Goudsche Courant, woensdag 3 december 1873

Woensdag 3 December N 1447 1873 GOUDSCHE COÜEAWT Nieuws en AdverteDtiebiad voor Gouda eo OiDstrefceo De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Het publiek betoonde uA met roMau rqortl OTcr de roo dnotit na bet Isstste lied De eolofluitiist epeelde ganz bmooe Hy e ons millmrden noten toe oDrermoeid en leer rerdienstelyk I Indien Oonda met ui een bqiondere omstandigheid Terkeerde dan ton ik lust gevoelen om hen eena onder handen te nemen dia steeds laaenteereo dat er in Gouda niets te doen is en Iq de eene of ndere nziekoitroering nooit gezien worden Dooh nn blqft uy niets anders orer dan hen op te wekken die er prije op stellen at ei ook liiar aan iets anders gedacht wordt dan aan zaken I Ik wii geen enkel middel daartoe ongebruikt laten en Tefmeld das gaarne dat de damesconoertenmet meer gekleed tgn Hier en daar zyn tnsgckende stoelen tafel jes geplaatst tgeen aan deze ooneerten een joiialer tint geeft F SNNISOEVINO BÜBGBMBESTER en WETHOUDERS dar gemeeate Goada doen te weten dat het bg art 36 der verordening op de brandweer voorgesobreren ondenoek m woonfamzen en gebouwen op den 2 en 3 December aanstaande ttd worden gedaan door Heeren Brandmeesters en Onderbrandmeesters wordende de bewoners of gebruikers nitgenoodigd hen daartoe m staat te stellen Gouda den 29 November 1873 Balgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOOLBliVIiE FOETÜHN VAN BeEOEN IJ ENJDOOS lEr o JLi X n X J5j Aan het Bureau rkn Politie alhier zijr m bewaring ringi ukken HAVER SD een SLlülTTEL alsmede eb Gooden P AROJ £ met een MEDAILLON van en CHABIVABIE alle in deze gemeente gevonden Burgerlijke Stand GuoSBM 2i Kar Fetrooella ouders P U temlaal en 6 Steehoawer 27 Cfaristina Aon Maria oadfrs M Pnteri en A M van Vaaren Cafolos Josepfau Leonarjns oaden ï I Lefcl en W I m ie Fatoorf 28 Hvibert Headnkus ondere H Straver en 3 Blom Ovuu lpaK 27 Nor J Fortaga SS j H Blanjaar 3 4 28 M N de Bniju t m 6 BoiJ ndeorn 64 P W M KampliQiaen 7 w O van der Klein 6H j 11 m APVERTENTËËN J Oetronwd T J W VAK ROSSÜM BN 1 A M DB LANGE die tevens dank eggen voor de vele bew jren van deelneming bg hun huwelgk ondervonden Se me iem 26 Nov Ï873 Heden overleed ons jongste zoontje PIE BR WILHELMUS MABÏUVÜS in denóilderdoni van 7 weken i P W KAMPBUIJSENs M J KAMPHÜIJSEN SiWK Goada 28 Nov 1873 Eentge en al emeenehenniègeving Hêdeïi oveileed hi den onderdom van rtiim 65 jaar onie geliefde Vader en Behuwd vader de Heer G HOGBNDOGEN Allen die den diep betreurden overledene gekend hebben znllen begrgpen wat wj m hem verhezen Namens zgne Kinderen Behuwd en Klein Kinderen eméa 28 Nov 73 i Voor de vele bewfl en van deelneming by net overladen van ons gehefd Zoontje tiüffen wu onzen dank J P VAN CATZ E L VAN CATZ BiBZEIfAAB Oouda 28 Nov 1873 1 5i i i I BMKBMIT VL Hofle eranewr heeft de eer te beichten dat ba gelegenheid i$m het S NICOLAAS PEEST hy weder ruim Goed gevulde Boterletters FÜNE CHOCOLADE en SOIKERWBBKEN WELDADIOHiilDS 003SrCEI T v n de LIBDERTAFEL P O Ij X4 O en de OBCHEST VEEEENIGING Per Aspera ad Astra op ZONDAG 30 NOVEMBER 1873 in de Kaal KtJNSTMiN van de Sociëteit ONS GENOEaEN Entree voor Leden der Sociëteit Dames enKmderen O 50 Niet Leden 099 Programma s zullen aan het Bureau worden afgegeven 0 AANVANG te HALF ACHT UREN Openbare Verkooping VAN HBT LOGEMENT KoFFiJHUis EN Uitspanning TIVOLI te Gouda slechts in bod gebracht op de som van 12100 op DINSDAG den 2 DECEMBER 1873 des voormiddags ten II ure lu datzelfde Gebonw Hoogftraat Inmiddels bestaat er tnsschcn heden en den 2 December 1873 ten Kantore van Notans MOLENAAR te Waddtnxveen gelegenheid tot het aanbieden van verhoogingen tegen overeen te komen prmiiën Qm 6EBRS KAHPHUIJSEN HOFLEVKRANCIEES hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat metnet aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorzien zal zjjn van een fraai assortiment Chocolade Suikcrwerken NB Dagelflks te bekomen goed gevulde warme TEVENS ONTVANGEN mt de Fabriek van de Heeren DE BAUVE 6ALLAI8 uit Fan t zeer geschikt voorST NICOLAAS CADEAUX iLFRjUpislNEl Commissionair in Effecten en Kassier neemt Geld in bewaringf ó Deposito van 100 tot 1000 thans a 4 U rente 1000 en daarboven i 5 Kantoor Westhaven B 145 ZIJ die wonende m Gouda of op Dorjien daarbjj nog willen toetreden tot de Vereeniging tot Lezing van de GIDS db TUDSPIEGBL LETTEROEFENINGEN NEDERLAND en LOS BN VAST worden verzocht ecA iefeii naam en woonplaats op te geven onder lett X Bureau dezer Courant Wordt gevraagd om dadel k in dienst te treden een MEISJE van 14 a 15 jaar P G tegen goed loon en de volle Kost Adres onder letter 6 aan het Advc tflntie Bnreau van 6 B van GOOK ZONE te Gouda docr het gebruik van het EAÜAIVTIPfiLLICÜLAIBE van De PAUBEBT Prgs der flacon 1 60 Verkoop op proef alléén te verkregen bg B Scholten Coiffeur Hooge Gouwe wqk C 256 Gouda COKES De DIRECTEUR der Gasfabriek vernomen hebbende dat zich by de ingezetenen personen aanmelden tot het opnemen van orders op Cokes voorgevende te zgu werkheden der Fabnek geeft bg dezen kennis dat die petsoaen met tot xgn werkvolk behooren en niemand zgnentwege daartoe eenige last beeft Hg verzoekt mitsdien beleefdelijk dengenen die verlangen Cokes te huis bezorgd te hebben met aan voornoemde perionen maar ten kantor dtr Fabnek daarvan opgave te willen doen H F BOLL Gouda 29 November 1873 Openbare Verkooping van een WOON en WINKELHUIS te GouK Op MAANDAG 1 DECEMBER 1873 s voormiddags ELF ure in het logement de Rohbin aan den Kattensmgel aldaar De Notans MONTIJN te Gouda zal in het openbaar veilen en verkoopen Een kapitaal hecht sterk en goed onderhouden WOONen WINKELHUIS waarm thans TABAKSAFFAIRE doch voor aUe andere AFFAiRE geschikt en ERF benevens een TUIN en PAKHUIS daarachter aan de Hoogstraat te Gouda nabg de Markt Wgk A N 127 Kadaster Sectie fi nummer 1508 groot 3 aren 90 centiaren zijnde beneden een ruime winkel vier kamers met alcOve keukon twee pompen voort tuin met pakhuis en vrge uitgang tot het water en boven drie kamers met alcove keuken enz Te bezigtigen dne Werkdagen vóór en op den dag des Verkoops te aanvaarden den 1 januari 1874 en inmiddels uit d hand te koop Inlichtingen geven genoemde Notans en deNotans BOEBE te Dleuwiji OPENBAIIK VEÜROOFINGEIV op WOENfeDAG 3 DECEMBER 1873 voorm Elf uur in het Logement dk PAAiiw te Gouda vantwee HUIZEN en EBVliN zeer gunstig gelegen aan de Gouwe hoek van de Nieuwe Haven C n 85 en n OÖ te Oouda dienende te amen als BROOD AKKEKIJ Eerst ieder afzonderlijk daarna gecombineerd en op MAANDAG 8 DECEMBER 187 voorm Elf uur m het Koffijhuis ik tScha kbobd te Gouda van een eer gemakkelgk mgengt ruim en sterk gebouwd WINKEL en WOONHUIS op tet dl akste gedeelte van den Kleiweg E n 7 te Gouda met PLAATS TUINTJE SCHUUR en vnjen uitgang achter Dienende het perceel sedert jaren als MANUFACTUREN en MODE WINKEL Alles DADELIJK te aanvaarden en informa tieu ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Gouda D k na A BriakmaD De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave m den avon4 van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prvjs per dne maanden is 1 75 franco per post f 2 Kennisgeving De BURGEMEEsriiR van Goud breuRi bij deze ter kCDiiis van de belangliebbenilen dal door den Heer Prorincialeii luapecteur der DirecU Belastingen eni te Rotterdam op den 25n November 187 i zijn executoir verklniird de Koliiefen N 4 en 5 voor de belaeting op het personeel dienst 1873 74 Pat voormelde Kohieren ter iniordenng njn gesteld IR handen van den Heer OntTanger dat ieder danroB Tourkomende verpligt is zijnen aanslag op deu bij de wet bepaalden voet te iroldoeo en dat helen ingaiit de tcrniijii an Hrie Maanden binnen welken de reclames benooreu te worden ingediend Goada den 1 December 1873 p De Burgemeester voornoemd VAN BEUGEN IJZEN DOOBN KENNISOEVINO De nURGKMRBbTKB ran Gouda gelet op het 2 hd van an i I dtr wet van den 4 December 1872 Slmtibhd n 134 lot ooiziening tegen besmetlUijle ziekten Maakt bij inr bekend dat in de week van Zondag den S3ii lot en met Zaturdng den 29n November danrnaiivoijrende het getal der aangegeven aaiigetaaten door AziatiBche Cholera bedraagt U en dat der aan die iiekti overledenen Gouda den 30 November 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Buiteiilandscli Ovcrziclil Het nieuwe Fransche kabincl met aierk gepronon ceetdc OrltKiiislische tint en uitsluiting der uiterste riclitenijde is naar men nadrr bericht alleen tot etunil gokomeu door de tussohrnkomst van MnoMihon elf Hu nüiHe laiigrr weifeling minder gepuft fii heeft up militaire wij e het ministerie benoemd Hit kabiÈiit m ijii stoun moeten zoeken by de ciiitruln 7oov el ter rechter als ter linkerziji e want df lieïige Chumbordisien der uiterste rechterzgde zgn allet behalve met de nieuwe btivindalieden in e nomen Aun de houding de er leden ia ook de moeilijkheid toe te 8clirg eii aarmede de cunstilutioucele commissie van dertig leden tol stand komt Na vijf sieniniiii f n bleien er nog 6 plaatsen open waarvoor gisiereu de keuze moest plaats hebben Zal dit kabinet nu liberaler yn dan hetVvoiige Waurscbijiilijk is het niet Althans de eerste voor slelieu getuigen niet van libeialileit De Broglie heeft een uulnerp ingediend op de benoeming van mom 8 diit zeer ceiitrulistiseh is tu het gezag geheel snuicntrekt in handen der landsregreriug Ook al oiiiuiildellyk een ontnerp op de diukpers ingediend worlen dat allea behalve vrijgevig moei zijn Gener al Uuciot heeft zijn outs ag gei omen als lid der nation i ei ii luiu omdat hij die betrek king onvereenigUar n t met zijn mililnir commnii dement Ook üe rfyeiiiig seliijnt ilie ractniig te zijn loegedunn De Moiiihui innnkt bete d dit ilc genenials Letellier en Sauaaier onlangs gekozen tot leden der natioosle vergadtnng bg ministerieel bealnit van hunne komiaaiideinenten zgn ontheven Oeiijk besluit omtrent de overige militaire leden wordt voorbereid i wordt eene mutatie onder bet personeel der diplomatie aangekondigd Founiier is vol Bome teruggeroepen hem ia Washington aangeboden De Nosüles zal waarsoliynlyk naar Rome vertrekken terwgl d Harcourt de plaats van Peoazes te Londen zou gaan vervallen Laufrej ia van Bern teruggeroepen lil Duitschlaod blijft de maatregel tegen Ledochowski geuomen het onderwerp der gesprekken en dagbladsrtikels Van liberale zgde keurt men het krachtig optreden der regeering goed De surubiaaohop vau FaM beeft tentoad na de ontvangst van de uitnoodiging om zgn ambt neer te leggen bet kapittel doen vergaderen dat geheel net bem eens woa dat de reobten der kerk tot het uiterste moesten worden venledigd In Zivits rlaod beeft de groote raad ran bet kanton St ballen met 84 Irgeii 62 stemmen het wets ontwerp aangenomen houdende bestraffing der geeste Igkeu die deu cotifessioneelen vrede storen met geldboeten tot lOilU fr subsidiair gevangenisstraf voorts met scborsiiig of ontzetting uit ban ambt Dinsdag heeft de natloiiak raad een aanvang gemaakt met de discussie over de artikelen van de gewgzigde grondwet belreltende de kerkelgke zaken daarin zgn bepiliugen up enomen tot het handhaven der rechien van den slaat en van de burgers tegenover de kerk Door de minderheid van de herzie nliigscommissie zgn wgzigingen van redactie voorire sielJ waarbg de waarborgen tegen de aanmatiging van kerkelgke autoriteiten nog versterkt worJeu n een driedaagsche discussie is echter de door de meerderlieid der commissie voorgestelde wgziging aaugeuouieii met terugzending naar de commissie voor de detinitieve redactie de voornaamste bepalingen zgn volkomen vrgbeid van godsdienst en nfschilbug vnn de kerkelgke jurisdictie verbod van de Jezuieteu eu verbod tot oprichtingen tot bersielling van kloosters In de uaestie aangaande de FirgtKtu is eene voldoende schikking tot stand gebracht Het Spaansch gouvernement heeft alvorens eeu definitief besluit te nemen op vertrouwelgke gze de mogendheden ge raadp eegil en deze hebben allen verklaard dat Spanje aan Amirika voldoening verschuldigd is Na ver volgens de advie en te hebben ingewonnen van politieke personen iii Spanje uit verschillende plaatsen heefi bet gouveriiemenl besloten de Virgmtuê terug te geven De vriendscliappelgke betrekkingen met Amerika bigven gehandhaafd en de nadere bgzoiidcrheden der zaïik zullen lan s diplomatieken weg wolden afgedaan Het bombardement van Cnrthagena duurt voort Tgdens eene soliorsing der vgandelgkheilen in den nigeloopeii nacht heeft de Itnii unsche admiraal een 8 hip a e oiidui ten einde voor de verdedigingongtselukti peisoiiin te helpen oiu de stad te verlaten J tn iiilir biiieht meldt dut een der hoofden in de ind 1 sneuveld is eu dut hitgcsihut der opstaudtiu eii 1 II ilitle tot ij iii i gibinelit Lui nitv u telegiiim resiiin ea den fiuancieekn loesmnii nu I nln oonl die onlangs door den munster Vlii li tii iii de kamii wind voorgedragen liet budget v i 71 ivgst een dehoil auii tan UO ADVEETENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantermmte Afzonderlflke Nommers VUF CENTEN mUioeo lires waarvan 12 op de gewone inkomsten 118 ten gevolge van buitengewone mtgayen waaronder SO mdlioen voor den aanleg van spoorwegen Wat de oorlogsbegrooting betreft deze zal door de regeeriog oiet hooger warden opgevoerd en de verdediging des lands en de wapening der levende strgdkraehtea met bespoedigd warden De buitengewone uitgaven voor het departement van oorlog zullen jaarlgks de som van 20 aiUioeo met overschrgdeo de regeenng had vertrouwen in de duurzaamheid van den vrede Deze rerklanng is voor het buitenland wel de belangrgkste welke de Italuiansche minister president zoo kunnen afleggen De heer Hinghetti stelt geene nieuwe belastingen voor maar hoopt door verhooging en door nauwgezette contrdle bg de inning van de bestaande belastingen ongeveer 60 aillioen te verkrggeo Onéanks het belaogrgk delcit dat door den minister aau de duurte der leveosouddelen en aan het goud agio wordt toegeschreven gaf de kamer herhaaldelgk bigken van goedkeuring gedurende de rede van den heer Minghetti FBANERIJ £ Het nieuwe ministerie heeft zgn intrede gedaan in de wereld Het Journal Offietel deelt de namen der kabinetsleden mede tegelijkertgd met de decreten van benoeming de dagteekening dragende van 26 November 1873 Het ministerie vau 24 Mei heeft dus bgna precies ze maanden geleefd De hertog de Broglie blgft vice president van den Staatsraad maar treedt tegelgkertg I m de plaats van Beulc thans ex minister van biniienlandsehe zaken Hg was de ziel der verdwenen regeering en zal vermoedelgk ook aan de epits der nieuwe een hoofdrol spelen gn antecedenten en beginselen mogen gezegd worden bekend te wezen De heer Depeyre treedt op als minister van justitie en grootzegelbewaarder in de plaats vau £ ruottl wiens ontslag aangenomen is 1 De heer Depejrre is legitimist eo clericaal a evaardigde van hrt departement der Haute Garoone eerste vice president der vereenyihg geuoeuid die der Iteservoirs Hg voerde namens de rechterzgde het woord toen het gold het omwerp der minderheid in de Commissie rai vVgftien prorogatie van zeven jaren te verdediB i J De herli J zes is minister van buitenlandsche zaken jMlH m de plaats van de Broglie tlians mmisVllFWp bionenlandsche zakw De beer de Decazes was gezant van Frankrgk aan het hof van St James sedert 24 Mei Hg is afgevaardigde voor het departement der Gironde en zetelt m het reohtermidden Zgn vader droeg eenmaal reeds de mtnist rieele portefeuille onder Lodewgk Philips De tegenwoordige titularis in 1819 geboieu begon zgn loopbaan als diplomaat Met de omweiite ing vas 1848 verliet hg het openbare li ven om tot het ambteloüze terug te keeren i erst in 1871 trad hg weer meer op den voorgrond De heeren Magne de Baratl en vice admiraai Dompierre d Uornoy handhaven ziob nan de deparlementen an ünancii n oorlog en marine De heer de lourtou virraiiBt aN minister Vanopenbaar onderwas schoone konsliii en eeredienst den heer Batbie wiens ontsing i n eii iiui ii ii De heer Thiers wist hem als m ni tei van openbare werken zeer te waardeeren Als zoodanig gaf hg blgk van groote vrgsi mghfid en onmiskenbare bekwaamheid