Goudsche Courant, zondag 30 november 1873

eliiiiieii het publiek water en melk wil driukeu e de rtii der rechten verkiest het zelf het water en melk in afzonderlijke kannen te hebben Dan wtet meo meteen of zaiver water en geen slootwater gebmikt wordt In huizeo waar kinderen t a is de viai naar nivere melk zoo groot dat de melkboeren om de mciischen te overtuigen dat de melk stiver is tegen extra betaling de koe voor de deur brengen om haar daar te melken Dit gebeurde ook b den heer Flowers den recbier voor wicu Mn der melkboeren tereehtitond Op zekeren morgen zeide by komt de werkmeid gaar mq en vraagt of de koe wel gezond kan tyn want ze geeft altijd koude melk Het meisje was niet bekend met knoeierijen der melkboeren die koud water in de kan doen vóór dat de koe voor de deur gebraakt ia Zij kunnen dan weren geen water in de melk gedaan te hebben want dat hebben z ook niet gedaan Zij hebben melk in het water gedaan Behalve vier ontzettende spoorwegongelukken is er geen nieuws van eenig belang dan dat een gasthuis voor choleralijdeis zal opgericht worden in het oost einde van Landen waar lijders die per stoomboot aankomen onmiddellijk kunnen verpleegd warden De dao l van een man uit Rotterdam die zoodra hg te Londen aankwam aan de cholera overleed geelt aanleiding tot dezen maatregel OUITSCHLAND Omtrent het gebeorde met den Bisschop van Nancy leest men In de JFeier Zeitimff De Time heeft in een telegram uit Far s blijkbaar afkomstig uit de Fraoaohe Begeeringakringen dienaangaande eeoige bcInugryke b zonderheden medegedeeld Volgens dat bericht had de Fransche Kegeering zich verbaasd over hetgeen haar in de Dnitsclie Regeeringsbladen werd ten laste gelegd daar toch de Dnitsche Begeering van den Fransoben Minister Batbie de schriftelijke mededeeling had ontvangen dat de Fransche Segeering reeds aan den Bisschop haar leedwezen over sommige in zijn herderlijken brief opgenomen zinsneden had te kennen gegeven onder opmerking dat de Duitsche Begeering zich door dergelijke uitdrukkingen gekrenkt moeit gevoelen terwijl de priesters n het Dnitsch gedeelte van zijn bisdom in eene mocilgke positie werden gebracht tegenover autoriteiten onder wier jurisdictie zij thans krachtens volke rechtelijke verdragen behoorcn verdragen tot wier handhaving de Fransche Segeering vast besloten is Van deze verklaring heeft men tol nog toe in de Duitsche bladen niets vernomen en zelfs de Norddeultcie Allg Zeitung schijnt er niets van te weten of zij acht haar wellicht onbevredigend en verlangt een schitterender voldoening Wegens het opzien hetwelk de zaak zelve niet alleen bij de Doitschr maar ook bij buitenlandsche organen heeft te weeg gebracht ware hit wil wenschelijk dat er omtrent die nota eenige nadere mededeehijg werd gedaan en men tevens met zekerheid kon vernemen hoe het komt dat de Norddeutiche JUg Zeitung in weerwil dat het stuk bestaat hare recriminatien tegen de Fransche Ecgeeving voortzet BINNENLAJSTD GOBDA 29 NOVÏMBEE De gemeenteraad van Botterdam heeft benoemd trt hoofdonderwijzeres aan de meisjesschool voor M U L Onderwijs aldaar Mej D C E vnn iet Beek hulponderwijzeres alhier Mejuffrouw J M van Echten hulponderwijzeres alhier is als zoodanig benoemd te Woubrugge De heer G Gaasbeek hulponderwijzer alhier is benoemd tot hoofdonderwijzer aan de openb school te Beckum gemeente Hengelo Naar wij vernemen is te dezer stede opgericht eene kifzersverreniging onder den naam Kerkelijk Beheer ten doel liebbecide in het algemeen het behartigen VBu de geldelijke belangen der Hervormde Gemeeule alhier rn in het bijzonder het stellen van candidateu ter vervulling vnn vacaturen in de collegien van kerkvoogden notabelen en oppertoczioht De vereeniging telt reeds een aanzienlijk getal leden en haar bestuur zal eerstdaags voor stemgerechtigden verder de gelegenheid openstellen om daaraan deel te nemen Het bestuur bestaat uit de heeren J W A Eooijaards D Euyter W Kromhout G Sirsver 1 IJsselstijn D VV van Elden en J M Noothoven van Goor ne zoo nuttige bedoeling verdient onze aanbeveling vooral omdat tot de bezittingen der gemeente de St Janskerk behoor welker goed beheer van nlgfuieen belang is omdat zij een schoon gewrocht der oudere iinuwkuiist is en wereldberoemde kunstsclintten bei at Het concert morgenavond door twee Gondsche muziekgezelschappen te geven in de zaal Knnstmin zal ongetwgfeld door een talryk pnbliek worden bijgewoond Deze gelegenheid om niet alleen iets goeds te hooren maar tevens een weldaad te bewijzen iian arme natunrgenooten zal zeker door ieder gretig worden aangegrepen niemand zal die ongebruftt voorbij laten gaan Wij bevelen het concert dan oot niet aan wg brengen het slechts in herinnering In bet arrondissemeAt Botterdam hebbïD zich la Comité geconstitueerd voor het geschenk Z M den Koning door de Nederlandsche schooljeugd aan te bieden de hh G Lalleaian te Moordrecht Voorzitter H F de Boer te Rotterdam Secretaris V Sanders te Schiedam Penningmeester Het oridercomité Gouda bestaat uit de hh M H kiuiiman Voorzitter P G de Waal Secretaris N vun Buuren Penningmeester en W T H Zeegers Binnen een paar dagen zal aan de hoofden der scholen in genoemd arrondissement de oiroulnire van bet centraal Gomitó worden toegezonden Gaarne vestigen we nogmaals de aandacht op dB 2e voordracht vun den heer A F Mnckenstein predikant te Üaastrecht op 1 December a s des avonds ten 7Vs 1 i t eu Fermaak In deze bjgeenkomst zal wor4en behandeld de moderne richting en het Christusbeeld Toegangsbilletten jiyn tot Maandag ten 12 ure verkrijgbaar bij de boekhandelaars J T Beüiom zoon Gisterenavond had de eerste openbare leesvergadering plaats der afdeeling iGbuda der Vereeniging tot verêpreidiug van kennit aangfiande t Land verdediging Nadat de president de lieer D N de Frcuery de vergadering geopend hïd sprak de vice president de heer D Lulius van Goor een woord tot die ierlonen die aan de nitnoodiging der Vereeniging gehoor hadden gegeven en herinnerde hen het doel der Vereeniging kennis te verspreiden omtrent i Lands verdediging onder hen die geen militairen waren Daarna betrad e beer Petter het spreekgestoelte en ving aan met de bekende dichtregels Bescherm o God I bewaak den grond Waarop onze adem gant De plek waar onze wieg op stond Waar sens qps graf op staat Wij smeeken van uw vaderhand Met diep ge oerde borst Behoud voor t lieve Vaderland Voor Vaderland en Vorst Deze regels ging spreker ongeveer voort zijn door ieder van ons menigmaal ge ougen eu zoo na en dan mogen zg al eene gedachtenloos geuit worden ongetwgfcid zijn zg de meesten uit het hart gesproken Moge al eens de opinie geuit zijn dat het vi rdrdigen van ons land minder wenschelgk of liever niet zeer mogelijk was spr zon thans trachten aaiitetooiien dat de verdedigbaarheid van ons land niet alleen een wenschelijke maar ook een mogelijke zaak was Daarop deed apr een verhaal an een hnisvader die ofschoon voor vrouw en kinderen linrd werkende nooit vooruit kwam altijd dezelfde bleef daar het stukje grond met de bewerking waarvan hg den kost verdiende niet zijn eigendom was maar aan een landheer toebeaoorde tegenover wieii de man in een droavigen staat van afuaukelijklieid verkeerde Door groote zuinigheid velerlei oiiiberiirg en ingespannen arbeid gerukte het hem echter eindelijk onafliaukelijk te worden van zgn heer eu zich vrij te maken en wat voor den liefhebbenden vader nog meer zeide ook zijne kinderen tot een staat van vrij beid te brengen Wat zonden wij uu zeggen vroeg spr van die kinderen als zij later na vader s dood die vrijheid die zij niet te veroveren maar slechts te gemeten hadden niet waardeerden en haar tegen vreemde indringers niet verdedigden Dat het ontaard kroost was niet waar Welnu is een volk wiens voorouders goed en bloed voor de vrijheid over hadden minder ontaard wanneer het die vrijheid en onafhankelijkheid niet waardeert niet verdedigt ten koste vlln alles Vóór 300 jaar hebben onze voorouders 80 jaar lang gestreden voor de vrgfaeid en onlangs heeft men daarvan een herinneringsfrest gevierd dat tevens een feest der dankbaarheid wos zou het nu niet vnn zwarte ondankbaarheid en groote flauwhartigheld getuigen ons land zonder verdediging aan vreemde indringers al te staan Maar wellicht zullen vele zeggen zeide spr er is een hooger plicht dan die der dankbaorheid Eu spr geeft het in zekeren zin toe B v een misdaad te plegen uit dankbaarheid zou niemand gcedkeurcn maar de voornaamste redenen van hen die zich tegen het verdedigen van ons laad verklaren gaon volgeus spr niet op Die redenen zijn I d tt onze handelsinarkt door vereeniging met een andur land uitgebreider zou worden door vermeerdering van hulpbronnen 2 dat de verdediging veel te veel geld zou kosten 3 dat te veel arbeidskrachten ontnomen zonden Worden aan den staat Wat n 1 aangaat dat zou slechts tijdelgk zijn Het beschermende stelsct toch wordt door de itaathuishoudkniidi reeds gettoeg veroordeeld niet lang zal bef dii ren uf alle uit en ingattAde rechten zullen worden afgeschaft en daardoor ééne markt bestaan en dan is deze reden dus vervalleu NO 2 zou waar zgn wanneer een atelsel van ver le ligiAg erd toegepast dat door sommigen is toegedaan maar niet datgene is wat spr zou verlangen Er zgn er die zeggen wij moeten geen enkel stuk grands den vijand afstaan maar hem ieder deel van den videtliindaehen bodem belwiiten en alle liniën Verdedigen Trachtte men de plannen van hen die zoo spreken uittevoeren men zou dan volgens spr epoedig ervaren alles behouden is alles verliezen Dat verdedigingsstelsel zou veel t veel manschappen vorderen Maar volgeua spr moet de Utrcchtscde linie en de Amsterdamsche stelling goed in orde gemaakt en die hoofdzakelijk verdedigd warden Doch vóór alles moet men doordroagen zija au het idee dat vestingen forten battergeu niets geven zonder goede krachtige bezetting Wdt n Ü aangaat iaerkt spr op dat zij die klagen dat er geen werkvolk genoeg ia tieh vergissen Er Is volk geDTi getuige de vele leegloopers maar aar gebrek aan is dat zgn denkende werklieden Daarom moet het ondel wijs meer en meer verbeterd ea des noods verplicht gemaakt Doch al was er gebrek aan werkvolk aan Zeker soort van pbilantropen beweert dat de zonen des volks in rn door den militairen dienst bedorven n losbandig worden Zg die zoo spreken hebben zegt spr weinig kennis van bet volksleven Zijn da niet soldnten dan aile brave Hendrikkru Inderdaad verre van dien Bg Volksfeesten is dat genoeg op te merken De militaire dienst mankt juist velen beter door de tucht en straf en de on rerheterlgken worden uil de gelederen gedreven Het leger is volgens spr slecht ingerioht Waaruit bestaat het 1 uit militiens d i hetminsl ontwikkelde gedeelte des volks daar de meer gegoeden voor geld zich vrgkoopen 2 uit ptaaisvervaugers die vooreen handvol geld dikwijls bedwelmd door den drank zich voor den dienst verbinden en 3 uit vrgwilligers dat zijn zij die te lui of te onbruikbaar zgn voor de gewone maatschappij behalve natuurlijk die vrgwilligers die m ilienst gaan om eenmaal drn offlcienrang te bekleden die gewoonlijk naar het instruc tiebataljon gaan en eerst met een graad bij de gewone regimenten koiueiij en daar te veel zgn Is het wonder dat men van een leger dat uit zulke beatandJeelen beslaat die niet dienen uit vaderlandsliefde maar voor geld of uit oiibruikbaarheid in de ure des geviuirs niet een flinke verdediging kan verwachten Daarom is hoog noodig en een eerste vereischte voor een goede verdediging alichaHing der plaatsvervanging en algemeene dienstplicht Voarts moet de scliutterg beter worden georganiseerd De schutters moeten beter en langer geoefend worden en zoo mogelijk de tijd die de ourgers met dat oefenen bu ig zij i hua vergoed worden uit de rijks of gemeeiilckas Maar ook moet er betere discipline bestaan en vcorul ook een goed kader Wanneer dat alles verbeterd is eerst dan kuii de schutterij goed weikeu De eigenaardigheid vnn onzen bodem werkt tot de verdedigbnarheid mede daar ons land gemakkelijk onder water te zetten is doch ook hier doen zichbezwaren voor komt er te veel water de vijand zou met platboomdu vaartui cn gemakkelgk komen waar hg wilde voorts kan ile warmie en droogtein den zomertijd en de strenge vorst des wintershel onder water zetten bcjioeilijken i Dit alles moet in lekening worden gebracht bij de qniEsüe der verdediging vnn ons land Djch vulgetis iiovengenoeind stelsel door spr aangogeveii zjii ons vaderland eer goed verdedigd kunnen orden Doch ieder burger moet belangstelling gevoelen voor die verdediging Ieder moet doordrongen zgn van het idee dot Nederiand moet en kan verdedigd worden Niemand zegge wat kan ik daaraan doen Daar over beslissen de heeren in den Haag Want de vertegenwoordigers worden toch door het volk gekozen Danrom nimmer onveraehillig bij de verkiezing dier heeren maar steeds ijverig zorgende dat er goede vertegenwoordigers gekozen worden Eerst dan wanneer ieiler doet wat in zijn vermogen is om de verdediging van ons land mogelijk te maken eerst dan mag mes met recht uit een vol hart zingen Bescherm o God bewaak den grond Waarop onze adem gaat De plek waar onia wieg op atoud Waar eens ons grof op staat Wq smeeken van uw vaderhand Met diep geroerde borst Behoud voor t lieve Vaderland Voor Vaderland en Vorst Een daverend applaudissement bewees dat de rede van den heer Fetter uitnemend bevallen was en t werd voorzeker door alle toehoorders beaaad toen de president de heer de Kremerij den heer Petter hartelijke dank betuigde voor zgn duidelgke aohoone redevoering M ge deze eerste openbare leeevergadering spoedig door meerdereu gevolgd worden en daardoor onder onze burgers voortdurend meer kennis verspreid worden aangaande d e verdedigbaarheid van ons land Met ingang van den SOsten dezer ui het Bijkotelegraafluntaoi te Oodewater open i JD op Zonen feestdagen van 8 tot U ure voor en van 1 tot I ure namiddaga op werkdagen van t ure voortot 127 ure namiddags en van 8 tot 6 eu 8 tot 9 ure namididafs Voor het Froviociaal Gereohtohef in ZwdboUaad atoud gisteren te recht J B ood 23 jaren beschuldigd van diefstal van elf schapen uit een weide in den uidplaspolder ter waarde van 2S4 en die door brschulJigde aan twee veekoopers te Amsterdam Toor een bedrag van 14 per stuk verkocht waren l e beschuldigde gaf ts kennen dat hij het feit geploegd had om met de opbrengst een som van 30 te betalen die bg geleend had ten einde ren c zaak te beginnen A lv gea mr Terpstra meende dat de diefatal v doende bewezen was en reqnireerde sohaldigverlcUring en verourdeeliug lot een tuchthuisstrai van t lil jaren De verdediger van den beschuldigde adv mr Buek weel er op dat niemand echter eenige schade door dcu diefstal geleden had aangezien het geheele bedrog vau den verkoop bg den beschuldigde teraggevouden en aan de veekoopers gerestitueerd was en de schapen zij het dan ook eenigszinsin waarde verminderd aan den eigenaar waren teruggegeven Op grond van een eu ander o a ook zgn vroeger onbesproken levenswandel vroeg spr dat het Hof een geringe straf Zou toepassen De uitspraak is bepaald op 4 December a s Staten Qeneraal Tw êdk Kahkr zh gen van 27 en 28 November In de zitting van Donderdag is na langdurige discessie de post voor de verbetering van bet Hille gat verworpen met 87 tegen 29 iteamrn De diaeusaie was gevorderd tot artikel 87 nopens de Bottcrdauischen waterweg In zitting van gisteren is uitvoerig gediscussieerd over den Untterdamschen waterweg Ten ilolte is het berrwLkeii artikel aniigenomen met 51 tegen 10 steuoien Daarna zgu nog velerlei juderwerpeu besproken o a de noodzakelgkhoid tot verbetering van de Keulscho vaart hierover voerden het woord de hh Godefroi s Jacob Stieltjes en Fabius De minister hoopt nog in dit zittingjaar een wetsvoorstel betreffende deze zaak in te dienen Heden voortzetting De Minister vnn Financien herinnert hun die nog in hei bezit kunnen zijn van muntbiljetten uitgegeven krachtens de wetten van 18 December Hi Slaat Had n 00 en 17 September 1849 Slaattblad II 4n dat de bij de wet van 26 December 1863 StttattUa4 n 200 verleende nadere toeslemming tot verwisseling dier biljetten met den loatsteu December dezes juars onherroepelgk vervalt en noodigt hen daarom in hun belang uit om die stukken welke later geheel vau onwaarde zgn nog ten spoedigste bij den betaalmeester in hunneu woonplaats of zoo lUnr geen betaalmeester aanwezig is dan bg den ontvanger der diriclc belastingen hunner gemeente san t e bieden zijnde die ambtenaren bevoegd om indien zij ticli vóór de betaling der biljetten van de echtheid daarvan wenschen te verzekeren daarvoor voorloopig een bewijs van overname uit te reiken St Ct Volgens het sohrgven van een hoofdofficier onzer troepen die thans naar Atcbin zgn vertrokken wordt de expeditie medegemaakt door generaal Bixio den bekenden vriend van Garibaldi hij fungecri nis scheepsknpitein van de Madeloni Hij is lu IS44krijgggevniigeiie geweest in Atohin en moet grootenlust hebben uu eens af te lekenen UUad De heer van Wasseneer van Catwgpk heeft als amendement op art 141 van hoeHstuk V der staatsbegrooling voorgesteld dat art te vevhoogen met ƒ 2800U De verhoogiug strekt tot aanvulling van eenige jaarwedden aaii buogtcerareo eu wel ten einde aan a alle buitengewone hoogleerareQ en iHe gewone haagleeraren weike nog niet den leeftgd vau 37 jaren bebbea bereikt uoeh 8 diew oreu hebhei veCruld eene belooning te verzekeren van 4U00 b gewene hoogleéraieB die of den leeftgd T n 8i1 Jaren hebben bereikt of 8 dieusljoren hebben ver nild eene helooning te verzekeren van 5000 c gewone hoogleeraren die of den leeftgd vaq 45 jaren hebben bereikt ö 18 dienstjaren hebben Tolbraoht eene helooning te verzekeren van 6000 ZooUng hierin begrepen zgn de college en examengelden behoeft kiertoe voor dit jaar slechts eene lom van 28000 te worden berekend Door den gemeenteraad van Amsterdam is besloten tot het indienen van een adres aan den koning waarbü wordt venooht de vereiaohtc maatregelen te nemen om in de regeling van het toezicht bg hetoprichten van fabrieken enz bij de wet te doen voorzien Te Schrveniugen keerde Woensdagavond ten 7 ure met volk huting van de boriugviiioherg terug een bomschuit van den reeder Bart Pronk stuurman van der Zwaan eg een van dos neder Dirk Koek stuurman Cornelia JoL De eente lette voor ket zoogenaamde schniteqgat de twee4e vlok voor het dorp tegeaovei de werf oao De wind was zuidwest en bet woei niet sterk Het lassen werd nitgesteld tot Donderdagmorgen Intuaachen stok de wind in den afgeloopen nacht loodauig op dat ten 4 are bq het wassen van het water de laodtouwca vaa de beide pinken braken en sloeg de cee in ea ofer de vaartuigen waardoor deze in des grond geraakten Tw de tweede pink wai de epuipaga aan wol gegaan behalve een 17 jarige jongeling die net den vader van den stuurman de woebt hidd Op de schuit van den Boeder Pronk wa de bemanning behalve de stuurman aan boord gebleven De toestand waarin de achuiten verkeerden werd ieder oogeubhk gevoarIgker luwiat het noodzakelijk werd de reddio boot in zee te doen steken wie het na herhaalde pogingen gelukte de bemanning ran de pink die voor het ichuitengat stond ter half aoht ure te redden eu behouden op strand te brengen tot geeu geringe vreugde van de bloedvenvauteo nienden en de tallooze menigte nieuwsgierigen aa belaogstellenden Nu bleef nog over om vau de pink die vour den vrerf geland was den onden mau en den jongeling af te halen De eerste poging had bijna bet leven aan de opvarrnifen van de reddiugsboot gekost waut deze sloeg ten ouderstc boven eu de moedige bemanning ger iakle ouder de boot Aan doelmatig aangebrachte bulp door verscheidene mannen uit de groote schare toeschouwers op het sirind was te danken dal niemand bij het ongeval omkwumeu de oude maa met den jongeling ook nog behouden op bet strand werden gebraclit Ondertusseheu moet er een menschenleven te betreuren zijn daar een knaap van 7 jaren die gisteren avond bij zgu vader een der matrozen van de schuit van den reeder Pronk aan boord was gebracht bij het overgasn op de leddingsboot verdronken is au de pinken is reeds veel scliide toegebracht eu men zou tricliteii zoodra de gekgenbeid hel toeliet de haring zooveel mogelgk ie lossen Op 29 dezer zal iii het gebouw van Kunsten en Weieuschappen te Utrecht de jaarvergadering worden gehouden der Nederlandsche Vereeniging tot dadelgke hulp aan minbezoldigde ooderwgzers en ter voortdurende verbetering der oudenvgzersjoarwedden Deier dagen verscheen het tweede itttk ven bet Verslag uiigebracht door de Commissie van Begeeringswege belust m t het uuderzoek nopens de cholera en uitgegeven door het Departement van BinnenlanUsche Zaken Dit stuk behelst de statistieke opgaven omtrent de chulera epidemie in IStiü 67 Daarbij is gevoegd al hetgeen over de epidemiën van 1832 1833 18 + 3 en 1849 1853 1854 1855 en 1859 te vinden was Er wordt dus een overzicht gegeven vau de cholernsterfie in elke gemeente voor de Verschillende epidemiejaren Voor de meeste provinciën is dat overzicht vrij volledig voor twee NoordUrabant en Limburg oiitbiaken de opgaven over verschillende jaren De resultaten van bet onderzoek zijn op eene kaort aanschouwelijk voorgesteld en bij den ccisieu oogopslag blijkt dal de Commissie niet te veel zegt nis zij schrijft dat de greota verschillen van de choleiasterfte niet slechts voor de ver cl illeiidp provinciën maar ook Xoot verschillende streken en plekken van het land angewezeu door helderder en donkerder tinten doen zien dat er iets meer is dan toeval hetwelk de verbreiding der cho lera beheerscht en dat plaotselijke omstandigheden grooten invloed oefenen Op de kaan zoowel van de epidemie van 1366 67 als Vaa de negen epidemicn van 1832 67 te zamen knaóen de plaatsen waar de cholera epidemisch heerschl tot zekere groepen worden gebracht wier lijnen vrij nauwkeurig overeenkomen met ie lijnen die de scheiding vormen tnsscbea dea allnvialen en den diluvialen bodem Bjjna alleen op ket alhiviaal gedeelte van Nederland kwam de cholera epidemisch voor Ten Westen en Zuiden van een Uja getrokken van Muiden over Utrecht ea Bhcnen naar Arnhem binnen den katven kring gevormd door eene Iqn die van Elburg ten Znidea van Hattem over Dalfeen Avereest Meppel ea Oiethoom aaar Blokiigl loopt ia het ZuidWesten van Friesland en ket Noordelijk gedeelte van Groningen beersekte de ckolera hevig en in al deze gedeelten van ket Bijk is de bodem alluviaal Zelfs alluviale streken te midden van t diluvium gelegen maken geen uitzondering Ën op veengrond tierde de ziekte t allerweligst Veenhuizen Smilde Veecendaal liggen op veen Amersfoort ligt op een zandbodem die kier en daar vrij dikke deirielagen bevat in Brabands dilnviale streek was in 1866 67 slechts cholera te srHeri ogenbosch Breda eq Helmoud Hoe ipen in Pen Bosch dikwqla van he If ter heeft te l den ia luikend Breda ligt op btaiqkingeq p n de Mark het lage gedeelte waar t neeat obolen voorkwam wordt dikwijls overstroomd Helmond ligt op bezinkingen ran de Aa bet laagste gedeelte is qieest moesgrond en daar was de cholera t ergst alle plaatsen in Limburg waar de ziekte epidemisph was liggen aan de Haas op allnvialen bodem Uitgezonderd Born dat op een moerassiger met veel water doortrokken grond is gebouwd Een tweede feit door de Commissie geeonstateerd is dat Zeeland koewei geheel alluviaal gewoonlijk niet veel van cholera te Igden heeft Hierbg moet zeker in aanmerking worden genomen dat men daar niet het water uit den bodem maar uitsluitend regenwater drinkt HetzeiUe ia bet geval in den noord Oostdijken hoek tan Moord Holland allaviale grond regenwater eet wsinig ehoie In de Zaanatreek en de gemeenten lange kei IJ was daarentegen veel cholera hoewel ook daar regenwater wordt gedronken maar deie liggen op veengrond en staao boven Zeeland eu Weet Friealand door het drnk verkeer met itadere plaatsen meer bloot aan voortdarenden invoer van eholera Opmerkelijk is de hevigheid waarmee de cholera de visschersdorpeu langs de Noordzee alle op bet alluvium gelegen teisterde Over het algemeen wordt opgemerkt dat de em deaie ia bet laagste gedeelte der gemeenten hetiai vigst was In een hoofdstuk betreffende de plaatselijke toestanden van biurten en woningen wordt gezegd dat dikwijls de woningen waarin de cbolera gevallen voorkwamen worden beschroen ajs Uag vochtig slecht verboht en slecht geventileerd dikwerf omgeven door mestvaalten gelegen bg stinkende grachten open privaten varkenshokken en dergelijke De buurten waar de cholera t hevigst was waren dikwerf overbevolkt de straten stegen en poorten eng onrein meermalen niet bestraal de afvoer van vuil en regenwater onvolkomen privaten weinig in getal voor een aantal perioaen en slecht iugericht Niet al ile nadeelige omstandigheden kwamen overal gelgk tijdig voor maar alecli ts zeer zel den werden alle gemast Kunstmeuws Het Ie Damesconcevt dat de orchestvereenigin Per Aspera ad Astra ons gepasseerden Donderdagavond ten gehoore bracht verdient eene gunstige beoordeeling Het orchrst speelde vooral de Militaire Sjmphonie van J Haydu inderdaad goed De hoorns echter mogen zich wel wat meer toeleggen op zekerheid van toon inblazen opdat zy in t vervolg geeu aanloop vau een halve toonladder meer noodig hebben om tot den toon te geraken die aangegeven staat Met genoegdoening voor den Directeur eu voor het gezelschap mag ik mgn en veler oordeel niet verzwggen dat de uitvoeringen van Per Aspera ad Astra die van het vorig gezelschap overtreffen Er wordt met meer Insl Bet meer toewgding gespeeld dan vroeger er ia feu sacré in dit gezelschap Er moet dan ook trouwens in elk dergelgk muziekgezelschap opgewektheid bestaan om met alle krachten tot een goede uitvoering mede te werken Deze vereeniging zal ongetwijfeld den lust tot medewerking med eelen aan menig hoorder en menige hoorderes Wellicht daaraau hadden wij het te danken datde heer zóo welwillend is geweest ons op hetDamescoucert een drietal keurige liederen ten bestete geven r i Hij zpnKiUteW eei laiJKenaam geoef id gMi d Sé BiisiuNii wt de Jatir Citen êii twCe hewen van Schubert 1 dier Wanderer eu tlas Haideuröslein