Goudsche Courant, zondag 23 november 1873

i P OSTERIJE IV Met rerwijiingnaarzgn beridit ran den 17 deier bericht de Directenr ran bet Postkantoor albier dat de aangekondigde baslichting aan het station ten 18 nre des middags ingevolge ontrangen berelen niet zal plaats hebben loodat de brier en Toor de bean ts Amsterdam ten 11 35 nre s mor fena in de bns aan het Postkantoor moeten bezorgd z n De Directeur ran het Postkantoor D J A VAN KEUIJNE mmm mio TJIT V OEE IISra te geven door de Afdeeling ülterlifke Welsprekendlield op MAANDAG 24 MOVEMBEB 1873 des avonds ten 7 nre preciet in de Sociëteit ONS GBNOBGEN Door de tijdsomstandigheden zal de uitvoering NIETF gevolgd worden door een BAL Mevrouw ECK van Peehk Crabethstraat verlangt met 1 Febmarij ÉENE ZINDELIJKE KEUKENMEID die goed kan koken en genegen hniswerk te verrichten TWIJNSFINNEfiS knnnen dadel k en vast werk bekomen Adres franco brieven letters A B bfl de Boekhandelaars SCHËLTEMA EOLKEMA Bearssteeg Amsterdam Gouda 20 Nor Bg kleinen omiet bieren de prijzen nagenoeg onreranderd Tarwe puike Zeeuwsche 13 75 a 14 60 Mindere ƒ 12 60 a 13 25 Polder paike 13 26 a 18 60 Mindere 10 76 a 12 Kogge puike ƒ 9 a ƒ 9 75 Mindere y 8 a ƒ 8 75 Voer ƒ 7 a 7 80 Gerst puike 8 25 a 9 Min dere 7 ü 8 Haver zware 5 4 6 Ligte ƒ 3 76 a 4 76 Hennepzaad 8 26 De veemarkt met gewone aanroer alle soor ten gingen traag van de baud rette rarkens van 23 a 27 cents per half kilo magere rarkens en biggen met groote aanroer de handel traag Kaas Aangeroerd 26 partijen pryzen 30A 34 GoeboterV 1 46 a 1 65 Weiboler 1 20 a 1 30 Burgerluke Stand GtaoaiK 17 Hov Johimo ooderi i Mn Wgk cd F £ Vuyk Petros tucab oiideri V latje eu E Straver Bcrnardos oudcra C Nicbtiug eu M Jaapers Johsniul Jacoba oudera M F Veri I eo H M vau deo Aakcr 18 Abraham M iea ouders V A Trgbita en B lao Aala OvuLioan IS N o T Strarer j M tan l er 10 w C H Unjt 3 j m J9 A C Kervel 7 j n m S C ra Cati 2 j 4 a GaacwDi 19 No J nu Noa en E Blom B Tamae m W ü Graveategn C Verkley en M de Groot ZUIVER DRINKWATER Evenals lucht is ook water voor ons bestaan onmisbaar Even noodlottig als bedorven lucht voor onze gezondheid is even noodlottig is bedorven water daarvoor Er bestaat verband tusschen slecht drinkwater en typhns tusschen slecht drinkwater en cholera Br is zeer veel slecht drinkwater in ons land en in onze gemeente Het is bekend dat het grootste gedeelte onzer bevolking het water onzer grachten bezigt zóó tot bereiding der spijzen als tot drank In diezelfde grachten loopen al onze riolen uit vloeit al het vuile fabriekswater en wordt op bijna ieder nor van den dag en vooral niet minder van de nacht allerlei onreins geworpen óók door het groot getal doorvarende schippers Ben gevoel van walging bevangt menigeen wanneer hg ziet dat onmiddelgk naast de nitmonding van een riool water geschept wordt dat veelal zelfs zonder gefiltreerd te zgn als kookof drinkwater dienen moet en een gevoel van verbazing bezielt hem wanneer hg tevens bemerkt dat theeriyke regenwater of niet of zeer onvoldoende wordt opgevangen Ons grachiwater is nog zoo slecht niet zoo hoort men vaak dezen of genen spreken terwijl hg wgst op de helderheid van dat water nadat het bezonken of gefiltreerd is op den vrg goeden smaak en de reokeloosheid Het ia waar dat deze eigenschappen van goed water veelal door ons grachtwater wor n bezeten muar het is niet waar dat daaruit de voortreffelijkheid van dit laatste mag worden afgeleid Het is de bron van de hier zoo veelvuldig voorkomende diarrhee elders de Gouwenaar genoemd gedurende de eerste tien maanden van dit aar zjjn daaraan in onze gemeente 12 der overledenen gestorven Die goede eigenschappen van het overigens slechte water vinden naar verklaring in de ruime waterverversching gedurende een groot gedeelte van het jaar kan deze niet plaats nebben b v bg strenge vorst d n wordt het water geel en onaangenaam van reaken smaak I In zekeren zin is het jammer dat die waterver verschiug zoo flink kan geschieden want daardoor valt t moeilijk het schadelijke van dit oogentchijnlijk goede water aan te toonen het valt moeilgk aan ieder te bewijzen dat in dat water allerlei schadelijke stoffen opgelost zjjn evenals b v suiker er in oplost zouder de helderheid er van weg te nemen In September 1867 werd te Utrecht alom de volgende waarschnwing aangeplakt Stadgenooten Drinkt geen grachtwater en gebruikt het zoo min mogelijk in uwe huizen In Utrechts grachten verzamelt zich het vuil van alle stadsriolen en van een groot aantal sekreten De uitwerpselen der cholerazieken komen ook in het grachtwater Het grachtwater is voor de gezondheid gevaariijk Dit alles kon ook van Gouda gezegd worden en grootendeels kan het dit nog Die waarschuwing werd hier overbodig geacht omdat ons gemeentebestuur het nadeel van dit water inziende versch IJselwater kosteloos deed aanbieden Dit was voorzeker een groote maar geen afdoende verbetering Het IJselwater is minder slecht dan ons grachtwater ten minste wanneer het op eenigen afstand van de stad wordt gehaald maar zjj t dan ook in mindere mate daarin zgn deselfde schadelijke stoffen opgelost die het grachtwater afschuwelijk maken Het vuile polderwater loopt in den IJsel en de verontreiniging door schippers geschiedt daarin op groote schaal Ook voor dit water is alzoo bezinken of filtreeren onvoldoende met mtzondering van de tijdsbepaling vijf jaren werd dus veranderd in zeven jaren Dezelfde verandering werd gemaakt in het oorspronkelijk voorstel van Changarnier waarbij dan nog in aanmerking kwam het amendement van Depeyre om den president te geven den titel van president der republiek Het groote verschil dus tnssohen de beide voorstellen die hoofdzakelijk iu aanmerkiog kwamen ib dal io het eene van de minderheid der commissie MacMahon wordt benoemd tot president der republiek oualhaukelijk van hetgeen omtrent de constitntioneele wetten zal worden beslisi terwijl iu bet andere de benoeming eerst van kracht werd verklaard nadat die wetten zijn aangenomen Iu beide gevallen dus werd Mac Habon benoemd tot president der republiek maar in het eerste geval 11 zyne benoeming definitief in het tweede provisioneel om later definitief te worden Nu kannen wij daarlaten in hoeverre deze onderscheiding in werkelijkheid meer is dan eene subtiliteit waardoor het linkercentmm trachtte te redden i at er nog te redden was toen een beslnit der vergadering het onmogelijk had gemaakt te beginnen hij het begin nl by het organiseeren der republiek om baar don een hoofd te geven De zaak zuu zuiver geweest ziyn indien men eerst had gehandeld over de organieke wetten en dan overeenkomstig die wetten een president gekozen had Nn eerst de president gekozen worden moest om dan later eerst de republiek m te richten waarvan hij hel hoofd zon ijn kwam men vanzelf tot al deze fijne onderscheidingen waarvan het de vraag ia ol zg in de praclijk doel zonden treffun Do nitihig van htt debat is geweest dat het denkbeeld om over den regeeringsvorm te doen beslissen door eene algemeeue stemming in Frankrijk is verworpen met 449 tegen 88 stemmen zoodat de linkerzijde dus wijselijk niet dit Honap irtistiscbe plan beeft ondersteund liet eerste artikel van hit voorstel van Depeyre huuilcnde de bepaling dat Mao Mahon s volmacht wordt verlengd vuur den tijd van zeven JBjr teiwijl hij den titel voeren zal v n president der republiek is aangenomen met 383 tegen 317 stemmen ender welke tegenst inders vermoedelgk de uiier t rechierzijde der legitimisten Daarop is nog een amendement verworpen om de kamer voor een dtrde te hernieuwen alvorens de constitntioneele wetten in behandeling komen Het i tweede artikel van het voorsiel Depcyre bepalende dat de commissie voor de constitutiuneele wetten zal worden benoemd door de geheele vergadering en niet gelijk de rapporteur der commissie voorstelde door de afdeelmgen is aangenomen met 374 tegen 330 slemuien Vervolgens het geheele ontwerp met 378 tegen 310 Het voorstel van de meerderheid der commissie van rapporteurs is daarmede natuurlijk vervallen en dns Mac Mahon definitief benoemd tot president der republiek die ecbter nog gevormd worden moet door de constitutuueele wetten zoodat in dit opzicht de roorloopige toestand voortduurt Donderdag hield de Pruisiache landdag een zitting waarin het wetsontwerp werd ingediend betreffende de onteigening van grondeigendommen De behandeling van het wetsontwerp betreffende de grondbelasting in de nieuwe provinciën werd uitgesteld wegens ongenoegzame voorbereiding Een wetsontwerp tot nadere regeling van de inkomstenbelasting werd na eenige discussie tot de tweede lezing toegelaten Verder werd besloten evenals het vorige jaar den Woensdag te houden tot afdoening van ingekomen ver oeksch riften Bismarck wordt in het begin der volgende maand te Berlijn verwacht om daar te blijven waar chijnli k zal dan spoedig worden beslist over den lijd der rgksdagsverkiezingen men meent dat de p zullen plaats hebben iii het begin van Januari in Elzas Lotharingen echter op het laatst van Jannari In den Beierschen landdag heeft de mi n ilp vnn oorlog iiigi dieml een anvrngo iui eru bU Leu i Wuon ciediet van 24 niillioen gulden voor de Uitiu lnig vun het leger in di luoinorie van toelichting uordt gezegd dat zuoHel bet belang vnu Beierei us tig verpliclitiii tii icgeuovtr net rijk tiangi aiwii daa voor St NICOLAAS CADBAUX in vele goorten voorhanden bfl Lange Tiendeweg alhier H FRMPS SNEL Commissionair in JBffecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito van 100 tot 1000 thans a 4 rente 1000 en daarboven a 5 Kantoor Westhaven B 145 Openbare Vrijwillige Verkooping van eenige perceelen Wei ofHooiland te zamen groot rnim ISy Bunder gelegen in het 2 blok van Sectie D der pol derverdeeling in dep Zuidplaspolder binnen de Gemeente van Waddinxveen op DONDERDAG 27 NOVEMBER 1873 de middags ten 12 ure in het Schaakborb bewoond door den Heer A W v WERKHOOVEN op den Kleiweg te Gouda Alles te aanvaarden met Kersmis 1873 en betaling der Kooppenningen 15 Jauoarij 1874 Nadere informatiën te bekomen ten kantore ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon M NUGTEREN VAN Bochove Moordrtcht 17 Nov 1873 ♦ Heden overleed tot onze droefheid ons jongste kindje MAURITS S B va LEEB J VAN LEEE Visser Gouda 18 Nov 1873 Algemeetie kennitgeving Tot onze diepe smart overleed heden ons geliefd zoontje 8TBPUANUS in den leeftgd van mim 2 jaren J P VAN CATZ E L VAK CATZ BlEZENAAK Gouda 19 Nov 1873 RÜnspoorweg iVlaatscliappij De Notaris S LAGERWEIJ te Worrden zal ten behoeve der Directie van genoemde MaatBchappg op VBUDAG 28 NOVEMBER 1873 s voormiddags 10 ure in het StationsKoffijhuiste Wofrden publiek VERPACHTEN voordentijd van 6 jaren Diverse percelen GRASLAND en TÜINGROND alsmede de TALÜDS en BERMENter wederzyde van den Spoorweg te beginnen by mijlpaal N 1 nabij Utrecht tot aan mjjlpaal N 35 nabg de oostelijke ringvaart derZnidplaapolder en de VISSCHERIJ in het water langs voormelde bennen in verschillende percelen i Breeder bij biljetten omschreven en nadere infbrmatien bg de Opzigters langs den Spoorweg u u ü miilbUX U van den Notaris A N MOLENAAR te I Waddin meen ürbanus Pillen bereid volgens het aloudftyen echte recept van I de Wed KOENEN ZOON Chemisten 13 l Vaar schuwing Deze ÜRBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes a 37V3 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen Gonda Dr ik en A Brinkman Openbare Vröwilllgc Vcrtooplng ten gevolge van minnelijke ontbinding en liquidatie der Vennootschap De veiling op DINGSDAG 25 NOVEMBER 1873 De afslag 2 DECEMBER beiden des voormiddag ten 11 uur in het na te noemen Logement Tivoli te Gouda ten overstaan van den te Waddinxveen residerenden Notaris A N MOLENAAR van het zeer aangenaam en voor de uitoefening dier affaires allergunstigst gelegen KOFFUHÜIS en LOGEMENT met UITSPANNING en PLANTSOEN genaamd staande en gelegen aan de Spoorwegstraat zeer nabjj het Station van den Nederl Bbijnspoor w binnen de Gemeente van O O TJ ID Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen zijnde 1 Februarg 1874 of zoo veel vroeger als zal kunnen worden overeengekomen Alles biJ verspreide billetten in het breede omschreven en zjjnde informatiën te bekomen ten Kantore van den voornoemden Notaris MOLENAAR Puik smakende n alle soorten uit het Magazgn van de Heeren WOLTERS en JONKER te AimUrdam te verkrijgen bjj H W M STEEVENS Banket en Koekbakker ie Gouda n alle COURANTEN worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkraan te Gouda Een afischrlft is voldoende Gezondheid Kracht en Levenslast geren de nïriemccn in ïebruik z nde Engelsche GczoiKllields Pillen ook bekend onder den naam van Gal Slijm en Maagrpillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zjj werken aangenaam en zacht voor hoest geI vatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenarüen smaak in den mond bü het ontwaken hoofdpijn misselijkheid ZJj versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zjj bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bjj den Heer J C ZELDENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te WatMinxveen bg C T Hazenbebo 1 1 Namaaksels zjjn hier niet van bekend I y Q Zondag 23 November jjp 44 GOUDSCiËCÖURAWT Vieows en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken Oelnkfcig is sedert eenige jaren een zeer eenvoudig en uiterst goedkoop middel bekend waardoor het water zoodanig gezuiverd wordt dat de verontreinigingen worden vernietigd of onschadelijk gemaakt De o£Scier van gezondheid L P v Vlaanderen die in 1866 op de Maas bg Rotterdam op een oorlogschip geplaatst was rapporteerde dat deze wijze van zuivering aan het Maarwater de min of metr purgeerende eigenschappen ontnam ja zelf dat onder het gebruik van aJdut gezuiverd water de diarrheên ophielden die door gefiltreerd water waren verwekt Tgdens ae thans in deze gemeente heerschende cholera épidemie werd dui ook van deze zuiveringsmethode meer gebniik gemaakt Vale ingezetenen zuiverden zelf het water op voo lichting van deskundigen terwgl andere ve n de loffelijke aanbieding van den heer L Slot maker gebruik maakten Ook Van wege de gememte wordt beproe 1 dit water te doen gebruiken Nadat het eer t alleen op den Stadswerf kosteloos verkrggba r was zgn thans ook in den Vogelenzang op e Nieuwe Haven en op den Raam vaten geplaatt b waarnit het door het publiek kan worden gpti it Zoo blgkt dat men algemeen tot het gebruik van dit water ornaat zullen er op meer punten in de stad vatsn wórden geplaatst en wellicht zou het gemeentebestuur er dan toe overgaan om niet alleen bg het heerscben van cholera of aene aadarrbeanettelgke ziekte maar altijd dat water rerkrügbsar te stellen Het is beter den vgand buiten de stad te houden dan hem eerst ongehinderd te laten binnenkomen en te laten moorden en dan eerst hem te bestrijden Cholera u te voorkomen door goeden afvoer der menscheljike uitwerpselen en door zuiver drinkwater Biedt het eerste nog groote moeilijkheden aan het tweede niet Doen we dan wat onze hand vindt om te doen en laat vooral onze gver niet verflauwen nu in de laatste dagen de ziekte een gunstigen keer schgnt te nemen Het gevaab blijft DBEIGEN Wij koesteren weinig illnsiën omtrent het I gebruik door het groote publiek van dit ge zuiverd water te maken Wg zjj o er van overtuigd dat ook hier gemakzucht menigeen er van af zal houden om zich dit water te verschaffen zoolang hjj aftreksel van allerlei vuil in zijn onmiddeljjke nabijheid heeft wg zgn er vau overtuigd dat ook hier de kracht der gewoonte die het oude behoudt niet omdat het o rf maar omdat het oud is ook deze verbetering in den weg zal staan wjj zijn er van overtuigd dat ook hier onkunde omtrent het gevaar aan slecht drinkwater verbonden een niet te versmaden bondgenoot voor gemakzucht eu slentergeest zal zjju maar wjj zjjn er OOK van overtuigd dat dit alles te overwinnen is wanneer door heil aan iHeii t voorrecht van meerdere ontwikkeling gegeven it hun persoonlijken invloed gebruiken om dit water algemeen ingang te doen l inden BUITENLAND Bnlteiilaiidscli Overzlclil Met beloii 8teiliug agn weder de ougen op Versailles gerioht geweest doch de hoop dot eindelp een dejiiiitirf gouvernement zou gevestigd wotden is in rooi ïervlugeii Zoo s onze lezers weteu was de cotmnissie voor het vuor8tel thnngHriii r na de boodschap van MacMahon weder in overleg getreden met de regcering De meerderheid niceiide dat deze poging om tut ecnig vergelijk te komen nog vruchten dragen kun Desiiietteiuin bleif zjj later haar voorstel hiuidlmven