Goudsche Courant, vrijdag 28 november 1873

aJD daar de kleine natie niet bij machte al ijn relfs niet bij een goed geregeld rerdedigiugsplan zich tegen een machtigen vijand Tan welke zijde die ook mocht opdagen met goed gCTolg te Terdedigen zoodat de millioenen tot andere doeleinden moeten besteed en de verdedigbaarheid maar moet worden opgeofferd Doch aan de andere zijde hoort men deze stelling bestrijden en onTaderlandslieveud noemen terwijl men betoogt dal Nederland ook nu nog vermag wat het vroeger kon mits een vast plan van defensie worde aangenomen en daaraan de millioenen niet worden gespaard Zouder twijfel zal de heer Petter lich onder de voorstanders van deze laatste meening scharen en daardoor aan allen die op dit gebied vreemdelingen zgn de gelegenheid geven zich eenige kennis omtrent deze quaestie te verschaffen Op verzoek van het bestuur der gezelschappen die Zondagavond een concert zullen geven ten behoeve van behoeftige cholera lijders en hunne nagelaten betrekkingen welk bestuur reeds vele aanzoeken kreeg van behoeftigen om in aanmerking te mogen komen bij de verdeeling der opbrengst deelen wij ibede dat die opbrengst zal worden ter hand gesteld aan het dames comité van het Roode Kruis alhier met verzoek dat genoemd comité zieh wil belasten met de verdeeling Te Boskoop is een commissie van 25 personen gevormd voor de frestrienng ter gelegenheid van Eet 25 jarig koningschap van Z M den koning Het bestuur bestaat uitdehh N Koster J Maarschalk C B van Nes A van Nes J Frissel B B C Felix en J van Groos Jbz Staten Oeneraal tweede Kameb Zittin gen van 25 en 26 November De zitting van Dinsdag was bijna geheel gewijd uu ds algemeene beraadslaging over de afdeelivg waterstaat en publieke werken van hoofdst V der staatsbegrooting De minister zeide dat hij met het oog op de moeielijkheid tot het tot stand brengen ei ner algemeene wet op den waterstaat een voorstander was van particele regeling waartoe spoedig zullen behooren de ontwerpen nopens hel bouwen langs en op de dyken en omtrent het toezicht op de livieren Een amendement van den heer Tak tot aanstelling van een tweeden inspecteur van den waterstaat werd aangenomen met 84 te eii 30 stemmen lil de zitting van gisteren zijn slechts enkele artikelen vjn de afdeeliiig Staten Generaal Eerste Kameb Zittingen van 25 en 26 November In dl zitting van Dinsdag heelt de kamer met 32 tegen 2 stemmen ariiijjcnomeu hoofdstuk I der Indische begrooting voor 1S74 uitgnr en in Nederland Tejjen stemden de lih van Goltstein en Cremers belden wegens de Indische brigade In de yitling van listeren is zonder verdere beraadslaging met algemeene stemmen nangeiiomen de wetsontvverpen uitmakende de Indische begrooting voor 1874 als l hoofdstuk II Uitgaven in Ned Indie 2 hoofdstuk I der middelen Middelen in Ned Indie Ilaarna is beraadslaagd over het wetsontwerp tot wijziging der wet van 1 Mei 1844 lot regeling van het muntwezen in Ned Indiê welk ontwerp ten slotte erd aaii euoiuen met 25 tegen 1 t Trgen de heer Borsius Hierop is de vergadering tot nadere bijeenroeping gescheiden De minister van oorlog heeft eene breedvoerige memorie van antwoord ingediend Of het ardeelingsversiag der tweede kamer nopens zijne begrooting Hij beseft teu olie dat zij die er ernstig naar hnkeu de verdediging vati den lande op voldueiide wij e geregeld te zien en die genegen 7ouden zijn daartoe de vereisch te offers te brengen ten slotte ongeduldig worden wanneer zij den eeiien minister van oorlog na den anderen zien aftreden zonder dat nau hun billijk verlangen is voldaan Hij beseft ook in zekere mate dat zij door dit ongeduld worden gedreven om van lederen nieuw opgetreden minister vau oorlog in korten tijd al meer en meer te eischen en dat zij zich al minder en minder genegen toonen de elkander opvolgende ministers veel tijd te laten hunne hervormingsplannen tot rijpheid te brengen Maar hij mag zich door dat begrijpelijk ongeduld niet laten verlokken tot overijlde handelingen en maatregelen Slechts 18 dagen na zijn optreden had hij der kamer eene nota aangeboden bevattende de wijzigingen die hij in de reeds ingediende begrooting voor zijn departement onvermijdelijk achtte in welk kort tijdsbestek tiij nog bovendien overladen was met al de beslommeringen die het deel zijn van een nieuw opgetreden minis er Thans is er betere gelegenheid om zijne zienswijze uiteen te zetten Aan deze uiteenzetting worden de volgende punten ontleend De geest die zyn departement bezielt zal van hem uitgaan en niet van ondergeschikten Deze hebben zijne plannen uit te werken niet de hunne j hij beveelt en zij gehoorzamen De tegenwoordige minister acht zich volkomen gebonden door du verklaring indertijd door den minister van justitie gedaan dat Ivij de vestingwet zon overnemen en verdedigen Wordt het voorstel tot wel verheven dan zal de lijd gekomen zijn te overwegen welke sommen successivelijk zullen worden aangevraagd om aan het goedgekeurde stelsel uitvoering te geven Wat de soldaten betreft Op vrijwilligers bestemd om soldaat Ic zijn en niets meer schijnt voor de toekomst weinig te kunnen worden gerekend De militie zal dus in die behoefte moeten vooreieu Zij zal dus krachtiger en nog degelijker moeten worden geoefend dan tot dusverre bet geval was en derhalve ook longer voor eerste oefening onder de wapenen moeten blijven Verder zullen de middelen op de begrooting aangevraagd ook nog vergunnen de oudere lichtingen voor en na ieder gedurende ongeveer eeue maand op te roepen ten einde aan herhalingsoefeningen te worden onderworpen Ook tot het vormen van meer kader uit de militie zullen ernstige pogingen worden gedaan en maatregelen daartoe die reeds in het volgende jaar moeten erken zijn reeds in voorbereiding De reorgaoisutie vaa het leger moet wachten tot de herziening der militiewet waarmede niet zal worden gedraald Zoolang de tegenwoordige staat van zaken nog moet duren zon hij niets liever zien dan dat du oudste lichting der militie niet werd ontslogen Voor zooverre hij echter namens de regeering spreekt moet lij doen opmerken dat de grondwet slechts dan daartoe het recht vefleent wanneer er tijden van oorlog of andote buiteogewone omstandigucden aanwezig zijn Daarna verdedigt de miaister het cijfer der traotements mentsen soldijverhoogingen Niemand meer dan de minister kan overtuigd zijn dat onze kazernen Verbetering behoeven en niemand kan meer dan hij genegen zijn daaraan de hand te slaan De minister schaart Kich geheel aan de zijde dergenen die van gevoelen iju dut hij zijne begrooting met kan intrekken en vervungeiï door eeue credietwet bijv voor zes mauiulco en geeft de redenen duarvoor op Volgen een regrerinfjstelegram van Buitenzorg gedagteekend van 25 dezer was de naar Atchin bestemde expeditionaire macht Singapore gepasseerd De kassiersknecht K die zich den 22stcn No jl meteene hem toevertrouwde lom van ruim 1800 heeft verwijderd is eergisteren iloor de politie te stjiavenhage i aMguhouden en bevindt zich ihans in verzekerde bruaiing Bij zijne aanhouding was er nirl vuil het Crmiste geld te vinden beiteerende K dat het hem door een ander persoon ontstolen as liet biijek evenwel dal hij voor zijn vertreK auU ami zijne vrouw had Ie bewaren gegeven die vermoedende dut er oneerlijkheid m het spel was de e som naar de politie heeft gebracht Van daar de ontdekking van het misdrijf Naar men verneemt meldt het Hil zal de hoop worden teleurgesteld dat de commissie van negen over de reorganisatie der Ncd llerv kerk als commissie een rapport zal indienen De poging om tot eeuslemmigheid te geroken moet geheel mislukt zijn en het r i iport drie verschillende concepteikbevattcn een van de orthodoxe een van de ürüiiiiij en een aii de moderoe richting Bij de regeering is bericht ontvangen dat in de niaind Mei 1874 te Florence eene internationale luinbouwtentoonstelling en een inlernationaul i aiitkundig congres zal ploats hebben De tentoonstelling ai gcop d zijn van 11 tot 25 Mui 1874 De diel nniers moeten zich aanmelden bij de commi su w i uilvucring vóór 31 januari 187 + met opgave van het ait van bet concours waaraan de inzender wenscht deel Ie nemen de lijst van plauten en voonverpon ter inzending beklemd en eene benaderde opgaaf van de benoodigde ruimte De planten en voorwerpen moeten tusschen 2 en 10 Mei te bestemder plaats worden aangebracht De Zutpheniche Courant over 8clioolzaken sprekende wijst op het gebrek aan hulpuinlerwijzers hetwelk zij niettegenstaande de traeteiuenten zijn verhoogd tüesci njft aan te geringe bez dd ging die njg met in oveieenstemming is met de in i spaiuieii studie de moeite en zorg die de betrekking lereischen on Hall de mociijjkhcid OlU het doel te bereiken De kweekeling verdient lot zijn 18e jaar niet noemciis lard hij geniet ecu kleiuc toelage van den hoolU onderwijzer of zoo hij als rijkskweekeling wordt toegelaten een jaargeld van 30 ter liestrijding zyner opleidingsKosteii en als hij van buiten komt eene som voor kost en inwoning waarvoor de hoofdonderwijzer hem ter nauwernood bdioorlijk voedsel en huisvesting kan verschafifen Dnu moet hij over dag onderwijs ge en en in zijn Vrije uren de normaallessen bijwonen en studeeren aanhoudend arbeiden en ingespannen zijn totdat bij op ISjarigen leeftijd examen doet als hulponderwijzer eu een ued erige plaats verkrygt Maar nu komt de studie voor het zwaardere hoofdonderwijzerseiamen en als hij ambitie heeft voor de verschillende vakken van het meer uitgebreid lugèrobderwijs Slechts op enkele plaatsen heeft hij gelegenheid om zoogenaamde opleidiugslessea bij te wonen maar over t algemeen staut hy alleen en moet zonder andere hulp of leiding dan die hij zich voor eigen geld verschaft den grooten kring van wetenschappen beoefenen Is het wonder dat hij dikwijls wordt afgewezen en dat de arbeid weinig uitlokkend is P Betere bezolding en betere opleiding zgn de middelen tot verbeiering De bezoldiging van den hulponderwijzer zou een geleidelijke verhooging moeien ondergaan bij vermeerdering van dienstjaren velen blijven bun leven lang hulponderwijzer die zoodanig beloond moesten worden dat zij met een gezin van hunne betrekking kannen leven Elke 3 jaren zou b V het tractement van den hulponderwijzer moeten worden verhoogd tot een bepaald maximum en een premie moeten worden toegekend aan het erkrijgen van de hoofdonderwijzers akte Al aanteekeningea Maar ool de opleiding moet anders worden en dit kan het best geschieden door uitbreiding van het aantal kweekscholen die zulke goede retultaten opleveren Twee Amerikanen ehnalieri cfixdmlrie reisden in de algeloopeu week in ons land om een voor hen zeer voordeelige affaire te doen Zij wiircii namelijk voorzien van een pirtij Central Pacific obligation die zij beneden beurspr js aan den man trachten te brengen Zij konden dit geuiakke ijk doen daar al wat zü ontvingen hun een winst uiuest opleveren van 100 pCt De stukken waren namelijk valseh De beide heeren hadden zich te Londen van ainbevelingsbrieven aan aanzienlijke huizen te Rotterdam en te Amsterdam weten te voorzien Te Botlerdam werd hun toeleg gelukkig spoedig ontdekt en werden de Amsterdamsche huizen van ilKar uit gei aarscMtiitd De politie te Botterdum heeft zooals men voriiKuit van de laak reeds werk gemaikt en naar men hoopt ons van dit gevaarlijk bezoek ontlast Eff U In een Haagsohe correspondenlie der Middeli Ct leest men Dc discussie over buitenlandsehe z iken leveril niet veel belangrijks op moar by de behandeling van de begrooting voor justitie werden door üeu Minister dingen medegedeeld waarvan en Ilaagsoh correspondent niet zwijgen raag en waarcer elke Haigsche correspondent eu elk Magen lar zich diep behoorde te sohnuien ik bedoelde onthullingen over de Hani sche politie De heer van Kerkwijk IjracM 1 t sprake de zeer verBchilleiide maat waarmedegeinitin werden de twee frauduleu e bankiers uit den fatsoenlijken stand die men zieh uit den Haag had laten wegpakken nadat ze voor tonnen gouds de goede Hagenaars goote en kleine lui hadden opgelicht en de drie verdachten van den dubbelen moord aan de Bocht van Uuinea die men door llaagsclie politie uit den vreemde had doen halen en door allerlei ongeoorloofde middelen zelfs door het spiritisme tot bekentenis had trachten te dwingen Toen ik dit punt hoorde ter sprake komen vroeg ik mij af of het wel verstandig was daarover te spreken Het is altoos moeihjk te bepalen hoever een lid dor Kimer loopeiide gerichten tot grondslag van loiie interpellatie nemen mag ik geef echter loe dat zuodra er door de uatie twijfel wordt geuit aan de gelijkheid van allen voor do wet geruchten in dien geest ni l mogen geignoreerd worden tot scliade van hel gezag der rechterlijke maclit maar dat van Kerkwijk die malle praatjes over spiriUstcrij lu de Ilaags ilio gevangenis in s lands vergaderzaal Ie pas bracht keurde ik af Maar hoc ver wonderd was ik toen de Minister van Justitie die 4por mij voor volkoiutni ongegruwd gehouden praatje bevestigde en te kennen giif dat er tien gevolge van een door een cominissans van politie met den procureurgeneraal in Ziiid I lollundgehouden overleg in de cel van VerlinU co o spiritisclie seance had plaats gehad met liel due om hcui zijne medcplichtighiid aan den rooor l te doen bekennen Ik laat ter z jde hoe dit wei 111 zijn werk moet geja iii zijn ik wist wel dat de spiritisten tafels lietm draaien en vooral in het donker harmonicas lieten spelen en potlooden schrijven maar dat ze ienands gemoed zoo konden doen draaien eu zijn gi ivetcn spreken dat Was iets pliuternieuwB Maar van meer belaug is de schromelijke anarchie ons Hagenaars trouwens reeds lang genoeg bekend die thans op de meest oflBcieele wijze geconstateerd is in het Haagsohe politiowezen te hecrschen Hier zien wij een commissaris van politie niet eens den hoofdcommissaris maar een eenvoudig af deelingscoramissaris die zich met de instructie eeuer strafzaak even weinig te bemoeien heelt en even weinig bemoeien mag als gij of ik buiten zijn chef den hoofdcommissaris om buiten den ofücier Van justitie om raadplegende met den procureur generaal die zich evenmin als hij met de instructie eener strafzaak bemoeien mag over de onzinnigste experimenten die men zich kan voorstellen en die experimenten op eigen houtje zonder eenig verzet van de autoriteiten der gevangenis in practijk brengende En zulk een man handhaaft men in zijne betrekking I j froawens zoo men alle personen wilde ontslaan die zich id de instructie der Haagsche strafzaken van ongeoorloofde middelen bedienen of nalatig zijn oit overleg of onvermogen dan zou men er veel moeten ontslaan en dan toch nog niet tot eene volkomene opruiming komen De miaister heeft zich tegen het verwijt dat de Haagsche justitie met twee maten meet verdedigd uit zijne verdediging bleek echter dat het verwijt niet ongegrond was Men had aanvankelijk zich bepaald met in het politieblad de namen der voortvlucbiige baakiers te vermelden zonder meer Zoodra de minister dit gemerkt had zorgde hy voor de opneming van signalement en portret de minister van justitie kau dus niet van meten met twee maten worden verdacht Maar de anderen Doeh men moet niet vergeten dat die anderen in een moeilijk parket waren de bankroeticri waren de eigen neven van den officier van justitie Niet enkel de commissaris van politie in quaistie om ns tot de verdachte moordenaars terug te komen ook hoogere autoriteiten hebben in hare pogingen om lot de kauiiis der waarheid te komen middelen aangewend die in eene andere eeuw thuis behooren Zoo heeft men zelfs het uit de gevangenissen der inquisitie bekende hulpmiddel willen aanwenden vau een poliliespion bij een der verdachten te doen opsluiten om hem eene bekentenis te ontlokken deze toeleg is echter door de waakzaamheid van den cipier belet l erecht toonije de heer Bergmaiin ich verontwaarttigd over de j middeleeun8Ctie begrippen die nog bg de Haagsche politie en justitie schijnen te heerBclteii Ja de pijnbank is afgeschaft eu haar weer in te Vücreu zou inderdaad niei gemakkelijk zijn niiiar hit middel om hetzij door willekeurige en onwettige gevangeohoudingen zelfs door corporeele casiigatien de taak der justitie te verlichlen en bekentenissen uit te lokken een aardig woord in dit ge al wordt door de Haagsche politie vroolijk en ongehinderd toegepast zonder dat de hoogere aoturiteiteii dat schijnen af te keuren Koloniën OOST INDIÊ BATAVIA 16 Ooiober De JavaBoje zegt o a in zijn overzicht He liou ling van den President der Commissie van EiinuMte wordt door zeer velen gelaakt en niet zoiiiler gegronde redenen De wijze waarop hij zich over den heer Nieuwenhuijzen moet hebben uitgelaten werpt een ongunstig licht over het doel dat hij als Presideui der Commissie meent dat door deze moet worden bereikt Men heeft altijd gezegd dat de Commissie van Enquête slechts moest onderzoeken en feiten moest constateercn ma ir uit alles blijkt dut zij veel verder gaat en een oordeel uitspreekt over personen die nog niet eens ijii gehoord De heer Nieuwe nliuijzea heeft de 5ff hem door de ouimissie van Knqut te ter beantwHrding toegi bonden vr igni onbeantwoord terugge dhden Zijn viii irdigheid niet alleen als gewezen lid in ju n Huad van N I maar ook als reehtacliapen luunVgedoogde niet dat hij ich voor een Commissie die als een krijgsraud is samengesteld verantwoordde te meer daar die Commissie voor het uieerendeel bestaat uit perSüiieii die te ver in rang beneden hem staan en ie einig kunnen oordeelen over politiek en ook over krygskimst Van Onrust meldt men a n de Indiër Men gaat hier ijverig voort het Ned schip PMUpa van Uarnix in te richten als ziekenschip voor de bemanning van hel blokkade eskader men legt zooveel spoed en ijver aan den dag dat men hoopt den 15 den dezer voor de afreis gereed te zijn In het schip zijn ongeveer lOÜ ijzeren Kribben aange bnmht voor de lijders het pei soiicel besiemd om geneeskundige hulp te verleenen zal beslniiii uit den oiheier van gezondheid Ie klasse bij de marine Noor dewier den oRicier van gezondheid der 2e kl C J A de Groot en den militairen apotheker 2e kl de Groot de officier van administratie bij de ïeeinacht Torre en een genoegzaam aantal zickeirii j issers maken het overige personeel uit op dien bodem geplaatst Voorts zal met dit sch p len behoeve van het blokkadei sl a ler efiie ruiiue hoeveelheid leeftocht voor tuef maanden vvoideu overgevoerd De Fhitipa tan Marnix zal vermoedelijk naar Atchin gesleept worden door het stoomsehip dat aangewezen zal worden oio den stoouier Generaal van Swkten als transportschip te gaan vervangen De oorlogsstoomscbepen den Briel en Prime Amelia beide in de wateren van Atchin zullen spoedig buiten dienst moeten worden gesteld Heteerstgenoemde werd reeds een jaar geleden afgekeurd de Prinses Amelia bad reeds lang geleden moeten repatriceren Op de diensten van die schepen kanook met zekerheid gerekend worden In Demak heerscht nog zeer veel armoede Uit Singenkidool dat zoo zwaar geteislerd is bericht men dat de bevolking haai in t vorig jaar nog overgebleven woningen nu omverhaalt om van de opbrengst döarvan te leven Wat kan zg anders doen De paddi is voor een groot gedeelte reeds verkocht en verbruikt en de poliwidjo is nog niet rijp Men schrijft ons van Banka dd i Oot jl De öholera is te Muutuk uitgebroken maatregelen Ier voorkomiug van uitbreiding zijn reedsgenomen Door de verschrikkelijke droogte zal de tinpro doctie dit jaar niet zeer voordeelig zijn Java Bade Uil Solo meldt men ons dat vóór den aanvang van bet Congres door de politie zulke uitgebreide maatregelen van voorzorg tegen rustverstoring waren genomen dat de bevolking daardoor verschrikt geworden de eerste dagen zich bijna niet heeft durven vertoonen De passers waren vrij ledig en de slagersdurfden geen karboaw kelen onzeker of zij voor hetvleesch wel debiet zonden vinden Door onruststokers was onder het volk het gerucht verspreid dat indien het zich in grooten getale ter hoofdplaats zonverzameld hebben de plaats zon worden omringd en alle mannen zouden worden ingelijfd als soldaten om deel te nemen aan den prang Anderen hadden weder andere ougerymdheden verhaald maar het Is zeker dat de politie door hare voorzorgsmaatregelen iets had gedaan om die praatjes ingang te doen vinden Eerst den 9en nadat het volk had gezien dat aanhet bezoek der hoofdplaats geen gevaar verbondenwas kwam hel weder ten passer en nam deel aande feesten Op een andere wijze bad het Bestuur maatregelen genomen die velen hinderden Er werd namelijk bekend gemaakt dat alleen Europeanen met hun rytuigen op de alon alon mochten verschynen maar Oosterlingen de hunne moesten verlaten eo alleen te voet dat plein mochten bezookeu Natuurlijk dat dit de gegoede Chiueezeu en Arabieren afschrikte LocotHotte Samaraiig 9 Oct Atchin Het voornemen schijnt te bcstaun om bij de tweede expeditie tegen Atoiiin ook veliltelegrafen te gebrniken ÏMComotief Het Nederlaodsche Gouvernement heeft zooveel mogelgk latm bekend maken dat t volkomen onwaaris dat meii cenigen invloed zou willen oefenen op de godsdienstige overtuiging van de inwoners in de plautseü die aan het gi zag van Nederland zijn of Kullen worden onderworpen Het doel is om zooveid mogelijk tl voorkomen dat de oorlog met Atchin een godsdienstoorlog worde voor zooveel de inwoners van Sumatra betreft Het schijnt echter dat de Atchineezen al bet mogelyke hebben gedaan om de bewoners van het eiland te doen gelooven dat de oorlog inderdaad eeii godsdienstoorlog is terwijl de Nederlanders van hun kant beweren dat zij de expeditie eene lunund hebben uitgesteld opdat de Atcbineezeii niel gedurende de vasten maaud zouden worden gestoord ten einde daardoor te doen blykeii dat de godsdienst niets met den oorlog gemeen heeft Laatste Berichten f Washington 25 Nov De Minister Fish had heden eene langdurige bijeenkomst inetdeii Spaanschen gezant Beiden hebben verzoenenVle dépiïelies ud Madrid ontvangen De hoop op eene luinn lijke schikking neemt toe De heer Grunt wacht vóór lat hij zijne boodschap afwerkt een beslissend antwoord uit Spanje Versailles 2c Nov Bij de verkiezing van de Commissie van Dertigen hebben bij de certte stemming slechts 13 leden de vcreischte meerdej heid gekregen Het ïijn de heeren Dufaure Cninunt Gri vort de Kerdrcl Lacombe Luboulaye La nberi de Saiiite Croix de Ijiroy de Mcaux l radié ïalhouct ïuilhnud en Waddington MoFgen verkiezing Van de overige leden Posea 2 i Xov I rgi4eren heeft de Aartsbis scliop vim l jsen eene uiiseorgving ontvangen vim den president van het l rovincmal Bestuur ivnarm hij gesommeerd woriit binnen neht dagen Zijn ambt ieder te leggen lliernnn niet voldoen le zal hij worden gedagvaard voor het Gu ecitsbof voor kerke l ke Zaken te llcrlijn De Kuryer Poznauski maakt c n brief openj aar van den Paus waarin deze den Aartshissohop vermaant in zijn verzet tegen de Kegecring te vo harden Madrid 26 Nov Het üuitsehe eskader hee t zich gr tcren voor Carthagena vertoond en maakte toebereidselen tot een bombardement voor het geval dat meu de 25000 pesetos die aan de Duitsche onderdanen waren ontnomen niet teruggaf De opstandelingen hebbeo aangeboden die som in kantonnale douros te betalen maar de Duit cbe kommandaut weigerde die aan te nemen Hierop hebben de opstandelingen de som in goud betaald De Italiaansche consul heeft zich tevreden gesteld met koperen munt tot vergoeding der aan de Italianen toegebrachte schade Versailles 26 Nov liet ministerie aldus samengesteld de Brogli Min van Biunenl Zaken en vice pres van den Ministerraad Decazes Buitenlandsche Zaken B órlon Onder ijs Desseilligny Koophandel de Larcy Openbare Werken Depeyre Justitie Magne Fiiiantien du Barrail Oorlog eu Dompierre d llornoy Marine behouden hunne portefeuilles Het Journal OJjiciel zal morgen deze samenstelling van het Vliiiist rie bekend maken zoo mede de benoeming van den heer Baragnon tot onder secretaris bij het departeuieut vun Biniieiilandsche Zaken I N G E Z O N D E N Aangename inspanning is nuttige uitspanning ApoUo de afdeeling Uiterlijke Welsprekendheid gaf Maaudagavond haar eerste uitvoering Bij mijne komst in de zaal was het gordijn omlaag de lichtbrekende barrière die de zaal in twee afdeelmgett scheidt aan de eene werkelgkheid aan de andere een denkbeeldige wereld scheppen en laten leven naar de samengestelde regels der kunst mannen in die mannen haristochten ontwikkelen die deze verheffen eu gene verlagen uit het menschelijk leven voorvallen weergeven groote kleine comieke vreeselijke in den eene een mensch weergeven groot edel en deze in een wanstaltig gedrocht naar het leven geteekend herscheppen en het hart van het luisterende publiek dat genot doen smakea d t men belangstelling noemt en voor den geest een les de morale Zie daar het doel van het drama Het publiek is het best verdeeld in drie soorten met alle eerbied de dames dat is de bouquet de tweede soort lui die denken en drie de groote hoop De hoop verlangt aktie heiige tooneelen dat is genot voor hun oogen de dames voor hen lijden en hartstocht hare lieve hartjes kloppen voor tedere aaudoenhjke passages genot voor ben is al wat een edel en gevoelig hart doet tintelen de denkende hoofden vr igen kiir ikters om te bestudeeren Oneindig gestommel en iumoer tis als het wassen der zee en i rommelen van haar baren gepraat geschuif gefluister de een zoekt deze gene een ander t is t pianis nemen van het publiek Ik kreeg een joiigmensch naast me met een enormen neus o eeu ireeselijke neus en daar de natuur bg het bewerken en d iarsteilen van zijn persoontje te veel iian den neus besteed h d was er geen atof over geweest om een ineiisclielijk voorhoofd te vormen een kerk zonder dak Liefhebbers meueer daarop bigon zijne behagelijke mond zich tbteen vrleudelijken lach te openen u s de kerkdeuren van de groote St Jan tivoe kleine mugjes en een vlieg betaalden deze aardigheid luet hun leven hij snoof met zijn neus CU zij vlogen die akeligen neus in naar boveu ca helaas diiar vonden zij geen verstand om den terugweg te vragen arme wezentjes hierover peinzende werd de plaats aan mijn rechterhand ingenomen door een dwerg iclitig klein Ciitje met een wonderlijk hoofd dikke viceschnchtige wangen te dik veel te dik ook daar had de natuur te veel besteed zy had daarvan tt veel werk gemaakt maar de kop moest toch in zijn geheel afgeleverd worden dus minder en minder bij t opwaarts werken gebruikt zoodat zgn hoofd als een Üescli eindigde een zeer kleine neus t maakte een effect als een vlieg op oen stuk boter twee oogjes als stervende nacbtpiljes licht sluik haar en geen schedel t manneke lachte om alles en vertelde mg maar in stilte dat het druma KuyBlas dat hij niet kende nooit had zien vertoonen halsbrekend werk loor liefhebbers was te meer daar hij altijd onder de roos mededeelde dat zij het nieuw hadden laten maken Arme peerenhoofd wie weet hoe dikwijls hij figuurlijk gesproken den nek heefi gebroken als hij probeerde van Alpbeu s aardig versje te leeren van Jantje z ig eens pruimpjes hangen t Scherm beweegt gaat op en het meesersstuk van Victt r Hugo loopt van stapel De val van het trolsche Spaiiji het koningschap uitgedoofd de wet lot eeu mine van puin vervallen de eenheid lil de staatsrtgeering door peisoonlyk tielang verkriiiineld de hoogste rangen vervallen verlaagt verdierljkt g oole stiatslui w difii geen poii le geen leger gcdu geldmiddelen de ondergang staal ieder voor oogen