Goudsche Courant, woensdag 19 november 1873

I enr an tot uiterste maatraden N afloop ran denkabinttsraad heeft de minister Tan marine per telegraaf nieuwe instruotien gegeien om de toebereidselen in de arsenalen te doen bespoedigen Waarschgnlyk lullen de oorlogsbodems ran het Amerikaansche eskadcf in den noordelyken Atlantischen Oceaan naar Havanna terenen Men gelooft dat in gerai Taneen Tredebreuk Amerifcaansohe troepen on wgldop Cuba zullen landen De Engelsohe bladen Testigen d Muidaebl der regeering op sommige Toorvallen in Arabië De Turken Tersieikett daar hunne troepenmacht en men TTeest dat Tarksthe Teroieringeu in die streken ten slotte Tan nadeeligen inTloed kannen wordea op d Engelsohe bezittingen in Aden De naaste aanleiding om de zaak thans te behandelen is dat Turksohe troepen zyn Terschenen te Lahedsch dat onder Engelsohe bescherming staat De gon erneiir Tan Aden zond derwaarts 400 man die echter niet meer de Turken Tonden Men denkt nu dat deze macht er wel zal bl JTen en ds anitan Tan Lahedsch een Indisch radjah worden zal De zaak heeft geen ernstige beteekenis daar de Tarksche regeoring wel wgs genoeg zal zijn om niet zich de Engelschen tot njand te maken Maar het sohynt dat men in Turkije wel wat Teel op de voortdorenSe rriendschap Tan Engeland Tertrouwt en daardoor dingen waagt die anders zonden worden nagelaten De bladen dringen er na op aan eens voor altijd aan de Turksohe regeeiing duidelijk te maken dat Engeland niet roornemens is haar in Arable geheel Trys hand te laten FBAMKBUK De toestand in Frankrijk ademt twyfel en onzekerlieid Niemand weet redit waar men heengaat De leden der verschillende fraetièn zgn het nog onderling oneens zuodat geen berekening te maken ia mtrent den parlementairen strgd die bedeu Maandag begonnen is Sommige leden der uiterste reohterzyde zgn roor ie Terlenging der volmacht Tan Mao Mahon Anderen beweren dat Cbambord nog kans heeft De ultra couserratiere en clericale dagbladen roepen om een dictator tta absoluut koning even ais de kikTorschen uit de fkfael die tolstrekt door een dwin geland geregeerd willen worden De heer Thiers beeft dezen wensch on op strenge knellende wgze geregeerd te wordra verladen week op geestige wijze gehekeld Volgens het Journal Je Parit heeft hij gezegd Frankrijk is in allei juist als een vrouw wanneer een vrouw geen corset aan heeft is bel Toor haar gevoel juist alsof ze niets aan beeft Wanneer Frankrijk geen ullerheersoher heeft sshi nt het aan t land alsof t zelfs geen hemd aan t Igf heeft Drre vergelijking is zeer waar Vele Pranbohen spreken alsof er g en middelweg is lussoheii een absolute regeering en regeeringloosheid Andere Fran schen zijn zoo ontmoedigd en hebben zoo weinig vertrouwen en geloof in eenigen regReriiigsvorm dat dat zij gaarne een nieuw soort van regeeriugsvorm zouden wiUon uitvinden Volgens de De boU is ilii zelfs het streven van de Comoiissie van Vijflieii Zij poogt een regeering te organiseeren meent liet blad wi ike nog dë dictatuur noch het keizerrijk noch de itpublifk nóch de monarchie is De Commissie geeft zeker ceuige aanleiding tot de onderstelling dat zg een onoplosbaar raadsel poogt op te lossen door den langen tgd welke zij laat ver Iqopen eer zij haar rapport uitbrengt De taak om dit rapport te schrgven ia opgedragen aan den bekenden Laboulnyi den schrijver van Ie Prince Caniche n Parit en Jmcrique De heer Baragnon heeft de l mer gedurende vijf minuten lii tloen B tiateren nn het lachen door uit te roepen het rapport komt maar niet het is nog op don bodem vtui den inkt koker Tan den heer Laboulaye Nu is d e inktkoker beroemd in geheel Frankrijk Toen liet keizerrgk op zijn eiudc liep rn het nieuwe plebiscit werd uitgeschreven behoorde Labuulnie hoewel een liberaal tot de mannen die dit plebiscit Iict warmst annbevaicii Hij vertrouwnc in Ollivier en wilde om een omwentejing te voorkomen dat men de proef zou nemen met een coiistitulioneel keizerrijk He Keizer schonk hem als erkenning van ijn diensten een prncbtigen inktkoker en een toespeling hierop is dos een bedekt verwijt van wankelmoedigheid en lichtgeiöovige aifrzeling Wij gelooven echter dat dit verwijt geheel onverdiend is Het ontzettend fiasco dat het raiiii terieOllivier maakte heeft Labonlaye evenals honderden andere arme aanhangers Tan den constitutloneelen rtgeeniil srorm geleerd dat men geen cjustitationeele uuiiarciiie kan loakeo met een Bonaparte of een Bourbon die absoluut willen regeereo en die een parlement allWn gebruiken om gedeeltelijk de Terantwoordelijkheid te doen dragen Toor doden die zondtr zgue Bii dewcrking gebeurd zijn Het Tertragen au het T rt nrpt niet toegeschreven wordea aan gebrek rtu og lu Laboulaye maar wel aan zijo wensch om het slephts nit te brengen na afloop der verkiezingen in de Aube en de Seine Inferieure welke Zondag jl hebben plaats gehad De republikcinsche partij beeft door toevallig de meerderheid te hebben in de cohimissie van Vijftien toch de macht gekregen om rapporten oTer Toorgeatelde wetten sleehtfl uit te brengen wanneer het haar gelegen komt eu langen staart Tan aajendementen toe te voegen waarover gïsproken en gestemd moet worcjen waarifcor e het aannemen an zulk een wet hk ertrag a kan De minderheid is de Kanier kan soms de meerderheid in de Commissie van Vijftien hebben en te recht heeft de republikeinsube mindijrteid in d Nationaje Vergadering het toeval ge egend waardoor zij deze groote controleerende macht verkieog j doch al kan zij nu het rapport ook stellen in haar geest zoo blijft de beslissing toch aan de vergadering of beter gezegd aan die aarzelende loden die nog niet weten hoe ze zullen stemmen en met linker of rechterzgde zullen medegaan naarmate vat de stem ming van het oogenblik Ten eiude te begrijpen hos de republijteiqeo de minderheid kunnen hebb n in de vergadering en de meerderheid in de oommissie ran rapporteur moet men dit in het oog honden de 7iO leden dervergadering werden by het begin der seMie volgens het lot verdeeld in 16 aWeelingen wier taak het is de Toorgestelde wetten te onderzoeken Elke fdeeliug benoemt een rapporteer Deze 16 rapporteurs komen bijeen en vormen de groote commissie welke bet eindrapport opmaakt en aanraadt af men weet aaanemen msndearen of verwerpen zal Daar op het oogenblik 18 plaatsen open zijn hebben slechts twee afdeelingen het volle aantal leden de anderen hebben elk 49 üesield echter dat de meerderheid 637 en de minderheid 200 was djin laa nog deze laatste de meerderheid kunnen hebben in 8 van de 16 afdeelingen en dit wel op deze wijze Qesteld dat twee afdeelingen van 60 en rijf Tan 49 geheel uit leden van de lAeerderheid bestonden terwijl in de acht andere afdeelingen de meerderheid 24 en de minderheid SS vertegenwoordigers had dan zou deze minderheid van 200 in TT nrrr r rr X ül1 1 t TÜT BINNENLAND Gouda 18 Novïmbee l e luiteiiuiit ter zee dar Iste klasse N A le Vries belioureiide tut de rol van Xr Ma Wiiclitscbip te Vinsterdam uurdt luet den 2Usteii dezer op nou nctiriteit gesteld Opde voordracht voor hoofdondrnvijzeres aan de openbare meiejp cliool voor iiiei r uit ebreid Inner ouderwiji 3e kiusse te Kotterdum zijn u a ne l iulMt mej S C Ë van der Beek en mej S Winkler beide hulponilerwij cres alhier Op ateriiag 16 November werd de reeks der volks voorlezingen der vereenigiiig Uitupaiiumg door Inspanning te Stohvijk geopend door eene lezing voii den beer J C Kroon die op eene verdienstelijke wijze eene Tcrhandelmg hield over Tborbecke Zijne lezing genoot algemeenen bijval Ook de bijdragen van de hoeren Hartogsveld Groeneveid Deinmers de Quint en Donk verschaften veel genot Stateii Generaal Tw ide Kamek Zitting van 17 November I lil deze zitting ia de nigemeene beriiadsia ïing over dl Stantsbegrooting niiiigevnngen De heer van ZuijleH trad in algeiuocne politieke beschouwingen waarv m de slc tS jiu was dat wij niet hebnen een kraohli i Ufgeering in welk gevjil men liclitolijk ge joüpt ordt tot ai drru ni ddiien van bevrcdigiug zijiiiT polilirke vrienden tlour boliueiniiigen coiicessièn en Hij adviseerde d it de Ilegfcring zicli geheel zou i maken van het coiicessieplan tot aanlig van spoorwegen op Java vervat iii het rapport iler commissie van bankiers t heer van Kuvk heeft aaii e lrongon op verbetering van het bcli stinjistel el on meerderen ijver in d it op icht De Minister van Jusiitie heeft er op gewezen dat de heer van Zuijleii zetT ui t algemeen en zoiiilcr aanvoering van bewij eu politieke oppositie had gevoerd over du zwakheid vau de Itegeering terwijl het gebrek ain behoorlijke samen verking tnss hcn de Rf gporing en de Vertegeiiwuonliginir grootendeels gelegen is aan lieir die elke samenwerking tegenhouden I c Minister van Financiën heeft gewezen op de vruchtelooze pogingen om tot doortastende belastinghervorming te komen terwijl partiecle regeling niet geheel is achtergebleven De Minister van Koloniën heeft de benoeming van den heer van Rees verdedigd als Zijnde geschied in t algemeen belang omtrent hot rapport der commissie over de spoorwegen in Indiê merkte hij op dat dit geheel Tan adviseerenden aard is Er is geen concessie g vrBa d evenmin gegeven De RegeeÜBg is ToUcaaen Vsq n de hmkiers ooV zoodat niets van de zinspelingen van den hoer van Zuijlen overblijft Pa Minister it1 éorlog brengt ter kennis van belangbekbeniltu dat olders of Toogden die Terlan en dat hunnen zonen of pupillen bij het instructie bataljon In dienst treden en die ter Toorkoming van noodelooze reiskosten de zekerheid willen hebben dat die jongelingeo doB tped Tereischte lichamelijke geschiktheid bezitten zich kunnen aanmelden bij den plaatselijkeo of giiroinienaoommandant in haene woonplaats gevestigd of wel der naastbg gelegen garnizoeniplaats op dat bedoelde jongelingen aan een voorloopig geneea kundig onderjcoek worden onderworpen D Miiiister vwi Oorlog heeft oao de rerschillende autoriteiteiteo des legers eene circulaire gericht tot bet verkrijgen van geschikte personen als plaatsvervangers bij het leger zullende de korpi coininandnnten met de meeste omzichtigheid te werk moeten gaan tot het tSsptta ran goed gedrag aan militairen die den dienst met paspoort verlaten In den loop T n deze maand zal het eerste deel het licht zlén van de beschrijving der uilkomsten van de jongste tienjarige Tolkateliing In de Nieuwe Si fra eM komen Toor 127 vacature als hulp onderwijzer laagste traotement ƒ 350 hoogste ÖOO 41 id ais hoofd onderwijzer laagste tracteroent 360 hoogste ƒ 700 en ƒ 80 voorwoning 3 id als hulp onderwijzeres en 2 als hoofd onderwijzeres Voor de vacature als hulp onderwijzer te Westmniis salaris ƒ 450 hebben zich geene sollicIlautcD aangeboden De Staati Courani iceW het gewone m i iiidelijksche overwicht mede van de opbrengst der rijksmiddelen over de laatst verloopeo maand Oct en over de afgeloopen tien maanden des jnara vergeleken met de raming Toor 1873 en de uitkomsten over 1872 voor gelijk tijdperk Daaruit blijkt dat de opbrengst in Oct klom tot ƒ 8 526 000 terwgl de raming voor dn flMond wa ƒ 6 387 000 dus ruim ƒ 2 millioen hooger opbrengst De raming over de tien naandeo Jah Ooi was 63 874 000 de werkelijke opbrengst is geweest ƒ 70 111 000 dus ruim ƒ 6 millioen meer De meeste belastingen bereikten in hare opbrengst OTcr tien maanden bgkans de volle som die er vmir liet grheele jaar voor is uitgetrokken Jn t geheel ontbreekt er om de raming over het goheele jaar te bereiken nog maar H s millioen gulden doch Nov en Deo zullen te zudjcu zeker méér dan 12 millioen guldens opleveren Een groot overschot boven de raming is dus roor dit jnnr reeds nu zeker Het V D meldt dat in eene voor eciiige dagen te Utreoht gebonden vergadering van bot hoofdliestuur der vrreeiiigiiig voor christelijk nntion ial onderwijs is beslottn uitvoering te geven aan het door da Stand opgeworpen denkbeeld om afzonderlijk up te treden in zake bet kindergeschenk aan den koning Het hoofdbestuur 7al als houfd coniité voor diozaak fungeeren en gelden verramelen van de leerlingen der scholen van die richting en van kinileren van ouders die voorstanders zijn van het christelijk onderwij ten einde op 12 Mei 1874 ccm geschenk nnii Z M den koning op Hd 2 j irig kunln sfeest aau te bieden Ui bericht van de Mepp Cour dat twee kolonisten n t Oininerschans een afdoend getuigenis in de zaak lan iltiu ILingscheii moord zon len hebben afgelegd wordt door de ƒ N tegeiig bprokon liet bericht is misschien omstnan uit het feit dat lie vroeger te gelijk met de long gearresteerde doch spoedig weer vrijgelaten persoon van de jelder dezer dagen wegens bedelarij naar de kolinie is opgezonden De Jong is thans in den Hang aan hel zandkruien om zijn brood te verdienen waartoe hij op zijn verzoek van de gemeente een kruiwagen en eeni e planken ten gebruil o liiirfi ontvangen Bchngel meldt zich dagelgks bij de puluic aan om onderstand Het geineentcliestuur van Brilssel heelt een uitstekenden maatregel genomen ten behoeve der verslaggevers van dagbladen Hel heeft kaarten doen vervaardigen van de grootte van een visitekaartje in een omslag van russisch leer Op dat kaartje staat met gouden letters Laissez paiser de preste en daaronder het wapen vau de stad met het woord Ge meentebestuur Aan de andere zijde is de naam van de eou ant vermeld onderieekend dnor den burgemeester Dit kaartje is votdueade pm het liU der redactie van eeuig blad teegang te geven zelfs daar waar hrt pnbliek ter strengite word geweerd In Nederland zal dit niet spoedig navolpug vinden Daar weert men bij voorkeur de verslng ev rs van dagbladen lOmdat het in de courant 7on komen yirn i Ct Ook aan het ü I w t ea uit een brief Tan de reede van Ëdic omtrent fiet gebeurde aldaar eenige bij oiideilieden medegedeeld fvaarin bevestigd wordt t geen reeds duor ons uit de Arnh Ct omtrent bet enteren eeuer praauw en den aanslag van een Atchiuees op den kummaijdagt van JJroekhnizen weal overgenomen Het volgende in genoemden brief verdient echter nog vermelding De jonge radja van Edie is ons l evrieud hg is 20 jaar en erg bang uitgevallen eenige kwaadwiK ligen hebben hem onlangs een zijner drie vrouwen ontroofd bij weende over t verlies bij wilde zelfs geen rijst eten bij wenschte hulp Er is geen mogelijkheid hem te helpen voor enkele weken kan men nog gerust t land iiigaao nu zon het niet te wagen zijn t Fanatisme werkt eenige badjiea hebben t vulk opgeruid Tegen de afvallige Rijkagrooten is een eiprditie afgezonden van de Koopman Timor Briel en Coekoorn den 21 Sept was de macht voor Edie Ketje uit een benting werden een paar schoten gedaan waarop de sloepen en schepen antwoordden De divisie landde Weldra rag nep de vlammen oprijzen De vijand was spoedig op de vlucbt gegaan des middags ten 4 ure was alles afgeloopen geen enkel man van de 100 mau sterkelandiugsdivisie w sgekwetst Die expeditie is dus ook weder goed sfgelooprn irDe oorlog nadert niaar t zal nog nl afloopen De voiivechters hebben t eeiste lesje uit de Beaumontgeweren gebad en rullen wel wat Voorzichtiger zijn Daarbij is liet met ledige buiken niet goed vechten en de bthoefti wordt overal groot Veel volk is reeds door nuod gedreven om de Zuid rerhuisd maar dat schijnt daar ruzie te zoeken lu een artikel getiteld Opeiiiaarieid klaagt het llanilelfhlad dat er geen Toldoende openbaarheid wordt gegeven aan hetgeen de burgera uiet alleen behooren te lezen Z oii8 liet BiJUad maar ook moeten kenniïH naoielgk tie wetten in het Staaiêlilad Voor et n paar duizend gulden kon in dit opziobt Teel verlii terd uorden Wanneer ile Kegeering zegt het blad aan elk gcmeenlebpstunr iwee exemplaren van het Siiiatiflilad zond een om te worden aangeplakt het ander om li worden nedrrgelegd op een plaatswnnr ieder hit hteeils kon inzien dan zou naar hetons voorkomt in lielaiigrijke mate aau dien eersten isch der opi nbaurlieid zijn voldaan Met het Provinciale en het gemeenteblad zou hetzeltde behoorenJe geschieden eu in de wetten die het provinciaal eu bet geueeiitcliestuur regelen een tiepallng te wurilen opgenomen om de openbaarmakuig te ver tkeren In lene dezer dagen te KIst gehouden algemeeoe ver Miileiiiig van bet Comité van het Uoode Kruis in de 0 er lJeiu i werd op voorstel van den secretaris von het Comité den heer Van Weezcl besloten als proeve eenige ziekenverplegers en ziekenverpleegsters aan te stellen om diensten te verrichten in huisgoziiireii op door het Bestuur hij instructie te bQ paic i voorwaarileii Vooral te platten lande woar door de verspreiding der bewoners over eepe groote oppervlakte een zieke zoo dikwijls moet alleen gelaten u orden zal een korps ziekenverplegers instaat om door eene goede loeAlieniirg van geneesmiddelen en eene bebüiirlijku veijorging van den zieke den geueeskunilige Uij te stnaii olsc i itl anr zgn Naar ona Door burg en wetb van Amsterd im is aan den raad ter overweging aangeboden een concept adres door den rand aan deu koning te richten umlrent het bij de tneedc kamer ingediende ontwerpvan wet betreffende de voorwaarden ter verkrijging der be voegdueid van geneoskundigc enz B en W hebben tegen dat wetsontwerp bezwaren omdat naar bun oordeel indien het tot wel verheven wordt de gelijkstelling van de Amsterdamsche studenten met die der rijkshoogesoholen iwat de examens betreft nog veel te wenschen z l overlaten Z j meeiien dot door eene kleine sanrulliog van bet ontwerp van wet waarbf bet afnemen der natuurkundige examens en van het theoreiiscfae gedeelte der geneeskundige examens opgedragen wordt aan de hoogleeraren van de wis natuur en geneeskundige fiwulteit aan het atlieuaenm illn tre aau die bezwaren tegemoetgekomen kan worden en z j stellen daarom Toor bet wetsontwerp in dien geest te wijzigen Te Leiden is een gerechtelgke vervolging aanhangig tegen een hospes die aan een bij hem inwonenden student een rekening van voorgeschoten gelden moet hebben ingeleverd waarop bjjna het dubbele bedrag stond uitgetrokken van hetgeen werkelijk was Toorgoschoten Het bedrog zal den man dnur te staan komen de zaak is Tan crimineelen aard Het Zwitaereche genootschap tot heiliging ran den Zondag heeft een prys van 1100 frs toegezegd Toor het beste opstel over den inrloed eener strenge Zonda riering op den gezondheidstoestand in het algemeen en nkeer bgzooder op dien Tan den werkenden stand In populairen vorm moet daarin hetgnnatig gerolg der Zondagsrust took mensehen ran rerschillendec leeftijd en onderscheiden maatschappelyken stand worden aangetoond en de ziekten worden genoemd en beechreren die door onafgebroken werkuamheld veroorzaakt of bevorderd worden bij j n die door den aard van hun beroep van het genot dier rust veratoken z n Ook een woord van toepusing mag niet ontbreken pe prijssntwoorden in bet Fmnseh ef Doitsch ge chreTen moeten oiterlgk 30 Sept 1874 zijn ingekomen bij den President de la Soeiété Suisse poor la sanctiBcation du dimanche Place de Chaabel 497 Teanehées de Flainpalaie Genive Laatste Berichten Parijs 17 Nor In eene vergadering van de uiterste rechterzgde welke gisteren avond gebonden werd is besloten bet plan der minderheid Tan de Commispie Tan Vijftienen te ondersteunen Op eens bgeenkomst Tan bet linkercentrum welke gisteren aTood werd gebood ia met eenparige stemmen verklaard dat men het volmaakt eens is met de denkbeelden iet meerderheid van de Commissie van Vgftiencn Voorts beeft men zich volkomen homogeen verklaard met de gevoelens uitgedrukt in het rapport vau Labuula e Volgens de jongste berichten betreffende de verkiezing voor een lid der Naiioiiale Vergadering in het departement Auoe had de heer Saussier gematigd lepublikein 30 203 stemmen op zich vereenigd en de heer Argence 22 44 terwijl in het departement der Seine Inférieure de heer Letellier Vulazé gemalij d republikein 83099 en Desgenetois 4S2UÖ stemmen op zicli vereenigden Bg de verkiezing in het departement Seine Inléneure waren 196404 kiezeis iti eschleven Dr heer Uoussalle repnblikeinsch candidaat is te Bean ai tot lid van ilcn lgemeenen Raad verkozen met I13C stemmen Op FIcury den candidaat der coiiservaileven waren 698 stemmen uitgebracht Londen 17 Nov De Tiines sprekende over de z iak van de Virginiu ïegl dat daar erioiider de lerdooilgebrachten zestien Engelschcn waren GrootBritsnniiit wellicht t besluit vau Amerika zal moeten deelen Kngeland zou daarbg mets anders wenschen dan eene berbaiing te voorkomen van barbaarsciilieden d e onze eeuw onwaardig zgn Indien nu de oiiafbaukelglbeid van Cuba tot dit resultaat meewerkin kon dan rou er geen enkele reden bestaau om die onafhankelijkheid met te erkennen Parijs 17 Nov De zitting der Nationale Vergadering IS geopend met de voorlering van eene Boodsehap van Mac Mahon wïarin hg zich verklaart voor erne prorogatie van rijn mandaat van zeven jaren De heer Ijaboulaje heeft voorgesteld de quae tie naar eene Commissie te verzenden om haar te onderzoeken INGEZONDEN De vreesetijke ziekte onder delf naam van Aziatisehe cholera bekend heeft in ilezo stad reeds een aantal offers geeischt en nog dagelijks heeft men een vriend broeder zojn of doebtcr vader of moeder te betreuren God alleen weet wanneer bet eiude komen zal Het Gemecntebestaur doet veel om de tivur gc lekte in haar loop te stuiten door bet zuiveren lii r straten door hi 1 kosteloos verkrijgbaar Èttlleu wui goed diiukwater door bet geven van beilzameu raad aan de ing tenen enz Dat hunne pogiageu niet den besten uitslag mogen bekroond worden en de ziekte spoedig uit ons midden ga Dan zal men met vele opofferingen de wonden trachten te lieelcn die er gesln ten zijn Dan zal wel eene commissie uit de geachtste ingi zetenen bestaande simeiigesteld worden om gelden en andere bciioodigdheden op te zamelen en uit te deelen tot leniging dv rampen Maar zou dit reeds nu niet kunnen geschieden nu reeds weduwen en weezen misschien te vergeefs wachten op de eerste levensbehoeften die nu door den dood van echtgenoot en vader uitblgven F nu misschien kinderen om brood roepen terwijl vader en moeder aangetast door de cholera huu niets kunnen verschaffen P Zou het niet beter zijn den armen heratellenden nu krachtig voedsel te verschaffen dan eenige weken later Hier voorzeker is spoedig geven dubbel geven Ja hoogst wenschelijk zou het m i zijn dat er mannen nit ons midden opstonden die deze edele taak opvatten Ik ben er zeker vao dat elkeen el iets zal willen atzonderen on het lot zijner medeburgers te verzachten Of zijn de bewijzen van HoU landache liefdadigheid niet vele Dat menigeen mijn gevoelen deelen moge en dat mgn zwakke stem moge versterkt worden door dien van vele ingezetenen tot bereiking van het voorgestelde doel K ge Burgerlijke Stand Gkbobfh ia Nor Adrüna Geertroida ooden T Haiamin CD G Snikkenbarg IS Abraham Reiaier oudera H J D Edsïg en J Laforee Hcrioaaai Chriitiaaa ouders J Baartman en J M N aow Johaana Geertroida oadera G Stelliger CD M vau Lceaweii Johanna ouders S Hofmao en A 1 Uoef Alciaoder ouders A Dortlaod en G Bof 16 Jobaou PieUroella otden B Wigeoaar en J P Aodera 17 Martoaa ouden C fle Craaw eo Ë Aruiet ifohaiiaet onders W JoogkscD en k faa der KlU Willem Hêudnk uden W van Hek em J P Bièsbroack OTriLED 14 N T A Verkaaik Sm It W 7 Steetekamp haUtr vai T T Ie Jtng Tl j G L C HauiBiW 68 j 16 W i Gent 7 j m 17 A ReebeeOf 6 w B no Baratcn hoinr vn W JoDgkoen 18 j n m P Prmng 40 j ADVERTENTIEN M SPttüUTen J M SPRUUT BüohNgB betuigen hnonen hartelijken dank voor de bewgzen van beiangatelling by de geboorte van hnnnen zoon betoond Gouda 17 Nor 1873 Het heeft aan belaugstelling niet ontbroken ouzeii dauk aan allen die ons zoo vele Jjewijzeu van deelneming hebben bewezen bij het overlijden van ons innig geliefd Kind H J VAN iiïR BEN M J TAN DEK BEN MaUREB Qouda den 18 November 1873 De ondergeteekcnde brengt ter kennis z ijner geachte Stadgenoten en verdere Begunstigers dat hg is VERHUIST vim de Korte Groenen daal naarde Oosthavcu Hy beveelt zijne BOBK en PAPIEUHANDEL minzaam aan en belooft eene spoedige en solide bediening Tevens wenscht hij de aandacht te vestigen op zijne LEESBIBLIOTHEEK en zjjne Toortdurende pogingen dezelve zoodanig in te richten dat zg aan de eischen van een f beschaafd publiek kan voldoen H J J LBIJEN Openbare Vrijwillige Verkoopiiig om Contant Geld op VRIJDAG 21 NOVEMBER 1873 des voormiddags ten 9 ure ten huize van de W ed W VAN ERK te Gouderak bij het dorp van MEUBELEN HUISRAAD BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN SLIETEN TAKKEN BRANDHOUT enz Alles daags vóór de verkooping te bezigtigen van des voormiddags 10 tot 4 ure Nadere infürmatien ten liuntore van den Notaris SPRUIJÏ te Oudevkerk ajd IJssel ë