Goudsche Courant, zondag 23 november 1873

ode ie malcen Zq gdooTen den jaisten weg te kebben ingeslagen met rich lelven te helpen Te dien eicie is hier opgericht eene rereeniging van baisTroawen nit alle standen Deze heeft Toor al de noodrakelgkate lefensbeboeften bij rleesch eieren mi boter enz eeo matigen doch n ar de OBstanuip leden befaoorl ken prys rastgesteld naar de laagste prijzen elders met bgberekening der kosten Tm verroer naar Kassei terwyl allen zich rerbond 0 hebben geen penning meer dan dien prijs te betalen Door standvastig en eendrachtig zóó te handelen gelooven zij aan de buitensporige eiacheo der verkoopers paal en perk te zullen stellen Wanneer de verkoopers hunne hooge prezen hardnekkig volhouden dan moet er gebruik worden gemaakt van goedkooper aanbiedingen uit den vreemde Dit is in sommige gevallen reeds met goed gevolg gedaan lOiscboon de vereeniging eerst sinds eenige weken bestaat heelt zij toch reeds verblijdende resultaten verkregen en telt zij reeds een auzienlijk aantal leden J og veel grooter gevolgen zou echter de zaak hfSben wanneer zulke vereenigingen ook in andere groote steden werden opgerioht en met de onze samenwerkten Daarom noodigen wij alle huisvrouwen in die steden uit ons voorbeeld te volgens en zich niet te laten afschrikken wanneer de zaak in den beginne niet dadel k gelukt maar moedig met ons te big ven strijden om een einde Ie maken aan eene ongelegenheid die ons allen gelijkelijk aangaat en de huiselijke rust dreigt te staren Het volk zal er ons dankbaar voor zyn November 1873 Dï Vkoüwïn tb Kusil A M E B I E A Het besluit Zaterdag morgen In den ministerraad te Washington genomen om van de Spaansche regeering voldoening te vragen voor de exeoutlèn te Santiago op Cuba en bij weigering tot de uiterste middelen zijn toevlucht te nemen heeft alom diepen indruk genaakt Bekend is het dat de openbare meeuing in Amerika op siisiuimige wgze maatregelen van geweld tegeu Spanje of liever tegen de vrijwilligers op Cuba eischt De regeering der Uuie was derhalve wel genoodzaakt om een dreigen den toon aan te slaan en wanneer Spanje eens niet aan hare eischen voldeed zon zij ongetwijfeld zelts ondanks zichzelve aan Spanje den oorlog moeien aaiidoeff TÈB pr zal het echlcr aarschijnlijk niet komen de Spaansche republiek heeft in het moederland de handen te vol dan dat zij zich niet alle opolïeringeii zqji getroosten om een conflict met de machtige republiek te vermijden Een telegram van Beuter iceldt dan ook reeds van den 14 uit Washington dat de Spuaiisclie regeering hare verantwoordelijkheid erkend en de verzekering barer vriendschappelijke gevoelens jegens dti Vtreenigde sleten herhaald heeft Zij keurt de execution ten strengste af en belooft herstel der grieven van de Amerikaaiische regeeriiig Castelar zal echter nog een siap verder moeten gaan en de autoriteiten die deze execution bevalen en deden ten uitvoer leggen streng straffen Weij ert hij dit of blijkt de Spaansche regeering daartoe de macht te missen dan is de interventie van Noord Amerika op Cuba onvermijdelijk en bet rijke eiland der Antillen zal weldra het aantal sterren in de vlagt der groote republiek met eene vermeerderen Van welke zijde men deze zaak ook beschouwt sympathie kan men voor geene der partijen welke daarbij betrokken z jn gevoelen Is het aan de eene zijde wreed en onmenschehjk dat tie wettige regeering van Cuba de opstandelingen als oorlogvoerende partij weigert te erkennen en daarbij betreurenswaardig dat Spanje op het eiland jaren achtereen een krijg voert bijna uitsluitend ten gunste van slavenhandelaars aan den anderen kant kan men der regeering het recht niet ontzeggen om iedereen die met de wapens in hand het wettig bewind tracht omver te werpen als zoover of oproerling te stiaffen Deze handelwijze moge wreed zijn zij is strikt rechtmatig en de Amerikaansche burgers die in strijd met het volkenrecht aan den opstand deelnemen of de iiisnrgenten met geld wapenen en amunitie ondersteunen Icunnen zich met beklagen wanneer zij voor dit misdrijf e strenge maar de rechtmatige straf ondergaan Het pleit zeker niet voor de voorzichtigheid en het beleid der Spaansche autoriteiten dat zij de wet m al hare gestrengheid toepassen op burgers van een machtigen staat omdat 7ij welen dat Spanje de macht mist om alle reclames eenvoudig met eene verwijting naar de bestaande wetten te kunnen beantwoorden Zij wisten dat de openbare meening in Amerika reeds lang eene interventie op Cuba eischte en konden dos verwachten dat bij de geringste aanleiding de regecring licht in dien stroom kon worden med gesieept Had Spanje de macht daartoe dan kon het met ii eer recht bij de regeering der Unie dan dexe te Madrid rcclameereu want z j legde willens en wetens nooit eenigen hinderpaal aan de flibnstiers die voortdurend nit Amerikaausohe haveils naar Cuba stevenden en de blokkade forceerden Zij heeft daarmede de neutraliteitswetten geschonden en hare reclames ten aanzien van het ter dood brengen van Amerikaansche burgers misten daardoor ejken reohtmatigen grond Aanvankelijk scheen het dan ook dat de bezwaren der Unie niet de terechtstelling van den Ameritawnsohen generaal Ryan betroffen maar lilteen het feit dat de Virginius niet in Spaansche maar in neutrale wateren gekaapt was Wordt dit feit bew qn hetgeen uit een nader onderzoek der zaak zal moetenblijken dan j Aiperika op dit punt in unvaj 8tereeht en dan wordt de tereclitstelling vari den generaal onrechtmatig en een mooril opeen Amerikainsch burger Maar de onvolledige telegraKsche berichten geven den indrdk dat deze eerste aanleiding te Washington gretig wordt aangegrepen om de publiekeopinie voldoening te schenken en onder schijn vau recht Cuba te bemachtigen Voor Cuba zeif moge de annexatie bg de groote republiek wenschelijk wezenen uit het oogpunt der menschelijkheid moge men erzich in verheugen dat aan de slaveruy en den bloedigen oorlog op het eiland eeu einde zal ko en tebetreuren blijft het dat ook in deze quaestie weder geweld en macht over het strikte reeht zullen zegevieren i Gk VSA 20 Novi HBES Gisterenavond had de derde bljeenkomat plaats der vereeniging Debatingdob ïlen drietal nienwe leden werflen aangenomen De heer Plate hield een belangrijke voordracht over Arhéiernaminge die tot een interessant debat aanleiding gaf over den toestiuid der woningen der werklieden over hel algemeen en in de stad onzer inwoning in het bijzjuder benevens over de middelen tot verbetering Heden morgen omstreeks om negen uur is het kind van zekeren Keuser dat op weg naar school was door een noodlottig toeval achter de groote Kerk alhier in het water geraakt is in een koker gedreven en eerst om 11 uur daarait levenloos te voorschijn gehaald Dit is voor decoders des te meer te betreuren diar zij binnen kort nogtwee kinderen aan de cholera verloren In de zitting van de Arrondissementt Recfatbank vau Dinsdag stond o a te recht D B in verzet gekomen van een ronnia vau 28 Oct waarbij h j wegens moedwillige mishandeling van nachtwakers te Gouda veroordeeld was tot gevangenisstraf van 15 dagen eenzaam en ƒ 8 boete of gerangeiiisslraf van 1 dag De officier van justitie eischte dat beschuldigde zou worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van i maand cellulair Mr H J van Buren trad als verdediger op en concludeerde tot vrijspraak van den beklaagde De minister van oorlog in aanmerking nemende de voort rende behoefte aan ofhcieren van gezondheid bij oBsUndmacht overwegende dat en vooral in kleine garüToensplaatsen het noodig is om daaromtrent maatregelen te nemeii speciaal wanneer door Ie bestaande behoefte geene officieren van gezondheid bij de schietoefeningen kunnen tegenwoordig zijn heeft door tuBscheiikomst van den inspecteur van de geneeskundige dienst der landmacht bij circulaire verordend dat gedurende de en winter bij alle garnizoenen een cursos voor de officieren van alle wapens gehouden zal worden om hen te bekwamen in de eerste beginselen der heelkunde Naar men verneemt zal eerstdaags het rapport der commissie van advies voor de reorganisatie van de Ned Hervormde kerk het licht zien Men weet dat o a ten gevolge van het ontbreken van vrijwilligers de lichting 1873 der nationale militie bij de infanterie langer dan vroeger moet worden in dienst gehouden Met het oog daarop wordt thans bij de verschiliciide korpjen in mime mate verlof verleend meesial voor 14 dagen Dit wordt zoover uitgestrekt als de belangen van den dienst maar eeiiigermate toelaten Het trekken van kader uit de militicns levert nog niet veel op vooral militiens sergeanten bekomt menweinig V D Staten Generaal Twgede Kauek Zittingen van 18 en 19 November In Ie zitting van Dinsdag is de discussie over de slaatsbe rootiiig voortgezet De hh ïeding van Bcrkliwut en Rerch v Heemstede hebben den aanval iu de vorige zitting door den heer Wiiitgens gedaan beantwoord De eerste wederlegt rcle beschuldigingen van den heer W tegen de antirevolutionaire richting en noemt de bewering als zou de antireTolntionaire parl j inmenging an den godsdienst in de staatkunde willen niets dan eene verdachtmaking De tweede wordt tot spiekeu genoodzaakt door de rede van den heer Wintgeiis Deze wilde nl volgens spr de Christclijkhistorisohe partjj geeaelen in den persoon van haren hoofdleider Dit vorderde tegenspraak De heer Wintgensbad volgens spr jhettwistvuqrin het laad willen aanblazen De heer W W twee personen aangevallen die niet in de kamer zitting hadden en dus lioh niet konden verdedigen en deze hadden nu wel da Uaden om zioh te verdedigen maar dat zou een stoijd WMdpn met tagelyke wapenen Zulk een strijd IS niet eoelmoedig De heer van Zuijlen zeide het vreemd te vinden dat de heer W opkomt tegen hetgeen in de dagbladen tegen hem wsrdt gezégd De pers heeft volgens spr het volste reoht te oordeelen en zelf te veroordeeien Je handelinj en der vartegenwoordigiui maar den hiden der vertegenwoordiging komt daarentegen het teeht ttie juoh aan dat oordeel niet getqgen te laten leggen De heer rao Baar verklaarde een tegenstanden te zjju van hei openbaar nsutnal oaderwgs en ofschoon in vele zaken nog geen vaste overtuiging hebbinde is wat het onderwijs betrelt zijn overtuiging onwrikbaar Wat betreft zijn votum over deze begrooting h j zal daaromtrent de inlichtingen der regeering afwachten De heer Haffmans tracht te betooeen dat de regeoiing ïeer zwak is Nu had de minister van koloniën ni de vorige zitting wel gezegd dat de regeering niet zwak as maar de iiKlieiiing van ontslag door het ministerie was genoeg een bewgs van de onjuistheid der bewering des minieters Kortelijk wordt spr door den min r kol beant woord Daarop was nadat nog eenige re en duplieken gegeven waren de algemeeiie beraadslaging afgeloopen Hoofdstuk I huis des Konings is daarop met algemeene stemmen aangenomen In de zitting van gisteren was aan de orde d beraadilaging over Hoofdstuk II der sianlsliegrooting De heer Wiiitgens wilde op de uitgave van de parlementaire atnkken bezüinigi en invoeren waarop de heer van Eek beweert dat dit eerst te pas koi t bij Hoofdstuk V der staalsbegrooiiiig De heer Jsockbloet stelde voor i amens de commissie der slenograB de post bevattende kosten daarop vallende met ƒ 600 te verhoogen Dit amendement neemt de min v fin over De heer Godefroi betoogt de wensohelijkhaid dat de ivet op den Raad van State toepasselijk worde op conteotieuse belasting zaken hetgeen de heer Uey denrgck met hem eens is De heer van Zuij4eu hoopt dat de vacature in deo raad van state bestaande spoedig vervuld zal worden z i moest daar eeu Indische specialiteit voor in aanmerking komen Hg is bet niet eens met den heer Godefroi Voorts moesten de komiezen b j de Kaad van State beter worden beloond Nadat de hh Vim Eek van Noameu en van den Beroh hierover nog het woord hebbon gevoerd beantwoordt de min v Just de vorige sprekers Daarop wordt hoofdst II aangetiomen met algemeene stemmen op iéa na die van den heer van Zuijlen Bij hoofdst Ill dringt de heer v Kek krachtig aan op verevening van de schuld Voorts vestigt h j de aandacht op de motie van den heer Richard in het Engelsche parlement waarbij besloten werd d Eogelsohe regeering te verzoeken zioh met andere mogendheden in verbinding te stellen om te geralten tot een internationaal scheidsgerecht tot voorkoming van oorlog De min zeide dat de Nederlnndsohe regeering nf zoude wachten wat de Engelsehe regeering deed De hr v Eek vond dat onze regeering daarop z i niet behoefde te wachten Nadat de min v buitenl zaken den spr beantwoord had eindigde de vergadering Heucu voortzetting De eerste kamer heeft Dinsdagavond hare werkzaamlieden hervat De heer Buchner heeft zitting genomen de hecren v Eysinga en Dumber hebben hunne geloofsbrieven ingezonden De laatst door de tweede kamer aangenomen wetsontwerpen Waaronder de Indische begrooting zgn naar de afdeelingen verzonden De afdeelingen van de eerste kamer der Staten Generaal hebbeu gisteren een aanvang gemaakt met het onderzoek van de bg haar ingekomen wetiont werpen waaronder de Indische begrootiog voor 1874 De minister van financiën beeft geantwoord op het afdeelingsierslag der tweede kamer nopens zijn be grootingshoofdstuk De minister meent aan de vergadering de beslissing te moeten overlaten over de beschnldiging van werkeloosheid door onderscheidene leden in eene afdeeliiig tegen hem gericht De kamer zal daarbij niet uit bet oog verliezen dat de werk kring van een minister voor een groot deel lijjl iip het gebied van de uitvoerende nsu t en dat bij verantwoordelijk is voor de richtige uitvoering en toepassing der wetten en voor de verdere maatrezélen van bcktuur Aet komt hem voer dat het niet billijk en piet in stands belang is laag neer te zien bp dat gedeelte van 4e taak van het hoofd van een veelomvattend depatJement Op wetgevend gebied had hij ftaarne meer wensahan tot stand ta brengen maar dat hangt niet alleen yan hem af en het schijnt dat ook de meerdeVheid hét oogeublik niet geschikt aeht voor belangrgke belastinghervorming Wat den wcnscfa van eenige leden betreft dat de maatregel van tractemeuts verhooging in ruimeren kring ware toegepast meent de minister te mogen opmerken dat zulk eene algemeene verhooging niet tot één depart ment zou kunnen beperkt blijven Omtrent den aandrang tot partiëele herziening of afschaSlng van sommige belastingwetten verwijst de minister naar de reeds gegeveü antwoorden b j de algem£6iie iKschoufvingen ea de redeoen aldaar opgegeven waarom hij vooralsoog tan dat verlangen geen gevolg kan geven Omtrent eene belasting op het verbruik tan den tabak zegt de minister dat deze den wetgever wel aautrektl De tabak is geen eerste levensbehoefte ea voor velen een artikel van groote weelde Aao de hefüiig dier belasting z jn naar de meening vanden niiiiisier rchter hier te lande groote bezwaien verbonden Vooreerst zouden de mindere en betere soorten moeielijk anders dan gelijkelijk ionnan belast worden en om dan eene eeuigzins belaagryke opbrengst te verkrijiien zouden de eerste zeer hoog moeten worden getroflfen in betrekking tot hare waarde Voorts zou de bloeiende binuenlandsche teelt die thans geheel vrij van tormaliteiten is onderworpen moeten warden aan hiuderl jke bepalingen eo ook de handel en de biuneii audsche verwerking van den tabak die eeuen niet oiMunzienlgken tak van industrie uitmaakt zouden de belemmerende gevolgen der accijnshefüog onderriniicn Die bezwaren schijnen echter met zoo overwegend dat zij van de heffing van eene belasting op den tabak zouden moeten doen afzien indien tut üe invoering van nieuwe accgnsen m gt worden overgegaan en eene opbrengst te verwiic itcn ware die tegen de onmiskenbare nadceleu eLiii iiis opwoog Nug antwoordt de minister op het volgende punt Tut ijü Ireiiwezen mjet hg verklaren dat eene eindn i luig in de zaak van de goederen ran St Agatha no iveinig is gevorderd De zaak is zeer eenv udig iuilien de staat streng z ju eigendommen wil loeu gelden doch de kimer weet welke conaideratiën d iarvau tot nog toe hebben ternggehoodeo De minister laat zich nader voorlichten ten einde daarna eeu besluit te neiaen omtrent hetgeen verder ii deze zaak zal zgn te verrichten Met stelleu van eeiiigt algemeene waarborg dat de goederen bestemd tot bestrgding van de kosten der openbare eeredienst bij de hervormden aan hunne bestemming blijven beantwoorden waarvan ia bet vofjrloupig versla wordt gewaagd zou met andere woorden iiedcrkumeii op liet wederinvoeren van een regeerinüstoeziclit op bel kcrkelgk beheer Dit regeeriujEstoezicht zon dan evenwel bezwaarlijk alleen ten opzigte der hervurmde gemeenten kunnen worden ingevoerd hit zou alle kerkgenootschappeu moeien betreffen Tegen zoodanige beperking van de bij de wet erkende autonomie der kerkgenootschappen terwijl alle andere zedelijke lichamen in het beheer hunner goederen geheel vr j zgn zou b j den miilistiT overwegend bezwaar bestaan De arrondisKments rechtbank te Utrecht heeft den bakker v B aldaar veroordeeld tot drie dagen celluWire gevaii enisstraf en eene boete van acht gulden wegens weigering om bij deu burgcrlgken stand aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon De 4f f 01 bevat een ingezonden stuk waarin lil hh J Steenbeek te Hcrwgnen en H E WulI ngs het plan opperen om Z M op zijn zilveren feest een album met de portretten der hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen aan te bieden De oiiderteekenaars hebbeu zioh te dien einde tot een voorloopige oommissie gevormd De heer V de Stuers vestigt er in den Ned Speet Ir aandacht op dat de beker door de staten van Holland en West Prieslaiid in 1667 aan den gevolmicbtigde op s lands vloot Volgeos het V D zal gednrende dezen wint r aan srgks munt met gewerkt worden dit zou in verband staan met de voorgestelde wijziging ftn htt muntstelsel In de afgeloopen weak z n te Ulreoht door de politie weder eenige personen die voor de koloniale dienst zich wilden verbinden maar door on oldoende papieren of doar aufeiehlktbeid wor de dienst zijn afgewezen naar de grenzen gebracht Deze persotien Üe meestal Duitschers zijn en geen middelen van bestaan beutten worden op koaten van het rijk per Rijnspoor aao de Duitsche grenzen gebracht In den laatsten tijd is van meer dan eene zijde het denkbeeld geopperd om het tegenwoordig palels op den Dam te AjMlerdam aan zijne oorspronkelijke bestemming van stadhuis terug te geven De hh 1 A Alberdingk Thijm H de Veer en A J vau Gendt hebben tblns een litnoodigiug gericht aan een aantal stadgenooten b j wie zij sympathie voor het denkbeeld ondergtellen om op heden bgeen te komen ten einde van gedachten te wisselen over de Iwste wijze waarop bet verwezenlijkt lou kumieu worden Eergisteren zijn door den rgtiigfabrikant den heer Gielen te Utrecht de beide wagens die bestemd zijn vo r de reldtelegraphie aan het hetaljou mineurs en sappeurs afgeleverd Meu heelt een rijtoer gemaakt om de gemeente om te zien in hoeverre zij als voeijkiigen volrieden Deze tocht is naar wensch geslaagd De toestellen voor de telegrapfaie zijn bij het bataljon ouder toezicht van dea aajoar ingeoiew Kromhout vervaardigd de proeven daarmede genomen hebben reeds de degelijkheid daarvan zoo klaarblijkelijk bewezen dat zg met de veldtelegraphie van het Duitsche leger kimnen wedqveren Naar wij vernemen wordt de geheele B jksveldwacht gewapend met tobterUmd karabljaen stdselRemmington J2 Ct In de provincie Utrecht blijft tieh de longziekte onder het vee bg voortduring tot enkele gevallen bepalen in de eerste week van November zijn wegens die ziekte onteigend en afgemaakt in de gemeenten Lopik 4 Jslbat 3 en Mijdrecht 1 stuks runderen Vergeleken bn de vorige jaien kan gecoostateerd worden dat Jeze ziekte aldaar aanmerkelijk aan het afnemen is Door t hoofdbestirar der sobippersvereenigiBg Sehnttevafr is een uitgewerkt adres gericht aan den min van binn zaken houdende krachtigen aandrang om de Urkerharen in ziSódanigen toestand te doen brengen dat de achipperq en de talrijke vissehersvloot aldaar aanwezig geen oo groote beiemmering meer ondervindt als dezer dagen weder t geval was Ala een bijzonderkeid wordt vermeld dat te Kampen een gouden regen in rollen bloei staat Naar aaeu aan ile Midd Cl uit Londen mededeelt is de directie der Great Eastern Spoorwegmaatsehappij sinds eenigen tijd met onze regeering in oiulerhaudcliiig over een direoten dagelijksohen mail dienst near Nederfimd over Vlissinfea Die dienst zon wanneer de Nederlandsche regeering in de door de maatschappij gewenachte 6nancieeie schikking mocht willen treden in verbaild worJcii gebracht met een door de nnntsohappij in te richten dagel jksclie vaart van Harnicb op Antwerpen waarvan de booten tot het afgeven van nwil pakketten passagiers en goedeten Vlissiugen zouden aandoen Te Parijs is thans ter bezichtiging gesteld een tegenhanger of tegenhangster van de Siameesc ie twceiingbroeders namelijk twee negermeisjes ongeveer 22 jaar oud wier lichamen van boven en beneden gescheiden doch in het midden ruggelings aan elkander verbonden zgn Hare gekatstrekken verschillen geheel van elkander even Is hare stemmen Mag men de berichtgevers gelooven dan heeft het eene meisje een alt het andere een sopraaustem en voeren zij zeer aardige duetten uit ook dansen zg op zeer bevallige wijze en ronder elkander te hindereu Voor de wrteuschap moeten zij vele belangwekkende versohgnselen opleveren b v dat de ene kan slapen terwijl de andere waakt dat de eene ziek kan ziju terwijl de andere een goede gezondheid geniet enZ Laatste Berichten Versailles 19 Nov in de Nationale Vergadering heelt de heer Goblet nfirzjen van de ontwikkcling van zijn amendement urn de behandeling der ronstitotioneeje weiten uit Ie stellen tot na de aan vulliimsverkiczingen De heer Kouher ondersteunde h t lourstel om een beroep up het volk te doen Uaap de meerilerlieid der Kamer nog altoos met houp veui M 13 vuoi hct heisui ilcr lüuarcliip zjo zal het bestnUr rbti ffi iliiht t kitAmheid hebben Hij verklaarde irfet te iijn tegeti éene verlenging der Toimacht van Mac Mabon voor deo ttjd ran twee of driejareD Hg wU slechia eea einde helpen naketi aaa de politieke agitatien en dit kaa ftUeen gtschieden door eene aitapraak van het volk Be Nationale Vergadering is ntet bij mackte iets 4u8rEaanu te stichten De heer Naquet sprak insgelyks voor en beroep op het volk i e heer Lsboalaje bestreed beider sienswijze Het amendement strekkende om een beroep op hey volk te doen werd vervolgens verworpen met Sa stemmen tegen 499 Vergadering van den Gemeenteraad Ditu 16 Nofcffiber TegeBwoordig de heer vaa Bergen IJzeDdoom voorz ea t de leden bebalre de hh Kist Krant iibarg f n tjaniiom de laatste had keouis gtgeveo dfe vergaduriug ui£t te kuuuen biJwoDcn Üe QOtaleD der vorige Ttrgaderiog worden gelezeo eo gearresteerd iDgefcomea xtjii eeae tnusive vaa Kijae Exeelleetie Aeil MiDister vanBiuaeol Zakea mededeekude dai door Z M den Kunidgdispensatie is verleeud voor O jartn tot opncbting eeoer dagsehoul Kottf eene ininive van hh Gedeputeerde Staten dezer provincie houdende $ oedkeunng der uitgetrokken subsidie aan de oudersche idene iDslellingea van weldadigheid Notif eene missive van dezelfde gelijke goedkeuring behelzende t n aaosien van de id Sehattenj Notif eeue miaslve au dezelfde goedkeurende den afutand tsB gerioleerden grond aan G Uogendcibrn eu vao der Lmden Notif eene missive van dezelfde goedkeurende de gemeente rei kening over 1872 Keooisgev eeue mianve ven dezelfde goedkeurende ée laatste wijsiging iB de gemeente rekening over lb73 Kenni v eene missive van B en W aanbiedende een ontvierpregle ment voor de beide gasthaizen Bestedclingshuis en Wee en £ lemoe8enier8hui8 ter visie eeue missive vau B en 9 aanbiedende een ontwerpbe slait voor de openbare scholen in vtIht ad met den aanbouw h eener nieuwe arii enach09l en de verho ing der traetcmen ten van het ooderwyieud personeel ter visie A Wordt gelexen het rappoit van de commissie van fabricageop bet adres van Gebr Kamphnijzen e S tot amotie vanden Korenbeurs hetwelk op grond dat de opgegeven bezwaren niet juist z n bevonden adviseert het verzoek met inte wiltigeo doch aan de opgAven bezwaren tet oioet t komen door afscheiding met eeJPbek ter vuie een adres vau J Gelisseo verzoekende op nieow aan hem op te dragen het onderhoud der plautsoeueu Üe commissie TSD bbricage meeut dat bij daarvoor de gesehikthi td besit waams het ter visie wordt gelegd een adres van den heer C J C Prince verzoekcDde eene afwgking m de gestelde loorwaardes der arf stane fcemeentegrond tot bot taoleggen vau eeu stoep lugevolgu de door heb opgegevene maat wordt iu tuaden gesteld au B ea W eeu adres van L llogerwaard vt rzocküiide de nog loopcnde pachtlijd van bet Reciiwijkschc Verlaat over te dut o aan J kalkman ter isie een adiet vau D vau Stranteu verzoekeode outslag als grafmakei op voorstel van Ü eu W ordt dit eervol verleuDtl mL l liet oogeublik dat ijii opvolger ïu dienst treedt siirt dcu van W de Hu n J Vau Dorp J Jansen J Blok eu A Vtrburg vcrsoekcudc tot grafmaker benoemd te würdeu ter visie een adres van W de Bruyn verzoekende ontslag als hulp onderHljzer tegen 1 Dec bttnclk eervol wordt Terlecnd Aan de orde Ëen voorstel tot ijzigiug der vcrordeuiag ter voldoeoiHg aan art 9 alinea l der wet tot voorzieuing tegen beaiitcttrhjke üickten B en W itellen voor aan dat verlangen van hh Gedt puteerdu btuten gevolg te geven met welk voorstel de vergndtrtug zich vetnmigt He verordenuig op dt beweegbare bruggen Op art 1 dat bepaalde dat dic bru jjcii sUipvoets moesten bereden virordeu stelde de heer Viruljr eeu amendomeut voor om da brug aan het cïuds der Klemcg daarvan uit te zonderen hetwelk aanleiding gjf tot ccnigu discussie waarna de verordening zouder eenige vcrSDderiDg algemeen werd goedgekeurd Het adres van duu Comoitssaris vau politie om veihoogiug van bezoldiging dooreen der Uden werd voorgesteld het tractement mvt f llM te verhoogen genoegzaam oudersteuud zijnde urdt bet in steiniuing gebracht en afgeweaan met 10 tegeu 4 fitcmmun die vau ds hh ütraver IW Drost Messemaker en Prince Een voorstel tot verkoep van den grooten volmolen na eentge discusiste lu stemming gebracht en goedgeki uid metis tegen S stemmen die van de hh Lugten en l nnce Illen voorstel tot vtrkoop Vso buomeu op bet Bolwerk by het Babst de heer Luijten il er teitige buhitiiden andoreleden sprekeu iu gulijk u zin waurna het genijzigdu vooretel om provisioneel altecu diu bouineu nelke bniderlyk zijn te doen verknopen iu stemming wordt gebracht en aangenomen met 12 tegeu 2 stemmen die van de hh Westerbaau eu Uoftgenbooui De voorzitter brengt ter tafet de aan d leden ter bsi gestelde missive van de Gezondheids ommissie aanradende om in verscMl de w jken gesuiverd drinkwater gratis verkrijgbaar te stellen volgens bet rapport van B en V gelooven deze dat dit op zoo eeu uitgcbieide schaal te veel geld zoude kosten doch stellen voor bij wijze van proef dit behalve op het btodserf nog aan de Vogekuzaug ieune haven en Raam verkrijgbaar te stellen eo met het rondr drn van versch IJaelnatcr insgelijks te blijven doorgaan na eeuij a discussie vt oidi het vouiattt van B r n VV in stemming ge brHfciit L n Hungeuomcu uu t 11 tc cn 3 stemmen die van da tiii Uiuogltevci van rLiiii iiigi ii en Huogenboom hu mitchtiging otu uun ili cnouen besluiten aitvoeriii zouder resuuiptie te geven timligt de vergadering