Goudsche Courant, zondag 23 november 1873

a Woensdag 26 IVovember NATIONALE MILITIE VerzekerlDgs Maatschappij E EIV D II A G T A r bovengenoemde MaaiBchappö bericht dat ingevoleeArt 7 harer Statuten de deelneming door het giheele Rijk is opengesteld u i u li T P ® aanstaande loting der Hchting 1874 vestigt sijj de aandacht van belanghebbenden op het toenemend gebrek aan personeel en de ateeda klimmende eiec ten van hen die zich als PIAATSVERVAMGER of NüMatEKVERWISSELAAB aanbiedentengevolge van de verwikkelingen met Atchin I Spoedige deelneming is t iana vooral van belang daar niet alleen de deelnemingssom buitengewoon zal stjjgen maar ook de waarschijnlijkheid bestaat dat het der Directie onmogelijk zou kunnen zjjn te voldoen aan alle aanvragen welke men tot haar zou willen richten Hoofd Administratie is gevestigd te GravenAage ten kantore van den Heer J J HERENS BeestenpMU fct 48 terwijl de deelneming voor Gouda en enviroös geschiedt bü den Correspondent f o tf Tnrfsingel P 58 Gouda 1873 N 1444 GOÏÏDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gonda en Omstreken De iQBending Taa adreitentlên kan gescbieden tot één aur des namiddags Tan den dag der nitgave len De jury wordt afge ohofl en vervaiigtn door aangaande een mislukking v u den opium oogat colleges van schepenen Üe geestelyke jurisdictie iii wekki n tevens groole bezorgdheid omdat deze de huwelijkszaken wordt afgeschaft Voorts wordt eeii beschikbare hulpmiddelen det Indische regeering zoo groot hof VHn cassatie oorgesield duch zonder aiiii r zou verrainderen Door de spoorwegen is in wijzing nn zetel waarschijnlijk zal het Leipzig zijn 1 de communicatie ontzojflijk verbeterd doch Er zal een openbaar ministerie zgu bg alle hoven oo onvolkomen IB zg nog gebleven dal een opoiit uitgezoiideid die van koophaudel éi enkele week iii den toevoer van voedsel De Baileiische landdag is Donderdag geopend met di tricleii wnar de oogst gelukt is naar verver mmmjsm te geren door de Afdeeling Ultcripe Welsprekendheid óp MAANDAG 24 NOVEMBBB 1873 des aronds ten 7 nre preciet in de SodeteH ONS GENO EGEN Door de tgdsomstandighedeii zal de üitroering NI£T gevolgd worden door een BAL UTeldadi heidsloterij De WELDADIGHEIDSLOTEEUvan FrottaeUjke handmerken en voorwerpen van Kunsten Smaak ten behoeve van een zeer noodzakelijke verbouwing van het ISEAÊLITISCH OUDE MANNEN en VROUWENHUIS alhier goedgekeurd bfl Z M besluit van 5 Juli nS 12 zal plaats hebben in de maand Febïuari aanstaande Het Bestuur van dat Gesticht doet een beroep op de algemeene liefdadigheid zoowel w ns het inzenden van Voorwerpen om tot prgzen te dienen als wegens den aankoop van Loten die 1 zjn verkrggbaar gesteld Het iHeft reeds vele blaken van ondersteiuing en nwdewerking mogen ondervinden maar behoeft die in nog veel grootere mate om zgn doel te bereiken Gouda 22 Nov 1873 Eet Bestuur van voornoemd Gesticht D L HORNEMAN Voorzitter B S CATS K o Köo i r Andwes van DANTZIG Thee N VAN BüüREN Seereiarit A B V N LEER geaimm Lid J VAN MINDEN en ca O e MAGAZIJN w i THEEËN er re O o O 9ü Voorhanden een partg Geurige en Waterhoudende THEEËN tot zeer bilüjke prijzen bfi F HERMAN Fz op de Gouwe Wijk C N 157 O cc 9J Op franco aanvraag worden Monsters franco toegezonden Ov Bg stelling van minstens 20 kilogl ammen wordt dezelve franco naar alle plaatsen verzonden S S Gouda November 1873 ft OPR BARE VKRKOÜPI GE op DINGSDAfi 25 NOVEMBER 1873 voorm 9 uur aan het Huis Kleiweg E n 7 te Gouda van een INBOEDEL en van eene groote partij MANUFACTUREN MODBARTIKELEN enz op WOENSDAG 3 DECEMBER 1873 voorm 11 uur in het Logement djs Pa a uw te Gouda van twee HUIZEN en ERVEN te zamen dienende tot BROODBAKKERU aan de Gouwe C n 85 en Nieuwe Haven N n 99 te Gouda Eerst ieder afzonderlek daarna gecombineerd en op MAANDAG 8 DECEMBER 1873 voorm 11 uur in het Koffijhnis hkt Schaakbord aan den Kleiweg te Gouda van een sterk zeer gemfikkeljjk ingerigt en goed onderhouden op het drukste gedeelte van den Kleiweg w jjk E n 7 digt bij de Markt en het Spoor gelden WINKELen WOONHUIS bevattend mimen Winkel twee Kamers Keuken PLAATS TUINTJE SCHUUR en vrijen uitgang achter naar de St Anthoniestraat boven drie Kamers Kenken en de meeste gemakken dienende het perceel sedert onheugelijk jaren als Affaire in MANUFACTUREN en MODE ARTIKELEN Alles breeder bij biljetten en informatiën bg Notaris Mr KIST te Gouda Mevrouw SMITS Peperstraat verlangt een KINDERIEISJK beneden de zestien jaar DIEGENE die zich met eeniga personen willen vereenigen tot het lezien van Dï GIDS DE TUDSPIEGBL Va LETTEROEFENINGEN NEDERLAND LOS BN VAST worden verzocht ichrijtelijk naam en woonplaats op te geven onder lett X Bureau dezey Courant ATTENTIE E n fatsoenlgk MEISJE P G zon gaarne bg Burgerliaden alhier KOST en INWONING genieten t en billaken prgs Adres ranco ondei letters D V bg den Uitgever deeer R FRAIIGOIS SNEL Comiuisaionair In Efli cten èn Kassier neemt Geld in bewaring è Déiposito ran 100 tot f 1000 thans a 4 rente 1000 en daarboven 5 Kantoor Westhaven B 145 Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van de Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en G J SPRÜIJT te Ouderkerk aan den Lheel bij Veiling op WOENSDAG 26 NOVEMBER en bij Afelag en Toewijzing op WOENSDAG 10 DECEMBER 1873 beide des voormiddags ten 10 ure te Gouderak in de Herberg Gouderaks Welvaein bewoond door C OOMS van 1 Eene florissante STEENFABRIEK met HEBRENHÜIS KOETSHUIS PAARDEN STALLING ABBEIDERSWONINGEN H0OI BERG SCHUREN OVENS LOODSEN TASVELDEN OPENGROND of PLAATS TUIN BOOMGAARD ERVEN DIJK ofBUlTENGROND ZELLINGEN RIETVELDEN en 3 Hectaren 70 Aren en 60 Centiaren WEI en BOUWLAND WEG en WATER alles staande en gelegen in de gemeente Gouderak en voorts nog eenige ZELLINGEN gelegen onder de gemeente Moordrecht en 2 Ben HUIS met STEENEN SCHUUR verdere Getimmerten TUIN ERF en DIJK benevens diverse perceelen WEI en HOOILAND BOSCHHAKHOUT WEG en WATERING staande en gelegen onder de gemeente Gouderak Alles breeder bjj catalogus omschreven op franco aanvrage te verkrijgen bjj genoemde Notarissen en bij de Heeren J van BKNTUM ZOON Boekhandelaars te Gouda tegen betaling van 25 Cents Aanvaarding 1 Januarij JBetaling der Kooppennln J 1074 gen 1 Februanj j Nadere informatiën ten Kantoren van ge noemde Notarissen Openbare Verkoopingen te GOUDA op DONDERDAG 27 NOVEMBER 1873 des middags ten 12 uur op de Buitenplaats Actiehoven aan den Rotterdamschen dijk van 69 zware WILGEIV BOOIME in ELF koopen en 14 perceelen ELZEN ES SEN OELDERSCH en WILGENHAKHOUT Op DINGSDAQ 2 DECEMBER 1873 de f voormiddags ten 9 uur in het Huis aan de Peperstraat wp K n 237 van eenen netten INBOEDEL bestaande in Mahoniehouten en andere MEUBELEN een porceleinen KAGCHEL een jnweelen BOOT een gouden HOROLOöIE eenig ZILVERWERK enz Op D1NGSDA6 9 DECEMBER 1873 des voormiddags ten elf unr in het Logement we Paauw aan de Markt van eene KLEEDERBLEEKERIJ bestaande in een HUIS met SPOEL en WASCHHUIS SCHUUR ERF ÏUIN en BLEEKVELD aan de Bleekerskade te Gouda wijk P n 11 kadaster Sectie E n 484 tot 487 groot 21 aren 70 centiaren Te aanvaarden 9 Januarü 1874 En op MAANDAG 15 DECEMBER 1873 des voormiddags ten If uur in het Koffijhuia DB Haioioniï aan de Markt van een goed onderhouden SCHOüLLOKAAL in twee aiaeelingen z jnde de met Binnenplaats Keuken met Pomp Woon kamer met Bedstede en Kasten en eene groote Speelplaats daarachter met vrjjen uitgang in de Vischsteeg alsmede een BOVENHUIS met afzonderlpen opgang waarin vier nette Kamers Kenken Zolder en t geen verder tot een goed Bovenhuis behoort staande en liggende aan de Gouwe te Ootula wiJk C n 24 en 24a kadaster Sectie B n 1201 en 1203 groet 3 aren 53 centiaren Het bovenhuis is verhuurd tot 1 Mei 1874 voor 220 in het jaar en al het overige is te aanvaarden 1 Febmarjj 1874 Een goed onderhouden mmmMmmm en ERF meteen TUIN daarachter aan de Westhaven te Gouda wijk B n 162 kadaster Sectie D n 577 groot 2 aren 33 centiuren Zijnde in het Huis acht Kamers twee Dienstbodenkamers eene goede Keuken grooten Kelder ruime Zolders een Marmeren Gang en hetgeen meer tot een goed en gemakkeljjk ingericht Woonhuis behoort Verhuurd tot 1 Mei 1874 voor 500 inhet jaar En drifi in 1873 gebouwde HUIZEN en ERVEN in een gang in de Vogelenzang te Gouda wiJk M n 64 k l en m Verhuurd bij de week ieder huis voor 1 25 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda 6iiiui Örik fan A üriakmaii 1 De BUbSg De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pngs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 lennisgeving SGËUEE3TEB ran Oooda gelet op bet 2 lid TSD art SI der wet nn den 4 Dmmber 1872 Staattblai n 134 tot vooriieoiDg tegea betmettelijke ziekt ai Mukt bü deze bekend dat in de week van Zondag den 1 Dd November tot en met Zaturdag deu 2Zn daaraanvolgende het getal der aangegeven aangetuten door Aziatische Cholera bedraagt 7 en dat der aan die ziekte overledenen 6 Qoüda den 23 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN LJZENDOORN Pe BUB0EMBË9TEB van Qoada gelet op Jiat Ie lid van art 24 der wet van den 4n Deoember 1372 StaaUblad tfi 134j tot voortiening tegen besmettelijke ziekten Haekt bij deze bekend dat in de verloopen 24 oren 1 persoon is aangegeven als overleden aan Aziatische Cholera Gouda den 23 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN yZENDOORN KENNISOEVINO De BUS0ËMEË8TËR van Gouda gelet op het Ie lid van art 24 der wet van 4 December 1872 StaatMada 134 tot voorziening tegen besmettelijke ziekten Maakt bü deze bekend dat in de verloopen 24 nren I persoon is aangegeven als overleden aan Gouda den 24 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJ2END00RN KENNISe EVING De BUBUEMEESTËB van Gouda gelet op het Ie lid van art 24 der et van den 4tt Deoember 1872 StaaitUad n 134 tot vuorzirniog tegen besmettelijke ziekten Mankt bij deze bekend dat in de verloopen 24 nren 2 personen z ju aangegeven als overleden aan Aziatische Cholera Gouda den 25 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOO RN EENNISGEVINO BÜEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis vnn de ingezetenen dat het Ie aanrulliugakohier der plaatselijke directe belasting n deze Gemeente voor het dienstjaar 1S73 door Beeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd ter invordering aan deu Heer Ontvanger dezer gemeente is toegezonden Gouda den 24 November 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOOLEliVEEFoBTUIJN VAK BjSBGEN IJZENDOOUS BTJITENLAJJD Buiteolasdscli Overzicht D FranAihe bladen zgn natanriijk vol beachoawiogen over de besliaaiog die in de zitting van 19 Nov getallen is De repablikeinen troosten zich zooveel mogelijk met de hoop op versterking door nieuwe verkiezingen de legitimisten blijrsn ook na de zege zeer kalm alleen de Orieanisteu kraaien luid victorie De toestand is overigenk door die stemming weinig veranderd De legitimisten handhaven hnn koning de Orieanisteu hopen dat deze voor goed van het tooneel verdweueo is sa dat bun de erfenis ten deel zal vallen ten gevolge van de veffoening der familie op S Aug jl de Booapartisten zoeken hun voorded te doen met de agitatie ten gunste der monarchie welke hnn vroegere boadgenooten van 24 Mei hebben te voorschijn geroepen de republikeinen richten zooala we reeds zeiden de oogen op de toekomst or de interpelhilie van Léon Say heden Haandag zou doorgaan was niet zeker Na het votum van Woeusdaguaoht heeft cntiek van de houding der regeering op Ifet stuk der partieele verkiezing zyn belang verloren Meer belang stelt men in derecoustrucue van het kabinet uormede de president MooMalion den heer de Brogue beeft belast Volgens geruclit zouden alleen Magoe finaucien en Deseilligny koopbaudel hun portefeuilles behouden De legitimisien Ernoal de ia Bouillerie en Beal4 die zich in de manoeurres der royalisteu het sterkst gemengd hebbeu zouden zeker opgeofferd worden Het voorstel van het Zwarte ceutrum in den Prai siscben landdag om de belasting op de dagbladen of te schalfen heeft volgens de Kreuizeit vooral daarom geen kans van eenig practisch nut uit te werken umdat de regeering nog altgd bij haar oornemen blijft om de drukperswet in den rykadsg te dueu behandelen Zaterdag heeft in den Praisischen bioddag de eerste lezing plaats gehad van de begroeting w uirtohijttlyk zal slechts een gedeelte en duarooder de begruutiug van eeredienst en onderwijs verzonden warden naar een commissie van onderzoek Op deze begrooting komt een post van 16 000 thaler voor ten behoeve van den ond katfaolieken bisschop Beiukens en de oudkatholieke geuieeuten In den Saksischen landdag heeft de minister Friesen bij de behandeling van de quaestie der rijksbevoegdüeid verjciaard dat da regeeriiig zich lu liuK zaak niet gebonden acht aan de voorafgaande goedkeuring van den landdag eene troonrede wauiui de grootlierlog zugt De iladensclie regeeriug tracht de belangen van het g Zimenlgke Duitsche njk te bevorderen zouder die vuu Badeu zelf mt het oog te verliezen Wetsoutwerpeu Het wetsontwerp der Duitscfae rechterlijke organisatie is verdeeld in eif hoofdstukkeu en 173 aitike ADVBETBNTIÊN worden geplaatst T i 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afoonderljke Nommers VUF CENTEN zullen worden aangeboden tot wijziging der gemeentelijke wetgeving tot invoering van het verplicht voortgezet onderwijs tot verhoogiog van de bezoldiging der onderwijzers aan de openbare scholen tnz Da ïoancieele toestand is van bevredigenden aard het budget voor 1874 1875 sluit in volkomen evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven zonder verhooging der belastingen en zooder andere buitengewone middelen Een deel der Fransohe oorlogsschatting is aan de amortisatiekas toegewezen Ten slotte wordt de aanbieding van een inkomsteiibelasting aangekondigd Vrijdag is te Washington ministerraad gehpnden Men gelooft dat de zaak der Virginins een gaosti gen loop neemt en dat men zonder uiterste aiddalen tot eene schikking zal komen De president Grant heeft toegestemd in het uitstel door Spaqje voor het geven van voldoening gevraagd hij dringt er op aau dat nen in aanmerking n ae de onmogelijkheid waarin de Spaauscbe regeering verkeert om tgdig genoeg inlichtingen aaiigsacde bet gebeurde in te winnen ten einde daarnaar de voldoening te regelen Hel departement van marine zal in staat zijn om binnen ééiie maand twintig schepen naar Cuba te zenden De gunstige berichten van de Goudkust omtrent de eerste bewegingen der Engelsche troepen onder sir Gornet rt olselejr zijn in Engeland met vreugde ontvangen Al is de zaak zelf niet van groote beteekenis zoo hebben toch de moreele gevolgen groote waarde De Ashautijnen zijn teruggedreven en hnn bondgenooten in de strekep nabij de kust getuchtigd Algemeen wordt men nu in Engelan overtuigd van de noodzakelijkheid om tol de hoofdstad Coomassie door te dringen teu einde het prestige der Ashaotijnen als aanvallende natie daardoor te vernietigen en G e L a ND wijdorde ui lrioten waar huugersnood heerscht deu dood vnn miliiofiien meuschen ten gevolge kan hebben zegt de Timea De tijdingen uit Britsch Indië blijven hoogst ongunstig luiden Men is ernstig bevreesd voor een hongersnood welke in omvang eiken voorafgaanden overtreffen zal Üe troost dat de hongersnood zich tot de provincie Bengalen beperken zal is al bijzonder gering De Time doet opmerken dat men een paar jaar geleden van Be igalen sprak als van een provincie met een bevolking van 42 millioea zielen Uit een zeer onvolkomen census sinds gehouden blijkt dat de bet olking 70 millioen overtreft In bet midden en oostelijk gedeelte van dit dicht bevolkte uitgestrekte land schijnt de oogst slechts gedeeltelgk misluM te z jn doch lu Palna de Mahomedaaiische hoofdstad van het Hindoo district Behar doet de hongersnood ziob nu reeds gevoelen Hel district heeft een bevolking van ongeveer 20 millioen zielen en volgens de laatste berichten bopt dit geheele district het grootste gevaar De geruoh