Goudsche Courant, woensdag 19 november 1873

Woensdag t9 November NATIONALE MILITIE Verzekerings MaatschappU E END RAGT A HOOPD ADMINISTRATIB van bovengenoemde Maatschappü bericht dat ingevolge Art harer Statuten de deelneming door het geheeh Rijk is opengesteld Met het oog op de aanstaande loting der Hchting 1874 vestigt zjj de aindaciht vanbelanghebbenden op het toenetnend gebrek aan personeel en de steed kUmmemU eiechen vanhen die zich als PLAATSVERVANGER of NUMMER VER WISSELAAR aanbiedentengevolge van de verwikkelingen met Atcbin Spoedige deelneming k Hmn vooral van belang daar niet alleen de deebemingssom buitengewoon zal stggen maar oök de waarschijnlijkheid bestaat dat het der Directieonmogelgk zou kunnen zijn te voldoen aan alle aanvragen welke men tot haar zon willen richten De Hoofd Administratie is gevestigd te s Gravenhage ten kantor van den Heer j J HERENS Beestenmarkt 48 terwgl de deelneming voor Gouda en environs geschiedt bn den Conipspondent Turfsingel Gouda W 1441 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenfieblad voor Gouda en Onistrekeo Openbare Vrijwillige Verkooping ten gevolge van minnelijke ontbinding en liqnidatie der Vennootschap De veiling op DINGSDAG 25 NOVEMBER 1873 De afslag 2 DECEMBER beiden des voormiddags ten 11 uur in het na te noemen Logement Tlvou te Gouda ten overstaan van den te Waddinmeen residerenden Notaris A N MOLENAAR van het zeer aangenaam en voor de uitoefening dier affaires allergunstigst gelegen KOFFIJHUIS en LOGEMENT met UITSPANNING en PLANTSOEN genaamd De inzending van adverteattfla ton geschieden tój 6to nnr des namiddags van den dag der nitgave staande en gelden aan de Bpoorwegstraat zeer nabfl het Station van den Nederl Rhijnspoor weg binnen de Gemeente van C3 O tr XD Te aanvaarden biJ de betaling der Kooppenningen zijnde 1 Februsrö 1874 of zoo veel vroeger als zal kunnen wöMen overeengekomen Alles bü verspreide billetten ih het breede omschreven en nde informatiën te bekomen ten Kantore van den voornoemden Notaris MOLENAAR Openbare Vrywillige Verkooping ten overstaan van de Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en G J SPRUIJÏ te Ouderkerk aan den IJssel bfl Veiling op WOENSDAG 26 NOVEMBER en bfl Afslag en Toewijzing op WÜEJSSÜAG 10 DECEMBER 1873 beide des voormiddags ten 10 ure te Gouderak in de Herberg Goudeeaks Welvaekn bewoond door 0 OOMS van 1 Eene florissante STEENFABRIEK met HBERENHüIS KOETSHUIS PAARDEN STALLING ARBEIDERSWONINGEN HOOIBERG SCHUREN OVENS LOODSEN TASVELDEN OPENGBÜND of PLAATS TUIN BOOMGAARD ERVEN DUK of BÜITENGROND ZELLINGEN RIETVELDEN en 3 Hectaren 70 Aren en 60 Centiaren WEI en BOUWLAND WEG en WATER alles staande en gelegen in de gemeente Gouderak en voorts nog eenige ZELLINGEN gelegen onder de gemeeüte Moordrecht jin e 2 Een HUIS met STEBNEN SCHUUR verdere Getimmerten TUIN ERF en DIJK benevens diverse perceelen WEf en HOOILAND BOSCHHAKHOUT WEG en WATERING staande en gelegen onder de gemeente Govderak Alles breeder bg catalogus omschreven op franco aanvrage te verkrjjgen bjj genoemde Notarissen en bij de Heeren J van BENTUM ZOON Boekhandelaars te Gouda tegen betaling van 25 Cents i Aanvaarding 1 Januarij Betaling der Kooppenningen 1 Februanj Nadere informatiën ten Kantelen noemde Notarissen 1874 van ge ADVERTENTIËN ♦ Ondertronwd TOBIAS JOHANNES WILLEM van BOSSÜM Tau Ateh xa ANNA MARIA db LANGE Gouda 14 Nov 1873 Oeen Receptie VoUtrekt eenige kennUgemng Aan eene kortstondü ziekte overleed heden tot mjjne diepe droefheid jn den ouderdom van raim negentien jaren ABIE van MASTWIJK verpleegde in het Weeshais alhier Met trouw diende hij mg zes jaren Z n gver en lust schenkt mjj het genoegen van hem te mogen getuigen hg een bekwaam bediende was H J KABEL Banket en Koekbakker Oosthaven Gouda 12 November 1873 PS Ingevolge bovenstaande advertentie verlangt de ondergeteek nde ten spoedigste een geschikte BEDIENDE Brieven franco Voor de vele bewjjzen van belangstelling bfl gelegenheid z ner iongste ongesteldheid betuigt de ondergeteekende zgnen hartelijken dank G F VAN DB VELDE Gouda 15 Nov 1873 ♦ j De ondergeteekenden betuigen hunnen opregten dank voor de vele blijken van belangstelling hun betoond bij gelegenheid hunner 12V JARIGB ECHTVEÈEENIGING A H VAN DILLEN L P VAN DILLEN Gouda 15 Nov 1873 vam Dam Sociëteit ONS GEIVOEGEIV Zaal KUNSTMIN te Gouda ZONDAG 16 NOVEMBER 1873 te g ven door het Zweedsch Dames duartct W Voor de eerste maal in Holland op hunne doorreize naar Amerika Het Quartet bestaat uit de Dames TONY BOUTESELLE ANNA KARLSOHN Eerste Sopranen INGEBORG LöFGREN Tweede Soprane INGA EKSTRöM Alt BERTHA EBIXON Contra Alt De gezamenlijke Dames z jn Elèves van het Stockholmer Muziekconservatorium In de twee eerste Afdeelingen treden zij op in Concertcostumn In de derde Afdeeling zullen zn in vjf verschillende echt Zweedsche Voïkskleederdrachten optreden Aanvang ten Iialf Acht ure Entr voor HH Leden hunne Dames enKinderen 50 Cents de persoon Niet Leden 99 Cents de persoon Plaatsen kunnen besproken worden van des s morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Ct extra per p laats Openbare Verkooping van een WOON enWINKELHüIS Gouda Op MAANDAG 1 DECEMBER 1873 s voórmiddags ELF nre in het logement dx Romsin aan den Kattensingel aldaar De Notaris MONTIJN te Goudfi zal in het openbaar veilen en verkoopen Een kapitaal hecht sterk en goed onderhouden WOONen WINKELHUIS waarin thans TABAKSAFFAIRE doch voor alle andere AFFAIRE geschikt en ERF benevens een TUIN en PAKHUIS daarachter aan de Hoogstraat te Gouda nabg de Markt W jk A N 127 Kadaster Sectie B nummer 1508 groot S aren 90 centiaren zgnde beneden een ruime winkel vier kamers roek alcove keuken twee pompen voorts tuin met pakhuis en vrge uitgang tot het water en boven drie kamers met alcove keuken enz Te bezigtigen drie Werkdagen vóór en op den dag des Verkoops te aanvaarden den 1 JANUARI 1874 en inmiddels nit de hand te koop Inlichtingen geven genoemde Notaris en de Notaris BOjSRE te Blemnik Aanbesteding der benoodigde LEVENSMIDDELEN an STEENKOLEN ten behoeven van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1874 op 19 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven uren in het Locaal van het Gesticht j de voorwaarden liggen ter lezing in bet Gesticht van 12 tot en met 19 November van des morgens n eo tot namiddags twaalf uren De Secretaris G N DB V00LJ3 Mevrouw ECK van Pkehn Crabethstraat verlangt met 1 Februarjj BENE ZIN DBLLIKB KEUKENMEID die goed kan koken en genegen huiswerk te verrichten Men verlangt EEN FATSOENLIJK voor Ligt Werk niet beneden 14 Jaar Te bevragen onder Letter T bfl A QUANT Kleiweg V FRMPS SNEL CommiBgionair in Effecten en Kassier neemf Geld in bewarinjr ó Deposito van 100 tot 1000 thans h 4 rente 1000 en daarboven 5 o Kanteor Westhaven B 145 voor St NIC0LAA8 CADEAÜX in vele soorten voorhanden by Lange Tieudeweg alhier QBEir BOOS msi door het gebruik van hei EAU ANTIPELLICÜLAIRE van De FAUBERT Prgs der flacon 1 50 Verkoop op proef alléén te verkregen hg B Scholten Coiffeur Hooge Gouwe wijk C 256 Gouda CORRESPONDENTIE Het ingezonden atnlt van K is te nat ont angan om itt dit Nr opgenomen te worden maar zal in ons volgend Nr gcplaatil worden l k RiOACliri Gouda Vttk tu A Btiukmao De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRJJDAO In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BUBGKHEKSTEB tid Ooada gelet op bet i lid T D rt il der wet rtn den December 1872 Slaaltitad a 134 tot fooriieniog tegea betmettelylie ziekten Mankt bg deze bekend dat in da week vin Zondag den 9n Novemberiat en met Zaturdag deo ISn Nor 1673 het geUl der ungeKeren aangetaeten door Azialiaclie Cholera bedraagt 19 en dat der laa die ziekte overledeuen 19 Gouda den 16 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN KENNISOEVINO D BÜBOEMEES rER van Goqd gelat ep kat 1 lid nin art 24 der wet ran den 4n December 1871 Slaaltblad n 134 tol vOoniening tegen besaetteiyke ziekten Maakt by deui bekend dat in de verloopen i4 aren 2 perwnen zijn aangegeten als orerieden aaa Aziatische Cbolera Qottda den 18 November 1873 De Burgemeester voonioemd A VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAJJD Bultenlandscb Overzlckt Be inainuatie der rechterzijde in de Framohe nat vergadering waarby aan de oomaiuie van vijftienen bet voornemen werd toegeaohreren om bet vooratcl van de verlenging vau Mao Mahon s mandaat op de Innge baan te K uiren ia rtsds door de feilen gelogenatraft In de zitting van Zaterdag der nat vergadering heeft de heer Laboulaye reeda het rapport voorgelezen ran de commissie van vijftienen waarin gezegd wordt dat het land niet tleolili een president verlangt maar een stabiel goureroement De oonservatietren worden aangespoord de monarchale iilusiën te laten vareu en mede te werken tot de organisatie der republiek Hij oonolndeert met voor la stellen om het bekende voorstel run Casimir Périer aan te nemen Het debat ia gisteren begonnen De minderheid der commissie beeft een afzoaderlijk rapport aangenomen waarbij voor Mac Mahon een mandaat van tien jaren gevraagd wordt met den titel van president der repsbliek en benoeming der commissie tot onderzoek van de oonstitmioneele wetten door de folie kamer en niet in de afdeelingen De quaestie waarover de strijd nu loopt ia deze Zal de benoeming van den president voor 6 jaren afhankelijk gesteld worden van het uitroepen der republiek en het aannemen van eene constitutie welke de macht van den president omschrijft of wel Zal men Mac Mahon voor lOjarenean dictatoriale macht in handen geven waarin latere constitneerende wetten of eene nieuwe vergadering geen verandering kunnen brengen De meerderheid der commissie sielt voor in oorstgenoemden zin te besluiten de mihüc rbeid is voor het tweede Maar welke zyde eeiiige zwevende stemmoo de schaal tidlen doen overalaao il op dit oogenblik niet voorait te zien Met koortaaehtige spaoiiüig verwacht men te Parija 00 in gebed Frankrijk den uitslag van den strijd De Dnitache keizsr ia loover herateld van ziJn verkoudheid dat hy weder zijn gewone bezigheden fceeft konnea verrichten In den Fmisischeo landdag is het bareel gekozen overeenkomstig den wensoh der vereenigde liberale Inetiën De aationaal liberaal von Benningseu is preaideat mot 263 van de 348 temmen De heer Löwe van de Portscfarittspartij is Ie vice preaident met 242 en de vrij oonservutief Friedenthal 2e vicepresident met 223 stemmen Omtrent de verkiezing SB den voorzitter en de ondervoorzitters van bet PMtsiache heerenhnia zegt de Bimi mad Band ZeUidnixf Stolbeig beboorendi tot de vrije couserviUive partij die bü zijo cm e vailJRfisif m dis va lttiag tot pnaideat van het buis sleckts eene manrdarfaeid vao 4 stammen kon verlLtugen is tbaos met algemeeut stemmen min 4 gekozen Bij de verkiezing van de onderroortitters ontstond een hardnekkignatrijd De beide onderrooizittera van het vorige bureau de heeren von Piotz en von Brübl de eer enoemde conser tatiefpietistisch de andere oonKrvatief ultramontaausch konden slechts een geringe minderheid op zich vereenigen De candidaten der loogeoaamde nieawe d i liberale fractie werden met 42 van de 69 stemmen gtkoien Het borean van het hnis der heeren aameogesteld te zien uit leden der liberale fractie ia een feit hetwelk de stoutste verwachtingen èu van de leden van Int huis èn van het pabliek verre overtreft lu de Uelgische kamer werd Zaterdag de commissie benoemd voor bat adr a van antwoord op de troonrede bestaande nit de heeren Bogier Damontiar de Lebaje Schollaert Jacobs en Nothomb Verder werd door het bureel de commissie aangewezen tot onderzoek van het wetsontwerp betreffende de schorsing of beperking van bet aanmuuten van zilver De kamer werd daarop lot Woensdag aanst verdaagd om dan over te gaan tot de beraadslaging over bet adres van antwoord op de troonrede en indien het rapport gereed is over het erengenoemd wetsontwerp tot rapportear van de commissie hiervoor is benoemd Tuck Alweder een troonrede Thans is de heart aan deo koning van Italië die de vertegenwoordigers van de natie begroet De zitting van het parlement is Zaterdag door den koning geopend In de troonrede wordt de natie er op gewezen dat Bome de hoofdstad van het koninkrijk is kannen worden zonder dat de onafhankelijkheid des pauaea in de uitoefening van zijne geestelijke maobt eenigszins verminderd ia vHoewel wij de godsdienstige gevoelens eij de godsdienstige vrijheid volledig eerbiedigen zegt de troonrede verder zullen wij niet gedoogeo dat inbreuk gemaakt wordt op de wetten eu instellingen des lands De troonrede doet vervolgens uitkomen dat Italië in vriendschappelijke betrekking is mei alle mogendheden Nu de oorzaak van de mededinging tusschen Oostenrijk en lütlië is verdwenen is de vriendschap tusschen die beide staten veraekcrd Italië en Duitsohland zijn geconstitueerd op het beginsel van nationaliteit De betrekkingen tuascheu beide gouveruementeii die iu overeenstemming zijn met de sympathie tusscheu beido valken ziju een waarborg voor liet ADVBETBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GRÓOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfSBonderlflke Nommcr VUF CENTEN alle behoud des vredes Italiê s wensch is met natiën in goede verstandhonding te leren De nieuwe verkiezing van afgevaardigden in Denemarken heeft niet aan de verwachting der regeering beantwoord de linkerzijde heeft slechts 2 stemmen verloren zoodat zij thans 53 leden telt terwijl het aantal leden der kamer 102 bedraagt met uitzonderingvan Christensen zijn al de hoofden der radi calen herkozen vijf ministers cijii verkozen die van binnenl zaken echter niltT Te Kopenhagen hebben de radicale candidaten e n schitterende nölerlaag geleden Het Oostenrijksohe leeningsontverp is Zaterdag doorde rijksraodscommissie bestaande nit zesendertig leden onderzocht Nadat de minister van financiën had verklaard zich te vereenigen met alle amendementen weike ten doel hadden om de grootst mo gelyke zekerheid te geven betreffende de terugbetaling der gedane vaorsofaaMea ward bet bagiqsel der ataats balp goedgekeurd De Spaansche regeering ia in de laatste dagen niet zeer fortuinlijk ïeneraal Moriones die eerst eene voorwaartsche beweging gemaakt had tegen de Carlisten is terugi edreven naar zijn uitgangspunt Ëen gerucht als zou de generaal in ongenade gevallen zijn s tegengesproken Grooter moeilijkheden wachten de regeering echter van de zijde van Amerika Blijkens berichten uit NewTork schijnt de inmenging van Noord Amerika welke indertijd waarschijnlijk uit beleefdheid en sympathie jegens de republikeinsehe regeering in Spanje achterwege bleef thans echter onherroepelijk op Cuba voor de deur te staan Het feit hetwelk de aanleiding daartoe zal zijn ia in t kort het volgende De Virginias een zoogenaamde blookade rnnner is door een Spaansche oorlogsboot Tornado buitgemaakt en opgebracht De rechtbank te Santiago heeft de hoofden der bemanning waaronder Amerikaansche burgers als zeeroovera laten executeeren Generaal Sickles beklaagde zich bij de regeering te Madrid die onmiddellijk bevel zond om de eiecutiün te staken Desnietiemiu heeft de Spaansche kommandant aldaar achtereenvolgens reeds het meerendeel vau de 165 hoofden sterke bemanning laten fusiUeeren Slechte aan 18 zal het leven worden gelaten Of het bevel uit Madrid niet ontvangen of eenvoudig in den wind geslagen is zal later moeten blijken Zooveel is zeker dat de Amerikanen verontwaardigd zijn en de regeering der Vereenigde Staten onder de pressie dezer verontwaardiging het Amerikaansche eskader in de wateren van Cuba versterkt ten einde des noods door geweld de belangen der Amerikaansche burgers en de eer der repnbliek te handhaven wanneer de Madridsche regeering onmachtig blijkt om haar gezag te doen gelden Het is der Amerikaansche Unie thans echter blijkbaar ernst zes fregatten en twee monitors hebben be el ontvangen onmiddellijk naar Caba te stevenen De pers spoort de rc eering tot krachtige maatregelen aan tAe New York Timet zelfs zegt dat haar uien anders overblijft dan aan Spaige den oorlog te verklaren en Cuba in bezit to nemen In den ministerraad te Washington is Vrijdag besloten om maatregelen te nemen tot t handhaven der waardigheid van de Veree ii de Staten overeenkomstig t nationaal gevoel Nnir meii tcrzekert zal Amerika van Spanje eischen dat de voor de executiëa te Santiago verantwoordelijke ui i istrutuu gestraft worden Weigert Spanje deze voldoeuiiig dan zou Amerika