Goudsche Courant, zondag 16 november 1873

1873 1874 LEIDSGHË 18731874 Schroef toomboot Maatschappij 1873 N 1440 w roe = = 5 081 wre Aanvangfende 17 ovember 1873 Van LEIDEN naar AMSTERDAM Van LEIDEN gs s morgens 4 uur gen 5 Van AMSTERDAM s Maandags s namiddags 1 unroverige dagen 2 OTenge ZONDAGS GEEN DIENST Van VROÜWENAKKER na r AMSTERDAM Kennisgeving De BUBOEMEESTEH raa Gouda gelet op het 1 lid van art 24 der wet nu den 4n December 1872 StaatMad n 134 tot voorziening tegen betBettelfjke ziekten Maakt b j deee bekend dat in de rerloopen 24 uren 6 perwuen zün aangegeven li overleden aan Aziatische Cholfira Gofula den 14 Norember 1873 De Bargemeester voornoemd VAN BEKGEN UZENDOOEN Van VBOUWENAKKEE Zondag s morgens 8 uur overige dagen behalve Zaterdag s morgens 7 s namiddags 12 30 nur Van AMSTERDAM Zondags s namiddags 4 nur overige dagen behalve Zaterdag s morgens 9 15 en s namiddags 4 unr Zaterdags van UITHOORN naar LEIDEN EENNISaEVING De BURGEMEESTER van Oouda gelet op het Ie lid van art M der wet van den 4n December 187 SlaatiiUtd n 134 tot voorziening t en betmeltelyke ziekten Maakt by deze bekend dat in de verloopeo 24 oren 4 peraonen zijn Ungegeven als overleden aan Autische Cholen Gouda den 15 November 1873 De Bargemeester voomoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bultciilaiidscli Ovcnsiciit In de Prausclie nat vergadering heeft de heer Barognou vowgcsieM de disooasie over de interpel Islie W te doen plaats hebben daags os de stem Ding over de wet tot verlenging van het mandaat van den president De regeering beefi hierin toegestemd en de kamer heeft het voorstel net eene groote meerderheid asngenufflea De diwnasie over de interpellalie iijr is bepaald op den dag na de discussie over de prurogalie wet Zooals men tich herinnert betreft deze Interpellatie de verkiezingen die nog voor dt ledige plaatsen n de kamrr moeten plaats hebben Maarschalk Mac Mabon heeft san ds oommlssie voor hel prorogaiie ontwerp verklaard dat hg niet met haar in beraadslaging ar trrd over het ontwerp en de amendenieiiten daarop De commissie tal t jne lernithuudenciheid begrepen in eene zaak WBiirbjj hij peraoonlijk is betrokken Ilij wenscht dat de oommisBie zeer spoedig met baren arbeid gereed kome eu aan het uitvoerend gezag van stonde af de dttorzaamfaeid en kracht geve die nooilzakelgk tgn Op eene vraag van den heer de Bémusat verklaarde Hac Mabon dat hy de dringende nuoduikelgkheid sn het vn islelleu der oonstitut oncele wetten erkende j Biiiar de dlscu sie daarover behoort uitsluitend ibuls bg de nat vergadeiing aan wier keilissiiig hg zich Itoos zou onderwerpen behouileus zgn recht os zich terug te trekken inilien hij meende niet de uitvoerder barer liceluiteu te kunnen zgii Vuurls erkloarde hg dat hij voor zich onmogeigk kon begrypen dat men de constitutioiiefle we tien uiet tevens zou willen vaststellen Immers de e alleen kunnen aan hem en zgu gouvernement de duurzaamheid en het gezag geren welke zij iioodig hebben De heer Casimir Pc rier heeft in dt zitting der oommissie van vgftic nen zgn voorstel in dien zin gew zlgd dat hg Mao Mshon vgf jaren ann t b estuur wil laten na de bgeenkomst dei nieuwe kamer Ds leden der reohterzyde handhaafden den termgn van tien jaren maar het eerste artikel van het voorstel des heeren Casimir Férier is aangenomen met 8 stemmen tegen 7 Vervolgens zgn ook de andere artikelen goed iekeurd De commissie heeft gisteren de voorstellers van de verschillende amendementen gehoord Zg is daarop tot Zaterdag uitcengegaaii I an zal Laboulnye met tgn rapportgereed zgn en bet waarschgnlijk nog dien dag iu de uationale vergadering u orden ingediend Te Trianon is men nog aan het getuigenverhoor over de verdediging van Metz £ r komen allerlei hgzonderheden aan het licht die een treurig licht werpen op bet Fronsolie leger en zgn bevelhebbers Geen der betrokken krggsliedeu zelfs Mao Mahon niet i s namiddags 2 00 ZONDAGS GEEN DIENST B Deze diensten zijn zooveel mogeljjk in correspondentie met de Spoorwegen zoowel te Gouda als te Leiden ligplaats DER BOOTEN Te Leiden in de Haven te Gouda aan het Bolwerk te Amtterdam Binnen Amatel by de Achtergracht Factory Rokin bjj de Taksteeg De DIRECTIE Van UITHOORN s morgens 6 nni Van LEIDEN Van LEIDEN Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag s morgens 7 30 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag s namiddags 2 00 Vr dag s morgens 7 30 s namiddags 2 00 Zaterdag s morgens 7 30 s namiddags 2 00 VoQrloopig Bericht Sociëteit ONS GENOEGËIV Zaal KUNSTMIN te Gouda ZONDAG 16 NOVEMBER 1873 V te geven door het Zweedsch Dames uartet flV Voor de eerste maal in Holland op hunne doorreize naar Amerika Het Quartet bestaat uit de Damea TONY BOUTESELLE ANNA KARLSOHN Eerste Sopranen INGEBORG LöPGREN Tweede Soprane INGA EKSTRöM Alt BERTHA BRKON Contra Alt De gezamenlijke Dames zijn Elèvea van het Stockholmer Muziekconservatorinm In de twee eerste Afdeelingen treden zg op in Concertcostuum In de derde Afdeeling zullen nij in vyf verschillende echt Zweedache Volkskleederdrachten optreden Aanvang ten half Acht ure Entree voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 50 Cents de persoon Niet Leden 99 Cents de persoon Plaatsen kunnen besproken worden van des s morgens 10 tot des namiddags 3 nrealOCt extra per plaats A DVEBTElVTiEIiV voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMIiKN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGD en VAN DITIWAR EOTTEBDAM I Van LEIDEN s namiddags 2 30 unr naar GOUDA Van GOUDA Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag s morgens 7 30 Maandag Dinsdag Woenadag Donderdag s namiddags 2 00 Vrijdag s morgens 5 nur s namiddags 2 nur Zaterdag snjorgens 6 30 Slijm ert Naagpillen D ze PILLEN die inds vele jaren met het beste gevolg legen de slijm en sl inaagverBterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaCht lazerend zijn zijn tegen 32l g cent het doosje roet berigt Van bet gebruik verkrggbaiir b de uavojgeude Heeren te Amsterdam M Ciébari CO Droog Hcilige weg D321 Bleisw k S r d Kraats Bommel Zalt J v d Vegte Boskoop J H Kosbergea Delft É Wilschut Delfsbaveo J Kooh Deventer Gebroed Timan Dordrecht H J Gjltay b Dirksland D de Vries Gouda L Sclieok op de Hoogatraat Hage Visser in de Spuistraat Haastrecht tC Oosterling Harderwijk A Greidanus Leijden i T Terburgh H arlemmerst rut Lekkerkerk A len Oudsten Linschotei B Kruithof Moordrecht G U t Roiterdam v Santen Kolff korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Rombouls Schoonhoven A Wolff Stolwijk A Zijderlaan Tiel A i Fnassen Utrecht F Alteua op den Steenweg over de Don kerstraat rfi 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zyu door mg te Gouda allee yen uitiluitend verkrijgbanr gesteld by den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL 1 Om elk doosje der echte en siuts onheugelijke j jaren gebruikte Slijm en MaagpiUen is een j biljet voorzien met de handeeekening van J J SCHREUÜËR apotheker welke handteekening zieh j ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje i ver egeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van ren namaaksel dat men tracht in omloop te brengen Een Wijnicooper zend voor slechts ELF gulden franec aan de boot of spoor te Rotterdam met inbegrip van de accijns flesschen en emballage een mandje inhoudende ZES FLESSCHEN CHAMPAGNE van het bekende merk Gustave Gibert ancienne maison Rivart te Rheims Alles helder en onbeschadigd Adres met franco brieven onder letter A Z aan het Bureau dezer Courant Geen geld vooruit zenden s v pi I Uitnoodiging U ter deelaeiaing aao de trekkiugeu der hooftiU fryfflg zeil Bü de groote door Aa Hcgeeriug viiu bet her g togdom Bruniff k IuBcbarg goedgekeurd eo gewaar I G eldverloting i waarby do hoogate pr a in bet gelukkigste gen Hg bedraagt j I 1 0 000 Thaïer 1 262 W Gulden W CeiB prfzeD trekkÏDgen beginneD rreda den I 20sten NOVEUBEB f H en dgita tot deu 1 Uen DECEMBER I g aaoatunde i Uinaen deicn korten t d vso ilechti Si d g l n I moeten hierb i zeven en twintig duizend l I pryzen en een premie ten bedrage vao g twee mlllioeneen Iionderdvyf i en negentig duizend Thalcr t gewonnen noorden De e prjriL n ijn ala folgt ingedeeld § 1 premie Thaler ÏOOOOOi O prjf t n a Tbsler 3000 y Wacht uiet te lang daar ik slechts eenmaal adverteer en dit koopje zeker nimmer meer voorkomt 50U00 40 ISUOS 1 at 0 2Ü0 10 10 3p ï F 2 000 400 400 ï 2pryEen 25000 JüO UOU m 10000 800 100 m P 20 4000 i 25000 47 Tegen inzending van het inlcggrld dat het beat jiW wordt torgeEonden per poatwiaul of aangeteekenden m brief cr endt de ondergeteekende origincelt loten Ug TOor deze veiloliug tegen de rolgeudc kraehteni het 1 plan vaste pryien Een geheel origineellot a ThI 40 of fl 70 m half 20 35 H Tierde 10 17 50 1 Achtste 5 8 75 g I onder Teriekcring van d pronptste bediening g 9 Jedt r deelnemer ontrnngt van mj het origineele @ lot welke met a Lands Wapen voorzien is terwy HL de ataut Hrunsw k voor de gewinnen garandeerd fP Het offieiflulc trekkingaplan woidt bv élke bestel ling gralifi bygevoegd en worden de getrokkene f pryEoo alsmede Je ambtelyke trekkiugalyat aan de 7 M beiangliebbeiidcn prompt toegezonden g Dour liet vertrouwen hetwelk zieh deze loten zoo ï 1 gne bcbbcn verworven mag ik ook belangrijke be fg Btcllinger verwachten die dtin ook zi lfa lot in de B vrrat Bfgtilegene plaatsen nauwkeurig en onder ge g hoirahotiding zullen woiilen uitgevoerd Lindul k maak ik nog iedereen in bet b zonder Q daarop opmerkzaam dat op deze loten nïeta meer c S nubetJiald behoeft te worden zoodat men ïoop den S g boveiigi iiocmdi n epnen inzet medeapeelt op al de voor Sfl molde trekkiuK dagcn der hooge pryzen van af den g 20Hten Moveraber tot den Hen December In gj a klciiiu tusttchenpoozen vielen tien maal de eerste hooge 3 i pryzen in myne door het geluk begunstigde collecte Men gelieve sich dua ten spoedigste en recUstreeka te wenden tot Adolph Haas ij STAATSEFFECTENHANDELAAR 1 te HAMBURG 1 fc Goudar Druk van A Brinkman NB l e toezending van het bcdrng geschiedt het R best per postwissel of anii eteekenden brief Si Zondag 16 November GOUDSCHE COURANT e Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstrekefl komt er zonder kleerscheuren f Geen wonder dat bezadigde Frauschen het proces Bazaiue betreuren Onder Frankrgk vindt men een artikel van een Fransch hoofdofficier die zijn gezond vwittaad gebruikt De Prtm Cort sprekende over de beteekenis der wijziging in bet voorzitteraohap van het Pruisische ministerie zegt bet volgende Hen heeft hier voornamelgk op het oog on deu r gkskanselier de opperste leiding van het Froiaischs bestuur mogelyk te maken zonder dat de dagalgksche zorg n de verantwoordelijkheid voor de menigvuldige bijzondere bemoeiingen van het ministerie van zijne krachten te veel vergen De minister president zal ook verder bet Pruisische beheer ia overeenstemming brengen met doel en strekking van de algemeens politiek Den vioepresident zal in gedurige overeensteamiog met den president de eervolle tatk ten deel vallen om den gang van alle takken van bestnar in volle baraonis te brengen met d behoeften der algemeene staatkonde In liberale kringen wordt rolgehonden dat uit aanmerking van de dringende behoefte binnenkort eoi wetsontwerp op het bnrgerlgk hnirelgk door de regeering zal worden aangeboden Het bericht van eeuige bladen dat de deswege aangevangen onderhandelingen zgn a eaprongen wordt als ongegrond beschouwd Gruf Stblberg is lot president vu hel heerenhois herkozen Maandag werd te Londen de lord M yor sdag methet sedert menscbengebeugenis bestaande ceremonieelgevierd Na den gebruikelgken dechtigen optochtvan Guildhall naar Westminster vereenigde zich talvan aoozisnlgkt gaoten waahuidOT de meeste ministers san het banket waarbg ouder gewoonte de offieieele en politieke toasten werden uitgebrvcht Detoasten op het leger eu het pa lement o a beantwoordden de ministers Cardwell n Löwe terwgl Gladstone als hoofd der rvgeering de groote politiekerede uitsprak Veel belsngrgks bevatte die niet enniemand verwachtte dit trouwens zegt Me Ztoi yAVvi Geheimen zal de regeering bg zalke gelegenhedenslet vrrklajipen en wanneer zg opgehouden hebbengeheimen te zgn dan is het zeer twgrdaohtig of deeerste minister er zgn gehoor nog mede zou kunnenverrassen Gladstone zeiüe dan ok zelf in deu annI bef vnn zgn speech dat een eerste minister bg zulkegelegenheden verplicht is te overwegen niet hoeveel maar boe weinig hg vertellen kan Als herinneringaan hetgeen dit Diuisterie tot siand gebracht heeft was zgn redevoering hoogst belsngrgk Kitrent detoekomtt behelst zg zoo goed als niets Het interessantst is wellicht bovenal voor het buitenland de mrening van Gladstone dat de verwikkelingenop de Goudkust bewezen hoe behoedzaam men tewerk behoonle te gaan met liet aanknoopen vau rektieu welke zulke gevolgen na zich konden sleepen Echter beschouwde de minister deu oorlog met deAsbaiitgnen niet als zulk een ramp dat hg ecndisharmoulschen toon deed weerklinken in de bgzondergunstige vdihoadingen van Engeland met het geheelebuitenland j Evenals iu Nederland is thans in België de mnnt I quaesiie aan de orde van den dag De minister van fnanciëa die voor den dubbelen standaard schgnt te zgn heeft eene commissie benoemd die zich voor den enkel gouden standaard heeft verklaard Terwgl de Indépenianee het eerste gevoelen verdedigt vindt daarentegen de enkele goiiden standaard zoo als die thans in Nrderland is voorgedragen worme voorstanders in de ho du ParlemeHt en andere dagbladen Zwitserland heeft de bgeenroeping van de leden der Laiynsohe mnut unie gevraagd teu einde over de aanneming van den enkelen gouden standaard te beraadslagen Weinig nieuws uit Spanje Morioucs sohgnteenige voordcelen op de Cariisteu behaald te hebben Von de overwinning der Carlistenschgnt niets waar te zijn 1 odicier van hoogen rang mede waarin het volgende gezegd wordt indien het proces Bazaine aan de drukpers een voortreffelijk middel oplevert om haar bladzijden te vullen en de nieuwsgierigheid van haar lezers te prikkelen dan heeft het tevens het treurige resultaat aan onze vijanden de gelegenheid aan te bieden oin zich over onze inconsequentiën rroolijk te maken Wat zullen onze overwinnaars van ons leger denken zg die in zoo hooge mate gewoen zijn het gezag te eerbiedigen Wat moeten zij denken wanneer zjj zien boe generaals van middelmatigen of twgfelachtigen naam hun maarschalk aanklagen hem met beschuldigingen overladen en in de scherpste nitdrokkingen zgn bevelen eritiseeren zonder de gedachte te kennen welke ze heeft ingegeven en sonder de noodige bekwaamheid te hebben gehad om de bevelen uit te voeren P Wat moeten zg denken over de getuigenis van een voormaligen majoor der genie die wal is waar heden generaal ii maar nooit een bataljon gecommandeerd beeft en desniettemin oit de boo met groote gestrengheid oordeel velt over de strategische en tactische beschikkingen van een opperbevelhebber welke gewoon was leger te commandeeren Kan men aan zulk een getuige vertrouwen schenken P En wat lal ik zeggen van die getuigen welke elkander tegenspreken welke op de dagvaarding niet verschgnen of welke gelgk Segnier over de grenzen vluchten uit vrees vsn zelve op de bank der beschuldigden plaats te moeten nemen P Dat alles is bedroevend hoogst bedroevead Ik wil den maarschalk niet verdedigen noch beschuldigen maar ik wil alleen couetateeren dat het verstandiger geweest ware sg n geweten met de fouten zoo hg die begaan heeft bezwaard te laten dan zoovele andere mensebeu in de noodzakelijkheid te plaatsen om de door hen zelve begane feiten aan het licht te brengen Alle onderhoorjgen van den maarschalk hebben bet protocol onderleekend waarin geconstateerd werd dat Metz niet langer te honden was Niemand van ben heeft pogingen tot een uitval gedaan Allen hebben vervolgens de capitulatie onderteekeuil of ten minste da iriii toegestemd door haar voorwaarden aan te nemen Zij allen hebben zich derhalve heden wegens dien grooteu rampspoed te verantwoorden Voor eenige dagen heette het dat men twee kolonels gisteren dat men tivee generaals gevangen had gezet beden dat generaal Soleille krankziinig geworden was Die geruchten beruslen wel is waar op verzinsels maar het is toch waarlfk om krankzinnig te worden wanneer mèn dit drama in Trianon bijwoont en ziet hoe het leger InYzijn generaals en door zijn generaals vernedert wordt De Romeinen zegt men gingen faun overwonnen generaals tegemoet en prezen hen dat zij niet aan het vaderland gewanhoopt liaddeu De Carlhagers hingen hun generaals die een slag verloren hadden aan de galg Wg doen erger Wg stellen ze aan de kaak wij vernederen hen en laten die vernedering ten slotte op onszelven nederkomen B E L a I E ERANKRUE Ovpr hel proops van den monrsclialk Bazaine deelt de Cüurrur de Paris een schrijven van een Franscheo Het schgnt dat het kabiuet Malou nu de Koning zoolong gezwegen heeft en in zoovele jaren de opening der Kamers zonder troonrede is geschied van de gelegenheid gebruik heeft willen maken om nu eens zoo uitvoerig mogelgk te sijn Want de verdienste der kortheid wordt daarin gemist en de voorspelling van onbelangrijkheid van inhoud is bewaarheid ten minste wat het staatkundig gedeelte betreft Na de gewone verzekering dat de betrekkingen met de buitenlandscbe mogendheden zeer vriendschappeIgk zgu wordt in de troonrede gewag gemaakt vau de voortduring der vermeerdering van den handel met het buitenland en van het met Frankrijk op liberale grondslagen gesloten handelstractaat dat door maatregelen te nemen in verband met den geest van dit tractaat in zijne werking r al moeten worden volmaakt en bestendigd De met Nederland gesloten o ereenkom8t in zike Antwerpen Glodbach en de daarin vervatte regelingen worden aangestipt Is zgnde I ten voordeele vftn beide landen De noodzakehjkheid van de verbetering der mariti uie inrichtiugeu wordt erkend en dienaaugnaude aangekondigd dat de Be