Goudsche Courant, zondag 23 november 1873

ditgare noodzakelijk maken De minister ran financiën diende tegelijkertijd een wetsontwerp in betreffende de beschikking orer het Beiersche aandeel in de Fransche oorlogskosten ten bedrage ran 90 millioen thaler de baitengewone oorlogsailgareu tullen vit de fransche oorlogskosten geTondeo warden Ten aanzien der Spaansch Amerikaansche rerwikkelingen valt te vermelden dat blijkens ffioieele mededeeliug der Engelsche regeering asD de dagbladen cicb onder de geëxecuteerden te Santiago 16 £ ngelsche burgers berondeo dat de regeering alle latere quaesticn naar aanleiding ran de eerste ezecutien reserveerende het Spaansche goaTemement en allen wien zulks aangaat aansprakclgk stelt roor het leven der 7 Engelsche burgers onder de bemanning Tan de Virginius die nog niet gefusilleerd zgn en eindelyk dat een telegram ran den firitschen gezant te Madrid gedateerd 16 Nor bericht datCaatelar onmiddellijk aau den kapitein generaal ran Cuba getelegrafeerd heelt om alle ejiecutien te staken Wat er in de zaak ran de Virginius gebearen zal is nog niet duidelijk Het geval zelf is nog niet nauwkeurig bekend en men weet nog niet wat de Spaansche regeering kan en wil doen Ééne zaak echter ia reeds zeker nl dat de Engelsofae regeering er evenzeer bg betrokken is als die der Unie eu deze beide dus zullen moeten pogen gemeensphappelyk te handelen De Timga verklaart zich voor het plau om Cuba te erkeunen als onaf hankdijken staat ouder bescherming van Engeland en de Unie liet blijkt dat de Virginius reeds sedert lang ondersteund door de Amerikaausche autoriteiten de opstandelingen op Cuba door aanvoer van wapenen en krijgsvoorraad bijstond De verbittering dus der Spaansche autoriteiten op Cuba is wel te begrijpen Desniettemin blijft dc e terechtstelling zeer onhjbdig Pe negeeringen van Engeland en de Unie zija nn ais het ware genoo lzajkt om tusschea beiden te komeu en wanueer Cutm thans dientengevolge voor Spanje te loor gaat zullen de Spanjaards het wijten aau de regeering van Castelar ofschoon deze er onschuldiger a in is dan eenige andere Voor het overige zijn wij van mecning dat het verliee van Cuba voor Spanje een voordeel zou wezen wanneer de tusscbenkomst van Engeland en de Unie bewerkt dat er op het eiland een geiegelde staat van zaken kome Maar roor het oogrnbtik zelf kan de lepablikeinsche regeering in Spanje door deze ongelukkige gebeurtenis niet in kracht winnen B j de verkiezingen voor don Brusselschen gemeenteraad hebben de liberalen behoorendc tot de fractie vaj Hunibeeok de zege behaald met hunne caiididateii de heereu Baulfe Deleoosse en Uheude De schoriimaker Boohart door de katholieken gesteld beeft het onderspit gedolven de afgescheiden fractie der liber le partij onder den lieer Orts die voor doctrinair wordt uit ckreten h id andere candidateii gesteld die ediler de nederlaag leden ENGELAND Met genoegen is overal in Engeland de spoedige oplossing der moeilijkliedcii met Turkije gezien Men kan weer gerust liet hoofd uedtrleggen nu men niet te zorgen heeft voor de maclitsuitbreiding der Turken in Arabie liet cmdigi n au de moeilijkhejd met Turkije geeft het publiek gelegenheid al zijn aandacht te wijden aau lie overwinning door sir Garnet Wolseley aan de Gou Ikust op de A haiitijnen behaald Door een snelle strategische beweging zijn de Ashantijneu omsingeld geworden aau drie ügden eu op de vlucht gedreven De inlandschc troepen de lloussas hebben zich onder aanvoering van Eugelsclie olTicieren zeer goede soldaten getoond Zij hebben dezelfile deugden en föuten als onze Ifnkaanschc soldaten in Nederl In die d i hun moed en dooilsvrrncbiing is groot en ze gehoorzamen aan de krijgstucht totdat in den strijd hun hartstocht ontvlamt wanneer de barb iar8che natuur de bovenhand krggt en zg met toomelooze wQede op den vgand inhakken zonder de bevelen van hun officieren te gehoorzamen Dit Engeland moet daarom aannenlijke versterkii g van Europecsche troepen ii iar Afrika geionden worden daar niettegenstiande de o crwiniiing de strijd een ernstiger aanzien krijgt en de kleine oorlog een groote oorlog blijkt te worden De getalsterkte der Ëuropeesche troepen in vergel gking met die der Inlandsche was daartoe te klem Geen sinecuur is dus op het oogenblik de betrekking van minister van buiteulandsche zaken in Engeland Want hij moet zijn aandacht wijden niet alleen aan de Turken in Arabie en de Ashantijneu ann de Goudknst maar ook aan de Spaansche janitsarcn op Cnba Deze naam is sinds lang gegeven aan de Spaansche Creolen die op Cuba oorlugvoereu met de opstandelingen en die zoo goed als nitts geven om hetgeen de Spaansche regeering hun gelieft te gebieden of te verbieden Gelukkig is het voor den dicpbrtlroefrien senor Casle ar dat de Cubaansche vrijwillgeis niet alleen Amerikanen maar ojk En gelschen hebbtri doodgoachoten want het geiamenlijk optreden van Eiigelaud en de üuie maakt een oorlog buiten alle quaestie en btelt hem in staal het hoofd te buigen voor de overmacht en dus aan Amerika en Engeland de taak over te laten de orde te herstellen op de Koningin der Antilles Een protectoraat van de Unie en Engeland over een onaf hankelgk Cula is beter voor Amerika zeggen de Engelsche bladen dan de inlijving van een nieuwen staat met een negerbevolking en een beerschende kaste van Spaansche Creolen en is beter voor Spaig e dan een uitputtende oorlog welke tot niets leidt Terwijl men in zijn ernstige oogeublikken al eze gewichtige belangen bespreekt gebeuren in Engeland zelf wonderlgke zaken welke wel geschikt zgn om oud en jong bezig te houden als men des arouds aan het hoekje van deu haard zit te keuvelen In huizen waar moorden gepleegd zijn spookt het wel eens gelgk iedereen weel die ia zgujeugd leel rooverromaas gelezen heelt Uet heelt o s daarom al reeds lang verwonderd dat er op de Engelsche spoorwegen waar door het wanbeheer der diieoliën door het onregelmatig aankomen en vertrekken der treinen door het overwerken der beambten zoovele onschuldige reizigers ieder jaar vermoord worden nog nooit een spoorwegign is beginnen te spoken Lang kon dit echter niet nitbigven en het verschrikkelijke werk is thans begonuea 1b Lancashire bestaat een geheimzinnige spoorweg Aan ouziohtbare handen is die weg toevertrouwd en geeu enkele trein galt er over heen zoodat deze weg de eenige ia in Engeland waarop zelfs niet één reiziger per week zijn leren rerliest In den gemeenteraad der stad Garatang is deze wonderlijke spoorweg ter sprake gekomen Ten noorden der stad loopt een straatweg welke men op enkele punten niet kan begaan tonder koiediep dour het water te waden Nu behoort deze weg iu orJe te worden gehouden door de direct e van de Garstang and Kuott End BaiUvajr Company welke ten bate der at ld Garstang in het grijze verleJfen een spoorweg iieefi aangelegd Toen men poogdejde directeuren te vinden om hen den straatweg te doen herstellen bleek het dat ze nergens te vinden waren Niemand in den gemeenteraad wist aan wien de spoorweg behoorde eu na onderzoek bleek dat zelfs de oudste ingezetenen van stad en district zich niet kouden herinneren dat ooit een trein over dezen spoorweg had gereden Nooit nooit wordt de stad opgevrooIgkt door bet blgmoedig luiten van een locomotief nooit hoort men bet geluid der suorreode treinen geen stationschef wordt ooit ge ieu die de reizigers afsuauwt geen belangwekkende onder secretaris der Maatschappg loopt ooit met al het gewicht aau zijne betrekking verbonden over het perron als heer ea meester van al wai hij aauscbouwt geeu presidentdirecteur doet juist wat hij wil zouder zich om mededirecteuren publiek of Begeering te bekommeren alles is stil duister geheimzinnig Brieven zgn gesclireveii door den secretaria van den gemeenteraad van Garstang aan drie verschillende advocaten ten einde maatregelen te uemeu tegen de direetie en eigenaars van de en spookachtigen spoorweg welke tot nog miuder klachten aanleiding geeft dan de fiijnspoor Toornamelijk omdat geen enkele trein ooit over do rustige rails voortrolt Dun Qiiichote vocht tegen molenwieken maar van eeu geiucentcrnad kan niet gevergd worden dat hg te velde trekt tegen een raadselachtigen spoorweg welke iu handen is van outastbare schaduwen eu schimmen Met algemeeiie stemmen is dan ook besloten dat de Kaad moclitoloos was iets te doen en dat hij daarom den onverzorgden weg maar laten zou gelijk hij was zoodat de Ingezetenen maar manmoedig door slik en water moesten blijven waden Het is een vreemde geschiedenis die zeker hel rationalisme beschaamt van hen die beweren dat er geen wonderen meer gebeuren en niet iu spoken willen gelooven Verschillende oplossingen van het raadsel worden aan de bami gedaan Het algemeen gevoelen ia dut iedereen die iels met deu spoorweg te maken had reizigers beambien en directeurs bij een derarlement het leven verloren heeft en dat niets is overgebleven dan de rails welke nu in het verlaten district spoken BINNENIiAND ic Gouda 22 NoveMbek Met zeer veel genoegen zullen ongetwijfeld onze stadgenooten vernemen dat het bestuur van het rou wencomitc kit Boode AruU uliiier tin di iiste van choli ralijuers bescbikbuar liei ft geste il verwariningakiuiken terwgl van het hool liiesluur toeieggin is 0 itvauj eu your eene be eudiug w llen gord l8 lie iele aau ruien om bijstand ten behoeve vuii litrttc ll iidcii Mpcii liet tiestuur tiinns een beroep te iloen op de opeiibarc lierilndigheid daar de geringe contributie van l per jaar weinig bcscli kbnar laat voor buitengewone uitgaven Zij die tot het edele doel dat het comité beoogt willen medewerken kunnen hunne giften eu ooutributien trr hand stellen aan Mevr de wed A Koest r Limburg T d Meer ran Kulfeler en Mevr A M Klaus Booo r Oostade Door de gezondheids oommissie is aan de alhier gerestigde diaoonién armbesturen eu soapcommissién een schrijven gerioht waarin met het oog op de cholera wordt aangedrungou op flinke voeding der armen ook is aan de soepoommissiën de nad gegeven een paar malen s weeks ia plaats tan soep meer raste spgs uit te deeten Naar wij tot ons genoegen rernemen waren gisterenmiddag om 3 uur de raten met gezuirerd water op deu Baam en in deu Vogelenzang geheel es dat op de ieu we haren bijna ledig Ingerolgjs het onlangs genomen raadsbesluit is iftts rcrmeerdering raa itatious te verwachten De alhier ter stede bloeiende Aubaobtstaud reree v oigiag roeide sinds eenigen tgd behoefte aan een grooter winkelhois met pakhuis eo daarom werd het bestuur op eene buitengewone rergaderiog met bijna algemeeoe stemmen gemachtigd om bg gelegenheid een 4ader huis daivrrpor lan te ech ffeu Daaron is onlfnga dooi genoegd bestuur iu publieke reiliug een huis en pakhuis aan de Naaicistraat aangekocht dat gisteren ter rerbouwing ouder rersohilleude ambachtslieden is aanbesteed waarrau het gerolg wai dat het voor eeu som van 3399 aan de erven C A de Gidts alhier is gegund De beer J Middel predikant bg de Chr geref gemeente alhier heeft een beroep ontvangen naar Middelharnis Te sGrarenhage is door den gemeenteraad tot leeraar in de wis en natuurkunde aan het gymnasium aldiuir beuoemd de heer F M Jaeger officier bij het Ie reg vesting artillerie te Amsterdam In de zitting der Arrondissementa Bechtbonk van Donderdag werd o a veroordeeld U V L beschuldigd van alhier gepoogd te hebben zilveren Knipjes uit de zakken van eenige vrouwen te ontvreemden tot gevangenisstraf van 1 jaar eenzaam In die zitting stond nog o a terecht i P L oud 39 jaar beschuldigd van op 16 Oot alhier onder den invloed ran sterken dronk zgn vader oud 62 jaar moedwillig tot tweemaal toe mishandeld te hebben Toen menichen op bet halpgesclirei des ouden mans aankwamen vonden zg hem uchtero er liggen met bebloed De burgemeester ran Capelle a d IJsel spreekt iu de A Rolt Cl het bericht têgeu opgenomen iu die Cl ran Dinsdag dat te Capelle een persoon aan cholera was orerledrii In die gemeente heelt zich noch geeu enkel choleragevnl voorgedaan Donderdag is het volgende telegram Van Reuter ontvangen i Singapore 20 November De Nederlandsohe Expeditie verlaat Batavia om zich naar Atchin te begeven Een regeeringstelc ram ntt Indiü van 20 November meldt De cholera is te Baiavia afnemende De expeditie naar Atchin is gedurende de laatste dagen vertrokken de generaal van Swieten heden De hoofdopstandelingen van Lais zijn allen dood of gevangen die van de Ommelanden iu lleukuelen nog met Overal elders hccrsoht rust Naar aanleiding van het bericht omtrent het vertrek der expeditie naar Atchin wordt opgemej kt dat ditmaal de schepen niet alle tegelg k en van ééne plants zijn vertrokken maar zich in straat Malacca eerst zullen vereenigeii Staten Generaal Tweede Kaueji Zittingen van 2U eu 21 November Ia de zitting vau Donderdag is de discussie over het hoofdstuk buileiilandscbe zaken voortgezet Eva amendement ran de heer Bredius om bet herstel der missie in Portugil weg te lateo met het doel om haar met die te Madrid rereenigd te laten doch met vertilaatsiiig der standplaats naar LiUabou is verworpen met Vi tegen 16 stemmen Daarna is het gi lieeie hoofdstuk buiteulandsche zaken aangenuiuiu met algeiueeiie stemmen op één na die van den heer van Zuyien De beraadslaging over het hoofdstuk justitie is begonnen In de zitting van gisteren is bepavjd dat heden ti n 11 ure de discussie zou plaats hebben over de wijziging van art 12 der Indische muutwet betrekkt ijk de koersbepaling van vreemde muuteo io ludië De algemeene discussie over het hoofdstuk justitie der staatsbegrooting is afgeioopen De minister blgft na de afstemming van het ontwerp reohterljjke organisatie gestemd voor de partieele herziening van het rechtswezen en de wetgeving waaromtrent de minister ook op onderscheidene punten toezeggiugeu doet De beer van Kerkwgk laakte de ongelijkheid van rechisvervolging tusschen de rerdachten van deu llaagscheu moonl ea df voor iduchtige bankiert eo meent als het waar is wat meu zegt dat uit hoofde van 4e groote kotten geen optporingen in den vreemde van de heereu de Ggselaar g edaaD tonden zgn het wenschemk ia nog een post voor dergelgke zaken op lie begrooting werd gêbroobt De verdachten van den dubbelen moord zijn indertgd wel in den rreemde opgespoord en zelfs werd bg deze de hulp van t e iritisme ingeroepen om tot bewijs te komen spr verlangt eenige iuiiehtiogeu bieroatrent Heu moet ni t kunnen zeggen Als te rijken ttelen zor men dat zg kunnen heengOaD De minister ran justitie ontkende dat et ongelgkheid bod plaats gebod In bet eene geval bodden wg tractoten van uitlevering met Amerika hebben wg geen tractoat Met den spreker keurde kq of de baadelingen die pUati hadden gehad om door de toepassing ran het apirititme bekentenis uit te lokken van een der rerdachten De minister bod daarom bem die doortoe h ld medegewerkt den oommiatarit r politie Beukman by zich loten komen Deze zeide dot de pro cureurgeneraal in de toepoasing ran bet spiritisme had toegestemd De procureur generaal had daarop aan den minister geie J niet te gelooveu ooit zgoe toestemming daartoe te hebben gegeren waarop de min deu commissaris Beukmoa grootelijki zijne ofkeuring orer het gebeurde bod te kennen gegeren doch daar het eenige achgo bad dot de keer Beukmao docht mrt toestemming ran den proc geueraal te handelen meende de mm nog geen reden te hebben direct het ontslag ran den beer Beukaion aon te rranen Nadat de rertcbillende ofdeeliagea waren ofgehandeld is het geheele hoofdttik justitie met algemeene stemaea aongenomen Staten Oeneraal Eejute Kamik Zitting ran 21 November In deze zitting is besloten tot toelating ron de hh Eysinga en Dumber de bear Eysiogo beeft doorop zitting genomen Mededeeling werd gedaan dot door de ufdeelingeo tot rapporteurs orer de lodiiehe begroutmg waren behoemd de hh Smit Cremert ron Khemen en Rahnaen Meden ten 2 ure zou de behandeling plaata hebben ron eenige kleine wett ODtwerpen In de afdeelingen ron de Tweede Kamer tgnooderzocht het wetsontwerp tot wijziging der wet too 1 Mei I8J4 tut regeling ran het muntwezen in Neerl ludie dat tot regeling ran de ontvangiten en uitgaven Tan het burgerlgk peusioenfonds roor 1871 tot verbooging der begrooting van de Londsdrukkerg over 1J$72 vostelling der begrooting ron ket domeinfondt Toor 1871 eu wgziging dier begrooting Toor 1873 en de ooturolisatie ontwerpen Nour men uit Gennep aan de N S Ct schrijft zou er te Goch iu den treiu een beschonken man zich hebben uitgelaten dat hg wel meer wist vau don moord op Mevr ran der Kouwen gepleegd boveuilieu moet hg een ring aan den ringer hebben die bij zeiile dat ran de rermoorde dnmc afkomstig was De man is in de wachtkamer 3 kl opgehouden terwgl de politie is gewaarschuwd De rergodering door de hh i A Alberdlngk Thijm H de Veer en J G ran Gent te Amsterdam be Icgd om te beraadslagen orer het gebruik ran het tegenwoordig paleis als stadhuis aldaar is door vele belaiigstelleMdeu b jgewound De vergadering heeft een adres goedgekeurd aau den gemeenteraad verzoekende maatregelen te beramen om het tegenwoordig paleis op den dam weder te bestemmen tot stadhuis mits de bargerg medewerke om een waardiger verblgf deu koning aan te bieden Het adres zal ter tcekeniug wurdeu nedergelegd Het ütr Daybl meldt dat op de verschillende groote houtreilingen in de laatste dagen op onderscheiden plaatsen iu die provincie gehouden de prgzen teer hoog zgn geweest vooral die van eikeboomen waarvan echter vele dit jaar niet gaaf blgken te zgn u zoo ingewaterd dat zg roor werkhout meestal Cigesahikt tgn De eiken die een breedte van 10 tot 60 duim orer kruis hebben brengen p m ran fiü tot 100 per stuk op Ook de wilgen brengen zeer hoge prgzen op erenals de üpen en esschen Het elcen en waardeukont en stikteen rindeu tegen ongekende prgzen gereede koopers De hectare hakhout bracht gemiddeld in den laatstee tgd ran ƒ 800 tot 600 op robr de stikteeu werd per rim van 3ü ot 10 en voor de snijteen van 45 tüt 70 betaald De mededeeling ran het Utr DagU als zou de hoofd comuiissie der vereenigiug voor Christelijk natiouaal schoplonderwijs besloten bebbeo uitvoering te geven aan het door de Standaard opgeworpen denkbeeld om ofzonderlijk op te treden en als hooldopmité te fuugeeren in zake het kindergeschenk aan den koaing is naar men van welonderrichte zijde oan de A O mededeelt onjuist Voor vereeniging raa Christelgk nationaal schooloinderwijs leze men Dverteniging roo Chrittelgke oaderwgzen Nou wg vernemen zgn de oourrogen om tot onderwgzer in Oost ladie benoemd te worden zóógroot als in geen tijden t geval is geweest Vooral vele ongehuwde personen in t bezit der hoofdonderwgtersakte met aauteekening voor t Fransch of t Ëngelsoh melden tick aon AT R Ct Ia de nabgheid van Bergen Noorwegen slaat een kerk geheel van papier gemaakt die 1000 menscheu kon bevotten Van buiten ia lij rond en van binnen achtkout Zoowel de zuilen alt de zoldering en bet dok zijn voa mogenaomd pfpitT miché hetwelk door middel ron een meageel roo vitriool eiwit eni zerhard en ondoordringboor roor rueht gemaakt ia J mnal de la SociM da ArU Laatste Berichten New York SI Nor De Amerikaonsehe conlol te Sautiogo deelt officieel mede dot tot den 13 Noreabel niet meer don 63 gerangenen ron de Fir müu zijn geeieonteerd De heereu Summer lid ron den Seooat en Cameron hebbea een beroep gedaan op de sympathie roo ket volk ten beboere van de Spaansche Uepubliek die thons vcor hoor beetoaa worstelt FarJJB 21 Nov Ofschoon er niets beslist is belrefl eude de oplosaing der minitterieele quaettie is bet meereodeel der dagbladen toch van meeiiing dat de Broglie belast zal blijven met de vorming van eeu nieuw Kabinet Versailles SI Nor Noor meu verzekert zou de reeoiittitutie roo t Kabinet roór Maandag phiats hebben Intusseken is er tot beden nog geen besluit genomen Uit gesprekken van leden des rechtercentrums zou men mogen opmaken dat er pogingen tallen aangewend worden om eeoe aaueenslaiting tot ttond te brengen tusschen rechter ea Imkereentrum t Oerncht wil voorts dot de beer Léoo Say van tgne interoellalie tal afzien Madnd 21 Nov Ken gerucht wil dat de optttudelingeu id Carthogena besloten hebben zich te onderwerpen opdat het gouvernement over het eskader kunne beschikken inuiea de quaestie Virginius gevolgen mocht hebben INGEZONDEN Oeslnfcctie en drinkwater Geene taak maakt tegenwoordig meer het onderwerp der gpprekken uu dan de vreeselgke ziekte die noch steeds onder ons rondwaart Zal het bij enkele slachtoffers blijven of zijn deze slechts de voorboden van grOoier verwoesting die zg iu ons midden kan aanrichten P Niemand kau hierop ouders dan schouderuplialeud outwoorden doeh zeker is het dat zg die vertrouwen stelleu iu de wetenschap eu mede acht gesiageu hebben op de omstandigheden waaropder de cholera zich ontwikkelt wel het minst gerust zgn omtrent de dagen die uug komen moeten Maar wie hooreu wij zeggen kan nog vertrouwen siellen in de wetenschap wanneer wg bet grjotste gedeelte der aangetasten zien sterveu zeker m ver houding niet minder dan gedureude de eerste epidemie hier te lande wanueer wij nu het eene dan het andere middel zien aauw euden eo alles even vruchteloos Altof voor alle ziekte genetmiddelen are Dit is de uitspraak vau wetenschap en ervaring 1 Wanneer iu het begin eener oholera epdieiuie de viholera uwe woning binnentreedt geeu geuiule dan bg uitzondering heeft zg gedurende eeiiigcii tgd gewoed dan worden hare aanvallen minder liovig de kans op behoud wordt grooter 2 De cholera strgdt met open vizier dikwgis jaren van te Toren kau men zich op hare kumst vooroereiden 3 Zij it te vooriomen e te ieitrijden Hoe de cholera ontstaat weten wg niet evenmin als wg dit van de meeste ziekten weten zg ontstaat eu ontwikkelt zich ouder zekere omstandigheden kennen g die dan kuuueii wij hare oiitwikkelin tegengaan Uie ODistiindigbeilen zgn onziiidelijliheid en onmatigheid iuzuuderheid als de laatste gepaard gaui met losbandigheid Oiizmdeiijkheid op uw lichaam dat ia op uw huid op uw longen eu u biiig ouüudelgkheid op uwe kleedercn op uw woning op uw huisraad op v k A vaatwerk onziodelijkbeid op uw voedsel op uw drank op alles wat uw lichaam iugaat en niet minder op wat uw lichaam verlaat Onzindelijkheid op straten en grachten op markten en pleinen De cholera ontwikkelt ziob in het darmkanaal niet van zelf zij wordt in uw lichaam gebracht met uw voedsel act uw drank misschien doch wet bet minst woorachgalgk met de lacht die gg inademt De cholera verspreidt zich volgens de meest algemeene meaning der deskundigen door de rgstwaterachtige ontlasting der Igdera eo vindt hare ootwikkeling op onzindelijk terrein zooals een graankorrel ziJQ ontwikkeling vindt op vruchtbaar terrein doch sterft waar hij op iteenachtigeu grond vdt Veruietigt ds rgstwaterontlasting maakt haar sohodelooi bevecht haar met corbolzaur en gzervitriool of met ehloorkalk Laat niet het minste spooriiu bet water komea is het afkomstig voa uwe vroliw gg stelt doordoor uw kind uw buurman of bourvouw of wie ook awel natuurgenooten aau hèt gevur bloot insgeligks door die vreeselgke riekte aaagefatt te worden Werpt carbolzuur rn ijzerritriool in uwe priraten opdat hel minste spoor ran rijstwateraohtige ontlasting dot in riool of zgl onder aw j riraat mocht geraken onmiddellijk zgn bestrijder vinde Wenscht ge bewgzen voor de uitwerking dier bestriding wg wijzen u naar de brochure over de beslrgdiog der cholera te Bristol en bevelen inzonderheid 4 de beide kaarten aon uwe aondocht die den loop ea At de ontwikkeling der oholers door ter plootte ia 1833 eu 1866 vooratellen Legt ge U neer bg de overtuiging van mannen die dikwgis met gevaar van hun eigen leven de ontwikkeling der cholera naspoorden of haar bestreden neemt ge met hen aan jat de rgstwaterontlasting de kiemen beval waaruit de oholera zich ontwikkelt dan merkt ge bet gevaar waaraan ge a blootstelt wanneer ge het w ter uit ocze stadsgrachten drinkt of ter bereiding vatf uw voedsel gebruikt ge stelt n don bloot om het gif direct in uw lichoam te brengen ook wanneer gij ket Kater filtreert Zoo ten minste is de uitspraak van de bekwam mannen aan wie in 1866 ae moeielgke opdrachtvou Z M te beart viel om het verband tusscheacholera en drinkwater op te sporen De beste wgze van zuiveren it door middel van ijzercbloride de wgze vaa zuivering die door het stedelgk bestuar gevolgd wordt voor de vateo met water die op den stadswerf in den Vogeieiizaiig op den Ilaom en op de Nieuwe Haven geplaatst zgn Die zuivering is gemakkelgk en uiterst weinig kostbaar Verblijdt bet sicdelijk bestuur dat met uwe vooroordeeien rekende teiren alle i at nieuw is en daarom slechts op virr stations water ter tieschikking stelde toont door dit op prijs te stelleu dat ge meer ver langt en laat u uiei weerhouden door bekrompeuen liie het gebruik van dit water wantrouwen omdat zg te wijs lil hun eigen oogeii zijn om vertrouwen te kuiiiieu stelleu iu deskuudigen K MARS Burgerlijke Stand OhBOSKNt 19 Nof Johanaes Jacobus ouders M A Holthugseo CD C 1 Sausbeek OvkEL DKN 10 Nov 8 R W Holstijn huisrr q A H L U diii S SS j C P Kerptr 70 j J C Uv srlsteiJDJ 1 J ü m 1 ü van der Fanw 2 j J M de Haau S j 2U J W Vuenstn 2 m J C Jacquemer huisvr van An Es 57 j 11 Legst 10 ui A T Pastoors 06 j A J iteiuer 4 j 6 ai 21 A den broeder 6 j 3 m Kennisgeving BURGEMEESTER eu WETHOUDERS vanGoado brengen ter alg meene kennis dat behalve op de Stadstimmerwerf nog scheikundig gezuiverd DRINKWATER kosteloos verkrijgba ir is gesteld iu da Vogelenzaug bij het Lombardswatertje op de Nieuwe haveo bij de Vuilstceg en op de Raam bg de Drapiersteeg Gouda den 21 November 1873 Burgemeester en Wethoudera voomoemd De Secretaris De Burgemee jter Drooolekver Fortoijn tan Bergen IJzendoorn ADVERTENTIËN I Getrouwd W LAMPB EN A C VAN DEN KIEBObM van Dprdraht die tevens dank zeggen voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden