Goudsche Courant, woensdag 3 december 1873

Kort T ór S4 Me5 kreeg hij de portefeuille van eeredienat alleen afgescheiden van die van onderwijs maar deze erdeeling bleef niet gehandhaafd De heer de Foortoa retelt voor hrt departement der Dordogoe en in het rechtermidden Baron de lAror wordt minister van openbare werken in de plaats van den heer Desaeillign welke overgaat naar bet departement vau landbouw en koophandel Baron de Laroy heeft als legitimist een rol gespeeld onder Lodew k Philips Ily behoorde tot de afgevaardigden die in 1843 naar Belgrave Square ter bedevaart gingen om den graaf van Chambord te verwelkomen Met de anderen diende hij zijn ontslag in maar werd herkozen De heer Thiers koos hem tot zgn minister van openbare werken in bet eerste door hem saamgestelde ministerie Februari 1871 Herhaaldelgk dreigde bij met zijn ontslag daar ijjii beginselen niet langer overeen te brengen waren met die 4es Presidenten Hg hield het evenwel uit tot het midden van 18T2 toen hij naar aanleiding der vruchteloone demonstndje der bonnets a poll definitief aftrad Hij werd toen tot voorzitter gekozen van de Vereenigiug der Reservoirs een post dien hij nog bekleedt Baron de Larcj zetelt voor bet departement Gard De heer Desseilligny vervangt als minister van koophandel en landbouw den heer de la Bouillerie wiens ontslag aangenomen is De beer Desseilligny heeft zes maanden lang goed doorgewerkt als minister van openbare werken veel gezien veel onderzoobt Hij wordt als autoriteit op dat gebied beschouwd en geciteerd In dit nieuwe miniiterie dat als een voortzetting van het andere kan warden aangemerkt verliest de rechterzgde twee leden der Mei coalitie de beeren £ rnoal en la Bouillerie Men zegt dat de rechterzijde en bet rechtermidden volkomen oveifhoop liggen naar aanleiding der jongste benoemingen I T A L I £ Onder het Qpwhri i i de parlementaire week bevat de Itulie van de 4Bte een beschouwing waarvan de strekking is om aan te tQoneu boe slecht de a evaardigden hebban beantwoord aan de roepstef des Konings die in zijne troonrede een overwicht heeft gegeven van de talryke werkzaamheden welke de Kamer der Afgevaardigden wachten Eene geheele weck is ten gevolge van de slechte ppkoms t der laden voorbygegaan zonder dat men iets anders iieeft kunnen doen dan de samenstelling vau het bureau der Kamer eene zaak welk in één dag had kunnen aüoopen Het blad hoopt dat de leden onverwyld blijk zullen geven van meer ijver in de vervulling van hunnen plicht De heer Bianchrri die op 22 dezer zijn zetel als voorzitter innam heeft van zijne rijde niet verzuimd bij de afgevaardigden op een geregeld bezoek der zittingen aan te dringen vooral in een tijd als den tegenwoordigen nu zoovele belangrijke onderwerpen regeling behoeven De minister president beeft in de zitting van dten dag de voorloopige staatabegrooting voor 1374 aangeboden en der Kamer verzucht de bndgetcommiasie van bet afgeloopen jaar weder met het onderzoek te belasten hetgeen geschiedde Voor het aanbieden van het financieel overzicht des Ministers is de 278te bepaald zie overzicht In de zitting van den 22ste zijn door den minister van oorlog de volgende wetsontwerpen aangeboden 1 optie lands erdedigingj 2 op de recruteering j 3 op de bezoldiging der ambtenaren bg het departement van oorlog BINNENLAND Gouda 2 Becembeb Tot commies der posterijen van de 3de klasse is o a benoemd de heer surnumerair H J Greven De kamer van koophandel en fabrieken alhier heeft aan den minister van fiuantiën een adres gericht waarin wordt atlngedrongen op de afschaffing van den accgns op de zeep Deelden wij voor eenige dagen mede dat de gezondheidscommissie aan de armbesturen diacouii u en soepkokerijen den raad had gegeven bij het heerschen der cholera hunne uitdeelingen van spijzen te Vervroegen thans l unnen wg berichten dat de diakenen der Ned lierv gemeente daarmede hebben ingestemd en den 25n November reeds eene bedeeling van grutten nebben uitgereikt Door drn Minister van Justitie is aangesteld tot rijksveidwachter 3de klasse te St Pbilipsland de gepasportecrde marechaussee F Aarts thans brierenbesteller alhier J In iet NleuKi van ien Dag leest men Als een bewgs van de geringe ontwikkeling dor zoogenaamde mindere klasse kan dienen dat in Gouda onder gemelde klasse het denkbeeld heerscht dat ile armen die door de cholera worden aangetast moeten worden afgemaakt evenals bg de veeziekte de koeien om de verspreiding van die ziekte tegen te gaan Om die reden weigeren vele instantelgk een dokter te halen O verlichte negentiende eeuw I Uit den Krimpenerwaard wordt dd 23 Novem r gemeld De bevolking dezer vee rgke streek schgtit niét in de verlaging der rundveeprgzen te mogen deelen Terwijl men in bijna ieder nummer der courant van prgsvermindcring elders leest blijven de bewoners der Lekdorpen en niet ten onrechte klaagliederen aanheffen Terwijl o a te Schoonhoven het rundvlpcsch voor 40 ets per half kilogram wordt verkocht en meu het in andere steden zelfe voor il lf ia iii lfCi ziet genoteerd moet men in deze streek 45 ets voor vleesch mèt en 60 ota zander beenen betalen ja zelfs bij èèn slachter 47 s xnit Door het Hoofdbestuur der Maatschoppg tot Nat van t Algemeen zijn de secretarissen der departementen nitgenoodigd in hun kring de reglementen op te zamelen van instellingen die ten doel bchben a Tegemoetkoming in loonderving ten gevolgevan ziekte hetzij afzonderlgk hetzy verbonden met b genees en heelkundige hulp Dit onderzoek moet dienen om den schrijver eener handleiding waarin de grondslagen worden ontvouwd voor de onderlinge Vereenigiagen tot voorkoming der volgen van loonderving ingeval van onwillekeurige werkstaking door ziekte onder de arbeidende klasse in staat te itellen zijn werk zoo volledig mogelijk te maken Staten Generaal Tweede Kamer Zittingen van 29 November en I December In de zitting van Zaterdag is het artikel Amsterdamsche kanaalmaatschappij goedgekeurd De discussie over de spoorwegbegrooting is aangevangen De twee voorname punten van bespreking waren de aansluiting van den Noo rdrrspoorweg aan Duitschland en de zaak der Noordhollaiidsohe Friesohe spoorwegen In de zitting van gielfren is de discussie voortgezet over de spoorweg bi rooting Nopens den weg NieuweSchans Ihrhove bestaat meer toenadering met Oldenburg Wat de uitbreiding en de aanvulling van het spoorwegnet betreft blgft de minister voor den aanleg door particuliere solide ondememingeu wu irouder het consortium van bankiers behoort en zal in het voorjaar daaromtrent een algemeen wetsvoorstel doen lieden voortzetting Aan alle werklieden in Nederland is eene oproeping gericht om Commisiicn te vormen ten einde aan den Koning op 12 Mei 1874 namens den Nedcrland chin werkman een duurzaam bigk viui Innige verkiioohiheid en gehechtheid te schi iikrn De oproeping is oiiderteekend door D P van Leeuwen te s Gravenhage Het eiland Marken is den 22 tcn dezer s avonds ten 11 ure bij een waterstand van 1 15 meter buven volzee uiidergcloopen den Vülgemlcii dag s morgens ten 3 ure was de waterstand zoowel binnen als buiten het eiland 1 50 meter boven volzee Wgders zijn den 22sten s avonds 10 ure bg een hoogwaterstand van 1 50 meter boven vulzei opnieuw twee bressen in den Zuiderliavendijk op Vlielaml geslagen de eene lang 7 de andere lang 30 meter beide doorgaande in de kruin vin den dijk degrootste bres drong den volgenden avond even naU ure bij hoogwater an 1 25 meter buvcji volzee nog dieper in zoodat de dijk ter plaatse lot op eene breedte van 2 50 meter afsloeg Stp Het Palei van Jmtitie zegt hetgeen geopcnliaard is door den minister van justitie aa igaande het onderzoek van den Haagscheu moord niet met stilzwijgen voorbij te kunnen gaan Het is bekend dat het voorloopig onderzoek in strifiaken de instructie is opgedragen aan een lid der rechtbank rechter eommissaris daartoe door het provinciaal gerechtshof voor den tijd van twee jaren lienoemd Dat niemand anders het recht heeft in te grijpen in diens werkkring zal wel geen betoog behoeven j en dat het voor het recht en de vrijheid der burgers niet alleen maar ook voor de waardigheid der rechterlijke macht een bwogst bedenkelijke zaak is wanneer dit zou kuonen geseliicilen onder ernstig protest ook dit spreekt wel van zelf Wij keuren dan ook iii hooge mate af de handrling van den commissaris van politie die zich mocht ve stout hebben peilurende den loop der instructie zich te men gen in den werkkring van den rechter commi s iii g weten nirl wat wij meer moeten afkeuren de Awetendheid ti n aanzien v an eigen bevoegdheid die d na uit soliijnt te blijken dan wel degeringschattn g TBu de rechterlijke bevoegdheiil die daarin schijnt door te stralen De eenige veioutschuldiging kunnen wij ïiiuleu in het geloof aan overdreviin ambtsgver Maar er is meer Uit de woorden des ministers kunnen wij niet opmaken dat deze inmenging tan don ojjimissaris van politie is geschied buiten voorkennis van den procureiir generaal in Zuid Holland j ifeelecr zonden wg uit des ministers woorden het tegendeel kubnen afleiden dit heeft ons niet minder pijnlijk getroffen dan de baudeliug van den commissaris van politie zelven £ n alsof dit alles nog niet genoeg ware op eene hoogst afkeuringswaardige wgze tracht men als bij verrassing en tersluiks een bekentenis af te dwingen die men langs een geoorloofdeu weg niet kon verkrijgen Niet elk middel is geoorloofd zelfs niet om tot ontdekking der misdaad te geraken Er zijn ook hier middelen erger dan de kwaal Zoo hebben wg hei steeds afgekeurd wanneer dienaren van politie of juAitie na eerst getracht te hebben zich het vertrouwen van verdachten te verwerven hun op verraderlijke wgze een bekentenis ontlokten Gaarne hadden wg in zoodaninge gevallen gezien dat de rechter bij machte ware geweest om op de bekentenis door zoodanig schandelijk middel verkregen geen acht te slaan Door bet bezigen van zoodanig middel benadeelt hg die er zich van bedient de publieke moraliteit niet minder dan hg die een misdrgft pleegt £ n het middel in oasn aangewend een boeren bedrog als het spiritisme het geloof aan spoken en geestverschgningen in modernen vorm I hier wordt de zaak werkelgk belachelgk en wy zonden aan een grap gelooren als het ernstige der aangelegenheid dit toeliet Heeft de reohter commiasaris die in dezen met de instructie belast was stilzwygend in het geboorde berust Het is ons onbekend maar wg achten het deu plicht der rechterlijke macht om tegen dergelijk ingrijpen in haar bevoegdheid formeel te prolesteeren ter plaatse waar het behoort Wanneer wg onze Amsterdamsohe toestanden tot maatstaf nemen ter beoordeeliog van het gebeurde dan kunnen wy ons niet voorstellen hoe iets dergelijks heeft kunnen voorvallen onder deu rook van het departement van justitie hoewel het verre van ons is deu minister zelven hiervan een verwyt te willen maken In eene zitting met gesloten deuren van den Amsterdamschen gemeenteraad is ile bespeling van deu schouwburg aldaar besproken Het Hattdeltblad deelt daaromtrent het volgende mede Men verhaalt dat er te Amsterdam bezwaren zijn gerezen tussohen den heer Driessens den pachter en de schouwburgcommisiie De eerste zou met de voorstelling geen aanvang willen maken zoolang het gebouw niet geheel is voltooid en afgewerkt terwgl de commissie bezwaar maakt om bet gezelschap waarmede de heer Driessens de campagne denkt te openen goed te keuren Ook zouden er reeds pogingen zijn gedaan om het contract in der minne te niet te doen zelfs wordt de som genoemd welke de heer Driessens voor het afzien van de pacht zou verlangd hebben Tevens wordt verzekerd dat voor het geval de bestaande pacht werkelijk vrrvalt het vooruitzicht bestaat dit een vry voldoend tooneelgezelschap zich met de zaak zal belasten Het stuk 4 pCt Nat Werk Schuld xfi 12773 administ Tjeenic ontstolen na den gepleegdea moord bij mevr van der Kouwen te s Gravoiihage is op een effeotenkantoor te Amsterdam aangeboden Haarl Cl Men meldt uit Andijk Naar aanleiding van het berisht omtrent de kinderspaarbank vau den heer Fransen te Bovencarspel zg herinnerd dat alhier reeds sedert 4 Dec 1872 een scboolspaarliank beslaat en dat deze vele deelhebbers telt welke reeds een aardig sommetje hebben geplaatst in de spaarbank van het departement Andgk en Wervenhuof der Maatscliappij lot Nut van t Algemeen Dezelfde regelen worden gevolgd door haren oprichter den heer A Kool hoofdonderwijzer alhier als die te Bovencarspel bij reglement zijn bepaald alteen met dit verschil dat alhier wekelijks en niet ten allen tljile gelden worden in ontvangst genomen AT M a In een Noord Xmerikaansch blod wordt medegedeeld dat ds CjIic Siuiirt vau Hotterdam te Michigon logeerde lij ds van Raalte ea in da Gercfbnneeide kerk i es vooriniddags iii het HolIniulsch en des n uuuldngs in het Eugelsch had gepredikt tot cgernis van ds van der Werp predikant bij da ware Hollniidsche Gereformeerde kerk die den afval der kerk diarin ook ziet i dat men de i Kemonstr intschen lesraar Cohen Stuart als broeder toejoic it ontvangt en den predilistoel laat betreden Het volgende verslag van de behandeling der cholera lijders op de fabriek van den heer Previuaire te Haarlem is wel waard meer algemeen verspreid te worden Zoodra iemand van het werkpersoneel door profuse diarrhee met of zonder pgnen door misselijkheid en braking door buikpgnen en krampen in de ledematen wordt a ingedaan wordt hem de keuze gegeven of huiswaarts te gaan of zich aan de behandeling te onderwerpen Daartoe dienen twee lokalen N 1 Eene droogkamer met een gemiddelde temperatuur van lOQO Fahrenheit Deze is in twee gedeelten gescheiden voor mannelgke en vrouwelijke lijders In beide afdeeiingen aijn doelmatige krebben ge f ilaatst Beider temperatuur kan door de in de open ucht uitkomende ijzeren deuren gematigd worden N 3 Eene droogkamer met eene temperatuur van 50 Béaumur dit is l44 s Fahrenheit matrassen van heet zand verstrekken den lyder tot ligphutsj dgcb het verblijf in die zeer hooge temperatuur is slechts bij weinigen noodig en nuttig en daarom steeds van korten duur Wanneer de patiënt zeer koud it polsloos en in een vergevorderd tydperk van cholera verkeert of oök aan buitengemeen sterke krampen Igdende is Wordt hij tot aan den terugkeer der warmte in deze kamer N 2 gebracht Zoodra met lerugkeerende huidwarmte ook de pols terugkeert en dus leactieverscbljuselen zich vertouneu wordt hij naar de kamer N 1 gebracht zijnde die hooge temperatuur alsdan hoogst nadeelig De meesten komen onmiddellijk in de kamer N 1 ontkieeden zich en gaan te bed Bg diarrhee zonder buikpijn wordt het bekende aeiigsel van Hoffman s droppels laodanum en pepernuntwater toegediend De dosis wordt naar de hevigheid der veriichijnHeien bepaald Wanneer die vei8chgn ielen met hevige buikpijn vergezeld gaan dan wurdcii zakken met heet z nd op het lijf bij sterke kramp in de ledematen worden die ter zijde van bet lichaam gelegd en inwryviugen gedaan met cbloroforme eii gUzernse of met camphor spiritus Na een verblijf van een alf uur in deze hooge timprrnluur begint de Igder reedt onder koortavetschijnsrlen te znueteu en na een actief zweet van bet geheele lioliaana verdwguen iu weinige aren de ziekteverschijnselen Msdan wordt hem thee met rhum of soms salep enz toegediend de bedekking vermindert bij verder herstel wordt de patiënt afgedroogd en lieoi droog ondergoed aangedaan hg begeeft ïich daarna in eene iels minder hooge tem rriituur naiurlgk in de iiabjheid der ijzeren denten die te voren half geopend zgn en vertrekt eiadelijk te vuet of 100 hg daartoe te zwak ia per rgtuig naar zijnr woning Door het spoedig voortbrengen van zuik ecu sterk actief zweet houden de andere afscheidingen en pgnen weldra geheel of grootendeels op niet altgd was daarmede alle gevaar geweken Bij sommige Igders verntinderde de pols niettegeiisinaiiilK lat zweet en die huidwarmte van uur tot uur en zonk e iidelijk weg zoodat i weldra polsloos ter neder la eii met hevigeii dorst kramp in de kuiten liiesrhe slim enz alle leekenen namelgk van Cholera paralytica Evenwel op één na zijn ook die Igders heisteid de temperatuur werd weder verhoogd door het aanwenden van bet zand tot drank werd hun koud water iu groote hoeveelheid en om de 10 minnten IU druppels van een mengsel bestaande uit gelijke deeleii tineiura nucis vomicae en camphortinctuur torgediund de inwrijvin cn met camphor spiritus Voortgezet of naar omstandigheden bismuth en andere Dhldrlen nangewend Igders van dien aard waren natuurlijk onder de directe geneeskundige behandeling Van den arts Na lunger of korter tijd kwam nu de pols terug meestal werd dan de Igder koortsig met cuiigestién nnnr het bojfd enz Het is in dit tijdperk der ziekte dat een vourtdnrend verblgf in deze ver Iiuugde temperatuur voor het verdere gestel nadeelig is de Igder werd dan naar zgiie woning of naar het bos iitiial vervoerd Een betrekkelijk groot aantal Igders zijn op die wgze verpleegd De diarrhea cholerica werd bg allen binnen 12 uren geiiczen tcrivgl aan den bezigen vorm van cholera sechts één bezweek deze nu was een man die reeds den gcheelen dag aan diarrhee geleden had en zich eerst had aangemeld nadat hij dertig malen ontlasting liad gehad Hg stierf niettegenstaande een sterk zweet binnen 14 uren Het denkbeeld om door spoedige sterke buidnit w iseming en warmte de overvloedige maag en darmafscheiding door wissel ei king te verminderen is niet nieuw Bij alle vurige epidrmien heeft men dadelijke armte door Beete kruiken aanbevolen de t jppassiiig ecliUir ii eer sterk door stoom verhitte lokalen is jreheel ri unv en tot heden alleen oan dergelijke et blisjuuinleii nis van den heer l reviiiaiie mogelijk Immers kachciwarmtc is nimmer g lijk mnligen niet gemakkelijk tot znik tnti verhoogde temperatuur te verkrijgen A m de fabriek ziju alle aan diarrhee lijdeuden enz genezeii twee aan diarrhee lijdende personen verkozen echter naar liuis te gaan en zgn aldaar aan cbulera bezweken Aan een goed cholera hospitaal moet een vertrek zgn waarin een doorgaande gelijkmatige hitte van 105 IIO FahrenbeU gevonden wordt Laatste Berichten Parijs 1 Dec De groep der gematigde republikeintcbe linkerzijde heeft den heer Jalea Simon tot haren voorzitter gekozen De vergadering heeft besloten de interpellatie betreffende het in staat van beleg bonden van tal van provinciën te handhaven BerUjn l Deo De Reiclu Anznger deelt de Keizerlgke besluiten mede waarbij de Bijksdag ontbonden en de nienwe verkiezing op 10 Januari vattgeateld wordt FariJB l Dec De Univert deelt eene Pauselijke encycliek mede van 2 1 November over de aanranding ven het wereldlijk gezag van den H Stoel door het Italiaansch Gouvernement eu over de vervolging tegen de Katholieken in Zwitserland en Duitschland De Paos geeft inzonderheid zijne afkeuring te keunen over de maatregelen in beide laatstgenoemde landen aangaande de opleiding en benoeming van geestelgken Hg spreekt de excommunicatie uit over de geestelgken die door leekcn zgn verkozen inzonderheid over bisschop Beinkens en eindigt met de verklaring dat hij allen in den gebede indachtig zal zijn Versailles l Deo De heer Lucien Brnn it benoemd tot lid der comniasie van dertigen De stettming tut benoeming van een secretaris der nationale vergadering beeft geen eindresultaat opgeleverd Morgeu nieuwe stemming INGEZONDE Een woord van Hulde Het Nederlandsch tooneel is niet in een staat van bloei Integendeel Het schgnt veeleer dat het meer en meer achteruitgaat en zg die een open oog en eeu warm hart voor de tooneelspeelkunst hebben moeten zich tevreden stellen met de hoop op een betere toekomst Vraaiit gij bewyzen P liicht uw blik op de hoofdstad des rgks is de gescbiedeuis van den stadsschouwburg u onbekend Immers neen Gij hebt gezien hoe rr gemarchandetrd werd met de kunst hoe zwaar de geldtltjlit belangen wugeu en boe de arme kunst werd ten achtergesteld bij eeiitge dui ende guldens Kan men bg een zoo droevig oorbeeld van Amsterdam elders veel goeds verwachten f Doch g ïlukkig is ons nog de hoop gebleven op de toekomst Wij wnnliopen niet De tooneelboud o a is een heldere ster in de diepe duisternis Daarenboven zijn hier en daar gelukkige teekencn üp te merken waaronder gerekend mogen worden de licfhubberij vuorstellingen in verschillende geini enten van ons vaderland üuk Gouda behoort dasrtoe Terwgl toch onlangs nog een gezelschap dat god HApoUo iu zgn scaild voert blijk gaf het goede op dat gebied te willen en eeu vorig jaar eene andere verceniging wierieden niet te militiirisch gestemd waren om ook de zaken des vredes te beoefenen er o trachtte ie komen met goed succes een goed degelgk stuk verdienstelgk op te voeren en men iu datzelfde seizoen ook relfs zeer jeugdige dilettaiitrii op de planken zag verschgnen den naam van uw gezelschap zijn wij duldt het ons niet ten kwade vergeten maar uw flink aardig pel heugt ons nog bestj daar begroeten wij dat alles als gelukkige verschgnselen pogingen ten goede die gesteund en geschraagd verdienen te worden In deze gemeente waar dus ontegenzeggelijk liefde voor de tooneelspeelkunst gevonden worilt lal men het ons niet euvel duiden dat wg iu het stedelgk orgaan een woord van hulde willen uitspreken aan de veidiensien van een tooneelspeelster die dezer dagen 25 jaur aan het Nederlandsche tooneel verbonden is en die gedurende dien tgd ook dikwijls in Gouda optrad De naam dezer actrice Mevr Albregt Engelman In een land waar weinig goede actrices gevonden worden en waar belaas een goede actrice nog veelal de eigenschappen eener goede edele vrouw mist daar mag inderdaad wel de groote verdiensten erkend en opei l jk uitgesproken worden van een actrice die met al een kunstenares maar wat voor echt Holliiiidsclie harten evenzeer van veel beteekenis is ook een eiielc brave vrouw genoe nd kan worden Ie ilie hai r slechts enkele malen heeft zien spelen komt bij het nuemeu van liuar naam Mevrouw Ëun i MeLltiif jkOoada vau du ii bond behoort nog tot du viouic v Liueiiea A Ibrpgt niet voor den geeat in een van die lieve naïeve rollen als t ware voor haar gescbiipen Wie heeft niet vele malen een traan in het oog voelen opwellen bij die eenvoudige kalnie uiting van gemoedelgken ernst van naïeve sclierts Wie is niet dikwijls meegesleept door hare macht ge zeggingskracht eu dit niet ten gevolge van een schitterende woordenpraal van hartstochtelijke manieren maar juist door haar soberheid haai kalmte haar eeuvondP Zoowtl de afgeleefde grgsasrd als de aankomende jongeling het oude huismoedcrtje evenzeer als de jeugdige Bchuoue een ieder telt onder de meest geliefde actrices Mevr Albregt Daarom oprechte hulde n toegebiacbt actrice van den eersten rang eeu rang dien gij bekleedt met eene bescheidenheid die een uwer grootste sieraden is Wij weten het wel onzen lof hebt gij niet noodig Overal waar gy optreedt noemt het oordeel der nitatekendste knnstrechters u een eerste knustepares en uw verscbynau op een tooneel wordt door ieder met blijdschap begroet Onze hulde wijst gij echter niet af Want wy gevoelen behoefte te niten wat ons op het hart ligt groote vereering en diepe bewondering voor uw talent Wg weten het niet sieeds liep uw voet op eeu pad van rozen Ook gij hebt innige diepe smart gekend Wy herinneren ona de woorden die nit een vriendenhart opgeweld u werden toegezongen Diepbedroefde zwaarbeproefde die de vrucht van uwen schoot Lang verbeid en paa ontwikkeld weer moest afstaan aan den dood Die zooveel reeds badt verloren in het lief aanvallig kind Dat door allen die het zagen werd geliefkoosd en bemind Wy weten echter ook dat gg geluk vondt in den rcht met een mun die u waardeert zooals alleen iemand die zelf kunstenaar ia doen kan Wg hopen dat de avond van uw leven wezen mag zooals gij dat verdient en eindigen deze hulde misschien slecht gestileerd slordig gesleld taalkundig onjuist doch zeker innig gemeend met den wensch dat het Nederlandsch tooneel nog langen tijd Mevrouw Albregt als een zyuer kostbaarste sieraden mag behouden en dat ook Gouda nu en dan haar talent mag genieten Stadgenooten I Wat dunkt u zou niet veler hart instemmen met het idee Mevrouw Albregt die hier waarschtjnigk spoedig weder iu eene abunnementsvoorstelling in de zaal Kunstmin optreedt een stoffelijk blijk te geven van waardeering en bearouderingP CASTOR EN POLLUX BurKorlÜlce Stand GlBOltN 8 Nsv Matthijs ocdcrs M Bout ea J H Wiezer 29 Johaouts Matthias oud rs J J A Fratacolla en W A van der oot Jacobas ouders J Hartjcsveld ea T Uooguadoorn 80 Klariua iHieliniua ouders A van Vegtea en £ vin £ i li Jutiaoiit Wilhelmioa oeders D SchoUeo ea A 8 Versohut OVEELEDEN 28 Nov P van Geelen 88 j 30 H Z J rsn VesQ 3 ra ADVERTENTIËN geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejufvrouw P GIESSEN geb Flügobh na eeue langdurige ziekte in den ouderdom van 7U jaar A GIESSEN Jb A P GIESSEN Tewes Algemeene kennisgeving Woensdag zal do Winkel gesloten zgn Men vraagt om terstond in dienst te treden in een klein Burgergezin BENE UEIB nUISHOUBSm van middelbaren leeftijd en van de P G tegengoed salaris Adres met franco brieven lettersZ Z aan den Uitgever dezes c Ein neues Llnlcrnehme suoht AGENTEN gegen hohe firovision Kedlichkeit und Deutsche Correspondence nöthig Franco Offerten an E L poste restante Copenhagen Dünemark