Goudsche Courant, zondag 16 november 1873

rdt 1 1 in vijand met het hierboven gez e ibg j ennislvan belanghebbenden dat bet pi b geering met let gemaentebestuiir vai Antwerpen oTer die veriMteringen ndefhandelingen heeh geopepd Na iicrinnenug aan die herziening ran het wetboek TankoopUa 4Jel en aan het aanhangige ontwerp tot herïiening ma het wetboek ran bargerl ke recksTordering wardt medegedeeld dat de legeering ook een ontwerp lot herziening van de crimioeele iiiMraetietal indieij n De Koning hoopt r rder dat Ie ontwerpen t t regelig Tan de kpankainnigenge ichteu en Tan hkt douiioUie Tan oud tabd edigii zijiJ n worden aïgebandeld ijl Het iderwijs zoo liiidtvije troonrede dat TOn S aat wordt gegeTel blijft bij Toortdu onderwerp Tan aanhoudende loig ni nei ij zal big u tea omwerp indient tot van de i bt op he hdkger omler iy op adien meenWdoende kunhen g chifeden en de leest waarop z j i escbocid zijo worde vetbeterd ook zal jnj kredieten laanTragen tot ontwikkeling Tan het praolÉche ond rwys in d faculteiten der medi cjjnfai eijj dcr weten8 h8ppen Het Onderricht in de modlerneHtal n op e atheneéu moet p braederen grondslaJ wcjnlëni gearganieeetd het is uoo lg dat aan een brootèr aantal joggeliedea de g elegjenheidworje opifngeblield zich rechtstreeks te bekwamen in de kennif w de beschaTing der TerschiUeule i olkeren en ti hunne TeelTuldige litiagen ip hèt gebied der let erkund e der kunsten der weteilichap J pen der nijref heid ija ran den handel Uetlredi J van i ran Wg esti en de aandacht onzer stadgenooten op het concert m rgsnaronél te goreq door het Zwjiadsehdameskwartet In Botterdam zyn de dames waaruit dit quartet bestaat ook eenige malen opgetreden en naar het Bomut hebbeo zij i t goed voldaan VERGiDEKINQ van bin GEMEPNïERAAD Dinsdag deu ISo NoTember 1S73 des namiddags ten 1 ure waarin zè ivorden behandeld wege deiï ring een regeeringl her ieninl dat de Een voorstel tot wijziging der Verordening ter Tol oenins a§ii art 9 al 1 der wet f i trooii ieniii9trgeu iaemettelgkc ïiel ten Die Verordjenuig op de hïweegbare brifggsn Het aitreslTan den Commissaris van polijtie oib Terhooging vijn bezoldiging J de itijii cler arr rechtbank te Hotterdam van DjOmlerdasiStifaj en o a terecht H t L ohd Sö beB iuldigd TorM tlurende de kermis qp de markt alhier ifiar ojeiibarfciTBrii akelijkheden geHpudei werd uit zkkkfn vail eenige M u n te eliben gerold i klitjipjes mei geld Bekl ontkende tiet heib tei cgdi Tulkomen liettegenstaandql twéé te get Wj eede hertertdCB Toot den fersoon xyelkd iri hun tal4 gesloken had De OBBcietl oir heoende eisehte ditt b kl égde TBnl enfceie diefetal li woL den eradgenisslraf Tan 1 jaar j 9 j Ibesohdldigd van twee Bwlp6 Oct in een lappirg metleiin te hebben Eisch gerangeni traf lair ert 3 boeten Tan 8 iedere door geTangenisstraf vin 1 fn jroorsl tlltot Terkoop van den grooten Volmolei n Voorst lj tot verkoop van boomen op l t Ijo bij het h zgn requj wWena 8 pa n opPslegd 0 llBlai koorts P If 01 pers alhier o dei tabi ksdeos varwéi Tan 1 maand eel boete I te TerTange cellulo ir In boTenstaande utken OTer 6 dagen uitmaak Tot hulponderwijMr aan de armenschool ie Hoorn is benoemd de heer T Boosendaal te Beetnvijk Men Schrijft ons uit Berg Ambocht De laatste najaarsTeenarkt die hier gi t ren ge houden werd werd niet zeer druk bezocht Aangevoerd werden 1 psard dat Toor 90 Terkoeht Werd 58 koeien waaronder 4 vette en 29 kalrers Voor Tatte koeien besteedde men 260 Toor Taarkoeien 160 a ƒ 180 oor kalfkoeien 245 a Süü terwgli de kalrw Tan SO a 6 golden De handel was traag O millioen Toj il deu bouw eohet amettl ent l jT i Idolen 4 or u eenstemmig toegestaan l ons J in staat 8te len in weïjiig tyds met behulp dir proTincién en gemeenten Jgemakkelgker en minder 4 ukkend dan Troeger aaa de materieele behoeften van bet lagel onderwijs M Toldoeu en het beter gevolg te geven aan het mantschappelijk belang van de uitbreiduig Tan het onderwijs ouder de volksklassen De troonrede zegt lerder dal de nijverheid b o it dat de oogst hoewel niet oTtral even gunstig aan de behoeften van h t land cal voldoen dat de Bchoone kunsten op de tentoonstelling te Weeuen waardiglgk waren rtrtegenwoordigd en dat de kunstenaars met glans den goeden naam der fi elgische school hebben opgehouden Schutterij en leger JjlijTcn bij voortduring het verlrouwen des lands verdienen ouder den indruk der militaire gebenrtcuisaen die plaats hebbeu gehad Terdutbelen zij hunne krachten om zich hunnen grootschen eu raUerlaudslieveudeu werkkring waardig te maken Woensdagavond had te Woerden eene vergadering plaats welke wnsi opgeroepen om te beraadslagen over het vieren van het aanstaande zilveren kroningsfeesi van onzen gueerbtedigden Koning Kuim een zes tigtal bulangstelleHden waren opgekomen Er werd besloten een comiuissie te benoemen van twintig leden Inmiddels werden Igsten ter teekening gelegd welke aanvankolgk reeds een goed resultaat gaven Het onlangs ingediende wetsont crp tot regeling van ons muntwezen heeft gisteren in de afdeelingen van de tweede kamer een punt vuii onderzoek uitgemaakt Wat de wgzigiugen betreft in de militaire wetten geen gewag wordt gemaakt van de ontevredenheid die OTer de tegenwoonJige wgze vim plnniBVervanging bestaat wel wordt een wetsontnerp aangekondigd tot het scbadeloosstelleu dtr betrekkiugen van miliciens gedurende den werkelgkenimditairen dieiiat Van overname van spoorwegen wordt alleen gospioken tot heriniienug aan de lijnen die leeds aangenomen zijn en ter medcdeeling dat ontwerpen tot regeling der complabilileit en der politie op de spoorwegen in bewerking zijn Dus geen overname van den Grand Centrul Gisteren hebben wg dus niet ten onrechte beweeid dat onder een ministerieMalou daarvan geen sprake kan zijn Do financiën zgn in goeden toestand en een ontwerp tot beperking van de aanmunting Tan zilvergeld zal worden aangeboden Wij hebben inzage genomen ran een nieuwen plattegrond ran Graveohage Hitgekomeo bg G L Fuiike te Amsterdam Daar bg dezen een Igst is gevoegd vau alle mogeIgke Hctenswaardige inlichtingen voor bon die in den Haag vreemd zgn en de plattegrond naar wij hebben kunnen nagaan alleszins volledig onjuist is gelooven wg dezen als gemakkelijk en keurig bewerkt aan ieder te kunpen recommaudeeren Ter verJaidelgking van eene v roegere mededeelmg heeft s konings commissaris in de provincie Ziüdliülland aan de gemeentebesturen ter kennisse gebraobt dut de onteigening van voorwerpen in aanraking gewd st met Igders aan besmettelijke ziekten uitsluitend van t jepnssiiig is op ziekten genoemd in hel eerste n kel der wel houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten of op die waarop de wet krachtens liet gemeld artikel van toepaisiug mocht worden veiklaard D De troonrede eindigt met de Tolgende woorden Gedurende 43 jaren heeft België meester van zijn lot na dit hoogste goed dat onze voorouders te vergeefs hebben getracht te Terkrijgen te hebben Teroverd met wijsheid zijn vrije instellingen in pt ictgk gebracht de nationale meening eenstemmig wat aangaat de groots belangen diu de kracht van vereenigiog en de hechtheid van een volk nitaiakeu is Toortdurend krachtiger en grooter geworden Dit langdurig tgdvak van Trede en van opioerkeuswaardigen Tooruitgaug in alles wat door de menschelgke Tlgt wordt gewrocht zal in Je geschiedenis eene roemrgke bladzijde beslaan Kalm en Toorspoedig kan het België van 1873 trotsch op zijn verleden terugzien en meteen vast vertrouwen in do toekomst blikken Laat ons te zamen arbeiden om dit nationale goed Tan zedelijke grootheid en nationalcn Toorspoed te doen toenemen U e hulp aan dit viiderUndslievende werk zal bg mgne regeering steun vinden en de Voorzienigheid zal onze gemeenscliappelgke pogingen voor het heil des Vaderlands zegenen BINNENLAND GoDDA 15 November In eene Woensdag gehouden vergadering der afdeeling Gouda van de vereeniging tot èevorderiny van tennu ttangaande t landt rerdediyiaarheid is besloten dat Rcdureiide het aanstaande Tinterseizoea openbare lezingen zullen gehouden worden tot bevordering van bet doel der vereeniging Tot secretaris der afdeeling is benoemd in plaats van den heer G C Fortugn Droogleever die bedaalt had de heer G J A Ingenlugff bevoegdheid van burg en wrth tot onteige ning vuu vooi werpen in aanraking geweest met lijders aan andere besmeitelijke ziekten dan in bbdoeld wetsartikel is genoemd blijft overigens volgeus de ziens wijze van den minister van binnenl zaken iu haar geheel behoudens inachtneming der voorschriften bg de onteigeningswet gesteld De minister van oorlog ontvangen hebbende Zijner Miijesteits besluit van den Uden dezer waarbij be piiald wordt dat bij de korpsen infanterie een oiibep iald aantal jongelingen kuiiuen worden aangenomen a s adspirant korporaal of adspirant onderoSIcier welke jongelingen niet jTfcger mogen zgn dan 17 en niet der dan 30 jaar en die zich voor 8 jnrei moeten vfrbinden en voldoen aim de vereischten voor Trij williger en wijders met een gunstig gevolg pen examen aüeggm waarran het programma voor elkecategorie afzonderlijk door Onzen Ministervan Oor lag wtrdt bepaald Vooris dat voor ieder aan te nemen adfpirantkorporital ten behoeve van het werffonda te ied get daan fordt 65 waarvan hem sSO als gi ifloalie cklin w rdeu uilbgtialtl en irotu iedei aan te nemen adspirontonderofficier ten behoeve van het wfrffunds te gped gedaan wordt ƒ 85 waarvan hem 50 alsgniti6 catie kiiD wgrden toegekend terwgl wijdersvan deze som 10 roor zgilp rekening op h tklee diiigen lepf niiefonds gestort en ƒ 80 tot ijctaan i schaSen van boeik n en andere benoodigdheden uitbetaald wordt I betaald wordt Brengt deze ter k gramma van hel admissie exah en zal bevatten iJi Voor e n aspirant onderofficier a het schrijven vao eene ifeoed leesbkre haq d 4 de kennis vande rcÉlden d spelliiw van de Nedetlandsche taal blgkiiWr uiteen te T r aardigep Qpstel c het reke nen éat en met de g4 one en tiendeelige breiiken d db enni8 Tan het Nederlandsche stelsel van diaten en niwichtdn e eenige bekendheid met de vaderlAndii ie geschiedenis voldoende kennis der aardn ksunde Tan Nederland i2 Vooridpa adspirant korporaal a het schrgiTen rui eent leesbare band i het duidelijk lezen e de kennis der vier hoofdregels der gewone reken iD adspinint onderofficie kan n drie maanden t t korporaal worden bevoijderd bij gemis aan Taoa tares in dieAl graad tot ko rporaal titulair iBinnen hsjf jaar na zijni indiensttreding kan hij tot sergeant of fourrier wojdm aangesteld Eenmaal uderofiicier treedt hij in al de rechten en Ter iliohtingen der overige onderolfioieren on kan hij derhalTe ook te rijiier tgd op den wetenschappelgken cursus worden toegehUen De aspirant korporaal kan na vier maanden dienst tot korporaal worden aangesteld bg gemis aan racatures in dien graad tot korporaal titulair De belanghebbenden kunnen zich tot het bekomen Tan Terdere inliclitioyeu Tervoegen bij de ciiefB der oorpsen of ondrrdeelen van dieu waarbg zg verhiogen in dienst Ie treden Den 6den Dec ral te Londen verschijnen het leNr van een Ilollandsoh blad genaamd t Da Nederlander met het doel de vele Nederlanders in Engeland op da hoogte te houden Tan wat er ia ons land Toonralt Het sohgiit volgens het proefnummer dat wij Ontvingen ook uitgegeven te worden met het nevendoel om de positie vau den werkman te verbeteren en het blad hoopt den Hollaodsohen werkman in te lichten omtrent de middslen die in Engeland tot die verbetering gebruikt worden Naar men verneemt heeft eene Commissie van ambtenaren uit s Bgks munt bestaande uit de bh jhr van Eiemsdgk Taddel en Reijke Terschillende nuintinrichtingen in het buitenland berocht o a die te Berl n Londen en Parga en einde te kunnen rapporteeren over de inrichting en werking dier instellingen met betrekking tot onze bestaande munt De afdeelingen Tan de tweede kamer hebben Donderdag onderzocht de volgende wets ontwerpeii 1 Definitieve vaststelling der koloniale huishoudelgke begroo ting van Suriname voor het dienstjaar 1874 2 Wg igiiig der koloniale huishoudelijke begrooting van Curni o Toor 1672 3 Begrooting der algenieene landsdrukfcerg dienst 1874 4 Begrootinjr van u tgaven voor de rijksgesticbten Ommerschana en Vee ihnlzen dienst 1874 b Wijziging van hoofdsiuk IV der staatabegrooting voor 1872 De minister van justitie hee tgeontwoord op het afdeehii 3verslag nopens zijne begrooting Omtrent den aaiidrii j van sommigen nopens eene nieuwe poging tot rechti rlijke organisatie zoirt de minister dat nu de laalsie poging op nieüw ii mislukt en het ontwerp nn aanneming van nik zgne hoofdbeginselen bij de eindstemmïiig is verworpen men tul he besluit mng komen dal eene nieuwe rcchtcrlgke inrichting koe gcwenscht ook op dit oogenblik nog niet kan tut btaiid komen en dat de ware weg ter verbetering vooreerst geenc iiiidiire kan zijn den partieels herziening Voorts dei lt do minister mede dat een ontwerp von wet tol ijziging dor wettelijke tucht reeds aan den riiad t ui state is verzonden dat met erkenning der wensclielijkheid tot verhoogiug der bezoldiging van de rechterlijke macht het de vraaf is ot zg wel behoort te worden voorgedragen zooder gelgktijdige vcrniindertng van pernoiieel in hoever dit bg partieele wijziging kan plaats hebben wordt overwogen dat de veronderiug nnn het bestaande omtrent de rechtspraak van den hoogen raod ten principale in den gegeven standvan zaken niet urgent schijnt dat het ook rieu minister als eerste wijziging in de procesorde i iet Qngepas yooj komt eene verandering voor te bereiden pffltcent de vertegenwoordiging in rechten dat bet ijiauwe Wetbpok van Stra echt bijna ge eed is en in den volgenden zomer geheel voltooid zal ifijn en alsdan opénbaaigemaakt worden dat de minister zich onledig houdt met bet onderzoek pqpdisM h9t vqQrdrflgen v o nieuwe wet telgke bepalingen op ilcu ei endoms overgang van onroerende goederen en hjrpotheekstelseli Omtrent velerlei bgzondere w t en in liet verloopig lerüUg geyrajigd geeft de minister geenc bepaalde toezeggingen Sommige zijn in bearbeiding v in andere is onderzoek of overleg noodig nog andere worden op dit oogenblik en met het oog op fle geriwigde of toegezegde wgzigiogen in on e algemeenewet eving niet noodzskelgk geacht Omtrent de gevraagde politiewet zegt de minister dat da tegenwoqiiilige inrwbting dec politie niet ongunstig wer 4 ofschoon pok hier veibeieriugen noodig zijn De overbrenging der militaire strafrechtspleging bij den burgerlijken sirafreohler met toevoeging van militaire leden is in dtn tegen m ordJgen toestand onzer strafrechtspleging ni wel roor verwezenlgking vatbaar Het meisje dot Tirigens het baijcht in ons rorig n in deériiiawaardigen toestand in het Academisch ziekenhuis te Leiden wlaSt opgenomen wauomtrent da oorzaken warden nagespoord door do pol ti k giife ren nacht overleden De Arnh a bevat een uittr ks uit het dagboek Tan eeu officier van het blokk e êsl ader gencbreven ter reede van Edie dd 18 September Wg ontleenen daaraan het Tu g iide Acht dagen geleden kwam een groote prauw de recde Tnn Edio op eilen Als iwar gewoonte werd er Tan den BricI een sloep op afgezundea under bcTel van een a lelborst Tueu deze uaderbg kwam zag de bemitiiniiig verscheidene Alchineezen staan taudakken 8chreeu ven en dreigen en nog dichterbij schoten deze braui a huune geweren op de sloep af De adelborst liet na een suelvuur op de praUw maken de brani a vielen dood of gewond over boord sommigen die in zee tproiigeu om den wal te bereikeo werden zwemmende afgemaakt daar zg uog met de klewangi van zich afsloegen en zich niet wi den overgeven Niemand rich meer op het dek vertoonende begaf men 7icli am boord van de prauw waar nog stommen gehoord werden Op het geroep van ticb over te geven kwam geen utwoord db dook bso onder de atnppen afdakken en ontwaarde daar eenige lijken een zestienjarig meiqe met drie kogels ia de bflirsl een kmd van vier jaar dat geen teeken van leven meer gaf en vier gekwettten SlechU ééne vrouw was ongedeerd doch uit de wanhApiga blikken die zg om zich heensloeg was het duidelijk dat zij ook den dood verwachtte Het was een verschrikkel k schouwspel I Met de tieu Igkw der braui s dis op dek lagen was er dus uu 26 mensohen het levenslicht uitgeblazen Ken Atchineei was ontkuasen en deze gaf later nog duidelgke leekenen vau leven De gekwetsten werden aan boord Taik df Koopman ter verpleging gebracht endetdoodea begraieuiisib Toor de tierjange werd een k stje gemaakt Die gebeurtenis was het natuurlijk gevolg Tan den overmoed der opvarenden dat er vrouwen ea kinderen bg omkwamen kon niem id hejpeo Doch wat gebeurde er verder Vooraf zij herinnerd dat de Torst van Edie op onze h mil doch het grootste gedeelte der beTolking op d e van den sultan t u Atchm is Uat er eene groote spanning heerscht en deze door het weerstand biedeu Tan de prauw niet Tcrmiiiderd ia behoeft geen betoo Tot betere bescherming Van den vorst had de morine eene bentiiig bezet In die beuling nu meldt zich voor een paar dagen een Atchinees aan int t verzoek den commandant te spreken Zuilder leiiig ceremouieil wordt die man iu de kanjer van den comaiaudant luileu uit ter zee Brockhugzen tuej elaten doch de e zegt tot eeu mannier l ng hem naar buiten De marinier vat tot dat einde den inlander bij den arm maar deze rukt zich los grgpt den klewangen slaagt met één slag den marinier bet hoofd af het bleef alleen met de nekspieren aan den huls hangen Nu gaat hg op dokier Keizer al dien hg misscbieu Toor den comgiandant hield verwondt intusschen luitenant ter lee Siccama en zal juist den dokier Tellen toen hg zelf een slag krijgt met een stuk bout dat de sergeant Bobert inmiddels had opgenomen D Atehiacss wendt zich tot deren houwt naar hem maar de slag wordt ontweken de sergeant komt ttü met een wond aan den pols Intusschen heeft men de wapens gegrepen en de moordenaar zal gedood worden toen deze de kamer uitspringt in den gang nog een matroos een slag toebrengt en van daar uit de benting vliedt Er worden hem nog eenige kogels nagezonden doch die zullen hem wel niet getroffen hebben djar het buiten donker was In een naschrift wordt voorts gemeld dat KJeinEdie verweest is zonder dat van Mize de i ei tiézen zgn geleden Uit Oud Avereest mnldt men aan ds epp Ct Alhier heeft zich en g rupbt iei sprgid ei wjg wi nso1 en dat het bewaarheid al mogen worden Setjert eenige dagen zijn aan het Kóksgesticht OmmersclMns twee nan en ter verpleging opgezonden Ofie hndden zich nai men verneemt schriftelijk tot d n min r justitie gewend ter kennis brengende dat zij in staat waren zulke inlioktingeu ts geren in zakadeo dubl len moord op mevr t d Kauwen en hare dienstbode gepleegd dat de daders daarvan bekend zouden kannen warden Dientengerolge moeten zij reeds een Terhoor kfkbm ondergaan i naar aen varder meldt naar s Hage opgezclladen worden of reeds zijn Is het Termelde waarheid dan ob de justitie op eenmaal in staat gesteld worden de Bcbnidigen hun welretdienden straf te doen ontgaan Lord Macartey die als buitengewoon gezant ran H M de Koningin Tan Sngelaod bg den Keizer van China de Toor Treemdelingen hoogst zeldzame eer heeft genoten om een gala voorstelling in den Keizerlijken schouwburg te Pskiqg bij te wonen deelt daaromtrent de volgende bijiaiidarktden mede De Toorstelling duurde niet minder dan twaalf dagen en twaalf nachten onaf ebrokea v art Het spreekt ran zelf dat de toeschouwers gedftrende dien tgd gaas en komen sten drinken en Upeu er tqn eohter enkele liefhebbers onder het publiet die lioh Biar zelden verwijderen en dan oog niet langer du hoogstens een kwader In den twaalfden aasht dia het ec plat ultra der Chineeaehe toooeelapeelkunet waa werd de voorstelling besloten met een groote pantomime die ten onderwerp had iet kuietl li eo d tee met de aarde De beide verloofden boden elkander wederkeerig de sohalten aan waarover tij te bcachikken hebben De aarde gaf tggers struisvogel olifanten kortom al het gedierte dat Noach in sijn ark opnam Daarop volgde de zee met walvisschen dolfijnen schildpadden enz eindelijk kwamen ook srhsprn rotsen en koraalriffen voor den dag Dit alles was slechts het vooiapel eeoer allerbelsngrgkite slotseène een groote wêlTiseh kwam tot voor het voetlioht en epooi toen een dikke waterstraal in de hoogte Op dit geaigt kwauen da toeaehoawcrs geheel en al in vervoering en als uit één mond ging de kreet op Ua l hounf kahol heerlgk uitmuuteod Een paar mandar nen die aieh waarsehijnlijk oiet konden begrgpen dat loirf Maeartn die sija Engelsch flegma geen oogenblik verloor bg het zien van zooveel i il o en ieertyit zoo bedaard kon bigreu meenden hem daarover eens eene terechtwgiing te mueteii toedienen en schreeuwden uit alle magt aan zijn oor Hail houng haho Wanneer bg dit alles wordt vergeleken wat het Europeesch tooneel voornamelijk het r nsohe zelfs in de grootite speotakel etukkeu en toovcr balletten te aanschouwen geeft dan movt men bekennen dat dit bü de dramatische kunst in hrt llenelsche rgk nog verre ten achteren is Of het echter te wenschen ware dat men bet iu Europa ooit nw rcr bracht en ef het Ghiueesohe tooneel in dit opzieht tot voorbeeld Tan goeden aranak mig strekken is een rraag die wg niet gaarne toeetemmrnd beantwoorden zouden Kunstnieuws De mime deelneming in het plan der jeugdige orchrstvercenigingi Per aspera ad asira om gedureiiile den winter alhier eenige heeren en damesconcerten te geren bewees met hoeveel sympathie dat vournemen werd begroet hoeiéér de leemte werd gevoeld die door het teuietgaau van Ëuphonia was ontstaan Gcp Donderdag avond word de zaal dor sociëteit de lleunic gerSd met een vrg tairgk gezelschap belangstellende in de herleving van Guuda a muziekalen feest Het eerste concert zou door de genoemde orchest Tereenigiilg ten gehooft worden gebracht Deze aitvoering ib goed geslaagd Daarom getroost ik mü gaarne de moeite aangaande archest en keuze der uittevoereu muziekstukken mgne gedachten neer te schrg en Bij de uittede vun hït eerste forto trof het mij reeds dat de verhouding der blaas en strijkinstru meuten onevenredig is Het sirijkknartet werd te zeer overstemd door de blaasinstrumenten Indien men overweegt dat de ongeoefende blazer den toon hard en rum Toortbrengt terwijl de ongeoefende strgket een zwak geluid ontwikkelt dan geelt deze tegenstrijdigheid zeer gereedelrjk aanleiding tot onevenredigheid in de geluidsverhouding van het koper tegenover het str kkwaitet Doch al had het koper zich uitgeput in bescheidenheid dan zou een drietal eerste violen toch nog te zwaklt üuoltiug voor deze belangrgke partg zgn Daarom woc ikJwt £ B opweU n l woerd Maichtan tot hei die v pegere gelegeiiheden het getal t t eerste violisten tot zeven opvoerden doch nu dour huune afweziglieid niet sf t itterden Delieeren v d W t Z 8 V M S kunnee zaer foei bijdragen tot een oed gfeheell Dat alle beoefenaars ran strijk of blaasinstrumenten zich doordr n e Tan de waar id d t in steden als Gouda slebhts dóór algeheele aaneeusiuUing iets j oeds te Terkrijgen is Met zeer reel inst auniog bemerkte ik dat het gezelschap afgewfilfen is 1 n de oude gewoonte o bijna itsltiitend OuTe lnres op te diss hen Dat is mij een bewijs dat t er spera ad astra zich zyner kracht bewast is Weiden niet Eoesmi s Stahat Mater en Verhalst s Intermezzo steeds door de toehoorders het dankbaarst onlvangen I Had de tMarsch oud Chor uit Wagner a Xannhauser niet verreweg bet meeste succes Xo laat nat least tyeiden deze atukken uiet met meer bezieling voorgedr f n dan de Ouvertures Wat een Ifeurige gelegenheid tevens voor bet orohest om doQr de tiitroering Tan dergelijke stakken in smaakvolle voordracht te winnen vQOr het publiek om bekend te 6rden met de grootsche gedachten van de eomponisten der oude en nieuwe school Indien mij niet ekead w ure dat de directeur der oreheetveieeniging een ijverig en talentvol man is dan zou ik alechts hiervoor bezwaar gevoelen dat kei rerva rdigen Tan dergelijke arrangeneoten zéérTeel moeite en inspanning rereischt P I tgte Jg ricMep FuijS 14 Not De kiezers ran de departementen Anbe Finisterre Seine en Oise ziju tegen den 14 December bijeengeroepen roor de supplcmentairu rer iezingen Madrid 14 Nor t Gemoht als zou Morionea t rertrouwen der regeering verloren hebben wordt tegengsaproken Catalonie is in staat van beleg verklaard Yorsailles 14 Nov t Bechter eentrom blijft lioh aan de vroegere resolntien houden het heeft dea Men die t in de commissie ran rijftien rertegenwoordigoi opgedragen zich piet t gDaremament ts verstaan Naar men verzekert zal er morgen een schrgren t lieht zien vao gewezen afgevaardigden nit EliaaIjolharingen waarin zg zeggen dat zg geen deel kannen asaaeo aan den arbeid ran de vergadering VeraailIOB I4 Nor In de nationale rergaderiog diende de heer Philippoteaox een wetsontwerp in houdende dat roortaan zoolang de wet op hèt militair weaeo niet tot st ud is gebracht geen persoon behoorrnde tut het leger of de m riue tot afgevaardigde tal knuneii gekozen worden Deze mededeeling veroorzaakte sterke beweging Bg stemming wordt het voorstel urgent verklaard De heer Lenoel dient een wetsontwerp in waarbij nietverkiesbaar ais afgevaardigden warden verklaard alle ambtenaren van de administratie alle rechterlijke ambtenaren alle geestelijken en allen die bij de di plomatir behooren Bü stemoiittg wordt het rooratel rerklaard niei urgent te zijn INGEZONOKN X H aarde Redacteur In sommige Couranten b r de UtrechtsAhe worden des Zaterdags onder de rubriek stadsnieuwa steeds opgenomen de namen der predikanten die den Tolgenden dag eene preekbeurt vervullen en de kerken waar zij precken Zondt gij dat ook in uwe Courant willen vermelden Ge znit daarmee zeker rele lezers rerplichten alsmede Gouda Uw Dw Dr 14 Nor 73 K Het prediiieurtMeJ e wordt ten bate der Hervomde diaconie uityegtwti en kost too iceinig dat de redactie bezwaar maakt om lettende op het goede doel van dj uitgave iet verlangen van den gei erdtn inzender te öe eredigen B nr gp T ii e Stand Gkbohkh 12 Nov Msrtinut Hcndricas oodurs 1 A vaa Leeuwen en J Zeutuer U Cornells ouder J T feigner en E den Haan Bartua Oefardus ouders J G Versnel en C D Boer Maria Ceatiba oudirs P H Verreea én M VSQ Graafeiland Ov Er iDEN 12 Nor A van Martw jt j C van der Kleg 13 d 13 P de knijf M j G loer 42 j J J ï Kerpcr 49 j M Q lan der Kraats S m 14 C ü Jausaea 63 j 8 van Gelderea wed A Voordewind dO j E uu Loon fauisvr van T da EuKB 87 j i P Pt ken 11 ni P de Haat 74 j E Nijkiel 1 j i n T Huisman SS j 11 m 16 i 0 Boi 1 1 b m li Menel 10 ia C M Jlenet 6 j i