Goudsche Courant, zondag 30 november 1873

Kennisgeving De BUBGIMEESTKB n Goods gelet op bet Ie lid van art 24 ligt wet van deo 4n December 1872 SlaaUilad n 184 tot vooriieniag tegen beamettelijke ziekien Haakt by deze bekend dat in de verloopen 24 nren 1 persoon is aangegeven als verleden aan Aziatische Ckolem Gouda den 28 Novembei 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN KBNNZSOBVINa De BUBO£ME£STËB van Ooods gelet op het Ie lid van art 24 der wet van 4 December 1872 StaatMadtfi 134 tot voonieoinf tegen besmettelijke takieo Ms kt by deia bekend dat n de verloopen2 4 oren 1 persoon is aangegeven als overleden aan Aiiatisebe Otlen Gouda den 29 November 1873 De Bargemee r vooinoemd VAN BERGEN UZENÜOORN BÜITENLAJJD Buileolaiidscli Overzlclil Het nieuwe Franse e kabinet is ia vele moeilykbeden eindelijk in het Journal Qfficiel versohenen Uit de l jit blgkt dat de reraDderi ig grooter is dan Te op grond der toen loopende geruchten ioons loatate nummer verwachtten Het ministerie isaldns samengesteld i de Brogue min van binnenl zaken en vice pres van den ministerra d Decazes bnitenl zaken Fourtou onderwijs j Desseilligny koophandel de Larcy openbare werken Dcpeyre justitie De heerra Mogne financiën du Sarrail oorlog en Dompierre d Horuoy marine behoudei hunne portefeuilles Tegelyk is de beer Barragnon benoemd tot oiidbr ecrclaris by binnenlandsohe zaken de heer Vente b j het departement van justitie de heer Lefebure bij dot vnn fiiiantiëu de heer Desjardine bij dat Van opfiibnar onderwijs Bij de Verkiezing van de commissie van dertig bebben by de eerste siemming slechts 13 leden de vereitchte meerderheid gekregen Het zijn de beeren Dufaure Cumont ürivitrt de Kerdrel Lacombc Laboulaye Lambert de Sainte Croix de Larcy de Meaox Pradié Tnlhouet Tailhaud n Waildingtoo Bij de tweede sti mniiiigzyn de hceren Daru Paris Cbesneloug Sugny en Aiidelarre verkozen Gisteren zon een derde stemming plaats hebbeo De Larcy dio minieier geworden is beeft bedankt De krygsrnnil te Trianon is nan het belnngrijkst deel rau het Tcriioor bizig de oiiderhaiidelinKta nl met dcu vijand die tot ie overgave viin Mctz geleid hebben Verreweg het belangrijkst Doitsclie nieuws is vervat In het telegram dat wij nog lijdig genoeg ontvingen om in het vorig nummer onzer courant te plaatsen Aartsbisflcliop Lcdochow ski heeft nl bevel outvatigcn om binnen acht dagen zijn ambt neder te leggen Ingeval hy dit bevel niet gehoorzaamt zal hij VOO bet hof riin kerkelyke aangelegenheden te Berlyn worden gedagvaard Bovendien zou volgens een dei dagbladen de pans den bisschop hebben aangemaand ic volharden in zyn strijd met den staat Monseig Ledochowski is reeds verschillende keercn veroordeeld geworden wegens de onwettige aanstelling van geestelijken Na zijn laatste veroordeeling door hel Kreisgericlit on Posen tot een boete van 5400 thai die hy weigerde te betalen zijn de meubelen van enkele kamers van zyn prachtig aartsbisschoppelijk paleis openbaar verkocht In den nllerholaiifjrijkaten stryd tBsaohen de regcering viiu Duitschini d met Kume zijn de oor ugvoerende partijen nader ot elkander gekomi n en een beslissende veldslag kan thans niet lang uitblijven Niet onwnarscliijnlijk zal bet dei rcgeeriug dn ook Fish met den Spaanschen gezant moet bevredigend zyn geweest Cartbagena wordt eiodelyk gebombardeerd De Belgische kamer van vertegenwoordigers heeft het wetsontwerp aangenomen waarbij de regeering gemachtigd wordt om het aanmnnten van vijffrankstukken te beperken of te schorseo ENGELAND Naar aanleiding der jongste vry noodelooze crisis op de Londensche effectenbeurs toen een menigte fondsen gingen kelderen om redenen die schier niemand recht begreep maakt de Economit eenige zeer belangrijke opmerkingen Het blad gelooft dat de rijkdom der wereld zóó snel ii toegenomen dat er meer I geld is dat men beleggen wil dan goedn fondsen waarin men het beleggen kan Zijn argument ia dit In vroegere tyden van geldcrisis daalden de Engelaohe staatsfondsen minstens 2 s 3 pCt terwyi bg de laatste crisis bet grootste verschil van koers pCt geweest ie Goede spoorwegaandeeien en vertronwenswaardige buitenlandsche fondsen bleven eveneens onveranderiijk vast Dit beteekent dat zeer solide fondsen die weinig interest afwerpen gemonopoliseerd worden door groote kapitalisten die ze in hnn brandkasten houden en er nooit mede op da beurs konen In ËngelFche staatsfondsen gaat er bijna niets om De Poll Mali Gazette gelooft dat de opmerking van den Bconomitt zeer juist is Solide foudsen warden telkens meer solide hetgeen aangeDaags is voor de eigenaars maar daar kon prijs stijgt do9r de aanhoudende vraag warden ze buiten het bereik gesteld van gewone fonüsenhonders Ëvenala voor land waarnaar eveneens de vraag het aanbod verre overtreft gseft meu ongehoord booge prijzen voor solide fondsen Er zijn altijd zeer ryke mcnschen die zich met den kleinsten interest tevreden stellen zoolang de belegging maar volkomen zekerheid aanbiedt Het gevolg hiervan is dat gewone foudseuhondetv zich tevreden moeten stellen met minder puike fondsen die terwijlre goedkooper zyn en wat neer rente afn erpeo tevens riiioo medebrengen Het ongeluk is dat alles duurder wordt zoadat renteniert en lieden met kleine inkomens zich niet meer vergenoegen met een ouderwet he rente van drie of vier pCt Nauwelijks krijgt een man van moderoe begrippen een erfenis of hij verkoopt fondsen welke sinds vele geslachten in de familie geweest zyn en belejrt bet geld in ai dcre fondsen die meer rente afwerpen Vleiii een 1 opt Turken of Egyptenarea ot tweeden rang Amerikaansche spoorwegttilndeelen zegt de l all Mali die zeer wel weet aan welke koersveraiuieringen deze fondsen onderhevig zijn en dat ze niet zoo solide zyn ala men zou kunnen wenschen doch uat kan hy beter doen vraagt hij zich zelf af Hij zou onmogelijk kunnen leven van hetgeen zijn geld opbracht indien hij het in Ecigelsche slaatsfoadseu belegde dooli uu hij I a 10 pCl krygt kan hij juist rondkomen Dit is zeker het geval van een zeer roekeloos man die met zijn oogen open speculeert doch hel7 elfde denkbeeld heeft toch groote macht over vele zeer kalme en voorzichtige lieden Terwyi de prijzen van alles stijgen willen zij hnn inkomsten vermeerderen door grooter kansen te loopen Langdurige ondervinding zal hun ten laatste tooncu meent de Pali Mall dat waarlijk voorzichtige meoschen hun uitgaven moeten regelen laar hun inkomsten cu niet hun inkomsten naar hun uitgaven Ware het slechts alleen dat de pryzen stegen der voornaamste levensbehoeften zegt een correspondent vaft het blad dat deze opmckingen doet maar iu Londen kan mo i ze zelfs iegen hongersnoodprijzen vaa nie zuivor frjjgeü Daar heeft men de melk De gfizamsnlijie mekkoopers hebben den prys von melL loi vij stuivers per quart iets meer dan een kan opgevoer l en men kan ze voor dezen prij9 nog niet sens onvervalscbt krijgen Politie en rechters kunnen hefa publiek natuurlijk niet beschermen tegen zul een afspraak onder de melkboeren maar zy doen al un best om dat schandelijk vervalsclir n der melk tege i te aan De vorige weck zijn 23 melkboeren veroordeeld tot boeten van 120 en de liListeii wegens het vermengen der melk met water £ i 1000 thans k 4 1 rente 1000 en daarboven a 5 Kantoor WesÖmven B 145 taatslui oneerlek en onedel bigren aan het hof dat tea gronde gaat zij moeten zich haatten plukken en stelen en maken van de gelegenheid gebruik hun pertooolgk eigendom tea koete ran het algemeen te nrgrooten men deukt aan zich lelf geen medelij Jeu met het arme land betrekkingen inkomateu men steelt wat roor de hand komt Dat alles is weergegeren in l on Sallustns Het beter denkende gedeelte laat net walging die handelingen gade ontrluoht aa dereu doorrazerny naabteloos sluiten zich in hunne kasteelen op betalen slemppartljeo werpen hnn goud met handen weg verkoopen en koopen t land gaatjteu onderj aar ly loopen die val rooruit steken hun rermogen an lle hoeken lichtzinnig in brand en vallen geruïneerd Tan kan Toetstuk in dien zwarten poel dat il het Tolk oor Don Cesar de Eazan weergegeTen Het is in 1695 was er nu een Spanjaard geweest by 4e opToering loude hy zeker zeggen maar dat is bij ons zoo niet Het volk in haar ellende met geen heden maar met een toekomst arm en rerlaten veracht en verstoken maar kondig Ziet dan die vreeselijke omwenteling en dan het gezag orde en deugd als met een stralen krans omvat Toor oogen ea tracht te herstellen door yrer en eerlijkheid wat i deloos verloren sohgnt het volk in Ruj Blas Het spel van Rny Blat Don Sallnstpa en dat van Don Cesar de Baan getuigde van veel oefening en tellig zuilen velen dien avond zich aangenaam herinneren en verlangend uitzien naar een nieuwe kennismaking 3lMLA NAAIMACHINEN Naalden Garen Zijde en Olie Hoogstraat A 116 P C MAAS Jr O OUD A WESTKC A VEliT h eft voorhanden eene groote Collectie FOSK F0E2IE TMEN c JOSraEliLEiïUS MUZIEK SCHRIJF en ZAKPORTEFEUILLES Almanakken en Scheurkalénders I o 1 1 T I E Aan het Bureau van Politie zgn de navolgende in deze gemeente gevonden voorwerpen verkrggbaar gesteld zgnde een GOUDEN PAARD E met MEDAILLON Tan een CHA8IVARIE Stereoscoopen en Stereoscoopplaten LITTIO PHOTO en OLEÖaRAPHIÊN Kinder Plak Bouw en ÜITKIVIPPLATEIV = MARKTBERICHTEN OOUdil il Nor Bjj gewonen omzet bleven de prgzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeepwsche 13 50 a ƒ U 25 Mindere ƒ 12 50 a 13 26 Polder puike 10 60 a 13 35 Kogge puike 9 a 9 50 Mindere 8 8 ƒ 8 75 Voer 6 75 a 7 25 Gerst puike 8 a 9 Mindere 7 A ƒ 7 80 Haver zware 6 i 5 73 Ligte 3 76 a 4 50 Hennepzaad 8 50 De veemarkt met weinige aanroer de handelia alle soorten iets vlugger vette rarkens van 23a 26 cents per half kilo magere varkens en biggentraag vette schapen vlug Kaas Aangevoerd 25 partyen prgzen 30 a 34 Goeboter 1 46 ü 1 66 Weiboler 1 20 a 1 30 Kinderspelen Fabersliiltleyen Cartonnages Surprlsen in de Zaal Kunstmin der Sociëteit ONS aENOEGEN op ZONDAQ a s des avonds te 7 uren te geven door de LIEDERTAFEL Al ÓXiXiO en de OECHEST VEREBNIGING Per Asperii ad Astra De netto opbrengst 1 strekken ten voordeele van de noodUjdenden door de CHOLBBA Entree Voor Leden der Sociëteit 0 s GeNOBOKS Dames en Kinderen 0 50 Niet leden 0 99 TJoor s oedig vertrek naar elders dadelijk teHUUR TOor een Heer eene net gemeubileerdeVOORBOVENKAMER met ALKOOF in eentoehuis in het midden dezer stad Brieven franco onder letter ü bg den Uitgever dezer Courant De ondergeteekeude biedt zich aan tot het geven van PRIVAAT ONDERRICHT in de Fransche Hoogdaitsche en EngelscheTalen W ZEEGJIRS Gouwe C 28 enz enz alles in diverse sortering Burgerlijke Stand Op het INSTITUUT voor JONGEHEEREN te Naarden kunnen met 1 January Twee Elèves geplaatst worden Tot het bekomen van prospectus of nadere inlichtingen wende men zich tot den D irecteur J C JAGER GcBOBEM 24 Nov Cu par lohaooes ouders C J Reebeeo en A Tan R oii HtriiiauD oaden 3 h Hlnnjaur en S Stroate V £ 5 CoroeÜB Ilubertns ouders J Jonj riteel en W S Sparnaay 2 Christiaaa Jobannei onJers N van Herturn en £ van der Kle voor St NICOLAAS CADEAÜX in vele soorten voorhanden by Lange Tiendeweg alhier j Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 8 DECEMBER 1873 des voormiddag ten Elf ure in t Logement de Zalm te Gouda van Een aangenaam gelegen H IS en ERF met een TUIN daarachter aan den Kutteusingel te Gouda wp Q n 115 En zoo noodig pok Ken HUIS daarnevens wjjk Q n 114 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen LORIÉ en DROOG LEEVER FORTUIJN te Ilottm dam en W J FORTUIJN DROOG LEEV ER te Go uda OvEBLtDEN 2S Nor H A Hoeroagel van Driel weil M fan Oïervest 68 j 25 N jjaugorak huisrr van J de Pater 29 j U J de Jong 2 m 26 J Kruithof wed K WuUman U j W Luit 41 j A Engelbreeht 5S j J T de Bruin 3 m i J Jonker 4 m M Hoirnis haisvr van W vnit der ZwsIhi 52 j Ein neues Unterriéhme sucht AGENTEN gegen hohe provision Redhehkeit nnd BeuUd Correspondence nöthig Franco Offerten an E L poste restante Cojieiihagen Danem arkl Grhuwd 26 NoF T Boshoff en A C Tier J J A Fratacollft en W A tsd der Noot J ran der Velde en T de Bruin ST NIKOLAAS Oc Wed A C SCIIOÜTËX beefl de eer te berichten dat zij eene ruime keuze GALANTEKIËN SUllPBISES en KINDEKSPEELGÜKD ontvangen heeft die van af heden in haar winkel geëtaleerd zjjn en beveelt zich in ieders gonst minzaam aan ADVERTÈNTIÊN K Openbare Verkoopingp VAN HET LOGEMENT KoFFUHUIS EN UlTSPANNING URBANUS PILLEN Zjj die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zijn volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANÜS VHI hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinieveen bij C T Hazenskbq Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37 Vj gtr Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 1 V FRANPS SNEL Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaring è Deposito té Gouda slechts in bod gebracht op de som van 12100 op DINGSPAÖ den 2 DECEMBER 1873 des voormiddags ten 11 ure in datzelfde Gebouw Inmiddels bestaat er tusschen heden en den 2 December 1873 ten Kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen gelegenheid tot het aanbieden van verhoogingen tegen overeen te komen premiën Gouda Drilt na A BrinkmaQ 73 Zondag 30 November j p iAA goudscIe urant Nieuws en AdverteDlieblad vóop Gouda en Omstreken spoedig het geschikte oogeoblik achynen om den tweeden brief van den paus aan den keizer publiek te maken Volgens da Neurenberger Corresponieni a de toon van dezen brief zeer verschillend van dien van den eersten Hy moet oneindig beleedigender zijn voor den keizer Hij bevat niet langer eeneisch ten ganste der kerk maar een persoonlijken aanval op den keizer wieo de pan de invoering van het militariime en de tegenwoordige verwikkelingen verwyt In de zitting van den landdag op Woensdag heeA de heer Windtborat zyn voorstel toegelicht betreffende de invoering van directe Igemeene verkiezingen twaalf a evaardigden waaronder von Oerlach waren opgegeven om tegen vier om vóór bet voorstel te spreken Onder de eersten was de bekende afgevaardigde Lasker die bet Zwarte centmm aanviel en verweet dat men bier alleen met afbrekende bedoelingen dit voorstel had ingediend zyn partij de nationaal liberale zoo stemman voor alle voorstellen die doelmatig waren vao welken kant zij ook kwamen b V ook voor d aftchafSng van het dagbladzegel i vele liberalen zeide hü waren tegen bet algemeen stemrecht juist omdat op dit oogeoblik de tegenpartij trachtte ai te breken hy stelde derhalve voor de verwerping van het voorstel hetzij bü eenvoudige dagorde hetzij door verdaging voor den tijd van zes maanden Mallinckrodt trachtte zyn party de ultramontoanache io bescherming te nemen tegen de aanvallen van Lasker De uitslag van het debat is geweest dat het voorstel met 270 tegen 94 stemmen verworpen is Ook Beieren wU in den tryd welken Dnitschlaud ondernomen beeft mede doen De Augtb Zeit toch deelt tnede dat kuniug Ixidewyk eerlang bet concordaat met Rome zal vervmllen verkla d In Boden Baden heeft de regeeriiig aan e kamer vooritesteld de wet van 1863 tot regeling der betrekking vnn kerk en staat te verbeteren De regecring eiisebt meer machl te verkrijgen om tegen de aanmatigingen der kerk beter gewapend te zyn De minister verklaart dat de bestaande wet sinds al de nieuws dogmata der Uoomsche kerk sinds syllabus en onfeilbaarheid onvoldoende i om den staat te verdedigen tegen de kerk Men ziet dus dat de strijd tusschen staat en kerk zouwei iu liet parlement als in de gerechtshoven gevoerd wordt Ue Oi Stenrijksohe minister Streraayr heeft een wets ontwerp iu gereedheid gebracht tot regeling van den toestand wat de oud kathülickeii betrell Volgen dit ontwerp zouden zij grlijke rechten hebben alsile vourrtanders der onfeilboarlieid om hunne kerkelijke uaiigclegenhcden zelfstandig te regelen en hunne zielverzorgers te kiezen die door den staat als wettig verkozen geeselijken zouden erkend worden In de italiaansohe kamer van afgevaardigden heeftde algemeene vredesbeweging die sedert den oorlogvan 1870 71 ontstaan is en waaraan vooral door demutiellichard iu het Eugelscheparlement een belangrijke stoot is gegeven de eerste practisclie vruchtenaf civorpen De advocaat Maiicini die ook onlangstü Brussel en jent aan de intcrniitionnle oonferentiën deelnam beeft bij de behandeling der begrooting vnu buitenlandsche zaken hi t voorstel gedaan dat de Italiaansche regcering bij vourkomcinle gevollen alvorens tot den oorlog over te gaan de beslissingdoor arbiters zal voorsl ian en in het vervolg in alhare traotnieii een ariikel zal opnemen hiertoe strekkende de qu iestiëii waartoe de uitlegging of toepassing der trnctaten aanleiding zou kunnen geven aaneene artiitrale beslissing onderworpen zullen ijii De minister van biiitenlanilsche zaken Vipconti Venosta verklaarde dat Italië steeds toonde een pülitiek van vrede te willen volgen en de regeering dan ook giinrnehet voorsielMancini overnam Met algemeene stemmen werd daarop bet voorstel aangenomen Aan Italië küuit de eer toe dat het den eersten Itap zetteop den weg die zoo niet tol geheele ofachalting vand n oorlog dan toch zeker tot eene belangrijke veruiiiiilering zal moeten leiden Zuilen de militaire Binten an Europa echter gei eigd zyn dit goed voorbeeid te volgen i Over de Spaansche Cuba qunestie steeds vrij gunstige vermoedens dat de zaak wel zal schikken een onderhoud van deu Amerikaauschen staatssecretaris