Goudsche Courant, woensdag 26 november 1873

r Utne oppervlakte v u 10780 hectaren zou drooggc Bjakt het IJschvater door den Ketel naar zee ge Jl rd en het jjnarte nater of Zwolscbe Diep afgesloten worden na verlenging der dammen tot de diepte van 2 meter bij gewoon laag water Daarmede zou naar t schijnt de moeilijkheid welke dat vaarwater thana opleveit aanvankelijk zijn opgelost Stoomp De heer P X J van Opdorp oud officier van gezondheid 2de kl bij de Marine heeft eene brochure uitgegeven Atcbin en het Koode Kruis Hij verttijt het Hoofd comité tan het Hoodo Kruis dat het geen initiatief nam om onze troepen die naar Atcbin trokken bg te staan en nog steeds bgna geheel weikeloos blijft De heer van Opdorp is van meening dat een hospitaal schip ter rcede van Atcbin behoort gestationeerd te worden Hoe noodig zult een vaartuig is hoe gebrekkig het verbinden enz der gewonden aan boord van aan een gevecht deelnemende oorlogschepeu is toont de schryver aan met een beroep op het rapport van dn Bernstein die den zeeslag van Lissa by woonde aan boord vandeA aiser Nu hebben de Ned Ind autoriteiten wel hos pitaalschepen in dienst genomen voor de expeditie naar Atcbin masr de heer van Opdorp twijGelt aan de goede inrichting daarvan Het zijn gewoonlijk koopvaardijschepen gedurende eenigen tijd in OostIndie aanwezig bewoond door kakkerlakken schorpioenen enz doortrokken van de lucht van vroegere ladingen niet ingericht voor t verplegen van gewonden efii zonder behoorlijk personeel Als model van een hospitaalschip wordt aangeprezen de General Barnes uit Noord Amerika ook worden beschreven de Mauritius en Melbourne die uit Engeland in 1869 üiiar China werden gezonden De heer van Opdorp berekent dat de huur en t verblijf van dergelijk vaartuig gedurende zes maanden zou kosten ƒ 300 000 een som welke naar zijne meening zeer gemakkelijk door het Boode Kruis kan worden bijeengeroepen De heer van Opdorp diende zijn plan in bij het Hoofd comité in den Haag en stelde zichzelf beschikbaar Het Hoofd comté verwees hem naar het Centraal comité te Batavia dat in overleg moet treden met de bevoegde autoriteiten aldaar Bekend als ik ben met Indische toestanden zegt de schrijver bad ik geen lust mij te vervoegen aan het nieuwe adres Doorzending naar Batavia was dacht hij de eigenaardige taak van bet Hoofd comité Hij had als Nederlandsch burger slechts te doen met het Hoofd comité en dit besloot geen persoonlijke hulp uit te zenden Zaterdagmorgen js voor het vuurbaken te Scheveningen aiiugekomrn een roeiboot waarifi zich vijf Engelsohe ohipbrenkelingen bevonden wier scliip de Jane Mary eon suhooner geladen met ijzer komende van Kotterdam en bestemd noar Hartlepool in lieii afgeloopen nacht gezonken was De kapitein Marke Mackenzie zou bij het stranden zonder de hulp v m den voerman J Breugnm knecht bij den lieer I de Niet WRÜichl verdronken zijn vermits hij tussohon de banken to vroeg uit de bout sprou De schipbreukelingen behoorsii te Invcrnes i te liais zy iverden nog dienzeifden tlag door de zorg van den agent van tiet Britscb consubtat den heer A E Maas op Kotterdam gedirigeerd De naom vaii den scheepsreeder ia P Baillie Het Pal V J deelt medp dat op 31 Oct jl voor de rechtbank te MaaslricM eend rcrmakelijke rechtszaak is behandeld Zij betrof eene vorderinir tot eene schadevergoeding van ƒ 300 door ee i man volgens zijn eigen beweren smid doch volgens de tegenpartij haatkouper ingesteld le jen zijn vrouw op giund dat zij hem dadc ijk nn bnn huwelijk bad verlaten zoüdat bij genoodziiakl wai geweest een huishoudster te nemen Tevens hoopte lie eischcr door de veroordeeling tot schadevergoeding de familie zijner vrouw die hij als zeer zuinig voorstelde lol terugzending der weggeloopen wederhelft te nopen Van de zijde der vrouw werd beweerd dat de overtreding der verplichting die de wet aan de vrouw ople t om bij den man te wonen niet tot een vordering nn schadevergücding kon leiden het was een louter zedelijk voorschrift Zoo meende de verdediger dat ook een vrouw die niet e f h iar kind wil zogen niet tot scliadevergoediiig gehouden kon zijn evenmin een man die zijn vrouw niet tegen een mishandeling verdeiligt ai schrijft de wet ook voor dat eclilgenooten hun kinderm moeten onderhouden en opvoeden cn elkmder hulp en bijstand verschuldigd zijn Zou kan ook een man peen vergoeding vorderen als de vrouw goedvindt hel huishouden te verwaarloozen en hij genoodzaakt is een huishoudster te nemen Bovendien beweerde de verdediger dat de man eer voordeel dan nadeel heeft als de vrouw niet by hem blijft dan behoeft hij haar immers niet te onderhouden en te huisvesten Ten slotte kon de eisoh in de e zaak toch geen gevolg hebben daar de ech BINNENLAND Gouda 25 Novembee Het bfstuur van het vrouwen oomité der Vereenigiag iet Roode Krvi alfaier verzoekt ous mede te deeten dat het in dank reeds vele milde giften tot verzorging van hulpbehoevende choleralijders en herstellenden van die ziekte heeft ontvangen Terwyl wij gaarne aan dat verzoek voldoen blijven wij dit edele doel aau de belangstelling onzer stadgenooten aanbevelen Nog verzoekt het comité ons te berichten en vooral faeeren geneeskundigen daarop opmerkzaam te maken dat thans woUeugordels en verwarmin g kruiken teu dienste van choleralijders verkrijgbaar zijn bij Mevr A M Klaus Boon v Ostade op den flttweelen Singel en Mejufvrouw C Dutilh op de Zeugstraat Met belangstelling namen zeker onze stadgenooten kennis van het alleszins zeer loffelyke votmemen der hier bestaande vereenigingen Apollo en Per aspera ad Astra om Zondag aanst ten behoeve van behoeftige choleralijders en hunne nagelaten betrekkingen alhier eene muziekuitvoering te geven Zonder twyfel zal een dergelijke poging om het nuti ge met het aangename te vereenigen algemeeue a mputhie opwekken en ieder zal het z oe bgbrengen om dit dubbele doel in alle opzichten te doen gelukken Ons vorig bericht omtrent de poging tot oprichting in deze gemeente van een vleeschhouwergver eeuiging kunnen wij thans door de volgende mededecliugen aanvullen De aanleiding tot dien maatregel is de naar veler oordeel al te hooge prijs van het vleesch hier ter stede Het maatschappelijk kapitaal zal 10 000 bedragen verdeeld in aandeelen van ƒ 100 Aanvankelijk mag niemand meer dan 2 aandeelen nemen omdat de deelneming van een groot getal personen noodig is om het voortdurend bestaan der vereeniging te verzekeren alleen bij t niet volteekenen der 100 aandeelen heeft ieder die zich aanvankelijk verbonden heeft het recht om nog een aandeel te nemen Zoodia de aandeelen genomen zijn zal een vergadering van inteekenaren worden opgeroepen Ier benoeming van een bestuur Was het Goodsche publiek reeds menigmaal in de gelegenheid de hier bestaande vereenigiiig y Apüllo in hare muziekale krachten te kunnen genieten gis terenavorid konden onie stadgenooten kennis maken met de afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid dier vereeniging die in de zaal Kunstmin eene uitvoering gaf In aanmerking nemende dat de beeren die hier de vruchten huniier studie ten beste gaven dilettanten waren mni döze uitvoering goed geslaagd heeten Niet tcinng zal de vereeniging naar wij hopen wachten door een tueede voorstelling neder een genoegelijken iivond aan hare leden te veiscbafl en en ook die moge dan het be ijs leveren dat Apuljo met ernst ijver en volharding streeft naar het volkomene Zaterdagmiddag is er in eene schuur nabij Haastrecht brand ontstaan u elke echter door spoedig aangebrachte hulp gaow gebluscht was Staten Generaal Tweede Kamer Zittingen van 22 en 24 November In de zitting van Zaterdag is het wets ontwerp tot wijziging der Indische muntwct koersbepaling der Mexicaansche dollars en regeling van den koers van vreemde munt speciën aangenomen met 39 tegen 2U stemmen De algemeene discussie over het budget biunenl zaken is aangevangen en ten einde gebragt Behalve door den heer Ilallmaiis zijo er weinig politieke redeneeringen gevoeid He minister heeft daarop geantwoord lu de zitting van gisteien is behandeld de verhooging der jaarucdden der provinciale ambtenaren bij de grilhers De heer Bergsma stelde voor een amendement ob 17 000 op de begrooting te bren gen voor die verhooging waarop de heer Godefroi een subamendement voorstelde om zonder som te noemen een post voor memorie uit te trekken voor die verbooging Dit laatste werd vericorpen met 36 tegen 23 stemmen Het amendement van den heer liergsmawerd aangenomen met 42 tegen 16 stemmen De heer Nierstrasz komt terug op de verwerping van het ontwerp tot wijziging der militiewet Hij vraagt of er vooruitzicht bestaat op de indiening van eeo nieuw ontwerp De beer Stieltjes wenscht tijdelijke voorzorgen en de dd schutterijen uit te breiden De muiisler van binnenlaudbcbe zaken geeft een bepaald Voornemen der regeering te kennen een nieuwe militiewet in te dienen Nadat over de quaestie over den omvang der bepaling in de wet die voorschrijft dat de kinderej op de scholen moeten zijn gsvaocineerd door eenig leden is gedisoussieer l komt het hoofdstuk Waterstaat en Publieke Kerken aan de orde De beeren Berkhout de Jong en van den Beroh voerden hierover het woord en daarop werd de vergadering tot heden 11 uur verdaagd Staten Generaal Eebste Kamee Zittingen van 22 en 24 November In de zitting van Zaterdag heefi de kamer met algemeene stemmen aangenomen al de aan de orde gestelde ontwerpen waaronder onteigeningen provinciale belastingen en aanvulling van art 96 IVetb van Strafvordering De beraadslagingen over de Indische begrootiiig van 1874 zijn gisteren geopend In welke zitting o a de beer Hartsen het betreurde dat in de Tweede Kamer het amendement betredende de heerendieustplichten was aangenomen Heden voortzetting De Minieter van Oorlog heeft bepaald dal by het onderwijs by do korpsen van het leger de nieuwe Nederlandsohe spelling zal worden gevolgd te beginnen met den aanvang van het nieuwe schooljaar De kassiersknecht K bg de commaedietkas van de firma Meijers te s Gravenh ge heeft zich Zaterdag jl met een som van 1800 die hij ontvangen had Uit da voeten gemaakt De politie tracht heia op te sparen Naar men verneemt bestaat het voornemeD om de tamboers bij het leger af te schaffen en alleen den signaal hoorn te doen gebruiken deze maatregel iou met I Januari iu werlcing treden In eene buitengewone algemeene vergadering der Nederlandsche vereeniging lot arschallliig van sterken drank te Amsterdam gehomlen is besloten lot liet aangaan eener leening tot een maximum van ƒ 100 000 ter verbetering van deu financiieleii tocatand Vervolgens is bet plan dat door een der leden opgemaakt en door het hoofdbestuur voorgedragen wns nn eenige wijziging met een kleine meerderheid vuu stemmen aangenomen Te s Hertogenboscb bad Woensdag avond in de Tolbrugkazerne een vfeeinJ verscliijusel plaats Een beschonken lufantunst bad a btm al acliterreii zijn geweer geladen en telkens uit bet r iara zander bcpoaMdoel in den blinde op de vüorbggaande personen m de TülOrugstrnat ofgeschotpu zonder eveu cl iemand te treilen Ieder was beducht hem te naderen alleen een officier waarvoor de suld iat aliijil ichtiiij bail gekoesterd waagde liet deu waaiiimuigen sulilaat te genaken tn door hein op vnenilscliappehjken toon aan te sprekeu weid hij aanvankelijk tot bedaren gebracht iniilileli r ijl schoten aci ter den Bulclaal 6 man tiie die Item niet dan na veel moeite en na eenigcn tijd met hem te hebbeu geworsteld en nadat de officier hevig iu de baud Men verneemt d it op bet initiatief van den beer Francjois P L Pollen te Scheveiiiiigpii bet pl aii tot rijpheid is gekomen om een aquarium op uitgebreide schaal in het genre van Jat te Biigbton voor zee en zoelwaterbcwoiicrs te slichten waaraan znl worden toegevoegd een museum van visschenj voorwerpen van Nederland en zijne ovcrzeebühe bezittm oii ultiinede een meteorologisch observatorium en een zoologisch laboratorium in den geest als te Napels reeds bestaat Aan deze instelling znl worden verbonden een hotel met restauratie alsook een lutsponii iigsplaats van ruim een bunder root met muziek ki i De uitgekozen plaats is in bet onlworpcji SclieTeuingsche park van den heer van Stolk bij KleinZorgfiiel Het plan is reeds zoover gevorderd dat zich voor de verwezenlijking een voorloopige commissie gevormd heeft bestaande uit de hh Fi anc oi3 V L Pollen te Scbevcnuigen Prof Seleiika te Leiden Dr Bleeker te s Hage Mr Th van Stolk te s Ilage en P T W Mouton te s Hage In onderscheiden dagbladen werd laatstelijk gewag gemaakt van een ontwerp tot verbinding van het eiland Schoklaud met den vasten wal van Overijsel In hoeverre er kans bestaat ook in verbaijd met de quaestie van droogmaking v iii een gedeelte der Zuiderzee dat dit ontwerp eens tot uitvoering kome zal de tijd moeten leeren Naar wij vernemen wordt berekend dat door de aanhechting van Schokiand volgens het oiitnerp telieden in gemeenschap waren gehuwd en dus elke veroordeeling der vrou tut betaling eener geldspm den man zelf zou treffen Dinsdagnacht stierf a tn Aziatische cholera in een slaaphais in Wapping wall te Londen een matroos van t stoomschip Demeirius in den nacht van Maandag uit Rotterdam gearriveerd Naar t schijnt had t slachtoffer Ilobert Maskell geheeten vóór zijn vertrek uit Rotterdam zich zeer tebnitengegaao aan sterken drank en had daarna om zijn onnatunrlijken dorst te lesschen een mass ongefiltreerd water gedronken vermoedelijk Maaswater gelijk t aan boord Van t stoomschip aan de bemanoing verstrekt werd Aldus deelt de Daily Telegraph mede De patient is te Londen door de geneesknndige overheden onmiddellijk geïsoleerd zijn kleederen en t door hem gebruikte beddegoed zijn verbrand en zoowel t sloaphuis waarin hy vertoefde als t vaartuig waarmede hij aanlwam zijn met zorg gereinigd en oot smet Door deze maatregelen zal naar men hoopt de aangebrachte ziektekiem zich in Londen niet verder verspreiden In een der veenkoloniën in het oosten vaa Drenthe is het volgende voorgeyallen Een kleine boekwntenboer hsd een tiental akkers boekweit die vry goed stonden en een goeden oogst beloofden Twee koppels patrijzen legerden dagelyka op die akkers en voedden zich met de rypende boekweit Niet alleen dut de boekweit daardoor verlegen werd maar de man berekende dat ziju oogst dien hij voor zijn gezin zoo nog uoodig had er mee op het spel stond Hij pleegt raad met zijn vrouw wat te doen Een buurman zeide dat hij strikken moest zetten maar zija vrouw raadde hem dit nl omdat het niet mocht en omdat de koddebeier er dagelyks langs kwam De man moest zich dus bepalen om dageltjk eenige beetryders te verjagen i piaar hij is ook niet altijd tehuis en het kan 00k niet altyd wachten zulks te doen Iu radelooze drift neemt hij een langen stok ziet dichtbij de liggende patrijzen te komen en slaat twee dood maar juist op t oogcnblik dat dit geschiedt passé rt de koddebeier en maakt hem proces verbaal De man wordt later veroordeeld lot ƒ 10 boete en in de kusten Wie kan na nog de jaohtwet verdedigen Paleis van Juititie Betreffende den geprojecteerden Noordfaollandsch Frieschen Spoorweg verneemt men dat onlangs de zekerheid verkregen is dat een Eugelsch huis Vignolles k C Ie Londen genegen ii de gebeele onderneming op zich te nemen onderde volgende voorwaarden a dat zooveel mogelijk van uit de betiokken gemeenten in het maatscimppelijk kapitaal worde deelgenomen voor ƒ 9 400 OiPÜ aan inschrijvingen en b op eentge wyze eene subsidie worde verstrekt van 1 miUioen gulden De begrooting voor den geheelen spoorweg by globale berekmg opgemaakt bedraagt 16 a 18 millioen guldens Tot hiertoe is door verschillende Gemeentebesturen voor 21 il 22 tonnen gouds ingeschreven De gunstige beschikkingen door de Staten van de beide pruviiicien genomen zijn zuo bemoedigend voor t touriieu eu van een belangrijke bijdrage dat de zaak aan geen be Artiar schijnt onderhevig te zijn De Hooge Hegeering heeft bovendien verklaard dat yen Staatswege geen ondeisteuniiig zal worden geweigerd by hel aanbieden van een aaunemelyk voorstel Voor het sluiten van de wiutcrvergnderiug der Prov Staten van Fiiesjand is eene zitting met gesloten deuren gehouden waarin bij acelamnlie is aangenomen een voorstel van Gedep Staten dat aan hen worile opgedragen om ter gelegenheid van het op 12 Mei 1874 te achten feest der 2ï jari e regeering van zijne Majesteit den Koning aan H D de hulde der Staten van Friesland over te brengen op zoodanige wijze als hun het meest gepast zal voorkomen By een spoorwegongeluk in Illinois brak een possagier zijn been een ander bleef dood D n eerste werd door de jury een schadeloosstelling toegekend van 15 000 doll de weduwe van den ander kreeg slechts 5000 doll Is dan een heen 3 maal zooveel waard als een man vroeg zij den rechter Deze ontwoordde Zelfs met 15 000 d kon men geen nieuw been meer krygeo maar pij krijgt met BOOO d licht weer een man lie niet alleen zoo goed is als nieuw maar misschien nog heter dan de vorige Koloniën O O 8 T IN D I E Batavia lO October Aan het algemeen overzicht van De Indiër ontl enen wij het volgende Er iiijn weiuig saillaute punten in het voorgevalleue gedurende de laatste acht dagen die het onderwerp van mededeeliogen aan onie lezers iu Nederland kunnen uitmaken Ofschoon we karig moeten ziju in het doen van mededeelingen omtrent de toebereidselen voor de aanstaande expeditie ao toont de groote bedrijvigheid voor de uitrusting het vervoer vau troepen het inhuren der schepen het transporteereo van ammunitie en leeftocht dat het tydstip nadert waarop de Krijg zal hervat worden Omtrent Benkoelen berichtte de Jav Cour van 10 October jl het volgende Van Samban is onder dagteekeoing van 8 dezer door den adsistenl resident van Benkoelen getelegrafeerd dat de faoafdopstaudeling hadji Maridan zich aau het Bestuur heeft overgegeven Nadat te vergeefs was beproefd om hem door tusscheukomst van zyn leermeester den imam van Lais tot onderwerping te bewegen werden op 6 dezer te zijner opsporing twee bëvoikingspalrauiUes nitgezondeo onder aanvoering der pasirah s vac Kertap en van Palik Hadji Maridan beeft bet daarop het best geacht zich aan een dier patrouilles over te geven Een detacheaeot militairen onder den 2 laitenant Oorst dat toevallig op manch was nam hem van de patrouille over en heeft hem op den 7 te Samban gebracht van waar hij sedert is opgezonden naar de gevangenis te Benkoelen Te Doerian Amparan zijn door deu controleur Buddingh en te Samban door de Palembangers die den adsiatentresident zyn gevolgd weder eenige moordenaan van den heer Van Amstel gearresteerd zoadat de meesten zich thans in bauilett van het Bestuur bevinden De bevolking keert Ungzaiserhaad ü bue do soens terug De stuurlieden en machinisten van de stoomschepen der N I Sioomvaartmaatschappij die aangewezen zyn om de cxpeditionaire troepen naar Atcbin over te brengen hebben geweigerd eventueel deu tocht medb te makeu omdat zij zich niei aan een mogelijk oorlogsgevaar wensobeu bloot te steiieo zoo zy niet vooraf an de Maatschappij de verzekering hebben ontvangen pensioen voor haune nagelaten betrekkingen of geldelijke schadeloosstelling in geval van dood of verminking te erlangen De superintendant der N I Stooinv maatschappy heeft gemeend dien billijken eisch niet te mogen inwilligen zouder door het Iloü dbestuur in Engeland daartoe gemachtigd te z ju Later is waarschijnlyk door de gruute overredings kracl t van den superintendant hel geachil bijgisiegd door bel toegeven der bemanning Bij besluit van den G G zyn bepalingen gesteld omtrent de wij ze waarop de sohadeloo stelliiig ordt vastgesteld uit te kccreii aan de r chtbcüben len op de gronden waarover door den ü G oidl beschikt ten behoeve vnn de op hoog gezag lugeioeide suikorkultiiur De Bataviascha Kamer van Koophandel en Nyverheid heeft een nota aau den G G gericht waarin duidelijk wordt uiteengezet dal door de overmatige specieaanvoeren uil Nederiaud naar Indie de depreciatie van het zilvergeld als ruilmiddel na ledige ge volgen en voor den S aat en voor den handel geelt De Kamer geeft der Kegeering in overweging de uil lending van specie naar ludie vuorioop g ic staken en hare kassen aan te vullen door den verkoop vnn wissels op hel departement van Kolomen getrokken Versailles 24 Nov Mac Mabüii iieeft by de Nationale A ergadenng een brief van daiikbetnigiiis ingezonden wegens de verlenging van zyne voliuaelu Hij zegt daarin Gy hebt de veili heid willen verzekeren de eenige wa rborg voor u vütti spoed dt s lands Gij zult in my een krachtig verdediger der orde vinden eu een hechten steun vau de bes uiteu der Vergadei mg De beer Lcon Say heeft by de ontwikkeling vnn zyn ameudemeut het Ministerie verweten de wet te hebben geschonden Hy vroeg waarom de Itegeeriug met van hare bevoegdheid ten opzichte der verk eziiigen gebruik heeft g emaukt Het uitstel der verkie in e i strekte zij S luzieni alleni om partijen t bevredigen De heer Beulé icrklaarde de verantwoordelijkheid op zich te ueuieii voor het uitstel hetwelk hy den Ministerraad in uvcrwcgiiig lud yejjevpiy j De uitslag van bet debat was dat een voorstel om over te gaan tot de orde van den dag waarmede het Gouvernement zich vereenigde met 364 tegen 314 stemmen werd saogeaomeü De benoeming eener Commissie voor de constitutioneele iwetten is met volstrekte meerderheid van stemmen Uapaald op overmorgen In autwoord aau den heer Betlimont heeft de heer de Broglie verklaard liat het Kabinet tijdens de pogingen tot herstel der U tuir hie niet gemengd was in de beweging Hy eischi vopr lederen Minister als particalier het recht vin initiatief terwijl zij vereeoigd de algemeene zaak der maatschappelijke belangen diene INGEZONDEN Mijnheer de Bedacteur I Daar het tegenwoordig eenen algemeeuen regel schijnt te zijn om door middel uwer courant gemeentezaken te bespreken verzoek ik hiervoor eenige plaatsruimte In de raadsvergadering van 29 Oct jl kwam ondermeer stnkkeu iil eeu request van A P van derWant verzoekende oia lot aacspraker te worden benoemd ouder afstand van 24G pensioen die hij Is gewezen mbtenaar s jaarlijks niet Bij debenoeming nebben de gemeeuterajdsleden op die 240 minder gelet dan op van Straaten die dienpost ongeveer 30 jaren als noodb jlp voor de helft had waargenomen want met 15 tegen 2 stemmeadie van der Want ten deel vielen werd vao Straaten gekozen Of desphoolgelden waarvoor 100 1 wordt Hilgetrokken niet door van der Want geïndkunnen worden de man die dnizendsn voor de Sociëteit Ons Genoegen incasseert is mede eene vraagdie ik niet kan beantwoorden maar eene tweedevraag is zal men dooc het bedanlen vifn vèn Straaten als grafmaker A V van der Want d rvoor nietbenuemen ook al mogt hij daarom niet solliciteereu of zal men voor eeu volgend jaar nog ƒ 140 TO dien persoon als pensioen uittrekken v v J A S wenscht aan het gemeentebestuur van Gouda iu overweging te geven om met het oog op de volksgezondheid het rivier en ander water in de nabijheid der woningen alwaar de cholera uitbrak of nog ontwikkelt microscopisch te laten onderzoeken Dal oudcrzoek wanneer het als nog niet heeft plaats gehad nauwkeurig en herhaaldelijk mtt de meest mogelijke vergrooting te laten doen ook dao wanneer de cholera mocht zyn girweken ter veigelyktng en de uitkomsten van dat onderzoek door de Courant mede te deelen Zierikzee November 1873 Burgerlijke Stand Oljior N 22 Nuv Jobauiia Catharioa ouden CA PriDSen A il vau VUardÏDgea 1 OvisLunm 22 Nov G Verhoog 48 j U M Blok 7 w J U illeiiiara 2 m 23 J D Hayemiije 10 m P de Kartie 44 j A van Omme 3 21 J Ziukhaaii lo A 1 van iet Ark 8 j 8 m G de Ltngt iii A M koot 87j B Statie hnisvr vaü M erbruggen 7G j ADTKRTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon B TRIJBITS VAN Aalst Gouda 18 November 1873 Voorspoedig bevallen van een Zoon C M LOTSIJ geliefde echtgenoot van A KLUIT Hz Moordrecht 23 November 1873 Heden overleed aan ene kortstondige doch hevige ziekte oi e geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejofvrouw de Wed A M KOOT Dfi Lange in den ouderdom vaat 57 jaar Hare nagedachtenis zal b ons in zegeningblüven Gouda luit a li naam 24 Nov 1873 A KQCT Ein ucu $ Clnlèrnehme SU ebt AGENTEN gegeu io i provimn Eedlichkeit uud Jleutsche Correspoüdence nöthig Franco Offerten ijiJE L pojte xestftntej CV pekiluigen DSneBjftrJ j j i f