Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1873

Wjdag 5 December N 1448 1873 RHÜMATIER Ter genezing van de meest ingewortelde Rhumatiek Rhumatische Tand Hals en Hoofdpijn Rumatische Kramp en Aandoening in den rug en de zjjde enz bestaat er tot nog toe geen heilzamer en tevens o k geen goedkooper middel dan de krachtig werkende ABSHAUBBL S OP Antl Rhumatische WATTEN die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkeiijk aanwendbaar te zgn en niet de geringste schadeipe uitwerking kunnen te weeg brengen bij lijders die tegeljjk met andere kwalen bezocht zgn De uiterst goedkoope prijs van slechts 30 Cbnts per blad zal ook niemand terug behoeven te houden om zich aan eene proefneming te wagen wanneer men slechts zoi t zich de echte aan te schaffen kenbaar aan de onderteekening der blaauwe omslagen door den b reider en Hoofd Dépdthouder A BBEETVELT Az te Delft Verder verkrögbaar bn T A G VAN DETH Gtmda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Alphen 3 GOUDKADE Bo koop 3 KELLER en Zoon Weste Wagenstraat en A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDUK Capelle ajd IJesel GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Cfouda en Omstreken De insending van advertentUIn kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave 4DVERTE ÏIEJ voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU van iVIJGH en VAIV DITMAR ROTTERDAM D H RAALHOOFDIGEN werpt uwe paruiken weg koopt geene kwakzalverij w nt als Theophile U per contract aanneemt om het HAAR weder te doen groegen dan mag men wel geloven dat de AMERICANBALSEM met geen goud te betalen is De ROOS of schilvers verdwjjnt Het UITVALLEN en PIJN in de Bchedelhuid wordt gestaakt 2 de flacon n 1 I n n Deze balsem is door mjj uitgevonDüilnU jgjj Q j jg fQ j gj baardwor tel te ontwikkelen in 8 10 of 12 weken De huid blijft ongedeerd Dus in 8 10 of 12 weken wordt de Baard ontwikkeld Een flacon is voldoende a 2 Oni Haar pau ohromatique om wit ll li inrd verwen in til IJdrtl U BLOND BRUIN of ZWART ICVtlWtlls zonder Bossen tint of huid te vlekken Een flacon a 2 is voor eenjaar voldoende Valsch haar kan men eigenhandig verwen Franco aanvraag bij Theophile Scheikundige Kerkstraat bij de Vijzelstraat h i Amsterdam NB Men kun ook met 42 blauwe postzegels voldoen Brief ontvangt men terug O etuigschrift De artikelen door den Heer Theophile uitgevonden door ondergeteekende onderzocht en doeltreffend bevouden Qeteekend Docïoji MENSERT Amstenlam 1873 VUUR T J ICOLAAS CadeAUX in vele soorten Toorhanden bij A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier SEBBS KAffiPHDIJSEH HOFLEVERANCIEHS hebKu du eer aan hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers te berichten dot met het aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer mim Toorzien zal zgn van een fraai assortiment Chocolade Suikcrwcrken NB Dagelps te bekomen goed gevulde warme TEVENS ONTVANGEN nit de Fabnek van de Heeren DE BAUVE 6ALLAIS uit Partje zeer geschikt voor ST NICOLAAS CADEAUX A QUANT KLEIWEG E 107 heeft eene groote Collectie Tan Weener Engelsche en Fransche GOEDEREN Kinderspeelgoed eene ruime keuze in Prentenboeken en Spelen waaronder het nieuw uitgekomen STOOMBOOTen ZEILSCHIPSPEL van Nieuwe Diep naar Batavia 40 Cent VBIJDAG 5 DECEMBER groote Tombola zonder Meten 30 Cents het Lot AGENTSCHAP PDLPE Toor dit artikel wordt een IJVERIG AGENT gevraagd Adres franco aan het Bureau dezer Courant motto Pui pe ST NICOLAAS De ondergeteekende maakt attent op zjjne ruime sortering Gouden Zilveren Schildpadden en Stalen BRILLEN Schildpadden en andere BRILLENHÜISJES DAMES LORGNETTEN PINCENEZ TOONEELKIJKEIBS THERMOMETERS BAROMETERS enz in alle prijzen voorhanden Zeer geschikt voor t NICOLAAS CADEAUX W L C WEIMAR Beoge Gouwe Opticien H FRANQiHS SNÊT Oommissionair in Effecten en Kassier neeml Geld in bewaring è Deposito van 100 tot ƒ 1000 thana a 4 rente 1000 en daarboven a 5 j Kantoor Westhaven B 145 Openbare Verliooping op MAANDAG 8 DECEMBER 1873 voorm ten elf nnr in hetKoffijhui3 HM8cHAAKBOBD te Qmula van een WOON en WINKELHÜIS met TUINTJE of BLEEK en gemeenen GAI O daarnevens aan den Cattensingel wjjk Q n 91 te Qouda Te aanvaarden 1 Januarij 1873 Infonnatiën ten Kantore van Notaris Mr KIST te 0 mda nmi urn No 8991 JOHANN HOFP s Central Dèpót Amsterdam Daar ik reeds voor twee en een half jaar geheel door het gebruik van uw gezondheidsbier bep genezen geweest maar daar ik denk als dat ik mei het gebruik te I vroeg ben uitgescheiden zoo is deze vreeselijke vijaad tde maagpijn terug gekeerd en veraoek ik dus my op nieuw van Uw uitstekend MALZ EXTBACT I te zenden Zeeland C L van ROMPEN Gebruik s morgens s middags en s avonds één wgnglas vol Prijzen 6 flesschen ƒ 2 20 13fl 4 40 zonder flesch die i 5 Ct berekenden tegen dien prijs terug genomen wordt franco Amsteraam I Depots te Gouda bjj J 0 vak Vkeu MINGEN en te Woerden bg Henbi J VAN DEN BerO Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Kecept waarop men in het bijzonder attent maakt Zgn zeer uutug in ongesteld heden der MAAfl en werken heilz iam op de SPIJSVERTERING Z j lijn uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE ui het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND on SLIJMa1 0RIJVEND Verzegelde doozen van 37 Vg i i t en dubbele doozen zijn Tcrknjgbaar bij de hh Mblatserdnm C van der Zanden Amtttrdam M Cle ban 0 droog heilige weg D 321 Bleiêwijlc S V d Kraata Bodegraven B Versloot Botkoop II Rosbergen Del t H W de Kruij ff Deventer Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Hoogstraat Ilaaitrecht K Oosterling Lekkerkerk A den Ouiiiten Leyden i T Terburgh Haarlem hoek Bakkersteeg Moordrecht G H Post OudeKater Pr Vree Rotterdam d Toom k Beker weste wagfnstruat Schmmhoten A Wolff Utrecht F Altcna op het Steenw over der Don kerstr n 372 ff oerdm W F Sweerman Zerxnhmzen A Prins Het depot dezer echtO Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algeuircii gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanusl illen bereid volgens het onde en echic Rerppl in Dépöt zijn verkrijgbaar gesteld in de hier bovfh opgegeven Steden en pUmtaen dan bij de hier bovetigenoenide V poihouderê In elk doosje is een blijer voorzien met de eigenhandige nanmteekening van de vervaardigers Wed KuENEN k Zoon Apothekers welke Handleekening zich ook bevindi op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld y ijn Wy verzoeken de gebruikers instantelijk dii ir nel op te letten en raden hnn aan wel toe te Zion by wien men de Doosjes Pillen haalt Aliii n ilie Doosjes waarin een oiljet met onze Hnndleekeninfr is zich aan te schaffen en zich te wachten voor bet gebruik van de vele namanksels Gouda Ur ik vao A bnukmau De uitgave dezer Coorant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDBEDAQ en ZATBEDAO De prgi per drie maanden ii 1 75 franco per post 2 Afkondiging Ds BUBOEMEESTEB ea WETBOUDESS rao Oonds doen te weten dat door dm £ sad dier Ge ne nte in zone vergaderiag van den im 1873 is vastgettekl i rolgenda VerordeniDK VEBOEDËNINQ ter roldoeniog aan art 9 sla 1 der Wel tot voonieoiDg tegen besmettelijke siekten Art 1 Het verroer ran lijden aan eene beametlelgke liekte nsar een tiekenhuis of naar hanne woning mag niet auden geachieden dan met rij of vaartuigen of drasgtoeetellen oitaluitead dsartoe door den Burgemeetier beatemd of aet zijne loedkeariog tijdelijk daartoe gebezigd Art 2 Tot het conatatereo vsn de overtredingen drier rerordeniog zijn ook bevoegd si de beambten der g e m eent e Art 3 Oiertreding van srtikel 1 wordt voor zooverre daartegen niet reedi bij eene wet aigemeenen maatregel rau inwendig beataur of Proviociale verordening ia voorzien gestrsft met eene geldboeie van 1 tot ƒ 10 en gerangenis rsn een tot drie dagen te lamen of afcosderlijk Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten vsn Zsid IIolland rolgent hnn berigt van den S4 28 November 1873 N 17 in abchrift medegedeeld En ia hiervsn sfkondiging gncbisd wsar het behoort den i Veoember 1873 De Secretaris De Burgemeester Dboogleicveb Fobtvun vak Bebokn Uzenooobk AFEONDIOING De BUEGEMEE8TEK en WETHOÜDEES van Gouda doen te eten dat door den Baad dier Gemeente in zijue vergadering ran den ISilen November 1873 is vastgesteld de volgende Verordening VEBOBUËNINa op de beweegbare Bruggen Art 1 Het ia verboden over eeoe beweegbare bng anderi sis stapvoetg te rijden Art i Het ii verboden als eene bmg geopend ia geweest die te betreden daarover te rijden oi ree te drijvtu oordat zü ia astgclegd Art 3 I ie zioh op eene brug bevindt welke mout worden geopend is irerpligt haar na waarschnwing vsn den brugwacbter onmiddelijk te verlaten Art 4 Tot bet constateren der orertredingen dezer verordening zyn ook beroegd si de beambten der gemeente Art 6 De overtreding vsn de vooraohriften dezer verordening wordt gestrsft met eene geldboete vatttfes tot drie gulden en gerangenis vsn een dag te zsmen of afzonderlijk Zijnde deze VerorAuing aan de Gedeputeerde Staten rsn Znid Hollsno volgens hun berigt van den 25 28 November 1873 n 16 in aleohrilt medegedeeld En ia hiervan afkondiging geschied waar het behoort den l December 1873 De Secretaris De Burgemeester DbOOGLBEVEB FoHTU IJM van BkBGEN IJzENDOOttN EENNidGEV FnO De BUBGËMËESTEB vau Gouda gelet op hit Ie lid van art ü der wet ran 4 December 1872 Staatsblad o 134 tot voorzisaing tegen besmettelijke ziekt n Msskt by deze bekend dst in de verloopen 24 oren 1 persoon is asngegeren sis overleden san Atiatisohe Cholera Gouda den 3 Decembv 1873 De Burgemeester roomoemd VAN BEKG8N UZENDOORN BUITENLAND Bultenlandscli Overzicht Weder ia de zitting ran kaandag te Verssilles voorbügegasQ zonder dot m commissie voor de oonttitutiooeele ontwerpen vftsUig werd Alleen de beer Loeien Bnin werd rflkoseo Ook de pt inf om een ntenwen seoretana te kietea ia plairts vaa den tot staata secretaria benoemden beer Oeajardins wat vruchtelooa Niets is meer geschikt om de ooaiaeht der regeeriugspartg Ie toonen dsn die dwsze stemmingen Eu toch msskt men liever een msl figuur dan gaandeweg den grond onder de voeten te verliezen Men wenacht nu de ssuvnilingsverkiezingen die telkens lepublikeinen in de nst vergadering brengen te beletten Er zijn voorstellen gedaan die op bet eerste gezicht ongelooflijk schijnen Geen verkiezingen zouden worden uitgeschreven dan nadat yt saotal afgevaardigden van een departement tat op s A waa geslonken I lu de afdeeliugen heeft de discossie plaats gehad over de benoeming der oommiasie tot onderzoek van het outwerpgemeeutewet De leden van de rechterzijde en van het rechteroentrum ondersteunden het ontwerp ten einde de kracht te verzekeren vsn het centras gettg dst thsns ontwspend is De heer Depeyre zeide dat het verwijt alsof de wet buitensporig oeuiraliseert onjuist is Het centraal gezag tal slechts bij exceptie het recht hebben de maires te kiezen buiten de gemeenteraden De heer Baragnon betoogde dst de wet bestemd is om het maatscbappelyk gevaar te bezweren De Bouapartisten stemden met de rechterzijde Vele legitimisten bestreden het ontwerp en de republikeinen stemden met hen De heeren Férier en Simon hebben het bestreden i Goulard en Target keurden het goed Thiers was afwezig De Broglie en Magne bewaarden het atilzwjjgen Deseilligny ondersteunde het ontwerp Bij de verkiezingen die in de afdeelingea hebben plaats gehad van leden der commissie welke rapport moet uitbrengen over de wet regelende de aanstelling van maires zyn negen der gekozenen voorstanders zes tegenstanders van het ontwerp De legitimistische afgevaardigden Bodez Bénsvent en Chaurand hebben het ontwerp bestreden Men verneemt thans dat de graaf van Chsmbord gedurende zijn jongste oponthoud binnen de Fransche grenzen vertoefd heeft op het kasteel Monifort Ie Maury nnby Versailles Hij kwam aak naar l ary s en droeg daar een repnbiikeinschen vilten huud Te Vernailles elf was hg bij den m iikies de Eancey wniir vele afgevnnrdigdeu der recliterzyde en MacMabou zelf zich mi t hen onderhielden Zijne aanwezigheid heeft geen invloed gehad op den loop der zaken Alleen schijnt de ifftcheidiug 1 lier uiteiste reihterzgde er door tcihaast te zjn I ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6E00TE LBTTEBS worden berekend naar plaatsruimte Aizonderl ke Nommers VUF CENTEN De verkiezingen voor den Duitacheo rjjkadag zijn eindelijk bepaald en wel op 10 Jan ook thans weder zal de kerkelijke quaestie de spil zijn der verkiezingea evenals bij die vsn den Pruisischen landdag vooral ia Zaid Dnitachland zullen door de nltramontaneip sUe pogingen worden ingespannen om hnn partij in den rijksdag te versterken De verkiezingen voor den rijksdag zijn zooals men weet meer beslissend om een oordeel over de sterkte der psrtijen te vellen dsn die voor den Pruisischen landdag Vol s het tetUtelle Wochenblatt heeft het Pruisisch mmisterie het ontwerp op het burgerlijk huweIqk by den koning ingezonden Hi t is in hoofdzaak gelijkluidend met dat waarover de ministers bet ten vorigen jsre reeds wsren eens geworden en waarïn de bepaling was opgenomen dat de regeering het recht zal hebben om de registers van den burgerlijken stand te doen honden door geestelijken in heedanigheid vsn burgerlijke smblenaren De comraistie door de eerste kaner in Beieren belast met bet onderzoek van het voorstel oib de regeering te verzoeken bij den bondsraad mede te werken tot uitbreiding der bevoegdheid van het rijk ter zake van burgerlgk en strafrecH adviseert tot aaniiemiog Weeoen is schitterend geillumineerd geweest ter gelegenheid van de 2ö jarige roering van keizer Frans Jozef Aan eene deputatie der bisschoppen die den keizer by die gelegenheid kwam gelukwenschen antwoordde hy het volgende Ik wensch zeer dat Gods zegen moge rusten op den arbeid der geestelijkheid welke zich ten doel stelt om io de rechtmatige uitoefening van haar ambt den in den godadieust worielenden vrede in de harten des volks over te brengen Ik houd mij overlnigd dst de biaaehoppen hunne invloedrgke medewerking ter bereiking vnu dit grootsche doel niet zolleo onthoaden De keizer heeft eeoe legerorder uitgevsardigd houdende kennisgeving van de instelling eener heriuae ringsmcdaille voor allen die ua 1843 aan een der veldtochten hebben deelgenomen Voorts heeft Z M uitge aardigd eene amneatie voor alle wegens majesteitseliennis veroordeelden Hjj verlangt tevens spoedig rapport aangaande andere veroordeelden die voor vermindering van straf io aanmerking kannen komen Het dreigend oorlogsgevaar waartoe het 0 riirengen ran de Firginiut door een Spajnachen kruiser en de execulieu te Sa tiSgen aanleiding hadden gegeven is geweken tenzy blyke d it de Spaansche regeering niet bij mschtf is haren wil op Cuba te doen eerbiedigen Alleen met het oog op deze moge lykheid ja zslfs waarschijnlykheid zetten de Veree nigde Stalen hunne oorlogstoerustingen voort Dat er kaus is op verzet vsn wege de autoriteiten te Cul blijkt uit de volgende New Yorksche dépêche van Zondag De overheid van Havana heefi naar Madrid getelegrafeerd om te verzoeken dat de Spaausclie regeering het protocol afwachte waaruit zal bly ken dat in de zaak der Firginiut de wet niet is geschonden De pers en de bevolking van Havana verreiten zich trgi H de teruggave van de Firginiu In Havana heerscht eene groote spanning De bevflhtbber der belcgeringstrüepen voor Carta l genu licriclit per teiegr iin it Ma ïnJiiij omstreeks 2 uur het vuur der vesliuj geheel tot zwygen is gebraabt