlijke liefde Eu dat kon de vader de eiger vader van het kindgedoogen P Geen wonder dat bet kind thans ruim 15 jaren oud onder zulke omstandigheden als wegkwynde en door de onreinheid waaraan bet werdovergelaten aan eene vreeselykeziekte ten prooi werd Wanneer het zich van de eeue plaats naar de andere moest begeven was het genoodzaakt daartoe handenen knieën te gebruiken en op het eerste gezicht washet zelfs niet wel mogelijk te ontdekken welke kleurde huid had Geneeskundige hulp scheen bet ouder paar echter zelfs ook thans niet te willen of durven inroepen Eindelijk evenwel daagde er ropr bet sobepseltje uitkomst Zooals meermaten het geval vai kwam de zutter der moeder ook verleden Zaterdag deze een bezoek brengen en werd toen eindelyk zoodanig door medelijden met het ongelukkige slachtoffer aangegrepen dat zij het voorstel deed het naar het ziekenhuis te vervoeren Zonder legenstreven kreeg zij hiervoor de toestemming der liefhebbende I ouders immers het kind verkeerde na iooh in een toestand dat het geen voordeel meer kon aa nbreilgeo I Oogenblikkelyk begaf genoemde zuster zich met het kind naar bet nieuwe academisch ziekenhuis waar uu wel alle middelen die de wetenschap ann de hand geeft zullen worden aangewend oo het te doen herstellen t Is onbegrijpelijk in welk een deern Is waardige staat het slachtoffer verkeerde toen het daar aankwam Dat er by het bekend worden der onverantwoordelijke behandeling naby de woning een masta volkiop de been was behoeven wij voorzeker evenminte zeggen alsdat het voorval thans sedert eenige dagen het onderwerp byna aller gesprekken uitmaakt De politie heeft zioh natuurlijk de zaak aangetrokken Uit Maastricht wordt ran 1 0 Nor gemeld i Heden ochtend werd alhier door de marcchauset rnn het gehucht Bochholz zwaar geboeid binnengebracht zekere Kleijkers die gisteren avond zjjn dorpgenoot Peter Curvers voor diens deur heeft doodgestoken De aanleiding tot dien manslai schijnt eea twist over het kaartspel te z n üc dader volgens gerucht van opvliegend karakter geeft voor dal hij door den verslagane is aangevallen en dat dus de manslag een gevolg was van zelfverdediging Men heeft echter bij Cnrvers geen wapens fevouden Morgen begeeft de bevoegde autoriteit zidh naar de plaats waar de misdaad heeft ploaie gehad ten einde is looo een nader onderzoek in te stellen l Men schryft ons uit Leiden I Alhier is algemeen het gerucht verspreid dtt een dertigtal huzaren alhier in garnizoen het voornemenhadden een zeker kolRe of danshiiis op de Haarlemmerstraat geweldadig te verwoesten waarscfaynlijk uit veete tegen den eigenaar of Ihuuder dier inrichting Volgen dat gerucht had en cioh by gesohrift pleohtig daartoe verbonden Dit geschrift werd gelukkig nog tijdig genoeg ontdelft aan de bevoegde militaire autoriteit ter hand gesteld en de aanleggersin verzekerde bewaring genomen Daarmede is het gevaar dus voorloopig afgewend terwijl naar men verzekert door patrouilles iu den omtrek van genoemd huis dit zooveel mogelyk beveiljgd wordt Een derbelhamers de hoofdaanlegger van het plan is kromgesloten en de zaak naar den krygsrand verwezen Herhaalde twist en veohtpartijeé zoo zeer gewoonin dergelijke huizen schguen de oorzaak van ditmisdadig plan te zijn daar de kastelein steeds tevroeg naar den zin dier gasten de hulp der politiemacht inriep en menig hunner daardoor straf bereidde H In Se laatste dagen zijn te Parys onderscheidene gerechtelijke vorderingen ingesteld door leveranciers tegen buniic orilergevers omtrei de levering en betaling van artikels die alleen Iby een eventueel herstel der monarchie dienst hadden kunnen doen Woensdagmorgen der vorige week iras voor het atelier van Oppermann in de rue Pagerin een groole vulksoploop omdai daar zes prachtige paardeutuigen rijk mttt goud en zilver gemonteerd en bedekt met leliën te zien wareii die oen veertjcu dogen t voren toen alle vooruitzicht op het herttel der monarchie bestontl J lil WM 1 en nu zóó prompt werden afgdeverd alsof Hendrik V den volgenden dag zijn intocht als Koning van Frankrijk binnen Parijs moest doen I fe oïaniën 9 p ST l N0IE Batavia 27 september Uit I emok oiitraiigen wy de mededeeling dot het yolk daar over tiet lugemeep nog zoo ten achteren ia in de middelen óto zy ii sawa s te V erboiiwen dat ongeveer I wee vijfden van het ffcheel aanwezig terrein voor rgstbouw ongebruikt bleet liegen Een t Samarang woonachtig Chinees mrt die omstandigheid bekend is uu voorzoover zijn krachten reiken ie hulp gekomen en heeft met inachtneming Ier daartoe iiooilige furiaaliieilen 2S0 bouws rijstveld in het district Godong van bevolking gehuurd die voor zijn rekening door de dessahewonert worden bewerkt waartoe door hem karbouwen ploegen zaadpaddi enz zijn vefrtrekt De overeenkomst houdt in dat de huurprys die van 7 tot ƒ Ifl per bouw bedraagt door hem vooruit wordt betaald dat bij den beardeidera der relden tweeeiaals daags voeding verstrekt en daarvoor na afloop van den oogst drie vierden daarvan voorziob erlangt terwijl één vierde blijft voor de verhuurders Zij die dat verlangen kunnen zoolang de werkzaamheden op de sawa s duren elke tien dagen £ 3 ontvangen als voorschot op hun aandeel iu den oogst dat geheet te hunner beschikking blijft moor van de oplireiigst moeten zij de genoten voorschotten terug belalen Ten einde de voeding geregeld te doen plaats hebben en dnardour zoo min mogelyk tijd te doen verliezen ijn door den huurdrr twee groote loodsen opgeslagen een te Baugeltau en een te Karanglaiom waar de veldarbriders zich s morgens te 10 en a middags te 4 ure verzamelen om bun gekookte ryst en toespyzen te ontvangen Uierdoor wordt hun bet heen en weerloopcn uitgewonnen naa r de dess i s elk hren en wedr loopen iheeriéalen tengevolge bad dat de arbeid niet werd hervat helgeeu ran uit die loodsen echter geregeld plaats heeft üe gehuurde sawarelden zijn gelegen als volgt te Prangetton 50 bouws te Wertroe 50 bouws te Pondok 70 bouwB te Pandeean IU bouws te Krasak 70 bouws welke te zamen eeu vry wel aaneeugealotaa geheel uitmaken Loc Als staaltjes van de onveiligheid in het Rembangtche district Bubat wordt aan de S Courant het volgende gemeld Zeker handelaar kwam op den ISden der rorige m innd te Itabat aan met een partijtje gekorven tabak en weiisclite dal artikel op den volgenden dag als wanneer diur groote passer of markt zonde gehouden worden von de hand te doen Voonichtigheidshalve t al zijne manden in de onmiddelyke nabijet woning van het dietrictshoofd hekel opstaden met den verktKip belasten bediende inude om vooral gedurende den naciit op zyn ifOui vive te zijn Du man wist er geen beter middel op dan boven op de kranjangs zelve te gaan titlen en waande door die handeling het eigendom zyns meesters veilig Hij rekende echter geheel buiten den waard of liever buiten de schurken Iu t holle van den nacht toch werd een mand labak onder hem weggedragen en had ky door zijn hulpgeschreeuw niet de dieven met hun buil op de vlucht gejaagd dan waren wellicht al de overige kraujans plus de bediende zelf geéclipsecrd Gaat men na dat de yestoleu qtiantiteit tabak ruim een halven picol woog en liet terrein als t ware met personen en goederen bezaaid was dan behoeven we er wel niet bij te voegen dat hier geslepen booswichten in t fipel zijn geweest Een ander st altje van behendige dtvery Ken paai uren vóur evenvermelden diefstal roer eene familie de So o rivier over By het verlaten von het rijtuig waarmede men aan den overhaal gekomen was werden alle pakjes als anderszins aan de hoede der bedienden toevertrouwd Al spoedig verdrongen zich verscheidene personen om en by den wogen en eenige sooanden loter werd een bundel inhoudende klecdingstukken verinitt ttet pakje kon niet anders dau onder het groot oa ital omstanders onder welke sommigen van verciaoit uiterlijk verdwenen zyn Ken gewoon veischynsel is hel te Babat dat zoodrn eeu voertuig daar opitoudt het da n ook door een massa nieuwsgierigen omsingeld wordt Ongeveer drie jaren geleden een oogenblik ter plaatse verwijlende dreef men die nieuwsgierigheid te onzen opzichte zoo veire om ons te vragen wat wij al zoo by ons hailden We benntwoorilen die vraag door in de eerste plaats een geladen revolver te vooischyn te halen het vertoon van de vu ii wapenen luis echter genoeg om die weeigien e bcigneurs ten spuedigste te doen afdruipen La atste Berichten Beclijb 12 Nov By Kabinets or er van 9 dezer beeft Ie Koning aan graaf Koon ontslag verleend als MinistêV van Oorlog ouder warme dankbetuiging voor de onschatbare diensten In die betrekking bewezen Volgens de Proo Corretp is de heer Kamecke tot Minister van Oorlog benocdid Versailles 12 Nor Iq de zitting der Kamer van heden heeft de heer Baraguon voorgesteld de discussie over de interpellatie van de faeerea Léon Say c s aan de orde te stellen s daags na aaiincmiug der prorogatie wet Het Gouvernement heeft zich met dit voorstel Vereenigd Pe Kamer heeft hierop het voorstel met groote meerderbeiil aangenomen Versailles IZ Nov De heer Casimir Péiier heeft in de zitting der Commissie valt Vyftienen ijn voorstel in dien zin gewyzigd dat hg Mae Mahon vijf jaren aan t bestuur wil laten na de bijeenkomst der nieuwe Kamer De leden der recliter yde handhaafden den lermyn van tien jaren maar het eerste artikel van het voorstel des heereu Casimir Périer is aangenomen met 8 stemmen tejiei 7 Vervolgens zijn ook de andere artikelen go igekeurd De Commissie zal morgen ile voorstellers van de verschillende amendementen hooren Belangrijk voor velen In alle brancben in bet bgronder echter met betrekking lot de algemeeu veel gezuchte origioeeleluten rechtvaardigt zich het vertrouweu eenertgds duor de bekende soliditeit der firma anderzijds door den hieruit van zelfs voortspruiteudeu enormen verkoop der loten Het door zijne nsuwkeorigheid bekende baukicrshuis Adulph Haas in Hamburg kan deswrgen iedereen sterk anibevolen vtordcn en deen wg op het heden iu onze courant voorkomende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen INGEZONDEN Hoe men in sommige gemeenten denkt 07er de voorzorgsmaatregelen tegen de Cholera In deu loop der vorigfe week waa ik in de gemeente B en stapte daar een herberg binnen ten einde iels te gebruiken Behatee de huisvrou was er niemand Ket duurde echter niet lang of de buurvrouw vertoonde zich met de woardw Wel heb je ook niet 200 n neet gekreun J Ja maar denk je dat ik vau die dinyeii nognotitie neem Ik heo het dadelyk stuk gescheurden in den kachel gegooid Ja buurvrouw I daar heb je gelgk in je eetal niet wat voor rarigheid je tegenwoordig beleeft Ik heb het ding maar een ingezien maar het is teflauw om over Ie praten Jo moei weten daar stondop dat men Inatig moet zijn in het gebruik vanspijs en drank Iaën moet zindelijk ziju de stratenmoeten geschrobd worden op hun tijd de golenmoeten zuiver gehouden worden hel water iu de rivier deugt niet meer het O meiiscb boud as je blieft op Zulke kostis goed voor kleine kinderen Aan al die nieuwigheden stoor ik mij mets Wel dat water moet gekookt worden en ilandoe je van dat rare goed iu uit de apotheek dan moet je dat water roeren en dan laten bcKinkeu t is te gek om van te praten Nu buurvrouw ik eg je nog eens dat datrare kunsten isiju van den Burgemeester Ik geloofdat het te doen is om den doctor wat te laten verdienen ieloof mij maar gerust als je al die dingendoet dan moet je wel ziek worden wat zegt u ervan Mynheer h Wal ik er van zeg vrouw dat gy van ilie zaken geen verstand hebt om daarover zulk een vonniste vellen De middelen die gij zoo verwerpt mjo mijns inziens doelmatig zij zijn door hueieii doctors en professoren aanbevolen om de Cholera in bareu voortgang te stuiten en die bseren hebbeu daurf an meer kennis eu ondervinding dan wy Hierop volgde een hevige woordenwisseling en wal ik ook aanwendde Om de vrouw tot betere inzichten te brengen het was alles paarlen voor de twijnen Is het niet te verwonderen dal de Cholera op sommige plaatsen zulk een groolen voortgan maakt Met da plaatsing decer regelen zult UEd Mijnheer de Uedacteur zeer vtrpliohleii UEd üienstw Dienaar P BLOK Jk De Üurf t inecster der gcmurute R hui bi1li tt n ioca VLii iiuidt u Huai itp ceui e rtgelen mIuuiIüq tlie iiicd in uciiï iQUbKl titiucu ttigeii Au vers a i liüg der Lhaltia MARKTBERICHTEN Gouda 13 Nov Bij kleinen om et was de stemming flauw Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 14 ƒ 14 60 Mindere 12 50 a 13 75 Polder pnike 10 50 ï 13 25 Rogge puike ƒ 9 ii 9 75 Minrlere 8 a ƒ 8 80 Voer ƒ 7 i 7 50 Ham zware 5 a 5 80 Ligte 3 6U a 4 50 Gerst puike 8 a 8 75 Mindere j a ƒ 7 80 Hsnnepzaad 8 50 Dj veemarkt met goeden aanvoer da handelin alles was traag vette varkens van 24 a 28 centsper half kilo magere varkens met veel aanvoer dehandel traag sóhapen viug verkocht Kaas Aangevoerd 80 partijen prijzen 30 a 33 Goeboter 1 50 ii 1 60 Weiboter ƒ 1 20 ü 1 30 fiargerlijke Stand GEüOBhsi Nov Jobaana Cbristina Maria oadcrs C Mul eu C La Pontre 11 Jobaanes Martinas oudfrs J M Tuiaen urg en B Kruijue Maria Umberta onders D Hogendoora o A i Leeowetsteiu Johamit ö uudcra C Hagea4oora n M Vergoed 12 JobaiiDes Fredrik ouders B Prang en A K HrODwers Oïf LrD J II Nov F Hooabout 3 j U ni H C Hifcatr S j 7 m A G M m 6 m J G Hoe haisvr van J P van Werkbooren 48 j 12 A de Pater 1 j 11 m L G an Eyk huisir aa G J Bouiriiian ii j A Ooslirling 50 j W tmbriek I J 7 m ü Spee 9 j 6 m 13 P G Wieaer I j é m G LeeriuKelJ 4 m D Dooiaik 67 j M Bn Eijk 6 j Rtnrwo 12 No J van der Louw en E Vonk T C Re roD ea A T Mays C Meijer en C Nieuwtnbuijren ADVEiaTENTIËN Alle genoodigden bij gelegenheid der 127j jarige Echtrereèniging ran den Heer A H VAN DILLEN en Mejufrronw L P van DAM op Dinsdag den Iln Norember 11 brengen door deze hunnen hartelijken en welmeenenden dank roor de eer hun aangedaan en het gulle obtbaal hnn aangeboden zy hopen dat dit Echtpaar nog vele jaren dien dag in vreugde al doorbrengen Gouda Uit aller naam 13 Nov 187 3 H J DIL LEN De ondergeteekende bericht de ontvangst der gunstig bekende Calorifères Écoiiomiquos welke gedurende 7 a 30 uren naar gelang van grootte kunnen branden met dezelven slechts eens te vullen Verder is zijn MAG AZIJN als altijd voorzien van eigengemaakte solide BRAXDVVAARBORGRASTE HAARDEN KAGCHELS FORNUIZEN LEDIKANTEN WIEGEN VUUKMANDEN GAZOENEMENTEN PBTROLEUM HANG LAMPEN PETROLEUM TOESTELLEN FLJNE KOPER WERKEN KEÜKEN6E EEEDSCHAPPEN enz enz Ook blijft hij zich aanbevelen tot het doen van Smidswerkzaamheden c V ber é eL Klei weg E 76 N FRANPS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Cield in bewaring ó Deposito van 100 tot 1000 tljiins a 4 rente 1000 en daarboven a 5 Kantoor Westhaven B 145 l iiifiMBililir Voor St NICOLAAS OADE ÜX in vele soorten voorhanden bg Lange Tiendeweg alhier i hsjh ®