Goudsche Courant, woensdag 26 november 1873

1373 Vrijdag 28 November j o 2445 GOUDSCHËCÖÜRAWT Nieuws en Adverlentieblad voor fiouda eo Oinstrekn Z die iets t forderen hebben van JAANTJE KERVEL overleden 19 November op het Janseniste Ho§e altiiei weidea verzocht spoedig hunne opgaven te zenden aan N DK GRAAF Gouda 25 Nov 1873 Heeren INTEEKENARBN wordt hiepnede berigt dat de 24 VOORDRACHT van Ds A P MACKENSTEIN te Haastrecht zal gehbuden worden op MAANDAG 1 DECEMBER a s des avonds ten half acht ure in het Locaal Not in Veemaak op de Oosthaven alhier Onderwerp De Moderne Rigting en het Christusbeeld De gelegenheid tot inteekening blijft opengesteld tot 1 December voormiddag 12 nre by de Boekhandelaars J van BBNTDMenZOON en des avonds an het Locaal CHOLERA ANTI CHOLEBA TABLETTEN vervangende de droppels als preservatief bg het minste gevoel van boikpgn misselijkheid of diarrhee Verkrggbaar bg alle binnenlandsche depots en te Göudo bfl J C ZELDENBIJK Markt Openbare Verpachtingf VAN GRASGEWAS Vischwater en Jachtrecht DUKGRAAP en HEBMRADEN van den Zoidplaspolder iu Schieland zijn voornemens op VRIJDAG den 12 DECEMBER 1873 des voormiddags te 9 uren te Zetenhuizen in het Hof van Holland in het openbaar voor den tfld van vijfjaren te VERPACHTEN 1 Het HOOIEN en BEWEIDEN van de Ringdjjken en Tusschen Boezemgronden om den Zuidplaspolder 2 Het HOOIEN der Hoofd Veld en Com municatiewegen 3 Het BEVISSCHEN van de Molensloot Ringvaart en Togten en 4 Het RECHT van de JACHT op deRing dgken Tas8chen Boezemgronden en Boe zeais Deze Verpachting zal geschieden bg Opbod en Afslag De voorwaarden zullen van af 1 December 1873 ter lezing liggen te Gouda in dk HaeMOirri in db Zalm en in de Pauw te Waddinxvetn bjj de kasteleins DK GROOT ZWANENBURG en SLOOTJES te MoercapeUe in hït Rechthuis te Zevenhuizen bij van HEEMSBERGEN in hbt Hop van Holland en in D S Sr Joris te Nieuwerlcerkop den JJttel bij van REEUWIJK in deZwaan en bg J OÜDUK in hbt Stations KorFUHüis en te Moordrecht bfl de Wed denBBABER in tHET PosTHris böJ DE WILDEnn DE Vrede en Vbiesdschap en bg H AÜLMAN in Land voor Water terwglroorts inlichtingen te bekomen zgn bg Dgkgraafen Heemraden voornoemd en bg den Opzichter L EXALTO en B de WITT te iWbo drecht die des verlangd drie dagen vóór de verpachting de noodige aanwgzing in loco znllen oen i De g ndigden worden indachtig gemaakt aan het Slot van Art 2 der voorwaarden voor St NICOLAAS CADEAUX in vele soorten voorhanden bg Lange Tiendeweg alhier DIEGENE die zich met eenige personen willen vereenigen tot het lezen van DE GIDS DE TIJDSPIEGEL Vad LETTEROEFENINGEN NEDERLAND LOS EN VAST worden verzocht schriftelijk naam en woonplaats op te geven onder lett X Bureau dezer Conrant A QUANT Kleiweg E 107 ONTVANGEN eene SCHOONE COLLECTIE £ ngel8ohe Fraasctae en Weener IT O TJ V B A TJ T ZÉ S Eene groote sortering der NIEUWSTE IiIi DERWËaKJES waaronder vooral de TOOVER FREIVTENBOERE de aandacht verdienen N FRANPS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bevraringp è Déposite van 100 tot 1000 thans a 4 7 rente 7o 1000 en daarboven a 5 Kantoor Westhave n 145 FIJNSPIMERS kunnen dadelgk en vast werk bekomen Adres franco brieven letters A B bjj dé Boekhandelaars SCHELTEMA HOLKEMA Beurssteeg jimaterdam Prof Pergfrer d A lion HaarËxtraet Sedert den korten tjjd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zjjn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krjjgen te voeden en te onderhouden dan dit fl aar Extract Het is geheel eenig en wgkt in zgne zamenstelling geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altjjd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunneü beantwoorden omdat èu vet èn olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Ahon s HaarExtract zetten de nitvallende haren zich weder vast bljjft het hoofd rein en krjjgt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prgken wil make gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract dat a 40 ets per flacon verkrijgbaar gesteld is bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon iJoii rrfam F A BOBONIB 60EDK00PE HDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeher Hofleverancier van H M de Koningin Smith Sidney Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tagne 2 druk B 0 50 Derï reischütz fantaisie B 0 75 Songes du foret C B 0 20 Gaité de coeur valse brill B 0 55 Martha Fantaisie briU B 0 75 Marche des Tambours Morcean milit B 0 40 Moments jojjenx Caprjce B 0 50 Faust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKM AN te Gouda ZWAKTE Bg vermagering algemeone ligchaamszwakte na eene doorstane ziekte bg gestoorde spijsvertering gebrek aan eetlust en in t geheel bjj alle maagkwalen is het Johann Hoff schb MALZEXTRACT een volgens dnizende getuigschriften van doktoren en genezene gebruikers onwaardeerbaar middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hernieuwen en daardoor de verlorene krachten te herkrjjgen Duizende attesten van genezene doctoren en chefs van lazaretten zjjn in origineel of gelegaliseerde afschriften ter inzage aan het Centraal Depöt Bloemmarkt bjj de Stilsteeg Amsterdam Prg 1 fl 45 et 6 C 2 20 zonder flesch en zonder vracht Depots te Gouda bjj J C vak Vreümingen en te Woerden bg Henbi J VAN DEN BlJRO TANDPIJN tzg dit door RHEUMATIEK of door HOLLE TANDEN veroorzaakt is wordt gestild door Dr J G POPP S ANATHERIN MONDWATER Bjj aanhoudend gebruik hardt het de tanden tegen de verandering van het klimaat en voorkomt op deze wgze het terugkeeren van de pjjn t Is buitendien ook zeer geschikt tot het wegnemen van een slechten adem Prjjs ƒ 1 75 Dr J G POPP S Dit TAND PLOMB bestaat uit poeder en eene vloeistof die gebezigd worden tot aanvulling van bolle en aangestoken tanden ten einde ze den oorspronkelgken vorm terug te geven en daardoor paal en perk te stellen aan de verbreiding van het kwaad Door dit middel wordt verhinderd dat de overblgfselen van spgzen bet speekspel of andere vochtdeelen zich in de holle tanden verzamelen en de verdere afbrokkeling der tanden waardoor tandpgn ontstaat voorkomen Prjjs per Doos f2 QQ Te verkrijgen te Oouda bg h Schenk winkelier op de Hoogstraat wyk A 123 te Botterdam b j F E van S ioten Kolff apotb en A Schippeiejjn C blnniiwe porceleinwinkel te Hage by J L F C Snabilié apolh te Leyden bg E Noordijk te Utrecht bg F Altena apoth te Amsterdam bg F van Windheim C verkoopbuis te Oudewater bg T J van Vreumingen te Schoouhoven bg A WollF Goods Drqk van A Briokmao Kennisgeving De BUBGËMËKSTËlt ran Gouda gelet op het le lid van art 24 der wet van den 4u December 1872 Staaliilad u l H tot vooniening tegeu besmettelijke ziekten Maakt bij deze bekend dat in de verloopen 24 uren 3 personen zg n aangegeven ala overleden uau Aziatische Cholera Gouda den 26 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN LfZENDOORN BUITENLAND Builenlandscli Overzicht Ia de Maandag door de nationale vergadering gehouden zitting ia eeo brief voorgelezen van den maarschalk Moo ilahoD waarin hij o s zegt dat hij overtuigd dat alleen door het behoud der orde de welvaart kan verzekerd worden een standvastig verdediger der orde zsl zijn eo een getrouwe uitvoerder van den wil der vergadering Een voorstel van den beer Jauzü om de officieren in actieven dienst te verplichten tusschen den militairen dienst en hun mandaat als afgevaardigde te kiei en is niet urgent verklaard De heer Léou Sa heeft daarop zgne interpellatie toegelicht Hg verweet het mmisturie dat hel de wet geschonden bad en hg vroeg waarom het de verkiezingen had uitgesteld ten einde zgne partg te bejiuustigen De minister Beul deed uitkomen dat men weder eene ministerieel verentwoordelgkheid had sedert het gezag krachtig georganiseerd i Hg vrueg voor zich de verautivüordelgkheid eener verdogiiig welke kg in den ministerraad hul voorgesteld De uitslag van het debat was dat een voorstel om over te gaan tot de eenvoudige orde van den dug waarmede de regeering zich had vereenigd met 3ö4 tegen 314 stemmen werd aangenomen De bcnoemiug eener commissie voor dt oonstitutioiieele wetten is bepaald op Woensdag In antwoord an den beer Bethmoiit heeft de heer de Broglie gezegd dat het kabiuei tgdeus de pogingen tot terstel der monarchie niet in de beweging gemengd was Hg eischte voor lederen minister als particulier het recht van initiatief terwijl zij vereenigd de algemeeue zaak der maatichappelijke belangen dienen Het Journal officiel meldt dat de ministers hun ontslag hebben ingediend hetwelk is aangenomen Men gelooft dat het officieele blail morgen de samenstelling vau het nieuwe ministerie zal mededeelen Het schijnt dat het ministerie ten slotte met zoo zeer gewg igd al worden als eerst geiiegd werd Alleen de heer Beulé zou aan ïe GlnsBuw heeft Disnifli Ziterdag een adrea ontviingen van ooiiservatipve werklieden ongeveer 4U0Ü vnren aaiiwe ig en bg die gelcgciiheul een aaiispraa gehouden hg trad daarbij iii eene verdediging vau zijn laatsten naar aanleiding der verkiezingen te Bath openbaar gemnnkten brief eu voer heftig tegen de politiek van bet tegenwoordige kabinet uit Met betrekking tot den in Europa aangevangen kiiiupstrijd tusschen de wereldlijke en geestelijke macht deed hij het gewicht er van uitkomen j ernstige verwikkelingen waren naar zijn gevoelen te voorzien en het zou nauwelijks in de macht van Engeland liggen om dniirbg buiten S el te blijven Kiigeland moest er zich op voorbereiden om weder ten opziolite der reformatie den stand in te nemen welke vóór SOU jaar de bron was geweest van zijn roem en zijne I grootheid j het zou zijne bestemming iu de wereld I en zgn zedelgkea invloed te beschermen hebben zoowel tegen het atheïsme als tegen de priestcrlgke overweldiging Iu de Masn Jag door de Eadensche kamer der afgevaardigden gchuiiden zitting zijn versche deiie iviHontwerpen ingediend als tot aniivul iiig eu wi iging der keikelijke wetten tot vcrbelering van ilu bezoldiging der onderwijzers tot invoering van het verplicht voortgezet onderwgs voorts de staatsbegrooting een ontwerp tot toelage voor du huisvesling der ambtenaren en verbetering van de wettelijke bepalingen op het pensioen eindelijk nog ontwerpen van belostinghervurming eene aanvrage om voorloopige vergouning tot het heffen der belastingen iu Dec eu een wetsontwerp tot invoering eener algemeeue inkomstenbelasting Het Oostenrijkscbe huis der afxevaardigdea beeft in eeue Maandag gehouden ochtend en avondzitting de beraadslagingen over de artikelen vao het lee ciugsontwerp ten einde gebracht Het voorstel is b tweede en derde lezing naar de redactie der commissie aangenomen Alleen is de alinea verworpen betreffende de beleeoing van ander geldswaardig papier dan dat hetwelk bij de wet speciaal is aangewezeo FBANSBUK Het wu te voorzien dat de jongste veldslagen door geen der machtige partgen welke elkaar thans de regeering betaisten zou worden beschouwd als een beslissende De stemmingen op Dooderdagoahtend worden dan ook door de rerachilleade bladen al zeer verschillend beoordeeld De meeste repablikeinsche organen vatten dan uitslag op als het product van toeval Wanneer zeggen ze een toeval ons de zege ontrukt heeft waarom zou dau een nieuw toeval ze ous niet kunnen weergeven Het is zeker waar dat zoo men de lijsten der stemmenden nagaat men getroffen worden moet over de zonderlinge verdeeliag van krachten Zoowel de reohter als de linksn de beeft bondgsnooten gehad waarop zij niet kouden of moohteu rekenen Niet alle leden van het linkerraidden b v zijn voor da verlenging van zeven jaren in de bres gesprongen £ en en twtntig hunner wier namen openbaar gemaakt zijn gingen met de rechterzijde mede Ouk enkele Bonapartisten afgescheiden van de groep ann wier hoofd Uouher slaat deden dat Daarentegen hebben luttele afgevaardigden rechts tegen de prorogatie voor zeven jaren gestemd Velen die voor de zeven jaren steraden stemden tegen het geheele onlwerp Uepeyre Het valt buitengewoon moeilijk om onder deze omslanüighedeii uit te makrn wie over de eigenlijke meerderheid le beichikkiu had De minderheid was telkens te grDot en de ger ngste omstandigheid was voldoende baar in een meerderheid te herselieppen Aldus redeneereii de bladen der linkerzijde Mageen regeering bauwen op stemmingen als die van Donderdag dus vr igen zij en zg antwoorden eenstemmig neen Zij troosten zich met de gediiohte dat de restauratie mislukt is en dat de republiek in naam gehandhaafd blgft maar zij behouden zich voor het definitieve gemeenebest uit te roepen zoodra de gelegentieid zich voordoet Deze houding der republikeinen verbittert de monarchalen ten zeerste Zg hadden misschien op gewelddadigheden der eersten gerekend om hun plannen te steunen en zien zich nu deerlijk iu hun be rekening bedrogen De legitimistiscbe pers toont zich over den afloop van den veldslag nog veel meer ontevreden dan de republikeinschc Zij schgut deze m het gelijk te stelten door zoo mee te jiiiuuieii ii eu zoo te schelden zij schijnt haar eigen overwinuing als een onvruchtbare te beschouwen Nueiul de Union de schikking van 2 Nov niet een piperie ten bate vau pnitgen zonder beginselen of denkbeelden Wnl voor de legitimisten alles moet beheerschen is het feit dat hun koning met komt dat de restauratieplannen mislukt zgn Zij hebben voor de verlenging van zeven jaren geateaid als ecu gering euvel om nog grooter euvel te vermijden Maar ook zg behouden zich te vrijheid v iu handelen vuor zegt de Union evenals de republikeinen De dng van 2U November beslist dus feitelgk niels De strijd der partgeii zal daardoor niet eindigen Heeft de hl er Dnliiiel trouwens mot in de kamer al uitgeroepen dat de rechterzijde znL voortgaan met knoeien en kuipen ten bate vnii liamboril ondanks Ie aangcnomL i iwt Kceds bi gint de Gaiette ie Fratue een polemiek om het ongelukkige president der republiek dat door eeo misverstand achter dea naam van Mac Mahon is ingeloscbt weer uit de wet te lichten Meer dan ooit moet blijken dat de prorogatie nieis verder is dan een rustplaats op den weg naar de monarchie gelijk de heer Baragnon met zooveel legitimistiscbe dichterlijkheid zeide Het meest tevreden toonen zich nog de Orleanistiache bladen Vcor den Francais is de overwinning op 20 November door de eerlgke Int de mannen vau orde en arbeid behaild nog beslissender dan die van 24 Mei Kii hoort de jaichtonen van het Journal de Pari lijforgaan der prinsen van Orleans Het votum van den gedenkwaaidigen nacht van 19 November levert ons de revolutie over aan handen rn voeten gebonden teneo lupum aurihui Het geldt thans om niet in te dommelen binnen Capua men moet het wilde dier mnilbanden en het de ooren afsngden wanneer het bgten wil dit zon niet veel helpen De 378 conservatieven der kamer vermogen alles De heer Thiers die de verdeeldheid onder beo zaaide de heer Thiers heeft afgedaan De eindstemming over de prorogatie is het Sedan waartegen zijn me brouillonne schipbreuk geleden heeft Deze geestdrift wekt den argwaan der legitimistiscbe broeders op De ünivert weet uit een zinsnede van het Journal de Parii den geheimen kwalgk verheelden wensch der Orleanisten te distilleer om van de prorogatie gebruik te maken of liever misbruik ten bote van eigen plannen ten koste van Chambord De Unieer maakt uit genoemde zinsnede op dat het Journal de Pari slechts daarom de verlenging zoo toejuicht dewijl het in den tusschentijd op den dood of op de afdanking van Chambord rekent De dood van Chambord zegt de Unitwrs t is mogelijk Maar de afdanking Nooit I En toch schijnt het een feit dat deze afdanking dqor velen moge ijk wordt geacHt Verscheidene bladen althans deelen mede dat men zich veel moeite heeft gegeven om die afd mking te verkrggen nog wel terwijl Hendrik de Vgfde zich hcimelgk op Franschen boiiam bevond Wat hiervan is zal later moeten blijken lutusschen heeft het Journal Officiel den tekst der Doiiderda aangenomen wet afgekondigd Ingevolge haar voorschrift moet nu de nationale vei aderiog binnen drie dn eii ajzoo uiterlijk Woensdag overgaAn tut de beiiueniing der commissie van dertig welks belnit zal wordfii mot de uitwerking der coustitutioiieele wetten Wij algemeen wordi verzekerd dat de kamer vuor eetiige raiunden uiteen zal gaan zoodra de commissie benoemd is U iü zou dan tevens de plaats inneincn eener p rinaneiite commissie gedurende de afwi iiilieid der kamer Mogelijk koogt evenwel vó ir het reces de begrooting nog in behaudeltng BIN NEN LAND j GoüUA il November Bij kon besJuit is de kapt 5 f M Temminck ran bet 4 TG iof op zijn aanvrage op pensioen gesteld en hel bedrag van dat pensioen bepaald op 1080 ajaars Een hoogst belangrijk onderu erp zal morgenavond in het opeubajir worden behaudeid door den beerA D Petter Ie luitenant der infanterie Op uitnoodiging van de alhier gevestigde Afdeeling der Vereeniging tot verspreiding van kennis aangaande s landi zerdedigiwj itX genoemde otficier eeue voordracht over onze verdedigbaar hei d houden Tot deze bijeenkomst die in het lokaal Nut en Vermaak zal pluats hebbeu heeft ludereen toegang mits voorzien vnn de kaart die dezer diigen aan een oautal personen is toegezonden en die voor ben die er onwillekeurig geen hebben ontvangen alsnog verkrijgbaar is bij den heer G J A Ingcnluijff 2e luitenant der Infanterie op de Markt by dea heer D Hüogenboom Een der mt L st gewichtige vraagstukken van den tegenwoordigen tjd ts zouder tuijfe dat omtrent onze verdedi i narheid Aan dt eene zijde hoort m u ia allerlerkriiigeu de stelling verkondigen dat aide niillioencn aan oms defensie te besteden uutleloos zullea